ტესტები

6,092 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
623
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ტესტები

 1. 1. ნაწილი V ტესტები საკონტროლო ტესტების განხილვას ვიწყებთ თემით „არაორგანულ ნაერთთა კლასები“შეარჩიე სწორი პასუხი1. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს მჟავებთან: ა) K2O ბ)ZnO გ) BaO დ) CO2 CaO MgO SO2 Al2O3 P2O5 FeO BeO CuO2. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს წყალთან ა) Na2O ბ) CaO გ)AI2O3 დ)BaO ZnO SO2 NO P2O5 SiO2 CO SO3 K2O3. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს ტუტეებთან ა) Na2O ბ) P2O5 გ) SO3 დ) NO2 CaO Al2O3 CO2 P2O5 SiO2 K2O Al2O3 CaO4. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს როგორც მჟავებთანისე ტუტეებთან: ა) Na2O ბ)ZnO გ) Fe2O3 დ) BeO CaO Al2O3 CuO ZnO P2O5 CrO3 SO3 Al2O35 რომელი ნივთიერება არ არის მჟავა ოქსიდი: ა)CrO3 ბ)MnO გ)As2O5 დ)P2O56. რომელი ნივთიერება არ არის ნ. პ.-ში აირად მდგომარეობაში: ა) CO2 ბ) SO2 გ)CO დ) SiO27. რომელი ოქსიდის წყალთან ურთიერთქმედების რეაქცია არის შექცევადი ოთახისტემპერატურაზე:ა) CO2 ბ) Cl2O7 გ) SO3 დ) P2O58. რომელი ელემენტი წარმოქმნის როგორც ფუძე ისე მჟავა ოქსიდს:ა) C ბ) Mn გ) Ba დ) S9. რომელი ელემენტი წარმოქმნის მხოლოდ ფუძე ოქსიდს:ა) Mn ბ) Cr გ) Mg დ) P10. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ნატრიუმის ტუტესთან: ა) Mn2O7 ბ) SiO2 გ)CrO3 დ) MnO
 2. 2. -2-11. ნივთიერებათა რომელი წყვილი არ ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან: ა) H2SO4 და KCl ბ) H2O და CuO გ) HNO3 და Ba(OH)2დ) MgCl2 და KOH12. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Fe(OH)2-თან: ა) HNO3 ბ) NaCl გ)SO3 დ)HCl13. რომელი ფუძე რეაგირებს მარილმჟავასთან ფუძე მარილის წარმოქმნით: ა) KOH ბ)NaOH გ)Cu(OH)2 დ)NH4OH14. კრისტალური მესრის რომელი ტიპი ახასიათებს მყარ ნატრიუმის ტუტეს: ა)მოლეკულური ბ)იონური გ)ატომური გ) მყარი ტუტე ამორფულია15. რომელი რეაქციის პროდუქტია სპილენძის ჰიდროქსიდი:ა) CuSO4 +2KOH=ბ) CuO+ H2O =გ) CuSO4 -ის წყალხსნარის ელექტროლიზიდ) CuCl2 + H2O =16. ტუტის ხსნარში ლაკმუსი:ა) წითლდება ბ)ჟოლოსფერია გ)ლურჯდება დ) უფეროა17. მჟავას ხსნარში ლაკმუსი:ა)წითლდება ბ)ჟოლოსფერია გ)ლურჯდება დ) უფეროა18. რომელ მჟავას შეესაბამება N2O3:ა) HN3 ბ) HNO3 გ) HNO2 დ) HNO419. რომელ მჟავას შეესაბამება Cl2O7:ა) HClO3 ბ) HClO გ) HClO2 დ ) HClO420. 0,4 მოლი NaOH-ის შემცველ ხსნარს დაამატეს 8ლ (ნ.პ.)HBr, როგორ შეიფერება მიღებულხსნარში ლაკმუსი:ა)გავარდისფრდება ბ)გალურჯდება გ)გაყვითლდებად)გაწითლდება21. რომელი მჟავა წარმოქმნის მჟავა მარილებს:ა) HPO3 ბ)HNO3 გ)H2CO3 დ)CH3COOH
 3. 3. -3-22. რომელია კალციუმის დიჰიდროფოსფატის ფორმულა:ა) CaHPO4 ბ) Ca3(PO4)2 გ) Ca(H2PO4)2 დ) Ca2P2O723. რკინა(III)-ის ჰიდროქსოსულფატის ფორმულაა: ა)Fe2(OH) 2SO4 ბ )FeOHSO4 გ) [Fe(OH)2]2SO4 დ) Fe(HS) 224. რომელია რკინა(II)-ის ჰიდროორთოფოსფატის ფორმულა:ა) Fe(H2PO4)2 ბ) Fe(H2PO4)3 გ) FeHPO4 დ) Fe2(HPO4)325. კალციუმის ჰიდროსულფიდის ფორმულაა:ა) Ca(HS)2 ბ) Ca(HSO4)2 გ) Ca(HSO3)2 დ) CaS26.რომელი მჟავა წარმოქმნის ორი ტიპის მჟავა მარილს:ა) H2SO4 ბ) H2CO3 გ) H2SO3 დ) H3PO427. ტუტის ხსნართან ურთიერთქმედებისას რომელი ოქსიდი ვერ წარმოქმნის მჟავა მარილს:ა) P2O5 ბ) SO2 გ) SO3 დ) N2O528. მაგნიუმის ჰიდროქსოქლორიდის ფორმულაა:ა) MgCl2 ბ) MgOHCl გ) Mg(ClO)2 დ) Mg(ClO3)229. როგორი მოლური თანაფარდობით უნდა ავიღოთ Ca(OH)2 და H3PO4 რომ მივიღოთCa(H2PO4)2 ?ა) 2:3 ბ)1:2 გ) 1:1 დ) 1:330. რომელი მარილის თერმული დაშლის შედეგად მიიღება ფუძე ოქსიდი:ა) Zn(NO3)2 ბ)AgNO3 გ)Cu(NO3)2 დ) KNO331. რომელი ელემენტი წარმოქმნის როგორც ფუძე, ისე მჟავა და ამფოტერულ ოქსიდს:ა) Al ბ) Ba გ)S დ)Cr32. ცინკატიონში თუთიის ჟანგვითი რიცხვია: ა) +2 ბ) +1 გ) -1 დ) -233. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ნატრიუმის ტუტის განზავებულ ხსნართან?ა) CH3COOH ბ) N2O3 გ) Al2O3 დ) FeO34. ამფოტერული ოქსიდია:ა) CaO ბ) CO2 გ)CrO3 დ) Cr2O335. ტეტრაჰიდროქსოალუმინატიონში [Al(OH)4]- ალუმინის ჟანგვითი რიცხვია:ა)+2 ბ) +1 გ) +3 დ) +436. Mg(OH)2-ის და Al(OH)3-ის ახლად დალექილი ნალექები შეიძლება ერთმანეთისაგანგანვასხვავოთ:ა) მარილმჟავაში გახსნითბ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან ურთიერთქმედებითგ) გოგირდჟავაში გახსნით
 4. 4. -4-დ) სუფრის მარილის დამატებით37. რომელია ის ნივთიერება რომელიც რეაგირებს ცინკის ჰიდროქსიდთან და არრეაგირებს მაგნიუმის ჰიდროქსიდთან?ა) H2SO4 ბ) NaCl გ) Ba(OH)2 დ)HNO338. რომელია მჟავური ბუნების ოქსიდი, რომელიც წყალში არ იხსნება, ძნელადლღობადია,გაცხელებისას აძევებს მჟავა ოქსიდებს მათი მარილებიდან?ა) Al2O3 ბ) CuO გ) SiO2 დ) P2O539. რომელი რეაგენტი რეაგირებს FeO-სთან 250 C-ზე?ა) წყალი ბ)HCl-ის ხსნარი გ)NaNO3 დ)KOH-ის განზავებულიხსნარი40. რომელი ნივთიერება შეიძლება გამოვიყენოთ ტენიანი ნახშირორჟანგის „გასაშრობად“?ა) NaOH ბ) P2O5 გ) CaO დ) Ca(OH) 241. სველი ლაკმუსის ქაღალდი წითლდება ჭურჭელში რომელშიც მოთავსებულია: ა) NO ბ) CO გ) NH3 დ) NO242. 0,4 მოლი NaOH-ის შემცველ ხსნარს გაატარეს 8ლ(ნ.პ.) HCl. მიღებულ ხსნარში ლაკმუსიშეიფერება:ა)წითლად ბ)ყვითლად გ)ლურჯად დ) ნარინჯისფრად43. რომელი მარილის თერმული დაშლის შედეგად მიიღება ფუძე ოქსიდი:ა) Na2CO3 ბ ) CaCO3 გ ) NaNO3 დ )KHCO 344. რა მასის გოგირდმჟავა შეიცავს 16გ გოგირდს:ა)98გ ბ)49გ გ)196გ დ)24,5გ45. ნატრიუმის ბრომიდის და ორთოფოსფატის ხსნარების გარჩევა ერთმანეთისაგანშესაძლებელია:ა) გოგირდმჟავითბ) ძმარმჟავითგ) კალიუმის კარბონატითდ) ვერცხლის ნიტრატითახლა განვიხილოთ ტესტები თემაზე; ხსნარები და ელექტროლიტური დისოციაცია.შეარჩიე სწორი პასუხი1. ელექტრულ დენს გაატარებს: ა) შაქრის ნალღობი ბ) მყარი ნატრიუმის ტუტე გ) ნატრიუმის ტუტის ნალღობი დ) სუფრის მარილის კრისტალები
 5. 5. -5-2. სუსტი ელექტროლიტია:ა) H2O ბ) HCl გ) Na2SO4 დ) Na2CO33. ძლიერი ელექტროლიტია:ა )H2CO3 ბ) CH3COOH გ)KI დ) NH4OH4. არაელექტროლიტია:ა) HCl ბ) KCl გ) C12H22O11 დ)KOH5. უცნობი ელექტროლიტის ხსნარში კათიონებიდან მხოლოდ H+ იონი აღმოჩნდა. ესნივთიერება არის:ა)ტუტე ბ)მჟავა გ) მჟავა მარილი დ)შერეული მარილი6. უცნობი ელექტროლიტის ხსნარში კათიონებიდან მხოლოდ OH- იონი აღმოჩნდა. ესნივთიერება არის:ა)ტუტე ბ) ფუძე მარილი გ)ორმაგი მარილი დ)მჟავა7. შეურიეს 2 მოლი ნატრიუმის ტუტე და1მოლი გოგირდმჟავა. მიღებულ ხსნარში იონებისსაერთო რაოდენობაა:ა) 5მოლი ბ)4მოლი გ) 7მოლი დ) 3მოლი8. ქიმიური რეაქცია მიდის ბოლომდე, თუ Na2SO4-ის ხსნარს დავამატებთ: ა)BaCl2 ბ)KNO3 გ)K2CO3 დ) KOH9. ქიმიური რეაქცია მიდის ბოლომდე, თუ Na2CO3 -ის ხსნარს დავამატებთ: ა)HCl ბ)NaNO3 გ) K2SO4 დ)KOH10. სპილენძის (II) ოქსიდისა და გოგირდმჟავას ხსნარის ურთიერთქმედების რეაქციისშეკვეცილ იონურ ტოლობაში კოეფიციენტთა ჯამია: ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 611. რომელი მარილის წყალხსნარს აქვს მჟავე რეაქცია: ა) FeCl3 ბ)(NH4)2CO3 გ)Al2S3 დ)K2SO312. რომელი მარილის წყალხსნარს აქვს ტუტე რეაქცია: ა) FeCl2 ბ)KCl გ)Na2CO3 დ)Cu(NO3)213. შეკვეცილ იონურ ტოლობას: + 2H+ = H2O +CO2შეესაბამება ურთიერთქმედება: ა) ტუტესა და მჟავას შორის ბ)მარილსა და მჟავას შორის გ) ფუძესა და მარილს შორის დ) მჟავასა და ოქსიდს შორის14. წყალში გახსნეს 0,2მოლი Na2SO4. მიღებულ ხსნარში იონების საერთო რაოდენობაა: ა) 0,2მოლი ბ)0.6 მოლი გ)0,8 მოლი დ) 1მოლი
 6. 6. -6-15. ელექტროდენს არ ატარებს: ა) ქლორწყალბადის წყალხსნარი ბ)ნატრიუმის ნიტრატის წყალხსნარი გ) 20%-იანი გოგირდმჟავა დ) 100%-იანი გოგირდმჟავა16.მოცემული ხსნარებიდან H+ იონების რაოდენობა მეტი იქნება: ა)მწიფე ვაშლის წვენში ბ)სასმელი სოდის წყალხსნარში გ) ალუბლის წვენში დ) ლიმონის წვენში17. მჟავა რეაქცია ექნება იმ მარილის წყალხსნარს, რომელიც წარმოქმნილია: ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან18. ტუტე რეაქცია ექნება იმ მარილის წყალხსნარს, რომელიც წარმოქმნილია: ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან19. სრულ ჰიდროლიზს განიცდის მარილი, რომელიც წარმოქმნილია: ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან20. 100გ წყალში გახსნეს 20გ სუფრის მარილი. ხსნარში სუფრის მარილის მასური წილია: ა)20% ბ) 16,67% გ)33,2% დ)10%21. ვერცხლის ქლორიდის ხსნადობა მოცემულ ტემპერატურაზე არის 0,0015გ/ლიტრი.ხსნარში . ვერცხლის ქლორიდის მასური წილია: ა)0,00014% ბ)0,14% გ)0,0014% დ)0,002%22. რამდენ გრამ ნატრიუმის ტუტეს შეიცავს 50გ 32%-იანი ხსნარი? ა)20გ ბ)16გ გ) 25გ დ)30გ23. რამდენ გრამ ქლორწყალბადს შეიცავს 150მლ 10%-იანი მარილმჟავა რომლის სიმკვრივეა1,1გ/მლ? ა) 16,5 ბ)19 გ)5,7 დ) 12
 7. 7. -7-24. 150გ 10%-იან სუფრის მარილის ხსნარს დაამატეს 50გ სუფრის მარილი და იმდენივეწყალი. მიღებულ ხსნარში გახსნილი ნივთიერების მასური წილია: ა) 20% ბ)26% გ) 17% დ)30%25. 100გ 10%-იანი და 50გ 5%-იანი ნატრიუმის ტუტის ხსნარები შეურიეს ერთმანეთს.როგორია მიღებულ ხსნარში ტუტის მასური წილი? ა) 8,3% ბ) 9,7% გ)5,6% დ) 12%26. 400C-ზე ნატრიუმის ქლორიდის ხსნადობაა350 გ/ლ. ნაჯერ ხსნარში NaCl-ის მასურიწილია: ა)20,8% ბ) 25,9% გ)30,7% დ)19,7%27. 6,5გ თუთია გაიხსნა 100გ მარილმჟავაში. როგორია ZnCl2-ისმასური წილი მიღებულ ხსნარში? ა)18% ბ)28% გ) 12,79% დ)10,23%28. ბარიუმის ქლორიდის კრისტალჰიდრატში წყლის მასური წილია14,8%.კრისტალჰიდრატის ფორმულაა: ა) BaCl2·5H2O ბ) BaCl2 ·7H2O ა) BaCl2 · 9H2O ბ) BaCl2 · 2H2O29. შაქრის რაფინადის ერთი ნატეხის მასაა 5,6გ. როგორი იქნება შაქრის მასური წილი ჩაიშითუ ერთ ჭიქა ჩაიში(200მლ) ხსნით სამ ნატეხ შაქარს? ა)7,75% ბ)8,5% გ)9,4% დ)4,6%30. კიტრის წნილის ხსნარის მოსამზადებლად ერთ ვედრო(10ლ) წყალში გახსნეს 600გსუფრის მარილი. მიღებულ ხსნარში გახსნილი ნივთიერების მასური წილია: ა)3,4% ბ)5,66% გ)4,8% დ) 6,7% ახლა განვიხილოთ ტესტები, რომლებიც მოიცავენ ქიმიის სრულ კურსს. პირველი ვარიანტი1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მარტივნივთიერებებს: ა) Mg Al O3 H2O ბ) Cl2 S Fe NaH გ) K P4 Au Ag დ) CH4 O2 N2 Ca2. CO2-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა: ა) 44 ბ)44 მ.ა.ე. გ)44 გ/მოლი დ) 44გ
 8. 8. -8-3. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მეტალთაჰიდროქსიდებს (ფუძეებს): ა) KOH Fe(OH)3 CaSO4 Al(OH)3 ბ) NaOH Mg(OH)2 Fe(OH)3 LiOH გ) Ba(OH)2 NaCl Cr(OH)2 H3BO3 დ) Be(OH)2 KNO3 H2SO4 Sr(OH)24. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში ნატრიუმის ტუტესთან: ა) CO2 H3PO4 FeCl2 FeCl3 ბ) SO3 MgO CuSO4 HNO3 გ ) P2O5 HCl Zn(NO3)2 HBr დ) SO2 H2SO4 Fe(NO3)2 HI5. რეაქციის ტოლობაში Fe(OH)3+ H2SO4 = კოეფიციენტების ჯამია: ა) 5 ბ) 14 გ)6 დ) 126. რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში ელემენტის მეტალური ბუნება იზრდება: ა) ატომური მასის ზრდასთან ერთად ბ) ჯგუფებში ქვემოდან ზემოთ გ) მთავარ ქვეჯგუფებში ზემოდან ქვემოთ დ) კანონზომიერება არ შეიმჩნევა7. პერიოდში მარცხნიდან მარჯვნივ გადაადგილებისას თანდათანობით იზრდებაელემენტის ა)მეტალური ბუნება ბ)არამეტალური ბუნება გ)ელემენტის შესაბამისი მარტივი ნივთიერების ლღობის ტემპერატურა დ) შესაბამისი ოქსიდის ფუძე ბუნება.8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია R2O5 დაRH3. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი? ა) V-A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A9. ელემენტის აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულაა RH4 როგორი იქნება შესაბამისი უმაღლესი ოქსიდის ფორმულა? ა) R2O5 ბ) RO გ)RO2 დ)RO410. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 11, მასური რიცხვია 23 რამდენ პროტონს და ნეიტრონსშეიცავს ამ ელემენტის ატომგული (ბირთვი)? ა) 11 და13 ბ) 11და 12 გ)10 და 13 დ) 11 და15
 9. 9. -9-11. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 13. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულშრეებზე განაწილებული ელექტრონები: ა)2,8,3 ბ)2,7,4 გ) 2,6,5 დ)2,8,2,112.რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი:1s22s22p6 3s23p1 ა) Mg ბ) Al გ) Si დ)P13. როგორია მარილის მასური წილი ხსნარში, რომელიც მიღებულია 30გ მარილის 200გწყალში გახსნის შედეგად? ა) 13% ბ)25% გ)30% დ)5%14. რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ Aნივთიერების კონცენტრაციას გავზრდით ორჯერ და B ნივთიერების კონცენტრაციასუცვლელად დავტოვებთ: ა) გაიზრდება ორჯერ ბ) გაიზრდება ოთხჯერ გ) არ შეიცვლება დ)შემცირდება ორჯერ15. CuCl2 + NaOH = ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტებისჯამია: ა) 16 და6 ბ)14 და 4 გ) 12 და 4 დ) 12 და 616. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა დააღდგენას:ა) Zn დაჟანგვას, H+ აღდგენასბ) S+6 დაჟანგვას, H+ აღდგენასგ) O-2 დაჟანგვას, Zn აღდგენასდ) არცერთი17. C +H2SO4 = CO2 +SO2+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია:ა) 6 ბ) 8 გ)10 დ)1218. რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება მჟავე რეაქცია:ა) NaCl ბ)KNO3 გ) NH4Cl დ)BaCl219. რომელ ტემპერატურაზე აქვს წყალს ყველაზე დიდი სიმკვრივე: ა) 00 C ბ) 40 C გ)1000 C დ)-100 C20. რომელი მეტალი შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან: ა) K ბ) Li გ) Sr დ) Fe21. რომელი მარილი არ იხსნება წყალში:
 10. 10. - 10 -ა) NaCl ბ) KCl გ) FeCl3 დ) AgCl22. რომელი მეტალი არ „იხსნება“ მარილმჟავაში:ა) Al ბ) Mn გ) Cu დ) Sn23. ბოსტნეულის მარინადის დასამზადებლად გამოიყენება:ა) FeCl3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl24. გოგირდის ატომმა (S0) შეიძლება განიცადოს:ა)დაჟანგვაბ)აღდგენაგ) დისპროპორციონირება (ერთდროულად დაჟანგვა და აღდგენა)დ) სამივე პასუხი სწორია25. გოგირდი შეიძლება მივიღოთ:ა) გოგირდის (S) ოქსიდისა და ნახშირის ურთიერთქმედებითბ) პირიტის უჰაეროდ გახურებისასგ) გოგირდის (IV) ოქსიდისა და გოგირდწყალბადის ურთიერთქმედებითდ) სამივე პასუხი სწორია26. კონცენტრირებული გოგირდმჟავა „აძევებს“ შესაბამისი მარილებიდან:ა) აზოტმჟავასბ) მარილმჟავასგ) ფტორწყალბადმჟავასდ) სამივე პასუხი სწორია27. რეაქციის ტოლობაში: Hg + H2SO4 = HgSO4 + SO2+H2Oკოეფიციენტების ჯამია:ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)828. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან:ა) NaOH Mg KCl FeOბ) Ba(OH)2 Cu Na2S ZnOგ) KOH Fe Na2CO3 CuOდ) Mg(OH)2 Sn CaSO4 HgO29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი:ა) SiO2 ბ) C2H6 გ ) S დ) H230. როგორია 1ლ (ნ.პ.) N2-ის მასა?ა) 2გ ბ) 1,25გ გ)0,85გ დ)2,5გ31.ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა:ა) KNO3 და H2O
 11. 11. - 11 -ბ) NH4Cl და H2SO4გ) NaNO3 და H2SO4დ) N2O დ ა H2O32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი?ა) (NH4)2CO3 და HClბ) NaNO3 და KOHგ) Ba(NO3)2 და H 2SO4დ) NH4Cl და KOH33. როგორია P + HNO3 +H2O = H3PO4 +NO რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი?ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 2034. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან:ა) CuO Ag NaOH K2CO3ბ) Fe2O3 Cu BaSO3 Zn(OH)2გ) Au HgO Ca(OH)2 Na2Sდ) Mg BaO Pb(OH)2 Al(OH)335. კალციუმის ფოსფატის ფორმულაა:ა) Ca(H2PO4)2 ბ) Ca3(PO4)2 გ) Ca2P2O7 დ) CaHPO436. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადისსაშუალებით:ა) Ni ბ) Sn გ) Ca დ)Fe37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს CO2 -თანა) KOH ბ) CaO გ) SiO2 დ)H2O38. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან ა) Ba(OH)2 ბ) Cl2 გ) C დ) H2SO439. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან ა) Na2CO3 ბ) C გ) CaO დ)H2O40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან ა) H3PO4 ბ) KNO3 გ) Al(OH)3 დ) Fe2(SO 4)341. კალციუმის კარბიდის (CaC2) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება:ა) მეთანი ბ)ეთილენი გ) ბენზოლი დ)აცეტილენი42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს:ა) მარილმჟავასთანბ)განზავებულ გოგირდმჟავასთან
 12. 12. - 12 -გ) ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთანდ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება:ა)ნატრიუმის ტუტის ხსნარშიბ) ცხელ წყალშიგ)მარილმჟავაშიდ)გოგირდმჟავას ხსნარში44. რკინა არ რეაგირებს:ა)მარილმჟავასთანბ)ცხელ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთანგ)ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთანდ) განზავებულ გოგირდმჟავასთან45. როგორია მეთანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-შია) 0,65 ბ)0,71 გ) 0,97 დ) 1,0846. როგორია C-C ბმის სიგრძე? ა) 0,145ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,134ნმ47. რომელ რეაქციაში არ შედის ბუთანი:ა) C4H10 + H2 →ბ) C4H10 + O2 →გ) C4H10 → C2H4 +C2H6დ) C4H10 + Cl2 →48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს: H3C–CH=CH–CH2–CH2–CH3 │ │ CH3 CH2–CH3ა)ნონანი ბ)4-ეთილ-3-მეთილჰექსანი გ)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი დ) 4-ეთილ-5-მეთილჰექსანი49.მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები: H3C–CH–CH–CH3 (I) H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 (II) │ │ CH3 CH3 CH3 │H3C–CH2–CH2–CH–CH3 (III) H3C–CH2–C–CH2–CH2–CH2–CH3 (IV) │ │ CH3 CH3ა) I და III ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV
 13. 13. - 13 -50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები: C2H6 (I) C3H6 (II) C3H4 (III) C3H8(IV)ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV51. რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს:ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C3H8 დ) C4H1052 .რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას:ა)2-მეთილბუთანი ბ) 2,2-დიმეთილჰექსანიგ)1,4-დიმეთილბენზოლი დ)პროპენი53. რომელი ნივთიერება რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან:ა) C2 H2 ბ) H3C–CH=CH–CH3 გ) CH4 დ) C5H1054.ეთანის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია:ა) ერთი სიგმა ბმაბ)ერთი სიგმა და ერთი პი ბმაგ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმად) ორი სიგმა და ერთი პი ბმა55. რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე მოკლე C–Cბმა?ა) C2H4 ბ) C2H2 გ)C6H6 დ) C2H656. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონებისჰიბრიდიზაცია მეთანის მოლეკულაში:ა) sp2 ბ)sp გ)sp3 დ) sp3d257. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს: H3C–CH(CH3)–CH(C2H5)–CH2–CH2–OHა) 2-მეთილ-3-ეთილპენტანოლ-5ბ)იზოოქტილის სპირტიგ) 4-მეთილ-3-ეთილპენტანოლ-1დ)ოქტანოლი58. რომელი ტოლობაა არასწორია) 2H3C-OH +2Na → 2H3C-ONa + H2ბ) H3C-CH2-OH + HBr → H3C-CH2-Br +H2Oგ) H3C-CH2-OH → C2H4 +H2Oდ) H3C-CH2-OH + NaOH → H3C-CH2-ONa +H2O59. რომელი ტოლობაა არასწორი:ა) H3C-CHO + Ag2O → H3C-COOH + 2Agბ) H3C-CHO +2Cu(OH)2 → H3C-COOH +Cu2O +2H2Oგ) H3C-CHO + H2 → H3C-CH2-OH
 14. 14. - 14 -დ) H3C-CHO +NaOH → H3C-COONa +H260. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი?ა) H3C-COOH ბ) ClCH2-COOH გ) Cl2CH-COOH დ) Cl3C-COOH61. რომელი ტოლობაა არასწორი:ა) H3C-COOH + H3C-OH → H3C-COOCH3 +H2Oბ) 2H3C-COOH + CaO → (H3C-COO)2Ca +H2Oგ) 2H3C-COOH + Cu → (H3C-COO)2Cu +H2დ) H3C-COOH + Cl2 → Cl-H2C-COOH+ Cl262. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში:ა) სტეარინის მჟავაბ) ძმარმჟავაგ) პროპიონის მჟავად) გოგირდმჟავა63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციასა)ძმარმჟავა H3C-COOHბ) პროპიონის მჟავა H3C-CH2-COOHგ) პალმიტინის მჟავა C15H31-COOHდ) აკრილის მჟავა H2C=CH-COOH64. რომელი მცენარეული ზეთი არის მყარი:ა) ზეითუნისბ) ქოქოსისგ) ბამბისდ) მზესუმზირის65. როგორია პოლიპროპილენის პოლიმერიზაციის ხარისხი თუ M(პოლიმერი)=84000გ/მოლია) 2000 ბ) 3000 გ)3500 დ)2000066. რომელია გლუკოზის ფორმულა: ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O1167. როგორია აზოტის მასური წილი ალანინის(α-ამინოპროპიონმჟავა) მოლეკულაში:ა) 15,73% ბ) 13,87% გ) 25,05% დ)23,68%68. რომელი ტოლობაა არასწორია) 2H2N-CH2-COOH + Ca(OH)2 → (H2N-CH2-COO)2Ca + 2H2Oბ) nH2N-CH2-COOH → (-NH-CH2-CO-)n +n H2Oგ) H2N-CH2-COOH + CH3OH → H2N-CH2-COOCH3 + H2Oდ) H2N-CH2-COOH + CH3OH → H2N-CH2-OCH3 + HCOOH
 15. 15. - 15 -69. რომელია ყველაზე ძლიერი ფუძე: ა) NH3 ბ) H3C-NH2 გ)(CH3)2NH დ) (CH3)3N70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიკონდენსაციის რეაქციის შედეგად:ა)კაპრონიბ)პოლიეთილენიგ) იზოპრენის კაუჩუკიდ)ბუტადიენის კაუჩუკი მეორე ვარიანტი1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მარტივნივთიერებებს:ა) HCl O2 Ca MgCO3ბ) H2 N2 O3 I2გ) S8 Cl2 Fe H2Oდ) C Ba Ni NO2. H2SO4-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა: ა) 98 ბ)98 მ.ა.ე. გ)98 გ/მოლი დ) 98გ3.ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მჟავებს:ა) H2CO3 K2SO4 HCl H2SO4ბ) HNO3 HBr HI H2SO3გ) H3PO4 KOH HClO4 HClOდ) NaCl H3BO3 H3AsO4 HClO34. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში HCl-თან:ა) Fe K2CO3 MgO Ba(OH)2ბ) Al CuO NaOH Na2Sგ) Cu FeO Fe(OH)3 K2SO3დ) SnO Zn(OH)2 Mg CaS5. რეაქციის ტოლობაში Fe(OH)3 + HCl =კოეფიციენტების ჯამია:ა) 5 ბ) 8 გ)6 დ) 126. რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში ელემენტის არამეტალური ბუნება იზრდება: ა) ატომური მასის ზრდასთან ერთად ბ) მთავარ ქვეჯგუფებში ქვემოდან ზემოთ გ) მთავარ ქვეჯუფებში ზემოდან ქვემოთ
 16. 16. - 16 - დ) ყოველგვარი კანონზომიერების გარეშე7. ელემენტთა პერიოდულ სისტემაშიში ელემენტის რიგობრივი ნომრის სიდიდერიცხობრივად ემთხვევა ელემენტის ა) ატომურ მასას ბ) ატომგულში პროტონებისა და აგრეთვე ელექტრონულ გარსში ელექტრონებისრაოდენობას გ) ატომგულში ნეიტრონების რაოდენობას დ) ატომგულში ნეიტრონებისა და პროტონების საერთო რაოდენობას8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია RO3 დაRH2. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი? ა) V I -A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A9. ელემენტი მოთავსებულია მეორე ჯგუფში. მისი უმაღლესი ოქსიდი შეიცავს 28,57%ჟანგბადს. ეს ელემენტია: ა) Be ბ) Mg გ) Ca დ) Sr10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 17, ამ ელემენტის ერთერთი იზოტოპის მასური რიცხვია35. რამდენ პროტონს და ნეიტრონს შეიცავს ამ იზოტოპის ატომგული (ბირთვი)ა) 17 და18 ბ) 17და 20 გ)16 და 20 დ) 18 და1911. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 14. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულშრეებზე განაწილებული ელექტრონები:ა)2,9,3 ბ)2,8,4 გ) 2,7,5 დ)2,10,212.რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი:1s22s22p6 3s23p3 ა) Mg ბ) Al გ) Si დ)P13.როგორია ნატრიუმის ტუტის მასური წილი ხსნარში, რომელიც მიღებულია 20გ ტუტის150გ წყალში გახსნის შედეგად?ა) 13% ბ)25% გ)11,75% დ)5,98%14.რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ Aდა B ნივთიერებების კონცენტრაციას გავზრდით ორჯერ?ა) გაიზრდება რვაჯერბ) გაიზრდება ოთხჯერგ) არ შეიცვლებად) შემცირდება ორჯერ15. AlCl3 + AgNO3= ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტებისჯამია:ა) 16 და 6 ბ) 17 და 3 გ) 12 და 4 დ) 12 და 616. KClO3 = KCl + O2 რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა და აღდგენას:
 17. 17. - 17 -ა) O-2 დაჟანგვას, Cl+5 აღდგენასბ) O-2 დაჟანგვას, K+ აღდგენასგ) O-2 დაჟანგვას, Cl0 აღდგენასდ) არცერთი17. P + H2SO4 = H3PO4 +SO2+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია:ა) 16 ბ) 8 გ)10 დ)1218.რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება ტუტე რეაქცია:ა) Na2CO3 ბ)FeCl3 გ ) Al2(SO4)3 დ )CuCl219. რამდენჯერ მსუბუქია წყალბადი ჰაერზე? ა) 2-ჯერ ბ) 14,5-ჯერ გ)10-ჯერ დ)5-ჯერ20. რომელი მეტალი შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან: ა)Na ბ) Cu გ) Ca დ) Al21. რომელი ჰალოგენის სპირტხსნარი გამოიყენება ჭრილობების დასამუშავებლად:ა) Cl2 ბ) Br2 გ) I2 დ)F222. რომელი მეტალი არ „იხსნება“ მარილმჟავაში:ა) Fe ბ) Zn გ) Mg დ) Ag23. ხორცის „დასამარილებლად“ გამოიყენება:ა) FeCl 3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl24. მარტივი ნივთიერება გოგირდი გამოიყენება:ა) კაუჩუკის ვულკანიზაციისათვისბ) სოფლის მეურნეობაში -- ინსექტიციდადგ) კანის დავადებების სამკურნალოდდ) სამივე პასუხი სწორია25 . ბუნებაში გავრცელებული მინერალებიდან გოგირდმჟავას მისაღებად არ გამოიყენება:ა) თვითნაბადი გოგირდი (S)ბ) პირიტი (FeS2)გ) ბარიტი (BaSO4)დ) თუთიის კრიალა (ZnS)26. კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას შეუძლია დაჟანგოს:ა) ნახშირიბ) ფოსფორიგ) სპილენძიდ) სამივე პასუხი სწორია27. რეაქციის ტოლობაში: Cu+ H2SO4 = Cu SO4 + SO2+H2Oკოეფიციენტების ჯამია:
 18. 18. - 18 -ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)828. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან:ა) KOH Zn Fe2 O3 NaClბ) LiOH Fe CaCO3 CuOგ) SiO2 Fe(OH)3 Na2SO3 Alდ) Ca(OH)2 Al2O3 Na2SO4 MgO29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი(O2):ა) Ag ბ) CH4 გ ) H2S დ) C30. დაახლოებით როგორია აზოტის მოცულობითი წილი ჰაერში?ა) 76% ბ) 78% გ) 65% დ) 50%31.ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა:ა) Ca(NO3)2 და H2Oბ) (NH4)2CO3 და H2SO4გ) NaNO3 და Ca(OH)2დ) Ba(NO3)2 და H2SO432. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი?ა) NH4Cl და H2Oბ) KNO3 და Ca(OH)2გ) N2O და H2Oდ) (NH4)2SO4 და Ba(OH)233. როგორია P + HNO3 = H3PO4 +NO2 + H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი?ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 1334. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან:ა) SiO2 LiOH Na2CO3 Cr2O3ბ) FeO Cu FeS Sn(OH)2გ) C Fe3O4 Mg(OH)2 CaCO3დ) Zn BeO Mn(OH)2 PbO35. ნატრიუმის ფოსფატის ფორმულაა:ა) NaH2PO4 ბ) Na3PO4 გ)N a4P2O7 დ) Na2HPO436. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადისსაშუალებით:ა) K ბ) Pb გ) Mn დ) Cu37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს CO -თანა) Fe2 O3 ბ) CuO გ) Cl2 დ)N238.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან
 19. 19. - 19 -ა) BaO ბ)K2CO3 გ) C დ) HCl39.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თანა) NaOH ბ) C გ) HBr დ)HF40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თანა) H3AsO4 ბ) Cl2 გ) Cr(OH)3 დ) K2SO 441. კალციუმის ნიტრიდის (Ca3N2) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება: ა) აზოტი ბ)აზოტის(I) ოქსიდი გ) ამიაკი დ)ბ)აზოტის(II) ოქსიდი42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს:ა) სპილენძის (II) ოქსიდთანბ)განზავებულ აზოტმჟავასთანგ) ცივ კონცენტრირებულ აზოტმჟავასთანდ) ბრომთან43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება:ა)კალიუმის ტუტის ხსნარშიბ) ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარშიგ)აზოტმჟავაშიდ)გოგირდმჟავას ხსნარში44. რკინა არ რეაგირებს:ა) წყალთან მაღალ ტემპერატურაზებ) ტუტის ხსნართანგ)ცხელ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთანდ)ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან45. როგორია ეთანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-შია) 1,65 ბ)1,34 გ) 0,97 დ) 1,5846. როგორია C=C ბმის სიგრძე? ა) 0,134ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,124ნმ47. რომელ რეაქციაში არ შედის ეთანი:ა) C2H6+ Cl2 →ბ ) C2H6 + H2 →გ) C2H6 → C 2H4+H2გ) C2H6 + O2 →48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს: CH3 │ H3C–CH–CH–CH2–CH2–CH3 │ CH3ა) ოქტანი ბ) 2,3-დიმეთილჰექსანი გ)4,5-დიმეთილჰექსანი
 20. 20. - 20 -დ) იზოოქტანი49. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები: H3C-CH(CH3)-CH2-CH3 (I) H3C-CH2-CH2-CH2-CH3 (II) H3C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 (III) H3C-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 (IV)ა) I და II ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები: C6H14 (I) C20H40 (II) C18H38 (III) C2H2(IV)ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV51. რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს:ა) H2C=CH-CH3 ბ) C4H10 გ) C6H6 დ) C6H1452 .რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას:ა)2-მეთილბუთენ-1 ბ) 2,2-დიმეთილპენტანიგ)1,2-დიმეთილბენზოლი დ) პროპანი53. რომელი ნივთიერება რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან:ა) C2 H4 ბ) C2H2 გ) CH4 დ) C5H1054. აცეტილენის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია:ა) ერთი სიგმა და ერთი პი ბმაბ)ორი სიგმა და ერთი პი ბმაგ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმად) სამი სიგმა ბმა55.რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე გრძელი C-Cბმა?ა) C2H4 ბ) C2H2 გ) C6H6 დ) C2H656. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონებისჰიბრიდიზაცია აცეტილენის მოლეკულაში:ა) sp2 ბ) sp გ) sp3 დ) sp3d257. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს: H3C-CH2-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH(OH)-CH3ა) ნონილის სპირტიბ)იზონონილის სპირტიგ) 4-მეთილ-3-ეთილჰექსანოლ-2დ)3-მეთილ-4-ეთილპენტანოლ-558. რომელი ტოლობაა არასწორია) H3C-OH +HO-CH3 → H3C-O-CH3 + H2Oბ) 2H3C-CH2-OH + 2Na → H3C-CH2-ONa +H2გ) H3C-CH(OH)-CH3 → H3C-CH2-CHO+H2Oდ) H3C-CH2-OH + H3C-COOH → H3C-COOCH2CH3 +H2O
 21. 21. - 21 -59. რომელი ტოლობაა არასწორი:ა) H3C-CH2-CHO +NaOH → H3C-CH2-COONa + H2ბ) H3C-CH2CHO +2Cu(OH)2 → H3C-CH2 -COOH +Cu2O +2H2Oგ) H3C-CH2-CHO + H2 → H3C-CH2-CH2OHდ) H3C-CH 2 -CHO +Ag2O → H3C-CH2- COOH +2Ag60. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი?ა) H3C-COOH ბ) ClCH2-COOH გ) FCH2-COOH დ)ICH2-COOH61. რომელი ტოლობაა არასწორი: ა) H-COOH + H3C-OH → H-COOCH3 +H2O ბ) 2H-COOH + CaO → (H-COO)2Ca +H2Oგ) 2H-COOH + Cu → (H-COO)2Cu +H2დ) H3C-COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O62. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში:ა) აზოტმჟავაბ) ჭიანჭველმჟავაგ) პროპიონის მჟავად)პალმიტინისმჟავა63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციასა)ვალერიანისმჟავა H9C4-COOHბ) პროპიონის მჟავა H3C-CH2-COOHგ) კაპრონის მჟავა C11H5-COOHდ) აკრილის მჟავა H2C=CH-COOH64. რომელი ცხოველური ცხიმი არის თხევადი:ა) ღორის ქონიბ) კარაქიგ)თევზის ქონიდ) ცხვრის ქონი65. როგორია ბუტადიენური კაუჩუკის მოლური მასა(გ/მოლი) თუ პოლიმერიზაციისხარისხი არის 15000ა) 810000 ბ) 3000000 გ)35000 დ)200000066. რომელია ფრუქტოზის ფორმულა: ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O1167. როგორია აზოტის მასური წილი გლიცინის (ამინოძმარმჟავა) მოლეკულაში:ა) 19,73% ბ) 23,87% გ) 15,05% დ)18,67%68. რომელი ტოლობაა არასწორი
 22. 22. - 22 -ა) 2H2N-CH2-COOH +2Na → H2N-CH2-COONa +H2ბ) H2N-CH2-COOH +HO-CH3 → H2N-CH2-COCH3 + H2Oგ) H2N-CH2-COOH + HBr → (H3N+-CH2-COOH)Cl-დ) H2N-CH2-COOH + HCl →H2N-CH2Cl+ HCOOH69. რომელია ყველაზე სუსტი ფუძე: ა) C6H5-NH2 ბ) H3C-NH2 გ)(CH3)2NH დ) (CH3)3N70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიმერიზაციის რეაქციის შედეგად:ა) კაპრონიბ) პოლიეთილენიგ) ფენოლფორმალდეჰიდური ფისიდ) ნეილონი მესამე ვარიანტი1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ რთულნივთიერებებს: ა) H2SO4 MgO (NH4)2CO3 O2 ბ) KOH Cl2 MgCl2 FeO გ) K NaOH KClO3 ZnSO4 დ) CaO NH3 CO CO22. HNO3-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა: ა) 63 ბ)63 მ.ა.ე. გ)63 გ/მოლი დ) 63გ3. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ ოქსიდებს: ა) CO2 CO Mg(NO3)2 BaO ბ) Al2O3 Fe2O3 FeO CaO გ) SiO2 SO2 NaOH ZnO დ) BeO N2O CO2 Cl2O74. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში გოგირდმჟავასთან:ა) Mg Al2O3 LiOH CuOბ) Fe SiO2 KOH NaClგ ) Zn MgO Ca(OH)2 FeSდ ) Al FeO Zn(OH)2 CaCO35. რეაქციის ტოლობაში Al2(SO4)3 + BaCl2 =კოეფიციენტების ჯამია:ა) 5 ბ) 9 გ)6 დ) 86.რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდული სისტემა შეიცავს ა) 5 პერიოდს ბ) 6 პერიოდს
 23. 23. - 23 - გ) 7 პერიოდს დ) 8 პერიოდს7. ელემენტის მაქსიმალური ვალენტობის სიდიდე რიცხობრივად ემთხვევა: ა) ელემენტის რიგობრივი ნომრის სიდიდეს ბ) იმ პერიოდისა და ჯგუფის ნომრების ჯამს რომელშიც ეს ელემენტია მოთავსებული გ) იმ ჯგუფის ნომრის სიდიდეს რომელშიც ეს ელემენტია მოთავსებული დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია R2O7 დაRH. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი? ა) VII-A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A9. ელემენტი მოთავსებულია III ჯგუფში.მისი ოქსიდის შეიცავს 47,06% ჟანგბადს. ესელემენტია: ა) B ბ) Al გ) Ga დ)In10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 15, მასური რიცხვია 31რამდენ პროტონს და ნეიტრონს შეიცავს ამ ელემენტის ატომგული (ბირთვი)ა) 14 და17 ბ) 15და 16 გ)16 და 15 დ) 17 და1411. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 17. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულშრეებზე განაწილებული ელექტრონები:ა)2,8,7 ბ)2,9,6 გ) 2,6,7 დ)2,8,2,512. რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი:1s22s22p6 3s23p4 ა) Mg ბ)S გ) Si დ)P13. რამდენ გრამ შაქარს შეიცავს 300გ 15%-იანი შაქრის ხსნარი?,ა) 63 ბ) 45 გ)30 დ)5014. რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ Aნივთიერების კონცენტრაციას უცვლელად დავტოვებთ და B ნივთიერების კონცენტრაციასორჯერ შევამცირებთ?:ა) გაიზრდება ორჯერბ) გაიზრდება ოთხჯერგ) არ შეიცვლებად)შემცირდება ორჯერ15. FeCl3 + NaOH = ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტებისჯამია:ა) 16 და6 ბ)14 და 4 გ) 12 და 4 დ) 17 და 5
 24. 24. - 24 -16. H2S + O2 = SO2 + H2O რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა დააღდგენას:ა) S-2 დაჟანგვას , O20 აღდგენასბ) S-2 დაჟანგვას , H+ აღდგენასგ) O-2 დაჟანგვას, H+ აღდგენასდ) ჟანგვა-აღდგენას აქ ადგილი არ აქვს.17. C +HNO3 = CO2 +NO+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია:ა) 16 ბ) 18 გ)14 დ)1218. რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება ტუტე რეაქცია:ა) NaCl ბ) K2CO3 გ) NH4Cl დ)BaCl219. რამდენჯერ „მსუბუქია“ წყალბადი ჟანგბადზე : ა) 16-ჯერ ბ) 8-ჯერ გ)10-ჯერ დ) 6-ჯერ20. რომელი მეტალი არ შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან: ა) K ბ) Sn გ) Cu დ) Fe21. რომელი ჰალოგენია ყველაზე აქტიური:ა) F2 ბ) Cl2 გ) Br2 დ) I222. რომელი მეტალი „იხსნება“ მარილმჟავაში:ა) Au ბ) Ag გ) Cu დ) Fe23. „ფიზიოლოგიური ხსნარის დასამზადებლად გამოიყენება:ა) FeCl 3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl24. ელემენტი გოგირდი ნაერთებში ავლენს:ა) ორვალენტიანობასბ) ოთხვალენტიანობასგ) ექვსვალენტიანობასდ) სამივე პასუხი სწორია25. კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას შეუძლია დაჟანგოს:ა) გოგირდი (S)ბ) ვერცხლიგ) რკინის (II) სულფატიდ) სამივე პასუხი სწორია26. თბილისის ტერიტორიაძე არსებულ „გოგირდის წყაროების" არასასიამოვნო სუნს განაპირობებს:ა) S ბ) SO2 გ) H2S დ) Na2SO4
 25. 25. - 25 -27. რეაქციის ტოლობაში: C + H2SO4 = CO2 + SO2+H2Oკოეფიციენტების ჯამია:ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)828. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან:ა) Al(OH)3 Ag CuO K2SO4ბ) Cr(OH)2 Mg Na2O FeCl2გ) Fe(OH)3 Fe Feo K2CO3დ) Mg(OH)2 Al BaO CaSO329. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი:ა) ZnS ბ) Au გ )Al დ) C2H230. როგორია 1ლ (ნ.პ.) N2O-ის მასა?ა) 1,96გ ბ) 1,25გ გ)0,85გ დ)2,5გ31. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა:ა) NaNO3 და H2Oბ) (NH4)SO4 და NaOHგ) Ca(NO3)2 და H2SO4დ) N2 და H2O32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი?ა) (NH4)2 HPO4 და H2SO4ბ) NO და H2Oგ) NH4Cl და KOHდ) (NH4 )2 SO4 და BaCl233. როგორია S + HNO3 = H2SO4 +NO რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი?ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 634. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან:ა) Hg CuO S Mn(OH)2ბ) Cu Na2SO4 Fe3O4 Fe(OH) 3გ) Au HgO Cr2O3 Al(OH)3დ) Ni MgCO3 NaOH BaO35. ლითიუმის ფოსფატის ფორმულაა:ა) LiH2PO4 ბ) Li3PO4 გ) Li4P2O7 დ) Li2HPO436. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადისსაშუალებით:ა) Na ბ) Pb გ) Cu დ) Fe
 26. 26. - 26 -37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს C -თან:ა) Ca ბ) S გ) O2 დ)Cl238.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან ა) NaOH ბ) HF გ) Cl2 დ) HCl39.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან ა) CaCO3 ბ) C გ) NaO დ)H2SO440.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან ა) Cl2 ბ) Al გ) MgO დ) FeSO441. ალუმინის კარბიდის (Al4C3) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება:ა) მეთანი ბ)ეთილენი გ) ბენზოლი დ)აცეტილენი42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს:ა) რკინის ოქსიდებთან (გაცხელებისას)ბ) ქლორთანგ) წყალთან (ოქსიდური ფენის შემოცლამდე)დ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება:ა) კალიუმის ტუტის ხსნარშიბ) ცხელ წყალშიგ) მარილმჟავაშიდ) ბრომწყალბადმჟავას ხსნარში44. რკინა არ რეაგირებს:ა) განზავებულ გოგირდმჟავასთანბ) გოგირდთან (გაცხელებისას)გ) განზავებულ აზოტმჟავასთანდ) ცინკის სულფატის ხსნართან45. როგორია პროპანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-შია) 2,65 ბ)1,71 გ) 1,96 დ) 1,0846. როგორია C=C ბმის სიგრძე? ა) 0,145ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,134ნმ47. რომელ რეაქციაში არ შედის ბუთანი:ა) C4H10 + H2 →ბ ) C4H10 + O2 →გ) C4H10 → C2H4 + C2H6დ) C4H10 + Cl2 →
 27. 27. - 27 -48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს: H3C–CH–CH–CH2–CH2–CH3 │ │ CH3 CH2–CH3ა)ნონანი ბ)4-ეთილ-3-მეთილჰექსანი გ)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი დ) 4-ეთილ-5-მეთილჰექსანი49.მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები: (H3C)2C=CH-CH3 (I) (H3C)2C=CH-CH2-CH3 (II)H3C-HC=CH-CH2-CH3 (III) H3C-HC=C(CH2-CH3)2 (IV)ა) I და III ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები: C2H6 (I) C3H6 (II) C3H4 (III) C3H8(IV)ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV51.რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს:ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C3H8 დ) C4H1052. რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას:ა)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი ბ) 2,2-დიმეთილპენტანიგ)1,4-დიმეთილბენზოლი დ)ეთენი53. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან:ა) C2 H2 ბ) H3C-CH=O გ)HCOOH დ) C5H1054. ეთილენის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია:ა) ერთი სიგმა ბმაბ)ერთი სიგმა და ერთი პი ბმაგ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმად) ორი სიგმა და ერთი პი ბმა55. რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე მოკლე C-Cბმა?ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C6H6 დ) C3H856. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონებისჰიბრიდიზაცია ბენზოლის მოლეკულაში:ა) sp2 ბ) sp გ) sp3 დ) sp3d257. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს: OH │ H3C–C–CH2–CH–CH2–CH3 │ │ CH3 C2H5
 28. 28. - 28 -ა) 2-მეთილ-4-ეთილჰექსანოლ-2ბ)იზონონილის სპირტიგ) 5-მეთილ-3-ეთილჰექსანოლ-5დ)ნონანოლი58. რომელი ტოლობაა არასწორია) 2H3C-CH2-OH +2Na → 2H3C-CH2-ONa + H2ბ) H3C-CH2-OH + CuO → H3C-CH=O +H2O+ Cuგ) H3C-CH2-OH +3O2 → 2CO2 +3H2Oდ) H3C-OH + NaOH → H3C-ONa +H2O59. რომელი ტოლობაა არასწორი:ა) H-CHO +2 Ag2O → H2O+CO2 + 4Agბ) nH2C=O → -(CH2-O-)nგ) 2H3C-CH=O + O2 → 2H3C-COOHდ) H2C=O +NaOH → HCOONa +H260. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი?ა) H3C-COOH ბ)H3C-CH2-COOH გ)H3C-CH2-CH2-COOH დ)HCOOH61. რომელი ტოლობაა არასწორი:ა) 2H3C-COOH + CuO → (H3C-COO)2Cu + H2Oბ) H3C-COOH +NaOH → H3C-COONa +H2Oგ) H3C-CH2-COOH + Cl2 → H3C-CHCl-COOH +HClდ) 2H3C-COOH +2Ag → 2H3C-COOAg +H262. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში:ა) ოლეინის მჟავაბ) ძმარმჟავაგ) ბენზოის მჟავად) გოგირდმჟავა63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციასა) ერბოსმჟავა H7C3-COOHბ) ბენზოის მჟავა C6H5-COOHგ) პალმიტინის მჟავა C15H31-COOHდ) მეთაკრილის მჟავა H2C=C(CH3)-COOH64. რომელი ცხიმია თხევადი:ა) თევზის ქონიბ) ქოქოსის ზეთიგ) თხის ქონიდ) ღორის ქონი65. როგორია ეთილენის პოლიმერიზაციის ხარისხი თუ M(პოლიმერი)=56000გ/მოლი
 29. 29. - 29 -ა) 2000 ბ) 3000 გ)3500 დ)2000066. რომელია საქაროზის ფორმულა: ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O1167. როგორია აზოტის მასური წილი ამინოკაპრონის მჟავას H2N-[(CH2-)]5-COOH მოლეკულაში:ა) 10,69% ბ) 13,87% გ) 15,05% დ)23,68%68. რომელი ტოლობაა არასწორია) H2N-CH2-COOH +KOH → H2N-CH2-COOK +H2Oბ) H2N-CH2-COOH+CH3OH → H2 N-CH2-COOCH3 + H2Oგ) H2N-CH2-COOH +Cl2 → H2N-CH2-COOCl+ HClდ) H2N-CH2-COOH + HCl → (H3N-CH2-COOH)+ Cl-69. რომელია ყველაზე სუსტი ფუძე: ა) NH3 ბ) H3C-NH2 გ)C6H5NH2 დ) (C6H5)2NH270. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიკონდენსაციის რეაქციის შედეგად:ა) ბუტადიენური კაუჩუკიბ)პოლიეთილენიგ) იზოპრენის კაუჩუკიდ) ფენოლფორმალდეჰიდური ფისი
 30. 30. - 30 - პასუხები:არაორგანულ ნაერთთა კლასები:1-ბ 2-დ 3-გ 4-დ 5-ბ 6-დ 7-ა 8-ბ 9-გ 10-დ 11-ბ 12-ბ 13-გ14-ბ 15-ა 16-გ 17-ა 18-გ 19-დ 20-ბ 21-გ 22-გ 23-ბ 24-გ 25-ა26-დ 27-დ 28-ბ 29-ბ 30-გ 31-დ 32-ა 33-დ 34-დ 35-გ 36-ბ 37-გ 38-გ 39-ბ 40-ბ 41-დ 42-გ 43-ბ 44-ბ 45-ახსნარები და ელექტროლიტური დისოციაცია:1-ბ 2- ა 3-გ 4-გ 5-ბ 6-ა 7-დ 8-ა 9-ა 10-გ 11-ა 12-გ 13-ბ 14-ბ15-დ 16-დ 17-გ 18-ბ 19-დ 20-ბ 21-ა 22-ბ 23-ა 24-ბ 25-ა 26-ბ 27-გ 28-დ 29-ა 30-ბქიმიის სრული კურსი:პირველი ვარიანტი1-გ 2-ა 3-ბ 4-ბ 5-დ 6-გ 7-ბ 8-ა 9-გ 10-ბ 11-ა 12-ბ 13-ა 14-ბ15-გ 16-ა 17-ბ 18-გ 19-ბ 20-დ 21-დ 22-გ 23-ბ 24-დ 25-დ26-დ 27-გ 28-ბ 29-ა 30-ბ 31-გ 32-დ 33-გ 34-გ 35-ბ 36-გ 37-გ 38-დ 39- დ 40-ბ 41-დ 42-გ43-ბ 44-გ 45-ბ 46-ბ 47-ა 48-გ 49-ა 50-დ 51-ბ 52-დ 53-ა 54-ბ 55-ბ 56-გ 57-გ 58-დ 59-დ60-დ 61-გ 62-ა 63-დ 64-ბ 65-ა 66-ბ 67-ა 68-დ 69-დ 70-ამეორე ვარიანტი1-ბ 2-ა 3-ბ 4-გ 5-ბ 6-ბ 7-ბ 8-ა 9-გ 10-ა 11-ბ 12-დ 13-გ 14-ა 15-ბ 16-ა 17-ა 18-ა 19-ბ 20-ბ21-გ 22-დ 23-ბ 24-დ 25-გ 26-დ 27-გ 28-გ 29-ა 30-ბ 31-დ 32-დ 33-დ 34-ა 35-ბ 36-ა 37-დ38-დ 39-გ 40-დ 41-გ 42-გ 43-ბ 44-დ 45-ბ 46-ა 47-ბ 48-ბ 49-ა 50-ა 51-ა 52-ა 53-ბ 54-გ 55-დ 56-ბ 57-გ 58-გ 59-ა 60-გ 61-გ 62-დ 63-დ 64-გ 65-ა 66-ბ 67-დ 68-დ 69-ა 70-ბმესამე ვარიანტი1-დ 2-ა 3-დ 4-ბ 5-ბ 6-გ 7-გ 8-ა 9-ბ 10-ბ 11-ა 12-ბ 13-ბ 14-დ 15-დ 16-ა 17-ა 18-ბ 19-ა 20-ა21-ა 22-დ 23-ბ 24-დ 25-დ 26-გ 27-დ 28-ა 29-ბ 30-ა 31-გ 32-გ 33-დ 34-გ 35-ბ 36-ა 37-დ38-დ 39-დ 40-გ 41-ა 42-გ 43-ბ 44-დ 45-გ 46-დ 47-ა 48-გ 49-ა 50-დ 51-ბ 52-დ 53-დ 54-ბ55-ბ 56-ა 57-ა 58-დ 59-დ 60-დ 61-დ62-ა 63-დ 64-ა 65-ა 66-დ 67-ა 68-გ 69-დ 70-დ

×