ม.2 การสื่อสารข้อมูล

827 views
724 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ม.2 การสื่อสารข้อมูล

 1. 1. Data Communication ่ การสือสารข้อมูล ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ้ นายบรรสิทธิ์ ดีลอม ้ ่ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียมสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
 2. 2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้1. อธิบายความหมายและประโยชน์ ของการสื่อสารข้ อมูลได้2. บอกองค์ ประกอบของการสื่อสารข้ อมูลได้3. อธิบายชนิดสัญญาณข้ อมูลได้4. สามารถเชื่อมต่ อสารสื่อสารได้
 3. 3. การสื่ อสารข้ อมูล• การสื่อสารข้ อมูล (Data Communication) คือ การรับ- ส่ง โอน ย้ าย หรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูลและสารสนเทศระหว่าง อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ผ่านสื่อนาข้ อมูล
 4. 4. องค์ ประกอบของการสื่ อสาร1. ผู้ส่งข้ อมูล (Sender) 2. ผู้รับข้ อมูล (Receiver) 3. ข้ อมูล (Data) 4. สื่อนาข้ อมูล (Medium) 5. โปรโตคอล (Protocol)
 5. 5. การสื่อสารข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์Protocol Protocol Data MediumSender Receiver การสื่อสารข้ อมูลด้ วยโทรศัพท์
 6. 6. ชนิดของสัญญาณข้ อมูล1. Analog Signal เป็ นสัญญาณแบบต่ อเนื่อง มีลักษณะเป็ น คลื่นไซน์ (sine wave) โดยแต่ ละคลื่นจะมี ความถี่และความเข้ มของสัญญาณที่ต่างกัน
 7. 7. 2. Digital Signal เป็ นสัญญาณแบบไม่ ต่อเนื่อง มีค่าเพียง 2 ค่ า คือ 0 และ 1
 8. 8. อุปกรณ์ ในการแปลงสัญญาณข้ อมูล โมเด็ม (MODEM) (MOdulation and DEModulation) ModulationDigital Analog Demodulation
 9. 9. แผนภาพแสดงการเชื่อมต่ อของ MODEM
 10. 10. การเชื่อมต่ อสายสื่อสาร1. Point-to-Point เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สื่อสารสองตัวเท่านัน ้
 11. 11. 2. Multipoint เป็ นการเชื่อมต่อสายสื่อสารแบบหลายจุดสาหรับการสื่อสารที่มีอปกรณ์มากกว่า 2 ตัว ุ
 12. 12. โปรโตคอลจัดอยู่ในองค์ ประกอบของการสื่อสารข้ อมูล ใช่ ไม่ ใช่
 13. 13. ข้ อใดไม่ ใช่ องค์ ประกอบของการสื่อสารข้ อมูล 30 ก. ผู้ส่งข้ อมูล ข. ผู้รับข้ อมูล ค. เครื อข่ าย ง. สื่อนาข้ อมูล คอมพิวเตอร์
 14. 14. สัญญาณแบบต่ อเนื่อง คือสัญญาณใด Alphabet Buttons Appear Here
 15. 15. Digital Signal ตัวเลขใดแทนสถานะเปิ ด <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
 16. 16. ให้ เลือกตัวอักษรมาใส่ ในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง(_ _dulation and _ _ _odulation) M D N A P O M E
 17. 17. ให้ นักเรี ยนวาดภาพการเชื่อมต่ อแบบ Point-to-Point
 18. 18. ให้ นักเรี ยนลากเส้ นเชื่อมต่ อคอมพิวเตอร์ แบบMultipoint

×