Yunaiboon 2554 6

317 views
219 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2554 6

 1. 1. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ©∫—∫∑’Ë ÒÙ ª√–®”‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÙ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 2. 2. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ÒÙ ª√–®”‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÙ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ˆ  —߶∑“π§√—߬‘ß„À≠à È Ë Ú ¬—ß∑”‰¥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßÚ¯ «‘ “¢ªÿ≥≥¡’ ™’«‘μ∑’˪√–‡ √‘∞ ˆ¯ ‡ âπ∑“ß·Ààߧ«“¡ ÿ¢˜Ù ªí≠À“«—¥√â“ß μÕπ∑’Ë Û Ò «‘ “¢∫Ÿ™“ Õ¬Ÿà„°≈â Ê ‰¡àμâÕ߇Õ◊ÈÕ¡¯Ú ∑”∏ÿ√°‘®· «ßÀ“º≈°”‰√ «—πÕ—»®√√¬å·Ààß —πμ‘¿“æ¢Õß‚≈° ¯Ù ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ ∫“ªÀ√◊Õ‰¡à? ÛÚ ‚§√ß°“√∫«™ºŸâπ”Õÿ∫“ ‘°“·°â« μÕπ √À— æ—π∏ÿ°√√¡¡πÿ…¬å  —¡¿“…≥å ÀπàÕÕàÕπ ˘ˆ ªÿ¬§«“¡§‘¥ ܯ¯ ¿“√°‘®°Õ∫°Ÿâæ√–æÿ∑∏»“ π“... ÙÚ æ√ √√ °”≈—߇հ Ò ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» °—∫ 秫“¡ ÿ¢é ∑’ˇߑπ´◊ÈÕ‰¡à‰¥â ! ≈Ⓣ¡à‰¥â ı ∏ÿ¥ß§å∏√√¡™—¬ °â“«‡¥‘π¥â«¬»√—∑∏“ ÒÚ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑» e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 3. 3. ติดต่อสอบถามได้ที่ :แนะนำสื่อธรรมะ กองสหการกัลยาณมิตร โทร. 02-831-1670-4 www.dmc.tv, http://www.kalyanamitra.org สื่อออกใหม่ประจำเดือนมิถุนายน พบกับเรื่องราวการบังเกิดขึ้นของพระศรีอริยเมตไตรย์ ชุดที่ ๔ และชุดที่ ๕, โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๒๕ รวบรวมพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จะทำให้ใจของคุณละมุนอยู่ในศูนย์กลางกาย และไฟล์เสียง MP3 จากโรงเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิทยา ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทั้งหมดนี้พร้อมแล้วในรูปแบบ VCD และ MP3 ที่จุดบริการสื่อธรรมะทุกจุด 1
 4. 4. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ / ¿“æª√–°Õ∫ : °Õßæÿ∑∏»‘≈ªá ™’«‘μ∑’˪√–‡ √‘∞ R æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√߇ªìπμâπ·∫∫„π°“√¥”‡π‘π™’«μ ·μà≈–¿æ™“μ‘¢Õß°“√ —Ëß ¡∫“√¡’ ‘π—Èπ ∑à“πÀ“‚Õ°“ · «ßÀ“ —®∏√√¡‡√◊ËÕ¬¡“ æ√–∏√√¡§” Õπ∑’ˇ√“‰¥â¬‘π‰¥âøíß ®÷߇ªìπ ‘Ëß¡’§à“¡À“»“≈ ‡æ√“–∑√ß·≈°§«“¡√ŸâÕ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ïπ’È¡“¥â«¬™’«‘μ ‡√“®÷ߧ«√μ√–À𗰄𧫓¡‡ªìπºŸâ¡∫ÿ≠ ’∑’ˉ¥â¡’‚Õ°“ æ∫°—∫æÿ∑∏∏√√¡Õ—π‡ªìπª√–∑’ª àÕß∑“ß™’«‘μ„Àâ°â“«‰ª Ÿà§«“¡ ÿ¢Õ—π‡ªìπÕ¡μ– æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“μ√— ‰«â„π —߬ÿμμπ‘°“¬ μ√— √Ÿâ∏√√¡ ∑à“π∑√ß ≈–§«“¡ ÿ¢∑’Ë ¡∫Ÿ√≥åæ√âÕ¡ §“∂«√√§«à“ ç —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπºŸâ°”Àπ—¥°≈â“„π „π∑“ß‚≈° ‡æ√“–∑√߇ÀÁ𧫓¡®√‘ߢÕß™’«‘μ«à“‡ªìπ‚¿§∑√—æ¬å∑’Ëπà“√—°„§√à ¬‘π¥’À¡°¡ÿàπ„π°“¡ ¬àÕ¡ ∑ÿ°¢å ®÷ßμ—¥ ‘πæ√–∑—¬ÕÕ°∫«™‡æ√“–μ√–Àπ—°„π‰¡à√Ÿâ ÷°´÷Ëߧ«“¡∂≈”μ—« ‡À¡◊Õπª≈“∑’ˇ¢â“≈Õ∫∑’ˇ¢“ §ÿ≥§à“¢Õß°“√ª√–æƒμ‘æ√À¡®√√¬å«“‡ªìπ∑“ßÀ≈ÿ¥æâπ ॗ°‰«â ‰¡à√Ÿâ ÷°μ—«©–π—Èπé ¥—߇√◊Õß√“«„πÕ¥’μ∑’æ√–Õߧ剥âμ√— ‡≈à“„Àâ¿°…ÿ “«° Ë Ë ‘ ¡πÿ…¬å∑°§πμà“ß¡ÿß· «ßÀ“§«“¡ ÿ¢∑’·∑â®√‘ß ÿ à Ë øíß«à“·μà «π„À≠à¡°À“‰¡àæ∫ ‡æ√“–· «ßÀ“º‘¥∑’Ë ‡¢â“„® à — §√—ÈßÀπ÷Ëß ¿‘°…ÿ ß¶å°”≈—ß π∑π“∏√√¡°—π„π«à“§«“¡ ÿ¢Õ¬Ÿà∑’Ë°“√‡ÀÁπ√Ÿª øí߇ ’¬ß ¥¡°≈‘Ëπ ≈‘È¡√  ∏√√¡ ¿“ °≈à“« √√‡ √‘≠æ√–∫√¡»“ ¥“«à“ ç∂â“À√◊Õ∂Ÿ°μâÕß —¡º— Õ—ππà“æÕ„® ·≈⫉ª¬÷¥μ‘¥°—∫ ‘Ëß À“°æ√–∑»æ≈®–∑√ߧ√Õ߇√◊Õπ ®–‰¥â‡ªìπæ√–‡®â“‡À≈à“π—π ‚¥¬‡¢â“„®«à“®–„À⧫“¡ ÿ¢∑’·∑â®√‘߉¥â ·μà È Ë ®—°√æ√√¥‘  ¡∫Ÿ√≥奫¬√—μπ– ˜ ª√–°“√ ·μàæ√–Õߧå âμ≈Õ¥™’«‘μ∑’˺à“π¡“ °≈—∫‰¡à‡§¬æ∫°—∫§«“¡ ÿ¢∑’Ë ∑√ß ≈–√“™ ¡∫—μ‘¡“°¡“¬Õ¬à“ßπ’È ‡æ√“–∑√߇ÀÁπ·∑â®√‘ß ‡æ√“–· «ßÀ“º‘¥∑’Ë ·≈–¬—ß∑”„Àâ°‘‡≈  ‚∑…„π°“¡ ®÷߇ ¥Á®ÕÕ°ºπ«™ ‰¥â∫”‡æÁ≠∑ÿ°√°‘√¬“ ‘æÕ°æŸπ¢÷ÈπÕ’°¥â«¬ „π∑’Ë ÿ¥°Á¬—ߧß∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬Ÿà Õ¬Ÿ∂ß ˆ æ√√…“ ·≈â«μàÕ¡“®÷ßÀ—π¡“ªØ‘∫μ„πÀπ∑“ß à÷ —‘π—Ëπ‡Õß  “¬°≈“ß∑’ˇ√’¬°«à“¡—™¨‘¡“ªØ‘ª∑“ ∑”„À≥â∫√√≈ÿ °“√ª√–æƒμ‘æ√À¡®√√¬å §◊Õ °“√ª√–æƒμ‘ æ√– —¡¡“ —¡‚æ∏‘≠“≥éÕ—πª√–‡ √‘∞ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‰¡à„Àâ°‘‡≈ °≈—∫øŸ¢÷Èπ¡“Õ’° ‡¡◊ËÕæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‡ ¥Á®¡“∑’Ë∏√√¡ ¿“®π°√–∑—Ëß°‘‡≈ À¡¥ ‘Èπ‰ª æ√–‚æ∏‘ —μ«å°«à“®–‰¥â ∑√߇ÀÁπ‡À≈à“¿‘°…ÿ°”≈—ß π∑π“°—πÕ¬Ÿà ®÷ßμ√— «à“ 牡à 2
 5. 5. 3
 6. 6. „™à·μà∫—¥π’ȇ∑à“π—Èπ ∑’Ëμ∂“§μÕÕ° Ÿà¡À“¿‘‡π…°√¡≥å «à“ çÀ¬“¥πÈ”§â“߇À≈à“π—ÈπÀ“¬‰ª‰ÀπÀ¡¥·≈â«é·¡â„π°“≈°àÕπ°Á‡§¬ ≈–√“™ ¡∫—μ‘ÕÕ°∫«™¡“·≈â« π“¬ “√∂’°√“∫∑Ÿ≈«à“ çÀ¬“¥πÈ”§â“߇À≈à“π—πȇ™àπ°—πé ·≈â«∑√߇≈à“„Àâøß«à“ „πÕ¥’μ°“≈ æ√–√“™“ í ‡¡◊Õ¥«ßÕ“∑‘μ¬å¢π°Á®–‡À◊Õ¥·ÀâßÀ“¬‰ª æ√–‡®â“¢â“é Ë ÷È —ææ∑—μμ–·Ààßπ§√√—¡¡–∑√ß¡’æ√–√“™‚Õ√  Ò, æ√–Õߧå∑√ß ≈¥æ√–∑—¬¬‘Ëßπ—° ¥”√‘«à“ ç·¡â™’«‘μæ√–Õß§å ·≈–‰¥â ∂“ªπ“æ√–‚æ∏‘ —μ«å´÷Ë߇ªìπæ√–- ·≈– —ߢ“√¢Õßμ—«‡√“ √«¡∑—Èß —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬μà“߇ªìπ√“™‚Õ√ Õߧå„À≠à æ√–π“¡«à“ ¬ÿ∏—≠™—¬ ‡ªìπÕÿª√“™ ‡ ¡◊ÕπÀ¬“¥πÈ”§â“ß∫πª≈“¬¬Õ¥À≠â“ μÕππ’Ȫ√–®”æ√–Õß§å ‡√“¬—߉¡à∂Ÿ°§«“¡·°à §«“¡‡®Á∫ ·≈–§«“¡μ“¬ «—πÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕæ√–°ÿ¡“√¬ÿ∏—≠™—¬ª√–∑—∫∫π√“™√∂ ¡“‡∫’¬¥‡∫’¬π ¬—ßÕ¬Ÿ„π«—¬∑’·¢Áß·√ß ‡√“§«√®–Õ”≈“ à ˇ ¥Á®‰ªæ√–√“™Õÿ∑¬“𠉥â∑Õ¥æ√–‡πμ√‡ÀÁπÀ¬“¥ æ√–¡“√¥“·≈–æ√–∫‘¥“ÕÕ°∫«™®–¥’°«à“éπÈ”§â“ß∑’Ëμ‘¥Õ¬Ÿàμ“¡∑’Ëμà“ß Ê ‡™àπ ¬Õ¥‰¡â ª≈“¬À≠â“ æ√–Õߧå∂◊Õ‡Õ“§«“¡ ‘Èπ‰ª¢ÕßÀ¬“¥πÈ”§â“ß°‘Ë߉¡â ·≈–∑’Ë„¬·¡ß¡ÿ¡ ´÷ËߥŸ‡À¡◊Õπμ“¢à“¬∑’Ë∑”¥â«¬ π—Èπ‡ªìπÕ“√¡≥å ®÷ß¡Õ߇ÀÁπ¿æ∑—Èß “¡¥ÿ®¡’‡æ≈‘߇ âπ¥â“¬ ®÷ßμ√— ∂“¡π“¬ “√∂’«à“ ç ‘Ëß∑’˪√“°Øπ—Èπ ≈ÿ°‰ª∑—Ë« ®“°π—Èπ‰¥â‡ ¥Á®‰ªÀ“æ√–∫‘¥“´÷Ëß°”≈—ߧ◊ÕÕ–‰√é 𓬠“√∂’°√“∫∑Ÿ≈«à“ ç§◊ÕÀ¬“¥πÈ”§â“ß ª√–∑—∫Õ¬Ÿà ≥ »“≈“«‘π®©—¬ ‡æ◊Õ∑Ÿ≈≈“∫«™ æ√–∫‘¥“ ‘ Ë∑’μ°≈ß„πƒ¥Ÿ∑¡À¡–é æ√–°ÿ¡“√∑√߇≈àπ„πæ√–√“™- Ë ’Ë ’ ‘ ∑√ßÀâ“¡«à“ çÕ¬à“∫«™‡≈¬ ∂Ⓡ∏Õ¬—ßæ√àÕß„π‡∫≠®-Õÿ∑¬“πμ≈Õ¥∑—Èß«—π ·≈⫇ ¥Á®°≈—∫„π‡«≈“‡¬Áπ ·≈– °“¡§ÿ≥ ©—π®–‡æ‘¡‡μ‘¡„Àâ ∂â“À“°ºŸ„¥‡∫’¬¥‡∫’¬π‡∏Õ Ë â‰¡à‡ÀÁπÀ¬“¥πÈ”§â“߇À≈à“π—Èπ ®÷ßμ√— ∂“¡π“¬ “√∂’ ©—π®–®—¥°“√‡Õßé æ√–°ÿ¡“√°√“∫∑Ÿ≈«à“ çÀ¡àÕ¡©—πÙ 4
 7. 7. ‰¡à‰¥âæ√àÕߥ⫬°“¡∑—ÈßÀ≈“¬‡≈¬ ·≈–‰¡à¡’„§√ ∑Ÿ≈°√–À¡àÕ¡·¡àÕ¬à“∑√ßÀâ“¡‡≈¬ æ√–‡®â“¢â“é ·¡â‡∫’¬¥‡∫’¬πÀ¡àÕ¡©—π¥â«¬ ·μàÀ¡àÕ¡©—πª√“√∂π“ æ√–¡“√¥“μ√— ÕâÕπ«Õπ´È”·≈â«´È”‡≈à“ æ√–°ÿ¡“√°Á®–∑”∑’Ëæ÷Ëß∑’˧«“¡·°à·≈–§«“¡μ“¬§√Õ∫ß”‰¡à‰¥â ‰¡à∑√߇ª≈’¬πæ√–∑—¬ ®÷ß∑Ÿ≈æ√–∫‘¥“«à“ ç¢Õ„À♫¬ Ë àæ√–‡®â“¢â“é °√“∫∑Ÿ≈æ√–¡“√¥“„À⇠¥Á®¢÷Èπ Ÿà¬“π‡∂‘¥ Õ¬à“‰¥â æ√–°ÿ¡“√∑Ÿ≈¢Õ∫√√晓լŸà‡√◊ËÕ¬ Ê æ√–∫‘¥“ ∑”Õ—πμ√“¬·°à¢â“æ√–Õß§å ºŸâ°”≈—ß®–∑”°√≥’¬°‘®μ√— Àâ“¡∑ÿ°§√—Èß μà“ß°Á«‘ß«Õπ¢Õ√âÕß´÷Ëß°—π·≈–°—π ∑’Ë√’∫¥à«π‡≈¬é „π∑’Ë ÿ¥æ√–¡“√¥“°ÁμâÕß®”¬Õ¡·¡â¡À“™π„π∑’ππ °Áæ“°—π∑Ÿ≈ÕâÕπ«Õπ‰¡à„Àâæ√–‚Õ√  Ë —È Õπÿ‚¡∑π“„π°“√‡ ¥Á®ÕÕ°∫«™¢Õßæ√–‚Õ√ ∫«™‡™àπ°—π æ√–°ÿ¡“√¬ÿ∏—≠™—¬‰¥â∑Ÿ≈æ√–∫‘¥“«à“ ¢≥–π—π‡Õß ¬ÿ∏Ø∞‘≈°ÿ¡“√ºŸ‡â ªìπæ√–Õπÿ™“ ‡ÀÁπ È ‘çæ√–ÕߧåÕ¬à“∑√ßÀâ“¡À¡àÕ¡©—π‡≈¬ Õ¬à“„ÀâÀ¡àÕ¡ ª≥‘∏“πÕ—π¬‘ß„À≠à¢Õßæ√–‡™…∞“ ®÷ß∑√ߢÕÕπÿ≠“μ Ë©—πμâÕß¡—«‡¡“Õ¬Ÿà„π°“¡Õ—π‡ªìπ‰ª„πÕ”π“®·Ààß ÕÕ°∫«™¥â«¬ ®“°π—Èπ∑—Èß Õßæ√–Õߧåæ“°—π‡ ¥Á®¡—®®ÿ√“™‡≈¬ æ√–‡®â“¢â“é ÕÕ°®“°‡¡◊Õß ¡ÿàßμ√ß ŸàªÉ“À‘¡æ“πμå  √â“ßÕ“»√¡ ΩÉ“¬æ√–¡“√¥“æÕ∑√“∫¢à“«°Á√’∫‡ ¥Á®¡“®“° Õ—ππà“√◊Ëπ√¡¬å ·≈–‰¥â∫«™‡ªìπƒÂ…’ ∑”¨“π·≈–æ√–μ”Àπ—° ·≈–«‘ß«Õπ«à“ çÕ¬à“∫«™‡≈¬ ·¡à Õ¿‘≠≠“„À⇰‘¥¢÷Èπ ‡≈’Ȭߙ’æÕ¬Ÿà¥â«¬º≈À¡“°√“°‰¡âª√“√∂π“®–‡ÀÁπ‡®â“π“π Êé æ√–°ÿ¡“√μ√— ∫Õ°«à“ „πªÉ“ ∑”§«“¡∫√‘ ∑∏‘μ≈Õ¥æ√–™π¡å™æ §√—π≈–‚≈° ÿ Ï ’ ÈçπÈ”§â“ß∫π¬Õ¥À≠â“ ‡¡◊ËÕæ√–Õ“∑‘μ¬å¢÷Èπ°Á‡À◊Õ¥ ‰ª·≈â«μà“ß¡’ ÿ§μ‘¿Ÿ¡‘‡ªìπ∑’ˉª„π‡∫◊ÈÕßÀπâ“·Àâ߉ª©—π„¥ Õ“¬ÿ¢Õß¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬°Á©—ππ—Èπ ¢Õ ‡¡◊Õ®∫æ√–∏√√¡‡∑»π“ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ Ë ı 5
 8. 8. ∑√ß —Ëß Õπ„Àâ¿‘°…ÿ “«°‡ªìπºŸâ‰¡àª√–¡“∑„π°“√ª√–æƒμ‘æ√À¡®√√¬å ‚¥¬¥Ÿæ√–Õߧ凪ìπ·∫∫Õ¬à“ß ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’§«“¡©≈“¥‰¡à«“®–æ√—ßæ√âÕ¡‰ª¥â«¬‡∫≠®°“¡§ÿ≥ ·μà°‰¡à¬π¥’ à Ë Á ‘À√◊ÕÀ≈ß„À≈‡æ≈‘¥‡æ≈‘π„π ‘߉√â “√–‡À≈à“π—π °≈—∫ Ë È ‡æ’¬ß·§à‡ÀÁπÀ¬“¥πÈ”§â“ß¡ÿàß· «ßÀ“ ‘Ëß∑’ˇªìπ “√–·°àπ “√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“ ∫πª≈“¬¬Õ¥À≠Ⓡ∑à“π—ÈπÀ¡“¬¢Õß™’«μ ‘ °Á¡’¥«ßªí≠≠“ Õπμπ‡Õß ®–‡ÀÁπ‰¥â«“ ∫ÿ§§≈ºŸ¡§«“¡©≈“¥ ‡æ’¬ß·§à‡ÀÁπ à â’ „Àâ√’∫· «ßÀ“∑“ßæâπ∑ÿ°¢åÀ¬“¥πÈ”§â“ß∫πª≈“¬¬Õ¥À≠Ⓡ∑à“π—Èπ °Á¡’¥«ßªí≠≠“ Õπμπ‡Õß„Àâ√’∫· «ßÀ“∑“ßæâπ∑ÿ°¢å ‡¡◊ËÕ∑√߇ÀÁπ«à“°“√ª√–æƒμ‘æ√À¡®√√¬å‡ªìπ∑“ß√Õ¥ °Á ∂⓬—ß∫«™μ≈Õ¥™’«‘μ‰¡à‰¥â °ÁÀ“‚Õ°“ ∫«™∫àÕ¬ Ê∑√ß ≈–√“™ ¡∫—μ‘ÕÕ°∫«™∑—π∑’ ‡π°¢—¡¡∫“√¡’®–‰¥â‡æ‘Ë¡æŸπ ‡æ√“–π’˧◊Õ°“√¬àÕ¬àπ ∑à“π “∏ÿ™π∑—ÈßÀ≈“¬ ‚ª√¥Õ¬à“§‘¥«à“ ‡√“¬—ß¡’ Àπ∑“߉ªæ√–π‘ææ“π‰¥â¥∑ ¥·≈–√«¥‡√Á«∑’ ¥ ‡ªìπ ’ ’Ë ÿ Ëÿ‡«≈“Õ’°‡À≈◊Õ‡øóÕ À√◊Õ¬—ßÀπÿ࡬—ß “« ·≈⫪√–¡“∑ ∫ÿ≠摇»…∑’Ë®–μ“¡μ‘¥μ—«‡√“‰ª∑ÿ°¿æ∑ÿ°™“μ‘ §◊Õ¡—«‡¡“„π«—¬ ®√‘ß Ê ·≈⫇√“¡’‡«≈“Õ¬Ÿà„π‚≈°π’È‡æ’¬ß ∑”„À≥⇰‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å ‰¥âæ∫æ√–æÿ∑∏»“ π“ ‰¥â®”°—¥‡∑à“π—È𠧫√®–∑”‡«≈“∑’ˇÀ≈◊ÕÕ¬Ÿàπ’È „À⇰‘¥ øíߧ” Õπ¢Õßæ√–∫√¡»“ ¥“ ‰¥â∫√√晓Õÿª ¡∫∑ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ‡ªì𙓬°ÁμâÕß∫«™„À≥âÕ¬à“ßπâÕ¬ ·≈–∫√√≈ÿ ¡ √√§º≈π‘ æ æ“πÕ¬à “ ßßà “ ¬¥“¬‡ªì πÒ æ√√…“ À≈“¬æ√√…“¬‘Ëߥ’ ∫“√¡’¬‘Ë߇æ‘Ë¡ ·≈– Õ—»®√√¬å...Lˆ 6
 9. 9.  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock 7
 10. 10. 8
 11. 11. ç‡√“¡’¥«ßμ“ ‡√“¡’Õ«—¬«–∑ÿ°Õ¬à“ß„π√à“ß°“¬ ‰«â ”À√—∫ √â“ß∫“√¡’ ‡¡◊ËÕ„™âÕ–‰√‰ª·≈â« μâÕ߇ª≈’ˬπ°≈—∫¡“‡ªìπ∫ÿ≠ ‡ªì𧫓¡¥’ß“¡ ∑’Ë®–∑”„Àâ™’«‘μ‡√“ Ÿß àߢ÷Èπé ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬‡π‡®Õ√å°‘ø §Õøøïòæ≈—  §”μÕ∫ ÿ¥∑⓬... ”À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√≈¥§«“¡Õâ«π‚∑√. 02-818-3500 9
 12. 12. Ò∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : æ√– ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈ «‘ “¢∫Ÿ™“ «—πÕ—»®√√¬å·Ààß —πμ‘¿“æ¢Õß‚≈° 10
 13. 13. ªí®®ÿ∫—ππ’È ‚≈°°”≈—߇º™‘≠°—∫ªí≠À“·≈–æ∫ ‡æ√“–¡πÿ…¬å¬ß‰¡à‡¢â“„®«à“ μâπμÕ¢Õߪí≠À“∑—ßÀ¡¥ — È°—∫¿—¬√⓬·√ß∑—Èß®“°∏√√¡™“μ‘·≈–¿—¬®“°¡πÿ…¬å „π‚≈°π’È ¡’ “‡Àμÿ¡“®“°Õ–‰√ ·≈–Õ–‰√§◊Õ‡∫◊ÕßÀ≈—ß È¥â«¬°—π‡Õß °àÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫·≈–Õ—πμ√“¬μ“¡¡“ ¢Õß “‡Àμÿ∑—ÈßÀ≈“¬‡À≈à“π—Èπ ·≈–¬àÕ¡‡™◊ËÕ‰¥â«à“À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫ ·≈–¡’·π«‚πâ¡®–·ºà¢¬“¬ ≈—∫ μ√“∫„¥∑’Ë¡πÿ…¬å¬—ß∂Ÿ°§√Õ∫ß”¥â«¬ çÕ«‘™™“é À√◊Õ´—∫´âÕπ·≈–∑«’§«“¡√ÿπ·√߇æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ·¡â™“«‚≈° §«“¡‰¡à√Ÿâ ·¡â„πÕπ“§μμàÕ‰ªÕ’°¬“«π“π ¡πÿ…¬å°Á®–欓¬“¡√≥√ߧ巰≢‡√◊Õßπ’¡“°¢÷π‡æ’¬ß„¥ ·μà°Á Ë È È ¬—ߧßæ∫°—∫ªí≠À“·≈–§«“¡∑ÿ°¢å∑—ÈßÀ≈“¬√ÿ¡‡√⓬—ߧ߉¡à¡Õ–‰√‡ª≈’¬π·ª≈߉ª®“°‡¥‘¡¡“°π—° ∑—ßπ’È ’ Ë È Õ¬Ÿàμ√“∫π—Èππ—Ëπ‡Õß 11
 14. 14. · ß «à“ßÕ—π‰¡à¡’ª√–¡“≥ ‚∑ – ‚¡À– ´÷Ë߇ªìπ ‘Ëß√âÕ¬√—¥„Àâ¡πÿ…¬åμâÕßμ°Õ¬Ÿà·Ààßæ√– —∑∏√√¡Õÿ∫—μ‘·≈â« „π«—ØØ–·Ààß°“√‡«’¬π«à“¬μ“¬‡°‘¥Õ¬à“߉¡à¡∑ π ÿ¥ ’ ’Ë ‘È π—∫‡ªì𧫓¡‚™§¥’Õ¬à“ß¡À“»“≈¢Õß¡«≈ ·≈–„π«“√–‚Õ°“ Õ—π‡ªìπ√“μ√’·Ààßæ√–®—π∑√å«π‡æÁ≠ —¡πÿ…¬™“μ‘∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’Ë¡’°“√∫—߇°‘¥¢÷Èπ¢Õßæ√–- ∑’‡Ë √’¬°«à“ ç«—π«‘ “¢∫Ÿ™“é π’È Õߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ºŸâ‡ªìπºŸâ√Ÿâ ·≈–‡ªìπºŸâπ”· ß «à“ß ·≈–™“«‚≈°∑—ÈßÀ≈“¬¬—߉¥âª√–°“»„À⇪ìπ«—𠔧—≠∑“ßÀ≈ÿ¥æâπ¡“ Ÿà‚≈° ·≈–· ß «à“ß·Ààß∏√√¡π—Èπ  “°≈¢Õß‚≈°Õ’°¥â«¬ «à“߬‘ß°«à“· ß„¥ Ê ‡æ√“–‡ªìπ· ß «à“ß·Ààߧ«“¡ ËÀ≈ÿ¥æâπ·≈–π”∑ÿ°§π ŸÕ¡μ ÿ¢Õ—π‡ªìππ‘√π¥√å ´÷߇√“ à — Ë ‡¡◊Õ߉∑¬ ‡¡◊Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“∑—ÈßÀ≈“¬¬àÕ¡‰¥âª√–®—°…å·≈â««à“ ∫—¥π’È ·¡â°“≈‡«≈“ ªîòππ“π“Õ“√¬ª√–‡∑»≈à«ß¡“∂÷ß Ú,ˆ ªï ·Ààß°“√μ√— √Ÿâ∏√√¡¢ÕßÕߧå π—∫‡ªì𧫓¡‚™§¥’¢Õßæ«°‡√“∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë ¡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ æ√–æÿ∑∏∏√√¡∑’Ë °√–· ∏√√¡·Ààßæ√–æÿ∑∏Õߧ剥ⷺࢬ“¬·≈– ◊∫∑Õ¥æ√–Õߧåμ√— √Ÿâπ—Èπ ¬—ß§ß‡ªìπæ√–Õ√‘¬ —®∏√√¡ ‡ªìπ ¡“¬—ß·ºàπ¥‘πª√–‡∑»™“μ‘¢Õ߇√“ ®πæ√–æÿ∑∏»“ π“§«“¡®√‘ß·∑â∑‰¥â√∫°“√æ‘ ®πå¡“∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬·≈– ’Ë — Ÿ ‰¥â‡¢â“¡“ Ÿ«∂™«μ¢Õ߇√“ °àÕ„À⇰‘¥§«“¡ ß∫√ࡇ¬Áπ à‘’’‘∑”„À⺟âª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘μ“¡æ∫°—∫§«“¡ª√–‡ √‘∞ °≈“¬‡ªìπ«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’·≈–«‘∂™«μ¢Õߧπ‰∑¬ ’’‘‰¥â¥â«¬μ—«¢Õßμ—«‡Õß‚¥¬‰¡à®”°—¥°“≈‡«≈“ ¥—ßπ—Èπ μ—Èß·μà ¡—¬∫√√æ™πμ√“∫®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ·¡â™“«μà“߇¡◊ËÕ«—π‡«≈“‡«’¬π¡“∂÷ß«—π¢÷Èπ Òı §Ë” ‡¥◊Õπ ˆ ¢Õß ª√–‡∑»∑—ßÀ≈“¬ ‡¡◊Õ¡Õß¡“‡¡◊Õ߉∑¬ °Á¡Õß∂÷ߧ«“¡ È Ë∑ÿ°ªï ´÷߇ªìπ«—π∑’™“«æÿ∑∏„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–∑—«‚≈° Ë Ë Ë ‡ªìπ‡¡◊Õß·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“ À“°‡¥‘π∑“ß¡“‡¬◊Õπ°”Àπ¥„À⇪ìπ«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ À√◊Õ«—π¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ ‡¡◊Õ߉∑¬ °Á¡ÿàß®–‡¬’ˬ¡™¡√“°‡Àßâ“¢Õß™“«‰∑¬™“«‚≈°∑—ßÀ≈“¬®—°‰¥â¬Õπ√”≈÷°∂÷ßæ√–æÿ∑∏Õß§å ‚¥¬ È â √“°‡Àßâ“∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’‰∑¬·≈–√”≈÷°∂÷ß°“√‡ªìπ«—π·Ààß°“√ª√– Ÿμ‘ À√◊Õ«—π∑’Ë «‘∂’™’«‘μ·∫∫‰∑¬ ´÷Ëß¡’·μ৫“¡ ß∫√ࡇ¬Áπ ºŸâ§πÕ¬Ÿàæ√–Õߧå∑√ßÕÿ∫—μ‘¢÷Èπ¥â«¬ ç√Ÿª°“¬é ·≈–¬—ß√”≈÷° √à«¡°—πÕ¬à“ß¡’ —πμ‘ ÿ¢ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’ ·≈–Ωí°„ΩÉ„π∂÷ß°“√‡ªìπ«—π·Ààß°“√μ√— √Ÿâ¢Õßæ√–¡À“∫ÿ√ÿ…‡Õ° §ÿ≥∏√√¡ ·≈–„πªí®®ÿ∫—ππ’È ‡√“∑—ÈßÀ≈“¬μà“ß¡’§«“¡ºŸâ‡ªìπæ√–∫√¡§√Ÿ¢Õß¡πÿ…¬å·≈–‡∑«¥“∑—ÈßÀ≈“¬ ¿“§¿Ÿ¡‘„® ∑’Ë·¡â«à“æ√–æÿ∑∏»“ π“®–¡‘‰¥â¡’·À≈à߇æ√“–‡ªìπ«—π∑’°“√‡¢â“∂÷ß ç∏√√¡°“¬é ¿“¬„πμπ‰¥â Ë °”‡π‘¥„πª√–‡∑»‰∑¬ ·μà‡√“°≈à“«‰¥â«à“ ¢≥–π’È∂Ÿ°§âπæ∫ ...§«“¡®√‘ß·∑≥â∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬ ·≈–Õ«‘™™“ ª√–‡∑»‰∑¬¡’æ√–æÿ∑∏»“ π“‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õß∑’Ë ÿ¥„π§◊Õ§«“¡‰¡à√Ÿâ‰¥â∂Ÿ°∑”≈“¬„Àâ ‘Èπ‰ª... æ√âÕ¡°—ππ’È ‚≈° ¬“°®–À“ª√–‡∑»„¥Õ◊π∑’®–¡’æ√–æÿ∑∏»“ π“ Ë Ë«—π«‘ “¢∫Ÿ™“°Á¬—߇ªìπ«—π·Ààß°“√√”≈÷°∂÷ß°“√‡ ¥Á® ‡®√‘≠√ÿ߇√◊Õ߇∑’¬∫‡∑à“ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â ‡æ√“–πÕ°®“° ॗ∫¢—π∏ª√‘π‘ææ“π §◊Õ °“√‡ ¥Á®®“°‚≈°‰ª¢Õß ®–¡’«—¥«“Õ“√“¡μ≈Õ¥®πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å‡ªìπ®”π«πæ√–æÿ∑∏ÕߧåÕ¬à“ߺŸâ¡’™—¬™π–‡Àπ◊ÕÕ”π“®‚≈¿– ¡“°·≈â« ª√–™“™π§π‰∑¬°«à“√âÕ¬≈– ˘ ≈â«π‡ªìπ ·¡â°“≈‡«≈“≈à«ß¡“∂÷ß Ú,ˆ ªï ·Ààß°“√μ√— √Ÿ∏√√¡¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“- â  —¡æÿ∑∏‡®â“ æ√–æÿ∑∏∏√√¡∑’Ëæ√–Õߧåμ√— √Ÿâπ—Èπ ¬—ß§ß‡ªìπæ√–Õ√‘¬ —®∏√√¡ ‡ªì𧫓¡ ®√‘ß·∑â∑’ˉ¥â√—∫°“√æ‘ Ÿ®πå¡“∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬ ·≈–∑”„À⺟âª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘μ“¡æ∫°—∫§«“¡ ª√–‡ √‘∞‰¥â¥â«¬μ—«¢Õßμ—«‡Õß‚¥¬‰¡à®”°—¥°“≈‡«≈“ÒÚ 12
 15. 15. ™“«æÿ∑∏ ´÷ßæ≈“πÿ¿“æ·Ààßæ√–√—μπμ√—¬ ·≈–§«“¡ Ë «‘ “¢∫Ÿ™“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·Ààßæ√–æÿ∑∏ æ√–∏√√¡ ·≈–æ√– ß¶å  —≠≠“≥ Ÿà¬ÿ§·Ààß°“√øóôπøŸ»≈∏√√¡‚≈° ’æ√âÕ¡¥â«¬Õ“πÿ¿“æ·Ààß∫ÿ≠∑’™“«‰∑¬∫”‡æÁ≠‡ ¡Õ¡“ Ë «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ≥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ „πªïπ’È∑”„Àâ∫“π‡¡◊ÕߢÕ߇√“ ß∫√ࡇ¬Áπ ∑ÿ°§πμà“߬÷¥¡—π â Ë ¡’æ∏°√√¡Õ¬à“߬‘ß„À≠à μ—ß·μà¿“§‡™â“ ¡’°“√μ—°∫“μ√ ‘’ Ë È„π§«“¡¥’ ‡æ√“–æ√–æÿ∑∏»“ π“ Õπ„Àâ∑ÿ°§π ·¥à§≥– ß¶åÀ≈“¬æ—π√Ÿª ‚¥¬¡’°≈œæ√ √√ °”≈—߇հ —≈–∫“ª ∑”·μ৫“¡¥’ ‡¡◊ËÕ∑”¥’·≈⫬àÕ¡‰¥â¥’ ∑”¥’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ®“°π—Èπ „πμÕ𠓬‰¥â√—∫§«“¡‡¡◊Õ„¥‡¡◊Õπ—π‰¥â™Õ«à“ƒ°…奒 ‰¡àμÕߧլ„Àâ ßÕ◊π„¥ Ë Ë È ◊Ë â ‘Ë Ë ‡¡μμ“®“°æ√–√“™¿“«π“«‘ ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ÿ¡“¥≈∫—π¥“≈ À√◊Õ°”À𥫑∂’™’«‘μ¢Õ߇√“ ‡æ√“– π” «¥¡πμå ‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“ ‚¥¬¡’º‡Ÿâ ¢â“√à«¡ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ»“ π“·ÀàߺŸ¡ª≠≠“ ®÷ßπ”æ“ â’í‡√“∑—ÈßÀ≈“¬‰ª Ÿà§«“¡ª√–‡ √‘∞‰¥â∑—Èß„π¿æπ’È·≈–¿æÀπâ“ ®÷ß°≈à“«‰¥â«à“æ√–æÿ∑∏»“ π“π—Èπ¡’§ÿ≥Õ—π¬‘Ëß„À≠àμàÕμ—«‡√“Õ¬à“߉¡à¡’∑’Ë ‘Èπ ÿ¥∑’˪√–¡“≥ ¥—ßπ—π ‡√“„π∞“π–∑’‡Ë °‘¥¡“‡ªìπ§π‰∑¬ ·≈– ȉ¥â™◊ËÕ«à“‡°‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏ ®–™à«¬°—πμÕ∫·∑π§ÿ≥·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õ߇√“Õ¬à“߉√ ·≈–®–∑”Õ–‰√„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå·°àæ√–æÿ∑∏»“ π“∫â“ß ÒÛ 13
 16. 16. æ‘∏’Õÿª ¡∫∑Õÿ∑‘»™’«‘μ¢Õß “¡‡≥√‡ª√’¬≠®”π«π ÒÚ √Ÿª §◊Õ °“√¬°∞“π–¢Õß “¡‡≥√ ºŸâ√—°…“»’≈ Ò ºŸâ‡ªìπ‡À≈à“°Õ·Ààß ¡≥– ¢÷Èπ Ÿà§«“¡‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ß¶å ºŸâ¡»’≈ ÚÚ˜ ¢âÕ ’ π—∫· π§π  à«π„π¿“§∫à“¬ ‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫æ‘∏’ „π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ≥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ®—ßÀ«—¥ Õÿª ¡∫∑Õÿ∑»™’«μ¢Õß “¡‡≥√‡ª√’¬≠®”π«π ÒÚ √Ÿª ‘ ‘ ª∑ÿ¡∏“π’§√—Èßπ’È æ«°‡√“™“«æÿ∑∏∑—Ë«‚≈°∑—ÈßÀ≈“¬ π—Ëπ§◊Õ °“√¬°∞“π–¢Õßμπ®“° “¡‡≥√ºŸâ√—°…“ ´÷ß≈â«π·μà‡ªìπºŸπ”∫ÿ≠‰¥â‡¥‘π∑“߉ªæ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π Ë â »’≈ Ò ºŸâ‡ªìπ‡À≈à“°Õ·Ààß ¡≥– ¢÷Èπ Ÿà§«“¡‡ªìπ „π»Ÿπ¬å°≈“ß∏√√¡°“¬·Ààß‚≈° ‡æ◊Õª√–°Õ∫æ‘∏°√√¡ Ë ’ æ√–¿‘°…ÿ ß¶åºŸâ¡’»’≈ ÚÚ˜ ¢âÕ ‡ªìπ ¡≥–ºŸâߥߓ¡ Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘χªìπ®”π«π¡“° π—∫‡ªìπ¿“æÕ—ππà“ªïμ‘ ¥â«¬§«“¡μ—Èß„®Õ—π‡≈‘» ∑’ˉ¥â‡μ√’¬¡μ—«∑’Ë®–‡¢â“ Ÿà ‡æ√“–‡ªìπ¿“æ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‰¥â¬“°¬‘Ëß ·≈–‡ªìπ¿“æ∑’Ë §«“¡‡ªìπæ√–æÿ∑∏ “«°¡“¥’·≈⫬“«π“π ‚¥¬¡’  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπæ≈—ß·Ààß»√—∑∏“¢Õßæ«°‡√“∑’Ë¡’μàÕ æ√–∏√√¡°‘μμ‘«ß»å (∑Õߥ’  ÿ√‡μ‚™) ª.∏. ˘ æ√–æÿ∑∏»“ π“ ·≈–°“√‰ª√à«¡ª√–™ÿ¡æ√âÕ¡°—π„π √“™∫—≥±‘μ ‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å «—ππ’È πÕ°®“°®–‰ª√à«¡ª√–°Õ∫æ‘∏’√”≈÷°∂÷ߧÿ≥ÒÙ 14
 17. 17. ·Ààßæ√–√—μπμ√—¬ √”≈÷°∂÷ߧÿ≥·Ààßæ√–»“ π“·≈â« «‘ “¢ª√–∑’ª∑’Ë√ÿàß‚√®π嬗߉¥â√«¡°—π∑”∑“π √—°…“»’≈ ‡®√‘≠¿“«π“ Õ—π‡ªìπ à  Ÿà™’«‘μ∑’Ë√ÿà߇√◊Õß°“√ªØ‘∫—μ‘∫Ÿ™“·¥àæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“ ‡®√‘≠√Õ¬ æ‘∏’°√√¡„π¿“§§Ë” ≥ ≈“π¡À“∏√√¡°“¬-μ“¡·∫∫Õ¬à“ß∫√√æ∫ÿ√ÿ…‰∑¬ „πÕ—π∑’Ë®–Õπÿ√—°…å ‡®¥’¬å ‰¥â¡’°“√ª√–°Õ∫æ‘∏’®ÿ¥«‘ “¢ª√–∑’ª ‡æ◊ËÕ«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’Õπ¥’ß“¡ „Àâ ∫∑Õ¥‰ª¬—ßÕπÿ™π — ◊ ∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ´÷Ëßæ‘∏’°√√¡Õ—𠔧—≠π’È ‰¥â√—∫√ÿπÀ≈—߉¥â¬¥∂◊Õ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ◊∫‰ª ‡æ√“–«—≤π∏√√¡ à ÷ §«“¡ π„®®“° ◊Õ¡«≈™πÀ≈“¬ “¢“ ∑’μ“߇¥‘π∑“ß Ë Ëàª√–‡æ≥’‰∑¬‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë Ÿß§à“ · ¥ßÕÕ°∂÷ß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ ‰ª∫—π∑÷°¿“æ·≈–°‘®°√√¡μà“ß Ê ‡æ◊Õ𔉪‡º¬·æ√à ËÕ—π™“≠©≈“¥ ∑’Ë®–πâÕ¡π”®‘μ„®¢ÕߺŸâ§π„ÀâΩí°„ΩÉ ∑—Ë«‚≈° ·≈–∑’Ë ”§—≠Õ¬à“߬‘Ëß∑’Ëæ«°‡√“™“«æÿ∑∏„𧫓¡¥’ ∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â‰ªæ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π„π«—ππ’È °Á§◊Õ °“√‰ª Òı 15
 18. 18. √à«¡μÕ°¬È”§«“¡»√—∑∏“„π®‘μ„®¢Õßæ«°‡√“∑’Ë¡’μàÕæ√–æÿ∑∏»“ π“ ‰¥â‰ª· ¥ßÕÕ°∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏·≈–ª√–°“»μπ‡ªìπºŸπ”∫ÿ≠ ºŸ‡â ªìπºŸπ”™“«‚≈°‰ª Ÿà â â —πμ‘ ¢ ‡æ√“–æ‘∏°√√¡Õ—π»—°¥‘ ∑∏‘„π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ÿ ’ Ï‘ Ïπ’È ®– à߇ √‘¡„Àâæ«°‡√“¡’§«“¡Àπ—°·πàπ ¡—Ëπ§ß·≈–¡’»√—∑∏“„πæ√–»“ π“Õ¬à“ß¡‘‡ ◊Õ¡§≈“¬ ¡’·μà Ë®–‡æ‘¡æŸπ∑—∫∑«’„Àâ¡“°¢÷π Ê ª√–¥ÿ®§«“¡√ÿß‚√®πå Ë È à·Ààߥ«ßª√–∑’ª ∑’®–¬—ߧ«“¡√ÿ߇√◊Õß·°à™«μ¢Õ߇√“ Ë à ’‘∑—ÈßÀ≈“¬∑—Èß∑“ß‚≈°·≈–∑“ß∏√√¡ ‚¥¬‡√“®–¬È”®‘μ ”π÷°·Ààߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏¢Õ߇√“ „Àâ‡√“¡’·μ৫“¡Àπ—°·πàπª√–¥ÿ®¢ÿπ‡¢“∑’ˉ¡àÀ«—π‰À«¥â«¬·√ß≈¡∑’æ—¥¡“∑—ß Ù ∑‘» ®–∫”‡æÁ≠ Ë Ë Èμπ‡¬’Ë¬ßÕÿ∫“ °Õÿ∫“ ‘°“·°â«ºŸâÕ¬Ÿà„°≈âæ√–»“ π“§Õ¬∑”πÿ∫”√ÿß√—°…“·≈–¡ÿß∑’®–ª√–æƒμ‘ªØ‘∫μ∏√√¡ à Ë —‘„À⇢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬ ‡æ◊Õ‡√“®–‰¥â∑ß√Ÿ∑߇ÀÁπ∏√√¡ Ë —È â —È¡’§«“¡°√–®à“ß·®âß„π∏√√¡ À¡¥ ‘È𧫓¡ ß —¬∑—ߪ«ß ·≈–°√–∑”μπ‡ªìπ∑—ß欓π§Õ¬ª°ªÑÕß·≈– È È‡ªìπ∑𓬷°âμà“ß„Àâ°—∫æ√–»“ π“ ∫”‡æÁ≠μπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ¡ÿß®√√‚≈ß·≈– ◊∫μàÕÕ“¬ÿæ√–»“ π“„Àâ à 16
 19. 19. æ‘∏’°√√¡Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“π’È ®– à߇ √‘¡„Àâæ«°‡√“¡’§«“¡Àπ—°·πàπ¡—Ëπ§ß„π»√—∑∏“ „πæ√–»“ π“Õ¬à“ß¡‘¡’‡ ◊ËÕ¡§≈“¬¬“«π“πμ≈Õ¥‰ª ‡æ√“–¿“æ·Ààߧ«“¡æ√âÕ¡‡æ√’¬ß «‘ “¢∫Ÿ™“¢Õßæ«°‡√“∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’ˉ¥â‰ªª√–°Õ∫æ‘∏’°√√¡Õ—π «—πÕ—»®√√¬å·Ààß —πμ‘ ÿ¢·ºà¢¬“¬‰ª∑—Ë«‚≈°»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“π’È ∂◊Õ‡ªìπ¿“æ·Ààߧ«“¡ «‘ “¢∫Ÿ™“„πªïæÿ∑∏»—°√“™ ÚııÙ π’È ‡ªìπªï¥’ß“¡ ·≈–®–ª√–∑—∫Õ¬Ÿà„π„®¢Õ߇√“μ√“∫π“π‡∑à“ ·Ààßæÿ∑∏™¬—πμ’ ‡©≈‘¡©≈Õß Ú,ˆ ªï·Ààß°“√μ√— √Ÿâπ“π ·≈–®–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß·Ààß°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘ ∏√√¡¢ÕßÕߧåæ√–∫√¡»“ ¥“ ‰¥â¡’°“√®—¥°‘®°√√¡¢ÕßÕπÿ™π√ÿπÀ≈—ß „À⬥∂◊Õ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß·Ààߧ«“¡ à ÷ ∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ç«—π«‘ “¢∫Ÿ™“é ∑—ß„π·≈–μà“ß È‡ªìπæÿ∑∏»“ π‘°™πμ≈Õ¥‰ª ª√–‡∑»°—πÕ¬à“ß°«â“ߢ«“ß Ò˜ 17
 20. 20. «‘ “¢∫Ÿ™“ ¡Ÿ≈π‘∏‘°—≈ªπà“  “‚√® æ√âÕ¡°—∫  . . √—∞¡À“√“…Æ√å ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ·≈–§≥–°√√¡“∏‘°“√Õÿ∫“ °-Õÿ∫“ ‘°“ √à«¡ π—∫ πÿπ ∑’˪√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬‰¥â¡’°“√®—¥∫«™Õÿ∫“ °- πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’§ÿ≥«‘°√¡ æ—™¿Ÿμ‘ ´÷Ë߇ªìπºŸâ¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß Õÿ∫“ ‘°“·°â« ·≈–®—¥ß“π«‘ “¢∫Ÿ™“ ≥ ‡¡◊Õß „π¥â“π°“√∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå„Àâ·°à√—∞¡À“√“…Æ√å ‰¥â Õ‡¡π“°– √–À«à“ß«—π∑’Ë ˘-Ò˜ 情¿“§¡ ‚¥¬¡’ ª√–™“ —¡æ—π∏傧√ß°“√‚¥¬°“√·∂≈ß¢à“«ºà“π ∂“π’ ‡®â“¿“æ¡À“‡»√…∞’ºŸâ„®∫ÿ≠ §◊Õ œæ≥œ ∫“∫—π‡√“ ‚∑√∑—»πå  ∂“π’«∑¬ÿ ·≈–Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå·Ààß™“μ‘ √«¡∂÷ß ‘ æ—™¿Ÿμ‘ √—∞¡πμ√’°√–∑√«ß™π‡ºà“¢Õß√—∞¡À“√“…Æ√å ®—¥√∂ª√–™“ —¡æ—π∏å√Õ∫‡¡◊Õß ®πß“π«‘ “¢∫Ÿ™“∑’Ë ·≈–≈Ÿ°™“¬ §◊Õ §ÿ≥«‘°√¡ æ—™¿Ÿμ‘ ºŸâÕ”π«¬°“√ Õ‘π‡¥’¬„πªïπ¡§«“¡¬‘ß„À≠àÕπ‡ªìπ —≠≠“≥·Ààß°“√ ’È ’ Ë — ¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√‘°√—¡¡–  π—∫ πÿπ‚§√ß°“√„π∑ÿ°‡√◊Õß Ë øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈°„Àâ°≈—∫§◊π Ÿà§«“¡√ÿà߇√◊Õߥÿ®¥—Ëß„π ·≈–¡’‡®â“¿“溟ժ∂—¡¿å §ÿ≥°—≈ªπà“  “‚√® ª√–∏“π âÿ  ¡—¬¬ÿ§æÿ∑∏°“≈Ò¯ 18
 21. 21. «‘ “¢∫Ÿ™“ª√–‡∑»π‘«´’·≈π¥å·≈–ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ∑’˪√–‡∑»π‘«´’·≈π¥å·≈–ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‰¥â®—¥ß“π«‘ “¢∫Ÿ™“ ©≈Õßæÿ∑∏™¬—πμ’ Ú,ˆ ªï·Ààß°“√μ√— √Ÿâ∏√√¡ ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‚Õ∑“‚° ‚¥¬∂◊Õ‡ªìπ§√—Èß·√°¢Õߪ√–‡∑»π‘«´’·≈π¥å ·≈–§√—Èß∑’Ë ı ¢Õߪ√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ¡’™“«æÿ∑∏·≈–π—°∫«™À≈“¬ª√–‡∑»‰ª√à«¡ß“πÕ¬à“ßæ√âÕ¡‡æ√’¬ß‚¥¬‰¡à¡’°“√·∫àß·¬°π‘°“¬ Ò˘ 19
 22. 22. «‘ “¢∫Ÿ™“ ª√–‡∑»¡Õß‚°‡≈’¬  à«π∑’˪√–‡∑»¡Õß‚°‡≈’¬ §≥–æÿ∑∏∫√‘…—∑ π—∫À¡◊Ëπ™’«‘μ ‰¥â®—¥„Àâ¡’æ‘∏’°√√¡Õ—π¬‘Ëß„À≠à ‚¥¬¡’ §≥–ºŸ·∑πæ√–√“™¿“«π“«‘ ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) â ÿ π”‚¥¬æ√–§√Ÿª≈—¥¿Ÿ‡∫» ¨“≥“¿‘ê⁄‚ê √à«¡®ÿ¥‚§¡ «‘ “¢ª√–∑’ª∑—Èß‚§¡≈“𠂧¡≈Õ¬ ¬—ߧ«“¡Õ≈—ß°“√ ·≈–§«“¡μ◊Ëπμ“μ◊Ëπ„®·°à™“«¡Õß‚°≈‡ªìπÕ¬à“߬‘ËßÚ 20
 23. 23. 21
 24. 24. «‘ “¢∫Ÿ™“ ª√–‡∑»·Õø√‘°“„μâ ∑’ª√–‡∑»·Õø√‘°“„μâ ªïπ‰¥â®¥ß“π«‘ “¢∫Ÿ™“ Ë ’È — (Pretoria) ‡¡◊ÕßÀ≈«ß¢Õߪ√–‡∑»·Õø√‘°“„μâ π” ∑’Ë«—¥æ√–∏√√¡°“¬‚®Œ—π‡π ‡∫‘√å° ‚¥¬¡’ºŸâ¡’∫ÿ≠∑—Èß æ≈‡¡◊Õß™“«»√’≈—ß°“„𧫓¡¥Ÿ·≈¢Õß∑à“π ¡“∑” ™“«‰∑¬·≈–™“«∑âÕß∂‘Ëπæ√âÕ¡„®°—π‰ª√à«¡æ‘∏’‡ªìπ °“√‡©≈‘¡©≈Õßæÿ∑∏™¬—πμ’¥«¬°“√ªØ‘∫μ∫™“ ∑”„Àâ â —‘Ÿ ®”π«π¡“° ß“ππ’ȉ¥â√∫‡°’¬√μ‘®“° œæ≥œ «‘‡™ ‘߇À — ∫√√¬“°“»Õ∫ÕÿπÕ∫Õ«≈‰ª¥â«¬™“«æÿ∑∏À≈“°À≈“¬ à ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ»√’≈—ß°“ ª√–®”°√ÿßæ√‘∑Õ‡√’¬ ‡™◊ÈÕ™“μ‘ÚÚ 22
 25. 25. †«‘ “¢∫Ÿ™“ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ΩÉ“¬ ß¶å ·≈– œæ≥œ πæªÆ≈ §ÿ≥«‘∫Ÿ≈¬å ‡Õ°Õ—§√- ∑’ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å  “∏ÿ™πæ√âÕ¡„®°—π®—¥ß“π Ë √“™∑Ÿμ‰∑¬ª√–®”ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ¡“¥“¡Œ“≈‘¡“«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ √–À«à“ß«—π∑’Ë Òı-Ò˜ 情¿“§¡ æ.». ¬“¢Õ∫  . .Õ“«ÿ‚ ‡¢μ∫Ÿ°μ∫“μ° √«¡∑—ß∫“∑À≈«ß ‘ ÈÚııÙ „π‡μÁπ∑嬰…å¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë Ò ‰√à‡»… „®°≈“ß — ‰¡‡§‘≈ ‡¥Õ §√Ÿ  À—«Àπⓧ≥–∫“∑À≈«ßπ‘°“¬™ÿ¡™π∫Ÿ°‘μ∫“μ° (Bukit Batok) ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡ ‚√¡—π§“∑Õ≈‘°‰¥â¡“‡ªìπ‡°’¬√μ‘„πæ‘∏ ”§—≠§√—ß𒥫¬ ’ È È⇡μμ“®“°æ√–‡∑æ ‘∑∏‘«‘‡∑» ‡®â“§≥–√—∞ ‘ߧ‚ª√å ß“ππ’È¡’§π∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“μ‘ ∑ÿ°»“ π“ ¡“√à«¡ß“πÕ¬à“ߪ√–∏“π ¡—™™“ ß¶å‰∑¬„π ‘ߧ‚ª√å ¡“‡ªìπª√–∏“π §—∫§—Ëßμ≈Õ¥ Û «—π ÚÛ 23
 26. 26. «‘ “¢∫Ÿ™“ μà“ß Ê Õ“∑‘ ‡¡’¬π¡“√å Õ‘π‡¥’¬ ‡πª“≈ ª“°’ ∂“π ª√–‡∑»»√’≈—ß°“ ®’π ≠’˪ÿÉπ »√’≈—ß°“ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ ‡¢â“√à«¡ß“π ∑’ª√–‡∑»»√’≈ß°“ ¡Ÿ≈π‘∏∏√√¡°“¬‡ªìπμ—«·∑π Ë — ‘ Õ¬à“ßæ√âÕ¡‡æ√’¬ß ´÷Ëß„πμÕπ§Ë”¢Õß«—π∑’Ë Ò¯ ª√–‡∑»‰∑¬‡¢â“√à«¡®—¥ß“ππ‘∑√√»°“√¿“æ¬πμ√å 情¿“§¡ æ.». ÚııÙ ∑’¡ß“π≈Ÿ°æ√–∏—¡œ ‰¥â∑” æ√–æÿ∑∏»“ π“π“π“™“μ‘ ≥ °√ÿß‚§≈—¡‚∫ √–À«à“ß æ‘∏’®ÿ¥‚§¡≈Õ¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ‚¥¬¡’ œæ≥œ ™“¡—≈ «—π∑’Ë Òı-ÚÛ æƒ…¿“§¡ æ.». ÚııÙ ´÷Ë߇ªìπ √“™ªí°…“ ‚¶…°√—∞∫“≈ (æ’Ë™“¬∑à“πª√–∏“π“∏‘∫¥’  à«πÀπ÷ËߢÕß°“√‡©≈‘¡©≈Õß Ú,ˆ ªï ·Ààß°“√‡°‘¥ ¡À‘π∑“ √“™ªí°…“) „À⇰’¬√μ‘√à«¡≈Õ¬‚§¡°—∫∑“ß ¢÷Èπ¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ‚¥¬¡’μ—«·∑π®“°ª√–‡∑» §≥–¥â«¬ÚÙ 24
 27. 27. 25
 28. 28. «‘ “¢∫Ÿ™“ ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ∑’˪ïπ—ß ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ¡’°“√·Àà¢∫«π«—π «—π«‘ “¢∫Ÿ™“√—∞ªïπ—ß ¿“¬„μâ°“√¥Ÿ·≈¢Õß ¡“§¡ «‘ “¢∫Ÿ™“ ´÷Ë߇ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë∑”μàÕ‡π◊ËÕß¡“ª√–¡“≥ æÿ∑∏»“ π‘°™π¡“‡≈‡´’¬ ¡’Õߧå°√‡¢â“√à«¡ß“π ÛÛ Úı ªï·≈â« ·≈–¬—ß∂Ÿ°∫√√®ÿÕ¬Ÿ„πªØ‘∑π°“√∑àÕ߇∑’¬« à ‘ Ë Õߧå°√ ·≈–∂◊Õ‡ªìπªï·√°∑’Ë»Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘∏√√¡ªïπ—ß ¢Õß√—∞ªïπߥ⫬ ªïπß“π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“®—¥¢÷π∑’Ë Burmah — ’È È ‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π¥â«¬ ∑à“¡°≈“ߪ√–™“™π∑’ π„®°«à“ Ë Road, Georgetown ‚¥¬§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π ˆ, §πÚˆ 26
 29. 29. «‘ “¢∫Ÿ™“ ¢Õ„Àâ∑à“π∑√“∫‡∂‘¥«à“ ∑à“π‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠∑’Ë ÿ¥«—π·Ààß —πμ‘¿“æ‚≈° ∑’®–‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠∑’®–π”‚≈°‰ª Ÿ°“√‡ª≈’¬π·ª≈ß Ë Ë à Ë °“√®—¥ß“π«‘ “¢∫Ÿ™“ªïπÈ’ ‡™◊ËÕ«à“¡’°“√®—¥¢÷Èπ §√—È߬‘Ëß„À≠à (Change the World) ¥â«¬°“√√à«¡∑—Ë«‚≈° ‚¥¬‡©æ“–„π«—¥·≈– ”π—°ß“π “¢“¢Õß °—πª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·≈–√à«¡°—π®ÿ¥ª√–°“¬¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ªÀ≈“¬∑«’ª ‡™àπ ∑’Ë ‡√‘Ë¡μâπ·Àà߬ÿ§¢Õß°“√·ºà¢¬“¬§” ÕπÕ—πª√–‡ √‘∞ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ∑«’ª¬ÿ‚√ª ∑«’ª·Õø√‘°“ ·≈– ·ÀàßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ „À⬗ߧ«“¡¥‘π·¥πμ–«—πÕÕ°°≈“ß μà“ßæ√âÕ¡„®°—π®—¥æ‘∏°√√¡ ’ √ÿàß‚√®πå‚™μ‘™à«ß  «à“߉ « ¥—Ëߥ«ßÕ“∑‘μ¬å´÷ËßÕÿ∑—¬Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘χæ◊ËÕ¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬·Ààß —πμ‘ ÿ¢·≈– · ß¢÷Èπ¡“¢—∫¡à“π‡¡¶·Ààߧ«“¡¡◊¥¡π„Àâ«‘π“»‰ªª√– “π°—∫°√–· ·Ààߧ«“¡ ß∫√ࡇ¬Áπ Õ—π®–°àÕ ·≈–®–√à«¡®√√‚≈ß¡√¥°∏√√¡Õ—πª√–‡ √‘∞π’È„Àâ§ß„À⇰‘¥ —πμ‘¿“扪∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§∑—Ë«‚≈° Õ¬Ÿà§ŸàøÑ“¥‘π ‡æ◊ËÕ¬—ß —πμ‘¿“æ·≈– —πμ‘ ÿ¢∑’Ë·∑â®√‘ß ¢ÕÕπÿ‚¡∑π“¡“¬—ß∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬·≈–∑ÿ° Ê ·°à·μà≈–ª√–‡∑»·≈–¡«≈¡πÿ…¬™“쑉ªμ≈Õ¥°“≈ª√–‡∑»∑—«‚≈°∑’√«¡°—π®—¥°‘®°√√¡«‘ “¢∫Ÿ™“„πªïπ’È Ë Ëà π“π..L 27
 30. 30. «‘ “¢ªÿ≥≥¡’ R ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) «—π՗ߧ“√∑’Ë Ò˜ 情¿“§¡ æ.». ÚııÙ «—ππ’ȇªìπ«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ¢÷Èπ Òı §Ë” ‡¥◊Õπ ˆ ªïπ’Èμ√ß°—∫«—π∑’Ë Ò˜ 情¿“§¡ æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÙ ‡ªìπ«—π§≈⓬«—πª√– Ÿμ‘ μ√— √Ÿâ ·≈–ª√‘π‘ææ“π¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“¢Õß ‡√“æ√–Õߧåπ’È ∑’Ë¡“∫√√®∫§√∫√Õ∫Õ’° Ò ªï °Á®–‰¥â∂◊Õ‚Õ°“ π’Èπ÷°∑∫∑«πª√–«—μ‘¢Õßæ√–Õߧå ∑à“πμ—Èß·μàª√– Ÿμ‘ μ√— √Ÿâ ·≈â«°Á¥—∫¢—π∏ª√‘π‘ææ“π μ≈Õ¥™’«‘μ∑’˺à“π¡“¢Õßæ√–æÿ∑∏Õߧåπ—Èπ ߥߓ¡∑—È߇∫◊ÈÕßμâπ ∑à“¡°≈“ß ·≈–‡∫◊ÈÕߪ≈“¬ ‡ªìπ∫√¡»“ ¥“∑’ˇ√“ªïμ‘·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„®„πæ√–Õߧå∑à“π ‡æ√“–°«à“®–‡ªìπæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰¥â ·μà‡¥‘¡æ√–Õߧ將Á ªìπªÿ∂ÿ™π§π∏√√¡¥“ ·μà«à“¡’¡‚πª≥‘∏“π∑’ˬ‘Ëß„À≠à μ—Èߧ«“¡ª√“√∂π“∑’Ë®–‡ªìπ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“æ√–ÕߧåÀπ÷Ëß„πÕπ“§μ ‡¡◊ËÕμ—Èߧ«“¡ª√“√∂π“·≈â«°Á —Ëß ¡∫ÿ≠∫“√¡’‡√◊ËÕ¬¡“ ®π°√–∑—Ëß∫“√¡’ Û ∑—»∫√‘∫Ÿ√≥å ∂÷߇«≈“°Á‰¥â√—∫°“√Õ—≠‡™‘≠Õ“√“∏π“®“°‡∑«¥“À¡◊Ëπ ‚≈°∏“μÿ ·≈–æ√À¡∑—ßÀ≈“¬„Àâ¡“∫—߇°‘¥„π‡¡◊Õß¡πÿ…¬å ·≈–æ√–Õߧ尉¥â殓√≥“ªí≠®¡À“«‘‚≈°π– È Á ‘ §◊Õ °“≈ ∑«’ª ª√–‡∑» μ√–°Ÿ≈ ®π°√–∑—Ëß∂÷ßæÿ∑∏¡“√¥“∑’Ëæ√–Õߧ宖‰ª‡°‘¥ ·≈–‡¡◊ËÕ∂÷߇«≈“  «à“ß°Á‰¥â‡¢â“ Ÿàæ√–§√√¿å¢Õßæÿ∑∏¡“√¥“ ®π°√–∑—Ë߉¥âª√– Ÿμ‘ÕÕ°¡“„π«—ππ’È ª√– Ÿμ‘·≈â«°Á∑√ß ¥”‡π‘π‰¥â ˜ °â“« ·≈⫇ª≈àßÕ“ ¿‘«“®“«à“ ç„π‚≈°π’È ‡√“‡ªìπ¬Õ¥ ‡ªìπºŸâ‡®√‘≠∑’Ë ÿ¥ ‡ªìπºŸâª√–‡ √‘∞ ∑’Ë ÿ¥ °“√‡°‘¥¢Õ߇√“π’ȇªìπ§√—Èß ÿ¥∑⓬ ¿æ„À¡àμàÕ‰ª‰¡à¡’é æ√–Õߧ剥â√∫ª√–∑“πæ√–π“¡«à“ ‡®â“™“¬ ‘∑∏—μ∂– ·≈–‰¥â√—∫欓°√≥å ´÷Ëß¡’ Ú ª√–°“√ — ª√–°“√·√° ∂â“¥”√ßμπÕ¬Ÿà„π‡æ»§ƒÀ— ∂å°Á®–‡ªìπæ√–‡®â“®—°√æ√√¥‘ ∂â“ÕÕ°ºπ«™°Á®–‡ªìπ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ·≈–™’«μ¢Õßæ√–Õߧ尥”‡π‘π‡√◊Õ¬¡“®π°√–∑—߉¥âÕÕ°ºπ«™ ·≈â«°Á· «ßÀ“ ‘ Á Ë Ë Àπ∑“ßæâπ∑ÿ°¢å ‰¥â»°…“§«“¡√Ÿ®“°§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å∑ª√–™“™π¬°¬àÕß°—π∑—߇¡◊Õß ‡√’¬π®πÀ¡¥¿Ÿ¡√Ÿâ ÷ â ’Ë È ‘ ¿Ÿ¡∏√√¡¢Õߧ√Ÿ∫“Õ“®“√¬å °Á¬—߉¡à§âπæ∫Àπ∑“ß·Ààß°“√∫√√≈ÿ∏√√¡∑’Ëæ√–Õߧåª√“√∂π“ ‘ „π∑’Ë ÿ¥°Áμ—¥ ‘πæ√–∑—¬· «ßÀ“¥â«¬æ√–Õߧå‡Õß ·≈–‰¥âμ√— √ŸâÕπÿμμ√ —¡¡“ —¡‚æ∏‘≠“≥ ‡¡◊ËÕæ√–Õߧå∑‘Èß∑ÿ°Õ¬à“ß ª≈àÕ¬«“ß∑ÿ° ‘Ëß ·¡â‡π◊ÈÕ‡≈◊Õ¥®–·Àâ߇À◊Õ¥À“¬‰ª ‡À≈◊Õ·μà°√–¥Ÿ°Àπ—ß ™à“ß¡—π ∂Ⓣ¡à∫√√≈ÿ∏√√¡°Á®–‰¡à≈°®“°∑’Ë „®°Á¡“À¬ÿ¥π‘ßÕ¬Ÿ∑»π¬å°≈“ß°“¬∞“π∑’Ë ˜ ∂Ÿ° à«π ∫“√¡’ ÿ Ë à ’Ë Ÿ Û ∑—» ¢Õßæ√–Õߧ尉¥â™àÕß Á „π∑’Ë ÿ¥°Á¥”‡π‘π®‘μ¢Õßæ√–Õߧ凢ⓠŸà‡ âπ∑“ß “¬°≈“ß¿“¬„π ®π°√–∑—Ëß∫√√≈ÿÕπÿμμ√-  —¡¡“ —¡‚æ∏‘≠“≥‡ªìπæ√–Õ√À—πμ —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ·≈â«°Á‰¥âÕ∫√¡ —Ëß Õπª√–∑“π‚Õ«“∑·¥à æ√– “«°∑—ÈßÀ≈“¬ ¡’ªí≠®«—§§’¬å ‡ªìπμâπ ‡√◊ËÕ¬¡“μ“¡≈”¥—∫ Ùı æ√√…“ ®π°√–∑—Ëß∂÷ß«—π ÿ¥∑⓬ ∑’Ëæ√–Õߧ套∫¢—π∏ª√‘π‘ææ“πÚ¯ 28
 31. 31. æ√–Õߧåª√– Ÿμ‘ μ√— √Ÿâ ª√‘π‘ææ“π„π«—π‡¥’¬«°—π ≥  ∂“π∑’Ë¿“¬„π‡¥’¬«°—π ·μà ∂“π∑’Ë¿“¬πÕ°π—Èπ·μ°μà“ß°—π‰ª ´÷Ë߇√“°Á‰¥â»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ°—π‰ª·≈â« ·μà ∂“π∑’Ë¿“¬„π∑’ˉ¡à§àÕ¬‰¥â°≈à“«∂÷ߧ◊Õ »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∞“π∑’Ë ˜ ´÷Ë߇ªìπμ”·Àπàß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë∑”„Àâæ√–Õߧ剥â∫√√≈ÿ¡‚πª≥‘∏“πÕ—π¬‘Ëß„À≠à μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“·Ààß°“√ √â“ß∫“√¡’¡“ Ú ՠ߉¢¬· π¡À“°—ª »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∞“π∑’Ë ˜ μ√ßπ’È ≈Ÿ°∑ÿ°§π∑’ˇªìπ™“«æÿ∑∏μâÕß∑”§«“¡√Ÿâ®—° μâÕß„À⧫“¡ ”§—≠·≈–¡Õ߇ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õßμ”·Àπàßπ’„À⥒ ‡æ√“–‡ªìπ ‘ß∑’‡Ë °’¬«¢âÕß°—∫μ—«‡√“ ‡√“‡ªìπ™“«æÿ∑∏°ÁμÕß È Ë Ë â¥”‡π‘π√Õ¬μ“¡§” —Ëß Õπ¢ÕßÕߧåæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ∑à“π∑”Õ¬à“߉√ ‡√“°ÁμâÕß∑”Õ¬à“ßπ—Èπ´÷Ëß°Á®–¡’º≈§◊Õ ∑à“π‡ªìπÕ¬à“߉√ ‡√“°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ μ“¡°”≈—ß·Ààß∫“√¡’¢Õ߇√“ μ—Èß·μà‡ªìπ°—≈¬“≥™π§π¥’∑’Ë‚≈°μâÕß°“√ ‡ªìπ¨“π≈“¿’∫ÿ§§≈ ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’¨“π ºŸâ¡’„®μ—Èß¡—ËπÕ¬à“ߥ’·≈â« ‡ªìπ‚§μ√¿Ÿ∫ÿ§§≈ºŸâ‡¢â“∂÷ßæ√–√—μπμ√—¬¿“¬„π ‰¥â‡¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬Àπâ“μ—°À¬àÕπ°«à“ı «“π‘¥ÀπàÕ¬ ·≈â«°Á‡¢â“∂÷ߧ«“¡‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π æ√– °∑“§“¡’ æ√–Õ𓧓¡’ °√–∑—ß∫√√≈ÿÕ√À—μº≈ ˉªμ“¡≈”¥—∫ „À⥒„®‰«â‡∂‘¥«à“ ‡√“‡°‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏ ¡’æ√–∫√¡»“ ¥“ —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‡ªìπ∫ÿ§§≈ºŸâ‡≈‘»∫ÿ§§≈∑’˪√–‡ √‘∞ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∫√‘∫Ÿ√≥åμ—Èß·μà‡∫◊ÈÕßμâπ ∑à“¡°≈“ß ·≈–‡∫◊ÈÕߪ≈“¬ μ—Èß·μàμ—Èß¡‚πª≥‘∏“π∑’Ë®–‡ªìπæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“æ√–ÕߧåÀπ÷Ëß„πÕπ“§μ ‡¡◊ËÕ§√—È߬—߇ªìπ¡“≥æÀπÿà¡·∫°¡“√¥“Õ¬Ÿà°≈“ß∑–‡≈ „π∑à“¡°≈“ß°Á ß ¡∫ÿ≠∫“√¡’μ≈Õ¥¡“ ®π°√–∑—߇∫◊Õߪ≈“¬‰¥â∫√√≈ÿÕπÿμμ√ —¡¡“ —¡‚æ∏‘≠“≥ —Ë Ë È‰¥âÕ∫√¡æ√Ë” Õπ®π°√–∑—ߥ—∫¢—π∏ª√‘πææ“πÕ¬à“ßߥߓ¡ ‰¡à¡»“ ¥“„¥ Ê „π‚≈° ®–‡∑’¬∫‡∑à“°—∫ Ë ‘ ’æ√–Õߧ剥ⷡâ‡æ’¬ß𑥇¥’¬« ‡æ√“–©–π—Èπ ≈Ÿ°∑ÿ°§π∑—È߇滧ƒÀ— ∂å·≈–∫√√晑μμâÕß¡’§«“¡ªïμ‘·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„®∑’ˇ√“‰¥â‡ªìπ™“«æÿ∑∏ ∂◊Õ«à“‡ªì𠓬‚≈À‘μ·Ààßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ §«“¡ªïμ‘·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„®π’È·À≈– ®–π”¡“´÷Ëߧ«“¡À«ß·Àπ„πæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ§ßÕ¬Ÿà§Ÿà‚≈°μàÕ‰ª ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢μàÕ¡«≈¡πÿ…¬™“μ‘∑’Ë®–¡“¿“¬À≈—ß ·¡â‡√“≈–®“°‚≈°π’ȉª·≈â«°Áμ“¡ ‡æ√“–©–π—Èπ μâÕßÀ«ß·Àπ·≈–√—°…“æ√–æÿ∑∏-»“ π“‡Õ“‰«â„À⥒ ‡√“®–´“∫´÷Èßæ√–Õߧ嬑Ëߢ÷Èπ ∂â“„®‡√“À¬ÿ¥π‘ËßÕ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∞“π∑’Ë ˜ æÕ§«“¡´“∫´÷Èß∫—߇°‘¥¢÷Èπ·≈â« ‡«≈“‡√“°≈à“«§”∫Ÿ™“«‘ “¢ª√–∑’ª À√◊Õ‡«’¬πª√–∑—°…‘≥√Õ∫¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å ´÷Ëß¡’æ∑∏ªØ‘¡“°√‡ªìπ ‘ß·∑πÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ §«“¡√Ÿ °¢Õ߇√“®–·μ°μà“ß®“°∑ÿ°§√—ß ÿ Ë â÷ È∑’ˇ√“¬—߉¡à§Õ¬‡¢â“„® à ∂â“„®‡√“À¬ÿ¥π‘Ë߉¥â∂Ÿ° à«πÕ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∞“π∑’Ë ˜ ‡√“®–¬‘Ë߇¢â“„®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–∂â“À¬ÿ¥∂Ÿ° à«π ®π°√–∑—Ë߇¢â“∂÷ߥ«ß„  ¡’§«“¡ ÿ¢ §«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï °Á®–¬‘Ë߇æ‘Ë¡§«“¡ªïμ‘·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„®„π°“√‡ªìπ™“«æÿ∑∏¬‘Ëߢ÷Èπ ®π°√–∑—Ë߉¥â‡¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬„πμ—« §«“¡´“∫´÷Èß®–‡μÁ¡‡π◊ÈÕ ‡μÁ¡μ—« ‡μÁ¡„®‡μÁ¡™’«‘μ ®‘μ«‘≠≠“≥ ·≈–®–∂Ÿ°∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ß≈Ÿ°¬—ßÀ≈“π„Àâ√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ ◊∫μàÕ‰ª ·≈â«°Á®–‰¥â‡ªìπ欓π„π°“√μ√— √Ÿâ∏√√¡¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ Ú˘ 29
 32. 32. ç∑“π‡ªìπ∫àÕ‡°‘¥·Ààß‚¿§∑√—æ¬å ¡∫—μ‘ ´÷Ëß®–‡ªìπÕÿª°√≥å„π°“√ √â“ß∫“√¡’¢Õ߇√“ μàÕ‰ª„π¿æ‡∫◊ÈÕßÀπâ“ ¥—ßπ—Èπ∑“π∫“√¡’®÷ߢ“¥‰¡à‰¥â μâÕß √â“ß°—π∑ÿ°™“μ‘é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥  ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡ °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà†50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427 30
 33. 33. ¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑ˬա√—∫∑—Ë«‚≈° ’ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241 ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“ 31
 34. 34. ๓๒ทบทวนบุญเรื่อง : ธัมมยันตี
 35. 35. โครงการบวชผู้นำ อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน กองทัพแม้มีพลนับแสน แข็งแกร่งสักปานใด หากไร้ซึ่งผู้นำ ต่างคนต่างยิง ต่างทิศต่างทางก็ยากจะได้รับชัยชนะ การฟื้นฟูศีลธรรมโลกก็เช่นกัน ต่างคนต่างทำ กับต่างคนช่วยกันทำได้ผลต่างกันเยอะ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นโดยไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะเวลานี้ เริ่มเป็นที่ทราบกัน ดีแล้วว่ามีวัดร้างว่างสมภารกว่า ๕ พันแห่งเข้าไปแล้ว บางแห่งไม่ ร้างก็อ้างว้างเต็มที พอถึงวันหยุดแต่ละครั้ง คนส่วนใหญ่ก็แห่กัน เข้าห้าง มองของเซลส์ แทนที่จะเข้าวัด มองของสูง ไปกราบพระ ฟังธรรม (ทั้งที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธ) สถานการณ์จึงกำลัง ต้องการวีรบุรุษ วีรสตรี อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ งานนี้ไม่เพียงเป็น หน้าที่ของชายแมนแมนที่จะลุกขึ้นมาออกบวชห่มจีวรเท่านั้น แต่ ยอดหญิงหัวใจพระคงจะยอมไม่ได้ ต้องออกมาถือศีลครองสไบ ด้วยเช่นกัน 33
 36. 36. และเนื่ อ งจากคอลั ม น์ นี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ข อง ล้ ว งวิ ม าน แต่ สิ่ ง ที่ พิ เ ศษขึ้ น คื อ ทุ ก คนจะได้ยอดหญิงโดยเฉพาะ ก็จะขอเขียนถึงแต่ยอดหญิง know-how ในแบบไม่รู้ไม่ได้ มีการจัด workshopอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเท่านั้น การบวชอุบาสิกา ประชุมกลุ่มและศึกษาธรรมะในหัวข้อเนื้อ ๆ เพื่อแก้วหน่ออ่อน ๔ ครั้งที่ผ่านมา สังเกตได้ว่ามีสตรี การสร้ า งเครื อ ข่ า ยคนดี ทั้ ง สิ้ น เช่ น คิ ด พู ด ทำทุกวัยเข้าร่วมมากมายจนเป็นปรากฏการณ์ และ อย่างไรจึงจะสร้างทีมงานพุทธศาสนาได้สำเร็จ,เมื่อถึงการบวชรุ่นที่ ๕ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายคนดี, วิธีชวนเมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการ บวชอย่างไรให้ได้ผล และยังได้รับความเมตตาบวชรุ่นผู้นำแล้ว ก็ยิ่งไม่ผิดหวัง จากพระภาวนาวิริยคุณ ลงแสดงธรรมในหัวข้อ แค่ชื่อก็บอกได้ว่ารุ่นนี้พิเศษ เพราะต้อง ผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนอีกด้วย ให้ ผู้ ที่ เ คยอบรมหน่ อ อ่ อ นมาแล้ ว เท่ า นั้ น ที่ จ ะ ติวเข้มก่อนลงพื้นที่ขนาดนี้ รับประกันเข้าร่วมได้ และมีศูนย์อบรมเพียงแห่งเดียวคือที่ ความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง และหากทำหน้าที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี กั ล ยาณมิ ต รนี้ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ย่ อ มจะทำให้ นั่นก็หมายความว่า ทุกคนจะมารวมตัวกันจาก ผู้เข้าอบรมทุกท่านกลายเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งทั่วทั้งประเทศ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมในท้องถิ่น สามารถทำหน้าที่ของ ภารกิจบางอย่างอาจคงเอกลักษณ์เหมือน พระศาสนาในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างดีสุด ๆ ทั้งรุ่นที่ผ่านมา เช่น การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น โครงการเปิดบ้านกัลยาณมิตร โครงการการเชิญหรืออบรมวัฒนธรรมคุณยาย ปัด กวาด เช็ด ถู ชวนชายไทยบวช การชวนสาธุชนไปวัดวันอาทิตย์๓๔ 34
 37. 37. และการเป็นพี่เลี้ยงงานบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นต่อ ๆ ไป ณ ศูนย์อบรมในพื้นที่ของตัวเอง แต่ก่อนจะไป ปฏิบัติการความดีครั้งนี้ สิ่งที่เป็นเบื้องหลังความ สำเร็จและขาดไม่ได้เลยก็คือ การนั่งสมาธิ ดั่งที่ พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า “เรื่องทุกเรื่องเริ่มต้น ที่ใจ สำคัญที่ใจ สำเร็จได้ด้วยใจ” หรืออย่างคำ โบราณที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ฉะนั้น ผู้นำหน่ออ่อนทุกท่านจึงมีโอกาสฝึกใจของตนให้ หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เมื่อเอาใจมาอยู่ให้หยุด ก็จะพบกับความสุขที่หยุดไม่อยู่ สามารถเข้าถึง แหล่ ง ของกำลั ง ใจอั น ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ได้ เมื่ อ เรามี ประสบการณ์ภายในด้วยตัวเองเช่นนี้แล้ว คำพูดก็ จะมีพลัง จะไปชักชวนใครให้ทำความดีอะไร หรือ ชวนให้นั่งสมาธิก็ย่อมหนักแน่นน่าเชื่อถือ เรียกว่า ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ทึ่ง เขาจึงทำตาม ดัง ประสบการณ์ภายในของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เหล่านี้ ๓๕35
 38. 38. อุ บ าสิ ก าแก้ ว หน่ อ อ่ อ น กนกกร ดี ส ม อายุ ๑๗ ปี เล่าว่า “พอเข้าโครงการบวชครั้งนี้แล้ว บอกได้ว่ามีความสุขมาก เพราะทำให้ดิฉันได้พบ ดิฉันมีความสุขในทุก ๆ รอบ กับประสบการณ์ภายในอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนของการปฏิบัติธรรม ดิฉันปล่อยใจสบาย ๆ ตอนแรก ๆ ที่นั่งสมาธิ ดิฉันก็มีอาการเหมือนคน ไม่คิดฟุ้งซ่าน ปล่อยวางทุกสิ่ง ใจมันรู้สึก อื่น ๆ เลยค่ะ คือ นั่งเป็นหลับ ขยับเป็นเมื่อยเบา ๆ สบาย ๆ เหมือนไม่มีอะไรอยู่ในใจเลย แถมหลับตาก็มืดตื้อมืดมิด แต่แอบคิดในใจนะคะ และไม่นานก็เห็นองค์พระแก้วใส ว่า คนอย่างเราต้องเข้าถึงธรรมได้แน่ ๆ ดังนั้น ค่อย ๆ ปรากฏขึ้นมา ทุกรอบของการนั่ง ก็จะพยายามทำใจนิ่ง ๆ ไป เรื่อย ๆ           จนกระทั่งผ่านไป ๒-๓ วัน ก็เข้าปฏิบัติ ธรรมรอบบ่ายตามปกติ ก่อนนั่งได้อธิษฐานจิต ขอให้ ก ารนั่ ง รอบนี้ มี ใ จที่ ห ยุ ด นิ่ ง และได้ เ ห็ น อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน องค์ พ ระกั บ เขาบ้ า ง หลั ง จากนั้ น ก็ ว างใจนิ่ ง ๆ กนกกร ดีสม สบาย ๆ ไม่คิดฟุ้งซ่านอะไรเลย ปล่อยวางทุกสิ่ง ใจมันรู้สึกเบา ๆ สบาย ๆ เหมือนไม่มีอะไรอยู่ใน ใจเลย และไม่นานก็เห็นองค์พระแก้วใสค่อย ๆ๓๖ 36
 39. 39. ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ตลอดทุกอิริยาบถ จนถึงเวลาปฏิบัติธรรม ก็รู้สึกยิ่งนั่ง ยิ่งสบาย ดวงกลม ๆ เล็ก ๆ ค่อย ๆ ชัดขึ้น ใสเหมือนกระจก สบายใจและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ..สมดั่งปรารถนา อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เผียน หนูคง อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เผียน หนูคง อายุ ๖๒ ปี เล่าว่า “ตอนแรกที่นั่งสมาธิก็มีอาการแบบ คนทั่วไป คือมืดและเมื่อย แต่ก็พยายามรักษาใจ รักษาศีลให้ดี คิดว่าเรามาบวชแล้วต้องทำให้ดี ที่สุด ดังนั้น ไม่ว่าจะทำอะไร ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน ก็ จ ะภาวนา “สั ม มา อะระหั ง ” ตลอด จนผ่านการอบรมไป ๓ วัน ได้นั่งสมาธิตามเสียง ของหลวงพ่อ นั่งไป ๆ...รู้สึกชาที่สะโพก ชาจน ไม่รู้สึก แต่ก็แปลกมาก พอหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้อง คิดอะไร ในใจก็ไม่มีอะไรเลย เฉย ๆ นิ่ง ๆ พอ บอกว่าให้ทำตัวสบาย ๆ ก็ทำได้ ยิ่งนั่งก็ยิ่งสบาย ตัวมันเบา ๆ อยู่ ๆ ก็เห็นดวงแก้วเข้ามาในท้อง เป็นดวงกลม ๆ เล็ก ๆ ค่อย ๆ ชัดขึ้น ใสเหมือน กระจก สว่างไสว แต่ไม่แสบตา แล้วดวงแก้วก็มี อาการเหมือนขยายตัวออก มีเล็ก มีใหญ่ ยิ่งมองปรากฏขึ้ น มาที่ ก ลางท้ อ ง องค์ พ ระมี ข นาดเล็ ก ก็ยิ่งเย็น แล้วใจมันก็นิ่ง ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยค่อย ๆ แผ่ออกไปได้เรื่อย ๆ ท่านแผ่จนเต็มท้อง แม้จะขยับตัวเปลี่ยนท่านั่ง ดวงแก้วก็ยังอยู่ ตอนนั้นเลยค่ะ องค์พระใสสว่างเหมือนแก้ว ดิฉันนั่งมอง ปลื้ ม จนน้ ำ ตาไหลเลยค่ ะ พอลื ม ตาแล้ ว รู้ สึ กท่านไปเรื่อย ๆ โดยไม่คิดอะไรเลยจนหมดรอบ สบายใจอย่างบอกไม่ถูก แล้วดวงแก้วก็อยู่กับดิฉันของการนั่ ง สมาธิ ตอนนั้ น ใจนิ่ ง และมี ค วามสุ ข ทุกครั้งที่นั่งหลับตา ทำให้มีความสุขมาก นั่งสมาธิอย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น จนอยากจะแบ่ ง ปั น มาตั้งแต่ยังเป็นสาว ไม่เสียเปล่า...สมปรารถนาความสุขนี้ให้กับทุกคนค่ะ” แล้วค่ะ” ๓๗ 37
 40. 40. พอนึกว่าเราจะต้องบวช ๒ ชั้น อยู่ ๆ ก็ รู้สึกเหมือนมีองค์พระอีกองค์ห่มจีวร สีเหลืองเข้ามานั่งทับร่างของเราไว้อีก ทำให้ปลื้มมาก รู้สึกว่าการบวชครั้งนี้ ได้ทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่อย่างแท้จริง อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ทัดดาว กุสุมาล อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ทัดดาว กุสุมาลอายุ ๓๓ ปี เล่าว่า “ได้ฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นที่ ๑ นั่งไปก็มืดตื้อมืดมิด มืดสนิทไม่เห็นอะไรเลย จนมาถึงโครงการรุ่ น ที่ ๔ ก็ อ ธิ ษ ฐานและนึ ก ถึ ง คำของพระเดช-พระคุ ณ หลวงปู่ ที่ บ อกว่ า “ยอมตายไม่ ย อมแพ้ ใสสว่างกว่าเดิม แล้วถ้าลืมตาก็จะเห็นองค์พระนั่งถ้าไม่ได้จะไม่ลุกเด็ดขาด” ทำให้มีกำลังใจ นั่งไป สมาธิอยู่กลางท้องตลอดเวลา ขนาดล้มตัวลงนอนสักพักใจก็นิ่งไปเลย แล้วดวงแก้วก็มาเอง ผุดขึ้น ก็ยังเห็น แต่องค์พระแปลกมาก เพราะท่านจะนั่งมาที่กลางท้อง พอใกล้จะสิ้นสุดโครงการรุ่นที่ ๔ สมาธิตลอดไม่เคยเห็นท่านอยู่ท่าอื่นเลยค่ะ”วันนั้นนั่งสมาธิไปเฉย ๆ พอรู้สึกว่าใจสบายแล้ว นับจากนี้ไป เชื่อแน่ว่า จะไม่มีวันสิ้นหวังดวงแก้วก็มาเป็นปกติ แต่คราวนี้เห็นเศียรองค์พระ กับการฟื้นฟูศีลธรรมโลกอย่างแน่นอน ด้วยความค่อย ๆ ผุดขึ้นมาด้วย องค์พระใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ สามารถและประสบการณ์ภายในอย่างที่เห็น ๆ จนเท่ากับตัว เป็นแก้วใส ๆ ทั้งองค์ เห็นชัดร้อย เพราะวันนี้มีผู้นำ พระพุทธศาสนาจึงจะได้รับการเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ พอนึกว่าเราจะต้องบวช ๒ ชั้น ต่ออายุไปอีกนานเท่านาน คนจะไม่ร้างธรรมะอยู่ ๆ ก็รู้สึกเหมือนมีองค์พระอีกองค์ห่มจีวรสี พระจะไม่ร้างธรรมาสน์ วัดจะไม่ร้างสมภาร ทางเหลืองเข้ามานั่งทับร่างของเราไว้อีก ทำให้ปลื้ม สายกลางจะไม่ร้างคนไป นี่คือภารกิจอันท้าทายมาก รู้สึกว่าการบวชครั้งนี้ได้ทดแทนบุญคุณพ่อกับ แต่ ป ระสบความสำเร็ จ ได้ ด้ ว ยผู้ น ำสตรี ที่ โ ลกแม่อย่างแท้จริงค่ะ พอมาถึงโครงการนี้ (รุ่นที่ ๕) ต้องการรู้สึกว่าดวงแก้วและองค์พระมีขนาดใหญ่กว่าเดิม๓๘
 41. 41.  μ‘ ‚≈° ⁄¡‘ ™“§‚√.  μ‘‡ªìπ∏√√¡‡§√◊ËÕßμ◊ËπÕ¬Ÿà„π‚≈°.  Ì.  . Òı/ˆÒ. π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬∫√‘…—∑ ∫“ß°Õ°‰≈∑åμ‘Èß ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ · ß¡‘μ√ Õ‘‡≈§μ√‘§ ®”°—¥ºŸâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‚§¡‰øøÑ“∑ÿ°™π‘¥ √–∫∫æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å ‚§¡‰ø·≈–À≈Õ¥‰ø LED√à«¡√—°…å √à«¡≈¥ ª≈Õ¥¡≈æ‘… ‡æ◊ËÕ™’«‘μ·≈–‚≈° ’‡¢’¬«Àπ÷Ëß„π§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õ߇√“ ∑’Ë¡’ à«π√à«¡„Àâ· ß «à“ß·≈–√à«¡ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë §ÿ≥π«√—μπå 081-334-3301, §ÿ≥©≈Õß»—°¥‘Ï 081-890-3280 39
 42. 42. 焧√∑”°√√¡‰«â°Á·∫°‡Õ“‰ª‡Õßπ—Ëπ·À≈– „§√∑”∫ÿ≠°Á·∫°∫ÿ≠‰ª „§√∑”∫“ª°Á·∫°∫“ª‰ª „§√∑”Õ–‰√°—∫‡√“ ‡¢“°Á·∫°‡Õ“‰ª‡Õß „§√‡¢“«à“‡®Á∫ Ê · ∫ Ê ‡√“Õ¬à“‰ª∂◊Õ‡¢“ Õ¬à“‰ª‚°√∏‡¢“ Õ‚À ‘°√√¡„À⇢“´– ¡—π°ÁÀ¡¥‡√◊ËÕß „ÀâÀ¡¥‡«√À¡¥°√√¡°—π‰ªμ—Èß·μà¿æ™“μ‘π’È ®–‰¥âÀ¡¥ ‘Èπ°—π‰ªé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ â  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ 40

×