Yunaiboon 2554 2

327 views
255 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2554 2

 1. 1. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ªï∑’Ë ˘ ©∫—∫∑’Ë Ò ª√–®”‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚııÙ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 2. 2. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë Ò ª√–®”‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚııÙ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ˆˆ ‡ªî¥∫â“π°—≈¬“≥¡‘μ√˜Ù «‘«—≤π“°“√°“√ √â“ß«—¥ (μÕπ∑’Ë Ù) Ú «’√∫ÿ√…°Õß∑—æ∏√√¡ ÿ ‡ªî¥ —ߧ¡·«¥≈âÕ¡ —πμ‘¿“æ¯ °√√¡‡∑à“°—πÀ√◊Õ‰¡à ¯ ®–‡ªìπ„§√...∂Ⓣ¡à„™à ¯Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ çÕÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπé μÕπ ∑”ß“π πÿ° ™’«‘쇪ìπ ÿ¢  —¡¿“…≥å Ú¯ ¡À“ —߶∑“π«—π§ÿ⡧√Õß‚≈° ˘ˆ ‡™Á¥·«àπÛÙ ®ä“∫æ—π∏ÿå·∑â...¬—ß·æâÀπŸ Ùˆ æ∫·≈â«À√◊Õ¬—ß...§«“¡ ÿ¢∑’ËÀ“´◊ÈÕ‰¡à‰¥â Ò ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»¯ˆ °“√ª°ªÑÕß√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“  ÿ¢„π„®..®π “¡“√∂¬‘È¡‰¥â§π‡¥’¬« ÒÚ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑» æÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ‡ªìπÀ≈—°  ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ıÙ æ‘∏’Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà √ÿàπ∫Ÿ™“∏√√¡ ÒÚ ªï ‡ªìπ à«π‡ √‘¡ ˆ ¢ÿ¡∑√—æ¬å §◊Õ ∫ÿ≠ e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 3. 3. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ / ¿“æª√–°Õ∫ : °Õßæÿ∑∏»‘≈ªá «’√∫ÿ√ÿ…°Õß∑—æ∏√√¡ R ç¿‘°…ÿ„¥¬—ßÀπÿà¡æ“°‡æ’¬√Õ¬Ÿà„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¿‘°…ÿπ—Èπ¬àÕ¡¬—ß‚≈°π’È„Àâ «à“ߥÿ®æ√–®—π∑√å∑’Ëæâπ·≈â«®“°‡¡¶À¡Õ°  «à“ß√ÿà߇√◊Õß©–π—Èπé (æÿ∑∏æ®πå) æÿ∑∏∫ÿμ√ºŸâ‡ªìπ«’√∫ÿ√ÿ…°Õß∑—æ∏√√¡„π¬ÿ§ ‰¥â ¢Õ∑à“π®ß√—∫§”‡™‘≠‡æ◊ËÕ¡“°Õ∫°Ÿâæ√–»“ π“À≈—ßæÿ∑∏°“≈...‡ªìπºŸâπ” —ß§“¬π“æ√–‰μ√ªîÆ°„π ¥â«¬‡∂‘¥é ¡À“æ√À¡‰¥âøß°Á√“‡√‘ß„® μÕ∫√—∫§”‡™‘≠ í à ¡—¬æ√–‡®â“Õ‚»°¡À“√“™ ·≈–‡ªìπμâ𧑥‚§√ß°“√ ‡À≈à“æ√–¡À“ ¡≥–ºŸâ∑√ߧÿ≥«‘‡»… àßæ√–∏√√¡∑Ÿμ¢¬“¬æ√–»“ π“ Ÿà¥‘π·¥π‰°≈‚æâπ μ‘  ¡À“æ√À¡‰¥â®ÿμ‘¡“‡°‘¥„π∫â“π‚¡§§≈’-®“°Õ‘π‡¥’¬ ∑à“π‡ªìπ‡®â“¢Õß«“∑∏√√¡∑’Ë√Ÿâ®—°°—π¥’«à“ æ√“À¡≥å ´÷Ë߬—߉¡à„§√àπ—∫∂◊Õæ√–æÿ∑∏»“ π“‡≈¬çºŸ„¥Õπÿ≠“μ„Àâ∫μ√¢Õßμπ∫«™ ‰¥â™Õ«à“‡ªìπ∑“¬“∑ â ÿ ◊Ë æ√– ‘§§«–‰¥â√—∫Àπâ“∑’Ë®“°À¡Ÿà ß¶å„À≪∑”Àπâ“∑’Ëæ√–»“ π“é ∑à“πºŸâπ’È¡’π“¡Õÿ‚¶…«à“ çæ√–‚¡§§≈’- ™—°™«πμ‘  –∫«™ ∑à“π‰ª¬◊π∫‘≥±∫“μÀπâ“∫â“π∫ÿμ√μ‘  ‡∂√–é °«à“®–¡“‡ªìπ¬Õ¥«’√∫ÿ√ÿ…°Õß∑—æ æ√“À¡≥å∑ÿ°«—π‰¡à‡§¬¢“¥‡≈¬‡ªìπ‡«≈“∂÷ß ˜ ªï ·μà∏√√¡ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ≈â«πμâÕß¡’∫ÿ§§≈Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߧ«“¡ °Á‰¡à‡§¬‰¥â¢“« —°∑—ææ’‡≈¬ ·μà¡Õ¬Ÿ«πÀπ÷ßæ√–‡∂√– â ’ à— Ë ”‡√Á®∑—ß ‘π È È ¡“¬◊πÀπâ“∫â“πμ“¡ª°μ‘ §π„π∫â“π¢Õßæ√“À¡≥剥â 查°—∫∑à“π«à“ çπ‘¡πμ剪‚ª√¥∫â“πÕ◊Ëπ‡∂‘¥∑à“πé¡À“æ√À¡ºŸâ°Õ∫°Ÿâæ√–»“ π“ æ√“À¡≥å´ß°≈—∫¡“®“°∑”∏ÿ√–πÕ°∫â“π „π√–À«à“ß ÷Ë ¬âÕπ‰ª‡¡◊ËÕ‡ √Á® ‘Èπ°“√ —ߧ“¬π“§√—Èß∑’Ë Ú ∑“߉¥â‡¥‘π «π°—∫æ√–‡∂√–®÷߇Õà¬∂“¡«à“ ç∑à“π(æ.». Ò) æ√–‡∂√–∑—ÈßÀ≈“¬ª√“√¿∂÷ß¿—¬¢Õß π—°∫«™ ∑à“π‰¥âÕ–‰√∫â“ßÀ√◊Õ¬—ßé æ√–‡∂√–μÕ∫«à“æ√–»“ π“„πÕπ“§μ ®÷ß„™â≠“≥∑—»π–μ√«®¥Ÿ°‡Á ÀÁπ 牥â·≈â« ‚¬¡é æ√“À¡≥å√ °¢ÿπ‡§◊Õß„®®÷ß°≈—∫‡¢â“‰ª Ÿâ ÷ à«à“ ç ¡—¬æ√–‡®â“Õ‚»° ®—°¡’‡ ’ȬπÀπ“¡æ√–»“ π“ ∂“¡§π„π∫â“π æ«°‡¢“°Á¬◊π¬—π«à“‰¡à‰¥â„ÀâÕ–‰√·°à‡°‘¥¢÷Èπ ‡À≈à“‡¥’¬√∂’¬åÀ«—ß≈“¿ —°°“√–‰¥âª≈Õ¡μ—« æ√–‡∂√–‡≈¬‡¢â“¡“∫«™ ·≈–∫‘¥‡∫◊Õπæ√–∏√√¡«‘π—¬ ¡’‡æ’¬ß «—πμàÕ¡“æ√“À¡≥å®÷ßπ—Ëß√Õæ√–‡∂√–‡æ◊ËÕ®–μ‘  ¡À“æ√À¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–√—°…“æ√–»“ π“‰«â‰¥âé ®—∫º‘¥∑à“π æÕæ√–‡∂√–¡“∂÷ß ‡¢“°Á查¥ÿ«à“ 燡◊ËÕ®÷ßæ√âÕ¡„®°—π‡À“–¢÷Èπ‰ªæ√À¡‚≈° Õ—≠‡™‘≠μ‘  - «“ππ’È∑à“π‰¡à‰¥âÕ–‰√®“°‡√◊Õπ¢â“懮ⓠ·μà°≈—∫¡À“æ√À¡«à“ ç„πÕπ“§μ°“≈π—∫·μàπ’È ®–‡°‘¥¿—¬ ∫Õ°«à“‰¥â · ¥ß«à“∑à“π查‡∑Á®é æ√–‡∂√–®÷ßμÕ∫Õ¬à“ßÀπ÷Ëß·°àæ√–»“ π“ æ«°‡√“μ√«®¥ŸÀ¡¥∑—Èß °≈—∫‰ª«à“ 祟°Õπæ√“À¡≥å μ≈Õ¥ ˜ ªï¡“π’È Õ“μ¡“ à¿æ “¡ °Á¡’∑à“π¡À“æ√À¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–¡“¢®—¥¿—¬π’È ‰¡à‡§¬‰¥âÕ–‰√·¡â°√–∑—Ëߧ” π∑π“ ·μà‡¡◊ËÕ«“π 2
 4. 4. 3
 5. 5. Õ“μ¡“‰¥â§” π∑π“®“°§π„π∫â“π¢Õß∑à“π·¡â‡æ’¬ß μ—ËßÕ—πÕ◊Ëπ ®÷ß∂«“¬μ—ËߢÕßμ‘  –„Àâæ√–‡∂√–π—Ëß·∑π‡≈Á°πâÕ¬«à“π‘¡πμ剪‚ª√¥∫â“πÕ◊π‡∂‘¥ ¥—ßπ—πÕ“μ¡“ Ë È ‡¡◊Õ‡¢“°≈—∫¡“∫â“π‰¥â‡ÀÁπæ√–‡∂√–π—ß∫πμ—ߢÕ߇¢“ Ë Ë Ë®÷ß∫Õ°«à“‰¥âé æ√“À¡≥凡◊Õøíߥ—ßπ—π°Á§¥«à“ ç ¡≥– Ë È ‘ ®÷ß· ¥ßÕ“°“√‰¡àæÕ„®¡“° ‡¡◊ËÕæ√–‡∂√–©—π‡ √Á®π’È°Á‰¡à‰¥â查‡∑Á®‡≈¬ ‰¥â·§à§”查∑—°∑“¬¬—ß™¡‡√“ °Á‡Õà¬∂“¡¢÷π«à“ çæàÕÀπÿ¡ ‡∏Õ¡’§«“¡√Ÿ¡πμåÕ–‰√∫â“ßé È à â·≈â«∂Ⓣ¥âÕ“À“√¡“∫√‘‚¿§≈à–®–¬‘ß™¡¢π“¥‰Àπé ®÷ß Ë μ‘  °ÿ¡“√®÷ßμÕ∫°≈—∫«à“ ç∂â“¢â“懮Ⓣ¡à√Ÿâ ·≈â«„§√‡°‘¥§«“¡‡≈◊ËÕ¡„ ∂«“¬¿—μμ“À“√·≈–ª«“√≥“„ à ®–√Ÿâ °Á∑à“π≈à– √Ÿâ¡πμå¥â«¬À√◊Õé çß—Èπ°Á≈Õß∂“¡∫“μ√∑ÿ°«—π μàÕ¡“‡¢“‰¥â‡ÀÁπÕ“°“√ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“μ¡“ ‘é μ‘  –∂“¡§”∂“¡‡°’¬«°—∫‰μ√‡æ∑¡“°¡“¬ Ë¢Õß∑à“π°Á¬‘Ë߇≈◊ËÕ¡„ Àπ—°¢÷Èπ ®÷ßπ‘¡πμå„Àâ¡“©—π„π ™π‘¥∑’‡Ë √’¬°«à“¬“°¡“° Ê ·¡â°√–∑—ßμπ·≈–Õ“®“√¬å Ë∫â“π∑ÿ°«—π ¬—ß‰¡àÕ“®√Ÿâ§”μÕ∫‰¥â æ√–‡∂√–μÕ∫‰¥âÀ¡¥ ‡æ√“–∑à“π®∫‰μ√‡æ∑»“ π∑“¬“∑ºŸâ√Õ∫√Ÿâ·μ°©“π ¡“°àÕπ ·≈â«∂“¡Õ¿‘∏√√¡°≈—∫‰ª«à“ 箑μ¢Õß∫ÿ§§≈ ‡¡◊ËÕμ‘  °ÿ¡“√¡’Õ“¬ÿ‰¥â Òˆ ªï ‡¢“·μ°©“π „¥°”≈—߇°‘¥ ‰¡à„™à°”≈—ߥ—∫ ®‘μ¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ®—°¥—∫„π‰μ√‡æ∑ ·μà¬ß¡‘‰¥â»√—∑∏“μàÕæ√–‡∂√–‡À¡◊Õπ∫‘¥“ — ‰¡à„™à®—°‡°‘¥„™àÀ√◊Õ‰¡à Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß®‘μ¢Õß∫ÿ§§≈‡¡◊ËÕμ‘  –‰ª‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ°—∫Õ“®“√¬å §π„™â°®–‡Õ“ Á „¥®—°¥—∫ ‰¡à„™à®—°‡°‘¥ ®‘μ¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ°”≈—߇°‘¥ºâ“¢“«§≈ÿ¡μ—Ëß∑’Ëπ—ËߢÕ߇¢“‰«â æ√–‡∂√–®÷ßÕ“»—¬ ‰¡à„™à°”≈—ߥ—∫„™àÀ√◊Õ‰¡àé ‡æ’¬ß§”∂“¡‡¥’¬«∑”„Àâ‚Õ°“ π’ȇæ◊ËÕ®–‰¥â π∑π“°—∫μ‘  °ÿ¡“√ ∑à“π®÷ß μ‘  –∂÷ß°—∫¡◊¥·ª¥¥â“π ‡¢“®÷ß∂“¡«à“ ç¡πμåπ’È™◊ËÕÕ∏‘…∞“πƒ∑∏‘Ï„Àâ∑’Ëπ—ËßÕ◊Ëπ Ê Õ¬à“ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ Õ–‰√À√◊Õé ç™◊ËÕ«à“æÿ∑∏¡πμåé ç∑à“π®– Õπ¡πμåπ’Ȭ°‡«âπμ—ËߢÕßμ‘  °ÿ¡“√‡∑à“π—Èπ ‡¡◊ËÕ§π„™â‰¡à‡ÀÁπ „À⢓懮Ⓣ¥â‰À¡é çÕ“μ¡“®– Õπ„À≥⇩擖§π∑’Ë â Ù 4
 6. 6. ¡’‡æ»∫√√晑μ‡∑à“π—Èπé μ‘  °ÿ¡“√®÷߉ª¢ÕÕπÿ≠“μ §ÿ≥Ÿª°“√Õ—π¬‘Ëß„À≠à∫‘¥“¡“√¥“ÕÕ°∫«™ ·≈–‰¥â∫√√晓‡ªìπ “¡‡≥√ ‡¡◊Õ¿—¬æ√–»“ π“‡°‘¥¢÷π®√‘ßμ“¡∑’æ√–¡À“- Ë È ËμàÕ¡“ æ√–‡∂√–‰¥â Õπ°√√¡∞“π„Àâ “¡‡≥√ ‰¡àπ“π ‡∂√–„π ¡—¬°àÕπ‰¥â∑”π“¬‡Õ“‰«â §√“π—Èπæ√–‡®â“π—°  “¡‡≥√°Á∫√√≈ÿ‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π Õ‚»°¡À“√“™‰¥â ß∑Ÿμ‰ªÕ“√“∏π“æ√–‚¡§§≈’∫μ√- à ÿ ®“°π—Èπæ√– ‘§§«‡∂√–°Á àß¡Õ∫¿“√°‘®„Àâ μ‘  ‡∂√–«à“ ç¢≥–π’æ√–»“ π“°”≈—߇ ◊Õ¡‚∑√¡ ¢Õ È Ëæ√–®— ≥ ±«— ™ ™’ ‚¥¬„Àâ   “¡‡≥√μ‘    –‰ª‡√’ ¬ π æ√–§ÿ≥‡®â“¡“√à«¡°—π‡™‘¥™Ÿæ√–»“ π“°—π‡∂‘¥éæ√–‰μ√ªîÆ°°—∫∑à“π ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡‡≥√¡’§«“¡√Ÿâ¿“§ ∑à“π ¥—∫√“™ “ åππ—Èπ°Á§‘¥«à“ ç∑’ˇ√“∫«™¡“°Á¥â«¬ª√‘¬—μ‘·μ°©“π¬‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª „π¢—Èπ·√°‡¡◊ËÕ∂Ÿ° àßμ—« μ—Èß„®«à“®–‡™‘¥™Ÿæ√–»“ π“μ—Èß·μàμâπ ∫—¥π’È∂÷߇«≈“‰ª æ√–®—≥±«—™™’‰¥â„Àâ “¡‡≥√∑”Àπâ“∑’ËÕÿªíØ∞“° π—π·≈â«é ∑à“π®÷ß≈ÿ°¢÷π‰ª°—∫§≥–√“™∑Ÿμπ—π‡æ◊Õ·∫° È È È Ë‡μ√’¬¡πÈ”©—ππÈ”„™â·≈–ªí¥°«“¥‡ π“ π–μà“ß Ê ‡¡◊Õ Ë ¿“√–„À≠à ·°â‰¢¿—¬®“°‡¥’¬√∂’¬å∑’˪≈Õ¡¡“∫«™‡ÀÁπ«à“ “¡‡≥√‡ªìπºŸ«“ßà“¬ æ√–‡∂√–®÷ß∑ÿ¡‡∑·√ß°“¬ âà à ¢®—¥„À⇥’¬√∂’¬åÕÕ°‰ª®“°æ√–»“ π“¥—Ëߢ®—¥‡Õ“·√ß„® Õπæ√–‰μ√ªîÆ° ‡¡◊ËÕ “¡‡≥√‰¥â√—∫°“√ ¡≈∑‘ π ÕÕ° μà Õ ¡“∑à “ π‰¥â ‡ ªì π ª√–∏“π ß¶å ∑”Õÿª ¡∫∑¬—߉¡à∑π‰¥âæ√√…“°Á‡ªìπºŸ¡§«“¡·μ°©“π — â’  —ߧ“¬π“§√—Èß∑’Ë Û (æ.». ÚÛı) ´÷Ë߇ªìπ§√—Èß∑’Ë¡’„πæ√–‰μ√ªîÆ° ∑à“π‰¥â𔧫“¡√Ÿâ¿“§ª√‘¬—μ‘¡“ °“√¢¬“¬º≈‰ª„π«ß°«â“ß¡“°∑’Ë ÿ¥ªØ‘∫—μ‘®π∫√√≈ÿ‡ªìπæ√–Õ√À—πμå μàÕ¡“∑à“π‰¥â‡ªìπ §√—Èπ∑” —ߧ“¬π“§√—Èß∑’Ë Û ‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬§≥“®“√¬å Õπ∏√√¡ ¡’æ√–≈Ÿ°»‘…¬å¡“°¡“¬ ‡ªìπ∑’Ë ∑à“π‰¥â„™â≠“≥∑—»π–¡Õ߉ª∂÷ßÕπ“§μæ√–»“ π“√Ÿâ®—°°—π¥’„ππ“¡«à“ çæ√–‚¡§§≈’∫ÿμ√μ‘  ‡∂√–é ¿“¬¿“§Àπâ“«à“ ç„πÕπ“§μæ√–»“ π“®–μ—Èß¡—Ëπ¥’ „ππ“π“ª√–‡∑»é ∑à“π®÷ß𔇠πÕæ√–‡®â“Õ‚»°„π ı 5
 7. 7. °“√ àßæ√–∏√√¡∑Ÿμ ˘  “¬‰ª¬—ߥ‘π·¥πμà“ß Ê §πÀ¡Ÿà¡“°∑”∫“ª ¡’®‘μπâÕ¡‰ª„πÕ∫“¬ ‡√“Àπ÷Ëß„π ˘  “¬π—Èπ ¡’¥‘π·¥π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ (√«¡∂÷ß ®–™—°π”„À⇢“ —Ëß ¡∫ÿ≠‡æ◊ËÕ‰ª¬—ß∑’Ë ∫“¬...ª√–‡∑»‰∑¬¢Õ߇√“) ∑’‰¥â√∫· ß «à“ß®“°æ√–∏√√¡ Ë — ·¡â»“ π∑“¬“∑®–≈¥πâÕ¬∂Õ¬≈ß ·μàæ«°‡√“æ√–æÿ∑∏»“ π“„π¬ÿ§π—π∂◊Õ«à“√ÿ߇√◊Õß¡“°°«à“∑ÿ°¬ÿ§ È à ®–∑”Àπâ“∑’Ë™«π°ÿ≈∫ÿμ√„Àâ¡“∫«™¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê∑’˺à“π¡“ ‡æ√“–°“√¡Õß°“√≥剰≈¢Õßæ√–‚¡§§≈’- °“√μ“¡À“°ÿ≈∫ÿμ√¡“‡ªìπ«’√∫ÿ√…°Õß∑—æ∏√√¡ ÿ∫ÿμ√μ‘  ‡∂√–π—Ëπ‡Õß §◊ÕÀπâ“∑’¢Õßæ«°‡√“ ¬ÿ§π’®–‡ªìπμâÕ߇ªìπÕ’°¬ÿ§∑Õß Ë È º≈®“°°“√‰¡à∑Õ¥∏ÿ√–¢Õßæ√–¡À“‡∂√–„π ¢Õßπ—° √â“ß∫“√¡’ ºŸ®–‡ª≈’¬π«‘°ƒμ‡ªìπ‚Õ°“  æ≈‘° â ËÕ¥’μ ·≈–∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ §◊Õ °“√¡Õß°“√≥剰≈∂÷ß æ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õ߇ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßÕπÿ™πÕπ“§μæ√–»“ π“ ®÷߉¥â»“ π∑“¬“∑‡æ◊Õ¡“®√√‚≈ß Ë √ÿàπÀ≈—߇À¡◊Õπæ√–¡À“‡∂√–„π§√—Èß∫√√æ°“≈„À≥⻓ π“„Àâ√ÿà߇√◊Õß ¿“√°‘®¢Õßæ«°‡√“ ≥ μÕππ’È  ‘ß∑’‡Ë √“ Ÿ¡“μ≈Õ¥®–‰¡à¡«π Ÿ≠‡ª≈à“ ‡æ√“– Ë â ’—°Á‡™àπ°—π §◊Õ μ“¡À“»“ π∑“¬“∑„À⇢“‡À≈à“π—π‰¥â È ¡’«’√∫ÿ√ÿ…°Õß∑—æ∏√√¡∑’ˇ√“ √â“߉«â∫—߇°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ¬°∞“π–®“°§π “¡—≠∏√√¡¥“‡ªìπ≈Ÿ°æ√–æÿ∑∏‡®â“.. §ÿ≥ª°“√·°àæ√–»“ π“ ∑à“π®–‰¥â™Õ«à“‡ªìπ ç«’√∫ÿ√… Ÿ ◊Ë ÿ‡æ◊Õ —ß ¡°Õß°”≈—ß√∫°—∫°‘‡≈ „π„®™“«‚≈° ¥ÿ®¬“¡ Ë Ë ¢Õß«’ √ ∫ÿ √ÿ … é ·Ààß°Õß∑—æ∏√√¡ ‡ªìπ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß¡’»°∑“ß°“√®– √â“ßæ≈‡√◊Õπ„À⇪ìπ∑À“√ „ÀâΩ°À¬‘∫ ÷ ñ  π—∫ πÿπª√–§—∫ª√–§Õß»“ π∑“¬“∑„Àâ·¢Áß·°√àß®—∫Õ“«ÿ∏∑ÿ°Õ¬à“ß∑’¡’‡¢â“μàÕ ŸÕ√‘√“™»—μ√Ÿ‰¥â∑—π∑à«ß∑’ Ë â ‡ªìπ∑’æߢÕß™“«‚≈° ·≈â«∑à“π®–Õ¬Ÿ„πÀâ«ß≈÷° ÿ¥„® Ë ÷Ë à ¢≥–π’æ∑∏»“ π“°”≈—ß¡’¿¬ À≈“¬«—¥°”≈—ß Èÿ — ¢Õß«’√∫ÿ√ÿ…°Õß∑—æ∏√√¡‡À≈à“π—Èπ ‰¡à¡’«—π®“ßÀ“¬®–√â“ß ·μàæ«°‡√“®–√«¡„®∑”„Àâ√ÿàß.. μ√“∫π“π‡∑à“π“π L ˆ 6
 8. 8. 7
 9. 9. ¯∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : æ√– ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈ 8
 10. 10. ®–‡ªìπ„§√...∂Ⓣ¡à„™àçÕÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπé ∑à“π‡™◊ËÕÀ√◊Õ‰¡à«à“ çÕÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπé §◊Õ ∫ÿ§§≈ ”§—≠∑’®–√à«¡°—π √â“ߪ√“°Ø°“√≥å„À¡à Ë „À⇰‘¥¢÷Èπ·°àª√–‡∑»™“μ‘·≈– —ߧ¡‚≈°„π¬ÿ§π’È ∑’Ë ∂◊Õ«à“‡ªìπ¬ÿ§ Change the World ·≈–°”≈—ß®– ‡ªìπμâπ·∫∫∑’Ë®–π” —ß§¡„Àâ°â“«‡¥‘π‰ª Ÿà —πμ‘ ÿ¢ ∑’·∑â®√‘ß ‡æ√“–‰¡à𓇙◊Õ‡≈¬«à“ π—∫μ—ß·μଧ‚∫√“≥ Ë à Ë È ÿ ®π¡“∂÷߬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ·¡â¡πÿ…¬å®–§‘¥§âπ·≈– √â“ß «‘«—≤π“°“√∑“ߥâ“π«‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’ ·μà °≈—∫ª√“°Ø«à“ ¬‘ß¡’§«“¡‡®√‘≠∑“ߥâ“π«—μ∂ÿ¡“°¢÷π Ë È 9
 11. 11. ‡æ’¬ß„¥ §«“¡‡®√‘≠∑“ߥâ“π®‘μ„®°≈—∫¬‘Ëßμ°μË”≈ß „Àâ‚Õ«“∑¥â«¬§«“¡™◊Ëπ™¡μÕπÀπ÷Ëß«à“Õ¬à“ß™—¥‡®π ·μà∫—¥π’È ‚≈°°”≈—ß¡’§≈◊Ëπ·Ààߧ«“¡¥’ ç«—ππ’ȇªìπ«—πª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õßæ√–æÿ∑∏-¬ÿ§„À¡à π—Ëπ§◊Õ Õÿ∫“ ‘°“·°â« ºŸâªØ‘∫—μ‘μ“¡∑“ß “¬ »“ π“ ∑à“π∑—ßÀ≈“¬‰¥â¡“ª√–™ÿ¡√«¡°—π ‰¥â‡¢â“√à«¡ È°≈“ß §◊Õ Õ√‘¬¡√√§¡’Õß§å ¯ ºŸâ°Õª√¥â«¬§ÿ≥∏√√¡ æ‘∏’ ‰¥â‡ª≈àß«“®“„Àâæ√– ß¶å‰¥â√—∫√Ÿâ√—∫∑√“∫«à“‡ªì𧫓¡¡’»’≈ ¯ ‡ªìπÕ“¿√≥å ª√–¥—∫°“¬ «“®“ „® Õÿ∫“ ‘°“ºŸâπ—Ëß„°≈âæ√–√—μπμ√—¬ ‡ ’¬ß∑’Ë∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬ß¥ß“¡·≈–∫√‘ ÿ∑∏‘Ϫ√–¥ÿ®¥Õ°‰¡â·√°·¬â¡ ·¡â°“¬ ‰¥â‡ª≈àß«“®“¢Õ∫«™·≈–¢Õ»’≈¥—ß°÷°°âÕ߉ª∑—«∫√‘‡«≥ Ë¿“¬πÕ°°Á «à“ß ¥„  ¥â«¬Õ“πÿ¿“æ·Ààß»’≈ ·≈– ¡‘„™à‡©æ“–„π∫√‘‡«≥π’‡È ∑à“π—π ·μà¥ß°÷°°âÕ߉ª∑—«‚≈° È — Ë°“¬¿“¬„π°Á‡ªìπÀπàÕ‡π◊ÈÕ·Ààßæÿ∑∏– ‡ªì𰓬·°â« ∑—«®—°√«“≈ ¥—߉ª∂÷ßæ√À¡‚≈° ‡À≈à“‡∑欥“ Õ‘π∑√å Ë¿“¬„π∑’Ë ÿ°„  «à“ß¥â«¬Õ”π“®·Ààß»’≈  ¡“∏‘ ·≈– æ√À¡ ¬¡ ¬—°…å¬Õ¡‰¥â¬π ‡æ√“–π’‡Ë ªìπ‡ ’¬ß·Ààß∫ÿ≠ à ‘ªí≠≠“ ·≈–°Õª√¥â«¬Õÿ¥¡°“√≥å¡ÿàß¡—Ëπ ∑’Ë®–™à«¬ ‡ªìπ‡ ’¬ß·Ààß®‘μ„®≈â“π¥«ß∑’ˇªìπÀπ÷Ë߇¥’¬« ¡’æ≈—ß°—π ◊∫ “π®√√‚≈ßæ√–æÿ∑∏»“ π“„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ¡’Õ“πÿ¿“æ¡“°  “¡“√∂∑’®–¥—ß°÷°°âÕ߉ª∑—«®—°√«“≈ Ë Ë ¥—ß∑’°≈à“«¡“ ∑à“π‡À≈à“π—π°Á®–‰¥âÕπÿ‚¡∑π“°—∫∑à“π Ë È·¡â«—π∫«™°Á¥—ß°÷°°âÕß°—ß«“π‰°≈ ∑—ßÀ≈“¬ ·≈–®–‰¥â∫π∑÷°‰«â«“∑à“π∑—ßÀ≈“¬‡ªìπºŸ∑’Ë È — à È â ¿“æ·Ààߧ«“¡∑√ß®”∑’‰¡à‡§¬≈◊¡‡≈◊Õπ·≈–¬—ß Ë ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß„πæ√–√—μπμ√—¬ ‡ªìπÕÿ∫“ ‘°“·°â«„π‰¡à‡§¬‡°‘¥¢÷Èπ¡“°àÕπ ∑—Èß„π·ºàπ¥‘π‰∑¬·≈–„π™’«‘μ æ√–æÿ∑∏»“ π“é¢Õß·μà≈–§π π—Ëπ°Á§◊Õ ¿“æ μ√’ºŸâ¡’»’≈·μàß°“¬¥â«¬™ÿ¥¢“«∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„ππ“¡Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ ‰¥â‰ª ™’«‘μ¢Õßπ—°∫«™ μ√’æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π‡æ◊Õ°≈à“«§”¢Õ»’≈ ‡æ◊Õ®–¬°μπ‡¢â“ Ë Ë ∑’ˇ√‘Ë¡μâπ®“°§«“¡‰¡à‡§¬ Ÿà§«“¡‡ªìπÕÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ√ÿàπª√–«—μ‘»“ μ√å ¡’Õ∫“ ‘°“·°â«‰¡àπÕ¬∑’‡Ë ªî¥‡º¬«à“μπ‡Õ߇æ‘ß ÿ â Ë°«à“≈â“π§π∑—«‚≈° ≥ ≈“π∏√√¡ ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å Ë ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∫«™‡ªìπ§√—ß·√° ·μà‡¡◊Õ‡¢â“¡“√à«¡ È Ë®πæ√–»’≈“®“√¬å §◊Õ æ√–∏√√¡°‘μμ‘«ß»å‰¥â°≈à“« ‡ªìπÀπ÷ß„π‚§√ß°“√·≈â« ·¡â®–μâÕߪ√—∫μ—«·≈–√à«¡ Ë Ò 10
 12. 12. °‘®°√√¡μà“ß Ê °Áμ“¡ °Á√Ÿâ ÷°«à“∂Ÿ°Õ—∏¬“»—¬ ‡æ√“– «—ππ’È √Ÿâ ÷°¡’§«“¡ ÿ¢¡“°∑’ˉ¥âªØ‘∫—μ‘∏√√¡ π—Ëß ¡“∏‘‰¡à‡æ’¬ß¡’°“√π—Ëß ¡“∏‘Õ¬à“߇¥’¬« ·μà°Á¬—ß¡’°‘®°√√¡ ∂«“¬¿—μμ“À“√æ√– æ—≤π“·≈–∑”§«“¡ –Õ“¥«—¥Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë∑”„Àâ¡°“√‡ª≈’ˬπÕ‘√‘¬“∫∂ ·≈–√Ÿâ ÷°ª≈“∫ ’ ¥‘©—π√Ÿâ ÷°ª≈◊È¡ªïμ‘„®Õ¬à“ß∫Õ°‰¡à∂Ÿ°‡≈¬§à– ∑ÿ°‡«≈“ª≈◊È¡°—∫∫ÿ≠∑ÿ°∫ÿ≠∑’ˉ¥â¡’ à«π√à«¡ ¥—߇™àπÕÿ∫“ ‘°“ ∑’ËÕ¬Ÿà„π‚§√ß°“√ ‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë· π®–¡’§ÿ≥§à“ ¬‘Ëß·°â«∑à“πÀπ÷Ë߇≈à“«à“ ™à«ß‡«≈“π—ß ¡“∏‘ ‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’¥©π‰¡àÕ¬“°®–„Àâ Ë Ë‘— 祑©—π‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√μ—Èß·μà«—π·√°®π∂÷ß À¡¥‡≈¬§à–é 11
 13. 13. 12
 14. 14. ¢≥–∑’Õ∫“ ‘°“·°â«∫“ß∑à“π‡≈à“∂÷ß°“√ªØ‘∫μ‘ Ëÿ — ‡√◊Õ¬Ê  —°æ—°°Á√ °√à“ß°“¬‡∫“À«‘«§≈⓬ªÿ¬πÿπ ‡∫“ Ë Ÿâ ÷ à∏√√¡Õ’°«à“ ®π‡À¡◊Õπ‰¡à¡’√à“ß°“¬ ·≈â«®Ÿà Ê °Á¡’Õߧåæ√–·«â∫ 祑©—π‰¡à‡§¬Ωñ°π—Ëß ¡“∏‘‡≈¬ ‡æ‘Ëß¡’‚Õ°“ π—Ëß ¡“π—Ëß∑’Ëμ—°¢Õߥ‘©—π Õߧå∑à“π„ ¡“°¡Õ߉¥â∑–≈ÿÀ≈—∫μ“°ÁμÕπ¡“∫«™Õÿ∫“ ‘°“·°â«§√—ßπ’‡È ªìπ§√—ß·√° È È ª√ÿ‚ª√àß ·≈–¡’· ß «à“ßÕÕ°¡“√Õ∫μ—«  —°æ—°Õߧ契©π‰¡à‡§¬§‘¥‡≈¬«à“ °“√π—ßÀ≈—∫μ“∏√√¡¥“‰¡àπ“π — Ë æ√–°Á¢¬“¬„À≠à¢π“¥‡∑à“μ—«¥‘©—𠥑©—π¡’§«“¡ ÿ¢‡∑à“‰√ ®–∑”„Àâ‡√“¡’§«“¡ ÿ¢¡“°°«à“™à«ß≈◊¡μ“∑—Èß ¡“°®ππÈ”μ“·Ààߧ«“¡ª≈◊È¡ªï쑇ÕàÕ≈âπÕÕ°¡“ π÷°™’«‘μ μÕπ‡√‘Ë¡π—Ëß ¡“∏‘ ¥‘©—π°Á∑”μ“¡∑’Ëæ√–Õ“®“√¬å ¿“§¿Ÿ¡„®‡À≈◊Õ‡°‘π∑’‡Ë √“‰¥â¡“∫«™Õÿ∫“ ‘°“·°â«§√—ßπ’é ‘ È È Õπ ‰¡àπ÷°‰¡à§‘¥Õ–‰√ ∑”„® ∫“¬ Ê ‚≈àß Ê π—Ë߉ª 13
 15. 15. „§√∑”„§√√Ÿâ...„§√ªØ‘∫—쑬àÕ¡‡¢â“∂÷ß ª√– ∫°“√≥å ¿ “¬„π®‘ μ „®∑’Ë ‡ °‘ ¥ ®“°°“√ ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·¡â®–π”¡“‡≈à“·≈–Õ∏‘∫“¬„Àâ∫ÿ§§≈ Õ◊Ëπ‰¥â√—∫√Ÿâ ·μà°Á‡ªìπ‡æ’¬ß à«πÀπ÷Ë߇∑à“π—Èπ ‡æ√“– §«“¡√Ÿâ ÷° —¡º— ·≈–°“√‡¢â“∂÷ß ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ ®–√Ÿâ ÷°‰¥â¥â«¬μπ‡Õß ¥—߇™àπÕÿ∫“ ‘°“·°â«∑à“πÀπ÷Ëß ‡≈à“∂÷ߪ√– ∫°“√≥å¿“¬„π®‘μ„®¢Õßμπ‡Õß«à“ ç¥‘©—π¡“∫«™√ÿàπ·√°·≈–√ÿàπ≈â“π ª°μ‘¥‘©—𠇪ìπ§π„®∫ÿ≠·≈–™Õ∫‰ª «¥¡πμå∑’Ë«—¥‡ªìπª√–®” μ≈Õ¥ ı ªï ‡§¬π—Ëß ¡“∏‘§√—Èß·√° π—Ë߇©¬ Ê Õ¬Ÿà Ê °Á‡ÀÁπ· ß «à“ߢâ“ßÀπâ“ «—πμàÕ¡“°Á‡ÀÁπ· ß «à“ß∑’ËÒÙ 14
 16. 16. °≈“ß∑âÕß æÕπ—Ë߉ª‡√◊ËÕ¬ Ê °Á‡ÀÁπ‡ªìπ¥«ß·°â«·≈–Õߧåæ√–„  ¥‘©—π‰¡à‡§¬‡ÀÁπ¡“°àÕπ ®÷ß·ª≈°„®·≈⫉ª‡≈à“„Àâ “¡’øíß«à“ π—Ëß ¡“∏‘·≈â«∑”‰¡‡ÀÁπ‡ªìπ¥«ß·°â« ‡ªìπÕߧåæ√–  “¡’°Á∫Õ°«à“ ç∫Ⓣª·≈⫧πÕ◊π‰¡à¡„§√‡§¬‡ÀÁπ‡≈¬ §‘¥‰ª‡ÕßÀ√◊Õ‡ª≈à“é ∑”„Àâ Ë ’¥‘©—π°≈—«·≈–‰¡à§àÕ¬°≈â“π—Ëß ·μà°Á·ª≈°„®«à“ ∑”‰¡π—Ëß∑ÿ°§√—Èß·≈â«¡’§«“¡ ÿ¢∑ÿ°§√—Èß Õ¬à“ßπ’È®–‡√’¬°«à“∫Ⓣ¥âÕ¬à“߉√ ¥‘©—π‡≈¬‰ª∂“¡À≈«ßæ’Ë∑’Ë«—¥ ∑à“π°ÁμÕ∫«à“¥’·≈â« ®“°π—𥑩π°Á‰¡à π„®„§√·≈â« „§√®– È —«à“∫â“°Á¬Õ¡∫â“ ‡æ√“–∫â“·≈â«¡’§«“¡ ÿ¢ ‡ÀÁπÕ¬à“ßπ’È¡“‡°◊Õ∫ ı ªï·≈â« „§√ Ê ‡ÀÁ𥑩—π°Á®–∂“¡«à“‰ª∑”Õ–‰√¡“ ∑”‰¡¥Ÿ «¬®—ß·≈–¬—ß “«Õ¬Ÿà‡≈¬ ®π¥‘©π‰¥â‡¢â“¡“∫«™√ÿππ’È º≈°“√ªØ‘∫μ∏√√¡°Á°“«Àπâ“ — à —‘ â°«à“‡¥‘¡ ‡æ√“–π—ß∑ÿ°§√—ß°Á®–‡ÀÁπÕߧåæ√–™—¥„  «à“ß Ë È∑ÿ°§√—Èßé §”∫Õ°‡≈à“π’È  ¡¥—ß∫∑ «¥¡πμå √√‡ √‘≠æ√–∏√√¡§ÿ≥∑’Ë«à“ ∏√√¡–‡ªìπ  «“°¢“‚μ ¿§«μ“∏—¡‚¡ ∏√√¡–Õ—πæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“μ√— ¥’·≈â« —π∑‘Ø∞‘‚° Õ—πºŸªØ‘∫μº‰¥â∫√√≈ÿæ߇ÀÁπ‡Õß Õ°“≈‘‚° â — ‘ Ÿâ ÷‰¡àª√–°Õ∫¥â«¬°“≈‡«≈“ ‡ÕÀ‘ªí  ‘‚° §«√‡√’¬°„Àâ¡“¥Ÿ ‚Õªπ¬‘‚° §«√πâÕ¡‡¢â“¡“„πμπ ·≈–ªí®®—μμ—߇«∑‘μæ‚æ «‘≠êŸÀ‘ Õ—π«‘≠꟧պŸ√æß√Ÿ‡â ©æ“–μπ ¥—ßπ’È — ◊ â Ÿâ ÷ 15
 17. 17. 16
 18. 18. Õ“πÿ¿“æ∫ÿ≠®“°°“√∫«™Õÿ∫“ ‘°“·°â« ∫‘¥“¡“√¥“μâÕß°“√¡’∫μ√∏‘¥“ ¡‘„™àÀ«—ß‡æ’¬ß ÿ‡æ◊Õ„Àâ ∫ °ÿ≈‡∑à“π—π ·μà¬ßÀ«—ß«à“‡¡◊Õμπ≈– —ߢ“√ Ë ◊ È — Ë®“°‚≈°‰ª·≈â« °ÁÀ«—ß«à“∫ÿμ√∏‘¥“®–∑”∫ÿ≠Õÿ∑» à«π ‘°ÿ»≈‰ª„Àâ ·μàπ“Õ—»®√√¬å∑°“√ªØ‘∫μ∏√√¡·≈–°“√ à ’Ë —‘ —Ëß ¡∫ÿ≠„π∫ÿ≠‡¢μ·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ‰¡àμâÕß√Õ«à“®–μâÕß≈–®“°‚≈°‰ª·≈â«®÷ß®–√—∫∫ÿ≠∑’ËÕÿ∑‘»‰ª„À≥⠇æ√“–·¡â¬—ß¡’™’«‘μÕ¬Ÿà ∫ÿ≠°Á¬—ß àߺ≈„À≥âæ∫°—∫§«“¡ ÿ¢·≈–∑ÿ‡≈“®“°‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫‰¥âÕ’°¥â«¬¥—߇™àπ Õÿ∫“ ‘°“·°â«∑à“πÀπ÷Ë߇¢â“¡“∫«™°Á¥â«¬À«—ß«à“ ∫ÿ≠®“°°“√∫«™®–∑”„Àâ·¡à¢Õßμπ‡ÕßÀ“¬‡®Á∫À“¬ªÉ«¬ ·≈–°Á‰¥âæ∫°—∫ ‘ËßÕ—»®√√¬å¥â«¬μπ‡Õß ¥—ߧ”∫Õ°‡≈à“μÕπÀπ÷Ëß«à“ 17
 19. 19. 18
 20. 20. 19
 21. 21. 20
 22. 22. ç°“√∫«™§√—Èßπ’È ¥‘©—π‰¥â‡ÀÁπÕ“πÿ¿“æ∫ÿ≠®– Ê ¢≥–∑’Ë¥‘©—π¬—ߧß∫«™Õ¬Ÿà ‡π◊ËÕß®“°¥‘©—π¡’§ÿ≥·¡àπÕπªÉ«¬‡ªìπ‡∫“À«“π·≈–Õ—¡æ“μÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“𥑩—πμâÕߢÕÕπÿ≠“μæ√–Õ“®“√¬å·«–‰ª©’¥¬“∑à“π«—π≈– Ú √Õ∫·μà ‰ ¡à μâ Õ ß‡ΩÑ “ μ≈Õ¥§◊ π μ≈Õ¥«— π‡æ√“–§ÿ≥ “¡’∑’Ë· π¥’¬‘π¥’√—∫Àπâ“∑’ËπÈ’¢≥–∑’Ë¥‘©—π∫«™Õ¬Ÿà À≈—ß®“°∑’Ë¥‘©—ππ—Ëß ¡“∏‘®π ÿ¢∑à«¡∑â𥑩π°Á‡°Á∫‡Õ“§«“¡ª≈◊¡π’‰ª‡≈à“„Àâ·¡àøß·≈–„Àâ∑“π — È È í àÕπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠¥â«¬ æÕ∂÷ß√Õ∫∫à“¬∑’Ë¥‘©—πμâÕ߉ª©’¥¬“∑à“πÕ’°√Õ∫ ¥‘©π°ÁμÕßæ∫°—∫§«“¡Õ—»®√√¬å„® — ⇡◊ËÕ·¡à¢Õߥ‘©—π∑’ËπÕπªÉ«¬‡ªìπÕ—¡æ“μÕ¬Ÿà ˆ ‡¥◊Õπ “¡“√∂§≈“π≈ÿ°¢÷Èπ¡“‡¢â“ÀâÕßπÈ”·≈–´—°ºâ“‡Õ߉¥â∑”„À⥑©—πª≈◊È¡„® ÿ¥ Ê ¡—Ëπ„®«à“∫ÿ≠∫«™§√—Èßπ’È·√ß®√‘ß Ê ‡æ√“–‡ÀÁπƒ∑∏‘Ï¢Õß∫ÿ≠‡√Á«¡“° Ê ∑—Èß Ê ∑’Ë¥‘©—π°Á§‘¥Õ¬Ÿà·≈â««à“ ¡“∫«™§√—Èßπ’ȉ¥â∫ÿ≠‡¬Õ– ∫ÿ≠π’ȧ߮–™à«¬„Àâ·¡à¢Õߥ‘©—πÕ“°“√¥’¢÷Èπ‡√◊Õ¬ Ê º≈∫ÿ≠ ˧√—Èßπ’È™à“ß¡À—»®√√¬å‡À≈◊Õ‡°‘π§à–é 21
 23. 23. 22
 24. 24. 23
 25. 25. 24
 26. 26. ®“°°“√‡ªìπ 纟‰¥âé  Ÿ°“√‡ªìπ 纟â„Àâé â à §«“¡ª≈“∫ª≈◊È¡ªïμ‘·≈â« πà“®–„Àâ¢âÕ§‘¥‡æ◊ËÕ„Àâ¡Õß §«“¡ ÿ¢Õ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’ˉ¥â√—∫®“°°“√ª√–æƒμ‘ ‰ª¢â“ßÀπâ“ ”À√—∫æ√–æÿ∑∏»“ π“„πÕπ“§μ«à“ °“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∫ÿ§§≈„¥‰¥â√∫·≈⫬àÕ¡®–°àÕ — øóôπøŸ»’≈∏√√¡Õ—π¥’ß“¡∑’Ë®–π”æ“™“«‚≈°∑—ÈßÀ≈“¬„À⇰‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕߺŸâ„Àâ ∑—Èß Ê ∑’˪°μ‘¡πÿ…¬å¬àÕ¡ „Àâæ∫°—∫§«“¡ ÿ¢·≈– ß∫ —πμ‘Õ¬à“ß·∑â®√‘ßπ—Èπ ®–À«ß·Àπ„π ‘Ëß∑’Ëπ”¡“´÷Ëߧ«“¡ ÿ¢¢Õßμπ ·μà§√—Èπ ¡‘„™à‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡‡æâÕΩíπÕ’°μàÕ‰ª·≈â« ·≈–§«“¡‡¡◊Ë Õ ‡¢â “ ∂÷ ß ª√– ∫°“√≥å ¿ “¬„πÕ— π ‡°‘ ¥ ®“°°“√  ß∫ ÿ¢¢Õß‚≈°·≈–¡«≈¡πÿ…¬™“μ‘°Á®–‡√‘Ë¡μâπ¢÷ÈπªØ‘∫μ∏√√¡·≈â« μà“ß≈â«πª√“√∂π“Õ¬“°„À♓«‚≈° —‘ „π¬ÿ§¢Õ߇√“ ‡æ√“–‡√“∑—ÈßÀ≈“¬‡™◊ËÕ«à“ ç‡√“∑”‰¥â..∑—ÈßÀ≈“¬¡’§«“¡ ÿ¢‡™àπμπ‡Õß∫â“ß ¥—߇™àπ Õÿ∫“ ‘°“ ∂Ⓡ√“‰¥â∑”..·≈–‡√‘¡∑”μ—ß·μà∫¥π’é ‡æ√“–¿“æ¢Õß Ë È — È·°â«∑à“πÀπ÷Ëß°≈à“«„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ∫∑ √ÿªÕ—πߥߓ¡«à“ Õÿ∫“ ‘°“·°â«ÀπàÕÕàÕπ„π “¬μ“¢Õß™“«‚≈°∑—ßÀ≈“¬ È ç¥‘©π√Ÿ °ª≈◊¡·≈–¥’„®¡“°∑’§√—ßÀπ÷ß„π™’«μ — â÷ È Ë È Ë ‘ §◊Õ‡∑æ∏‘¥“·Ààß —πμ‘¿“æ∑’Ë·∑â®√‘ß Õÿ∫“ ‘°“·°â«‰¥âÕ∫√¡Õÿ∫“ ‘°“·°â« §”«à“Õÿ∫“ ‘°“·°â« ‡ªìπ§”∑’Ë ÀπàÕÕàÕπ∑—ßÀ≈“¬ §◊Õ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õߪ√–‡∑»™“μ‘ È¡’‡°’¬√μ‘·≈–¡’§ÿ≥§à“ ”À√—∫¥‘©—π¡“° ‚§√ß°“√π’È ·≈–¢Õß —ߧ¡‚≈° ..∑à“π§◊Õ§«“¡À«—ߢÕß™“«‚≈°∑”„À⥑©—π‰¥âæ∫§«“¡ ÿ¢∑’Ë·∑â®√‘ß ‡ªì𧫓¡ ÿ¢∑’Ë ..∑à“π§◊ÕºŸâ°”Àπ¥∑‘»∑“ßÕπ“§μ Ÿà —πμ‘ ÿ¢¢Õß‚≈°¥‘©π “¡“√∂ √â“߉¥â¥â«¬μπ‡Õß ‚¥¬‰¡àμâÕß°“√ ‘Ëß — ∑’Ë·∑â®√‘ß„¥ Ê ®“°§πÕ◊π ·μà°≈—∫μâÕß°“√¡Õ∫§«“¡ ÿ¢·∫∫π’È Ë ¥—ßπ—Èπ ∫ÿ§§≈ ”§—≠∑’Ë®–𔉪 Ÿà°“√‡ª≈’ˬπ„Àâ°—∫∑ÿ°§π·∑π§à–é ·ª≈ß‚≈° (Change the World) „À⇪ìπ —ߧ¡ ®“°‡√◊ËÕß√“« à«πÀπ÷Ëß∑’Ëπ”¡“∂à“¬∑Õ¥„π Õÿ¥¡§μ‘π—Èπ®–‡ªìπ„§√‰ª‰¡à‰¥â...∂Ⓣ¡à„™à çÕÿ∫“ ‘°“∫∑§«“¡π’È πÕ°®“°®–‡ªìπ°“√∑∫∑«π¿“æ·Ààß ·°â«ÀπàÕÕàÕπé L 25
 27. 27. ç§π‡√◊ËÕß¡“°¡—°®–‰¥â∫ÿ≠πâÕ¬ §π‡√◊ËÕßπâÕ¬¡—°®–‰¥â∫ÿ≠¡“° ‡√“‰¡àμâÕß°“√„À℧√¡“‡Õ“„® ·μà‡√“§«√®–√—°…“„®¢Õ߇√“„Àâ„  Êé ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬‡π‡®Õ√å°‘ø §Õøøïòæ≈—  §”μÕ∫ ÿ¥∑⓬... ”À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√≈¥§«“¡Õâ«π‚∑√. 02-818-3500 26
 28. 28.  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock 27
 29. 29. Ú¯∫∑§«“¡æ‘‡»…‡√◊ËÕß : ∏’√π“∂ ¡À“ —߶∑“π«—π§ÿ⡧√Õß‚≈° ç√«¡æ≈—ßæÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ª°ªÑÕß·≈–øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“é  √â“ßæ√–∏√√¡°“¬ª√–®”μ—« §√—Èß ÿ¥∑⓬ ∂«“¬¡À“ —߶∑“π Û, °«à“«—¥ ∑—Ë«ª√–‡∑» «—π»ÿ°√å∑’Ë ÚÚ ‡¡…“¬π æ.». ÚııÙ ≥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ 28
 30. 30. ç«—π§ÿ⡧√Õß‚≈°é «—𠔧—≠∑’Ë®–ª√–°“»„À♓«‚≈°‰¥â√—∫√Ÿâ«à“ ç‚≈°®–ª≈Õ¥¿—¬ ‡¡◊ËÕ„®¢Õß∑ÿ°§π‡¢â“∂÷ß∏√√¡é ´÷ß°“√π”∏√√¡–¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‡º¬·ºà‰ª Ÿ®μ„®¢Õß¡«≈ Ë à‘¡πÿ…¬™“μ‘ §◊Õ ‘ß∑’®–™à«¬§ÿ¡§√Õß‚≈°‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ·≈– ‘ßπ’§Õ¡‚πª≥‘∏“π¢Õßæ√–√“™¿“«π“«‘ ∑∏‘Ï Ë Ë â Ë È◊ ÿ(À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ºŸâÕÿ∑‘»™’«‘μ‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈°·≈–‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⢮√¢®“¬‰ª∑—Ë«‚≈°μ≈Õ¥¡“¡À“ —߶∑“π  √â“ߧ«“¡μ◊Ëπμ—«„Àâ·°àæÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ∑—Èß·ºàπ¥‘π‡æ◊ËÕ°“√ª°ªÑÕß·≈–øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“ ‰¥âÕ¬à“ߥ’¬‘Ëß ´÷Ë߇ªìππ‘¡‘μÀ¡“¬Õ—π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡«à“ °“√π”∏√√¡–‰ª§ÿ¡§√Õß‚≈°‰¥âππ ≈”¥—∫·√° â —È æ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õ߇√“°”≈—ß®–°≈—∫¡“‡¢â¡·¢Áß·≈–™“«æÿ∑∏®”‡ªìπ®–μâÕߙ૬°—πøóπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“ ô °”≈—ß®–·ºà¢¬“¬√ࡇߓ·Ààß∏√√¡–¢Õßæ√–æÿ∑∏Õߧå„Àâ°≈—∫¡“‡®√‘≠√ÿ߇√◊Õߥÿ®¥—ß„π¬ÿ§æÿ∑∏°“≈‡ ’¬°àÕπ à Ë ‰ªª°ªÑÕߧÿ⡧√Õß‚≈°„Àâ¡’ —πμ‘ ÿ¢‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ¥â«¬‡Àμÿπ’È μ≈Õ¥ªï æ.». ÚııÛ ∑’˺à“π¡“ æ√–‡¥™ ¥â«¬‡Àμÿπ’È „π«—π§ÿ⡧√Õß‚≈°ªïπ’È ®÷ßπ—∫‡ªìπæ√–§ÿ≥√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ ∫ÿ≠≈“¿Õ—πª√–‡ √‘∞∑’˺Ÿâ¡’∫ÿ≠∑—Ë«‚≈°®–‰¥â‰ª —Ëß ¡®÷ߥ”√‘„Àâ¡‚’ §√ß°“√∫«™æ√–∑—«ª√–‡∑»®”π«πÀ≈“¬ Ë ¡À“∑“π∫“√¡’ ‡æ◊ËÕ°“√ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õß·≈–øóôπøŸ· π√Ÿª ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ªí≠À“«—¥√â“ß„ÀâÀ¡¥ ‘Èπ‰ª®“° æ√–æÿ∑∏»“ π“ ¥â«¬ Ú ∫ÿ≠„À≠àÕ—»®√√¬å π—Ëπ§◊Õº◊π·ºàπ¥‘π‰∑¬ Õ’°∑—߬—߉¥â®¥‚§√ß°“√∫«™Õÿ∫“ ‘°“ È — °“√ √â“ßæ√–∏√√¡°“¬ª√–®”μ—« ª√–¥‘…∞“π¿“¬„π·°â«ÀπàÕÕàÕπ √«¡æ≈—ß μ√’∑—Ë«ª√–‡∑»π—∫≈â“π§π ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å ‡ªìπ‚Õ°“  ÿ¥∑⓬ ·≈–°“√∂«“¬¡“™à«¬°—π∑”πÿ∫”√ÿß·≈–ª°ªÑÕßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ´÷ß Ë ¡À“ —߶∑“π·¥à§≥– ß¶å®“° Û, °«à“«—¥∑—ß Õß‚§√ß°“√≈â«πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®Õ¬à“ßߥߓ¡ È ®“°∑—Ë«ª√–‡∑» 29
 31. 31. ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å ‡®¥’¬å·Ààßæ√–√—μπμ√—¬‚Õ°“  ÿ¥∑⓬ √â“ßæ√–∏√√¡°“¬ª√–®”μ—«  ◊∫‡π◊ËÕß®“°μ≈Õ¥ªï æ.». ÚııÛ ∑’˺à“π¡“¡’ “∏ÿ™π®“°∑—«ª√–‡∑»π—∫≈â“π§π‰¥â‡¥‘π∑“߉ª√à«¡ Ëß“π∫ÿ≠¢â“ßμâπ∑’Ë«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–‰¥â‰ª°√“∫ —°°“√–¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å ∑”„À≥â∑√“∫∂÷ߧ«“¡ ”§—≠·≈–§«“¡»—°¥‘ ∑∏‘¢Õ߇®¥’¬·Ààßæ√–√—μπμ√—¬ Ï‘ Ï å®÷߇ªìπ‡Àμÿ„Àâ “∏ÿ™π„À¡à‡ªìπ®”π«π¡“°‰¥â·®âߧ«“¡®”πߢՠ√â“ßæ√–∏√√¡°“¬ª√–®”μ—« ‡æ◊Õ®“√÷°™◊Õ- Ë Ë °ÿ≈¢Õßμπ‡Õß·≈–À¡Ÿ≠“μ‘¡μ√„Àâ§ßÕ¬Ÿ§¡À“‡®¥’¬å à ‘ à ŸàÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ´÷Ëß®–‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß°“√øóôπøŸ  √â“ßæ√–∏√√¡°“¬ª√–®”μ—«„Àâ·°àμπ‡Õß À√◊Õ √â“ß»’≈∏√√¡‚≈°·≈–‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“‰ª∑—Ë«‚≈° ‡æ◊ËÕμÕ∫·∑π§ÿ≥∫ÿæ°“√’ ·≈–À¡Ÿà≠“μ‘¡‘μ√ √«¡∂÷ßπ“ππ—∫æ—πªï  √â“߇æ◊ËÕ∫Ÿ™“∏√√¡æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï ‡π◊ËÕß„π ¥â«¬‡Àμÿπ’È §≥–°√√¡°“√®÷߇ÀÁπ ¡§«√„Àâ «“√–«—π§≈⓬«—π‡°‘¥¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ¡’°“√ √â“ßæ√–∏√√¡°“¬ª√–®”μ—«¢÷Èπ‡ªìπ‚Õ°“  „π«—π§ÿ¡§√Õß‚≈°ªïπÕ°¥â«¬ ‚¥¬„π‡∫◊Õßμâπ∑“ß«—¥ â ’È ’ È ÿ¥∑⓬ ”À√—∫ “∏ÿ™π„À¡à ºŸπ”∫ÿ≠¬Õ¥°—≈¬“≥¡‘μ√ â ®–„Àâ ‘∑∏‘°“√®“√÷°™◊ËÕ∑’Ë∞“π¢ÕßÕߧåæ√–·°à∑à“π√«¡∂÷߇®â“¿“æ∑’‡Ë §¬®Õß √â“߉«â·μà‡¥‘¡ „Àâ¡“√à«¡°—π ‡®â“¿“æ∑ÿ°√“¬ ∑—ߺŸ √â“ß„À¡à·≈–‡®â“¢Õß∫ÿ≠‡¥‘¡ ∑’Ë È â Û 30
 32. 32.  “¡“√∂√à«¡∫ÿ≠§√∫®π‡μÁ¡Õߧ忓¬„π«—π§ÿ⡧√Õß ‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°‡®â“§≥–æ√– —߶“∏‘°“√®“°‚≈° §◊Õ«—π»ÿ°√å∑’Ë ÚÚ ‡¡…“¬π æ.». ÚııÙ π’È Û, °«à“«—¥∑—«ª√–‡∑» √«¡∂÷ßμ—«·∑πæÿ∑∏∫ÿμ√ ˇæ◊ËÕ„Àâ°“√ª√–¥‘…∞“πÕߧåæ√–∏√√¡°“¬ª√–®”μ—« ®“° Ú¯ˆ «—¥ Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ ºŸâÀ¬—¥ Ÿâ‡Õ“™’«‘μ∑—Èß Ò ≈â“πÕß§å ‡ √Á® ‘Èπ≈ßÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ·≈– ‡ªìπ‡¥‘¡æ—π„π°“√√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“„π¿“§„μâ “¡“√∂∑’Ë®–‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π°“√©≈Õß¡À“- ‡Õ“‰«â ´÷ß∑ÿ°√Ÿª®–‰¥â‡¡μ쓇¥‘π∑“ß¡“‡ªìπ‡π◊Õπ“∫ÿ≠ Ë È∏√√¡°“¬‡®¥’¬å„π«“√–‚Õ°“ ∑’Ë ¡§«√ ◊∫‰ª „Àâ·°à≠“μ‘‚¬¡·≈– “∏ÿ™π®“°∑—«ª√–‡∑»·≈–∑—«‚≈° Ë Ë ‡ªìπ®”π«πÀ≈“¬· π§π ‡æ◊ËÕ —Ëß ¡¡À“∑“π∫“√¡’∂«“¬¡À“ —߶∑“π √à«¡°—π ≥ ¡À“√—μπ«‘À“√§¥ «—¥æ√–∏√√¡°“¬Û, °«à“«—¥ ∑—Ë« —߶¡≥±≈ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ Õ—π‡ªìπ°“√√«¡æ≈—ß°—π¢Õßæÿ∑∏∫√‘…—∑ ∑—  π“πÿμ√‘¬–Õ—π‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√√«¡μ—«°—π Ù ∑—Èß·ºàπ¥‘π ∑’Ë¡’‡®μ®”πßμ—Èß¡—Ëπ®–√à«¡°—πª°ªÑÕߢÕߧ≥– ß¶å Û, °«à“«—¥∑—Ë«ª√–‡∑» °”≈—ß æ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ√Õ¥æâπ®“°«‘°ƒμ¿—¬∑—Èß®“°®–∫—߇°‘¥¢÷ÈπÕ’°§√—Èß ‚¥¬§√—Èßπ’È®–π—∫‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Û ¿“¬πÕ°·≈–¿“¬„π μ≈Õ¥®π™à«¬°—πøóôπøŸ·≈–¢Õߪ√–«—μ‘»“ μ√å™“μ‘‰∑¬·≈â« ∑’Ë®–‰¥â¡’°“√∂«“¬ ∑”πÿ∫”√ÿßæ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õ߇√“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß¡À“ —߶∑“π·¥à§≥– ß¶å®“°∑—Ë« —߶¡≥±≈ ‚¥¬ Õ¬Ÿà§Ÿàº◊π·ºàπ¥‘π‰∑¬μ≈Õ¥‰ª Û˜ 31
 33. 33. «—π§ÿ⡧√Õß‚≈°ªïπ’È ®÷ß∂◊Õ‡ªìπ∫ÿ≠≈“¿Õ—π „π§√—ßπ’¬ß‡ªìπ°“√∂«“¬°”≈—ß„®·¥àæ√– —߶“∏‘°“√ È È—ª√–‡ √‘∞¢Õß™“«æÿ∑∏∑—Èß·ºàπ¥‘π∑’Ë®–‰¥â‰ª∂«“¬ ∑—Ë« —߶¡≥±≈ ºŸâ‡ªìπª√–¥ÿ®∏ß™—¬·≈–‡ªìπÀ—«„®¿—μμ“À“√Õ—πª√–≥’μ √«¡∂÷ßªí®®—¬‰∑¬∏√√¡μà“ß Ê ¢Õß°“√∏”√ß√—°…“·≈– ◊∫ “πß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“∑’æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–√“™¿“«π“«‘ ∑∏‘¡¥”√‘„À⮥∑” Ë ÿ Ï’ — ‡æ◊Õ„Àâ∑°√Ÿª∫—߇°‘¥°”≈—ß„®Õ—π¡À“»“≈·≈–¡’§«“¡ Ë ÿ¢÷ÈπÕ¬à“ߪ√–≥’μߥߓ¡ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫∂«“¬·¥à§≥– ß¶å ‡™◊ËÕ¡—ËπÕ—π‡μÁ¡‡ªïò¬¡«à“ ç∫—¥π’Èæÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ‰¥â√«¡∑ÿ°√Ÿª Õ—π®–‡ªìπ∑“ß¡“·Ààß∫ÿ≠®“°°“√‰¥â∂«“¬¢Õß ‡ªìπÀπ÷Ë߇¥’¬«°—π ‡À¡◊Õπ¥«ßμ–«—π∑’Ë¡’¥«ß‡¥’¬«é∑’Ë¥’ ¢Õß∑’ˇ≈‘» ¢Õß∑’˪√–‡ √‘∞ Õ—π ¡§«√ ·°à ·≈–∑ÿ°§πæ√âÕ¡∑’Ë®–√«¡æ≈—ß°—πÕÿ∑‘»™’«‘μª°ªÑÕß ¡≥∫√‘‚¿§ ´÷Ëß®–¡’Õ“π‘ ß å„À⺟⡒∫ÿ≠∑ÿ°§π¬àÕ¡ æ√–»“ π“ ·≈–™à«¬°—π‡º¬·ºà§” Õπ¢ÕßÕߧ剥â¢Õß∑’Ë¥’ ¢Õß∑’ˇ≈‘» ‰¥â‡¢â“∂÷ß∞“π–Õ—πª√–‡ √‘∞  ¡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“„À≪§ÿ⡧√Õß„®¢Õ߉ª∑ÿ°¿æ∑ÿ°™“μ‘ ·≈–¬‘Ë߉ª°«à“π—Èπ ¡À“ —߶∑“π ™“«‚≈°„Àâ∫—߇°‘¥ —πμ‘ ÿ¢∑’Ë·∑â®√‘ßÇL ÛÚ 32
 34. 34. ¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“ ®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑ˬա√—∫∑—Ë«‚≈° ’  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π ·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150 ‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241 ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“ 33
 35. 35. ๓๔เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์E-mail :R.LUCK072@gmail.com
 36. 36. รู้สึกคิดหนัก..ที่จะต้องนำอดีตส่วนตัวที่ไม่น่าภูมิใจของใครมาเปิดเผย ! แต่เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นประโยชน์ที่คิดว่า เรื่องนี้อาจเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเยาวชน ที่เป็นรูปธรรมที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ ทำให้ผู้เขียนเจรจากับเจ้าของเรื่อง แล้วเธอตกลงยินยอมให้เข้าสัมภาษณ์ เรามาคลุกคลีอยู่ที่นี่ถึง ๒ วัน เพื่อพูดคุยกับเธอหลายคน เพราะเราเชื่อว่าผู้อ่านจะได้อะไรทีมากกว่าการได้รเู้ รืองเด็กทีเ่ คยไม่ดแล้วเปลียนไป แต่เราอยากให้รวา เธอยอมเปลียนไปด้วยวิธการใด ่ ่ ี ่ ู้ ่ ่ ีเพราะวิธีการนี้ อาจเป็นประโยชน์กับคุณ หรือคนที่คุณรักสักวัน... และแน่นอน เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเธอไว้ให้มากที่สุด ผู้เขียนขอเรียกเธอทั้งสองว่าเป๊บ (เป๊บซี่) และ สไปรท์ ซึ่งเป็นนามที่คิดว่า น่าจะเหมาะกับเธอทั้งสอง เพราะเธอ..ซ่าส์หมดจนหยดสุดท้ายจริง ๆ เป๊บ: เป็นวัยรุ่นหญิงอายุ ๑๙ ปี ปูมหลัง: ติดยา ขายบริการ โดนจับคดีปล้นฆ่าอำพรางศพ ที่ลงหนังสือพิมพ์หน้า ๑ เมื่อ ๔ ปีก่อน ปัจจุบัน: อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จ.ราชบุรี (บ้านปรานี) และที่สำคัญได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว “ชีวิตหนูผ่านอะไรมาเยอะ พ่อแม่เป็นเอดส์ตายตั้งแต่หนูเรียนอยู่ชั้นประถม จึงต้องมาอยู่กับยาย หนูโดนตีจนร้องไห้แทบทุกวัน จนรู้สึกว่าอยากจะทำทุกวิถีทางที่ไม่ต้องอยู่บ้าน พออยู่ ม.๒หนูก็เริ่มเที่ยว ติดยา หัดดื่มเหล้า ดูดกัญชา จนสุดท้ายก็หนีออกจากบ้านไปอยู่กับแฟน ตอนนั้นลำบากมาก ไม่มีเงินเลย จนตัดสินใจทำอาชีพที่ไม่อยากทำ คือ เป็นผู้หญิงอย่างว่า พอได้เงินมา ก็เอาไปลงกับยาหมด เพราะติดยาบ้า จนตอนหลังแฟนรู้ว่าหนูทำอาชีพนี้ แต่เขาก็รับเราได้ เพราะตอนหลังหนูก็รู้ว่า เขาก็ไปขายบริการให้กะเทยเหมือนกัน เราก็อยู่กันจนท้อง พอท้องใหญ่ขึ้น หนูก็ทำอาชีพนี้ไม่ได้ ประจวบกับตอนนั้นเงินหมด ขัดสนมาก จนสุดท้ายจึงวางแผนนัดป๋า ที่เคยเป็นแขกแต่เบี้ยวค่าตัว ให้เงินหนูไม่ครบ จากนั้นก็ลงมือปล้นฆ่า จนเป็นคดีดังที่ลงหนังสือพิมพ์หน้า ๑ ไปเมื่อ๔ ปีที่แล้ว จนสุดท้ายถูกตำรวจจับ ซึ่งพอเข้ามาอยู่ที่นี่แล้ว หนูถูกบังคับให้เลิกยา เลิกสูบ เลิกดื่มทุกอย่างหมด แต่สิ่งหนึ่ง..ที่แม้เขาจะบังคับแล้ว แต่หนูยังเลิกไม่ได้ ก็คือบุหรี่ หนูจึงใช้วิธีการอันแยบยล
 37. 37. ลักลอบเอายาเส้นมาแอบสูบโดยไม่ให้อาจารย์และคุณครูผู้คุมรู้ และด้วยความที่หนูติดมันมาก บางทียาเส้นหมด เพราะแอบเอาเข้ามาไม่ได้ หนูจงหลบไปเก็บเศษใบไม้แห้ง แล้วเอาหญ้าแห้งมามวนจุดสูบ ึถึงแม้จะไม่เหมือน แต่ก็ดีกว่าไม่มี จนกระทั่งมีโครงการบวชเข้ามา เพราะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมท่านยุทธนันท์ ยิ้มพูลทรัพย์ ท่านมีวิชั่นกว้างไกล เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการบวช ว่าสิ่งนี้จะเข้ามาตอบโจทย์และพลิกชีวิตของพวกหนูได้ เพราะโครงการนี้ ทุกคนต้องทำตัวให้บริสุทธิ์ ซึ่งการต้องทำตัวให้บริสุทธิ์นี่แหละ หนูจึงคิดหนักว่าจะทำไงดี เพราะหากถือศีลแล้ว จะมาแอบสูบยาเส้นมันก็จะเสียเส้น คือมันไม่บริสุทธิ์ หนูก็เลยต้องจำใจบอกกับตัวเองว่า งั้นทนเอาสัก ๑๔ วัน ซึ่งในช่วง๓-๔ วันแรก หนูหงุดหงิดสุด ๆ ปวดหัว ปวดท้อง มีอาการลงแดง และก็ลังเลอยากจะแอบสูบมากแต่ดันไม่มีจังหวะเลย เพราะกิจกรรมระหว่างบวชแน่นจนหลบไปสูบไม่ได้ จนหนูต้องพยายามฝืนทนนั่งฟังธรรมะ นั่งสมาธิไปเรื่อย ๆ ทนจนมันเลยจุดค่ะ มารู้ตัวอีกทีก็เข้าวันที่ ๕ จนอดแปลกใจกับตัวเองไม่ได้ว่า เออ!.เรามันไม่สูบก็ได้นี่หว่า ไม่เห็นตายเลย เด็กเป๊บอย่างเราทำได้ พอบวชเสร็จ จากเดิมที่คิดว่าจะกลับไปสูบอีก ก็เลยตัดสินใจเอายาเส้นทั้งหมดที่มี พร้อมไฟแช็ก ๕ อัน ไปส่งมอบให้อาจารย์แม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เสียเลย ท่านก็เลยอึ้ง แล้วชมหนูว่า “เฮ้ย..เธอแน่ว่ะ!” ท่านภูมิใจในตัวพวกหนูมาก เพราะสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุด คือ อยากให้พวกหนูเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีมาจากตัวเอง เพราะจะมีผลยั่งยืนและถาวรมากกว่าการใช้อำนาจความรุนแรงบังคับ เพราะหากใช้อำนาจ หนูก็จะยอมแบบปลอม ๆ คือทำดีเฉพาะต่อหน้าเท่านั้น แต่ลับหลังไม่ทำ “การบวชทำให้หนูเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองหลายอย่าง เหมือนเราถูกขัดเกลาไป ตอนนั้นลำบากมากไม่มีเงินเลยมาก จากคนที่ไม่เคยบวช ไม่เคยสัมผัส และ จนตัดสินใจทำอาชีพที่ไม่อยากทำไม่คิดว่าจะได้บวช ก็มีโอกาสมาบวช ได้มา คือ เป็นผู้หญิงอย่างว่าทำความดี ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์แม้เพียงช่วง พอได้เงินมาก็เอาไปลงกับยาหมดหนึ่งในชีวิต ได้มารู้เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เพราะติดยาบ้า จนตอนหลัง แฟนรู้ว่าหนูทำอาชีพนี้เพราะตอนวางแผนฆ่าเขาตอนนั้น ไม่ได้คิดถึง แต่เขาก็รับเราได้ เพราะตอนหลังหนูก็รู้ว่า บาปเลย หากหนูได้เรียนรู้เร็วกว่านี้ ก็คงจะไม่ เขาก็ไปขายบริการให้กะเทยเหมือนกันตัดสินใจทำอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบ จนสุดท้ายต้องมาอยู่ตรงนี้ แล้วมานังเสียใจกับสิงทีเ่ กิดขึน ่ ่ ้ซึงทุกวันนีหนูกแผ่เมตตาให้เขาทุกวัน ขอให้เขา ่ ้ ็อโหสิ ก รรมให้ ห นู และหนู ก็ ภู มิ ใ จที่ หั ก ดิ บเลิ ก สู บ ยาได้ จนหนู รู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตั ว เองรู้ สึ ก นั บ ถื อ ตั ว เอง ที่ ส ำคั ญ การปฏิ บั ติ ธ รรมนั่งสมาธิทำให้หนูมีจิตใจที่อ่อนโยนลง สำนึกและซาบซึ้ ง ถึ ง ผู้ มี พ ระคุ ณ ของหนู ม ากที่ สุ ด หนูเห็นแต่รูปพ่อและแม่นั่นก็คือพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว...” เวลานั่งสมาธิค่ะ
 38. 38. สไปรท์: เป็นวัยรุ่นหญิงอายุ ๑๗ ปี ปูมหลัง: เด็กเที่ยว หนีออกจากบ้าน ถูกจับ ด้วยคดีสมรู้ร่วมคิด ในการพรากผู้เยาว์ ปัจจุบัน: อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จ.ราชบุรี (บ้านปรานี) และที่สำคัญได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น “เดิมหนูเป็นเด็กเรียนได้เกรด ๔ มาตลอด แต่พอขึ้นมัธยมปลาย หนูก็เริ่มติดเพื่อน ติดเกมติดเที่ยว สูบ ดื่ม โดดเรียน พอพ่อแม่ถามบ่อย ๆ หนูก็รู้สึกรำคาญ และก็ตวาดท่านจนร้องไห้ พอท่านร้องไห้ หนูกจะถามว่า จะร้องทำไม จะยุงอะไรกันนักหนา ชีวตเป็นของหนู พอพ่อแม่บนหนูมากขึน ็ ่ ิ ่ ้หนูก็หนีออกจากบ้านไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อน แถมยังคิดตลอดเวลาว่า ท่านไม่เข้าใจวัยรุ่น จนสุดท้ายหนูถูกตำรวจจับ พ่อแม่หนูเสียใจมาก ขนาดพ่อ ผู้ชาย..ที่เข้มแข็งที่สุดในบ้าน ก็ยังแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำ พ่อกับแม่สคดีทกอย่างและทำทุกวิถทาง เพือให้หนูออกไป แต่กชวยอะไรไม่ได้เลย หลังจากหนู ู้ ุ ี ่ ็่ถูกพิพากษาแล้ว ก็ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน แล้วต้องมาอยู่ที่นี่ หนูทำใจไม่ได้เลย ร้องไห้ทั้งวันไม่กนข้าวเป็นอาทิตย์ แต่กไม่รจะทำอย่างไร รูแต่วาเรืองแบบนีไม่นาจะเกิดขึนกับเรา ซึงมันก็สายไปแล้ว ิ ็ ู้ ้ ่ ่ ้ ่ ้ ่
 39. 39. “แต่พอมีโครงการบวชอุบาสิกาแก้วเข้ามา หนูได้บวช สิ่งที่ได้จากการบวช ๑๔ วัน สามารถตอบปัญหาในชีวิตของหนูได้ทุกข้อ เพราะถ้าไม่มีโครงการบวช หนูก็จะได้เรียนแค่วิชาชีพ วิชาสามัญและบทเรียนราคาแพงไปเท่านั้น แต่หนูจะไม่รู้หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเลยว่า เมื่อหนูออกไปแล้วหนูจะต้องทำตัวใหม่อย่างไร การเป็นลูกที่ดีให้พ่อแม่ภูมิใจต้องทำอย่างไร โครงการนี้สอนให้หนูรู้ว่าเราต้องพูดดี ๆ กับพ่อแม่ เพราะที่ผ่านมาหนูไม่เคยทำดีกับท่านเลย ตอนนี้หนูอยากกราบพ่อกับแม่มากที่สุด เพราะหนูไม่เคยกราบท่านเลย ซึ่งหนูก็จะไม่รอให้ถึงวันที่สายไปกว่านี้แล้ว “การบวช..สอนให้หนูรู้เรื่องบุญบาป ไม่ตัดสินใจทำอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบ และที่สำคัญหนูยังได้นงสมาธิ ซึงแรก ๆ หนูเมือยสุด ๆ เมือยจนคิดว่า อะไรเนีย.!? ทำไมต้องให้มานังทำอะไรแบบนี้ ั่ ่ ่ ่ ่ ่แต่พอเข้าวันที่ ๓ หนูลองนึกถึงสิ่งที่หนูชอบ คือ ส้ม และก็มองไปเรื่อย ๆ อยู่ ๆ ส้มก็ใสสว่างขึ้นเรือย ๆ พอมองไปกลางส้ม หนูกเ็ ห็นดวงแก้วผุดขึนซ้อน ๆ กันเข้าไป ๖ ดวง พอหนูมองต่อไปเรือย ๆ ่ ้ ่ก็เห็นองค์พระค่ะ หนูมีความสุขมาก ไม่น่าเชื่อว่าหนูจะได้เห็นสิ่งนี้ ขณะนั้นหนูลืมความทุกข์ทุกอย่างในชีวิตที่มี รู้สึกตัวเบาอย่างกับตัวเองนอนลอยอยู่ในที่ ๆ สบายที่สุด รู้สึกอิสระแบบไม่มีอะไรมาเหนี่ยวรั้งใจเลย มันสุขมากกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ อีก พอหนูพบความสุขแบบนี้ หนูถึงตอบได้ด้วยตัวเองค่ะว่า ทำไมหลวงพ่อถึงได้จัดโครงการบวชขึ้นมา แล้วทำไมต้องให้พวกหนูนั่งสมาธิ แต่พอหนูได้มาบวช หนูถึงได้รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดี มีเหตุผล สามารถเอามาใช้ แก้ปัญหาชีวิตเราได้หลายอย่าง เพราะขนาดเด็กสไปรท์อย่างหนู ยังเปลี่ยนได้เพราะธรรมะ เห็นองค์พระแล้วมีความสุข มากกว่าถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ ๑ ค่ะแล้วความสุขที่เกิดขึ้นตรงนี้เอง ทำให้หนูอยากไปเปิดบ้านกัลยาณมิตร เมื่อหนูออกจากที่นี่ได้แล้ว หนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่และญาติ ๆ มาสวดมนต์ด้วยกัน อยากให้เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความอบอุน ความเข้าใจ โดยมีธรรมะเป็นตัวเชือม ก่อนหน้านี้ หนูไม่รเู้ ลยว่า ธรรมะจะเป็นสิงทีดถงขนาดนี้ ่ ่ ่ ่ีึเพราะช่วงที่เรียนอยู่ขณะที่หนูทำค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อนในกลุ่มก็ชวนหนูว่าลองไปพัฒนาวัดดูไหมลองไปวัดบ้างก็ดนะโว้ย หนูกรบปฏิเสธเพือนกลับทันควันเลยว่า ไม่ไปหรอก เพราะรูสกว่าวัดไม่สะอาด ี ็ี ่ ้ึ
 40. 40. แถมยังน่าเบื่อจะตาย แต่พอหนูได้มาบวช หนูถึงได้รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดี มีเหตุผล สามารถเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตเราได้หลายอย่าง เพราะขนาดเด็กสไปรท์อย่างหนูยังเปลี่ยนได้เพราะธรรมะ “มาวันนี้ หนูเลยอยากไปพัฒนาวัดค่ะ เพราะหนูเพิ่งรู้ว่าธรรมะดี ก็เลยอยากทำให้วัดสะอาดน่าเข้า เพื่อคนจะได้อยากเข้าไปศึกษาธรรมะ ไปนั่งสมาธิกัน “หนูขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดค่ะ ที่ทำให้พวกหนูรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง รู้หลักการดำเนินชีวตทีถกต้อง นับจากนี.้ .แม้โครงการบวชจะจบไปแล้ว แต่ทบานพวกหนูกมการสวดมนต์ ิ ู่ ี่ ้ ็ีทำวัตรและดู DMC กันทุกวัน และก็จะเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเชนจ์เดอะเวิลด์สัปดาห์ละครั้งด้วยค่ะ”
 41. 41. บทสัมภาษณ์ “ต้องทำความเข้าใจอย่างหนึงว่า เด็ก ๆ ทีนี่ ไม่มใครเต็มใจ ่ ่ ี อยากมาอยูในสถานทีแห่งนีเ้ ลย แต่พอเรารับเอาโครงการบวชอุบาสิกา ่ ่ แก้วหน่ออ่อนเข้ามาให้เขาลองปฏิบัติดู ก็พบว่า เด็กเกิดการยอมรับ จนสุดท้ายผลก็คือ เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายใน เข้าใจ หลักคำสอนในศาสนาพุทธมากขึ้น เพราะสมาธิได้ไปบำบัดเยียวยาผอ.ยุทธนันท์ ยิ้มพูลทรัพย์ จิตใจของเขาให้ดขน จนเราพบว่าระหว่างทีมการบวช เด็ก ๆ มีวนย ี ึ้ ่ี ิัผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก ในตัวเองสูงมาก ไม่ฝนกฎข้อบังคับอะไรของบ้านปรานีเลย ซึงการไม่ ื ่และเยาวชนเขต ๒ จ.ราชบุรี ฝืนนี้ เกิดจากความเต็มใจอยากทำด้วยตัวพวกเขาเอง ดังนันจากผลดี ้ จากตรงนี้ เราจึงขอสนับสนุนในการทำโครงการนีให้ยงยืนต่อไป” ้ ั่ “ก่อนจะตัดสินใจรับโครงการมาทำ ก็ได้ประชุมปรึกษากับ เจ้าหน้าทีทกคนและเด็ก ๆ ว่า เราจะทำกันไหม สุดท้ายก็สรุปกันว่าทำ ุ่ ซึ่งถ้าทำนั่นก็หมายถึงว่า เจ้าหน้าที่เต็มใจเสียสละเวลาที่นอกเหนือ จากเวลาทำงานปกติ เพือมาเป็นพีเ่ ลียงเด็ก ๆ ในภาคกลางวัน กลางคืน ่ ้ ตลอดทัง ๑๔ วัน จากนัน เราก็ถามเด็กว่า มีถอศีล ๕ กับศีล ๘ ้ ้ ือาจารย์เพ็ญศรี ศักดิวงศ์ จะเลือกเอาศีลอะไร เขาบอกว่าเอาศีล ๘ ไปเลย ไหน ๆ ทำแล้วก็นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ทำให้ดทสด และพอเด็กบวชเข้าวันที่ ๒ เขาก็มาบอกเราว่า จะหักดิบ ี ี่ ุชำนาญการ หัวหน้าหน่วยหญิง บุหรีกนนะ ตอนนัน..บอกตรง ๆ ว่า เราไม่เชือว่าพวกเขาจะทำกันได้ ่ั ้ ่บ้านปรานี แถมคิดในใจต่อด้วยว่าจะรอดไหมเนี่ย แต่สุดท้าย..ลูกสาวทุกคนก็ พิสจน์ให้เห็นว่า ๑๔ วัน เขาเลิกยาได้จริง ๆ และเขาก็ทำเซอร์ไพรซ์ ู โดยการนำยาเส้นมามอบให้เราเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยตัวเขาเอง โดยทีไม่ได้บงคับ ตรงนีถอว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะ ณ วันนี้ ่ ั ้ื เด็กเขารูวาสิงนีเ้ ป็นสิงไม่ดี แล้วเขาเลือกทีจะไม่ทำด้วยตัวเอง ้่ ่ ่ ่
 42. 42. “สำหรับโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ก็อยากให้เยาวชนทุกคนได้ลองมาบวช ลองมาปฏิบตดกอน ัิู่เพราะเยาวชนทัวไปมักจะพูดว่า เข้าวัดน่าเบือ นังสมาธิเซ็ง ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่อยากให้ตอต้าน ่ ่ ่ ่ตังแต่เริมแรก อยากให้ลองทำดู แล้วจะรูวา ความสุขทีแท้จริงมันคืออะไร เหมือนกับเด็ก ๆ ทีนี่ แรก ๆ ้ ่ ้่ ่ ่บางคนก็แสดงอาการหงุดหงิดรำคาญ แต่พอบวชจนจบโครงการแล้ว เขากลับพบความสุข ความสบายใจ ต่างจากทีเ่ ขาเคยได้รบ และก็เกิดการเปลียนแปลงตัวเองจากภายใน ซึงจะยังยืนและถาวรมาก ั ่ ่ ่กว่าการไปบังคับให้เขาทำอะไรโดยใช้อำนาจจากภายนอก ซึงหากเราลองมาสังเกตก็จะพบว่า..ในหลาย ่ครอบครัวผูปกครองทุกคนก็ตางสอนลูกหลานของตัวเองกันทังนันว่า อันนีบาป..อย่าทำ อันนีบญ..ต้องทำ ้ ่ ้ ้ ้ ุ้แต่เขาจะเชือหรือยอมทำไหม..อันนีอกเรืองหนึง แต่เมือเขามาบวช ได้ผานขันตอนการขัดเกลาโดยธรรมะ ่ ้ี ่ ่ ่ ่ ้เขากลับสามารถเรียนรู้ สำนึกบาป บุญ คุณ โทษ และยอมทำด้วยตัวเอง ซึงเป็นสิงทีนาทึง” ่ ่ ่่ ่

×