Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ  Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“...
ç  ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ–       π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–...
Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘                „ÀâÕ¬à“߉√ ...
3
‰¡à∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘Ëπ¥Ÿ·§≈π ºŸâ§π„À⧫“¡‡§“√æ ¬°¬àÕß     ∑”∫ÿ≠ ∫ÿ≠®–‰¥â àߺ≈‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡√“®–æ∫‡°√ß„® „§√‡ÀÁπ°Á‡≈◊ËÕ¡„  ·≈–...
´÷Ë߇ªìπ§π¬“°®π ∑à“π®÷ß∂“¡«à“ ùÕÿ∫“ ° À¡Ÿà∫â“π           ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ §«“¡®π‰¡à‰¥â‡ªìπÕÿª √√§π’È ¡’∑æÕ®–„Àâ∫√√æ™...
·μ°√â“«∫â“ß À√◊Õ‰¥â¡“‰¡àπ“π°Á¡’Õ—π®–μâÕß·μ°    ™’«‘μ™’«“ ‡æ√“–√Ÿâ«à“º≈∫ÿ≠Õ—π¬‘Ëß„À≠à°”≈—ß√Õ§Õ¬∑”≈“¬‰ª∫â“ß ‡À¡◊Õπ¢Õß∑’Ë...
 π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬                     ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √...
¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“ ®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑ˬա√—∫∑—Ë«‚≈°                   ...
‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥¥’ ÿ¥.. ÿ¥..§◊Õ‡ªìπæ√–                 ‚Õ«“∑æ√–‡∂√–                  æ√...
๑๐ทบทวนบุญเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
เทิดครู บูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ        	 ก้มกราบมนัสน้อม	  ...
ดุจท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ	 เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นการบังเกิดขึ้นได้ยาก แต่เมื่อบัง...
ปฏิบัติธรรมรอบเช้าในวันอาทิตย์ต้นเดือน    ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปิดทอง ตรึกธรรม นำสู่สันติสุขภายใน	 พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้นำในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ท องคำ...
“สายศีล” สายเชือกแห่งศรัทธาที่ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายมาเป็นเกลียวเชือกที่แข็งแรงแน่นเหนียวประดุจดั่งศรัทธาที่เหนีย...
วันครูวิชชาธรรมกาย อัญเชิญรูปหล่อทองคำเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์	 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน...
เราคือ...ผู้อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร	 ในวันอัญเชิญรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ไม่เพียงมีชาวไทยจากทั่วประ...
เราคือบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
เทิดครู บูชาธรรม และขอติดตาม...ตามติดไปสู่...ที่สุดแห่งธรรม	 อย่างไรก็ตาม การจะแสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อพระเดชพระคุณหลว...
ก้มกราบมนัสน้อม		    วรจอมวิช์ชาจารย์  นบองค์พระทรงญาณ		     ชินะบุตรชิโนดม  	 เอกสงฆ์พระนาม“จัน-	   ทสโร”วิส...
วันครูวิชชาธรรมกาย (โอวาทคุณครูไม่ใหญ่)	 การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่บนโลกมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะว่าพญามารก...
เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัว            ซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิต         คือ พระธรรมกาย แ...
ç™’«‘μπ’ȇ°‘¥¡“ √â“ß∫“√¡’ μâÕß欓¬“¡∑”§«“¡¥’„Àâ‡μÁ¡∑’Ë             ∂â“μâÕß°“√®– √â“ß∫“√¡’„À≥⥒®√‘ß Ê    ...
๓๖ทบทวนบุญเรื่อง : ธรรมยันตี      พิธีวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ       ณ เสาจันทรา อาคาร ๑๐๐ ปี   คุณยายอาจารย์...
เคยคิดกันบ้างไหม ว่าคนอีกซีกโลกหนึ่ง ในใจมนุษย์ ในช่วงเวลาที่อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอนซึ่งเราเองไม่เคยรู้จัก สามารถทำร้ายเราได้แท...
ทุกหัวใจกตัญญู                                       ที่น้อมบูชาธรรม        ...
อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ             หนึ่งเดียวรวมทุกงานสร้างบารมีซึ่ ง เป็ น รู ป ทรงสากลที่ ไ ร้ ก าลเวล...
ç ¡∫—μ‘®–Õ¬Ÿà°—∫‡√“‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ‡√“¡’∫ÿ≠ ∂â“À¡¥∫ÿ≠  ¡∫—μ‘°Á‡ª≈’ˬπ¡◊Õ‰ª‡æ√“–©–π—Èπ∫ÿ≠®÷߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠ ·¡â‡√“¡Õ߉¡à‡ÀÁπ¥â«¬...
ÙÚμ—°∫“μ√æ√–≈â“π√Ÿª‡√◊ËÕß : Õ—≠™≈’ ‡√◊Õß®‘μ          μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª            ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬  ...
43
μ—°∫“μ√æ√–                     ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’      Ò,ı √Ÿª      ...
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’        μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò, √Ÿª ≥ ∂πππ‘æ—∑∏åÕÿ∑‘» Û        ...
μ—°∫“μ√æ√–                  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’                   ...
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’        μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ≥ ∂ππ√¡¬å∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥Àπâ“®«πºŸâ«à“√“™...
μ—°∫“μ√æ√–                   ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’      Ú,ı √Ÿª       ...
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Yunaiboon 2553 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Yunaiboon 2553 10

144
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2553 10

 1. 1. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 2. 2. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ıˆ  ÿ¢„πºâ“‡À≈◊ÕßÛÛ ‚Õ«“∑«—π§√Ÿ«‘™™“∏√√¡°“¬ Ú „ÀâÕ¬à“߉√ „À≥⇰‘π§«√‡°‘𧓥 ˜Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ μÕπ ‚√§¡–‡√ÁßÕߧå°√ˆˆ §√Ÿ§◊Õ„§√ (μÕπ∑’Ë Ú) Ò ‡∑‘¥§√Ÿ ∫Ÿ™“∏√√¡ ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ¯Ù ∑“ß≈—¥˜ °Ÿâ‡ß‘π¡“∑”∫ÿ≠®–‰¥â∫ÿ≠À√◊Õ‰¡à Ûˆ æ‘∏’«“ß·ºàπ∑Õß∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¯¯ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» ÙÚ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ˘ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»  —¡¿“…≥å ıÚ ¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬˜ˆ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏ÿåμ–«—ππ“¡«à“ ™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ç ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠é (μÕπ∑’Ë Ú) ®—ßÀ«—¥πà“π e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 3. 3. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ „ÀâÕ¬à“߉√ „À≥⇰‘π§«√‡°‘𧓥 R ç¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ °“√„Àâ¢Õß —μ∫ÿ√ÿ…¡’ ı ª√–°“√ §◊Õ  —μ∫ÿ√ÿ…¬àÕ¡„Àâ‚¥¬‡§“√æ „Àâ‚¥¬ÕàÕππâÕ¡ „Àâ¥â«¬¡◊Õμπ‡Õß „Àâ¢Õ߉¡à‡ªìπ‡¥π ‡ÀÁπº≈∑’Ë®–¡“∂÷ß ®÷ß„Àâ∑“πé (æÿ∑∏æ®πå) §«“¡∫—߇Ց≠‰¡à¡’„πÀ≈—°¢Õß°Æ·Ààß°√√¡ §«√„Àâ∑“π¥â«¬§«“¡‡§“√æ‡æ√“–¡πÿ…¬å∑’ˇ°‘¥¡“„π‚≈°π’È ¡’°√√¡ª√ÿß·μàß„Àâ π—°„Àâ∑“πæ—π∏ÿ·∑âππ ®–„À⥫¬§«“¡‡§“√æ å —È â·μ°μà“ß°—π ∫“ß§π‡°‘¥¡“À≈àÕ √«¬  «¬ ©≈“¥ „π∑“𠇧“√溟â∑’ˇ√“°”≈—ß„Àâ ·¡â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ®–∑”°‘®°“√„¥°Áª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡ªìπ§π¬“°®πÕπ“∂“ °Á‰¡à· ¥ßÕ“°“√‡À¬’¬¥À¬“¡·μà∫“ß§π‡°‘¥¡“®π ¡’√ª√à“ßÀπâ“μ“Õ—ª≈—°…≥å ‡ªìπ Ÿ ºŸâ¡“√—∫∑“π ¡’·μàª≈◊È¡ªïμ‘„® π÷°«à“‡ªìπ‚Õ°“ ¥’∑’˧πÕ—∫®πªí≠≠“ ∑” ‘Ëß„¥°Á‰¡à ”‡√Á® §“¥°“√≥å ®–‰¥âÕπÿ‡§√“–Àå§π¬“°‰√â ´÷߇ªìπ‡æ◊Õπ√à«¡‡°‘¥ ·°à Ë Ë ‘Ëß„¥‰«â°Áº‘¥§“¥∑ÿ°§√“‰ª  ‘Ë߇À≈à“π’ȉ¡à„™à‡ªì𠇮Á∫ 쓬 ¥â«¬°—π∑—Èßπ—Èπ °“√∑’ˇ¢“≈”∫“°¬“°®π§«“¡∫—߇Ց≠ ·μà¡’∫ÿ≠·≈–∫“ªÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß∑—Èß ‘Èπ ‡æ√“–‰¡à‰¥â„Àâ∑“π¡“°àÕπ Õ“π‘ ß å∑’ˇ√“„Àâ∑“π∫ÿ≠ §◊Õ  ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߧ«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® °—∫§π¬“°®π®–‰¥â‡ªìπ§π®π¬“°μ≈Õ¥‰ª °“√„Àâ∑ÿ°Õ¬à“ß Õ¬à“ßπ’È∑à“π‡√’¬°«à“  “¡’∑“πÀ√◊Õ∑“π∫¥’ À¡“¬∂÷ß ‡¡◊Õ°≈à“«∂÷ß°“√„Àâ∑“π ·μà≈–§π¡’®¥À¡“¬ Ë ÿ ºŸâ‡ªìπ„À≠à„π∑“πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡æ√“–„Àâ¥â«¬§«“¡„π°“√„Àâ∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰ª °‘√‘¬“Õ“°“√„π¢≥–∑’Ë„Àâ ‡§“√æ „Àâ¥â«¬§«“¡ÕàÕππâÕ¡ ¡’®‘μ„® Ÿß àߥ’ß“¡°Á·μ°μà“ß°—π‰ª ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“ „§√®–‡¢â“„®À≈—°„π°“√„Àâ∑“π¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√ „π°“√„Àâ∑“π·μà≈– „Àâ∑“π¥â«¬§«“¡πÕ∫πâÕ¡§√—Èßπ—È𠧫“¡§‘¥∑’ˇªìπ‡®μπ“¢ÕߺŸâ„Àâ ´÷Ëß àߺ≈‰ª ‡¡◊ËÕ„Àâ∑“π°—∫æ√– ß¶åºŸâ∑√ß»’≈ °Á„Àâ¥â«¬ Ÿà°“√°√–∑”∑“ß°“¬ ∑“ß«“®“ ∑’Ë· ¥ßÕÕ°¡“„𠧫“¡ÕàÕππâÕ¡ ‚¥¬§‘¥«à“‡ªìπ∫ÿ≠≈“¿¢Õ߇√“∑’ˉ¥â‡«≈“∑”∑“π ¡’§«“¡ ”§—≠¡“° ‡æ√“–πÕ°®“°®– ∑”∑“π∂Ÿ°‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ¢Õ„Àâ∫ÿ≠π’ÈÀπÿπ àß„Àâ™’«‘μ∫àß∫Õ°∂÷ߧÿ≥¿“æ„®¢ÕߺŸâ„Àâ·≈â« ¬—ß¡’º≈°√–∑∫ ‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õ߬‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ·≈â«®÷ßπâÕ¡∂«“¬∑à“πμàÕÕ“π‘ ß å∑’Ë®–‰¥â√—∫Õ’°¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ„À≥âº≈ ¥â«¬§«“¡πÕ∫πâÕ¡  ¿“æ„®¢ÕߺŸâ„À⇪ìπÕ¬à“߉√‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡«≈“„Àâ°ÁμâÕß∑”„Àâ∂Ÿ°À≈—°«‘™™“ ®–‰¥âÕ“π‘ ß åÕ¬à“ßπ—Èπ ‡√“„Àâ∑“π¥â«¬§«“¡‡§“√æÕ¬à“ßßà“¬ Ê ¥—ßπ’È ·≈–ÕàÕππâÕ¡ Õ“π‘ ß åπ®–∑”„À⇰‘¥„πμ√–°Ÿ≈ Ÿß ®– ’È 2
 4. 4. 3
 5. 5. ‰¡à∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘Ëπ¥Ÿ·§≈π ºŸâ§π„À⧫“¡‡§“√æ ¬°¬àÕß ∑”∫ÿ≠ ∫ÿ≠®–‰¥â àߺ≈‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡√“®–æ∫‡°√ß„® „§√‡ÀÁπ°Á‡≈◊ËÕ¡„  ·≈–®–‡ªìπºŸâ∑’Ëæ√—Ëßæ√âÕ¡ °—∫¡À—»®√√¬å·Ààß∫ÿ≠∑’ˇ√“‰¥â∑”‡Õ“‰«âÕ¬à“ߥ’·≈â« Ò‰ª¥â«¬≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠  ÿ¢ ·¡â≈Ÿ°πâÕßæ«°æâÕß „π ¡—¬æÿ∑∏°“≈ æ√–¡À“‚¡§§—≈≈“𖉥â∫√‘«“√°ÁÕ¬Ÿà„π‚Õ«“∑ ¡’§«“¡´◊ËÕ —μ¬å∑ÈßμàÕÀπâ“·≈– — ‡À“–¢÷π‰ª„π‡∑«‚≈° ‡ÀÁπ«‘¡“π¢Õ߇∑æ∫ÿμ√ÕߧåÀπ÷ß È Ë≈—∫À≈—ß  «à“߉ «‡ªìπ摇»… ∑à“π®÷ß Õ∫∂“¡«à“ 祫߮—π∑√å ‚§®√Õ¬Ÿà„πÕ“°“»  àÕß· ß°√–®à“ß„π∑âÕßøÑ“∑’Ë„Àâ∑“π¥â«¬¡◊Õμ—«‡Õß ª√“»®“°‡¡¶Ωπ ©—π„¥ «‘¡“π¢Õß∑à“π°Á‡ª√’¬∫ π—°∫ÿ≠æ—π∏ÿå·∑â®–„Àâ∑“π¥â«¬¡◊Õ¢Õßμ—«‡Õß ©—ππ—π μ—ßÕ¬Ÿ„πÕ“°“»  àÕß√—»¡’ «à“߉ « ∑à“π∫√√≈ÿ È È à∫“ß§π¡’»√—∑∏“ ·μà„™â„Àâ§πÕ◊Ëπ‰ª∑”·∑𠇙àπ „Àâ ‡∑«ƒ∑∏‘Ï·≈â« ¡’Õ“πÿ¿“æ¡“° §√—È߇°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å‰¥â§π√—∫„™âμ—°∫“μ√·∑π ‡√“‡°‘¥¡“¡’¡◊Õ ¡’Õ«—¬«– ∑”∫ÿ≠Õ–‰√ ®÷ß¡’Õ“πÿ¿“æ√ÿà߇√◊ÕßÕ¬à“ßπ’È ·≈–∑”‰¡§√∫∂â«π  ¡∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕ¡’‚Õ°“ °Á§«√„Àâ¥â«¬¡◊Õ¢Õß «√√≥–¢Õß∑à“π®÷ß «à“߉ «‰ª∑ÿ°∑‘»é‡√“‡Õß ∫ÿ≠®–‰¥â‡°‘¥¢÷π„π„®‡√“Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ¿“æ¢Õß È ‡∑æ∫ÿμ√¡’§«“¡ª≈◊È¡ªïμ‘∑’Ëæ√–‡∂√–°≈à“«°“√∑”∫ÿ≠®–μ‘¥μ“μ‘¥„®¢Õ߇√“¡“°°«à“„Àâ§πÕ◊Ëπ ™◊π™¡ ®÷ßμÕ∫∑à“π‰ª«à“ ç ¡—¬∑’¬ß‡ªìπ¡πÿ…¬åÕ¬Ÿππ Ë Ë— à —È∑”·∑π ∫ÿ≠∑’‰¥â®–¡’æ≈—ß¡“°°«à“·≈– àߺ≈·√ß°«à“ Ë ¡’¿‘°…ÿ√ŸªÀπ÷Ëß®”æ√√…“Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥„°≈âÀ¡Ÿà∫â“π §√—Èπ°“√„À⺟âÕ◊Ëπ∑”∑“π·∑π∑”„Àâ°“¬ «“®“ „®¢Õ߇√“ ÕÕ°æ√√…“ª«“√≥“·≈â«°Á‰¥â‡¥‘π∑“߉ª‡¢â“‡ΩÑ“¡’‚Õ°“  —¡º— ∫ÿ≠‰¥â‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‡«≈“®–π÷°∂÷ß∫ÿ≠ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“ √–À«à“ß∑“߉¥âæ∫°—∫¢â“懮⓰Áπ÷°‰¡à§àÕ¬ÕÕ° ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕª√“√¿®–∑”∑“π „Àâ∑”¥â«¬¡◊Õ¢Õßμ—«‡√“‡Õß ‰¡àμâÕ߉ª¬◊¡¡◊Õ§πÕ◊Ëπ Ò ¡°. ¿‘°¢“∑“¬°«‘¡“π ‡≈à¡ Ù¯/ıˆ 4
 6. 6. ´÷Ë߇ªìπ§π¬“°®π ∑à“π®÷ß∂“¡«à“ ùÕÿ∫“ ° À¡Ÿà∫â“π ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ §«“¡®π‰¡à‰¥â‡ªìπÕÿª √√§π’È ¡’∑æÕ®–„Àâ∫√√晑μæ—°§â“ß·√¡∫â“߉À¡û ¢â“懮ⓠ’Ë μàÕ°“√‰ª «√√§å ‡æ√“–ºŸâ∑”∫ÿ≠∂Ÿ°À≈—°«‘™™“π—Èπ¡’®‘μ‡≈◊ËÕ¡„  ·¡â®–¬“°®π ·μà‰¡à‡¢Á≠„® ®÷ß°√“∫ ·¡â∑“π«—μ∂ÿ∑π”¡“∂«“¬ Õ“®®–‰¡à‰¥â¡“°¥â«¬¡Ÿ≈§à“ ’Ëπ‘¡πμå„Àâ∑“π‰ªæ—°∑’°√–∑àÕ¡∑’ª¥°«“¥‡™Á¥∂ŸÕ¬à“ߥ’ à Ë Ëí ·μà‡¡◊ËÕμàÕ‡μ‘¡§«“¡μ—Èß„®‡¢â“‰ª πâÕ¡∂«“¬¥â«¬®“°π—πªŸ≈“¥Õ“ π– ®—¥À“πÈ”©—π πÈ”„™â πÈ” ”À√—∫ È §«“¡‡§“√æ ∂«“¬¢Õß∑’Ë –Õ“¥ ª√–≥’μ ∂«“¬¢Õß √ß π“π ·≈â«π‘¡πμå„À⇢Ⓣªæ—°ºàÕπ¥â«¬§«“¡ªïμ‘ ∑’ˇÀ¡“– ¡ ∂«“¬∂Ÿ°‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ·≈–∑”∫ÿ≠∫àÕ¬ Ê„® ∫ÿ≠π—Èπ°Á “¡“√∂π”æ“„À≥≪‡ «¬∑‘欠¡∫—μ‘ ç‡¡◊Õæ√–‡∂√–‡¢â“‰ªæ—°·≈â« ¢â“懮⓰—∫¿√√¬“ Ë Õ—π‚ÕÓ√‰¥â „§√ Ê „π‚≈°°Á “¡“√∂‰ª «√√§å‰¥â®÷ߙ૬°—πÀ“ª√–∑’ª¡“®ÿ¥ √ÿ߇™â“‰¥â∂«“¬¿—μμ“À“√ à ∂â“√ŸâÀ≈—°„π°“√ √â“ß∫ÿ≠‡¡◊Õ∑à“πÕÕ°‡¥‘π∑“ß ¢â“懮â“∂«“¬°âÕππÈ”ÕâÕ¬‡æ◊Õ Ë Ë𔉪©—π√–À«à“ß∑“ß ¢â“懮⓰—∫¿√√¬“ª≈◊¡ªïμ¡“° È ‘ ‰¡à§«√„Àâ¢Õß∑’Ë„™â·≈â«∑’ˉ¥âμâÕπ√—∫æ√–ºŸâª√–æƒμ‘∏√√¡¥â«¬§«“¡‡§“√æ  ‘Ëßπà“√Ÿâ„π°“√„Àâ∑“π §◊Õ ‰¡à§«√„Àâ¢Õß∑’Ë∑—È߉¥â∂«“¬∑“π¥â«¬¡◊Õ¢Õßμπ‡Õß μ—Èß·μàπ—Èπ¡“ ‡ªìπ‡¥πÀ√◊Õ„Àâ·∫∫∑‘Èß Ê ¢«â“ß Ê ‡À¡◊Õπ‚¬π¢Õß∑ÿ°§√—߇¡◊Õ‡ÀÁπæ√–‡¥‘π∑“ß¡“·∂«À¡Ÿ∫“π ¢â“æ‡®â“ È Ë àâ ‡ ’¬∑‘Èß ∑—Èß∑’Ë∫“ß∑’¢Õß∑’Ë„Àâ°Á‡ªìπ¢Õߥ’¡’ª√–‚¬™πå®–π‘¡πμå∑à“π¡“§â“ß·√¡∑’Ë°√–∑àÕ¡πâÕ¬‡ªìπª√–®” ·μà∂â“„À≪·∫∫∑‘Èߢ«â“ß §ÿ≥¿“æ„®¢ÕߺŸâ„Àâ°Á‡ ’¬‡¡◊ËÕ≈–‚≈°·≈â« ∫ÿ≠®÷ß àߺ≈„À≥≪∫—߇°‘¥„π«‘¡“π §π√—∫°Á„®‡ ’¬ ‡¡◊ËÕ∑—ÈߺŸâ„Àâ·≈–ºŸâ√—∫„®‰¡à„ ‡ ’¬·≈â«∑Õß Ÿß ÒÚ ‚¬™πå ¢Õ߿楓«¥÷ß å ¡’«¡“π «à“߉ « ‘ º≈∫ÿ≠∑’ˉ¥â°Áæ≈Õ¬‡ ’¬§ÿ≥¿“扪¥â«¬ ‡«≈“∑’Ë∫ÿ≠‰¥â∫√√≈ÿ‡∑«ƒ∑∏‘Ï¥—ß∑’Ëæ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â∑Õ¥∑—»π“é  àߺ≈ ®–∑”„À≥â√∫·μà¢Õß∑’‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ¡’μ”Àπ‘∫“ß — Ë â 5
 7. 7. ·μ°√â“«∫â“ß À√◊Õ‰¥â¡“‰¡àπ“π°Á¡’Õ—π®–μâÕß·μ° ™’«‘μ™’«“ ‡æ√“–√Ÿâ«à“º≈∫ÿ≠Õ—π¬‘Ëß„À≠à°”≈—ß√Õ§Õ¬∑”≈“¬‰ª∫â“ß ‡À¡◊Õπ¢Õß∑’Ë∂Ÿ°∑‘Èߢ«â“ß Õ’°π—¬Àπ÷Ëß ‡√“Õ¬Ÿà§◊Õ „Àâ¢Õß∑’ˉ¡àª√–≥’μ ‡«≈“ ¡∫—쑇°‘¥°Á®–‰¥â¢Õß ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‰¥â‰ª∑’ˇ®◊Õ«‘∫—μ‘ ∫“ß∑’°Á‡ªìπ∑ÿ°¢≈“¿∑’Ë∑”„Àâ√âÕπ„®„π ∫—߇°‘¥„π «√√§å∑—Èßπ—Èπ ‡æ√“– «√√§å‡ªìπ¢Õß°≈“ß¿“¬À≈—ß ¢Õß∑ÿ°§π ‰¡à‰¥â‡ªìπ¢Õß„§√ ‡À¡◊Õπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ß®—π∑√å ¥«ß¥“« Õ“°“» ‰¡à¡’„§√‡ªìπ‡®â“¢Õߧ«√∑√“∫Õ“π‘ ß å¢Õß∑“π·≈â«®÷ß„Àâ ∑ÿ°§π¡’ ‘∑∏‘Ï„™â‰¥â‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ‡æ’¬ß·μà«à“®–„™â ª√–°“√ ÿ¥∑⓬ ºŸâ„ÀâμâÕß∑√“∫∂÷ßÕ“π‘ ß å  ‘∑∏‘À√◊Õ‰¡à ∂â“Õ¬“°‰ª «√√§å°ª≈Ÿ°©—π∑– „Àâ≈–‡«âπ Ï Á¢Õß°“√„Àâ∑“π·μà≈–Õ¬à“ß ‡æ◊Õ®–‰¥â¬ß§«“¡ª≈◊¡ªïμ‘ Ë — È ∫“ªÕ°ÿ»≈∑ÿ°™π‘¥ À¡—Ëπª√–°Õ∫°“√°ÿ»≈∑ÿ°Õ¬à“ß„®„π∑“π∫“√¡’ ‡∫◊ÕßμâπμâÕß„Àâ‚¥¬‡™◊Õº≈∑’®–¡’„π È Ë Ë Õ—π®–∑”„Àâ„®ºàÕß„  ‡¡◊ËÕ®‘μºàÕß„  ™’«‘μÀ≈—ߧ«“¡Õπ“§μ ∫“ߧπ„Àâ‚¥¬‰¡à·πà„®«à“®–¡’º≈„πÕπ“§μ 쓬°Á®–‰¥â‰ª‡ «¬∑‘欠¡∫—μ‘„π «√√§å ‡¡◊ËÕ∫ÿ≠°“√„Àâ·∫∫π’È„®®–‰¡à∑ÿࡇ∑„π∫ÿ≠ °ÿ»≈°Á‡°‘¥°—∫„® ‡μÁ¡‡ªïò¬¡°Á®– “¡“√∂‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“‰¥â‡¢â“∂÷߉¥â‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‡À¡◊Õπ‡«≈“∑’ˇ√“∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ∏√√¡ À¡¥°‘‡≈ ‡ªìπæ√–Õ√À—πμå ·≈⫉¥â‰ª‡ «¬‡™◊Õ¡—π„πº≈ ”‡√Á® ‡√“®–∑ÿ¡‡∑§«“¡æÕ„®·≈–§«“¡ Ë Ë à ‡Õ°—πμ∫√¡ ÿ¢„πÕ“¬μππ‘ææ“πÕ—π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬‡æ’¬√≈߉ªÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë º≈ß“π∑’ËÕÕ°¡“°Á®–¥’ °“√  Ÿß ÿ¥¢Õß √√æ —μ«å∑—Èߪ«ß L∑”∫ÿ≠∑ÿ°Õ¬à“ß≈â«π¡’Õ“π‘ ß å ‡√“À«à“πæ◊™‡™àπ„¥ çºŸâ„¥¡’»’≈ ‰¥â¢Õß¡“‚¥¬∏√√¡ ¡’®‘μ‡≈◊ËÕ¡„ °Á®–‰¥âº≈‡™àππ—È𠇫≈“®–∑”∫ÿ≠Õ–‰√ ®÷ߧ«√„Àâ ‡™◊ËÕ°√√¡·≈–º≈¢Õß°√√¡ „Àâ∑“π„π∑à“πºŸâ¡’»’≈§«“¡ ”§—≠¢ÕßÕ“π‘ ß å ‡√“®–‰¥â∑”∫ÿ≠Õ¬à“ß¡’ ‡√“°≈à“«∑“π¢ÕߺŸâπ—Èπ«à“¡’º≈‰æ∫Ÿ≈¬åé (æÿ∑∏æ®πå) 6
 8. 8.  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock 7
 9. 9. ¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“ ®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑ˬա√—∫∑—Ë«‚≈° ’  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π ·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150 ‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241 ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“ 8
 10. 10. ‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥¥’ ÿ¥.. ÿ¥..§◊Õ‡ªìπæ√– ‚Õ«“∑æ√–‡∂√– æ√–‡∑æ ÿ«√√≥‚¡≈’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥ªÉ“‡≈‰≈¬°å ç Õ“μ¡“√Ÿâ ÷°¥’„®∑’ˉ¥â√à«¡‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß“π∫ÿ≠∑’ˬ‘Ëß„À≠àπ’È ·≈–ª≈◊È¡„®¡“°∑’ˉ¥â√—∫ Õ“√“∏π“¡“‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å§≈âÕßÕ—ß –æ√–· π√Ÿª ∫«™æ√–∂◊Õ«à“‰¥â∫ÿ≠¡“° ‡æ√“–æ√–‡ªìπ μâπ∑“ߢÕß∫ÿ≠∑ÿ° ‘Ëß Õ¬à“ß∑’ˇ§¬æŸ¥„À⇪ìπ§μ‘¢âÕ§‘¥«à“  ∂“π¿“æ¢Õߧπ‡√“„π —ߧ¡ ®√‘ß Ê ·≈â« ®–Õ¬Ÿà  ∂“π–‰Àπ ®–‡ªìπÕ–‰√°Áμ“¡ ..À“°Õ¬Ÿà„πÀ¡Ÿà§π·≈â« ..‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥ ∂ⓇªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ·μà ‰¡à‰¥â‡ªìπ‡»√…∞’ §«“¡√Ÿâ ÷° ßà“ºà“‡º¬ ¿Ÿ¡‘Õ°¿Ÿ¡‘„® Àπâ“μ“„π —ߧ¡∫“ß∑’¡—π°Á¥âÕ¬§à“≈߉ª ©–π—Èπ „πÀ¡Ÿà§π‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥ ..„πÀ¡Ÿà™“«æÿ∑∏¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ‡ªìπæ√– ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ¡’‚Õ°“ ∫«™ °Á¡“∫«™æ√–°—π ®÷ß®–‰¥â™◊ËÕ«à“¡“¥”√ß ∂“π–∑’Ë¥’∑Ë ÿ¥„πæ√–æÿ∑∏»“ π“π—Ëπ‡Õß ’ ¢ÕÕ“√“∏π“§ÿ≥æ√–»√’√—μπμ√—¬ ∫“√¡’∏√√¡¢Õßæ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ À≈«ßªŸÉ«—¥ª“°πÈ” ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ ºŸâ‡ªìπ§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å ·≈–∫“√¡’∏√√¡¢Õß¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ™à«¬ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õ߇ªìπæ≈«ªí®®—¬ à߇ √‘¡„Àâ∑ÿ°§π ∑ÿ°∑à“π∑’Ë¡’ à«π√à«¡„π¡À“°ÿ»≈¬‘Ëß„À≠à§√—Èßπ’È „Àâ¡’§«“¡‡°…¡ «— ¥’ Õ¬ŸàÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ¡’‚™§ ¡’≈“¿ ¡’»—°¥‘Ï ¡’»√’ ‡ªìπ¡À“‡»√…∞’∑ÿ°∑à“π∑ÿ°§π‡∑Õ≠ é °Õß∑ÿπÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠ √à«¡ π—∫ πÿ𠂧√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“ 9
 11. 11. ๑๐ทบทวนบุญเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
 12. 12. เทิดครู บูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม เอกสงฆ์พระนาม ”จัน- ทสโร” วิสุทธิ์สม ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ ฯ บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีที่ได้ยกมาพอสังเขปนี้ เป็นบทสรรเสริญอันไพเราะและเปี่ยมด้วยความหมายอันล้ำเลิศและลึกซึ้ง งดงามทั้งด้านภาษาที่เรียงร้อยให้เป็นมธุรสบทกวีที่ให้ความรู้สึกเคารพ รัก และเทิดทูน อีกทั้งเป็นการพรรณนาคุณอันประเสริฐของบุคคลสำคัญของธาตุธรรม คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเมื่อวันเวลาได้เวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายนผู้รักการปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่างรู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันคล้ายวันเข้าถึงธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี ทังนี้ แม้พระเดชพระคุณ ้หลวงปู่จะพบทางหลุดพ้นแล้ว แต่แทนที่ท่านจะปลีกตัวออกแสวงหาความวิเวกลำพังตามป่าเขาและปฏิบัติตนไม่ข้องแวะกับชาวโลก ในทางตรงข้าม ท่านกลับมีเมตตากรุณาอย่างมหาศาลที่จะยืนหยัดอยู่ในเมือง ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมเมือง อุทิศตนเพื่อการเทศนาสั่งสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว จนกระทั่งเกียรติคุณของท่านปรากฏกว้างไกลไปทั่วโลก
 13. 13. ดุจท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นการบังเกิดขึ้นได้ยาก แต่เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดคุณอันมหาศาล เพราะพระพุทธองค์ทรงดำเนินพุทธกิจเพื่อนำพาชาวโลกทังหลายให้เข้าถึงธรรมกายและเข้าสูเ่ ส้นทางแห่งความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ และเพราะ ้พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย และได้สืบทอดนำคำสอนอันสูงค่าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ปรากฏและก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อมหาชนในปัจจุบันดังนัน ศิษยานุศษย์ทงหลายจึงพร้อมใจกันทีจะแสดงออกด้วยสักการบูชาอันสูงค่า ด้วยการร่วมกันหล่อ ้ ิ ั้ ่รูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำไว้สักการบูชา ซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นการบูชาพระสงฆ์ผปฏิบตดปฏิบตชอบเช่นท่านแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นคุณแห่งพระธรรมและยังเป็นการนอบน้อม ู้ ั ิ ี ั ิบูชาไปถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วย และแม้ปัจจุบันนี้ หลวงปู่จะละสังขารไปนานกว่า ๕๐ ปีแล้ว แต่ศรัทธามหาชนก็ยังเคารพนับถือไม่เสื่อมคลาย พากันหลั่งไหลมาสักการะรูปหล่อที่เหมือนกายของท่าน ที่สาธุชนทั้งหลายร่วมกันหล่อขึ้นมา ดุจดังจะขอให้ท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ
 14. 14. ปฏิบัติธรรมรอบเช้าในวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 15. 15. ปิดทอง ตรึกธรรม นำสู่สันติสุขภายใน พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้นำในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ท องคำด้ ว ยความกตั ญ ญู อ ย่ า งสู ง ส่ ง ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ส าธุ ช น ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์กัลยาณมิตรทังหลาย ได้เข้าใกล้ชดรูปหล่อทองคำด้วยการปิดแผ่นทองและสักการบูชาพระเดช ้ ิพระคุณหลวงปู่ ซึ่งปรากฏว่ามีสาธุชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาปิดทองกันอย่างเนืองแน่นแม้จะขยายวันเวลาออกไปเรื่อย ๆ แต่ความหนาแน่นของผู้คนก็ยังมีมามากมายเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือ บุคคลใดได้ปิดทองแล้ว ต่างล้วนมีแต่ความปลื้มปีติ เพิ่มพูนศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างยิ่ง ต่างมุ่งที่จะนำเอาคำสอนไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นธรรมตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เข้าถึง ซึ่งปรากฏการณ์แห่งพลังมหาชนที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของมหาชนที่มีต่อท่านแล้ว ยังเป็นการประกาศให้เห็นถึงคุณธรรมอันยิ่งของท่าน เพราะท่านเป็นแบบอย่างแห่งพระภิกษุสงฆ์ ผูประพฤติปฏิบตตรงต่อเส้นทางพระรัตนตรัย ้ ัิซึ่งผู้ที่จะเป็นแบบอย่างแห่งธรรมปฏิบัติได้นั้น นอกจากจะ “รู้จริง” แล้ว ยังต้อง “รู้แจ้ง”สามารถปฏิบัติได้และสั่งสอนได้ด้วย ถ้าเป็นได้เช่นนี้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการสักการะยกย่องในฐานะแห่งมหาปูชนียาจารย์ ถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว ก็เสมือนกับนั่งอยู่ในหัวใจของมหาชนอยู่เสมอ
 16. 16. “สายศีล” สายเชือกแห่งศรัทธาที่ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายมาเป็นเกลียวเชือกที่แข็งแรงแน่นเหนียวประดุจดั่งศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย
 17. 17. วันครูวิชชาธรรมกาย อัญเชิญรูปหล่อทองคำเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ อันเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยอมสละชีวิตอุทิศเพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรม และในที่สุดท่านก็ได้เข้าถึงธรรมกายเมื่อ ๙๓ ปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยจึงดำริให้มีการสักการบูชารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยการอัญเชิญรูปหล่อทองคำกระทำทักษิณาวรรต คือ เวียนขวารอบมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มาพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนหลายแสนชีวิต ซึ่งการจัดขบวนแถวธงทิวและขบวนแห่ ได้ มี การซักซ้อมเตรียมการมาเป็นอย่ า งดี เพราะจะมี ผู้ ค นจากทุ ก สารทิ ศ ที่ปรารถนาจะขอร่วมเดินในขบวนอัญเชิญหลวงปู่ทองคำรอบมหาธรรมกายเจดีย์ แม้จะรู้ว่าเป็นระยะทางทียาวไกล แต่ทกคนหาได้ไหวหวัน ใครเดินไม่ไหวก็ยงขอให้ลกหลานช่วยจัดรถเข็น ่ ุ ่ ั ูล้อเลื่อนลากจูงกันไป จนสำเร็จสมปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งสักการบูชาและความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ ภาพเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของวันที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ ถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อันงดงาม โดยงดงามทั้งจิตใจที่ได้ถูกจารึกไว้แล้วว่าเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ และยังงดงามด้วยศรัทธาที่พร้อมใจกันมาเดินขบวนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในมือถือ “สายศีล” ซึ่งเป็นสายเชือกแห่งศรัทธาที่ได้ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายเป็นเกลียวเชือกที่แข็งแรงแน่นเหนียว ประดุจดั่งศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย
 18. 18. เราคือ...ผู้อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ในวันอัญเชิญรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ไม่เพียงมีชาวไทยจากทั่วประเทศเท่านั้น ยังมีชาวต่างประเทศหลายท่านเข้ามาร่วมในขบวนอัญเชิญ บางท่านก็ขอแบกเสลี่ยงอัญเชิญรูปหล่อทองคำด้วยตนเอง แม้จะหนักและระยะทางยาวไกล แทนที่จะบอกว่าเหนื่อยแต่กลับดีอกดีใจ บอกว่ามีความประทับใจสุด ๆ ชื่นชมว่าเป็นงานที่จะทำให้โลกตะลึง และยังได้สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่มีพลานุภาพมาก อีกทั้งยังได้มาเห็นศรัทธาอันไม่มีประมาณ ที่ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่จำนวนมหาศาลจากทั่วทุกมุมโลกมุ่งมารวมตัวกันอย่างสงบ และในแววตาของทุกคนฉายแววศรัทธา เต็มไปด้วยความเลื่อมใส มีความเคารพต่อหลวงปู่อย่างเต็มเปี่ยม บางท่านแม้เป็นสตรี แต่ก็เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญ ได้มาร่วมอัญเชิญจักรแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนรัตนะ ๗ มีท่านหนึ่งบอกกับนักข่าวชื่อดังที่กำลังเกาะติดสถานการณ์อยู่ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะก่อนจะมางานอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ เหมือนมีคำสั่งออกมาจากศูนย์กลางกายว่า ให้นั่งสมาธิอย่างเข้มข้นและทำใจใส ๆ ทั้งสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพอทำแล้ว ใจก็อะเลิร์ตเบิกบานสุด ๆ แต่พอถึงวันอัญเชิญจักรแก้วจริง ๆ ก็รู้สึกว่าหนัก จนนึกกังวลนิด ๆ ว่า เราจะเวียนประทักษิณครบรอบหรือเปล่า และจู่ ๆศูนย์กลางกายก็บอกเราว่า ให้นึกถึงหลวงปู่ไว้กลางท้อง ก็นึกไปเรื่อย ๆ อยู่ ๆ หลวงปู่ก็ขยายใหญ่ขึ้นคลุมตัวเรา รู้สึกปีติมาก จากนั้นจึงสวดสรรเสริญท่านไปด้วย พอทำอย่างนี้ก็รู้สึกเบาทั้งกาย ทั้งใจ ปลื้มสุด ๆ และสามารถอัญเชิญจักรแก้วไปได้อย่างสบาย ๆ”
 19. 19. เราคือบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
 20. 20. เทิดครู บูชาธรรม และขอติดตาม...ตามติดไปสู่...ที่สุดแห่งธรรม อย่างไรก็ตาม การจะแสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ หรือจะด้วยการกล่าวพรรณนาคุณของมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศด้วยเมตตาและมีคุณธรรมอันวิเศษนี้ ย่อมกล่าวได้ไม่สิ้นสุด บุคคลใดมีสติปัญญาเท่าใด ก็พรรณนาสรรเสริญคุณท่านได้ตามกำลังสติปัญญาของตนเท่านัน แต่พระคุณอันมหาศาลของท่านเกินกว่านันหลายเท่านัก หากด้วยปัญญาอันน้อยนิด ้ ้ประดุจแสงหิงห้อยเมือเทียบกับดวงตะวัน จึงเชือว่าทุกท่านย่อมจะขอนอบน้อมถ่อมใจทีจะศึกษาเรียนรู้ ่ ่ ่ ่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่าน แม้จะไม่บรรลุผลในชาตินี้ ก็หวังเพื่อให้เป็นอุปนิสัยติดตามไปในปรภพเบื้องหน้า โดยพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายจะได้เจริญฉันทะ วิริยะจิตตะ และวิมังสา ที่จะดำเนินตามแบบอย่างของท่านให้ก้าวหน้าเรื่อยไป สักวันหนึ่งก็ย่อมจะเกิดผลและจะรู้ด้วยตัวของเราเองได้ในที่สุด ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ เมื่อถึงวาระวันสำคัญที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยเป็นวันครบ ๙๓ ปี ของการเข้าถึงธรรมกายของท่าน และในวาระดังกล่าวนี้ ศิษยานุศิษย์และผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมจะถือเป็นโอกาสที่จะร่วมกันรำลึกถึงท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม และจะได้น้อมสรรเสริญท่านด้วยความเคารพศรัทธา สมดังถ้อยพรรณนาในบทกวีทำนองสรภัญญะอันเลิศด้วยความงดงามแห่งภาษาและความหมายอันลึกซึ้ง ที่จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของมหาชนตลอดไป
 21. 21. ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม เอกสงฆ์พระนาม“จัน- ทสโร”วิสุทธิ์สม ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ ท่านหวังวิมุตติ์พ้น ชนะกลพญามาร มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย พลีชีพถวายศาสน์ หยุดนิ่งสนิทใน มุนินาถ ณ เพ็ญใส หฤทัย ณ กลางกาย ถึงแม้ท่านจะยัง ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย มีชีวิตอยู่หรือ เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์ วิชชาพระชาญเชี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร ล่วงลับไปแล้ว ปราบสิ้นกิเลสราน รู้แจ้งกระจ่างจินต์ อภิบาลมหาชน พระถวิลจะรวมพล ก็เสมือนกับ หยุดนิ่งลุมรรคผล ยอมตายมิยอมแพ้ อนุสนธิ์พระต้นธรรม์ มนะแน่มิแปรผัน นั่งอยู่ในหัวใจ กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี ของมหาชน ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์ อยู่เสมอ ด้วยเดชะสรรเสริญ ขอพร“พระมงคล- อวยชัยมลายโศก สุเจริญพิพัฒน์ผล เทพมุนี”พิชิตมาร นิรโรคลุภัยพาล สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิช์ชาพระชินสีห์ เปี่ยมบุญญบารมี สุขะสันต์นิรันดร์กาลฯ
 22. 22. วันครูวิชชาธรรมกาย (โอวาทคุณครูไม่ใหญ่) การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่บนโลกมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะว่าพญามารกันนักกันหนาทีเดียว เนื่องจากการที่จะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปถึงต้นเหตุของพญามารนั้น ต้องมีกายมนุษย์จึงจะเร็วแรง เพราะฉะนั้นพญามารจึงกลัวการบังเกิดกายมนุษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่มากทีเดียว รวมทั้งกายของทุก ๆ คนในโลกด้วย แต่ว่าเราแต่ละคนไม่ทราบว่าตนเองมีความสำคัญ เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัว ซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิตคือพระธรรมกาย แต่ความลับนี้ถูกปิดตายเหมือนเอากุญแจล็อกไว้ แล้วก็ขว้างกุญแจทิ้งไปเลย จนกว่าจะมีผู้รู้บังเกิดขึ้นในโลก มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น จึงจะมาแนะนำสังสอนให้เราเข้าใจ แล้วเราก็จะทิงทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิง กลับไปหาเป้าหมายทีแท้จริงของ ่ ้ ่ ่ชีวิต เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มาบังเกิดขึ้นในยุคของเรา ก็ถือว่าเรามีบุญลาภมาก อย่าให้โอกาสดีเป็นวิกฤตของชีวิต การที่เราได้มารู้หลักวิชชาเกี่ยวกับเรื่องการทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกาย ถือว่าเป็นบุญลาภของเรา ถ้าไม่มทานก็ยากทีเ่ ราจะรูได้ เพราะคำสอนของพระสัมมา- ี่ ้สัมพุทธเจ้าทีถกบันทึกเอาไว้ตามพระคัมภีรนน เมือกาลเวลาผ่านไป ๒,๕๐๐ กว่าปี ก็กระจัดกระจายไป ู่ ์ ั้ ่ด้วยสาเหตุสงครามบ้าง ทุพภิกขภัยบ้าง ดังนัน คำสอนจึงไม่ปะติดปะต่อกัน มีคำว่าพระธรรมกาย ้หลงเหลืออยู่ในคัมภีร์เถรวาทบ้าง มหายานบ้าง กระจัดกระจายกันไป แปลความหมายที่แตกต่างกันไป และยากต่อการน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงได้
 23. 23. เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัว ซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิต คือ พระธรรมกาย แต่ความลับนี้ถูกปิดตาย เหมือนเอากุญแจล็อกไว้ แล้วก็ขว้างกุญแจทิ้งไปเลย จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่งท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน และค้นพบวิธการเข้าถึงด้วยการทำใจหยุดนิง เหมือนท่านเอากุญแจมาไขห้องทีเ่ ก็บความลับของชีวต ี ่ ิออก โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจากประสบการณ์ภายในของท่าน จึงมีถ้อยคำเป็นอมตวาจาว่า“หยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหัต” ใครได้ยินคำนี้ก็ถือว่าเป็นบุญลาภมีบุญหู บุญตัว บุญใจเหลือเกิน แต่เราจะมีวาสนาที่จะให้โอกาสตัวเองลงมือปฏิบัติไหมเท่านั้น วันใดที่มวลมนุษยชาติให้ความสนใจตรงนี้ แล้วลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กัน วันนั้นคือวันที่มารสะดุงทังภพ ถ้าวันใดมนุษย์เห็นความสำคัญของคำว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” หยุดนิงทีศนย์กลางกาย ้ ้ ่ ู่ฐานที่ ๗ วันนั้นจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุก ๆ คน ความแตกต่างภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง การบาดหมางกัน การรบราฆ่าฟันกันก็จะหมดไป เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดี วันสว่าง กลางวันก็สว่างด้วยแสงอาทิตย์ กลางคืนก็สว่างด้วยแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ กลางกายของเราก็ต้องสว่างด้วยแสงธรรมเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปูของเรา เพราะฉะนันการอัญเชิญหลวงปูรอบมหาธรรมกายเจดีย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิง ่ ้ ่ ่ต่อพวกเราและเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายมาก เราจึงต้องให้ความสำคัญกับวันนี้และให้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปูเ่ ชือมสายบุญสายสมบัตจกรพรรดิให้เรา เราจะได้มอปกรณ์ ่ ิั ีุในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม อย่าให้พญามารตัดบุญตัดสายสมบัติของเราได้ เพราะจุดหมายปลายทางยังยาวไกล จะไปถึงตรงนั้นได้ต้องมีบุญบารมีมาก จะมีบุญบารมีมากก็ต้องสร้างบุญบารมีมาก ๆ จะสร้างได้มากก็ต้องมีทรัพย์ในระดับสมบัติจักรพรรดิมาก ๆ เมื่อมีมากอย่างนี้ความสะดวกสบายก็เกิดขึ้นกับกายมนุษย์หยาบ เมื่อกายมนุ ษ ย์ ห มดห่ ว ง หมดกั ง วลกั บ เรื่ อ งภายนอก ก็ จ ะทำให้ ใ จกลั บ มาสู่ ที่ ตั้ ง ได้ ง่ า ย แปลว่ าอำนวยความสะดวกให้กายมากเพียงใด ก็เท่ากับอำนวยความสะดวกให้ใจกลับมาตังทีศนย์กลางกาย ้ ู่ฐานที่ ๗ มากเพียงนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีสายบุญและสายสมบัติมาก ๆ แต่อย่างไรก็ตามมารก็คือมาร ไม่ใช่หมู เป็นคู่ต่อสู้สำคัญของฝ่ายพระ ฝ่ายบุญล้วน ๆ เราก็อยู่ในสายตาเขาเช่นเดียวกัน เขาก็พยายามจะตัดรอนสมบัตของเรา บุญของเรา ด้วยการทำให้เราหงุดหงิด ขัดเคืองใจ ิในหลาย ๆ สาเหตุ หลาย ๆ ประการ ซึ่งเราต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพญามารให้ดี และก็ทำให้ถูกหลักวิชชา อย่าให้พญามารหัวเราะเยาะเราได้ ดังนั้นต้องรักษาใจให้ใส ๆ และนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่กลางกาย
 24. 24. ç™’«‘μπ’ȇ°‘¥¡“ √â“ß∫“√¡’ μâÕß欓¬“¡∑”§«“¡¥’„Àâ‡μÁ¡∑’Ë ∂â“μâÕß°“√®– √â“ß∫“√¡’„À≥⥒®√‘ß Ê μâÕßμ‘¥∏√√¡– Õ¬à“μ‘¥∫ÿ§§≈ ·≈â«®– √â“ß∫“√¡’‰ª‰¥âμ≈Õ¥ ®–𔧫“¡‡®√‘≠¡“ Ÿàμ—«‡Õß·≈–À¡Ÿà§≥–¥â«¬ „Àâ¡’ μ‘ Õπμ—«‡ÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ 35
 25. 25. ๓๖ทบทวนบุญเรื่อง : ธรรมยันตี พิธีวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ ณ เสาจันทรา อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 26. 26. เคยคิดกันบ้างไหม ว่าคนอีกซีกโลกหนึ่ง ในใจมนุษย์ ในช่วงเวลาที่อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอนซึ่งเราเองไม่เคยรู้จัก สามารถทำร้ายเราได้แทบ ลองคิ ด ดู ว่ า ถ้ า ทุ ก อย่ า งยั ง เกิ ด ขึ้ น เช่ น นี้ ต่ อ ไป ไม่ทันตั้งตัว เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อีกนานเพียงไหน สงครามโลกครั้ ง หลั ง สุ ด เริ่ ม จากแรง มาถึงตรงนี้ คงพอรู้แล้วว่า การดูแลรักษาตั ด สิ น ของผู้ น ำไม่ กี่ ค น ในที่ ห่ า งไกลหลายพั น โลก ก็คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยเช่นกันกิโลเมตร แต่ทำให้คนไทยต้องวิ่งหลบลูกระเบิด และการดูแลรักษาโลกไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดมาแล้ว คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ การล้มตึงของสถาบันการเงินไซส์ยักษ์ ใน และหนทางเดี ย วที่ ทุ ก คนบนโลกจะร่ ว มมื อ กั นอเมริกา ทำให้ครอบครัวเราต้องพลอยรัดเข็มขัด สร้ า งสั น ติ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนต้ อ งรู้เพราะพิ ษ เศรษฐกิ จ ฝื ด เคื อ งไปทั่ ว โลก แม้ แ ต่ ความจริงของชีวิต รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วธรรมเนียมการอยู่ก่อนแต่ง หรือชิงสุกก่อนห่าม ไปไหน และความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในอดีต สิ่งเหล่านี้กำลังไหลบ่า มาท่วมทับรากเหง้าคนไทย จนเด็กรุ่นใหม่มอง ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ประกาศชัย เรื่องไม่สู้ดีเป็นของธรรมดา งานเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของคนบนโลกใบเดี ย ว บริ เ วณหอฉั น คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ ในปี ที่กับเรา ล้วนมาจากความไม่รู้จริงของชีวิต บ่งบอก ๔๐ ของการสร้างวัด และนอกเหนือจากจำนวน การมีอยู่อย่างยาวนานของความโลภ โกรธ หลง อันล้นหลามของสาธุชนที่มาร่วมงาน ยังมีบุคคล
 27. 27. ทุกหัวใจกตัญญู ที่น้อมบูชาธรรม คุณยายอาจารย์ฯ ด้วยพลังใจ อันเต็มเปี่ยม มุ่งมั่นสู่การสร้าง อาคารหลังนี้ ให้สำเร็จ แผ่นทองบรมจักรพรรดิอัศจรรย์กลุ่มหนึ่งออกมาทำหน้าที่สำคัญ พวกเขา ก็ได้เริ่มวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ ณ เสาจันทราอยู่ ใ นชุ ด ขาวบริ สุ ท ธิ์ ในฐานะเจ้ า ภาพผู้ มี บุ ญ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาซึ่งเป็นประธานชั้น ประธานห้อง ประธานกอง จันทร์ ขนนกยูง ท่ามกลางเสียงคณะสงฆ์สวดในการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ “ชยั น โต” ก่ อ นจบลงด้ ว ยบทสวดสรรเสริ ญเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ไปทั่วโลก พวกเขาออกเดินหน้าจากหอฉันคุณยาย หลังการมาถึงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อาจารย์ฯ เพียงไม่กี่ก้าว ข้ามเขตแดนสำคัญที่กั้น(หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานในพิธี และผ่านช่วง ระหว่างปัจจุบันและอนาคต แม้อาคารหลังนี้ยังอยู่เวลาของการหยุดใจสู่สมาธิแล้ว พวกเขาเหล่านี้ ในสภาพมองไม่เห็น แต่อีกไม่กี่ปี อาคารทรงกลม
 28. 28. อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ หนึ่งเดียวรวมทุกงานสร้างบารมีซึ่ ง เป็ น รู ป ทรงสากลที่ ไ ร้ ก าลเวลา ศาสนสถาน เศรษฐกิ จ ที่ พ่ น พิ ษ สั ง คมที่ พ่ น ภั ย จะมี ใ ห้ เ ห็ นแห่ ง นี้ จ ะเป็ น สถานที่ ท ำงานเผยแผ่ ค ำสอนของ น้ อ ยลงตามความเบาบางของความโลภ โกรธพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ไปส่ อ งสว่ า งยั ง ใจของ หลง เราเองจะไม่ต้องรัดเข็มขัดจนเอวกิ่ว ไม่ต้องมวลมนุษยชาติตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ชาวโลก หวาดผวาจากความรุนแรงและอื่นๆ อีกมากได้รู้ความจริงของชีวิต คนเรามั ก ตามหาช่ ว งเวลาที่ ดี ที่ สุ ด ของ ความปลื้ ม ปี ติ มี ใ ห้ เ ห็ น บนใบหน้ า ของ ตนเสมอ โดยหารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วไม่มีเวลาใดทุกคน นั่นหมายถึงพลังใจอันเต็มเปี่ยมล้น ในการ จะพิเศษมากไปกว่าปัจจุบันอีกแล้ว เพราะเราคือมุ่ ง มั่ น สร้ า งอาคารหลั ง นี้ ใ ห้ ส ำเร็ จ ด้ ว ยหั ว ใจ เจ้าของเวลานั้นและสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้กตัญญูบูชาธรรม ด้วยบุญในปัจจุบันนี้เอง ทุ ก คนทราบดี ว่ า วั น ใดที่ อ าคารหลั ง นี้ เพราะคนอย่างเราจะอยู่เผยแผ่ความจริงสร้ า งสำเร็ จ นั่ น จะหมายถึ ง ความรุ่ ง เรื อ งของ สู่ใจคนได้สักกี่สิบปี ฉะนั้น จึงต้องมีบุญใหญ่อย่างพระพุทธศาสนา หมายถึงความพร้อมที่จะส่งตรง อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อในวันใดความจริ ง ของชี วิ ต สู่ ค รอบครั ว โลก คนทั้ ง สอง ที่ไม่มีเรา อาคารหลังนี้จะยังอยู่เป็นศูนย์กลางการซีกโลกจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อศึกษาเรื่องของใจ เผยแผ่ความจริงอีกนานหลายศตวรรษอย่างจริงจัง การดูแลศีลธรรมกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ท้ า ยที่ สุ ด คำสอนของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าจะกลายเป็นของสากลอย่างไม่มีข้อกังขา เมื่อใจของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
 29. 29. ç ¡∫—μ‘®–Õ¬Ÿà°—∫‡√“‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ‡√“¡’∫ÿ≠ ∂â“À¡¥∫ÿ≠  ¡∫—μ‘°Á‡ª≈’ˬπ¡◊Õ‰ª‡æ√“–©–π—Èπ∫ÿ≠®÷߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠ ·¡â‡√“¡Õ߉¡à‡ÀÁπ¥â«¬μ“  —¡º— ‰¡à‰¥â¥â«¬¡◊Õ ·μà«à“ ‘Ëßπ—Èπ¡’Õ¬Ÿà ®–‡ÀÁπ‰¥â°ÁμâÕ߇¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥  ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡ °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà†50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427 41
 30. 30. ÙÚμ—°∫“μ√æ√–≈â“π√Ÿª‡√◊ËÕß : Õ—≠™≈’ ‡√◊Õß®‘μ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ °“√∑”∫ÿ≠μ—°∫“μ√·¥àæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ π—∫‡ªìπ«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’Õπ¥’ß“¡ — ·≈–¡’Õ‘∑∏‘æ≈Õ¬à“߬‘ËßμàÕ™’«‘짫“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß™“«‰∑¬¡“μ—Èß·μà‚∫√“≥ ·μà„πªí®®ÿ∫—π πà“‡ªìπÀà«ß«à“ª√–‡æ≥’°“√μ—°∫“μ√π—∫«—π®–≈¥πâÕ¬∂Õ¬≈߉ª®“° —ߧ¡‰∑¬ ¥â«¬¿“«– ‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡∑’Ë·¢àߢ—π°—π∑“ߥâ“π«—μ∂ÿ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¥â«¬®ÿ¥ª√– ß§å∑’˪√“√∂π“®–„Àâ‡À≈à“æÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ‡°‘¥·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√ √—°…“ª√–‡æ≥’∑’Ë¥’ß“¡¢Õß°“√μ—°∫“μ√ „À⇪ìπ«—≤π∏√√¡™“«æÿ∑∏∑’ˇ¢â¡·¢Áß„π™ÿ¡™π μ≈Õ¥®π‡ªìπ¡√¥°∏√√¡Õ—π∑√ߧÿ≥§à“μ°∑Õ¥∂÷ßÕπÿ™π§π√ÿπÀ≈—ß ∑”„Àâ„πªïæ∑∏»—°√“™ à ÿ ÚııÛ π’È ‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ˜ˆ ®—ßÀ«—¥ ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ ‰¥â°â“« Ÿà ‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª ˜ˆ ®—ßÀ«—¥ ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ Õ¬à“ßπà“¿“§¿Ÿ¡‘„® ‚¥¬¥”√‘¢Õßæ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ ‡æ◊ËÕ°àÕ „À⇰‘¥æ≈—ßæÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°≈—∫¡“√ÿà߇√◊Õߥ—߇¥‘¡ æ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√∂◊Õ‡ªìπ‡π◊Õπ“∫ÿ≠¢Õß‚≈° ∑à“π‡ªìπºŸ∏”√ß√—°…“¡√¥°∏√√¡¢Õß È â æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰«â„À⇪ìπ· ß «à“ß·°àæ«°‡√“∑ÿ°§π ®÷ßπ—∫‰¥â«à“∑à“π¡’Àπâ“∑’ˇªìπ §√Ÿ Õπ»’≈∏√√¡„Àâ°∫§π„π —ߧ¡ ´÷ß„πªí®®ÿ∫π¬—߉¡à¡ ∂“∫—π°“√»÷°…“∑“ß‚≈°·Ààß„¥ — Ë — ’ ®– “¡“√∂∑”‰¥â ·≈–°“√®– ◊∫μàÕÕ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ¬ß¬◊𬓫π“π‰¥âππ ∑”‰¥â¥«¬ —Ë —È â °“√μ—°∫“μ√∑”∫ÿ≠·¥àæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ ¥—ßπ—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ∑’ˉ¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏ ·≈–‰¥â∑”Àπâ“∑’ËÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß  ◊∫μàÕ‰ªμ√“∫π“π‡∑à“π“π 42
 31. 31. 43
 32. 32. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ Ò,ı √Ÿª μ—°∫“μ√æ√– Ò,ı √Ÿª ≥ ∂ππ°√ÿß»√’„π Àπâ“ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å Õ.‡¡◊Õß ®. ÿ√‘π∑√å ‚¥¬‰¥â√—∫ 8 §«“¡‡¡μμ“®“°æ√–∏√√¡‚¡≈’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å  ÿ√‘π∑√å ΩÉ“¬¡À“π‘°“¬ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–√“™«√§ÿ≥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ÿ√π∑√å ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ ¡“‡ªìπª√–∏“π ‘  ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°π“¬ªîμ‘∏√√¡ ∞‘μ‘¡πμ√’ √ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬ ¶√“«“  ‚¥¬¡’¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ ‡ªìπºŸâ·∑π π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– Õ“À“√∑’‰¥â®“°°“√μ—°∫“μ√®–𔉪∂«“¬·¥à Ë æÿ∑∏∫ÿμ√ Úˆˆ «—¥ „π Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ 𔉪 ¡Õ∫„ÀâÀπ૬ߓπμà“ß Ê ∑’¢“¥·§≈π ·≈–𔉪‡ªìπ Ë¿—μμ“À“√ ”À√—∫æ√–∏√√¡∑“¬“∑∑’Ë®”æ√√…“μ“¡»Ÿπ¬åÕ∫√¡μà“ß Ê ®”π«π ÒÙ «—¥ „π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å‚¥¬°“√π”¢Õßæ√–∏√√¡‚¡≈’·≈–æ√–√“™«√§ÿ≥  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥ ÿ√π∑√å ‚√ß欓∫“≈ ÿ√π∑√å ‘ ‘‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™π‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å °Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÒ ‚√߇√’¬π√“™ª√–™“πÿ‡§√“–Àå Ú˘ ®—ßÀ«—¥»√’ –‡°…  ¡“§¡°Ÿâ¿—¬ ÿ√‘π∑√廟π¬åÕ∫√¡‡¬“«™ππ§√√“™ ’¡“ »Ÿπ¬åÕ∫√¡‡¬“«™π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å »Ÿπ¬åÕ∫√¡æ√–∏√√¡∑“¬“∑√ÿàπ‡¢â“æ√√…“„π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å∑ÿ°»Ÿπ¬å »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√ ÿ√‘π∑√å «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 44
 33. 33. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò, √Ÿª ≥ ∂πππ‘æ—∑∏åÕÿ∑‘» Û Ò, √Ÿª„®°≈“߇¡◊ÕßÀ“¥„À≠à ®. ß¢≈“ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥–¿“§ Ò¯ ¡“ 8‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√∫‡°’¬√μ‘®“°æ≈μ√’Õ¥¡™—¬ — ÿ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“∏√√¡ “‚√√—™μå √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¿“¬„π¿“§ Ù  à«πÀπâ“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“ ´÷Ëß°“√μ—°∫“μ√§√—Èßπ’È æÿ∑∏»“ π‘°™π‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°–¥â«¬ π—∫‡ªìπ‚Õ°“ ¥’¢Õß™“«æÿ∑∏∑’ˉ¥âμ—°∫“μ√∂«“¬ —߶∑“π°—∫§≥–æ√–¿‘°…ÿ ß¶å„π ÒÙ ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ ·≈–§≥– ß¶å∑’ˇ¥‘π∑“ß¡“®“°μà“ߪ√–‡∑»§◊Õ ¡“‡≈‡´’¬  ‘ߧ‚ª√å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥–¿“§ È È —Ò¯ §≥– ß¶å ÒÙ ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ §≥– ß¶åª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ §≥– ß¶åª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å §≥– ß¶åª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ °Õß∑—æ¿“§∑’Ë Ù ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‡∑»∫“≈π§√À“¥„À≠à ¡≥±≈∑À“√∫°∑’Ë ÙÚ Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ∂“π’μ”√«®Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à °“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ”π—°ß“π¿“§„μ⇢μ Ò ¥à“πμ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ∫√‘…—∑‡Õ°™πμà“ßÊ ¡Ÿ≈π‘∏‘∑à߇´’ˬßμ÷Íß Õߧå°√™“«æÿ∑∏‰∑¬ ¡“‡≈‡´’¬ ‘ߧ‚ª√å ‡§√◊Õ¢à“¬°—≈¬“≥¡‘μ√¿“§„μâ  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—Èß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå ¡Ÿ≈π‘∏‘ ˆ ªï ∏√√¡™—¬«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 45
 34. 34. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ®—¥¢÷Èπ ≥ ≈“πÕπÿ “«√’¬å Ò,Úı √Ÿª ∑â“« ÿ√π“√’ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡ 8 ‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ ’¡“¿√≥å √Õ߇®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘ ®“°π“¬«‘∑¬“ °“¡πμå √ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ´÷Ëß°“√ μ—°∫“μ√§√—Èßπ’È æÿ∑∏»“ π‘°™π‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπ æÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊Õ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏∑’·∑â®√‘ß Ë Ë °“√μ—°∫“μ√æ√–„π§√—Èßπ’È π—∫‡ªìπ¡À“°ÿ»≈ Õ—π¬‘ß„À≠à πÕ°®“°‡ªìπ°“√μ—°∫“μ√æ√–„π‚§√ß°“√ Ë Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π ∑—«‰∑¬ ∑’ª√–®”»Ÿπ¬åÕ∫√¡Õ¬Ÿ„π®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ Ë Ë à ·≈â« ¬—߇ªìπ°“√ π—∫ πÿπ·≈–„Àâ°”≈—ß„®æÿ∑∏∫ÿμ√„πæ◊Èπ∑’Ë Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâÕ’°¥â«¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ ‡∑»∫“≈π§√√“™ ’¡“ μ”√«®¿Ÿ∏√¿“§ Û  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“Àâ“ߧ≈—ßæ≈“´à“ ‡∑ ‚°â‚≈μ—  ·¡Á§‚§√ ‡¥Õ–¡Õ≈≈å À¡Õ¬“æ≈“´à“ ‡°√‘°‰°√‡Õπ‡μÕ√å‰æ√´å ¥Ÿ ‚Œ¡ ‚§√“™«‘≈‡≈® ‡´‡«àπ‡®¡ å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈Õ’ “𠇥Á°¥’ V-Star ®“°‚√߇√’¬πμ–«—π™—¬«‘∑¬“‚√߇√’¬π√“™ ’¡“«‘∑¬“≈—¬ Ú »Ÿπ¬å°≈¬“≥¡‘μ√®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ Àπà«¬ß“π¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π «—¥æ√–∏√√¡°“¬ —·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 46
 35. 35. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ≥ ∂ππ√¡¬å∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥Àπâ“®«πºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‚¥¬‰¥â√—∫ Ò,Úı √Ÿª§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–ª√– “∏πå “√§ÿ≥ ‡®â“§≥– 8®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ æ√âÕ¡¥â«¬π“¬æ’√–»—°¥‘Ï ’— ®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬åÀ‘π‡¡◊Õ߇°à“ ºŸ«“√“™°“√®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å ‡ªìπª√–∏“π âà ’—„πæ‘∏’ ‚¥¬¡’°—≈œª√“≥’ ‚√®π ‘𫑉≈ ‡ªìπºŸâ·∑ππ”°≈à“«√“¬ß“π ´÷ß°“√μ—°∫“μ√§√—ßπ’æ∑∏»“ π‘°™π Ë È Èÿ‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡ È È —√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ’—®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß∫ÿ√’√¡¬å ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√¡¬å  ¿“Õÿμ “À°√√¡®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ™¡√¡§π√—° — —∫ÿ≠ ∫ÿ√√¡¬åπ«√—μπå ∫√‘…∑‚Õ∑Ÿ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—π·π≈ ®”°—¥ πÈ”μ“≈∫ÿ√√¡¬å  ”π—°ß“π‡¢μæ◊π∑’°“√»÷°…“∫ÿ√√¡¬å ’— — Ë ’— È Ë ’—‡¢μ Ù ∑«’°®´ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡μÕ√å ™¡√¡∫ÿ√’√—¡¬å√ࡇ¬Áπ  ”π—°ß“π°—≈¬“≥¡‘μ√∫ÿ√’√—¡¬å ®—ßÀ«—¥∑À“√∫°∫ÿ√’√—¡¬å ‘°Õßæ—π∑À“√√“∫∑’Ë Ù °√¡∑À“√√“∫∑’Ë ÚÛ ‚√߇√’¬π∫ÿ√’√—¡¬åæ‘∑¬“§¡ ‚√߇√’¬π∫—«À≈«ß«‘∑¬“§¡ ‚√߇√’¬πÕ‘ “π‚°»≈»÷°…“ ‚√߇√’¬π≈–À“π∑√“¬√—™¥“¿‘‡…° «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§∫ÿ√’√—¡¬å «‘∑¬“≈—¬‡°…μ√·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∫ÿ√’√—¡¬å ∫√‘…—∑Àâ“ß√â“π æàէ⓪√–™“™π®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 47
 36. 36. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ Ú,ı √Ÿª μ—°∫“μ√æ√– Ú,ı √Ÿª ≥ ∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß Àπ⓪√–μŸ “‡°μπ§√ Õ.‡¡◊Õß ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‚¥¬‰¥â√—∫ 8 §«“¡‡¡μμ“®“°æ√–∏√√¡∞‘μ≠“≥ ‡®â“§≥–¿“§ Ò ‘ ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ æ√–√“™∏√√¡‚ ¿≥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ΩÉ“¬ ¡À“π‘°“¬ æ√–√“™ª√‘¬—μ‘«‘¡≈ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √âÕ¬‡ÕÁ¥ ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ‰¥â√∫‡°’¬√μ‘ — ®“°π“¬∏«—™™—¬ øí°Õ—ß°Ÿ√ ºŸ«“√“™°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ âà ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  π“¬¡—ß°√ ¬πμåμ√–°Ÿ≈ 𓬰Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ºŸâ·∑π §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π °≈à“«√“¬ß“πμàÕª√–∏“π ‚¥¬¡’π“¬∫√√®ß ‚¶…‘μ®‘√π—π∑å 𓬰‡∑»¡πμ√’ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ °≈à“«„Àâ°“√μâÕπ√—∫∑ÿ°∑à“𠧫“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥æ√–∏√√¡∑“¬“∑„π‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿ‡à ¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿ∫“π∑—«‰∑¬∑ÿ°«—¥„π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ àâ Ë ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ”π—°ß“π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√âÕ¬‡ÕÁ¥‡¢μ Ò,Ú,Û °Õßæ≈∑À“√√“∫∑’Ë ˆ ®—ßÀ«—¥∑À“√∫°√âÕ¬‡ÕÁ¥ μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ™¡√¡°—≈¬“≥¡‘μ√√âÕ¬‡ÕÁ¥· π∫ÿ≠ ™¡√¡Õÿ∫“ ‘°“·°â«√âÕ¬‡ÕÁ¥  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—ß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå «—¥æ√–∏√√¡°“¬ È·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 48
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×