Yunaiboon 2553 10

266 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2553 10

 1. 1. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 2. 2. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ıˆ  ÿ¢„πºâ“‡À≈◊ÕßÛÛ ‚Õ«“∑«—π§√Ÿ«‘™™“∏√√¡°“¬ Ú „ÀâÕ¬à“߉√ „À≥⇰‘π§«√‡°‘𧓥 ˜Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ μÕπ ‚√§¡–‡√ÁßÕߧå°√ˆˆ §√Ÿ§◊Õ„§√ (μÕπ∑’Ë Ú) Ò ‡∑‘¥§√Ÿ ∫Ÿ™“∏√√¡ ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ¯Ù ∑“ß≈—¥˜ °Ÿâ‡ß‘π¡“∑”∫ÿ≠®–‰¥â∫ÿ≠À√◊Õ‰¡à Ûˆ æ‘∏’«“ß·ºàπ∑Õß∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¯¯ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» ÙÚ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ˘ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»  —¡¿“…≥å ıÚ ¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬˜ˆ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏ÿåμ–«—ππ“¡«à“ ™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ç ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠é (μÕπ∑’Ë Ú) ®—ßÀ«—¥πà“π e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 3. 3. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ „ÀâÕ¬à“߉√ „À≥⇰‘π§«√‡°‘𧓥 R ç¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ °“√„Àâ¢Õß —μ∫ÿ√ÿ…¡’ ı ª√–°“√ §◊Õ  —μ∫ÿ√ÿ…¬àÕ¡„Àâ‚¥¬‡§“√æ „Àâ‚¥¬ÕàÕππâÕ¡ „Àâ¥â«¬¡◊Õμπ‡Õß „Àâ¢Õ߉¡à‡ªìπ‡¥π ‡ÀÁπº≈∑’Ë®–¡“∂÷ß ®÷ß„Àâ∑“πé (æÿ∑∏æ®πå) §«“¡∫—߇Ց≠‰¡à¡’„πÀ≈—°¢Õß°Æ·Ààß°√√¡ §«√„Àâ∑“π¥â«¬§«“¡‡§“√æ‡æ√“–¡πÿ…¬å∑’ˇ°‘¥¡“„π‚≈°π’È ¡’°√√¡ª√ÿß·μàß„Àâ π—°„Àâ∑“πæ—π∏ÿ·∑âππ ®–„À⥫¬§«“¡‡§“√æ å —È â·μ°μà“ß°—π ∫“ß§π‡°‘¥¡“À≈àÕ √«¬  «¬ ©≈“¥ „π∑“𠇧“√溟â∑’ˇ√“°”≈—ß„Àâ ·¡â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ®–∑”°‘®°“√„¥°Áª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡ªìπ§π¬“°®πÕπ“∂“ °Á‰¡à· ¥ßÕ“°“√‡À¬’¬¥À¬“¡·μà∫“ß§π‡°‘¥¡“®π ¡’√ª√à“ßÀπâ“μ“Õ—ª≈—°…≥å ‡ªìπ Ÿ ºŸâ¡“√—∫∑“π ¡’·μàª≈◊È¡ªïμ‘„® π÷°«à“‡ªìπ‚Õ°“ ¥’∑’˧πÕ—∫®πªí≠≠“ ∑” ‘Ëß„¥°Á‰¡à ”‡√Á® §“¥°“√≥å ®–‰¥âÕπÿ‡§√“–Àå§π¬“°‰√â ´÷߇ªìπ‡æ◊Õπ√à«¡‡°‘¥ ·°à Ë Ë ‘Ëß„¥‰«â°Áº‘¥§“¥∑ÿ°§√“‰ª  ‘Ë߇À≈à“π’ȉ¡à„™à‡ªì𠇮Á∫ 쓬 ¥â«¬°—π∑—Èßπ—Èπ °“√∑’ˇ¢“≈”∫“°¬“°®π§«“¡∫—߇Ց≠ ·μà¡’∫ÿ≠·≈–∫“ªÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß∑—Èß ‘Èπ ‡æ√“–‰¡à‰¥â„Àâ∑“π¡“°àÕπ Õ“π‘ ß å∑’ˇ√“„Àâ∑“π∫ÿ≠ §◊Õ  ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߧ«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® °—∫§π¬“°®π®–‰¥â‡ªìπ§π®π¬“°μ≈Õ¥‰ª °“√„Àâ∑ÿ°Õ¬à“ß Õ¬à“ßπ’È∑à“π‡√’¬°«à“  “¡’∑“πÀ√◊Õ∑“π∫¥’ À¡“¬∂÷ß ‡¡◊Õ°≈à“«∂÷ß°“√„Àâ∑“π ·μà≈–§π¡’®¥À¡“¬ Ë ÿ ºŸâ‡ªìπ„À≠à„π∑“πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡æ√“–„Àâ¥â«¬§«“¡„π°“√„Àâ∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰ª °‘√‘¬“Õ“°“√„π¢≥–∑’Ë„Àâ ‡§“√æ „Àâ¥â«¬§«“¡ÕàÕππâÕ¡ ¡’®‘μ„® Ÿß àߥ’ß“¡°Á·μ°μà“ß°—π‰ª ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“ „§√®–‡¢â“„®À≈—°„π°“√„Àâ∑“π¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√ „π°“√„Àâ∑“π·μà≈– „Àâ∑“π¥â«¬§«“¡πÕ∫πâÕ¡§√—Èßπ—È𠧫“¡§‘¥∑’ˇªìπ‡®μπ“¢ÕߺŸâ„Àâ ´÷Ëß àߺ≈‰ª ‡¡◊ËÕ„Àâ∑“π°—∫æ√– ß¶åºŸâ∑√ß»’≈ °Á„Àâ¥â«¬ Ÿà°“√°√–∑”∑“ß°“¬ ∑“ß«“®“ ∑’Ë· ¥ßÕÕ°¡“„𠧫“¡ÕàÕππâÕ¡ ‚¥¬§‘¥«à“‡ªìπ∫ÿ≠≈“¿¢Õ߇√“∑’ˉ¥â‡«≈“∑”∑“π ¡’§«“¡ ”§—≠¡“° ‡æ√“–πÕ°®“°®– ∑”∑“π∂Ÿ°‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ¢Õ„Àâ∫ÿ≠π’ÈÀπÿπ àß„Àâ™’«‘μ∫àß∫Õ°∂÷ߧÿ≥¿“æ„®¢ÕߺŸâ„Àâ·≈â« ¬—ß¡’º≈°√–∑∫ ‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õ߬‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ·≈â«®÷ßπâÕ¡∂«“¬∑à“πμàÕÕ“π‘ ß å∑’Ë®–‰¥â√—∫Õ’°¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ„À≥âº≈ ¥â«¬§«“¡πÕ∫πâÕ¡  ¿“æ„®¢ÕߺŸâ„À⇪ìπÕ¬à“߉√‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡«≈“„Àâ°ÁμâÕß∑”„Àâ∂Ÿ°À≈—°«‘™™“ ®–‰¥âÕ“π‘ ß åÕ¬à“ßπ—Èπ ‡√“„Àâ∑“π¥â«¬§«“¡‡§“√æÕ¬à“ßßà“¬ Ê ¥—ßπ’È ·≈–ÕàÕππâÕ¡ Õ“π‘ ß åπ®–∑”„À⇰‘¥„πμ√–°Ÿ≈ Ÿß ®– ’È 2
 4. 4. 3
 5. 5. ‰¡à∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘Ëπ¥Ÿ·§≈π ºŸâ§π„À⧫“¡‡§“√æ ¬°¬àÕß ∑”∫ÿ≠ ∫ÿ≠®–‰¥â àߺ≈‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡√“®–æ∫‡°√ß„® „§√‡ÀÁπ°Á‡≈◊ËÕ¡„  ·≈–®–‡ªìπºŸâ∑’Ëæ√—Ëßæ√âÕ¡ °—∫¡À—»®√√¬å·Ààß∫ÿ≠∑’ˇ√“‰¥â∑”‡Õ“‰«âÕ¬à“ߥ’·≈â« Ò‰ª¥â«¬≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠  ÿ¢ ·¡â≈Ÿ°πâÕßæ«°æâÕß „π ¡—¬æÿ∑∏°“≈ æ√–¡À“‚¡§§—≈≈“𖉥â∫√‘«“√°ÁÕ¬Ÿà„π‚Õ«“∑ ¡’§«“¡´◊ËÕ —μ¬å∑ÈßμàÕÀπâ“·≈– — ‡À“–¢÷π‰ª„π‡∑«‚≈° ‡ÀÁπ«‘¡“π¢Õ߇∑æ∫ÿμ√ÕߧåÀπ÷ß È Ë≈—∫À≈—ß  «à“߉ «‡ªìπ摇»… ∑à“π®÷ß Õ∫∂“¡«à“ 祫߮—π∑√å ‚§®√Õ¬Ÿà„πÕ“°“»  àÕß· ß°√–®à“ß„π∑âÕßøÑ“∑’Ë„Àâ∑“π¥â«¬¡◊Õμ—«‡Õß ª√“»®“°‡¡¶Ωπ ©—π„¥ «‘¡“π¢Õß∑à“π°Á‡ª√’¬∫ π—°∫ÿ≠æ—π∏ÿå·∑â®–„Àâ∑“π¥â«¬¡◊Õ¢Õßμ—«‡Õß ©—ππ—π μ—ßÕ¬Ÿ„πÕ“°“»  àÕß√—»¡’ «à“߉ « ∑à“π∫√√≈ÿ È È à∫“ß§π¡’»√—∑∏“ ·μà„™â„Àâ§πÕ◊Ëπ‰ª∑”·∑𠇙àπ „Àâ ‡∑«ƒ∑∏‘Ï·≈â« ¡’Õ“πÿ¿“æ¡“° §√—È߇°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å‰¥â§π√—∫„™âμ—°∫“μ√·∑π ‡√“‡°‘¥¡“¡’¡◊Õ ¡’Õ«—¬«– ∑”∫ÿ≠Õ–‰√ ®÷ß¡’Õ“πÿ¿“æ√ÿà߇√◊ÕßÕ¬à“ßπ’È ·≈–∑”‰¡§√∫∂â«π  ¡∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕ¡’‚Õ°“ °Á§«√„Àâ¥â«¬¡◊Õ¢Õß «√√≥–¢Õß∑à“π®÷ß «à“߉ «‰ª∑ÿ°∑‘»é‡√“‡Õß ∫ÿ≠®–‰¥â‡°‘¥¢÷π„π„®‡√“Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ¿“æ¢Õß È ‡∑æ∫ÿμ√¡’§«“¡ª≈◊È¡ªïμ‘∑’Ëæ√–‡∂√–°≈à“«°“√∑”∫ÿ≠®–μ‘¥μ“μ‘¥„®¢Õ߇√“¡“°°«à“„Àâ§πÕ◊Ëπ ™◊π™¡ ®÷ßμÕ∫∑à“π‰ª«à“ ç ¡—¬∑’¬ß‡ªìπ¡πÿ…¬åÕ¬Ÿππ Ë Ë— à —È∑”·∑π ∫ÿ≠∑’‰¥â®–¡’æ≈—ß¡“°°«à“·≈– àߺ≈·√ß°«à“ Ë ¡’¿‘°…ÿ√ŸªÀπ÷Ëß®”æ√√…“Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥„°≈âÀ¡Ÿà∫â“π §√—Èπ°“√„À⺟âÕ◊Ëπ∑”∑“π·∑π∑”„Àâ°“¬ «“®“ „®¢Õ߇√“ ÕÕ°æ√√…“ª«“√≥“·≈â«°Á‰¥â‡¥‘π∑“߉ª‡¢â“‡ΩÑ“¡’‚Õ°“  —¡º— ∫ÿ≠‰¥â‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‡«≈“®–π÷°∂÷ß∫ÿ≠ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“ √–À«à“ß∑“߉¥âæ∫°—∫¢â“懮⓰Áπ÷°‰¡à§àÕ¬ÕÕ° ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕª√“√¿®–∑”∑“π „Àâ∑”¥â«¬¡◊Õ¢Õßμ—«‡√“‡Õß ‰¡àμâÕ߉ª¬◊¡¡◊Õ§πÕ◊Ëπ Ò ¡°. ¿‘°¢“∑“¬°«‘¡“π ‡≈à¡ Ù¯/ıˆ 4
 6. 6. ´÷Ë߇ªìπ§π¬“°®π ∑à“π®÷ß∂“¡«à“ ùÕÿ∫“ ° À¡Ÿà∫â“π ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ §«“¡®π‰¡à‰¥â‡ªìπÕÿª √√§π’È ¡’∑æÕ®–„Àâ∫√√晑μæ—°§â“ß·√¡∫â“߉À¡û ¢â“懮ⓠ’Ë μàÕ°“√‰ª «√√§å ‡æ√“–ºŸâ∑”∫ÿ≠∂Ÿ°À≈—°«‘™™“π—Èπ¡’®‘μ‡≈◊ËÕ¡„  ·¡â®–¬“°®π ·μà‰¡à‡¢Á≠„® ®÷ß°√“∫ ·¡â∑“π«—μ∂ÿ∑π”¡“∂«“¬ Õ“®®–‰¡à‰¥â¡“°¥â«¬¡Ÿ≈§à“ ’Ëπ‘¡πμå„Àâ∑“π‰ªæ—°∑’°√–∑àÕ¡∑’ª¥°«“¥‡™Á¥∂ŸÕ¬à“ߥ’ à Ë Ëí ·μà‡¡◊ËÕμàÕ‡μ‘¡§«“¡μ—Èß„®‡¢â“‰ª πâÕ¡∂«“¬¥â«¬®“°π—πªŸ≈“¥Õ“ π– ®—¥À“πÈ”©—π πÈ”„™â πÈ” ”À√—∫ È §«“¡‡§“√æ ∂«“¬¢Õß∑’Ë –Õ“¥ ª√–≥’μ ∂«“¬¢Õß √ß π“π ·≈â«π‘¡πμå„À⇢Ⓣªæ—°ºàÕπ¥â«¬§«“¡ªïμ‘ ∑’ˇÀ¡“– ¡ ∂«“¬∂Ÿ°‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ·≈–∑”∫ÿ≠∫àÕ¬ Ê„® ∫ÿ≠π—Èπ°Á “¡“√∂π”æ“„À≥≪‡ «¬∑‘欠¡∫—μ‘ ç‡¡◊Õæ√–‡∂√–‡¢â“‰ªæ—°·≈â« ¢â“懮⓰—∫¿√√¬“ Ë Õ—π‚ÕÓ√‰¥â „§√ Ê „π‚≈°°Á “¡“√∂‰ª «√√§å‰¥â®÷ߙ૬°—πÀ“ª√–∑’ª¡“®ÿ¥ √ÿ߇™â“‰¥â∂«“¬¿—μμ“À“√ à ∂â“√ŸâÀ≈—°„π°“√ √â“ß∫ÿ≠‡¡◊Õ∑à“πÕÕ°‡¥‘π∑“ß ¢â“懮â“∂«“¬°âÕππÈ”ÕâÕ¬‡æ◊Õ Ë Ë𔉪©—π√–À«à“ß∑“ß ¢â“懮⓰—∫¿√√¬“ª≈◊¡ªïμ¡“° È ‘ ‰¡à§«√„Àâ¢Õß∑’Ë„™â·≈â«∑’ˉ¥âμâÕπ√—∫æ√–ºŸâª√–æƒμ‘∏√√¡¥â«¬§«“¡‡§“√æ  ‘Ëßπà“√Ÿâ„π°“√„Àâ∑“π §◊Õ ‰¡à§«√„Àâ¢Õß∑’Ë∑—È߉¥â∂«“¬∑“π¥â«¬¡◊Õ¢Õßμπ‡Õß μ—Èß·μàπ—Èπ¡“ ‡ªìπ‡¥πÀ√◊Õ„Àâ·∫∫∑‘Èß Ê ¢«â“ß Ê ‡À¡◊Õπ‚¬π¢Õß∑ÿ°§√—߇¡◊Õ‡ÀÁπæ√–‡¥‘π∑“ß¡“·∂«À¡Ÿ∫“π ¢â“æ‡®â“ È Ë àâ ‡ ’¬∑‘Èß ∑—Èß∑’Ë∫“ß∑’¢Õß∑’Ë„Àâ°Á‡ªìπ¢Õߥ’¡’ª√–‚¬™πå®–π‘¡πμå∑à“π¡“§â“ß·√¡∑’Ë°√–∑àÕ¡πâÕ¬‡ªìπª√–®” ·μà∂â“„À≪·∫∫∑‘Èߢ«â“ß §ÿ≥¿“æ„®¢ÕߺŸâ„Àâ°Á‡ ’¬‡¡◊ËÕ≈–‚≈°·≈â« ∫ÿ≠®÷ß àߺ≈„À≥≪∫—߇°‘¥„π«‘¡“π §π√—∫°Á„®‡ ’¬ ‡¡◊ËÕ∑—ÈߺŸâ„Àâ·≈–ºŸâ√—∫„®‰¡à„ ‡ ’¬·≈â«∑Õß Ÿß ÒÚ ‚¬™πå ¢Õ߿楓«¥÷ß å ¡’«¡“π «à“߉ « ‘ º≈∫ÿ≠∑’ˉ¥â°Áæ≈Õ¬‡ ’¬§ÿ≥¿“扪¥â«¬ ‡«≈“∑’Ë∫ÿ≠‰¥â∫√√≈ÿ‡∑«ƒ∑∏‘Ï¥—ß∑’Ëæ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â∑Õ¥∑—»π“é  àߺ≈ ®–∑”„À≥â√∫·μà¢Õß∑’‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ¡’μ”Àπ‘∫“ß — Ë â 5
 7. 7. ·μ°√â“«∫â“ß À√◊Õ‰¥â¡“‰¡àπ“π°Á¡’Õ—π®–μâÕß·μ° ™’«‘μ™’«“ ‡æ√“–√Ÿâ«à“º≈∫ÿ≠Õ—π¬‘Ëß„À≠à°”≈—ß√Õ§Õ¬∑”≈“¬‰ª∫â“ß ‡À¡◊Õπ¢Õß∑’Ë∂Ÿ°∑‘Èߢ«â“ß Õ’°π—¬Àπ÷Ëß ‡√“Õ¬Ÿà§◊Õ „Àâ¢Õß∑’ˉ¡àª√–≥’μ ‡«≈“ ¡∫—쑇°‘¥°Á®–‰¥â¢Õß ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‰¥â‰ª∑’ˇ®◊Õ«‘∫—μ‘ ∫“ß∑’°Á‡ªìπ∑ÿ°¢≈“¿∑’Ë∑”„Àâ√âÕπ„®„π ∫—߇°‘¥„π «√√§å∑—Èßπ—Èπ ‡æ√“– «√√§å‡ªìπ¢Õß°≈“ß¿“¬À≈—ß ¢Õß∑ÿ°§π ‰¡à‰¥â‡ªìπ¢Õß„§√ ‡À¡◊Õπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ß®—π∑√å ¥«ß¥“« Õ“°“» ‰¡à¡’„§√‡ªìπ‡®â“¢Õߧ«√∑√“∫Õ“π‘ ß å¢Õß∑“π·≈â«®÷ß„Àâ ∑ÿ°§π¡’ ‘∑∏‘Ï„™â‰¥â‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ‡æ’¬ß·μà«à“®–„™â ª√–°“√ ÿ¥∑⓬ ºŸâ„ÀâμâÕß∑√“∫∂÷ßÕ“π‘ ß å  ‘∑∏‘À√◊Õ‰¡à ∂â“Õ¬“°‰ª «√√§å°ª≈Ÿ°©—π∑– „Àâ≈–‡«âπ Ï Á¢Õß°“√„Àâ∑“π·μà≈–Õ¬à“ß ‡æ◊Õ®–‰¥â¬ß§«“¡ª≈◊¡ªïμ‘ Ë — È ∫“ªÕ°ÿ»≈∑ÿ°™π‘¥ À¡—Ëπª√–°Õ∫°“√°ÿ»≈∑ÿ°Õ¬à“ß„®„π∑“π∫“√¡’ ‡∫◊ÕßμâπμâÕß„Àâ‚¥¬‡™◊Õº≈∑’®–¡’„π È Ë Ë Õ—π®–∑”„Àâ„®ºàÕß„  ‡¡◊ËÕ®‘μºàÕß„  ™’«‘μÀ≈—ߧ«“¡Õπ“§μ ∫“ߧπ„Àâ‚¥¬‰¡à·πà„®«à“®–¡’º≈„πÕπ“§μ 쓬°Á®–‰¥â‰ª‡ «¬∑‘欠¡∫—μ‘„π «√√§å ‡¡◊ËÕ∫ÿ≠°“√„Àâ·∫∫π’È„®®–‰¡à∑ÿࡇ∑„π∫ÿ≠ °ÿ»≈°Á‡°‘¥°—∫„® ‡μÁ¡‡ªïò¬¡°Á®– “¡“√∂‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“‰¥â‡¢â“∂÷߉¥â‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‡À¡◊Õπ‡«≈“∑’ˇ√“∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ∏√√¡ À¡¥°‘‡≈ ‡ªìπæ√–Õ√À—πμå ·≈⫉¥â‰ª‡ «¬‡™◊Õ¡—π„πº≈ ”‡√Á® ‡√“®–∑ÿ¡‡∑§«“¡æÕ„®·≈–§«“¡ Ë Ë à ‡Õ°—πμ∫√¡ ÿ¢„πÕ“¬μππ‘ææ“πÕ—π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬‡æ’¬√≈߉ªÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë º≈ß“π∑’ËÕÕ°¡“°Á®–¥’ °“√  Ÿß ÿ¥¢Õß √√æ —μ«å∑—Èߪ«ß L∑”∫ÿ≠∑ÿ°Õ¬à“ß≈â«π¡’Õ“π‘ ß å ‡√“À«à“πæ◊™‡™àπ„¥ çºŸâ„¥¡’»’≈ ‰¥â¢Õß¡“‚¥¬∏√√¡ ¡’®‘μ‡≈◊ËÕ¡„ °Á®–‰¥âº≈‡™àππ—È𠇫≈“®–∑”∫ÿ≠Õ–‰√ ®÷ߧ«√„Àâ ‡™◊ËÕ°√√¡·≈–º≈¢Õß°√√¡ „Àâ∑“π„π∑à“πºŸâ¡’»’≈§«“¡ ”§—≠¢ÕßÕ“π‘ ß å ‡√“®–‰¥â∑”∫ÿ≠Õ¬à“ß¡’ ‡√“°≈à“«∑“π¢ÕߺŸâπ—Èπ«à“¡’º≈‰æ∫Ÿ≈¬åé (æÿ∑∏æ®πå) 6
 8. 8.  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock 7
 9. 9. ¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“ ®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑ˬա√—∫∑—Ë«‚≈° ’  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π ·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150 ‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241 ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“ 8
 10. 10. ‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥¥’ ÿ¥.. ÿ¥..§◊Õ‡ªìπæ√– ‚Õ«“∑æ√–‡∂√– æ√–‡∑æ ÿ«√√≥‚¡≈’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥ªÉ“‡≈‰≈¬°å ç Õ“μ¡“√Ÿâ ÷°¥’„®∑’ˉ¥â√à«¡‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß“π∫ÿ≠∑’ˬ‘Ëß„À≠àπ’È ·≈–ª≈◊È¡„®¡“°∑’ˉ¥â√—∫ Õ“√“∏π“¡“‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å§≈âÕßÕ—ß –æ√–· π√Ÿª ∫«™æ√–∂◊Õ«à“‰¥â∫ÿ≠¡“° ‡æ√“–æ√–‡ªìπ μâπ∑“ߢÕß∫ÿ≠∑ÿ° ‘Ëß Õ¬à“ß∑’ˇ§¬æŸ¥„À⇪ìπ§μ‘¢âÕ§‘¥«à“  ∂“π¿“æ¢Õߧπ‡√“„π —ߧ¡ ®√‘ß Ê ·≈â« ®–Õ¬Ÿà  ∂“π–‰Àπ ®–‡ªìπÕ–‰√°Áμ“¡ ..À“°Õ¬Ÿà„πÀ¡Ÿà§π·≈â« ..‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥ ∂ⓇªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ·μà ‰¡à‰¥â‡ªìπ‡»√…∞’ §«“¡√Ÿâ ÷° ßà“ºà“‡º¬ ¿Ÿ¡‘Õ°¿Ÿ¡‘„® Àπâ“μ“„π —ߧ¡∫“ß∑’¡—π°Á¥âÕ¬§à“≈߉ª ©–π—Èπ „πÀ¡Ÿà§π‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥ ..„πÀ¡Ÿà™“«æÿ∑∏¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ‡ªìπæ√– ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ¡’‚Õ°“ ∫«™ °Á¡“∫«™æ√–°—π ®÷ß®–‰¥â™◊ËÕ«à“¡“¥”√ß ∂“π–∑’Ë¥’∑Ë ÿ¥„πæ√–æÿ∑∏»“ π“π—Ëπ‡Õß ’ ¢ÕÕ“√“∏π“§ÿ≥æ√–»√’√—μπμ√—¬ ∫“√¡’∏√√¡¢Õßæ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ À≈«ßªŸÉ«—¥ª“°πÈ” ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ ºŸâ‡ªìπ§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å ·≈–∫“√¡’∏√√¡¢Õß¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ™à«¬ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õ߇ªìπæ≈«ªí®®—¬ à߇ √‘¡„Àâ∑ÿ°§π ∑ÿ°∑à“π∑’Ë¡’ à«π√à«¡„π¡À“°ÿ»≈¬‘Ëß„À≠à§√—Èßπ’È „Àâ¡’§«“¡‡°…¡ «— ¥’ Õ¬ŸàÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ¡’‚™§ ¡’≈“¿ ¡’»—°¥‘Ï ¡’»√’ ‡ªìπ¡À“‡»√…∞’∑ÿ°∑à“π∑ÿ°§π‡∑Õ≠ é °Õß∑ÿπÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠ √à«¡ π—∫ πÿ𠂧√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“ 9
 11. 11. ๑๐ทบทวนบุญเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
 12. 12. เทิดครู บูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม เอกสงฆ์พระนาม ”จัน- ทสโร” วิสุทธิ์สม ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ ฯ บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีที่ได้ยกมาพอสังเขปนี้ เป็นบทสรรเสริญอันไพเราะและเปี่ยมด้วยความหมายอันล้ำเลิศและลึกซึ้ง งดงามทั้งด้านภาษาที่เรียงร้อยให้เป็นมธุรสบทกวีที่ให้ความรู้สึกเคารพ รัก และเทิดทูน อีกทั้งเป็นการพรรณนาคุณอันประเสริฐของบุคคลสำคัญของธาตุธรรม คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเมื่อวันเวลาได้เวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายนผู้รักการปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่างรู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันคล้ายวันเข้าถึงธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี ทังนี้ แม้พระเดชพระคุณ ้หลวงปู่จะพบทางหลุดพ้นแล้ว แต่แทนที่ท่านจะปลีกตัวออกแสวงหาความวิเวกลำพังตามป่าเขาและปฏิบัติตนไม่ข้องแวะกับชาวโลก ในทางตรงข้าม ท่านกลับมีเมตตากรุณาอย่างมหาศาลที่จะยืนหยัดอยู่ในเมือง ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมเมือง อุทิศตนเพื่อการเทศนาสั่งสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว จนกระทั่งเกียรติคุณของท่านปรากฏกว้างไกลไปทั่วโลก
 13. 13. ดุจท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นการบังเกิดขึ้นได้ยาก แต่เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดคุณอันมหาศาล เพราะพระพุทธองค์ทรงดำเนินพุทธกิจเพื่อนำพาชาวโลกทังหลายให้เข้าถึงธรรมกายและเข้าสูเ่ ส้นทางแห่งความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ และเพราะ ้พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย และได้สืบทอดนำคำสอนอันสูงค่าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ปรากฏและก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อมหาชนในปัจจุบันดังนัน ศิษยานุศษย์ทงหลายจึงพร้อมใจกันทีจะแสดงออกด้วยสักการบูชาอันสูงค่า ด้วยการร่วมกันหล่อ ้ ิ ั้ ่รูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำไว้สักการบูชา ซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นการบูชาพระสงฆ์ผปฏิบตดปฏิบตชอบเช่นท่านแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นคุณแห่งพระธรรมและยังเป็นการนอบน้อม ู้ ั ิ ี ั ิบูชาไปถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วย และแม้ปัจจุบันนี้ หลวงปู่จะละสังขารไปนานกว่า ๕๐ ปีแล้ว แต่ศรัทธามหาชนก็ยังเคารพนับถือไม่เสื่อมคลาย พากันหลั่งไหลมาสักการะรูปหล่อที่เหมือนกายของท่าน ที่สาธุชนทั้งหลายร่วมกันหล่อขึ้นมา ดุจดังจะขอให้ท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ
 14. 14. ปฏิบัติธรรมรอบเช้าในวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 15. 15. ปิดทอง ตรึกธรรม นำสู่สันติสุขภายใน พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้นำในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ท องคำด้ ว ยความกตั ญ ญู อ ย่ า งสู ง ส่ ง ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ส าธุ ช น ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์กัลยาณมิตรทังหลาย ได้เข้าใกล้ชดรูปหล่อทองคำด้วยการปิดแผ่นทองและสักการบูชาพระเดช ้ ิพระคุณหลวงปู่ ซึ่งปรากฏว่ามีสาธุชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาปิดทองกันอย่างเนืองแน่นแม้จะขยายวันเวลาออกไปเรื่อย ๆ แต่ความหนาแน่นของผู้คนก็ยังมีมามากมายเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือ บุคคลใดได้ปิดทองแล้ว ต่างล้วนมีแต่ความปลื้มปีติ เพิ่มพูนศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างยิ่ง ต่างมุ่งที่จะนำเอาคำสอนไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นธรรมตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เข้าถึง ซึ่งปรากฏการณ์แห่งพลังมหาชนที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของมหาชนที่มีต่อท่านแล้ว ยังเป็นการประกาศให้เห็นถึงคุณธรรมอันยิ่งของท่าน เพราะท่านเป็นแบบอย่างแห่งพระภิกษุสงฆ์ ผูประพฤติปฏิบตตรงต่อเส้นทางพระรัตนตรัย ้ ัิซึ่งผู้ที่จะเป็นแบบอย่างแห่งธรรมปฏิบัติได้นั้น นอกจากจะ “รู้จริง” แล้ว ยังต้อง “รู้แจ้ง”สามารถปฏิบัติได้และสั่งสอนได้ด้วย ถ้าเป็นได้เช่นนี้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการสักการะยกย่องในฐานะแห่งมหาปูชนียาจารย์ ถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว ก็เสมือนกับนั่งอยู่ในหัวใจของมหาชนอยู่เสมอ
 16. 16. “สายศีล” สายเชือกแห่งศรัทธาที่ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายมาเป็นเกลียวเชือกที่แข็งแรงแน่นเหนียวประดุจดั่งศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย
 17. 17. วันครูวิชชาธรรมกาย อัญเชิญรูปหล่อทองคำเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ อันเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยอมสละชีวิตอุทิศเพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรม และในที่สุดท่านก็ได้เข้าถึงธรรมกายเมื่อ ๙๓ ปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยจึงดำริให้มีการสักการบูชารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยการอัญเชิญรูปหล่อทองคำกระทำทักษิณาวรรต คือ เวียนขวารอบมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มาพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนหลายแสนชีวิต ซึ่งการจัดขบวนแถวธงทิวและขบวนแห่ ได้ มี การซักซ้อมเตรียมการมาเป็นอย่ า งดี เพราะจะมี ผู้ ค นจากทุ ก สารทิ ศ ที่ปรารถนาจะขอร่วมเดินในขบวนอัญเชิญหลวงปู่ทองคำรอบมหาธรรมกายเจดีย์ แม้จะรู้ว่าเป็นระยะทางทียาวไกล แต่ทกคนหาได้ไหวหวัน ใครเดินไม่ไหวก็ยงขอให้ลกหลานช่วยจัดรถเข็น ่ ุ ่ ั ูล้อเลื่อนลากจูงกันไป จนสำเร็จสมปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งสักการบูชาและความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ ภาพเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของวันที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ ถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อันงดงาม โดยงดงามทั้งจิตใจที่ได้ถูกจารึกไว้แล้วว่าเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ และยังงดงามด้วยศรัทธาที่พร้อมใจกันมาเดินขบวนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในมือถือ “สายศีล” ซึ่งเป็นสายเชือกแห่งศรัทธาที่ได้ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายเป็นเกลียวเชือกที่แข็งแรงแน่นเหนียว ประดุจดั่งศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย
 18. 18. เราคือ...ผู้อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ในวันอัญเชิญรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ไม่เพียงมีชาวไทยจากทั่วประเทศเท่านั้น ยังมีชาวต่างประเทศหลายท่านเข้ามาร่วมในขบวนอัญเชิญ บางท่านก็ขอแบกเสลี่ยงอัญเชิญรูปหล่อทองคำด้วยตนเอง แม้จะหนักและระยะทางยาวไกล แทนที่จะบอกว่าเหนื่อยแต่กลับดีอกดีใจ บอกว่ามีความประทับใจสุด ๆ ชื่นชมว่าเป็นงานที่จะทำให้โลกตะลึง และยังได้สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่มีพลานุภาพมาก อีกทั้งยังได้มาเห็นศรัทธาอันไม่มีประมาณ ที่ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่จำนวนมหาศาลจากทั่วทุกมุมโลกมุ่งมารวมตัวกันอย่างสงบ และในแววตาของทุกคนฉายแววศรัทธา เต็มไปด้วยความเลื่อมใส มีความเคารพต่อหลวงปู่อย่างเต็มเปี่ยม บางท่านแม้เป็นสตรี แต่ก็เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญ ได้มาร่วมอัญเชิญจักรแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนรัตนะ ๗ มีท่านหนึ่งบอกกับนักข่าวชื่อดังที่กำลังเกาะติดสถานการณ์อยู่ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะก่อนจะมางานอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ เหมือนมีคำสั่งออกมาจากศูนย์กลางกายว่า ให้นั่งสมาธิอย่างเข้มข้นและทำใจใส ๆ ทั้งสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพอทำแล้ว ใจก็อะเลิร์ตเบิกบานสุด ๆ แต่พอถึงวันอัญเชิญจักรแก้วจริง ๆ ก็รู้สึกว่าหนัก จนนึกกังวลนิด ๆ ว่า เราจะเวียนประทักษิณครบรอบหรือเปล่า และจู่ ๆศูนย์กลางกายก็บอกเราว่า ให้นึกถึงหลวงปู่ไว้กลางท้อง ก็นึกไปเรื่อย ๆ อยู่ ๆ หลวงปู่ก็ขยายใหญ่ขึ้นคลุมตัวเรา รู้สึกปีติมาก จากนั้นจึงสวดสรรเสริญท่านไปด้วย พอทำอย่างนี้ก็รู้สึกเบาทั้งกาย ทั้งใจ ปลื้มสุด ๆ และสามารถอัญเชิญจักรแก้วไปได้อย่างสบาย ๆ”
 19. 19. เราคือบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
 20. 20. เทิดครู บูชาธรรม และขอติดตาม...ตามติดไปสู่...ที่สุดแห่งธรรม อย่างไรก็ตาม การจะแสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ หรือจะด้วยการกล่าวพรรณนาคุณของมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศด้วยเมตตาและมีคุณธรรมอันวิเศษนี้ ย่อมกล่าวได้ไม่สิ้นสุด บุคคลใดมีสติปัญญาเท่าใด ก็พรรณนาสรรเสริญคุณท่านได้ตามกำลังสติปัญญาของตนเท่านัน แต่พระคุณอันมหาศาลของท่านเกินกว่านันหลายเท่านัก หากด้วยปัญญาอันน้อยนิด ้ ้ประดุจแสงหิงห้อยเมือเทียบกับดวงตะวัน จึงเชือว่าทุกท่านย่อมจะขอนอบน้อมถ่อมใจทีจะศึกษาเรียนรู้ ่ ่ ่ ่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่าน แม้จะไม่บรรลุผลในชาตินี้ ก็หวังเพื่อให้เป็นอุปนิสัยติดตามไปในปรภพเบื้องหน้า โดยพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายจะได้เจริญฉันทะ วิริยะจิตตะ และวิมังสา ที่จะดำเนินตามแบบอย่างของท่านให้ก้าวหน้าเรื่อยไป สักวันหนึ่งก็ย่อมจะเกิดผลและจะรู้ด้วยตัวของเราเองได้ในที่สุด ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ เมื่อถึงวาระวันสำคัญที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยเป็นวันครบ ๙๓ ปี ของการเข้าถึงธรรมกายของท่าน และในวาระดังกล่าวนี้ ศิษยานุศิษย์และผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมจะถือเป็นโอกาสที่จะร่วมกันรำลึกถึงท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม และจะได้น้อมสรรเสริญท่านด้วยความเคารพศรัทธา สมดังถ้อยพรรณนาในบทกวีทำนองสรภัญญะอันเลิศด้วยความงดงามแห่งภาษาและความหมายอันลึกซึ้ง ที่จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของมหาชนตลอดไป
 21. 21. ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม เอกสงฆ์พระนาม“จัน- ทสโร”วิสุทธิ์สม ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ ท่านหวังวิมุตติ์พ้น ชนะกลพญามาร มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย พลีชีพถวายศาสน์ หยุดนิ่งสนิทใน มุนินาถ ณ เพ็ญใส หฤทัย ณ กลางกาย ถึงแม้ท่านจะยัง ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย มีชีวิตอยู่หรือ เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์ วิชชาพระชาญเชี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร ล่วงลับไปแล้ว ปราบสิ้นกิเลสราน รู้แจ้งกระจ่างจินต์ อภิบาลมหาชน พระถวิลจะรวมพล ก็เสมือนกับ หยุดนิ่งลุมรรคผล ยอมตายมิยอมแพ้ อนุสนธิ์พระต้นธรรม์ มนะแน่มิแปรผัน นั่งอยู่ในหัวใจ กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี ของมหาชน ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์ อยู่เสมอ ด้วยเดชะสรรเสริญ ขอพร“พระมงคล- อวยชัยมลายโศก สุเจริญพิพัฒน์ผล เทพมุนี”พิชิตมาร นิรโรคลุภัยพาล สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิช์ชาพระชินสีห์ เปี่ยมบุญญบารมี สุขะสันต์นิรันดร์กาลฯ
 22. 22. วันครูวิชชาธรรมกาย (โอวาทคุณครูไม่ใหญ่) การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่บนโลกมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะว่าพญามารกันนักกันหนาทีเดียว เนื่องจากการที่จะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปถึงต้นเหตุของพญามารนั้น ต้องมีกายมนุษย์จึงจะเร็วแรง เพราะฉะนั้นพญามารจึงกลัวการบังเกิดกายมนุษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่มากทีเดียว รวมทั้งกายของทุก ๆ คนในโลกด้วย แต่ว่าเราแต่ละคนไม่ทราบว่าตนเองมีความสำคัญ เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัว ซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิตคือพระธรรมกาย แต่ความลับนี้ถูกปิดตายเหมือนเอากุญแจล็อกไว้ แล้วก็ขว้างกุญแจทิ้งไปเลย จนกว่าจะมีผู้รู้บังเกิดขึ้นในโลก มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น จึงจะมาแนะนำสังสอนให้เราเข้าใจ แล้วเราก็จะทิงทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิง กลับไปหาเป้าหมายทีแท้จริงของ ่ ้ ่ ่ชีวิต เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มาบังเกิดขึ้นในยุคของเรา ก็ถือว่าเรามีบุญลาภมาก อย่าให้โอกาสดีเป็นวิกฤตของชีวิต การที่เราได้มารู้หลักวิชชาเกี่ยวกับเรื่องการทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกาย ถือว่าเป็นบุญลาภของเรา ถ้าไม่มทานก็ยากทีเ่ ราจะรูได้ เพราะคำสอนของพระสัมมา- ี่ ้สัมพุทธเจ้าทีถกบันทึกเอาไว้ตามพระคัมภีรนน เมือกาลเวลาผ่านไป ๒,๕๐๐ กว่าปี ก็กระจัดกระจายไป ู่ ์ ั้ ่ด้วยสาเหตุสงครามบ้าง ทุพภิกขภัยบ้าง ดังนัน คำสอนจึงไม่ปะติดปะต่อกัน มีคำว่าพระธรรมกาย ้หลงเหลืออยู่ในคัมภีร์เถรวาทบ้าง มหายานบ้าง กระจัดกระจายกันไป แปลความหมายที่แตกต่างกันไป และยากต่อการน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงได้
 23. 23. เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัว ซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิต คือ พระธรรมกาย แต่ความลับนี้ถูกปิดตาย เหมือนเอากุญแจล็อกไว้ แล้วก็ขว้างกุญแจทิ้งไปเลย จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่งท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน และค้นพบวิธการเข้าถึงด้วยการทำใจหยุดนิง เหมือนท่านเอากุญแจมาไขห้องทีเ่ ก็บความลับของชีวต ี ่ ิออก โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจากประสบการณ์ภายในของท่าน จึงมีถ้อยคำเป็นอมตวาจาว่า“หยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหัต” ใครได้ยินคำนี้ก็ถือว่าเป็นบุญลาภมีบุญหู บุญตัว บุญใจเหลือเกิน แต่เราจะมีวาสนาที่จะให้โอกาสตัวเองลงมือปฏิบัติไหมเท่านั้น วันใดที่มวลมนุษยชาติให้ความสนใจตรงนี้ แล้วลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กัน วันนั้นคือวันที่มารสะดุงทังภพ ถ้าวันใดมนุษย์เห็นความสำคัญของคำว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” หยุดนิงทีศนย์กลางกาย ้ ้ ่ ู่ฐานที่ ๗ วันนั้นจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุก ๆ คน ความแตกต่างภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง การบาดหมางกัน การรบราฆ่าฟันกันก็จะหมดไป เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดี วันสว่าง กลางวันก็สว่างด้วยแสงอาทิตย์ กลางคืนก็สว่างด้วยแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ กลางกายของเราก็ต้องสว่างด้วยแสงธรรมเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปูของเรา เพราะฉะนันการอัญเชิญหลวงปูรอบมหาธรรมกายเจดีย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิง ่ ้ ่ ่ต่อพวกเราและเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายมาก เราจึงต้องให้ความสำคัญกับวันนี้และให้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปูเ่ ชือมสายบุญสายสมบัตจกรพรรดิให้เรา เราจะได้มอปกรณ์ ่ ิั ีุในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม อย่าให้พญามารตัดบุญตัดสายสมบัติของเราได้ เพราะจุดหมายปลายทางยังยาวไกล จะไปถึงตรงนั้นได้ต้องมีบุญบารมีมาก จะมีบุญบารมีมากก็ต้องสร้างบุญบารมีมาก ๆ จะสร้างได้มากก็ต้องมีทรัพย์ในระดับสมบัติจักรพรรดิมาก ๆ เมื่อมีมากอย่างนี้ความสะดวกสบายก็เกิดขึ้นกับกายมนุษย์หยาบ เมื่อกายมนุ ษ ย์ ห มดห่ ว ง หมดกั ง วลกั บ เรื่ อ งภายนอก ก็ จ ะทำให้ ใ จกลั บ มาสู่ ที่ ตั้ ง ได้ ง่ า ย แปลว่ าอำนวยความสะดวกให้กายมากเพียงใด ก็เท่ากับอำนวยความสะดวกให้ใจกลับมาตังทีศนย์กลางกาย ้ ู่ฐานที่ ๗ มากเพียงนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีสายบุญและสายสมบัติมาก ๆ แต่อย่างไรก็ตามมารก็คือมาร ไม่ใช่หมู เป็นคู่ต่อสู้สำคัญของฝ่ายพระ ฝ่ายบุญล้วน ๆ เราก็อยู่ในสายตาเขาเช่นเดียวกัน เขาก็พยายามจะตัดรอนสมบัตของเรา บุญของเรา ด้วยการทำให้เราหงุดหงิด ขัดเคืองใจ ิในหลาย ๆ สาเหตุ หลาย ๆ ประการ ซึ่งเราต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพญามารให้ดี และก็ทำให้ถูกหลักวิชชา อย่าให้พญามารหัวเราะเยาะเราได้ ดังนั้นต้องรักษาใจให้ใส ๆ และนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่กลางกาย
 24. 24. ç™’«‘μπ’ȇ°‘¥¡“ √â“ß∫“√¡’ μâÕß欓¬“¡∑”§«“¡¥’„Àâ‡μÁ¡∑’Ë ∂â“μâÕß°“√®– √â“ß∫“√¡’„À≥⥒®√‘ß Ê μâÕßμ‘¥∏√√¡– Õ¬à“μ‘¥∫ÿ§§≈ ·≈â«®– √â“ß∫“√¡’‰ª‰¥âμ≈Õ¥ ®–𔧫“¡‡®√‘≠¡“ Ÿàμ—«‡Õß·≈–À¡Ÿà§≥–¥â«¬ „Àâ¡’ μ‘ Õπμ—«‡ÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ 35
 25. 25. ๓๖ทบทวนบุญเรื่อง : ธรรมยันตี พิธีวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ ณ เสาจันทรา อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 26. 26. เคยคิดกันบ้างไหม ว่าคนอีกซีกโลกหนึ่ง ในใจมนุษย์ ในช่วงเวลาที่อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอนซึ่งเราเองไม่เคยรู้จัก สามารถทำร้ายเราได้แทบ ลองคิ ด ดู ว่ า ถ้ า ทุ ก อย่ า งยั ง เกิ ด ขึ้ น เช่ น นี้ ต่ อ ไป ไม่ทันตั้งตัว เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อีกนานเพียงไหน สงครามโลกครั้ ง หลั ง สุ ด เริ่ ม จากแรง มาถึงตรงนี้ คงพอรู้แล้วว่า การดูแลรักษาตั ด สิ น ของผู้ น ำไม่ กี่ ค น ในที่ ห่ า งไกลหลายพั น โลก ก็คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยเช่นกันกิโลเมตร แต่ทำให้คนไทยต้องวิ่งหลบลูกระเบิด และการดูแลรักษาโลกไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดมาแล้ว คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ การล้มตึงของสถาบันการเงินไซส์ยักษ์ ใน และหนทางเดี ย วที่ ทุ ก คนบนโลกจะร่ ว มมื อ กั นอเมริกา ทำให้ครอบครัวเราต้องพลอยรัดเข็มขัด สร้ า งสั น ติ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนต้ อ งรู้เพราะพิ ษ เศรษฐกิ จ ฝื ด เคื อ งไปทั่ ว โลก แม้ แ ต่ ความจริงของชีวิต รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วธรรมเนียมการอยู่ก่อนแต่ง หรือชิงสุกก่อนห่าม ไปไหน และความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในอดีต สิ่งเหล่านี้กำลังไหลบ่า มาท่วมทับรากเหง้าคนไทย จนเด็กรุ่นใหม่มอง ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ประกาศชัย เรื่องไม่สู้ดีเป็นของธรรมดา งานเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของคนบนโลกใบเดี ย ว บริ เ วณหอฉั น คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ ในปี ที่กับเรา ล้วนมาจากความไม่รู้จริงของชีวิต บ่งบอก ๔๐ ของการสร้างวัด และนอกเหนือจากจำนวน การมีอยู่อย่างยาวนานของความโลภ โกรธ หลง อันล้นหลามของสาธุชนที่มาร่วมงาน ยังมีบุคคล
 27. 27. ทุกหัวใจกตัญญู ที่น้อมบูชาธรรม คุณยายอาจารย์ฯ ด้วยพลังใจ อันเต็มเปี่ยม มุ่งมั่นสู่การสร้าง อาคารหลังนี้ ให้สำเร็จ แผ่นทองบรมจักรพรรดิอัศจรรย์กลุ่มหนึ่งออกมาทำหน้าที่สำคัญ พวกเขา ก็ได้เริ่มวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ ณ เสาจันทราอยู่ ใ นชุ ด ขาวบริ สุ ท ธิ์ ในฐานะเจ้ า ภาพผู้ มี บุ ญ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาซึ่งเป็นประธานชั้น ประธานห้อง ประธานกอง จันทร์ ขนนกยูง ท่ามกลางเสียงคณะสงฆ์สวดในการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ “ชยั น โต” ก่ อ นจบลงด้ ว ยบทสวดสรรเสริ ญเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ไปทั่วโลก พวกเขาออกเดินหน้าจากหอฉันคุณยาย หลังการมาถึงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อาจารย์ฯ เพียงไม่กี่ก้าว ข้ามเขตแดนสำคัญที่กั้น(หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานในพิธี และผ่านช่วง ระหว่างปัจจุบันและอนาคต แม้อาคารหลังนี้ยังอยู่เวลาของการหยุดใจสู่สมาธิแล้ว พวกเขาเหล่านี้ ในสภาพมองไม่เห็น แต่อีกไม่กี่ปี อาคารทรงกลม
 28. 28. อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ หนึ่งเดียวรวมทุกงานสร้างบารมีซึ่ ง เป็ น รู ป ทรงสากลที่ ไ ร้ ก าลเวลา ศาสนสถาน เศรษฐกิ จ ที่ พ่ น พิ ษ สั ง คมที่ พ่ น ภั ย จะมี ใ ห้ เ ห็ นแห่ ง นี้ จ ะเป็ น สถานที่ ท ำงานเผยแผ่ ค ำสอนของ น้ อ ยลงตามความเบาบางของความโลภ โกรธพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ไปส่ อ งสว่ า งยั ง ใจของ หลง เราเองจะไม่ต้องรัดเข็มขัดจนเอวกิ่ว ไม่ต้องมวลมนุษยชาติตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ชาวโลก หวาดผวาจากความรุนแรงและอื่นๆ อีกมากได้รู้ความจริงของชีวิต คนเรามั ก ตามหาช่ ว งเวลาที่ ดี ที่ สุ ด ของ ความปลื้ ม ปี ติ มี ใ ห้ เ ห็ น บนใบหน้ า ของ ตนเสมอ โดยหารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วไม่มีเวลาใดทุกคน นั่นหมายถึงพลังใจอันเต็มเปี่ยมล้น ในการ จะพิเศษมากไปกว่าปัจจุบันอีกแล้ว เพราะเราคือมุ่ ง มั่ น สร้ า งอาคารหลั ง นี้ ใ ห้ ส ำเร็ จ ด้ ว ยหั ว ใจ เจ้าของเวลานั้นและสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้กตัญญูบูชาธรรม ด้วยบุญในปัจจุบันนี้เอง ทุ ก คนทราบดี ว่ า วั น ใดที่ อ าคารหลั ง นี้ เพราะคนอย่างเราจะอยู่เผยแผ่ความจริงสร้ า งสำเร็ จ นั่ น จะหมายถึ ง ความรุ่ ง เรื อ งของ สู่ใจคนได้สักกี่สิบปี ฉะนั้น จึงต้องมีบุญใหญ่อย่างพระพุทธศาสนา หมายถึงความพร้อมที่จะส่งตรง อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อในวันใดความจริ ง ของชี วิ ต สู่ ค รอบครั ว โลก คนทั้ ง สอง ที่ไม่มีเรา อาคารหลังนี้จะยังอยู่เป็นศูนย์กลางการซีกโลกจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อศึกษาเรื่องของใจ เผยแผ่ความจริงอีกนานหลายศตวรรษอย่างจริงจัง การดูแลศีลธรรมกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ท้ า ยที่ สุ ด คำสอนของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าจะกลายเป็นของสากลอย่างไม่มีข้อกังขา เมื่อใจของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
 29. 29. ç ¡∫—μ‘®–Õ¬Ÿà°—∫‡√“‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ‡√“¡’∫ÿ≠ ∂â“À¡¥∫ÿ≠  ¡∫—μ‘°Á‡ª≈’ˬπ¡◊Õ‰ª‡æ√“–©–π—Èπ∫ÿ≠®÷߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠ ·¡â‡√“¡Õ߉¡à‡ÀÁπ¥â«¬μ“  —¡º— ‰¡à‰¥â¥â«¬¡◊Õ ·μà«à“ ‘Ëßπ—Èπ¡’Õ¬Ÿà ®–‡ÀÁπ‰¥â°ÁμâÕ߇¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥  ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡ °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà†50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427 41
 30. 30. ÙÚμ—°∫“μ√æ√–≈â“π√Ÿª‡√◊ËÕß : Õ—≠™≈’ ‡√◊Õß®‘μ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ °“√∑”∫ÿ≠μ—°∫“μ√·¥àæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ π—∫‡ªìπ«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’Õπ¥’ß“¡ — ·≈–¡’Õ‘∑∏‘æ≈Õ¬à“߬‘ËßμàÕ™’«‘짫“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß™“«‰∑¬¡“μ—Èß·μà‚∫√“≥ ·μà„πªí®®ÿ∫—π πà“‡ªìπÀà«ß«à“ª√–‡æ≥’°“√μ—°∫“μ√π—∫«—π®–≈¥πâÕ¬∂Õ¬≈߉ª®“° —ߧ¡‰∑¬ ¥â«¬¿“«– ‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡∑’Ë·¢àߢ—π°—π∑“ߥâ“π«—μ∂ÿ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¥â«¬®ÿ¥ª√– ß§å∑’˪√“√∂π“®–„Àâ‡À≈à“æÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ‡°‘¥·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√ √—°…“ª√–‡æ≥’∑’Ë¥’ß“¡¢Õß°“√μ—°∫“μ√ „À⇪ìπ«—≤π∏√√¡™“«æÿ∑∏∑’ˇ¢â¡·¢Áß„π™ÿ¡™π μ≈Õ¥®π‡ªìπ¡√¥°∏√√¡Õ—π∑√ߧÿ≥§à“μ°∑Õ¥∂÷ßÕπÿ™π§π√ÿπÀ≈—ß ∑”„Àâ„πªïæ∑∏»—°√“™ à ÿ ÚııÛ π’È ‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ˜ˆ ®—ßÀ«—¥ ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ ‰¥â°â“« Ÿà ‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª ˜ˆ ®—ßÀ«—¥ ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ Õ¬à“ßπà“¿“§¿Ÿ¡‘„® ‚¥¬¥”√‘¢Õßæ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ ‡æ◊ËÕ°àÕ „À⇰‘¥æ≈—ßæÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°≈—∫¡“√ÿà߇√◊Õߥ—߇¥‘¡ æ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√∂◊Õ‡ªìπ‡π◊Õπ“∫ÿ≠¢Õß‚≈° ∑à“π‡ªìπºŸ∏”√ß√—°…“¡√¥°∏√√¡¢Õß È â æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰«â„À⇪ìπ· ß «à“ß·°àæ«°‡√“∑ÿ°§π ®÷ßπ—∫‰¥â«à“∑à“π¡’Àπâ“∑’ˇªìπ §√Ÿ Õπ»’≈∏√√¡„Àâ°∫§π„π —ߧ¡ ´÷ß„πªí®®ÿ∫π¬—߉¡à¡ ∂“∫—π°“√»÷°…“∑“ß‚≈°·Ààß„¥ — Ë — ’ ®– “¡“√∂∑”‰¥â ·≈–°“√®– ◊∫μàÕÕ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ¬ß¬◊𬓫π“π‰¥âππ ∑”‰¥â¥«¬ —Ë —È â °“√μ—°∫“μ√∑”∫ÿ≠·¥àæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ ¥—ßπ—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ∑’ˉ¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏ ·≈–‰¥â∑”Àπâ“∑’ËÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß  ◊∫μàÕ‰ªμ√“∫π“π‡∑à“π“π 42
 31. 31. 43
 32. 32. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ Ò,ı √Ÿª μ—°∫“μ√æ√– Ò,ı √Ÿª ≥ ∂ππ°√ÿß»√’„π Àπâ“ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å Õ.‡¡◊Õß ®. ÿ√‘π∑√å ‚¥¬‰¥â√—∫ 8 §«“¡‡¡μμ“®“°æ√–∏√√¡‚¡≈’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å  ÿ√‘π∑√å ΩÉ“¬¡À“π‘°“¬ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–√“™«√§ÿ≥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ÿ√π∑√å ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ ¡“‡ªìπª√–∏“π ‘  ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°π“¬ªîμ‘∏√√¡ ∞‘μ‘¡πμ√’ √ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬ ¶√“«“  ‚¥¬¡’¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ ‡ªìπºŸâ·∑π π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– Õ“À“√∑’‰¥â®“°°“√μ—°∫“μ√®–𔉪∂«“¬·¥à Ë æÿ∑∏∫ÿμ√ Úˆˆ «—¥ „π Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ 𔉪 ¡Õ∫„ÀâÀπ૬ߓπμà“ß Ê ∑’¢“¥·§≈π ·≈–𔉪‡ªìπ Ë¿—μμ“À“√ ”À√—∫æ√–∏√√¡∑“¬“∑∑’Ë®”æ√√…“μ“¡»Ÿπ¬åÕ∫√¡μà“ß Ê ®”π«π ÒÙ «—¥ „π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å‚¥¬°“√π”¢Õßæ√–∏√√¡‚¡≈’·≈–æ√–√“™«√§ÿ≥  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥ ÿ√π∑√å ‚√ß欓∫“≈ ÿ√π∑√å ‘ ‘‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™π‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å °Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÒ ‚√߇√’¬π√“™ª√–™“πÿ‡§√“–Àå Ú˘ ®—ßÀ«—¥»√’ –‡°…  ¡“§¡°Ÿâ¿—¬ ÿ√‘π∑√廟π¬åÕ∫√¡‡¬“«™ππ§√√“™ ’¡“ »Ÿπ¬åÕ∫√¡‡¬“«™π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å »Ÿπ¬åÕ∫√¡æ√–∏√√¡∑“¬“∑√ÿàπ‡¢â“æ√√…“„π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å∑ÿ°»Ÿπ¬å »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√ ÿ√‘π∑√å «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 44
 33. 33. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò, √Ÿª ≥ ∂πππ‘æ—∑∏åÕÿ∑‘» Û Ò, √Ÿª„®°≈“߇¡◊ÕßÀ“¥„À≠à ®. ß¢≈“ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥–¿“§ Ò¯ ¡“ 8‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√∫‡°’¬√μ‘®“°æ≈μ√’Õ¥¡™—¬ — ÿ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“∏√√¡ “‚√√—™μå √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¿“¬„π¿“§ Ù  à«πÀπâ“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“ ´÷Ëß°“√μ—°∫“μ√§√—Èßπ’È æÿ∑∏»“ π‘°™π‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°–¥â«¬ π—∫‡ªìπ‚Õ°“ ¥’¢Õß™“«æÿ∑∏∑’ˉ¥âμ—°∫“μ√∂«“¬ —߶∑“π°—∫§≥–æ√–¿‘°…ÿ ß¶å„π ÒÙ ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ ·≈–§≥– ß¶å∑’ˇ¥‘π∑“ß¡“®“°μà“ߪ√–‡∑»§◊Õ ¡“‡≈‡´’¬  ‘ߧ‚ª√å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥–¿“§ È È —Ò¯ §≥– ß¶å ÒÙ ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ §≥– ß¶åª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ §≥– ß¶åª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å §≥– ß¶åª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ °Õß∑—æ¿“§∑’Ë Ù ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‡∑»∫“≈π§√À“¥„À≠à ¡≥±≈∑À“√∫°∑’Ë ÙÚ Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ∂“π’μ”√«®Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à °“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ”π—°ß“π¿“§„μ⇢μ Ò ¥à“πμ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ∫√‘…—∑‡Õ°™πμà“ßÊ ¡Ÿ≈π‘∏‘∑à߇´’ˬßμ÷Íß Õߧå°√™“«æÿ∑∏‰∑¬ ¡“‡≈‡´’¬ ‘ߧ‚ª√å ‡§√◊Õ¢à“¬°—≈¬“≥¡‘μ√¿“§„μâ  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—Èß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå ¡Ÿ≈π‘∏‘ ˆ ªï ∏√√¡™—¬«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 45
 34. 34. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ®—¥¢÷Èπ ≥ ≈“πÕπÿ “«√’¬å Ò,Úı √Ÿª ∑â“« ÿ√π“√’ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡ 8 ‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ ’¡“¿√≥å √Õ߇®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘ ®“°π“¬«‘∑¬“ °“¡πμå √ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ´÷Ëß°“√ μ—°∫“μ√§√—Èßπ’È æÿ∑∏»“ π‘°™π‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπ æÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊Õ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏∑’·∑â®√‘ß Ë Ë °“√μ—°∫“μ√æ√–„π§√—Èßπ’È π—∫‡ªìπ¡À“°ÿ»≈ Õ—π¬‘ß„À≠à πÕ°®“°‡ªìπ°“√μ—°∫“μ√æ√–„π‚§√ß°“√ Ë Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π ∑—«‰∑¬ ∑’ª√–®”»Ÿπ¬åÕ∫√¡Õ¬Ÿ„π®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ Ë Ë à ·≈â« ¬—߇ªìπ°“√ π—∫ πÿπ·≈–„Àâ°”≈—ß„®æÿ∑∏∫ÿμ√„πæ◊Èπ∑’Ë Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâÕ’°¥â«¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ ‡∑»∫“≈π§√√“™ ’¡“ μ”√«®¿Ÿ∏√¿“§ Û  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“Àâ“ߧ≈—ßæ≈“´à“ ‡∑ ‚°â‚≈μ—  ·¡Á§‚§√ ‡¥Õ–¡Õ≈≈å À¡Õ¬“æ≈“´à“ ‡°√‘°‰°√‡Õπ‡μÕ√å‰æ√´å ¥Ÿ ‚Œ¡ ‚§√“™«‘≈‡≈® ‡´‡«àπ‡®¡ å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈Õ’ “𠇥Á°¥’ V-Star ®“°‚√߇√’¬πμ–«—π™—¬«‘∑¬“‚√߇√’¬π√“™ ’¡“«‘∑¬“≈—¬ Ú »Ÿπ¬å°≈¬“≥¡‘μ√®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ Àπà«¬ß“π¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π «—¥æ√–∏√√¡°“¬ —·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 46
 35. 35. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ≥ ∂ππ√¡¬å∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥Àπâ“®«πºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‚¥¬‰¥â√—∫ Ò,Úı √Ÿª§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–ª√– “∏πå “√§ÿ≥ ‡®â“§≥– 8®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ æ√âÕ¡¥â«¬π“¬æ’√–»—°¥‘Ï ’— ®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬åÀ‘π‡¡◊Õ߇°à“ ºŸ«“√“™°“√®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å ‡ªìπª√–∏“π âà ’—„πæ‘∏’ ‚¥¬¡’°—≈œª√“≥’ ‚√®π ‘𫑉≈ ‡ªìπºŸâ·∑ππ”°≈à“«√“¬ß“π ´÷ß°“√μ—°∫“μ√§√—ßπ’æ∑∏»“ π‘°™π Ë È Èÿ‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡ È È —√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ’—®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß∫ÿ√’√¡¬å ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√¡¬å  ¿“Õÿμ “À°√√¡®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ™¡√¡§π√—° — —∫ÿ≠ ∫ÿ√√¡¬åπ«√—μπå ∫√‘…∑‚Õ∑Ÿ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—π·π≈ ®”°—¥ πÈ”μ“≈∫ÿ√√¡¬å  ”π—°ß“π‡¢μæ◊π∑’°“√»÷°…“∫ÿ√√¡¬å ’— — Ë ’— È Ë ’—‡¢μ Ù ∑«’°®´ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡μÕ√å ™¡√¡∫ÿ√’√—¡¬å√ࡇ¬Áπ  ”π—°ß“π°—≈¬“≥¡‘μ√∫ÿ√’√—¡¬å ®—ßÀ«—¥∑À“√∫°∫ÿ√’√—¡¬å ‘°Õßæ—π∑À“√√“∫∑’Ë Ù °√¡∑À“√√“∫∑’Ë ÚÛ ‚√߇√’¬π∫ÿ√’√—¡¬åæ‘∑¬“§¡ ‚√߇√’¬π∫—«À≈«ß«‘∑¬“§¡ ‚√߇√’¬πÕ‘ “π‚°»≈»÷°…“ ‚√߇√’¬π≈–À“π∑√“¬√—™¥“¿‘‡…° «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§∫ÿ√’√—¡¬å «‘∑¬“≈—¬‡°…μ√·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∫ÿ√’√—¡¬å ∫√‘…—∑Àâ“ß√â“π æàէ⓪√–™“™π®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 47
 36. 36. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ Ú,ı √Ÿª μ—°∫“μ√æ√– Ú,ı √Ÿª ≥ ∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß Àπ⓪√–μŸ “‡°μπ§√ Õ.‡¡◊Õß ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‚¥¬‰¥â√—∫ 8 §«“¡‡¡μμ“®“°æ√–∏√√¡∞‘μ≠“≥ ‡®â“§≥–¿“§ Ò ‘ ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ æ√–√“™∏√√¡‚ ¿≥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ΩÉ“¬ ¡À“π‘°“¬ æ√–√“™ª√‘¬—μ‘«‘¡≈ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √âÕ¬‡ÕÁ¥ ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ‰¥â√∫‡°’¬√μ‘ — ®“°π“¬∏«—™™—¬ øí°Õ—ß°Ÿ√ ºŸ«“√“™°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ âà ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  π“¬¡—ß°√ ¬πμåμ√–°Ÿ≈ 𓬰Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ºŸâ·∑π §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π °≈à“«√“¬ß“πμàÕª√–∏“π ‚¥¬¡’π“¬∫√√®ß ‚¶…‘μ®‘√π—π∑å 𓬰‡∑»¡πμ√’ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ °≈à“«„Àâ°“√μâÕπ√—∫∑ÿ°∑à“𠧫“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥æ√–∏√√¡∑“¬“∑„π‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿ‡à ¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿ∫“π∑—«‰∑¬∑ÿ°«—¥„π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ àâ Ë ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ”π—°ß“π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√âÕ¬‡ÕÁ¥‡¢μ Ò,Ú,Û °Õßæ≈∑À“√√“∫∑’Ë ˆ ®—ßÀ«—¥∑À“√∫°√âÕ¬‡ÕÁ¥ μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ™¡√¡°—≈¬“≥¡‘μ√√âÕ¬‡ÕÁ¥· π∫ÿ≠ ™¡√¡Õÿ∫“ ‘°“·°â«√âÕ¬‡ÕÁ¥  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—ß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå «—¥æ√–∏√√¡°“¬ È·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 48

×