Your SlideShare is downloading. ×
Yunaiboon 2553 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Yunaiboon 2553 10

120
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
120
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)
 • 2. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ıˆ  ÿ¢„πºâ“‡À≈◊ÕßÛÛ ‚Õ«“∑«—π§√Ÿ«‘™™“∏√√¡°“¬ Ú „ÀâÕ¬à“߉√ „À≥⇰‘π§«√‡°‘𧓥 ˜Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ μÕπ ‚√§¡–‡√ÁßÕߧå°√ˆˆ §√Ÿ§◊Õ„§√ (μÕπ∑’Ë Ú) Ò ‡∑‘¥§√Ÿ ∫Ÿ™“∏√√¡ ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ¯Ù ∑“ß≈—¥˜ °Ÿâ‡ß‘π¡“∑”∫ÿ≠®–‰¥â∫ÿ≠À√◊Õ‰¡à Ûˆ æ‘∏’«“ß·ºàπ∑Õß∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¯¯ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» ÙÚ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ˘ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»  —¡¿“…≥å ıÚ ¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬˜ˆ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏ÿåμ–«—ππ“¡«à“ ™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ç ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠é (μÕπ∑’Ë Ú) ®—ßÀ«—¥πà“π e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 • 3. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ „ÀâÕ¬à“߉√ „À≥⇰‘π§«√‡°‘𧓥 R ç¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ °“√„Àâ¢Õß —μ∫ÿ√ÿ…¡’ ı ª√–°“√ §◊Õ  —μ∫ÿ√ÿ…¬àÕ¡„Àâ‚¥¬‡§“√æ „Àâ‚¥¬ÕàÕππâÕ¡ „Àâ¥â«¬¡◊Õμπ‡Õß „Àâ¢Õ߉¡à‡ªìπ‡¥π ‡ÀÁπº≈∑’Ë®–¡“∂÷ß ®÷ß„Àâ∑“πé (æÿ∑∏æ®πå) §«“¡∫—߇Ց≠‰¡à¡’„πÀ≈—°¢Õß°Æ·Ààß°√√¡ §«√„Àâ∑“π¥â«¬§«“¡‡§“√æ‡æ√“–¡πÿ…¬å∑’ˇ°‘¥¡“„π‚≈°π’È ¡’°√√¡ª√ÿß·μàß„Àâ π—°„Àâ∑“πæ—π∏ÿ·∑âππ ®–„À⥫¬§«“¡‡§“√æ å —È â·μ°μà“ß°—π ∫“ß§π‡°‘¥¡“À≈àÕ √«¬  «¬ ©≈“¥ „π∑“𠇧“√溟â∑’ˇ√“°”≈—ß„Àâ ·¡â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ®–∑”°‘®°“√„¥°Áª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡ªìπ§π¬“°®πÕπ“∂“ °Á‰¡à· ¥ßÕ“°“√‡À¬’¬¥À¬“¡·μà∫“ß§π‡°‘¥¡“®π ¡’√ª√à“ßÀπâ“μ“Õ—ª≈—°…≥å ‡ªìπ Ÿ ºŸâ¡“√—∫∑“π ¡’·μàª≈◊È¡ªïμ‘„® π÷°«à“‡ªìπ‚Õ°“ ¥’∑’˧πÕ—∫®πªí≠≠“ ∑” ‘Ëß„¥°Á‰¡à ”‡√Á® §“¥°“√≥å ®–‰¥âÕπÿ‡§√“–Àå§π¬“°‰√â ´÷߇ªìπ‡æ◊Õπ√à«¡‡°‘¥ ·°à Ë Ë ‘Ëß„¥‰«â°Áº‘¥§“¥∑ÿ°§√“‰ª  ‘Ë߇À≈à“π’ȉ¡à„™à‡ªì𠇮Á∫ 쓬 ¥â«¬°—π∑—Èßπ—Èπ °“√∑’ˇ¢“≈”∫“°¬“°®π§«“¡∫—߇Ց≠ ·μà¡’∫ÿ≠·≈–∫“ªÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß∑—Èß ‘Èπ ‡æ√“–‰¡à‰¥â„Àâ∑“π¡“°àÕπ Õ“π‘ ß å∑’ˇ√“„Àâ∑“π∫ÿ≠ §◊Õ  ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߧ«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® °—∫§π¬“°®π®–‰¥â‡ªìπ§π®π¬“°μ≈Õ¥‰ª °“√„Àâ∑ÿ°Õ¬à“ß Õ¬à“ßπ’È∑à“π‡√’¬°«à“  “¡’∑“πÀ√◊Õ∑“π∫¥’ À¡“¬∂÷ß ‡¡◊Õ°≈à“«∂÷ß°“√„Àâ∑“π ·μà≈–§π¡’®¥À¡“¬ Ë ÿ ºŸâ‡ªìπ„À≠à„π∑“πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡æ√“–„Àâ¥â«¬§«“¡„π°“√„Àâ∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰ª °‘√‘¬“Õ“°“√„π¢≥–∑’Ë„Àâ ‡§“√æ „Àâ¥â«¬§«“¡ÕàÕππâÕ¡ ¡’®‘μ„® Ÿß àߥ’ß“¡°Á·μ°μà“ß°—π‰ª ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“ „§√®–‡¢â“„®À≈—°„π°“√„Àâ∑“π¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√ „π°“√„Àâ∑“π·μà≈– „Àâ∑“π¥â«¬§«“¡πÕ∫πâÕ¡§√—Èßπ—È𠧫“¡§‘¥∑’ˇªìπ‡®μπ“¢ÕߺŸâ„Àâ ´÷Ëß àߺ≈‰ª ‡¡◊ËÕ„Àâ∑“π°—∫æ√– ß¶åºŸâ∑√ß»’≈ °Á„Àâ¥â«¬ Ÿà°“√°√–∑”∑“ß°“¬ ∑“ß«“®“ ∑’Ë· ¥ßÕÕ°¡“„𠧫“¡ÕàÕππâÕ¡ ‚¥¬§‘¥«à“‡ªìπ∫ÿ≠≈“¿¢Õ߇√“∑’ˉ¥â‡«≈“∑”∑“π ¡’§«“¡ ”§—≠¡“° ‡æ√“–πÕ°®“°®– ∑”∑“π∂Ÿ°‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ¢Õ„Àâ∫ÿ≠π’ÈÀπÿπ àß„Àâ™’«‘μ∫àß∫Õ°∂÷ߧÿ≥¿“æ„®¢ÕߺŸâ„Àâ·≈â« ¬—ß¡’º≈°√–∑∫ ‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õ߬‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ·≈â«®÷ßπâÕ¡∂«“¬∑à“πμàÕÕ“π‘ ß å∑’Ë®–‰¥â√—∫Õ’°¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ„À≥âº≈ ¥â«¬§«“¡πÕ∫πâÕ¡  ¿“æ„®¢ÕߺŸâ„À⇪ìπÕ¬à“߉√‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡«≈“„Àâ°ÁμâÕß∑”„Àâ∂Ÿ°À≈—°«‘™™“ ®–‰¥âÕ“π‘ ß åÕ¬à“ßπ—Èπ ‡√“„Àâ∑“π¥â«¬§«“¡‡§“√æÕ¬à“ßßà“¬ Ê ¥—ßπ’È ·≈–ÕàÕππâÕ¡ Õ“π‘ ß åπ®–∑”„À⇰‘¥„πμ√–°Ÿ≈ Ÿß ®– ’È 2
 • 4. 3
 • 5. ‰¡à∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘Ëπ¥Ÿ·§≈π ºŸâ§π„À⧫“¡‡§“√æ ¬°¬àÕß ∑”∫ÿ≠ ∫ÿ≠®–‰¥â àߺ≈‡°‘π§«√‡°‘𧓥 ‡√“®–æ∫‡°√ß„® „§√‡ÀÁπ°Á‡≈◊ËÕ¡„  ·≈–®–‡ªìπºŸâ∑’Ëæ√—Ëßæ√âÕ¡ °—∫¡À—»®√√¬å·Ààß∫ÿ≠∑’ˇ√“‰¥â∑”‡Õ“‰«âÕ¬à“ߥ’·≈â« Ò‰ª¥â«¬≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠  ÿ¢ ·¡â≈Ÿ°πâÕßæ«°æâÕß „π ¡—¬æÿ∑∏°“≈ æ√–¡À“‚¡§§—≈≈“𖉥â∫√‘«“√°ÁÕ¬Ÿà„π‚Õ«“∑ ¡’§«“¡´◊ËÕ —μ¬å∑ÈßμàÕÀπâ“·≈– — ‡À“–¢÷π‰ª„π‡∑«‚≈° ‡ÀÁπ«‘¡“π¢Õ߇∑æ∫ÿμ√ÕߧåÀπ÷ß È Ë≈—∫À≈—ß  «à“߉ «‡ªìπ摇»… ∑à“π®÷ß Õ∫∂“¡«à“ 祫߮—π∑√å ‚§®√Õ¬Ÿà„πÕ“°“»  àÕß· ß°√–®à“ß„π∑âÕßøÑ“∑’Ë„Àâ∑“π¥â«¬¡◊Õμ—«‡Õß ª√“»®“°‡¡¶Ωπ ©—π„¥ «‘¡“π¢Õß∑à“π°Á‡ª√’¬∫ π—°∫ÿ≠æ—π∏ÿå·∑â®–„Àâ∑“π¥â«¬¡◊Õ¢Õßμ—«‡Õß ©—ππ—π μ—ßÕ¬Ÿ„πÕ“°“»  àÕß√—»¡’ «à“߉ « ∑à“π∫√√≈ÿ È È à∫“ß§π¡’»√—∑∏“ ·μà„™â„Àâ§πÕ◊Ëπ‰ª∑”·∑𠇙àπ „Àâ ‡∑«ƒ∑∏‘Ï·≈â« ¡’Õ“πÿ¿“æ¡“° §√—È߇°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å‰¥â§π√—∫„™âμ—°∫“μ√·∑π ‡√“‡°‘¥¡“¡’¡◊Õ ¡’Õ«—¬«– ∑”∫ÿ≠Õ–‰√ ®÷ß¡’Õ“πÿ¿“æ√ÿà߇√◊ÕßÕ¬à“ßπ’È ·≈–∑”‰¡§√∫∂â«π  ¡∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕ¡’‚Õ°“ °Á§«√„Àâ¥â«¬¡◊Õ¢Õß «√√≥–¢Õß∑à“π®÷ß «à“߉ «‰ª∑ÿ°∑‘»é‡√“‡Õß ∫ÿ≠®–‰¥â‡°‘¥¢÷π„π„®‡√“Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ¿“æ¢Õß È ‡∑æ∫ÿμ√¡’§«“¡ª≈◊È¡ªïμ‘∑’Ëæ√–‡∂√–°≈à“«°“√∑”∫ÿ≠®–μ‘¥μ“μ‘¥„®¢Õ߇√“¡“°°«à“„Àâ§πÕ◊Ëπ ™◊π™¡ ®÷ßμÕ∫∑à“π‰ª«à“ ç ¡—¬∑’¬ß‡ªìπ¡πÿ…¬åÕ¬Ÿππ Ë Ë— à —È∑”·∑π ∫ÿ≠∑’‰¥â®–¡’æ≈—ß¡“°°«à“·≈– àߺ≈·√ß°«à“ Ë ¡’¿‘°…ÿ√ŸªÀπ÷Ëß®”æ√√…“Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥„°≈âÀ¡Ÿà∫â“π §√—Èπ°“√„À⺟âÕ◊Ëπ∑”∑“π·∑π∑”„Àâ°“¬ «“®“ „®¢Õ߇√“ ÕÕ°æ√√…“ª«“√≥“·≈â«°Á‰¥â‡¥‘π∑“߉ª‡¢â“‡ΩÑ“¡’‚Õ°“  —¡º— ∫ÿ≠‰¥â‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‡«≈“®–π÷°∂÷ß∫ÿ≠ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“ √–À«à“ß∑“߉¥âæ∫°—∫¢â“懮⓰Áπ÷°‰¡à§àÕ¬ÕÕ° ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕª√“√¿®–∑”∑“π „Àâ∑”¥â«¬¡◊Õ¢Õßμ—«‡√“‡Õß ‰¡àμâÕ߉ª¬◊¡¡◊Õ§πÕ◊Ëπ Ò ¡°. ¿‘°¢“∑“¬°«‘¡“π ‡≈à¡ Ù¯/ıˆ 4
 • 6. ´÷Ë߇ªìπ§π¬“°®π ∑à“π®÷ß∂“¡«à“ ùÕÿ∫“ ° À¡Ÿà∫â“π ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ §«“¡®π‰¡à‰¥â‡ªìπÕÿª √√§π’È ¡’∑æÕ®–„Àâ∫√√晑μæ—°§â“ß·√¡∫â“߉À¡û ¢â“懮ⓠ’Ë μàÕ°“√‰ª «√√§å ‡æ√“–ºŸâ∑”∫ÿ≠∂Ÿ°À≈—°«‘™™“π—Èπ¡’®‘μ‡≈◊ËÕ¡„  ·¡â®–¬“°®π ·μà‰¡à‡¢Á≠„® ®÷ß°√“∫ ·¡â∑“π«—μ∂ÿ∑π”¡“∂«“¬ Õ“®®–‰¡à‰¥â¡“°¥â«¬¡Ÿ≈§à“ ’Ëπ‘¡πμå„Àâ∑“π‰ªæ—°∑’°√–∑àÕ¡∑’ª¥°«“¥‡™Á¥∂ŸÕ¬à“ߥ’ à Ë Ëí ·μà‡¡◊ËÕμàÕ‡μ‘¡§«“¡μ—Èß„®‡¢â“‰ª πâÕ¡∂«“¬¥â«¬®“°π—πªŸ≈“¥Õ“ π– ®—¥À“πÈ”©—π πÈ”„™â πÈ” ”À√—∫ È §«“¡‡§“√æ ∂«“¬¢Õß∑’Ë –Õ“¥ ª√–≥’μ ∂«“¬¢Õß √ß π“π ·≈â«π‘¡πμå„À⇢Ⓣªæ—°ºàÕπ¥â«¬§«“¡ªïμ‘ ∑’ˇÀ¡“– ¡ ∂«“¬∂Ÿ°‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ·≈–∑”∫ÿ≠∫àÕ¬ Ê„® ∫ÿ≠π—Èπ°Á “¡“√∂π”æ“„À≥≪‡ «¬∑‘欠¡∫—μ‘ ç‡¡◊Õæ√–‡∂√–‡¢â“‰ªæ—°·≈â« ¢â“懮⓰—∫¿√√¬“ Ë Õ—π‚ÕÓ√‰¥â „§√ Ê „π‚≈°°Á “¡“√∂‰ª «√√§å‰¥â®÷ߙ૬°—πÀ“ª√–∑’ª¡“®ÿ¥ √ÿ߇™â“‰¥â∂«“¬¿—μμ“À“√ à ∂â“√ŸâÀ≈—°„π°“√ √â“ß∫ÿ≠‡¡◊Õ∑à“πÕÕ°‡¥‘π∑“ß ¢â“懮â“∂«“¬°âÕππÈ”ÕâÕ¬‡æ◊Õ Ë Ë𔉪©—π√–À«à“ß∑“ß ¢â“懮⓰—∫¿√√¬“ª≈◊¡ªïμ¡“° È ‘ ‰¡à§«√„Àâ¢Õß∑’Ë„™â·≈â«∑’ˉ¥âμâÕπ√—∫æ√–ºŸâª√–æƒμ‘∏√√¡¥â«¬§«“¡‡§“√æ  ‘Ëßπà“√Ÿâ„π°“√„Àâ∑“π §◊Õ ‰¡à§«√„Àâ¢Õß∑’Ë∑—È߉¥â∂«“¬∑“π¥â«¬¡◊Õ¢Õßμπ‡Õß μ—Èß·μàπ—Èπ¡“ ‡ªìπ‡¥πÀ√◊Õ„Àâ·∫∫∑‘Èß Ê ¢«â“ß Ê ‡À¡◊Õπ‚¬π¢Õß∑ÿ°§√—߇¡◊Õ‡ÀÁπæ√–‡¥‘π∑“ß¡“·∂«À¡Ÿ∫“π ¢â“æ‡®â“ È Ë àâ ‡ ’¬∑‘Èß ∑—Èß∑’Ë∫“ß∑’¢Õß∑’Ë„Àâ°Á‡ªìπ¢Õߥ’¡’ª√–‚¬™πå®–π‘¡πμå∑à“π¡“§â“ß·√¡∑’Ë°√–∑àÕ¡πâÕ¬‡ªìπª√–®” ·μà∂â“„À≪·∫∫∑‘Èߢ«â“ß §ÿ≥¿“æ„®¢ÕߺŸâ„Àâ°Á‡ ’¬‡¡◊ËÕ≈–‚≈°·≈â« ∫ÿ≠®÷ß àߺ≈„À≥≪∫—߇°‘¥„π«‘¡“π §π√—∫°Á„®‡ ’¬ ‡¡◊ËÕ∑—ÈߺŸâ„Àâ·≈–ºŸâ√—∫„®‰¡à„ ‡ ’¬·≈â«∑Õß Ÿß ÒÚ ‚¬™πå ¢Õ߿楓«¥÷ß å ¡’«¡“π «à“߉ « ‘ º≈∫ÿ≠∑’ˉ¥â°Áæ≈Õ¬‡ ’¬§ÿ≥¿“扪¥â«¬ ‡«≈“∑’Ë∫ÿ≠‰¥â∫√√≈ÿ‡∑«ƒ∑∏‘Ï¥—ß∑’Ëæ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â∑Õ¥∑—»π“é  àߺ≈ ®–∑”„À≥â√∫·μà¢Õß∑’‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ¡’μ”Àπ‘∫“ß — Ë â 5
 • 7. ·μ°√â“«∫â“ß À√◊Õ‰¥â¡“‰¡àπ“π°Á¡’Õ—π®–μâÕß·μ° ™’«‘μ™’«“ ‡æ√“–√Ÿâ«à“º≈∫ÿ≠Õ—π¬‘Ëß„À≠à°”≈—ß√Õ§Õ¬∑”≈“¬‰ª∫â“ß ‡À¡◊Õπ¢Õß∑’Ë∂Ÿ°∑‘Èߢ«â“ß Õ’°π—¬Àπ÷Ëß ‡√“Õ¬Ÿà§◊Õ „Àâ¢Õß∑’ˉ¡àª√–≥’μ ‡«≈“ ¡∫—쑇°‘¥°Á®–‰¥â¢Õß ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‰¥â‰ª∑’ˇ®◊Õ«‘∫—μ‘ ∫“ß∑’°Á‡ªìπ∑ÿ°¢≈“¿∑’Ë∑”„Àâ√âÕπ„®„π ∫—߇°‘¥„π «√√§å∑—Èßπ—Èπ ‡æ√“– «√√§å‡ªìπ¢Õß°≈“ß¿“¬À≈—ß ¢Õß∑ÿ°§π ‰¡à‰¥â‡ªìπ¢Õß„§√ ‡À¡◊Õπ¥«ßÕ“∑‘μ¬å ¥«ß®—π∑√å ¥«ß¥“« Õ“°“» ‰¡à¡’„§√‡ªìπ‡®â“¢Õߧ«√∑√“∫Õ“π‘ ß å¢Õß∑“π·≈â«®÷ß„Àâ ∑ÿ°§π¡’ ‘∑∏‘Ï„™â‰¥â‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ‡æ’¬ß·μà«à“®–„™â ª√–°“√ ÿ¥∑⓬ ºŸâ„ÀâμâÕß∑√“∫∂÷ßÕ“π‘ ß å  ‘∑∏‘À√◊Õ‰¡à ∂â“Õ¬“°‰ª «√√§å°ª≈Ÿ°©—π∑– „Àâ≈–‡«âπ Ï Á¢Õß°“√„Àâ∑“π·μà≈–Õ¬à“ß ‡æ◊Õ®–‰¥â¬ß§«“¡ª≈◊¡ªïμ‘ Ë — È ∫“ªÕ°ÿ»≈∑ÿ°™π‘¥ À¡—Ëπª√–°Õ∫°“√°ÿ»≈∑ÿ°Õ¬à“ß„®„π∑“π∫“√¡’ ‡∫◊ÕßμâπμâÕß„Àâ‚¥¬‡™◊Õº≈∑’®–¡’„π È Ë Ë Õ—π®–∑”„Àâ„®ºàÕß„  ‡¡◊ËÕ®‘μºàÕß„  ™’«‘μÀ≈—ߧ«“¡Õπ“§μ ∫“ߧπ„Àâ‚¥¬‰¡à·πà„®«à“®–¡’º≈„πÕπ“§μ 쓬°Á®–‰¥â‰ª‡ «¬∑‘欠¡∫—μ‘„π «√√§å ‡¡◊ËÕ∫ÿ≠°“√„Àâ·∫∫π’È„®®–‰¡à∑ÿࡇ∑„π∫ÿ≠ °ÿ»≈°Á‡°‘¥°—∫„® ‡μÁ¡‡ªïò¬¡°Á®– “¡“√∂‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“‰¥â‡¢â“∂÷߉¥â‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‡À¡◊Õπ‡«≈“∑’ˇ√“∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ∏√√¡ À¡¥°‘‡≈ ‡ªìπæ√–Õ√À—πμå ·≈⫉¥â‰ª‡ «¬‡™◊Õ¡—π„πº≈ ”‡√Á® ‡√“®–∑ÿ¡‡∑§«“¡æÕ„®·≈–§«“¡ Ë Ë à ‡Õ°—πμ∫√¡ ÿ¢„πÕ“¬μππ‘ææ“πÕ—π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬‡æ’¬√≈߉ªÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë º≈ß“π∑’ËÕÕ°¡“°Á®–¥’ °“√  Ÿß ÿ¥¢Õß √√æ —μ«å∑—Èߪ«ß L∑”∫ÿ≠∑ÿ°Õ¬à“ß≈â«π¡’Õ“π‘ ß å ‡√“À«à“πæ◊™‡™àπ„¥ çºŸâ„¥¡’»’≈ ‰¥â¢Õß¡“‚¥¬∏√√¡ ¡’®‘μ‡≈◊ËÕ¡„ °Á®–‰¥âº≈‡™àππ—È𠇫≈“®–∑”∫ÿ≠Õ–‰√ ®÷ߧ«√„Àâ ‡™◊ËÕ°√√¡·≈–º≈¢Õß°√√¡ „Àâ∑“π„π∑à“πºŸâ¡’»’≈§«“¡ ”§—≠¢ÕßÕ“π‘ ß å ‡√“®–‰¥â∑”∫ÿ≠Õ¬à“ß¡’ ‡√“°≈à“«∑“π¢ÕߺŸâπ—Èπ«à“¡’º≈‰æ∫Ÿ≈¬åé (æÿ∑∏æ®πå) 6
 • 8.  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π ´’‡Õ °“√∫—≠™’ √—∫®¥∑–‡∫’¬π ∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚∑√. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684 À®°.´’.‡Õ .‰Õ∑’ ´‘ ‡μÁ¡ åÀâ“߇¥Õ–¡Õ≈≈å∫“ß·§ The Mall Bangkhae 275 ¡.1 ∂.‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∫“ß·§‡Àπ◊Õ ‡¢μ∫“ß·§ °√ÿ߇∑æœ 10160 ‚∑√. 02-803-8547, 02-803-8336 ®”Àπà“¬ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å, ‚πâμ∫ÿä° Acer Asus, LCD MONITOR ACER ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG, RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock 7
 • 9. ¬“πÈ”·°â‰Õ¡–·«âß μ√“‰Õ¬√“ ®“° Ÿμ√μ”√—∫‚∫√“≥ Ÿàº≈°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å∑ˬա√—∫∑—Ë«‚≈° ’  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥ ∑’. ·¡π ø“√å¡“ 101/2 ´.¡à«ß °ÿ≈ ∂.∫“ߢÿπ‡∑’¬π ·¢«ß· ¡¥” ‡¢μ∫“ߢÿπ‡∑’¬π °√ÿ߇∑æœ 10150 ‚∑√. 02-4151007, Fax. 02-4161241 ¬“πÈ”·°â‰Õ μ√“‰Õ¬√“ 8
 • 10. ‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥¥’ ÿ¥.. ÿ¥..§◊Õ‡ªìπæ√– ‚Õ«“∑æ√–‡∂√– æ√–‡∑æ ÿ«√√≥‚¡≈’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥ªÉ“‡≈‰≈¬°å ç Õ“μ¡“√Ÿâ ÷°¥’„®∑’ˉ¥â√à«¡‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß“π∫ÿ≠∑’ˬ‘Ëß„À≠àπ’È ·≈–ª≈◊È¡„®¡“°∑’ˉ¥â√—∫ Õ“√“∏π“¡“‡ªìπæ√–Õÿªí™¨“¬å§≈âÕßÕ—ß –æ√–· π√Ÿª ∫«™æ√–∂◊Õ«à“‰¥â∫ÿ≠¡“° ‡æ√“–æ√–‡ªìπ μâπ∑“ߢÕß∫ÿ≠∑ÿ° ‘Ëß Õ¬à“ß∑’ˇ§¬æŸ¥„À⇪ìπ§μ‘¢âÕ§‘¥«à“  ∂“π¿“æ¢Õߧπ‡√“„π —ߧ¡ ®√‘ß Ê ·≈â« ®–Õ¬Ÿà  ∂“π–‰Àπ ®–‡ªìπÕ–‰√°Áμ“¡ ..À“°Õ¬Ÿà„πÀ¡Ÿà§π·≈â« ..‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥ ∂ⓇªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ·μà ‰¡à‰¥â‡ªìπ‡»√…∞’ §«“¡√Ÿâ ÷° ßà“ºà“‡º¬ ¿Ÿ¡‘Õ°¿Ÿ¡‘„® Àπâ“μ“„π —ߧ¡∫“ß∑’¡—π°Á¥âÕ¬§à“≈߉ª ©–π—Èπ „πÀ¡Ÿà§π‡ªìπ‡»√…∞’¥’∑’Ë ÿ¥ ..„πÀ¡Ÿà™“«æÿ∑∏¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ‡ªìπæ√– ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ¡’‚Õ°“ ∫«™ °Á¡“∫«™æ√–°—π ®÷ß®–‰¥â™◊ËÕ«à“¡“¥”√ß ∂“π–∑’Ë¥’∑Ë ÿ¥„πæ√–æÿ∑∏»“ π“π—Ëπ‡Õß ’ ¢ÕÕ“√“∏π“§ÿ≥æ√–»√’√—μπμ√—¬ ∫“√¡’∏√√¡¢Õßæ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ À≈«ßªŸÉ«—¥ª“°πÈ” ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ ºŸâ‡ªìπ§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å ·≈–∫“√¡’∏√√¡¢Õß¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ™à«¬ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õ߇ªìπæ≈«ªí®®—¬ à߇ √‘¡„Àâ∑ÿ°§π ∑ÿ°∑à“π∑’Ë¡’ à«π√à«¡„π¡À“°ÿ»≈¬‘Ëß„À≠à§√—Èßπ’È „Àâ¡’§«“¡‡°…¡ «— ¥’ Õ¬ŸàÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ¡’‚™§ ¡’≈“¿ ¡’»—°¥‘Ï ¡’»√’ ‡ªìπ¡À“‡»√…∞’∑ÿ°∑à“π∑ÿ°§π‡∑Õ≠ é °Õß∑ÿπÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠ √à«¡ π—∫ πÿ𠂧√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“ 9
 • 11. ๑๐ทบทวนบุญเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
 • 12. เทิดครู บูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม เอกสงฆ์พระนาม ”จัน- ทสโร” วิสุทธิ์สม ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ ฯ บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีที่ได้ยกมาพอสังเขปนี้ เป็นบทสรรเสริญอันไพเราะและเปี่ยมด้วยความหมายอันล้ำเลิศและลึกซึ้ง งดงามทั้งด้านภาษาที่เรียงร้อยให้เป็นมธุรสบทกวีที่ให้ความรู้สึกเคารพ รัก และเทิดทูน อีกทั้งเป็นการพรรณนาคุณอันประเสริฐของบุคคลสำคัญของธาตุธรรม คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเมื่อวันเวลาได้เวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายนผู้รักการปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่างรู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันคล้ายวันเข้าถึงธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี ทังนี้ แม้พระเดชพระคุณ ้หลวงปู่จะพบทางหลุดพ้นแล้ว แต่แทนที่ท่านจะปลีกตัวออกแสวงหาความวิเวกลำพังตามป่าเขาและปฏิบัติตนไม่ข้องแวะกับชาวโลก ในทางตรงข้าม ท่านกลับมีเมตตากรุณาอย่างมหาศาลที่จะยืนหยัดอยู่ในเมือง ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมเมือง อุทิศตนเพื่อการเทศนาสั่งสอนและการปฏิบัติธรรมอย่างเด็ดเดี่ยว จนกระทั่งเกียรติคุณของท่านปรากฏกว้างไกลไปทั่วโลก
 • 13. ดุจท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นการบังเกิดขึ้นได้ยาก แต่เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดคุณอันมหาศาล เพราะพระพุทธองค์ทรงดำเนินพุทธกิจเพื่อนำพาชาวโลกทังหลายให้เข้าถึงธรรมกายและเข้าสูเ่ ส้นทางแห่งความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ และเพราะ ้พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย และได้สืบทอดนำคำสอนอันสูงค่าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่ชาวโลกอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ปรากฏและก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อมหาชนในปัจจุบันดังนัน ศิษยานุศษย์ทงหลายจึงพร้อมใจกันทีจะแสดงออกด้วยสักการบูชาอันสูงค่า ด้วยการร่วมกันหล่อ ้ ิ ั้ ่รูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำไว้สักการบูชา ซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นการบูชาพระสงฆ์ผปฏิบตดปฏิบตชอบเช่นท่านแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นคุณแห่งพระธรรมและยังเป็นการนอบน้อม ู้ ั ิ ี ั ิบูชาไปถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วย และแม้ปัจจุบันนี้ หลวงปู่จะละสังขารไปนานกว่า ๕๐ ปีแล้ว แต่ศรัทธามหาชนก็ยังเคารพนับถือไม่เสื่อมคลาย พากันหลั่งไหลมาสักการะรูปหล่อที่เหมือนกายของท่าน ที่สาธุชนทั้งหลายร่วมกันหล่อขึ้นมา ดุจดังจะขอให้ท่านเกิดใหม่ด้วยกายทองคำ
 • 14. ปฏิบัติธรรมรอบเช้าในวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 • 15. ปิดทอง ตรึกธรรม นำสู่สันติสุขภายใน พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้นำในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ท องคำด้ ว ยความกตั ญ ญู อ ย่ า งสู ง ส่ ง ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ส าธุ ช น ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์กัลยาณมิตรทังหลาย ได้เข้าใกล้ชดรูปหล่อทองคำด้วยการปิดแผ่นทองและสักการบูชาพระเดช ้ ิพระคุณหลวงปู่ ซึ่งปรากฏว่ามีสาธุชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาปิดทองกันอย่างเนืองแน่นแม้จะขยายวันเวลาออกไปเรื่อย ๆ แต่ความหนาแน่นของผู้คนก็ยังมีมามากมายเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือ บุคคลใดได้ปิดทองแล้ว ต่างล้วนมีแต่ความปลื้มปีติ เพิ่มพูนศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างยิ่ง ต่างมุ่งที่จะนำเอาคำสอนไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้รู้ได้เห็นธรรมตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เข้าถึง ซึ่งปรากฏการณ์แห่งพลังมหาชนที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของมหาชนที่มีต่อท่านแล้ว ยังเป็นการประกาศให้เห็นถึงคุณธรรมอันยิ่งของท่าน เพราะท่านเป็นแบบอย่างแห่งพระภิกษุสงฆ์ ผูประพฤติปฏิบตตรงต่อเส้นทางพระรัตนตรัย ้ ัิซึ่งผู้ที่จะเป็นแบบอย่างแห่งธรรมปฏิบัติได้นั้น นอกจากจะ “รู้จริง” แล้ว ยังต้อง “รู้แจ้ง”สามารถปฏิบัติได้และสั่งสอนได้ด้วย ถ้าเป็นได้เช่นนี้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการสักการะยกย่องในฐานะแห่งมหาปูชนียาจารย์ ถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว ก็เสมือนกับนั่งอยู่ในหัวใจของมหาชนอยู่เสมอ
 • 16. “สายศีล” สายเชือกแห่งศรัทธาที่ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายมาเป็นเกลียวเชือกที่แข็งแรงแน่นเหนียวประดุจดั่งศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย
 • 17. วันครูวิชชาธรรมกาย อัญเชิญรูปหล่อทองคำเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ อันเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยอมสละชีวิตอุทิศเพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรม และในที่สุดท่านก็ได้เข้าถึงธรรมกายเมื่อ ๙๓ ปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยจึงดำริให้มีการสักการบูชารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยการอัญเชิญรูปหล่อทองคำกระทำทักษิณาวรรต คือ เวียนขวารอบมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มาพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนหลายแสนชีวิต ซึ่งการจัดขบวนแถวธงทิวและขบวนแห่ ได้ มี การซักซ้อมเตรียมการมาเป็นอย่ า งดี เพราะจะมี ผู้ ค นจากทุ ก สารทิ ศ ที่ปรารถนาจะขอร่วมเดินในขบวนอัญเชิญหลวงปู่ทองคำรอบมหาธรรมกายเจดีย์ แม้จะรู้ว่าเป็นระยะทางทียาวไกล แต่ทกคนหาได้ไหวหวัน ใครเดินไม่ไหวก็ยงขอให้ลกหลานช่วยจัดรถเข็น ่ ุ ่ ั ูล้อเลื่อนลากจูงกันไป จนสำเร็จสมปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งสักการบูชาและความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ ภาพเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของวันที่ ๒๓ กันยายน ปีนี้ ถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อันงดงาม โดยงดงามทั้งจิตใจที่ได้ถูกจารึกไว้แล้วว่าเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ และยังงดงามด้วยศรัทธาที่พร้อมใจกันมาเดินขบวนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในมือถือ “สายศีล” ซึ่งเป็นสายเชือกแห่งศรัทธาที่ได้ร่วมกันฟั่นมาจากเส้นด้าย จนกลายเป็นเกลียวเชือกที่แข็งแรงแน่นเหนียว ประดุจดั่งศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัย
 • 18. เราคือ...ผู้อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ในวันอัญเชิญรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ไม่เพียงมีชาวไทยจากทั่วประเทศเท่านั้น ยังมีชาวต่างประเทศหลายท่านเข้ามาร่วมในขบวนอัญเชิญ บางท่านก็ขอแบกเสลี่ยงอัญเชิญรูปหล่อทองคำด้วยตนเอง แม้จะหนักและระยะทางยาวไกล แทนที่จะบอกว่าเหนื่อยแต่กลับดีอกดีใจ บอกว่ามีความประทับใจสุด ๆ ชื่นชมว่าเป็นงานที่จะทำให้โลกตะลึง และยังได้สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่มีพลานุภาพมาก อีกทั้งยังได้มาเห็นศรัทธาอันไม่มีประมาณ ที่ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่จำนวนมหาศาลจากทั่วทุกมุมโลกมุ่งมารวมตัวกันอย่างสงบ และในแววตาของทุกคนฉายแววศรัทธา เต็มไปด้วยความเลื่อมใส มีความเคารพต่อหลวงปู่อย่างเต็มเปี่ยม บางท่านแม้เป็นสตรี แต่ก็เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญ ได้มาร่วมอัญเชิญจักรแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนรัตนะ ๗ มีท่านหนึ่งบอกกับนักข่าวชื่อดังที่กำลังเกาะติดสถานการณ์อยู่ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะก่อนจะมางานอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ เหมือนมีคำสั่งออกมาจากศูนย์กลางกายว่า ให้นั่งสมาธิอย่างเข้มข้นและทำใจใส ๆ ทั้งสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพอทำแล้ว ใจก็อะเลิร์ตเบิกบานสุด ๆ แต่พอถึงวันอัญเชิญจักรแก้วจริง ๆ ก็รู้สึกว่าหนัก จนนึกกังวลนิด ๆ ว่า เราจะเวียนประทักษิณครบรอบหรือเปล่า และจู่ ๆศูนย์กลางกายก็บอกเราว่า ให้นึกถึงหลวงปู่ไว้กลางท้อง ก็นึกไปเรื่อย ๆ อยู่ ๆ หลวงปู่ก็ขยายใหญ่ขึ้นคลุมตัวเรา รู้สึกปีติมาก จากนั้นจึงสวดสรรเสริญท่านไปด้วย พอทำอย่างนี้ก็รู้สึกเบาทั้งกาย ทั้งใจ ปลื้มสุด ๆ และสามารถอัญเชิญจักรแก้วไปได้อย่างสบาย ๆ”
 • 19. เราคือบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
 • 20. เทิดครู บูชาธรรม และขอติดตาม...ตามติดไปสู่...ที่สุดแห่งธรรม อย่างไรก็ตาม การจะแสดงออกถึงความเคารพนับถือต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ หรือจะด้วยการกล่าวพรรณนาคุณของมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศด้วยเมตตาและมีคุณธรรมอันวิเศษนี้ ย่อมกล่าวได้ไม่สิ้นสุด บุคคลใดมีสติปัญญาเท่าใด ก็พรรณนาสรรเสริญคุณท่านได้ตามกำลังสติปัญญาของตนเท่านัน แต่พระคุณอันมหาศาลของท่านเกินกว่านันหลายเท่านัก หากด้วยปัญญาอันน้อยนิด ้ ้ประดุจแสงหิงห้อยเมือเทียบกับดวงตะวัน จึงเชือว่าทุกท่านย่อมจะขอนอบน้อมถ่อมใจทีจะศึกษาเรียนรู้ ่ ่ ่ ่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่าน แม้จะไม่บรรลุผลในชาตินี้ ก็หวังเพื่อให้เป็นอุปนิสัยติดตามไปในปรภพเบื้องหน้า โดยพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายจะได้เจริญฉันทะ วิริยะจิตตะ และวิมังสา ที่จะดำเนินตามแบบอย่างของท่านให้ก้าวหน้าเรื่อยไป สักวันหนึ่งก็ย่อมจะเกิดผลและจะรู้ด้วยตัวของเราเองได้ในที่สุด ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ เมื่อถึงวาระวันสำคัญที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยเป็นวันครบ ๙๓ ปี ของการเข้าถึงธรรมกายของท่าน และในวาระดังกล่าวนี้ ศิษยานุศิษย์และผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมจะถือเป็นโอกาสที่จะร่วมกันรำลึกถึงท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม และจะได้น้อมสรรเสริญท่านด้วยความเคารพศรัทธา สมดังถ้อยพรรณนาในบทกวีทำนองสรภัญญะอันเลิศด้วยความงดงามแห่งภาษาและความหมายอันลึกซึ้ง ที่จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของมหาชนตลอดไป
 • 21. ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม เอกสงฆ์พระนาม“จัน- ทสโร”วิสุทธิ์สม ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ ท่านหวังวิมุตติ์พ้น ชนะกลพญามาร มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย พลีชีพถวายศาสน์ หยุดนิ่งสนิทใน มุนินาถ ณ เพ็ญใส หฤทัย ณ กลางกาย ถึงแม้ท่านจะยัง ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย มีชีวิตอยู่หรือ เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์ วิชชาพระชาญเชี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร ล่วงลับไปแล้ว ปราบสิ้นกิเลสราน รู้แจ้งกระจ่างจินต์ อภิบาลมหาชน พระถวิลจะรวมพล ก็เสมือนกับ หยุดนิ่งลุมรรคผล ยอมตายมิยอมแพ้ อนุสนธิ์พระต้นธรรม์ มนะแน่มิแปรผัน นั่งอยู่ในหัวใจ กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี ของมหาชน ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์ อยู่เสมอ ด้วยเดชะสรรเสริญ ขอพร“พระมงคล- อวยชัยมลายโศก สุเจริญพิพัฒน์ผล เทพมุนี”พิชิตมาร นิรโรคลุภัยพาล สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิช์ชาพระชินสีห์ เปี่ยมบุญญบารมี สุขะสันต์นิรันดร์กาลฯ
 • 22. วันครูวิชชาธรรมกาย (โอวาทคุณครูไม่ใหญ่) การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่บนโลกมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะว่าพญามารกันนักกันหนาทีเดียว เนื่องจากการที่จะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปถึงต้นเหตุของพญามารนั้น ต้องมีกายมนุษย์จึงจะเร็วแรง เพราะฉะนั้นพญามารจึงกลัวการบังเกิดกายมนุษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่มากทีเดียว รวมทั้งกายของทุก ๆ คนในโลกด้วย แต่ว่าเราแต่ละคนไม่ทราบว่าตนเองมีความสำคัญ เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัว ซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิตคือพระธรรมกาย แต่ความลับนี้ถูกปิดตายเหมือนเอากุญแจล็อกไว้ แล้วก็ขว้างกุญแจทิ้งไปเลย จนกว่าจะมีผู้รู้บังเกิดขึ้นในโลก มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น จึงจะมาแนะนำสังสอนให้เราเข้าใจ แล้วเราก็จะทิงทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิง กลับไปหาเป้าหมายทีแท้จริงของ ่ ้ ่ ่ชีวิต เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่มาบังเกิดขึ้นในยุคของเรา ก็ถือว่าเรามีบุญลาภมาก อย่าให้โอกาสดีเป็นวิกฤตของชีวิต การที่เราได้มารู้หลักวิชชาเกี่ยวกับเรื่องการทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกาย ถือว่าเป็นบุญลาภของเรา ถ้าไม่มทานก็ยากทีเ่ ราจะรูได้ เพราะคำสอนของพระสัมมา- ี่ ้สัมพุทธเจ้าทีถกบันทึกเอาไว้ตามพระคัมภีรนน เมือกาลเวลาผ่านไป ๒,๕๐๐ กว่าปี ก็กระจัดกระจายไป ู่ ์ ั้ ่ด้วยสาเหตุสงครามบ้าง ทุพภิกขภัยบ้าง ดังนัน คำสอนจึงไม่ปะติดปะต่อกัน มีคำว่าพระธรรมกาย ้หลงเหลืออยู่ในคัมภีร์เถรวาทบ้าง มหายานบ้าง กระจัดกระจายกันไป แปลความหมายที่แตกต่างกันไป และยากต่อการน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงได้
 • 23. เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัว ซึ่งจะเปิดเผยความลับของชีวิต คือ พระธรรมกาย แต่ความลับนี้ถูกปิดตาย เหมือนเอากุญแจล็อกไว้ แล้วก็ขว้างกุญแจทิ้งไปเลย จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่งท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน และค้นพบวิธการเข้าถึงด้วยการทำใจหยุดนิง เหมือนท่านเอากุญแจมาไขห้องทีเ่ ก็บความลับของชีวต ี ่ ิออก โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจากประสบการณ์ภายในของท่าน จึงมีถ้อยคำเป็นอมตวาจาว่า“หยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหัต” ใครได้ยินคำนี้ก็ถือว่าเป็นบุญลาภมีบุญหู บุญตัว บุญใจเหลือเกิน แต่เราจะมีวาสนาที่จะให้โอกาสตัวเองลงมือปฏิบัติไหมเท่านั้น วันใดที่มวลมนุษยชาติให้ความสนใจตรงนี้ แล้วลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กัน วันนั้นคือวันที่มารสะดุงทังภพ ถ้าวันใดมนุษย์เห็นความสำคัญของคำว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” หยุดนิงทีศนย์กลางกาย ้ ้ ่ ู่ฐานที่ ๗ วันนั้นจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุก ๆ คน ความแตกต่างภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง การบาดหมางกัน การรบราฆ่าฟันกันก็จะหมดไป เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดี วันสว่าง กลางวันก็สว่างด้วยแสงอาทิตย์ กลางคืนก็สว่างด้วยแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ กลางกายของเราก็ต้องสว่างด้วยแสงธรรมเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปูของเรา เพราะฉะนันการอัญเชิญหลวงปูรอบมหาธรรมกายเจดีย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิง ่ ้ ่ ่ต่อพวกเราและเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายมาก เราจึงต้องให้ความสำคัญกับวันนี้และให้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปูเ่ ชือมสายบุญสายสมบัตจกรพรรดิให้เรา เราจะได้มอปกรณ์ ่ ิั ีุในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม อย่าให้พญามารตัดบุญตัดสายสมบัติของเราได้ เพราะจุดหมายปลายทางยังยาวไกล จะไปถึงตรงนั้นได้ต้องมีบุญบารมีมาก จะมีบุญบารมีมากก็ต้องสร้างบุญบารมีมาก ๆ จะสร้างได้มากก็ต้องมีทรัพย์ในระดับสมบัติจักรพรรดิมาก ๆ เมื่อมีมากอย่างนี้ความสะดวกสบายก็เกิดขึ้นกับกายมนุษย์หยาบ เมื่อกายมนุ ษ ย์ ห มดห่ ว ง หมดกั ง วลกั บ เรื่ อ งภายนอก ก็ จ ะทำให้ ใ จกลั บ มาสู่ ที่ ตั้ ง ได้ ง่ า ย แปลว่ าอำนวยความสะดวกให้กายมากเพียงใด ก็เท่ากับอำนวยความสะดวกให้ใจกลับมาตังทีศนย์กลางกาย ้ ู่ฐานที่ ๗ มากเพียงนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีสายบุญและสายสมบัติมาก ๆ แต่อย่างไรก็ตามมารก็คือมาร ไม่ใช่หมู เป็นคู่ต่อสู้สำคัญของฝ่ายพระ ฝ่ายบุญล้วน ๆ เราก็อยู่ในสายตาเขาเช่นเดียวกัน เขาก็พยายามจะตัดรอนสมบัตของเรา บุญของเรา ด้วยการทำให้เราหงุดหงิด ขัดเคืองใจ ิในหลาย ๆ สาเหตุ หลาย ๆ ประการ ซึ่งเราต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพญามารให้ดี และก็ทำให้ถูกหลักวิชชา อย่าให้พญามารหัวเราะเยาะเราได้ ดังนั้นต้องรักษาใจให้ใส ๆ และนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่กลางกาย
 • 24. ç™’«‘μπ’ȇ°‘¥¡“ √â“ß∫“√¡’ μâÕß欓¬“¡∑”§«“¡¥’„Àâ‡μÁ¡∑’Ë ∂â“μâÕß°“√®– √â“ß∫“√¡’„À≥⥒®√‘ß Ê μâÕßμ‘¥∏√√¡– Õ¬à“μ‘¥∫ÿ§§≈ ·≈â«®– √â“ß∫“√¡’‰ª‰¥âμ≈Õ¥ ®–𔧫“¡‡®√‘≠¡“ Ÿàμ—«‡Õß·≈–À¡Ÿà§≥–¥â«¬ „Àâ¡’ μ‘ Õπμ—«‡ÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ 35
 • 25. ๓๖ทบทวนบุญเรื่อง : ธรรมยันตี พิธีวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ ณ เสาจันทรา อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 • 26. เคยคิดกันบ้างไหม ว่าคนอีกซีกโลกหนึ่ง ในใจมนุษย์ ในช่วงเวลาที่อะไร ๆ ก็ไม่แน่นอนซึ่งเราเองไม่เคยรู้จัก สามารถทำร้ายเราได้แทบ ลองคิ ด ดู ว่ า ถ้ า ทุ ก อย่ า งยั ง เกิ ด ขึ้ น เช่ น นี้ ต่ อ ไป ไม่ทันตั้งตัว เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อีกนานเพียงไหน สงครามโลกครั้ ง หลั ง สุ ด เริ่ ม จากแรง มาถึงตรงนี้ คงพอรู้แล้วว่า การดูแลรักษาตั ด สิ น ของผู้ น ำไม่ กี่ ค น ในที่ ห่ า งไกลหลายพั น โลก ก็คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยเช่นกันกิโลเมตร แต่ทำให้คนไทยต้องวิ่งหลบลูกระเบิด และการดูแลรักษาโลกไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดมาแล้ว คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ การล้มตึงของสถาบันการเงินไซส์ยักษ์ ใน และหนทางเดี ย วที่ ทุ ก คนบนโลกจะร่ ว มมื อ กั นอเมริกา ทำให้ครอบครัวเราต้องพลอยรัดเข็มขัด สร้ า งสั น ติ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนต้ อ งรู้เพราะพิ ษ เศรษฐกิ จ ฝื ด เคื อ งไปทั่ ว โลก แม้ แ ต่ ความจริงของชีวิต รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วธรรมเนียมการอยู่ก่อนแต่ง หรือชิงสุกก่อนห่าม ไปไหน และความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในอดีต สิ่งเหล่านี้กำลังไหลบ่า มาท่วมทับรากเหง้าคนไทย จนเด็กรุ่นใหม่มอง ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ประกาศชัย เรื่องไม่สู้ดีเป็นของธรรมดา งานเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของคนบนโลกใบเดี ย ว บริ เ วณหอฉั น คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ ในปี ที่กับเรา ล้วนมาจากความไม่รู้จริงของชีวิต บ่งบอก ๔๐ ของการสร้างวัด และนอกเหนือจากจำนวน การมีอยู่อย่างยาวนานของความโลภ โกรธ หลง อันล้นหลามของสาธุชนที่มาร่วมงาน ยังมีบุคคล
 • 27. ทุกหัวใจกตัญญู ที่น้อมบูชาธรรม คุณยายอาจารย์ฯ ด้วยพลังใจ อันเต็มเปี่ยม มุ่งมั่นสู่การสร้าง อาคารหลังนี้ ให้สำเร็จ แผ่นทองบรมจักรพรรดิอัศจรรย์กลุ่มหนึ่งออกมาทำหน้าที่สำคัญ พวกเขา ก็ได้เริ่มวางแผ่นทองบรมจักรพรรดิ ณ เสาจันทราอยู่ ใ นชุ ด ขาวบริ สุ ท ธิ์ ในฐานะเจ้ า ภาพผู้ มี บุ ญ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาซึ่งเป็นประธานชั้น ประธานห้อง ประธานกอง จันทร์ ขนนกยูง ท่ามกลางเสียงคณะสงฆ์สวดในการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ “ชยั น โต” ก่ อ นจบลงด้ ว ยบทสวดสรรเสริ ญเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ไปทั่วโลก พวกเขาออกเดินหน้าจากหอฉันคุณยาย หลังการมาถึงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อาจารย์ฯ เพียงไม่กี่ก้าว ข้ามเขตแดนสำคัญที่กั้น(หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานในพิธี และผ่านช่วง ระหว่างปัจจุบันและอนาคต แม้อาคารหลังนี้ยังอยู่เวลาของการหยุดใจสู่สมาธิแล้ว พวกเขาเหล่านี้ ในสภาพมองไม่เห็น แต่อีกไม่กี่ปี อาคารทรงกลม
 • 28. อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ หนึ่งเดียวรวมทุกงานสร้างบารมีซึ่ ง เป็ น รู ป ทรงสากลที่ ไ ร้ ก าลเวลา ศาสนสถาน เศรษฐกิ จ ที่ พ่ น พิ ษ สั ง คมที่ พ่ น ภั ย จะมี ใ ห้ เ ห็ นแห่ ง นี้ จ ะเป็ น สถานที่ ท ำงานเผยแผ่ ค ำสอนของ น้ อ ยลงตามความเบาบางของความโลภ โกรธพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ไปส่ อ งสว่ า งยั ง ใจของ หลง เราเองจะไม่ต้องรัดเข็มขัดจนเอวกิ่ว ไม่ต้องมวลมนุษยชาติตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ชาวโลก หวาดผวาจากความรุนแรงและอื่นๆ อีกมากได้รู้ความจริงของชีวิต คนเรามั ก ตามหาช่ ว งเวลาที่ ดี ที่ สุ ด ของ ความปลื้ ม ปี ติ มี ใ ห้ เ ห็ น บนใบหน้ า ของ ตนเสมอ โดยหารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วไม่มีเวลาใดทุกคน นั่นหมายถึงพลังใจอันเต็มเปี่ยมล้น ในการ จะพิเศษมากไปกว่าปัจจุบันอีกแล้ว เพราะเราคือมุ่ ง มั่ น สร้ า งอาคารหลั ง นี้ ใ ห้ ส ำเร็ จ ด้ ว ยหั ว ใจ เจ้าของเวลานั้นและสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้กตัญญูบูชาธรรม ด้วยบุญในปัจจุบันนี้เอง ทุ ก คนทราบดี ว่ า วั น ใดที่ อ าคารหลั ง นี้ เพราะคนอย่างเราจะอยู่เผยแผ่ความจริงสร้ า งสำเร็ จ นั่ น จะหมายถึ ง ความรุ่ ง เรื อ งของ สู่ใจคนได้สักกี่สิบปี ฉะนั้น จึงต้องมีบุญใหญ่อย่างพระพุทธศาสนา หมายถึงความพร้อมที่จะส่งตรง อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อในวันใดความจริ ง ของชี วิ ต สู่ ค รอบครั ว โลก คนทั้ ง สอง ที่ไม่มีเรา อาคารหลังนี้จะยังอยู่เป็นศูนย์กลางการซีกโลกจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อศึกษาเรื่องของใจ เผยแผ่ความจริงอีกนานหลายศตวรรษอย่างจริงจัง การดูแลศีลธรรมกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ท้ า ยที่ สุ ด คำสอนของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าจะกลายเป็นของสากลอย่างไม่มีข้อกังขา เมื่อใจของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
 • 29. ç ¡∫—μ‘®–Õ¬Ÿà°—∫‡√“‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ‡√“¡’∫ÿ≠ ∂â“À¡¥∫ÿ≠  ¡∫—μ‘°Á‡ª≈’ˬπ¡◊Õ‰ª‡æ√“–©–π—Èπ∫ÿ≠®÷߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠ ·¡â‡√“¡Õ߉¡à‡ÀÁπ¥â«¬μ“  —¡º— ‰¡à‰¥â¥â«¬¡◊Õ ·μà«à“ ‘Ëßπ—Èπ¡’Õ¬Ÿà ®–‡ÀÁπ‰¥â°ÁμâÕ߇¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  À°√≥凧√¥‘μ¬Ÿ‡π’ˬπ¡ß§≈‡»√…∞’†®”°—¥  ∂“∫—π°“√‡ß‘π·≈– «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ∑“߇≈◊Õ°†∑“ß√Õ¥†¢Õß —ߧ¡ °“√·°âªí≠À“§«“¡¬“°®π∑’ˬ—Ë߬◊π·≈– √â“ß§π¥’„À⠗ߧ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà†50/132†À¡Ÿà†7 μ”∫≈§≈Õß “¡†Õ”‡¿Õ§≈ÕßÀ≈«ß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 ‚∑√. 0-2901-0508-10†Fax. 0-2901-0427 41
 • 30. ÙÚμ—°∫“μ√æ√–≈â“π√Ÿª‡√◊ËÕß : Õ—≠™≈’ ‡√◊Õß®‘μ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ °“√∑”∫ÿ≠μ—°∫“μ√·¥àæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ π—∫‡ªìπ«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’Õπ¥’ß“¡ — ·≈–¡’Õ‘∑∏‘æ≈Õ¬à“߬‘ËßμàÕ™’«‘짫“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß™“«‰∑¬¡“μ—Èß·μà‚∫√“≥ ·μà„πªí®®ÿ∫—π πà“‡ªìπÀà«ß«à“ª√–‡æ≥’°“√μ—°∫“μ√π—∫«—π®–≈¥πâÕ¬∂Õ¬≈߉ª®“° —ߧ¡‰∑¬ ¥â«¬¿“«– ‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡∑’Ë·¢àߢ—π°—π∑“ߥâ“π«—μ∂ÿ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¥â«¬®ÿ¥ª√– ß§å∑’˪√“√∂π“®–„Àâ‡À≈à“æÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù ‡°‘¥·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√ √—°…“ª√–‡æ≥’∑’Ë¥’ß“¡¢Õß°“√μ—°∫“μ√ „À⇪ìπ«—≤π∏√√¡™“«æÿ∑∏∑’ˇ¢â¡·¢Áß„π™ÿ¡™π μ≈Õ¥®π‡ªìπ¡√¥°∏√√¡Õ—π∑√ߧÿ≥§à“μ°∑Õ¥∂÷ßÕπÿ™π§π√ÿπÀ≈—ß ∑”„Àâ„πªïæ∑∏»—°√“™ à ÿ ÚııÛ π’È ‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ˜ˆ ®—ßÀ«—¥ ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ ‰¥â°â“« Ÿà ‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª ˜ˆ ®—ßÀ«—¥ ∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ Õ¬à“ßπà“¿“§¿Ÿ¡‘„® ‚¥¬¥”√‘¢Õßæ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ ‡æ◊ËÕ°àÕ „À⇰‘¥æ≈—ßæÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°≈—∫¡“√ÿà߇√◊Õߥ—߇¥‘¡ æ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√∂◊Õ‡ªìπ‡π◊Õπ“∫ÿ≠¢Õß‚≈° ∑à“π‡ªìπºŸ∏”√ß√—°…“¡√¥°∏√√¡¢Õß È â æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰«â„À⇪ìπ· ß «à“ß·°àæ«°‡√“∑ÿ°§π ®÷ßπ—∫‰¥â«à“∑à“π¡’Àπâ“∑’ˇªìπ §√Ÿ Õπ»’≈∏√√¡„Àâ°∫§π„π —ߧ¡ ´÷ß„πªí®®ÿ∫π¬—߉¡à¡ ∂“∫—π°“√»÷°…“∑“ß‚≈°·Ààß„¥ — Ë — ’ ®– “¡“√∂∑”‰¥â ·≈–°“√®– ◊∫μàÕÕ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ¬ß¬◊𬓫π“π‰¥âππ ∑”‰¥â¥«¬ —Ë —È â °“√μ—°∫“μ√∑”∫ÿ≠·¥àæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ ¥—ßπ—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ∑’ˉ¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏ ·≈–‰¥â∑”Àπâ“∑’ËÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß  ◊∫μàÕ‰ªμ√“∫π“π‡∑à“π“π 42
 • 31. 43
 • 32. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ Ò,ı √Ÿª μ—°∫“μ√æ√– Ò,ı √Ÿª ≥ ∂ππ°√ÿß»√’„π Àπâ“ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å Õ.‡¡◊Õß ®. ÿ√‘π∑√å ‚¥¬‰¥â√—∫ 8 §«“¡‡¡μμ“®“°æ√–∏√√¡‚¡≈’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å  ÿ√‘π∑√å ΩÉ“¬¡À“π‘°“¬ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–√“™«√§ÿ≥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ÿ√π∑√å ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ ¡“‡ªìπª√–∏“π ‘  ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°π“¬ªîμ‘∏√√¡ ∞‘μ‘¡πμ√’ √ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬ ¶√“«“  ‚¥¬¡’¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ ‡ªìπºŸâ·∑π π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– Õ“À“√∑’‰¥â®“°°“√μ—°∫“μ√®–𔉪∂«“¬·¥à Ë æÿ∑∏∫ÿμ√ Úˆˆ «—¥ „π Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ 𔉪 ¡Õ∫„ÀâÀπ૬ߓπμà“ß Ê ∑’¢“¥·§≈π ·≈–𔉪‡ªìπ Ë¿—μμ“À“√ ”À√—∫æ√–∏√√¡∑“¬“∑∑’Ë®”æ√√…“μ“¡»Ÿπ¬åÕ∫√¡μà“ß Ê ®”π«π ÒÙ «—¥ „π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å‚¥¬°“√π”¢Õßæ√–∏√√¡‚¡≈’·≈–æ√–√“™«√§ÿ≥  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥ ÿ√π∑√å ‚√ß欓∫“≈ ÿ√π∑√å ‘ ‘‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å  ”π—°ß“πæ—≤π“™ÿ¡™π‡¡◊Õß ÿ√‘π∑√å °Õß°”°—∫°“√μ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π∑’Ë ÚÒ ‚√߇√’¬π√“™ª√–™“πÿ‡§√“–Àå Ú˘ ®—ßÀ«—¥»√’ –‡°…  ¡“§¡°Ÿâ¿—¬ ÿ√‘π∑√廟π¬åÕ∫√¡‡¬“«™ππ§√√“™ ’¡“ »Ÿπ¬åÕ∫√¡‡¬“«™π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å »Ÿπ¬åÕ∫√¡æ√–∏√√¡∑“¬“∑√ÿàπ‡¢â“æ√√…“„π®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å∑ÿ°»Ÿπ¬å »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√ ÿ√‘π∑√å «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 44
 • 33. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò, √Ÿª ≥ ∂πππ‘æ—∑∏åÕÿ∑‘» Û Ò, √Ÿª„®°≈“߇¡◊ÕßÀ“¥„À≠à ®. ß¢≈“ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥–¿“§ Ò¯ ¡“ 8‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√∫‡°’¬√μ‘®“°æ≈μ√’Õ¥¡™—¬ — ÿ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“∏√√¡ “‚√√—™μå √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¿“¬„π¿“§ Ù  à«πÀπâ“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“ ´÷Ëß°“√μ—°∫“μ√§√—Èßπ’È æÿ∑∏»“ π‘°™π‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°–¥â«¬ π—∫‡ªìπ‚Õ°“ ¥’¢Õß™“«æÿ∑∏∑’ˉ¥âμ—°∫“μ√∂«“¬ —߶∑“π°—∫§≥–æ√–¿‘°…ÿ ß¶å„π ÒÙ ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ ·≈–§≥– ß¶å∑’ˇ¥‘π∑“ß¡“®“°μà“ߪ√–‡∑»§◊Õ ¡“‡≈‡´’¬  ‘ߧ‚ª√å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥–¿“§ È È —Ò¯ §≥– ß¶å ÒÙ ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ §≥– ß¶åª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ §≥– ß¶åª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å §≥– ß¶åª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ °Õß∑—æ¿“§∑’Ë Ù ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‡∑»∫“≈π§√À“¥„À≠à ¡≥±≈∑À“√∫°∑’Ë ÙÚ Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ∂“π’μ”√«®Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à °“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ”π—°ß“π¿“§„μ⇢μ Ò ¥à“πμ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ∫√‘…—∑‡Õ°™πμà“ßÊ ¡Ÿ≈π‘∏‘∑à߇´’ˬßμ÷Íß Õߧå°√™“«æÿ∑∏‰∑¬ ¡“‡≈‡´’¬ ‘ߧ‚ª√å ‡§√◊Õ¢à“¬°—≈¬“≥¡‘μ√¿“§„μâ  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—Èß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå ¡Ÿ≈π‘∏‘ ˆ ªï ∏√√¡™—¬«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 45
 • 34. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ®—¥¢÷Èπ ≥ ≈“πÕπÿ “«√’¬å Ò,Úı √Ÿª ∑â“« ÿ√π“√’ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡ 8 ‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ ’¡“¿√≥å √Õ߇®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘ ®“°π“¬«‘∑¬“ °“¡πμå √ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ´÷Ëß°“√ μ—°∫“μ√§√—Èßπ’È æÿ∑∏»“ π‘°™π‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπ æÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊Õ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏∑’·∑â®√‘ß Ë Ë °“√μ—°∫“μ√æ√–„π§√—Èßπ’È π—∫‡ªìπ¡À“°ÿ»≈ Õ—π¬‘ß„À≠à πÕ°®“°‡ªìπ°“√μ—°∫“μ√æ√–„π‚§√ß°“√ Ë Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π ∑—«‰∑¬ ∑’ª√–®”»Ÿπ¬åÕ∫√¡Õ¬Ÿ„π®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ Ë Ë à ·≈â« ¬—߇ªìπ°“√ π—∫ πÿπ·≈–„Àâ°”≈—ß„®æÿ∑∏∫ÿμ√„πæ◊Èπ∑’Ë Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâÕ’°¥â«¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ ‡∑»∫“≈π§√√“™ ’¡“ μ”√«®¿Ÿ∏√¿“§ Û  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“Àâ“ߧ≈—ßæ≈“´à“ ‡∑ ‚°â‚≈μ—  ·¡Á§‚§√ ‡¥Õ–¡Õ≈≈å À¡Õ¬“æ≈“´à“ ‡°√‘°‰°√‡Õπ‡μÕ√å‰æ√´å ¥Ÿ ‚Œ¡ ‚§√“™«‘≈‡≈® ‡´‡«àπ‡®¡ å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈Õ’ “𠇥Á°¥’ V-Star ®“°‚√߇√’¬πμ–«—π™—¬«‘∑¬“‚√߇√’¬π√“™ ’¡“«‘∑¬“≈—¬ Ú »Ÿπ¬å°≈¬“≥¡‘μ√®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ Àπà«¬ß“π¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π «—¥æ√–∏√√¡°“¬ —·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 46
 • 35. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ≥ ∂ππ√¡¬å∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥Àπâ“®«πºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‚¥¬‰¥â√—∫ Ò,Úı √Ÿª§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–ª√– “∏πå “√§ÿ≥ ‡®â“§≥– 8®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ æ√âÕ¡¥â«¬π“¬æ’√–»—°¥‘Ï ’— ®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬åÀ‘π‡¡◊Õ߇°à“ ºŸ«“√“™°“√®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å ‡ªìπª√–∏“π âà ’—„πæ‘∏’ ‚¥¬¡’°—≈œª√“≥’ ‚√®π ‘𫑉≈ ‡ªìπºŸâ·∑ππ”°≈à“«√“¬ß“π ´÷ß°“√μ—°∫“μ√§√—ßπ’æ∑∏»“ π‘°™π Ë È Èÿ‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡ È È —√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥∫ÿ√√¡¬å  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ’—®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß∫ÿ√’√¡¬å ÀÕ°“√§â“®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√¡¬å  ¿“Õÿμ “À°√√¡®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å ™¡√¡§π√—° — —∫ÿ≠ ∫ÿ√√¡¬åπ«√—μπå ∫√‘…∑‚Õ∑Ÿ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—π·π≈ ®”°—¥ πÈ”μ“≈∫ÿ√√¡¬å  ”π—°ß“π‡¢μæ◊π∑’°“√»÷°…“∫ÿ√√¡¬å ’— — Ë ’— È Ë ’—‡¢μ Ù ∑«’°®´ÿª‡ªÕ√凴Áπ‡μÕ√å ™¡√¡∫ÿ√’√—¡¬å√ࡇ¬Áπ  ”π—°ß“π°—≈¬“≥¡‘μ√∫ÿ√’√—¡¬å ®—ßÀ«—¥∑À“√∫°∫ÿ√’√—¡¬å ‘°Õßæ—π∑À“√√“∫∑’Ë Ù °√¡∑À“√√“∫∑’Ë ÚÛ ‚√߇√’¬π∫ÿ√’√—¡¬åæ‘∑¬“§¡ ‚√߇√’¬π∫—«À≈«ß«‘∑¬“§¡ ‚√߇√’¬πÕ‘ “π‚°»≈»÷°…“ ‚√߇√’¬π≈–À“π∑√“¬√—™¥“¿‘‡…° «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§∫ÿ√’√—¡¬å «‘∑¬“≈—¬‡°…μ√·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∫ÿ√’√—¡¬å ∫√‘…—∑Àâ“ß√â“π æàէ⓪√–™“™π®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 47
 • 36. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ Ú,ı √Ÿª μ—°∫“μ√æ√– Ú,ı √Ÿª ≥ ∂ππ ÿ√‘¬‡¥™∫”√ÿß Àπ⓪√–μŸ “‡°μπ§√ Õ.‡¡◊Õß ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‚¥¬‰¥â√—∫ 8 §«“¡‡¡μμ“®“°æ√–∏√√¡∞‘μ≠“≥ ‡®â“§≥–¿“§ Ò ‘ ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ æ√–√“™∏√√¡‚ ¿≥ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ΩÉ“¬ ¡À“π‘°“¬ æ√–√“™ª√‘¬—μ‘«‘¡≈ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √âÕ¬‡ÕÁ¥ ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿμ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ‰¥â√∫‡°’¬√μ‘ — ®“°π“¬∏«—™™—¬ øí°Õ—ß°Ÿ√ ºŸ«“√“™°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ âà ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  π“¬¡—ß°√ ¬πμåμ√–°Ÿ≈ 𓬰Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ºŸâ·∑π §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π °≈à“«√“¬ß“πμàÕª√–∏“π ‚¥¬¡’π“¬∫√√®ß ‚¶…‘μ®‘√π—π∑å 𓬰‡∑»¡πμ√’ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ °≈à“«„Àâ°“√μâÕπ√—∫∑ÿ°∑à“𠧫“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥æ√–∏√√¡∑“¬“∑„π‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿ‡à ¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿ∫“π∑—«‰∑¬∑ÿ°«—¥„π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ àâ Ë ”π—°ß“π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥ ”π—°ß“π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√âÕ¬‡ÕÁ¥‡¢μ Ò,Ú,Û °Õßæ≈∑À“√√“∫∑’Ë ˆ ®—ßÀ«—¥∑À“√∫°√âÕ¬‡ÕÁ¥ μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√‡¡◊Õß√âÕ¬‡ÕÁ¥  ∂“π’μ”√«®∑“ßÀ≈«ß®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ™¡√¡°—≈¬“≥¡‘μ√√âÕ¬‡ÕÁ¥· π∫ÿ≠ ™¡√¡Õÿ∫“ ‘°“·°â«√âÕ¬‡ÕÁ¥  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—ß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå «—¥æ√–∏√√¡°“¬ È·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 48
 • 37. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡’æ‘∏’ μ—°∫“μ√æ√–μ—°∫“μ√æ√– Ú,Ò √Ÿª ∑’Ë®—ßÀ«—¥ √–·°â« ∫√‘‡«≥∂ππ»√’‡æÁ≠ μ≈“¥‚√߇°≈◊Õ Õ.Õ√—≠ª√–‡∑» ‚¥¬¡’ Ú,Ò √Ÿªæ√–¿‘°…ÿ ß¶å®“° Û ª√–‡∑»¡“‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ §◊Õ 8‰∑¬ °—¡æŸ™“ ·≈–‡«’¬¥π“¡ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“ ®—ßÀ«—¥ √–·°â«®“°æ√–§√Ÿ∏”√ߪ√‘¬μ§≥ √—°…“°“√‡®â“§≥–Õ”‡¿Õ —‘ÿ‡¡◊Õß √–·°â« ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√∫‡°’¬√μ‘®“° —æ.μ.Õ.擬—æ ∑Õß™◊π  ¡“™‘°«ÿ≤ ¿“®—ßÀ«—¥ √–·°â« Ë ‘‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ‚¥¬¡’𓬇√‘ß™—¬ ‰™¬«—≤πåπ“¬Õ”‡¿ÕÕ√—≠ª√–‡∑» ‡ªìπºŸâ°≈à“«√“¬ß“πμàÕª√–∏“π ·≈–°àÕπæ‘∏’μ—°∫“μ√ æÿ∑∏»“ π‘°™π‰¥â· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–·°â«§≥– ß¶å®—ßÀ«—¥ √–·°â« æ√–∏√√¡∑“¬“∑„π‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬∑ÿ°«—¥„π®—ßÀ«—¥ √–·°â« §≥– ß¶å°—¡æŸ™“ §≥– ß¶åπ“π“™“μ‘ §≥– ß¶å‡«’¬¥π“¡ ™¡√¡Õ√—≠√ࡇ¬Áπ‡¥Á°¥’ V-Star ºŸâπ”∫ÿ≠¿“§μ–«—πÕÕ° ∑À“√ μ”√«® Àπà«¬ß“π¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—Èß™“μ‘«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ 49
 • 38. π‘À’¬μ‘ ªÿ√‘‚  π‘À’π‡ «’. ºŸâ§∫§π‡≈« ¬àÕ¡‡≈«≈ß. Õß⁄. μ‘°. Ú/Òı¯. π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬∫√‘…—∑ ∫“ß°Õ°‰≈∑åμ‘Èß ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ · ß¡‘μ√ Õ‘‡≈§μ√‘§ ®”°—¥ºŸâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‚§¡‰øøÑ“∑ÿ°™π‘¥ √–∫∫æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å ‚§¡‰ø·≈–À≈Õ¥‰ø LED√à«¡√—°…å √à«¡≈¥ ª≈Õ¥¡≈æ‘… ‡æ◊ËÕ™’«‘μ·≈–‚≈° ’‡¢’¬«Àπ÷Ëß„π§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õ߇√“ ∑’Ë¡’ à«π√à«¡„Àâ· ß «à“ß·≈–√à«¡ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë §ÿ≥π«√—μπå 081-334-3301, §ÿ≥©≈Õß»—°¥‘Ï 081-890-3280 50
 • 39. ç∫ÿ≠‡Õ“μ‘¥μ—«‰ª‰¥â ¡’πâÕ¬∑”πâÕ¬ ∑”∫àÕ¬ Ê °Á¡“°‡Õß ‡À¡◊Õπ‡°Á∫‡ß‘π„ à°√–ªÿ° ∂÷ß®–¡’æ—π≈â“π ∂Ⓣ¡à‰¥â∑”∫ÿ≠ ‡«≈“쓬°Á‡Õ“μ‘¥μ—«‰ª‰¡à‰¥â ¬—߉¡à„™à¢Õ߇√“ ∂Ⓡ√“∑”∫ÿ≠  ¡∫—μ‘°Á‡ªìπ¢Õ߇√“ μ‘¥μ—«‡√“¢â“¡¿æ¢â“¡™“μ‘é §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬º≈‘μ¿—≥±å‡ √‘¡Õ“À“√μ√“≈¥“«—≈≈‘ÏÀà«ß„¬„ à„® ÿ¢¿“æ¥â«¬º≈‘μ¿—≥±å‡ √‘¡Õ“À“√μ√“≈¥“«—≈≈‘Ï “√ °—¥®“°„∫∫—«∫° ‡ª≈◊Õ°Õßÿàπ  “À√à“¬ ‰ª√Ÿ≈‘πà“ ‚ª√μ’π∂—Ë«‡À≈◊Õß π„®μ‘¥μàÕ ‚∑√»—æ∑å 02-514-0055, 08-1835-2895, 08-9814-2466www.ladawan.net E-mail : lw_w@hotmail.com 51
 • 40. ıڠ߇§√“–Àå‚≈°‡√◊ËÕß : °Õß∫√√≥“∏‘°“√ ¢÷Èπ™◊ËÕ«à“πÈ”∑à«¡ ..‰¡à‡æ’¬ß®–日擇Փ∑√—æ¬å π¡’§“‰ª‡∑à“π—π ·μà¬ß日擰”≈—ß„®‰ª®“° ‘ à È —ºŸâ§π‰¡àπÕ¬∑’‡¥’¬« ·≈–°“√∑’˪√–‡∑»‰∑¬μ—ÈßÕ¬Ÿà∫π ⇠âπ∑“ß≈¡¡√ ÿ¡ °Á¬“°‡À≈◊Õ‡°‘π∑’Ë®–À≈’°‡≈’ˬ߿—¬„°≈âμ—«π’ȉ¥â¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ®—ßÀ«—¥πà“π ≈à“ ÿ¥ æ◊Èπ∑’ËÀ≈“¬·Ààß„π®—ßÀ«—¥πà“πμâÕßμ°Õ¬Ÿà„π ¿“æ„μâ∫“¥“≈Õ¬à“ß©—∫æ≈—π ‡π◊ËÕß¡“®“°Ωπ∑’Ë°√–ÀπË”≈ß¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß æ’ËπÕߪ√–™“™π‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ‡ªìπ®”π«π¡“° ®“° ¿“æ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ∑”„Àâ âæ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ¡Õ∫À¡“¬„Àâæ√–¡À“ª√–∑’ª ∑’ª™‚¬ æ√âÕ¡¥â«¬§≥– ‡ªìπºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–°—≈¬“≥¡‘μ√®“°∑—Ë«‚≈° 𔇧√◊ËÕßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§°«à“ Û ™ÿ¥ ®“°‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– 52
 • 41. Ò ≈â“π√Ÿª ˜ˆ ®—ßÀ«—¥∑ÿ°«—¥∑—Ë«‰∑¬ ‰ª„À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õª√–™“™π∑’ª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡∑’μ”∫≈ ∂“π Ë Ë·≈–μ”∫≈‡™’¬ß¢Õß ®—ßÀ«—¥πà“π ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë Ò°—𬓬π æ.». ÚııÛ ∑’˺à“π¡“ πÕ°®“°π’Èæ√– ß¶å„π‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ ®“°»Ÿπ¬åÕ∫√¡«—¥‰À≈πà“π·≈–»Ÿπ¬åÕ∫√¡«—¥√“™∫”√ÿß ·¡â¿—¬πÈ”∑à«¡‰¥â √â“ߧ«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„Àⷰຟâ§π¬—߇¥‘π∑“߉ª¡Õ∫‡§√◊ËÕßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§·°à™“«∫â“π ·μàπÈ”„®¢Õßæ«°‡√“™“«æÿ∑∏∑’Ë¡Õ∫„Àâ®–‡ªìπÕ’°¥â«¬ ‚¥¬¡’æ√–§√Ÿæ‘∑—°…凮μ‘π“ππ∑å ‡®â“§≥– °”≈—ß„®„Àâæ«°‡¢“≈ÿ°¢÷Èπ Ÿâ°—∫™’«‘μμàÕ‰ªÕ”‡¿Õ∫â“πÀ≈«ß„Àâ°“√μâÕπ√—∫  ∂“π∑’·√°∑’∑”æ‘∏’ Ë Ë√—∫¡Õ∫ §◊Õ «—¥∫â“π√âÕß ∫â“π∑ÿ߇®√‘≠ ´÷ß √â“ߧ«“¡ à ˪≈◊È¡ªïμ‘„®„Àâ∑ÿ°§π∑’ˇ¥‘π∑“߉ª√—∫‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ∑ÿ°√Ÿª √«¡∂÷ß°—≈¬“≥¡‘μ√∑—Ë«‚≈°∑’Ë√à«¡·√ß√à«¡„®À≈—ß®“°π—Èπ ∑’¡ß“π‡¥‘π∑“ßμàÕ‰ª¬—ß∫â“πªÉ“ —°  àß°”≈—ß„®‰ª„Àâæ«°‡¢“ºà“π∑“ß‚§√ß°“√μ—°∫“μ√μ”∫≈‡™’¬ß¢Õß ‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß°Áæ∫«à“¡’ºŸâ√Õ§Õ¬§«“¡ æ√–§√—Èßπ’ș૬‡À≈◊Õ®”π«π¡“° ∫â“π‡√◊Õπ·≈–∑’Ë𓇠’¬À“¬ ≥ «—ππ’È §«“¡ “¡—§§’„πÀ¡Ÿ™“«æÿ∑∏‰¥â°≈“¬ à∂ππ∂Ÿ°μ—¥¢“¥ ºŸâ§π∑’ˇ¥‘π∑“߉ª√—∫ ‘ËߢÕßμà“ß ‡ªìπæ≈—ß·Ààß°“√¥Ÿ·≈´÷Ëß°—π·≈–°—π °≈“¬‡ªìπ°≈à“«¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï ∑’ˇ¡μμ“ °”≈—ß„®∑’¡Õ∫„Àâ°π„π¿“«–§—∫¢—π ..·≈–‡ªìπÕ’°Àπ÷ß Ë — Ë àß ‘ËߢÕ߉ª™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–‰¡à‡§¬∑Õ¥∑‘Èß„π«—π∑’Ë º≈ß“π∫ÿ≠∑’≈°æ√–∏—¡œ ∑ÿ°§π®–ª≈◊¡ªïμ¿“§¿Ÿ¡„® ËŸ È ‘ ‘æ«°‡¢“¡’¿—¬ ·≈–¬—ß°≈à“«¢Õ∫æ√–§ÿ≥æÿ∑∏∫ÿμ√  ¡°—∫∑’ˇ°‘¥¡“ √â“ß∫“√¡’ L 53
 • 42. çÀ≈«ßæàÕ¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–‰ª∂÷ß∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡ ·μà°Á‰¡à‰¥â§‘¥‰ª¬“«‰°≈ §‘¥‰ª«—πμàÕ«—π °àÕπ®”«—¥°Á§‘¥«à“ ‡√“μâÕ߉ª∂÷ß∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡„À≥â μ◊Ëπ¡“‡ÀÁπºâ“‡À≈◊Õß°Á§‘¥«à“ «—ππ’ȇ√“®–‡ªìππ—°∫«™∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ·≈–®–μ—Èß„®‰ª„Àâ∂÷ß∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡„À≥â À≈«ßæàÕ§‘¥Õ¬à“ßπ’È∑ÿ°«—𠧑¥«—πμàÕ«—π ®π‡¥’ά«π’È°Á¬—ߧ‘¥Õ¬à“ßπ’ÈÕ¬Ÿà „®¢ÕßÀ≈«ßæàÕ‰¡à‡§¬À≈ÿ¥®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬‡≈¬é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬‚¥¬ ∫√‘…—∑ ®’æ’‡ÕÁ¡ °√ÿäø (1997) ®”°—¥ 54
 • 43. çμâÕß欓¬“¡μ√÷°Õ¬Ÿà„π∏√√¡–μ≈Õ¥‡«≈“ ‡¡◊ËÕ¡’Õ–‰√‡°‘¥¢÷Èπ ªí≠≠“∑’ˇ°‘¥®“°°“√π—Ëß∏√√¡–®–¡“™à«¬„Àâ‡√“√Ÿâ„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°μâÕß¡“°∑’Ë ÿ¥é §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ ∫√‘…—∑ ‚Œ¡ ∑’«’ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ ∂“π’‚∑√∑—»πåºà“𥓫‡∑’¬¡ 24 ™—Ë«‚¡ß ç “√–¥’...∑’«¢Õߧ√Õ∫§√—«é §«“¡∂’Ë 11635 MHz, NSS-6 Ku-Band √“¬°“√∏√√¡– ’‡æ◊ËÕª√–™“™π, √“¬°“√√Ÿâ√Õ∫∫â“π, √“¬°“√ Smart Home, √“¬°“√ Q.C.Car, √“¬°“√√Ÿâ∑—π°ØÀ¡“¬, √“¬°“√≈‘¢‘μøÑ“ 5 ¡‘μ‘,√“¬°“√ ÿ¢¿“楒 8 Õ.,√“¬°“√≈–§√∏√√¡–, √“¬°“√ ”À√—∫‡¥Á°  Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑Ë’ ‚∑√. 081-647-1050, 080-245-1000‡≈¢∑’Ë 11 ∂ππæ√–√“¡‡°â“ 54 ‡¢μ «πÀ≈«ß °√ÿ߇∑æœ 10250 ‚∑√. (02) 300-5560-1, (02) 720-1033-4 www.hometv.co.th 55
 • 44. ๕๖บทความพิเศษเรื่อง : ธัมม์ วิชชา สุขในผ้าเหลือง นี่ก็บวชมาจะครบพรรษาแล้ว ธรรมะของพระพุทธเจ้า ความสุขแบบพระ สุขในผ้าเหลือง เราได้พบแล้วหรือยัง ในสมัยพุทธกาลมีพระราชาผู้ทรงธรรมท่านหนึ่งนามว่า “กัปปินะ” ท่านได้ละทิ้งราชสมบัติ อันประณีต และเลือกหนทางชีวิตอันสมถะบวชเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา อาศัยผ้าแค่เพียง ๓ ผืน เป็นเครื่องนุ่งห่ม หล่อเลี้ยงสังขารด้วยอาหารบิณฑบาตจากญาติโยม เมื่อบำเพ็ญภาวนาอย่างกลั่นกล้า พระมหากัปปินะก็ได้ค้นพบ “ความสุขแท้” เป็นความสุขที่ค้นพบในผ้าเหลือง อันความสุขในเครื่องทรงแห่ง องค์กษัตริย์มิอาจเทียบได้เลยแม้แต่น้อย เป็นเหตุให้อดีตราชันย์ผู้แม้ผ่านความสุขสบายมามากมาย ในตำแหน่งแห่งเจ้าชีวิต ถึงกับรำพึงขึ้นมาว่า “สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ”
 • 45. ความสุ ข แบบพระหรื อ สุ ข ในผ้ า เหลื อ ง แนะนำแนวทางปฏิบัติ ทำให้ไม่รู้ว่าจะดำรงตนในเป็ น ความสุ ข ที่ พ ระภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง ยิ น ดี และ สมณเพศอย่ า งมี คุ ณ ค่ า ได้ อ ย่ า งไร หลั ง บวชอยู่ ทำให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตนเอง ดั ง มี ตั ว อย่ า งของพระ ๓ เดือนก็ลาสิกขาไปใช้ชีวิตทางโลก จนกระทั่งธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูปทั่วไทย ได้ รู้ จั ก กั บ วั ด พระธรรมกายและได้ ม าเข้ า วั ด ที่ได้ใช้ช่วงเวลานาทีทองของชีวิตสมณะในระหว่าง อย่างสม่ำเสมอ และคิดในใจว่า สักวันหนึ่งเรา จำพรรษา ประกอบความเพี ย รตั้ ง ใจประพฤติ จะต้ อ งมาบวชเป็ น พระวั ด พระธรรมกายให้ ไ ด้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้รู้ว่า “สุขในผ้าเหลือง” เพราะเคยได้ยินผู้คนคุยกันว่า “จะบวชเป็นพระนั้นเป็นอย่างไร วัดพระธรรมกายถ้าไม่ตั้งใจจริง..บวชไม่ได้ แล้ว พระธรรมทายาทพงศกร สุมโน อายุ ๓๓ พระที่นี่ก็เป็นพระแท้ทั้งนั้น” ปี หั ว หน้ า ศู น ย์ อ บรมจากศู น ย์ อ บรมวั ด แม่ ห าด ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น อยากเป็ น พระแท้ จึ งจ.เชียงใหม่ ตอนอายุ ๒๐ ปี ท่านเคยบวชแล้ว ตั ด สิ น ใจยื่ น ใบลาออกจากงานราชการตำรวจ ครั้งหนึ่ง แต่บวชแล้วยังไม่พบครูบาอาจารย์ที่คอย มาบวชและฝึกตัวเป็นพระแท้ที่วัดพระธรรมกาย
 • 46. ด้วยความมุ่งมั่น อยากเป็นพระแท้ จึงตัดสินใจ ยื่นใบลาออก จากงานราชการตำรวจ มาบวช และฝึกตัว เป็นพระแท้ ที่วัดพระธรรมกาย พระพงศกร สุมโนและตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ธ รรมจนกระทั่ ง ได้ พ บความสุ ข ดวงจันทร์ เป็นแสงกว้างใหญ่ออกมาเลย ผมตกใจแบบพระ แทบหงายหลัง สะดุ้งลืมตาแล้วดวงนั้นก็หายไป “ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นนั่ ง สมาธิ ผ มจะเตื อ นใจ จากนั้ น มานั่ ง อย่ า งไร ๆ ก็ ไ ม่ เ ห็ น ดวงสว่ า งอี ก ตัวเองว่า หลวงพ่อให้โอกาสเราแล้ว เราต้องทำให้ จนผมถอดใจคิดว่าคงไม่เห็นอีกแล้ว บุญเราคงมีดี ที่ สุ ด และหาเวลานั่ ง สมาธิ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น วั น นั้ น แค่นี้ พอไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง คืนหนึ่งผมนั่งฟังเสียงหลวงพ่อไปเรื่อย ๆ แรก ๆ ก็เห็น ได้ขึ้นไปนำพระธรรมทายาทนั่งสมาธิ ผมนำนั่งแต่ความมืด สักพักก็เหมือนเราตกใจอะไรสักอย่าง ด้วยการเปิดเสียงของหลวงพ่อครับ วันนั้นรู้สึกใจมันวูบไปเลย แล้วจากมืด ๆ ก็มืดหนักกว่าเก่า สบายใจมาก นั่งไปสักพัก ใจก็นิ่งไม่คิดอะไรเลยและผมก็ เ ห็ น แสงเหมื อ นดวงดาวออกมาจาก แล้วก็เห็นเป็นดวงกลมสีทองใส ๆ ผุดออกมาจากภายในตัว ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะ..อะไรออกมา ก็นึกได้ กลางกาย แล้วใจก็แวบนึกถึงหลวงพ่อ ผมก็เห็นว่า หลวงพ่อบอกให้ทำนิง ๆ ทีศนย์กลางกาย พอนิง ่ ู่ ่ หลวงพ่อมาเลย มาในท่านั่งสมาธิอยู่ในดวงกลม ๆใจก็สบายมาก แล้วจุดสว่างก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกับ เป็นสีทองไปทั้งองค์ ทั้งจีวร แว่นตาก็เป็นสีทอง
 • 47. ไปหมด พอทำใจนิ่ง ๆ หลวงพ่อก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ นั่งกี่รอบ ๆ ก็เป็นแบบนี้ แต่ว่าองค์พระจะใหญ่ใหญ่ออกมาจากในตัวผม จนเท่าตัวผม แล้วก็มี เล็กต่างกันไปในแต่ละวัน ขนาดล้างหน้าแปรงฟันแต่ความสว่างเต็มไปหมด สักพักผมก็สะดุ้งลืมตา ถ้าเผลอชำเลืองแบบเผลอใจไปดู ก็จะเห็นท่านนั่งพอออกจากสมาธิแล้ว มองไปไม่เห็นใครเลยครับ อยู่ในตัวเราครับ ตอนนี้สภาพใจดีมาก มีกำลังใจมีผมนั่งอยู่บนสเตจคนเดียว ตอนนั้นมันโล่งมาก ในการทำหน้ า ที่ อ ย่ า งไม่ ย่ อ ท้ อ ตอนนี้ ผ มยก คล้าย ๆ เราฝันไป แต่มีความสุขมาก ปลื้มมาก ทุกอย่างให้โยมพี่สาวหมดแล้ว การได้เห็นพระ รู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่ามาก คุ้มแล้วที่ได้เกิดมา แล้ว ในตัวอย่างนี้ทำให้ไม่อยากได้อะไรอีกเลย เพราะพระธรรมทายาท ก็มาบอกว่า ‘โห..พระอาจารย์นั่ง รู้สึกว่าเพียงพอแล้ว ตั้งแต่ใช้ชีวิตมาก็ไม่เคยรู้สึกยันเช้าเลยหรือครับ’ ว่ามีความสุขแบบนี้เลย” “วั น ต่ อ มาก็ นั่ ง ได้ ส บายมาก พอใจนิ่ ง อีกรูปหนึ่งคือ พระธรรมทายาท อนุกูลดวงสว่ า งก็ ม าเลย แล้ ว ตอนนั้ น ผมก็ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น อธิมโน อายุ ๒๙ ปี พระธรรมทายาทจากศูนย์เสี ย งอะไร แม้ แ ต่ เ สี ย งของหลวงพ่ อ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง ๓ แล้วสักพักก็เห็นเป็นอะไรแหลม ๆ ค่อย ๆ โผล่ “เมื่อเข้าโครงการมาแล้วผมก็ตั้งใจฝึกฝนขึ้นมา พอมองไปก็เห็นเป็นพระพุทธรูปค่อย ๆ ตัวเองทุกอย่าง เพราะอยากให้โยมพ่อ-โยมแม่ ขึ้นมาจนเต็มองค์ ผมเห็นท่านชัดมาก เป็นองค์ ได้บุญด้วยเยอะ ๆ ช่วงแรกก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้สี ท องใส ๆ หน้ า ตาเหมื อ นพระธรรมกายที่ อ ยู่ ผมคิดว่าเรื่องสมาธิต้องเป็นเรื่องของพระเกจิชั้นสูงในวัด แล้วก็มีวงกลม ๆ เป็นกรอบล้อมองค์พระ ท่านทำกัน แล้วการจะเข้าถึงฐานที่ ๗ ก็ต้องเป็นไว้ ด้ ว ย ตอนนั้ น ไม่ คิ ด อะไรเลย รู้ สึ ก สบายใจ อะไรที่ประณีตละเอียดลึกซึ้ง คนใจร้อนอย่างเราอย่างเดียว อยากนั่งอยู่อย่างนั้นไปนาน ๆ แล้วจะ จะทำได้หรือ แต่พระอาจารย์ก็บอกว่า เข้าถึงได้
 • 48. ตั้งใจให้โยมพ่อ-โยมแม่ได้บุญ อย่างเต็มที่ พอไม่คิดอะไร ใจก็นิ่ง แล้วก็มีจุดสว่างเกิดขึ้น ตรงกลางท้อง พระอนุกูล อธิมโนทุกคน แค่เพียงทำใจนิ่ง ๆ เฉย ๆ สบาย ๆ ความสว่างก็มาเลยครับ แต่คราวนี้สว่างมาจากประมาณวันที่ ๕ ของการอบรม ผมนั่งหลับตา ในกลางท้อง สว่างพรึบเป็นแสงนวลตา พอเอาใจทำตัวนิ่ง ๆ ทำใจนิ่ง ๆ ไม่คิดอะไร ก็รู้สึกเหมือน ไปวางเฉยๆ ตรงแสงนั้น ก็เห็นเป็นดวงกลม ๆมีคนเอาไฟฉายส่องมาที่ลูกตา ติด ๆ ดับ ๆ เป็น ค่อย ๆ ผุดขึ้นมาจากด้านล่างสุดของท้อง ค่อย ๆระยะ ๆ ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไร วันต่อ ๆ มาก็ โผล่ ขึ้ น มาเหมื อ นพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ดวงนั้ น เล็ ก เป็นอีก จนอุปสมบทแล้ว ๔ วัน คราวนี้ผมเห็น กว่ า กำมื อ ใสมากจนผมคิ ด ว่ า “เราคิ ด ไปเอง ความสว่างนานขึ้น ผมก็ดูไปเฉย ๆ ทำใจนิ่งๆ หรือเปล่า” ผมเลยจะลบภาพดวงแก้วที่เห็นด้วยไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มเห็นเป็นดวงกลม ๆ เท่ากำปั้น การทำใจนิ่ง ๆ ไม่คิด แต่ไม่คิดอย่างไรดวงนั้น มี ค วามใสนิ ด หน่ อ ย ลอยอยู่ ใ นระดั บ สายตา ก็ ยั ง อยู่ ผมจึ ง มองเข้ า ไปตรงจุ ด สว่ า งของดวง ผมคิดว่าแปลกดี ใจมันแปลก ๆ แต่มีความสุข แล้วอยู่ดี ๆ ผมก็เห็นเป็นตัวเองห่มจีวรนั่งสมาธิ มาก พอออกจากสมาธิแล้วอารมณ์ดี ดูอะไรก็ดี แต่เป็นกายใส ๆ ทั้งตัวเลยครับ พอจะพิจารณาไปหมด ยิ่ ง นึ ก ถึ ง คำพู ด ของหลวงพ่ อ ที่ บ อกว่ า ใกล้ ๆ ภาพนั้ น ก็ ห ายไป เหลื อ แต่ ค วามสว่ า ง โยมพ่อ-โยมแม่จะได้บุญด้วย ก็ยิ่งปลื้มครับ ที่กลางท้องจนหมดเวลา “ผมนั่งสมาธิทุกวัน ใจก็นิ่งง่ายขึ้น แล้ว “วั น ต่ อ มา ผมก็ นั่ ง แบบเดิ ม ตั้ ง ใจให้ ตัวก็จะเบา แขน ขา ข้อก็เหมือนไม่มี ไม่ปวด ไม่ โยมพ่อ-โยมแม่ได้บุญอย่างเต็มที่ พอไม่คิดอะไรเมื่อย หน้าอกขยาย ความสว่างก็เกิดมากขึ้น ผม ใจก็ นิ่ ง แล้ ว ก็ มี จุ ด สว่ า งเกิ ด ขึ้ น ตรงกลางท้ อ ง นั่งสมาธิไปยิ้มไป แล้วก็อยากนั่งเรื่อย ๆ วันที่ ๒๙ พอวางใจเบา ๆ จุดนั้นก็สว่างขึ้นอีก ตัวเบามากสิงหาคม พอหลับตาปุ๊บ ผมก็เอาใจวางเบา ๆ ใจนิ่งมาก ไม่มีความคิดอะไรเลย แล้วผมก็เห็นตรงกลางท้องที่ฐานที่ ๗ สักพักใจก็นิ่งมาก แล้ว องค์พระขนาดใหญ่กว่าหนึ่งฝ่ามือเกิดขึ้นตรงกลาง
 • 49. ท้อง นั่งหันหน้าเข้าหาผม เห็นชัดมาก พอเอาใจ ผลแห่งความเพียรของท่านเป็นประโยชน์ไปวางตรงจุดสว่างกลางท้องพระ ท่านก็ใหญ่ขึ้น เกื้อกูลแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายในฐานะของมาเลย ขยายออกมาจากกลางท้อง ใหญ่ขนเรือย ๆ ึ้ ่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมาตราบเท่าทุกวันนี้ แล้วท่านก็บิดตัวหมุนไปด้านหน้า เอาหลังของท่าน บั ด นี้ วั น ออกพรรษาใกล้ เ ข้ า มาทุ ก ขณะซ้อนตรงกับหลังของผม ทับร่างผมพอดี ผมถึง ควรที่ พ ระธรรมทายาททั้ ง หลายจะตั้ ง คำถามเข้าใจคำว่า ‘เราเป็นพระ พระเป็นเรา’ มันเป็น กับตนเองเช่นกันว่า “นี่ก็บวชมาจะครบพรรษาแล้วอย่างนี้นี่เอง ผมรู้สึกถึงความสบายใจ มีความสุข ธรรมะของพระพุทธเจ้า ความสุขแบบพระ สุขในอย่างที่สุด” ผ้าเหลือง เราได้พบแล้วหรือยัง” ถ้ายังก็ต้องหมั่น ความสุ ข ของพระอยู่ ที่ ก ารชำระจิ ต ให้ บำเพ็ญเพียรภาวนา อันเป็นแนวทางที่ผู้รู้ ผู้หลุดพ้นสะอาดบริสุทธิ์ พระจะพบความสุขแบบพระได้ ทั้ ง หลายท่ า นได้ ก ระทำมา โดยปฏิ บั ติ ต ามคำต้องหมั่นปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงองค์พระภายในตัว ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สดเมื่ อ บวชเป็ น พระแล้ ว พระต้ อ งหมั่ น ตั้ ง คำถาม จนฺทสโร) ท่านได้สอนเอาไว้ว่ากับตนเอง ดังที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) “ในการบำเพ็ญภาวนา ความเพียรเป็นข้อพระผู้ปราบมาร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านได้ สำคัญยิ่ง ต้องทำเสมอ ทำเนืองๆ ในทุกอิริยาบถบอกตั ว เองในกลางพรรษาที่ ๑๒ ว่ า “บั ด นี้ ไม่ว่า นั่งนอน เดิน ยืน และทำเรื่อยไป อย่าหยุดของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็น เราก็ยังไม่ได้ อย่าละ อย่าทอดทิ้ง อย่าท้อแท้ มุ่งรุดหน้าเรื่อยไปบรรลุ ยังไม่รู้ไม่เห็น สมควรแล้วที่จะต้องกระทำ ผลจะเกิดวันหนึ่งไม่ต้องสงสัย ผลเกิดอย่างไรท่านอย่างจริงจัง” แล้วท่านก็ได้ตั้งใจทำความเพียร รู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง”โดยตั้งสัจจะอธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่า “ถ้าเรานั่งลงไปในครั้งนี้ ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการ เป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต”
 • 50. ç‚≈°„∫π’ȉ¡à„™à‚≈°·Ààß°“√‡ «¬∫ÿ≠À√◊Õ‡ «¬ ÿ¢ ·μà‡ªìπ‚≈°·Ààß°“√ √â“ß∫“√¡’é ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) Contact Yaran today, to discuss a range of investment opportunities 19 Lyall St South Perth WA 6151, Australia shahyar@yaran.com.au www.yaran.com.au 63
 • 51. ç°“√Ωñ°„®„ÀâÀ¬ÿ¥π‘Ëß ∑”·∑π°—π‰¡à‰¥â μâÕß∑”¥â«¬μ—«‡Õß ‡ªìπªí®®—μμ—ß ‡æ√“–©–π—ÈπμâÕß„À⧫“¡ ”§—≠ °—∫°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡„Àâ¡“° Ê §«∫§Ÿà°—∫¿“√°‘® ∫√‘À“√‡«≈“¢Õ߇√“„À⇪ìπ ‡æ√“–π’˧Õß“π∑’Ë·∑â®√‘ߢÕ߇√“é ◊ ‚Õ«“∑æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬‡π‡®Õ√å°‘ø §Õøøïòæ≈—  §”μÕ∫ ÿ¥∑⓬... ”À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√≈¥§«“¡Õâ«π‚∑√. 02-818-3500 64
 • 52. 燰‘¥¡“«à“®–¡“À“·°â« æ∫·≈⫉¡à°”®–‡°‘¥¡“∑”Õ–‰√ Õ⓬∑’ËÕ¬“°¡—π°ÁÀ≈Õ°Õ⓬∑’ËÀ¬Õ°¡—π°Á≈«ß ∑”„Àâ®‘μ‡ªìπÀà«ß‡ªìπ„¬ ‡≈‘°Õ¬“°≈“À¬Õ° √’∫ÕÕ°®“°°“¡ ‡¥‘πμ“¡¢—π∏å “¡‡√◊ËÕ¬‰ª ‡ √Á®°‘® ‘∫À° ‰¡àμ°°—π¥“√ ‡√’¬°«à“π‘ææ“π°Á‰¥âé æ√–∏√√¡‡∑»π“æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸ§πæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ ââ  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬ ∏π“«Ÿ¥ çThe Leader of Premium Black Plywoodé ‰¡âÕ—¥‡§≈◊Õ∫øî≈å¡¥”·æπ¥â“ çPanda Plywoodé  ‘π§â“§ÿ≥¿“æ grade çAAAé ºŸâ®”Àπà“¬‰¡âÕ—¥‡§≈◊Õ∫øî≈å¡¥” §ÿ≥¿“æ Ÿß ·≈–‰¡âÕ—¥ ‰¡â·ª√√Ÿª∑ÿ°™π‘¥ ç§ÿ≥¿“æ‡Àπ◊Õ√“§“é∫√‘…—∑ ∏π“¿—≥±å§“‰¡â ®”°—¥ 199 ¡ 1 ∂. √ࡇ°≈â“ ¡’π∫ÿ√’ °∑¡ Tel. 02 540 7111 â Email: thanawood2010@hotmail.com Website: www.thanawoods.com 65
 • 53. ˆˆæ√–∏√√¡‡∑»π“ §√Ÿ§Õ„§√ ◊ ‡√’¬∫‡√’¬ß®“°‚Õ«“∑æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥ (À≈«ßæàÕ∑—μμ™’‚«) μÕπ∑’Ë Ú §√Ÿºâ°ÿ¡™–μ“™’«‘μ§π∑—Èß‚≈° Ÿ §√Ÿ§π·√° §◊Õ æàÕ·¡à ∑”Àπâ“∑’˪Õß°—π¡‘®©“∑‘∞‘ Ñ §√Ÿ§π∑’Ë Ú §◊Õ §√Ÿ„π‚√߇√’¬π ¡’Àπâ“∑’Ë·°â‰¢ à«π∑’ˉ¡à¥’·≈–ªÑÕß°—π·««∑’ˉ¡à¥’·°à ≈Ÿ°»‘…¬å §√Ÿ§π∑’Ë Û §◊Õ  ¡≥– ¡’Àπâ“∑’Ë¥—∫¡‘®©“∑‘∞‘≈â«π Ê ·πàπÕπ«à“ ∂â“ Û §ππ’È√«¡Õ¬Ÿà„π§π‡¥’¬«‰¥â «‘‡»…¡“° ·μଓ° ∂â“∑—Èß Û §ππ’ÈÕ¬Ÿà„πμ—«§π‡¥’¬«‰¡à‰¥â ‡™àππ—Èπ∑—Èß Û §πμâÕß¡“™à«¬°—π ‡æ√“–©–π—Èπ ¡’·μ໓ μ√åÕ¬à“߇¥’¬«‰¡àæÕ §◊Õ ¡’«‘™“°“√‡≈’Ȭߙ’æ·≈–√—°…“ ÿ¢¿“æ ‰¡àæÕ μâÕß¡’«‘™“°“√¥â“π»’≈∏√√¡¥â«¬ §π∑’ËÕ∫√¡μ—«‡Õß¡“¥’ ∫Õ°‡¢“·§àπ’ȇ¢“°Á‰ª∑”‰¥â ·μà∑’ˬ“°§◊Õ §π∑’ˇ ’¬‰ª·≈â« ®–·°â‰¢„Àâªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕßÀπ—° ®–¡’»“ μ√å Õ¬à“߇¥’¬«‰¡à‰¥â °àÕπ∑’Ë®–„Àâ§πÕ◊Ëπ∑”‰¥â μ—«‡ÕßμâÕß∑”‰¥â°àÕπ ‡æ√“–©–π—π „π∑ÿ° “¬Õ“™’æ ·æ∑¬å «‘»«°√  ∂“ªπ‘° ‡¿ —™°√ °«à“®–‡√’¬π»“ μ√å È ¢Õ߇¢“®∫°ÁÀπ—°·≈â« ·μà°«à“®–‡ª≈’Ë¬π»“ μ√凪ìπ»‘≈ªá‰¥â‰¡à„™àßà“¬ 66
 • 54. °«à“·æ∑¬å®–√—°…“§π‰¢â‰¥â «‘»«°√®–°àÕ √â“߉¥â  ∂“ªπ‘°®–ÕÕ°·∫∫‰¥â π’ˇªìπ»‘≈ªá¢—Èπμâπ ‡Õ“«‘™“§«“¡√Ÿâ¡“‡ª≈’ˬπ‡ªìπΩï¡◊Õ §◊Õ‡Õ“§«“¡√Ÿâ¥‘∫ Ê ¡“„™âß“π„Àâ √â“ߪ√–‚¬™πå ÿ¢ „π°“√¥”√ß™’扥â π’ˇªìπ»‘≈ªá¢—Èπμâπ∑’ˬ—ßμâÕßΩñ°·∑∫쓬 ·μà°“√®–ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å‰¥â ®–μâÕß„™â»‘≈ªáÕ’°¢—ÈπÀπ÷Ëß∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ¢—Èπμâπ¡“„™â √â“ß∫ÿ≠‰¥â ‡æ√“–«à“μâÕßΩñ°π‘ —¬Õ“¬§«“¡™—Ë«°≈—«§«“¡∫“ª„À⇰‘¥¢÷Èπ ¿“…“æ√–‡√’¬°«à“ ¡’À‘√‘‚Õμμ—ªª–À√◊Õ‡∑«∏√√¡ π’ȧ◊Õ»‘≈ªáμ«®√‘ß ‡ªìπ»‘≈ªá ”À√—∫ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å —ºŸâ∑Ë®– Õπ»‘≈ªá¢—Èπ Ÿßπ’ȉ¥â °ÁμâÕ߇ªìπ§√Ÿ ’ ·μà»≈ªá¢—Èπ Ÿß ÿ¥ §◊Õ ‡ªî¥π‘ææ“π ºŸâ∑’Ë∑”‰¥â§◊Õ ¡≥– π—Ëπ§◊Õ‚§μ√¢Õß»‘≈ªá ‘ §π∑’Ë®–‡ªìπ§√ŸÕ“®“√¬å‰¥â°μâÕß¡’»“ μ√å·≈–»‘≈ªá∑’ˇÀπ◊Õ°«à“≈Ÿ°»‘…¬å Á Ò. μâÕß√Ÿâ®√‘ß ∑”‰¥â®√‘ß §«“¡ª√–æƒμ‘¥’‡¬’ˬ¡®√‘ß  “¡“√∂μ—ÈßÀ≈—°∞“π‰¥â ·≈–ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å„Àâμ—«‡Õ߉¥â Ú.  Õπ„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å∑”‰¥â®√‘ß §«“¡ª√–æƒμ‘¥’‡¬’ˬ¡®√‘ß μ—ÈßÀ≈—°∞“π‰¥â ·≈–ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å„Àâμ—«‡Õ߉¥â „πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®–°≈à“«∂÷ß„π√–¥—∫π’È Û.  Õπ„π√–¥—∫∑’‡Ë ªî¥π‘ææ“π„Àâ쫇Õß·≈–≈Ÿ°»‘…¬å‰¥â ‡ªìπ‡√◊ÕߢÕß ¡≥– ®–‰¡àæ¥ — Ë Ÿ∂÷ß¡“° À“°®–查∂÷ß°Á®–查„π≈—°…≥–‡Àπ◊ÕøÑ“¬—ß¡’øÑ“ ‡æ◊ËÕ®–·°â‰¢¡‘®©“∑‘∞‘√–¥—∫≈÷° Ê¢Õß≈Ÿ°»‘…¬å °ÁμâÕ߉ª‡Õ“»‘≈ªá™—Èπ Ÿß¢Õß ¡≥–∑à“π¡“·°â‰¢ ‡æ◊ËÕ«à“‰ª‡®Õ≈Ÿ°»‘…¬å· ∫ ʇ√“À—°‡¢“‰¡à≈ß °Á§«â“¢âÕ¡◊Õ‡¢“‰ªÀ“ ¡≥– §√Ÿ§π∑’Ë Û ™à«¬¥—¥π‘ —¬„Àâ ‡æ√“–©–π—π °“√∑’„§√®–‡ªìπ§√Ÿ¥¡∑ß»“ μ√å·≈–»‘≈ªá‰¥â °ÁμÕߪؑ∫μμ“¡«ÿ≤∏√√¡ È Ë ’ ’ —È â —‘ ‘«ÿ≤‘∏√√¡ Ù §√Ÿ∑’Ë®–‡ªìπ§√Ÿ¥’‰¥â°ÁμâÕ߉¥â§√Ÿ∑Ë¡’»“ μ√å·≈–»‘≈ªáΩñ°Õ∫√¡„Àâ π—Ëπ§◊Õ μâÕßΩñ°μ—«‡Õß ’μ“¡À≈—°«ÿ≤‘∏√√¡ ‰¥â·°à Ò. μâÕßÀ“§√Ÿ¥’„Àâæ∫ Ú. μâÕßøíߧ”§√Ÿ¥’„Àâ™—¥ Û. μâÕßμ√Õߧ”¢Õߧ√Ÿ¥’„Àâ≈÷° Ù. μâÕߪؑ∫—μ‘μ“¡§”¢Õߧ√Ÿ¥’„Àâ§√∫ ·μà°“√∑’‡Ë √“¡Õ߇√◊Õßπ’‰¡àÕÕ° ‡æ√“–‡√“®–‡Õ“·μà°“√∑”¡“À“°‘π„π‚≈°π’È ‰¡à‰¥â§¥∂÷ß Ë È ‘™’«μÀ≈—ߧ«“¡μ“¬„π‚≈°Àπâ“ ∑—ß Ê ∑’»“ ¥“„π·μà≈–»“ π“ ‰¥â¡Õ߉ª∂÷߇√◊Õßπ√° «√√§å ‘ È Ë Ë°—π∑ÿ°»“ π“ ‡æ√“–©–π—Èπ §√Ÿ∑Ë’¡Õß·μà™’«‘μªí®®ÿ∫—πÕ¬à“‰ª‡Õ“¡“‡ªìπ§√Ÿ ‡æ√“–‰¡à¡’»‘≈ªá∑Ë’®–ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å‰¥â 67
 • 55. ·μà∑’Ë‚≈°¬ÿ§ªí®®ÿ∫—ππ’ȇ°‘¥§«“¡º‘¥æ≈“¥ °Á‡æ√“–¡ÕßÕ“™’æ§√Ÿ‡ªìπ‡æ’¬ßºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ„π‡√◊ËÕßπ—Èπ Ê ·≈⫉ª®â“ß¡“ ÕπÀπ—ß ◊Õ ‰¡à‰¥â¡Õß«à“§√ŸμâÕ߇ªìπºŸâ∑’Ë “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π»“ μ√å∑’Ë√Ÿâ„À⇪ìπ»‘≈ª–„π°“√¥”√ß™’扥â ∂⓬—ß∑”‰¡à‰¥â‡√’¬°«à“ºŸâ¡§«“¡√Ÿâ ·μଗ߉¡à„™à§√Ÿ ’ ∫“ß∑’æÕ‡ÀÁπ‡¢“®∫ª√‘≠≠“μ√’¥â“ππ—Èπ¥â“ππ’È°Á‰ª‡Õ“μ—«‡¢“¡“ ·μଗ߉¡à‰¥â»“ μ√å·≈–»‘≈ªá„π°“√‡≈’Ȭߙ’æ¥â«¬´È” ·≈â«°Á§‘¥«à“‡¢“‡ªìπ‡√◊Õ®â“ß ‰ª‡Õ“‡¢“¡“‡ªìπ§√Ÿ ¡“∫√√®ÿ¡“ Õπ °Á‰¥â·μà§π∑’ˇªìπ≈Ÿ°®â“ß ÕπÀπ—ß ◊Õ·μଗ߉¡à„™à§√Ÿ æ«°π’È¢“¬·μà§à“·√ß„π°“√擬‡√◊Õ®â“ß ‰ª¬◊π ÕπÀπâ“™—È𪓫 Ê ¢“¬§«“¡√Ÿâ ·μଗ߉ª‰¡à∂÷ߢ—Èπ»‘≈ªá ™“«‚≈°∑’Ëμ”Àπ‘§√Ÿ«à“‡ªìπ§π擬‡√◊Õ®â“ß °Á· ¥ß«à“§π∑’Ëμ”Àπ‘°Á‰¡à√Ÿâ®—°§√Ÿ®√‘ß Ê „§√∑’Ë¡’Õ“™’懪ìπ§√Ÿ·≈⫉¡à‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°≈Ÿ°»‘…¬å °ÁÕ¬à“‰ª‚∑…≈Ÿ°»‘…¬å øÑÕß«à“°“√‡Õ“§«“¡√Ÿâ¡“‡ª≈’ˬπ‡ªì𧫓¡ “¡“√∂„Àâ·°à≈Ÿ°»‘…¬å¢Õßμ—«‡Õ߬—߉¡à¡’ ¬—߉¡àμâÕß查∂÷ß»‘≈ª–„π‡√◊ËÕß°“√ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å ´÷Ë߇ªìπ»‘≈ª–¢—Èπ Ÿß°«à“π—Èπ¡“°¡“¬π—° ‡æ√“–μ—«‡Õ߬—ߥŸ‰¡àÕÕ°«à“ ‡√“‰¡à¡’»‘≈ª–·Ààߧ«“¡‡ªìπ§√Ÿ ®÷߇ªìπ‰¥â·§à‡√◊Õ®â“ß»‘≈ª–·Ààߧ«“¡‡ªìπ§√Ÿ‰¡à„™à‡√◊ËÕß∏√√¡¥“ ‡æ√“–©–π—Èπ ‡¡◊ËÕ°àÕππ’ȇհ™π°Áμ“¡ √—∞∫“≈°Áμ“¡ ®–√—∫„§√‡ªìπ§√Ÿ®–μâÕߧ—¥·≈⫧—¥Õ’° §π∑’Ë©≈“¥∑’Ë ÿ¥μâÕ߇≈◊Õ°¡“‡ªìπ§√Ÿ ·≈–¬—ßμâÕß¡“∑¥ Õ∫«à“ √—°§«“¡‡ªìπ§√Ÿ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å‰¥â®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ‚√߇√’¬πΩñ°À—¥§√Ÿ®÷ß®”‡ªìπμâÕ߇°‘¥¢÷Èπ¡“ ·μàªí®®ÿ∫—ππ’È ‡Õ“¢Õߥ’∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈⫉ª‚¬π∑‘Èß ·≈â«¡Õß«à“§√Ÿ‡ªìπ·§à≈Ÿ°®â“ß ÕπÀπ—ß ◊Õ‡∑à“π—Èπ ®–§—¥‡≈◊Õ°„§√¡“‡ªìπ°Á‰¥â Õ¬à“ßπ’ȇ∑à“°—∫‡ªìπ°“√¥Ÿ∂Ÿ°¿Ÿ¡‘ª≠≠“¢ÕßæàÕ·¡à íªŸÉ¬à“ μ“¬“¬§√Ÿ∑’Ë¡’»“ μ√å·≈–»‘≈ªá ∑à“π∑’ˇªìπ§√ŸÕ¬Ÿà·≈â« °ÁμâÕß ”√«®μ—«‡Õß«à“ μ—«‡ÕßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫‰Àπ Ò. ¡’»“ μ√å ·μà‰¡à¡»‘≈ªá ’ Ú. ¡’»“ μ√å ·≈–¡’»‘≈ªáªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å„Àâμ—«‡Õ߉¥â Û. ¡’»“ μ√å ·≈–¡’»‘≈ªáªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å‰¥â §√Ÿª√–‡¿∑∑’Ë Û π’È  ¡—¬‚∫√“≥¡’¡“° ·μà¬ÿ§π’ȇ√“¡Õߢⓡ»’≈∏√√¡ §√Ÿª√–‡¿∑π’È®÷ßÀ“¬‰ª®“° —ߧ¡®π®«π®–À¡¥Õ¬Ÿà·≈â« §√Ÿª√–‡¿∑∑’Ë Û π’È ‡«≈“‡¥‘π‰ª∫π∂ππ ∑—ÈßæàÕ∑—Èß≈Ÿ°®Ÿß¡◊Õ°—π¡“‡ÀÁπ∑à“π °Á®–∫Õ°«à“§√Ÿ∑à“ππ’ȉ¡à„™à·§à§√Ÿ¢Õß≈Ÿ°‡∑à“π—È𠇪ìπ§√Ÿ¢Õßæàե⫬ ‡ªìπ‡æ◊ËÕπ¢ÕߪŸÉ¥â«¬ ∑’ËæàÕ¡’§«“¡√Ÿâ¡“ Õπ≈Ÿ°‰¥â∑ÿ°«—ππ’È°Á‡æ√“–‰¥â§√Ÿ∑à“ππ’È Õπ¡“ ‰¡à„™à‡©æ“–æàÕ‡∑à“π—Èπ ªŸÉ¢Õß≈Ÿ°°Á‰¥â§√Ÿ∑à“ππ’ȧլ™à«¬‡À≈◊Õ°—π¡“μ—Èß·μà ¡—¬‡ªìππ—°‡√’¬π·≈â« 68
 • 56. §√Ÿª√–‡¿∑∑’Ë Û π’È ≈Õßπ÷°¥Ÿ«à“¿“√–∑à“π®–Àπ—°·§à‰Àπ ‡æ√“–μâÕß·°â‰¢§«“¡‡ªìπ¡‘®©“∑‘∞‘ ∑’Ë°«à“®–√Ÿâ«à“μ—«‡Õß¡’°Á¬—߬“° ‡æ√“–©–π—Èπ ∑à“π‡À≈à“π’È·∫°¿“√–Àπ—° ·μà∑à“π°Á∑” ”‡√Á® ·≈–‡æ√“–∑à“π∑” ”‡√Á® ‡¡◊ËÕ∑à“π‰ª∂÷߉Àπ‡¢“∂÷߇√’¬°∑à“π«à“ªŸ™π’¬∫ÿ§§≈∑à“π‡ªìπ§π∑’§«√°√“∫‰À«â®√‘ß Ê ‡æ√“–§π‡√“Õ¬à“«à“·μà®–·°â‰¢π‘ ¬‡≈« Ê „Àâ§πÕ◊π‡≈¬ Ë — Ë·°â„Àâμ—«‡Õ߬—߬“° Õ¬à“«à“·μà·°â‰¢μ—«‡Õ߇≈¬ ·§à®–√Ÿâ«à“μ—«‡Õß¡’π‘ —¬‡≈« Ê °Á¬—߬“°·μà∑à“π‡À≈à“π’È√Ÿâ ®÷ß·°âπ —¬„Àâ§π∑—ÈßÀ¡Ÿà∫â“π‰¥â ∑”„Àâ∑—È߬à“ππ—ÈπÕ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß ß∫ ‘ §«“¡ ß∫¢Õß —ߧ¡‰¡à‰¥âμ°≈ß¡“®“°∑âÕßøÑ“ ·μàμâÕ߉¥â§√Ÿ¡“ Õπ §√Ÿ∑’Ë Õπ‰¥â°Á‡À¡◊Õπ‡∑«¥“‡¥‘π¥‘π¡“‡ °§π„À⇪ìπ§π¥’ ‡∑«¥“∑à“ππ’Èπà“Õ—»®√√¬å®√‘ß Ê ∑à“π°Á¡ª“°‡¥’¬« ¡’ Ú ¡◊Õ‡À¡◊Õπ°—∫§π∑—ÈßÀ≈“¬ ’·μà«à“∂÷߇«≈“∑”ß“π ‡∑«¥“μ—«®√‘ß Ÿâ∑à“π‰¡à‰¥â ‡æ√“–∑à“π¡’¡“°°«à“π—Èπ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∑à“π查Ֆ‰√¢÷Èπ¡“ §π∑—Èß∫â“π∑—È߇¡◊Õ߇¢“‡™◊ËÕ∂◊Õ ‡æ√“–«à“∑à“πªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å„Àâμ—«‡Õß„Àâ§π√ÿπªŸÉ „Àâ§π√ÿπæàÕ „Àâ§π√ÿπ≈Ÿ° ‡æ√“–©–π—π‡«≈“∑à“π∑”Õ–‰√ ·¡âμ«∑à“π¡’·§à Ú ¡◊Õ à à à È —·μà§π∑—Èß∫â“π∑—È߇¡◊ÕßμâÕß≈ß¡“™à«¬∑à“π ∑à“π‰¡à‰¥â¡’√âÕ¬¡◊Õ æ—π¡◊Õ ∑à“π¡’·§à Ú ¡◊Õ ·μàÕ“»—¬∑’Ë„®¢Õß∑à“π¡’∏√√¡«‘π—¬ ·≈–¡’„®·Ààߧ«“¡°√ÿ≥“¢Õߧ«“¡‡ªìπ§√ŸÕ¬Ÿà‡ªïò¬¡≈âπ ¥Ÿ«à“∑à“πμ—«‡≈Á°π‘¥‡¥’¬« ·μà«à“∑à“π¡’»“ μ√å¡’»‘≈ªá∂÷ß∑”‰¥â §√Ÿ∑ª¥π√°‡ªî¥ «√√§å¡À≈“¬∑à“π ·μà∑™«¬„Àâ§πÕ◊π√Õ¥¥â«¬¡’πÕ¬ ·μà∑∑“π∑”‰¥â ’Ë î ’ ’Ë à Ë â Ë’ à‡æ√“–∑à“π¡’»“ μ√å·≈–»‘≈ªá §√Ÿ∑’Ë¡’»“ μ√å·≈–»‘≈ªá‰¡à‰¥â‡°’ˬßÕ“¬ÿ¡“°À√◊ÕπâÕ¬ μ—«‡≈Á°À√◊Õμ—«„À≠à ºŸâÀ≠‘ßÀ√◊ÕºŸâ™“¬ ¡’ª√‘≠≠“À√◊Õ‰¡à¡’ª√‘≠≠“ ·μà∑à“π¡’»’≈∏√√¡æÕ®–Õ∫√¡μ—«∑à“π„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–°Á¡’§«“¡√Ÿ∑“ß‚≈°Õ¬ŸæÕª√–¡“≥ ·≈â«°Á “¡“√∂‡ª≈’¬π§”查¢Õß∑à“π¡“‡ªì𧫓¡√Ÿ∑„™â„π°“√ â à Ë â Ë’ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å‰¥â ∑ÿ°§”查¢Õß∑à“π®÷ß¡’·μ৫“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¡’·μ৫“¡°√ÿ≥“ ‡æ√“–„®∑à“π¡’»’≈∏√√¡·≈–‡ªïò¬¡¥â«¬§«“¡‡ªìπ§√Ÿ ªí≠≠“∑“ß‚≈°®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬°Á‰¡à‡°’¬ß ·μà∑“π¡’ª≠≠“∑’§π∑—ß‚≈°¢“¥·§≈π §◊Õ Ë à í Ë Èªí≠≠“„π°“√ªî¥π√°‡ªî¥ «√√§å ·≈–¡’§«“¡°√ÿ≥“∑’Ë¡πÿ…¬å¢“¥·§≈π ∑à“π‡ÀÁπ·°à§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥¢Õߧπ∑—Èß∫â“π∑—È߇¡◊Õß ¡Õߧπ∑—Èß∫â“π∑—È߇¡◊Õ߇À¡◊Õπ°—∫≈Ÿ°À≈“π ‡Àß◊ËÕ·μà≈–À¬¥¢Õß∑à“π·Ωߥ⫬§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¡à¡’§«“¡§‘¥√⓬ Ê ÕÕ°®“°„®∑à“π ‰¡à¡’§”查√⓬ ÊÕÕ°®“°ª“°∑à“π ‰¡à¡’°“√°√–∑”√⓬ Ê ÕÕ°®“°μ—«∑à“π Õ¬à“«à“·μàμ—«∑à“π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘χ≈¬·§à√Õ¬‡∑â“¢Õß∑à“π°Á»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈â« π’˧◊Õ§√Ÿ∑’Ë¡’»“ μ√å·≈–»‘≈ªá∑’Ë™“«‚≈°√ÕÕ¬Ÿà μâÕߙ૬°—π √â“ߢ÷Èπ¡“‡¬Õ– Ê ∂Ⓣ¡à√Ÿâ®– √â“ß®“°‰Àπ °Á √â“ßμ—«‡Õß Ωñ°μ—«‡Õß„À⇪ìπ§√Ÿ∑ª¥π√°‡ªî¥ «√√§å¢π¡“ ‚≈°°Á®–¡’§√Ÿ ’Ë î ÷È∑’Ë¡»“ μ√å·≈–»‘≈ªá‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡Õß L ’ 69
 • 57. ˜À≈«ßæàÕμÕ∫ªí≠À“‚¥¬ : æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥ °Ÿâ‡ß‘π∫ÿ≠À√◊Õ‰¡à ®–‰¥â ¡“∑”∫ÿ≠ Question §”∂“¡ §π¡’®‘μ»√—∑∏“Õ¬“°∑”∫ÿ≠¡“° ·μà«à“¢“¥ªí®®—¬ ‡≈¬μâÕ߉ª°Ÿ‡â ß‘π§πÕ◊π¡“∑”∫ÿ≠ ‰¡à∑√“∫«à“º≈∫ÿ≠ Ë ®–‡ªìπÕ¬à“߉√ Answer §”μÕ∫ ¢Õ查™—¥ Ê «à“ ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√‰ª°Ÿâ‡ß‘π‡¢“¡“∑”∫ÿ≠ ‡æ√“–∑”„Àâ√âÕπ„®μ—Èß·μà‰ª À“‡ß‘π°Ÿâ·≈â« §√—ÈπæÕ∂÷߇«≈“À“¥Õ°‡∫’Ȭ¡“„™â‡¢“°ÁμâÕß¡“√âÕπ„®Õ’° ∂â“À“¥Õ°‡∫’Ȭ‰¡à∑—π °Á®–μâÕßÀ“§”查¡“º—¥ºàÕπÀπ’È ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¬◊¥‡«≈“ÕÕ°‰ªÕ’° §”查º—¥ºàÕπ°Á‰¡à·§≈⫧”‚°À° ·¡âº—¥ºàÕπ·≈â« ∂÷߇«≈“ª√“°Ø«à“¬—߉¡à¡’‰ª„™â‡¢“ ®–∑”Õ¬à“߉√ °ÁμâÕßÀπ’Àπâ“ ∂â“Àπ’ÀπⓉª·≈â« ‡¢“‰ª·®âߧ«“¡·≈â«μ“¡®—∫‰¥â °ÁμâÕ߉ª¢÷Èπ‚√ߢ÷Èπ»“≈ ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë«à“¡“π’È√âÕπ„®∑—Èßπ—Èπ ‡æ√“– ©–π—Èπ®÷߉¡à‡ÀÁπ¥â«¬∑’Ë®–‰ª°Ÿâ„§√¡“∑”∫ÿ≠ ∑”∫ÿ≠·≈â«μâÕß ∫“¬„® ∂Ⓣ¡à ∫“¬„®‰¡à∑” ·μà«“°Á¡∫“ß∑à“π∑’‡Ë ¢“∑”Õ¬à“ßπ’È  ¡—¬‚∫√“≥ à ’ °Á¡’‡À¡◊Õπ°—π ¡’§πÕ¬“°®–∑”∑“π∑’˪√–≥’μ Ê ‡¢“°Á àß≈Ÿ° “«‰ª∑”ß“π∑’Ë∫â“π‡»√…∞’ ‡Õ“ §à“·√ßß“π¢Õß≈Ÿ°¡“°àÕπ ·≈â«°Á‡Õ“‡ß‘π∑’ˉ¥â¡“∑”∫ÿ≠∑”∑“π‡ ’¬®π‡μÁ¡Õ‘Ë¡ À≈—ß®“°π—Èπμ—«‡Õß °Á‰ª∑”ß“πÀπ—° ‰¥â‡ß‘π¡“·≈â«°Á‰ª‰∂àμ—«≈Ÿ° “«°≈—∫§◊π¡“ „π°√≥’Õ¬à“ßπ’È ∂÷ß·¡â«à“‰¡à¡’ªí≠≠“ ‡Õ“‡ß‘π‰ª‰∂àμ—«≈Ÿ° “« ·μà≈Ÿ° “«°ÁÕ¬Ÿà∑”ß“π∑’Ë∫â“π‡»√…∞’ °Á‰¡àμ°ß“π ·≈â«°Á§àÕ¬ Ê ‡°Á∫‡ß‘π «—πÀπ÷Ëß°ÁÀ¡¥Àπ’ÈÀ¡¥ ‘π‰ª¥â«¬μ—«‡Õß 70
 • 58. ç ËÕ§‘¥®–∑”°Á„À⥒„®«à“ °“√∑”∫ÿ≠Õ–‰√°Áμ“¡ ‡¡◊ ‡√“¡’‚Õ°“ ®–‰¥â∑”∫ÿ≠ ¢≥–∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà°Á „Àâ „®‡≈◊ËÕ¡ „®„  ∑”‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« π÷°∂÷߇¡◊ËÕ‰√ °Áª≈◊È¡„®«à“ ‡√“‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’˧«√∑”·≈â« é ·μà«à“‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√∑’Ë®–‰ª°Ÿâ‡ß‘π¡“∑”∫ÿ≠ ‡æ√“–«à“°“√∑”∫ÿ≠Õ–‰√°Áμ“¡‡¡◊ËÕ§‘¥®–∑”°Á„À⥒„®«à“‡√“¡’‚Õ°“ ®–‰¥â∑”∫ÿ≠ ¢≥–∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà°Á„Àâ„®‡≈◊ËÕ¡ „®„  ∑”‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« π÷°∂÷߇¡◊ËÕ‰√°Áª≈◊È¡„®«à“ ‡√“‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’˧«√∑”·≈â« Õ¬à“ßπ’ȉ¥â∫ÿ≠°—π Û √–¬– ™ÿà¡À—«Õ°À—«„® ·μà∂Ⓣª°Ÿâ‡¢“¡“ ·§àæÕ§‘¥®–°Ÿâ¡—π°Á·Àâß„®‡ ’¬·≈â« ∫ÿ≠∑’Ë®–∑”„Àâ™à¡„®°—∫§«“¡·Àâß„® √âÕπ„® ∑’Ë®–μâÕ߇¢’¬π‡™Á§≈à«ßÀπâ“ ∑’Ë®–‰ªÀ“¥Õ°‡∫’Ȭ ÿ∑’Ë®–∂Ÿ°μ“¡∑«ß ·≈â«μâÕߢ÷Èπ‚√ߢ÷Èπ»“≈ ¡—π‰¡à§àÕ¬®–§ÿâ¡°—π Õ¬à“‰ª∑”¥’°«à“ L 71
 • 59. ˜Ú∑—π‚≈°∑—π∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“ ¡™“¬ ü“π«ÿ±⁄‚≤ (M.D.; Ph.D.) ®“°√“¬°“√∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ ÕÕ°Õ“°“»∑“ß™àÕß DMC ‚√§¡–‡√Áß∑’®–查∂÷ß«—ππ’‡È ªìπ‚√§¡–‡√ÁßÕߧå°√ Ë §◊Õ ∂â“À“°«à“Õߧå°√Àπ÷߇ªìπ‡ ¡◊Õπ ‘ß¡’™«μ ¡–‡√Áß Ë Ë ’‘ „πÕߧå°√°Á¡ ∑∏‘®–‡°‘¥¢÷π‰¥â ·≈⫇√“®–¡’«∏ªÕß°—π ’‘ Ï È ‘’Ñ ·°â‰¢Õ¬à“߉√ ‚√§¡–‡√Áß °àÕπÕ◊π≈Õß¡“‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫¡–‡√Áß„π√à“ß°“¬ §π‡ ’¬°àÕπ Ë Õߧå°√  “‡ÀμÿÀ≈—°¢Õß¡–‡√Áß„π√à“ß°“¬§π  √ÿª‰¥â Ù Õ¬à“ß §◊Õ Ò. ‡°‘¥®“°°“√√—∫ “√æ‘…‡¢â“‰ª ∑’®√‘ß√à“ß°“¬ Ë §π‡√“°Á¡’ “√æ‘…Õ¬Ÿà·≈â« ·≈–¡’°√–∫«π°“√„π°“√ °”®—¥ “√æ‘…Õ¬Ÿà¥â«¬ ·μà∂â“√–∫∫°”®—¥ “√æ‘… ∑”ß“π‰¡à§àÕ¬ª°μ‘°Á®–¡’ªí≠À“ Ú. ‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√„π°“√°”®—¥‡´≈≈å º‘¥ª°μ‘∑”ß“π‰¡à¥’‘ √à“ß°“¬§π‡√“¡’‡´≈≈å¡“°¡“¬ ‡ªìπ≈â“π Ê ‡´≈≈å „π Ò «‘π“∑’®–μâÕß √â“߇´≈≈å „À¡à¢÷Èπ¡“∑¥·∑π‡´≈≈凰à“∑—Ë«∑—Èß√à“ß°“¬ª√–¡“≥ Úı ≈â“π§√—ß ‡æ√“–‡´≈≈å„π√à“ß°“¬§π‡√“‡¬Õ–¡“° È ·≈–°√–∫«π°“√ √â“߇´≈≈å„À¡à¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–‡°‘¥ ...................... °“√º‘¥æ≈“¥¢÷Èπ¡“‰¥â ∂Ⓡ´≈≈å∑’Ë √â“ߢ÷Èπ¡“„À¡à º‘¥ª°μ‘ √à“ß°“¬°Á®–μâÕßμ√«®®—∫„À≥⠷≈–¡’ °√–∫«π°“√°”®—¥‡´≈≈å∑’˺‘¥ª°μ‘ÕÕ°‰ª ·μà∂â“ °√–∫«π°“√„π°“√°”®—¥‡´≈≈庑¥ª°μ‘∑”ß“π‰¡à¥’ ‡´≈≈庑¥ª°μ‘∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¡“°Á®–‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê ·≈â«°≈“¬‡ªìπ¡–‡√Áߢ÷Èπ¡“ À√◊Õ∂â“ “√æ‘…∑’Ë°”®—¥ ÕÕ°‰ª‰¡àÀ¡¥¡’ª√‘¡“≥¡“°¢÷Èπ °Á®–‰ª‡ªìπμ—« °√–μÿâπ„À⇰‘¥‡´≈≈庑¥ª°μ‘¡“°¢÷Èπ ∑—Èß Ú °√≥’π’È Õ“®‡°‘¥®“°¬’π °√√¡æ—π∏ÿå À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°Á‰¥â Û. ‡°‘ ¥ ®“°√–∫∫¿Ÿ ¡‘ §ÿâ ¡ °— π ∑”Àπâ “ ∑’Ë ‰ ¡à ¥’ ª°μ‘§π‡√“∑ÿ°§π¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—𠇫≈“√à“ß°“¬¡’ ‘Ëß º‘¥ª°μ‘‡¢â“¡“ ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π°Á®–‰ª®—∫·≈–°”®—¥  ‘Ëßπ—ÈπÕÕ°‰ª ∂â“¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—πÕàÕπ·√ß≈ß °“√°”®—¥ 72
 • 60. ∑—π‚≈° ∑—π∏√√¡ ‘Ëߺ‘¥ª°μ‘°Á®–∑”‰¥âπâÕ¬≈ß ∑”„Àâ¡’‚Õ°“ ‡ªìπ ·≈– “¡“√∂ ◊∫∑Õ¥¡“‰¥â∂÷ß Ú, °«à“ªï¡–‡√Á߉¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ «‘∏’¢Õßæ√–Õß§å °Á§◊Õ °“√æ√Ë” Õπ∫àÕ¬ Ê ∂â“∂“¡«à“∑”‰¡¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∂÷ßÕàÕπ°”≈—ß≈ß ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ æ√–Õߧå∑√ßæ√Ë” Õπæ√–¿‘°…ÿ ß¶å “‡ÀμÿÀ≈—° Ê ‡°‘¥®“°§«“¡‡§√’¬¥ æ—°ºàÕπ‰¡àæÕ ¡“μ≈Õ¥æ√–™π¡å™’æ ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥– ß¶å‡°‘¥§«“¡√à“ß°“¬ÕàÕπ≈â“ ∑”„Àâ√–∫∫μà“ß Ê ÕàÕπ°”≈—ß≈ß ‡¢â“„®∑’Ëμ√ß°—π«à“ Õ–‰√§◊Õ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ° ∑’˧«√ ∑’Ë¥’∂÷ߧ√“«¡’Õ–‰√º‘¥ª°μ‘¢π¡“°Á ‰¡à‰À« ®—¥°“√‰¡à‰¥â ÷È Ÿâ „π°“√∫√‘À“√Õߧå°√°Á‡™àπ°—π æ«°‡√“®–μâÕß Ù. ‡°‘¥®“°Õ“À“√∑’ˇ√“∫√‘‚¿§ ∂â“Õ“À“√ ¡’°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë¥’√–À«à“ߺŸâ∫√‘À“√ ‡®â“Àπâ“∑’Ë ·≈–∑’ˇ√“∫√‘‚¿§‡ªìπÕ“À“√∑’ˉ¡à‡À¡“– ¡ ¡’ “√°àÕ æπ—°ß“π∑—ßÀ¡¥„πÕߧå°√ «‘∏°“√ßà“¬ Ê ∑’®–‡™Á°«à“ È ’ Ë¡–‡√Áß¡“° °Á¡’‚Õ°“ ‡°‘¥‚√§‰¥â¡“° ‡√“¡’√–∫∫°“√ ◊ËÕ “√¥’æÕÀ√◊Õ‡ª≈à“ §◊Õ  —߇°μ«à“ ∑—Èß Ù ¢âÕπ’È ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ‰¡à‰¥â·¬° „πÕߧå°√¡’¢à“«≈◊Õ‰À¡ ∂â“Õߧå°√‰Àπ¡’¢à“«≈◊Õ¡“°¢“¥®“°°—π À“°√—∫ “√æ‘…‡¢â“‰ª¡“° ‰¡à«“Õ“°“» à · ¥ß«à“√–∫∫°“√ ◊ËÕ “√¡’ªí≠À“ ∂Ⓡ摰‡©¬∑‘È߉«â‡ªìπæ‘… À√◊ÕπÈ”‡ªìπæ‘…°Áμ“¡ ¡’‚Õ°“ ‡¢â“‰ª – ¡ ®–∑”„Àâ¡’‚Õ°“ ‡°‘¥¡–‡√Áߢ÷Èπ ∂⓺Ÿâ∫√‘À“√μ—¥ ‘π„®„π√à“ß°“¬ ·≈â«π”‰ª Ÿ¢Õ Ú §◊Õ °√–μÿπ„À⇰‘¥°“√ àâ â ∑”Õ–‰√ ®–π”Õߧå°√‰ª„π∑‘»∑“߉Àπ μâÕß¡’°“√ √â“߇´≈≈å„À¡à∑’˺‘¥ª°μ‘¢÷Èπ¡“ ·≈â«æÕ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π  ◊Õ “√°—∫æπ—°ß“π·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë „À⇢“‡¢â“„®‡Àμÿº≈ ËÕàÕπ°”≈—ß≈߇æ√“–æ—°ºàÕπ‰¡àæÕ À√◊Õ‡æ√“–‡§√’¬¥ ∑’Ë¡“ ∑’ˉª æÕ∑ÿ°§π‡¢â“„® ‡ÀÁπ¿“æ∑—ÈßÀ¡¥μ√ß°—π°Á®–∑”„Àâ°√–∫«π°“√„π°“√°”®—¥‡´≈≈庑¥ª°μ‘ Õߧå°√°Á®–√«¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ ‡æ√“–‡Õ°¿“æ‡√‘Ë¡μâπ∑”Àπâ“∑’ˉ¥â‰¡à¥’ ‡´≈≈庑¥ª°μ‘°Á‡≈¬‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ ®“°§«“¡§‘¥ ·μà∂â“¢“¥§«“¡‡¢â“„® °Á®–μ’§«“¡¡“°¢÷Èπ Ê ®π°√–∑—Ëß°≈“¬‡ªìπ¡–‡√Áß Õ“À“√∑’ˇ√“ °—π‰ªμà“ß Ê π“π“ º≈≈—æ∏å°Á§◊Õ§‘¥°—π‰ª§π≈–∑‘»∫√‘‚¿§°Á‡ªìπμ—«Àπ÷ß∑’°√–μÿπ„À⇰‘¥ “√æ‘… °√–μÿπ Ë Ë â â §π≈–∑“ß §‘¥·≈⫇Փ‰ªæŸ¥μàÕ°Á°≈“¬‡ªìπ¢à“«≈◊Õ∑”„À⇰‘¥‡´≈≈庑¥ª°μ‘‰¥â¡“°¢÷Èπ‡™àπ‡¥’¬«°—π ·≈â« ¬‘ß∂â“¡’§π‡®μπ“‰¡à¥¡“ª≈àÕ¬¢à“«≈◊Õ °Á¬ß‰ª°—π„À≠à Ë ’ ‘Ë°≈“¬‡ªìπ¡–‡√Áß„π∑’Ë ÿ¥ π’˧◊Õ °√–∫«π°“√„π°“√ ·μà∂“Õߧå°√‰Àπ¡’√–∫∫°“√ ◊Õ “√∑’¥’ ∑ÿ°§π â Ë Ë‡°‘¥¡–‡√ÁߢÕߧπ‡√“‚¥¬∑—Ë«‰ª ®–√Ÿâ«à“μâÕßøíß„§√ ¢âÕ¡Ÿ≈®“°„§√‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥  à«π¡–‡√ÁßÕߧå°√π—π ¡’ ß∑’®–μâÕß„ à„®·≈– È ‘Ë Ë Õ¬à“ßπ’∂“Õ–‰√‡°‘¥¢÷π ∑ÿ°§π°Á®–‡¢â“„®∑ÿ°Õ¬à“ß „§√ Èâ È„À⧫“¡ ”§—≠ §◊Õ ®–¡“ª≈àÕ¬¢à“«≈◊Õ°Á‰¡à ”‡√Á® Ò. ªÑÕß°—π¡≈æ‘…∑“ß„®√–∫“¥„πÕߧå°√ Ú. °”®—¥‡´≈≈å·ª≈°ª≈Õ¡ √à“ß°“¬§π‡√“μâÕß°àÕπÕ◊π∂Ⓡ√“¡ÕßÕߧå°√‚¥¬∑—«‰ª ®–æ∫«à“¡’ “√æ‘… Ë Ë  √â“߇´≈≈å„À¡à«‘π“∑’≈– Úı ≈â“π§√—Èß ·πàπÕπ«à“¡“‚¥¬μ≈Õ¥ ‡ªìπ¡≈æ‘…∑“ß„®¢Õß ¡“™‘°„πÕߧå°√ „π®”π«ππ—πμâÕß¡’‡´≈≈å∑º¥ª°μ‘∫“ß„π°“√·μ°μ—« È ’Ë ‘ â∑’Ë∑”„À⇰‘¥§«“¡§‘¥À√◊Õ§«“¡‡¢â“„®º‘¥ Ê ÕÕ° ‡™àπ‡¥’¬«°—∫Õߧå°√∑’Ë√—∫ ¡“™‘°‡¢â“¡“¡“° Ê °ÁμâÕßπÕ°≈ŸπÕ°∑“ß ´÷ß∂â“∑‘߉«â°®–∑”„ÀâÕߧå°√ªíπªÉ«π à Ë È Á ò ¡’ ¡“™‘°∑’˺‘¥ª°μ‘ªπ‡ª‡¢â“¡“∫â“ß §◊Õ ‡¢â“°—∫‰¥â ‡√◊ËÕßπ’È¢Õ¬◊¡μ—«Õ¬à“ߢÕßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ À¡Ÿà§≥–‰¡à‰¥â ¥—ßπ—Èπ®÷ßμâÕß¡’«‘∏’°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡“„À⥟«à“ æ√–Õߧå∑√ß∫√‘À“√Õߧå°√§≥– ß¶å „À⥒„π§√—Èßæÿ∑∏°“≈Õ¬à“߉√ ®÷ß∑”„Àâ ß¶å‡ªìπªñ°·ºàπ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√ß„™â«∏«“ß°√Õ∫«‘π¬ ‘’ — 73
 • 61. ‰«âÕ¬à“ß√—¥°ÿ¡ ∑—ÈßÀπ—° ∑—È߇∫“ §π∑”º‘¥§√—Èß·√° æ√–Õߧåμ√— «à“®–ªØ‘∫—μ‘μàՠ߶å∑—ÈßÀ≈“¬æ√–Õߧ宖∑√ß∂◊Õ«à“‡ªìπÕ“∑‘°√√¡‘°– §◊Õ ∂◊Õ«à“‡ªìπ ·∫∫‰¡à∑–πÿ∂πÕ¡‡≈¬ ·μàæ√–Õߧ宖°√–Àπ“∫·≈â«μâπ∫—≠≠—μ‘ ¬°ª√–‚¬™πå„Àâ®”‡≈¬‰ª ·μà°Á∑√ß«“ß °√–Àπ“∫Õ’°‰¡à¡’À¬ÿ¥ ™’È‚∑…·≈â« ™’È‚∑…Õ’° ‰¡à¡’√–‡∫’¬∫‰«â«à“ ®“°π’ȉª„§√®–∑”Õ’°‰¡à‰¥â ·≈â«∑√ß À¬ÿ¥ 纟℥¡’¡√√§º≈‡ªìπ·°àπ “√ ºŸâπ—Èπ®÷ß®–∑π§àÕ¬ Ê ∫—≠≠—μ‘«‘π—¬¢÷Èπ¡“∑’≈–¢âÕ Ê ‚¥¬¡’∑’Ë¡“∑’ˉª ‡√“‰¥âé ©–π—Èπ μ—Èß«‘𗬄À⥒ „À⇢â¡ß«¥°«¥¢—π∑ÿ°¢âÕ ∂â“Õ¬Ÿà Ê ª√–°“»√–‡∫’¬∫¢÷Èπ¡“ Û ¢âÕ ·μà¬ÿμ‘∏√√¡ ”À√—∫∑ÿ° Ê §π Õ¬à“ßπ’È®–√—°…“§π°Á‰¡à√Ÿâ∑’Ë¡“∑’ˉª«à“∑”‰¡√–‡∫’¬∫¡“°‡À≈◊Õ‡°‘π ‡Õ°¿“æ„πÕߧå°√‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ·≈– —¡æ—π∏å°—∫‡¢â¡‰ªÀ√◊Õ‡ª≈à“ ·μà∂â“∑ÿ°¢âÕ¡’∑’Ë¡“∑’ˉª ¡’À≈—°°“√ ¢âÕ·√°¥â«¬ §◊Õ ∑”„À⇰‘¥§«“¡‡¢â“„®°—𠇫≈“·≈–‡Àμÿº≈„π°“√∫—≠≠—μ‘√–‡∫’¬∫¢âÕπ—Èπ Ê ¬‘Ëß∂â“ ‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ¢à“« “√®–∂÷ß°—πÀ¡¥ ·≈–√Ÿâ«à“μ—¥ ‘π∫—π∑÷°‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√‰«â¥â«¬ §π°Á¡’·π«‚πâ¡ Õ¬à“ßπ—Èπ‡æ√“–Õ–‰√ ∑”‡√◊ËÕßπ’ȇæ√“–Õ–‰√ ‰¡à∑”∑’Ë®–¬Õ¡√—∫ Ÿß ·≈–∂â“μ—Èß°μ‘°“¢÷Èπ¡“·≈â« ‡«≈“„™â ‡æ√“–Õ–‰√ ∂â“√–∫∫°“√ ◊ËÕ “√¥’ °μ‘°“∑ÿ°Õ¬à“ß®√‘ß Ê ¬—ß„™â°“√‰¥â‰¡à¥’æÕ °ÁμÕߪ√—∫‡π◊ÈÕÀ“ Õ¬à“ß â „πÕߧå°√¥’‚Õ°“ ‡°‘¥¡–‡√Áß®–¡’πâÕ¬æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“°Á∑√ߪ√—∫‡À¡◊Õπ°—π ∑’‡Ë √’¬°«à“ Û. √–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—𠫑𗬮—¥‡ªìπ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—πÕπÿ∫—≠≠—μ‘ ∑√ߪ√—∫‡ªìπ√–¬– Ê ª√—∫®π°√–∑—Ëß Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ·μà¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—ππ’È∫“ß∑’°ÁÕàÕπ°”≈—߉¥â ¡∫Ÿ√≥å·≈â«®÷ß„™â ◊∫∑Õ¥¡“∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‡À¡◊Õπ°—π ∂â“„π·ßà¢Õß¡–‡√Áß„π√à“ß°“¬ §π∑’Ë ©–π—Èπ Õߧå°√·μà≈–·Ààß°ÁμâÕß¡’°Æ√–‡∫’¬∫ ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—πÕàÕπ≈ß ∫“ß∑’‡°‘¥®“°°√√¡æ—π∏ÿåμâπ·∫∫∑’Ë™—¥‡®π ¡’∑Ë¡“ ∑’ˉª ‡ªìπ‡Àμÿ ‡ªìπº≈  Õ¥§≈âÕß ’ «“߉«â‰¡à¥’ ‡®â“μ—«°ÁμâÕߪ√—∫·°â„Àâ ¡∫Ÿ√≥å¢÷Èπ ·μà°—∫ ∂“π°“√≥å „Àâ∑ÿ°§π∂◊ժؑ∫—쑇À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ∫“ß∑’μâπ·∫∫¥’ μ—«¬’π‰¡à¡’ªí≠À“ °√√¡æ—π∏ÿ剡ࡒ∑—ÈßÕߧå°√ „§√∑”‰¡à∂Ÿ°μâÕß°Á«à“‰ªμ“¡°μ‘°“ Àπ—° ªí≠À“ ·μà‡°‘¥®“°μ—«§π¡’§«“¡‡§√’¬¥ ‡™àπ æ—°ºàÕπ‡∫“·§à‰Àπ Õ¬à“߉√ °Á«à“‰ªμ“¡π—È𠇙àπ ∂â“∑” πâÕ¬·≈–¡’‡√◊ËÕß°≈ÿâ¡„®¡“° ∑”„Àâ√–∫∫°“√∑”ß“πÕ“∫—쑪“√“™‘° Ù ¢âÕ °ÁμâÕߢ“¥®“°§«“¡‡ªìπæ√– ¢Õß√à“ß°“¬·ª√ª√«π ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π°Á®–√«π‰ª¥â«¬æâπ®“°§«“¡‡ªìπ ¡“™‘°¿“æ¢ÕßÕߧå°√§≥– ß¶å Õߧå°√°Á‡À¡◊Õπ°—π ∫“ß∑’°√Õ∫«‘π—¬∑”‰«âæ√–Õߧå∑√ß∫Õ°‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“ °√–∑”Õ¬à“߉√ Õ¬à“ߥ’ ·μàæπ—°ß“π‡°‘¥§«“¡‡§√’¬¥ ‡≈¬‰¡à§àÕ¬‡ªìπÕ“∫—μ‘ —߶“∑‘‡   μâÕ߉ªÕ¬Ÿà°√√¡ §≈⓬ Ê Õ¬“°∑”μ“¡«‘π—¬ ‡°‘¥√«π¢÷Èπ¡“ Õ¬à“ßπ’È°‡Á ªìπ‰ª‰¥â‚∑…®”§ÿ°∑“ß‚≈° ´÷Ë߇ªìπ∑’Ë√—∫∑√“∫∑—Ë«‰ª«à“ „§√ «‘∏’·°âμâÕß„Àâ ¡“™‘°„πÕߧå°√√Ÿâ®—°°“√æ—°„® «‘∏’∑’Ë¥’∑”º‘¥°ÁμÕߺà“π°√–∫«π°“√∑”μ—«‡Õß„Àâ∫√‘ ∑∏‘μ“¡ â ÿ Ï ∑’Ë ÿ¥ §◊Õ  √â“ß∫ÿ≠ ∑”∑“π √—°…“»’≈ ‡®√‘≠¿“«π“∑’æ√–Õߧå∑√ß°”Àπ¥‡Õ“‰«â ¡’Àπ—°¡’‡∫“·¬°°—π‰ª Ë æÕ∫ÿ≠À≈àÕ‡≈’Ȭ߄® „®®–ºàÕß„   «à“߉ « ™ÿà¡™◊Ëπμ“¡‡√◊ËÕß√“«∑’Ë°√–∑” §◊Õ ∑√ß„Àâ°Æ√–‡∫’¬∫¢Õß ·≈â«®–¡’æ≈—ß„®∑” ‘Ëߥ’ Ê °—πμàÕ‰ª ·≈â«∫ÿ≠°ÿ»≈Õߧå°√‰«â™—¥‡®π ¡’‡Àμÿ ¡’º≈ ¡’∑’Ë¡“ ∑’ˉª ∑’Ë∑ÿ°§π  ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡π’È ®–À≈Õ¡√«¡„®∑ÿ°§π„À⇪ìπÀπ÷Ë߉¥â√—∫∑√“∫·≈–¬Õ¡√—∫∂◊ժؑ∫—μ‘μ√ß°—π «‘π—¬π’ȇÕß Õ’°¥â«¬∑’ˇªìπμ—«°√ÕßÀ¡Ÿà§≥– °√Õß ¡“™‘° „§√‡ªìπ‡´≈≈å ‡æ√“–©–π—π ºŸ∫√‘À“√Õߧå°√∑ÿ°∑à“π§«√®–‡ªìπ È âº‘¥‡æ’Ȭπ®–∂Ÿ°«‘π—¬°√Õß·≈–§—¥·¬° «‘𗬮÷߇ªìπ ºŸπ”„Àâ ¡“™‘°„πÕߧå°√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫μ∏√√¡ æÕ„® â —‘‡ ¡◊Õπ¿Ÿ¡‘§â¡°—π„Àâ‡√“‰ª„πμ—«¥â«¬ ÿ π‘Ëß Ê πÿà¡π«≈ºàÕß„ ·≈â« ªí≠À“®–À¡¥‰ª‚¥¬ 74
 • 62. ∑—π‚≈° ∑—π∏√√¡ª√‘¬“¬ ∫“ß∑’‰¡àμÕß∑”Õ–‰√°ÁÀ¡¥‰ª‡Õß ‡√◊Õß„À≠à â Ë°Á®–°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕ߇≈Á° ‡√◊ËÕ߇≈Á°°Á®–°≈“¬‡ªìπ‰¡à¡’‡√◊ËÕß ·μà∂â“„®À¬“∫°Á‡À¡◊Õπ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∫°æ√àÕ߇√◊ËÕ߇≈Á°°Á®–°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß„À≠à ‡√◊ËÕß„À≠à°Á·μ° ç°„πÕߧå°√ μâÕß„Àâ ¡“™‘°—π‰ª‡≈¬ ‡æ√“–©–π—π°“√æ—°„®¥â«¬°“√ªØ‘∫μ∏√√¡ È —‘ √Ÿâ®—°°“√æ—°„® «‘∏’∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ................................¥â«¬∑“π ¥â«¬»’≈ ¥â«¬∫ÿ≠°ÿ»≈ ®÷߇ªìπ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ Ù. Õ“À“√∑’∫√‘‚¿§ ∂â“¡’Õ“À“√‰¡à¥‡’ ¢â“‰ª„π Ë  √â“ß∫ÿ≠√à“ß°“¬ °Á®–‰ª°√–μÿâπ„Àâ‚Õ°“ ‡°‘¥‡´≈≈庑¥ª°μ‘¡’ Ÿß „π·ßà¢ÕßÕߧå°√°Á‡À¡◊Õπ°—∫°“√∫√‘‚¿§ ◊ËÕ ∑”∑“π∫√‘‚¿§¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ´÷ËßμÕππ’È¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ √—°…“»’≈¡“°¡“¬ ∂â“À“°ª≈àÕ¬„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ˉ¡à¥’À≈ÿ¥‡¢â“¡“„πÕߧå°√¡“° °Á®–∑”„Àâ¡‚’ Õ°“ ‡°‘¥¡–‡√Áß Ÿß ‡®√‘≠¿“«π“ ...............................¢âÕπ’È®–‰ª —¡æ—π∏å°—∫¢âÕ Ò ´÷Ëß®–‡ªìπ™àÕß∑“ß„π°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’‰¡à∂°μâÕß ∑”„À⇰‘¥§«“¡§‘¥ Ë Ÿ æÕ∫ÿ≠À≈àÕ‡≈’Ȭ߄®·ª≈° Ê ‡æ’Ȭπ Ê ∑”„Àâ„®À¬“∫°√–¥â“ß·≈– „®®–ºàÕß„   «à“߉ « ™ÿà¡™◊Ëπ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—πÕàÕπ°”≈—ß≈ß ´÷Ëß®–∑”„À≡àÕ¬“°ªØ‘∫—μ‘ ·≈â«®–¡’æ≈—ß„®μ“¡√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ∑” ‘Ëߥ’ Ê °—πμàÕ‰ª ‡æ√“–©–π—π ¡“™‘°„πÕߧå°√®–¥’‰¥â ºŸ∫√‘À“√ È âÕߧå°√μâÕß√Ÿ®°∫√‘À“√®—¥°“√‡√◊ÕߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„À⥒ â— ËÀ“«‘∏’°“√∑’Ë∂Ÿ°μâÕ߇À¡“– ¡ ∂â“¡’ ◊ËÕ‡¢â“¡“®–μâÕß é∑”Õ¬à“߉√ ‚¥¬‡©æ“–§Õ¡æ‘«‡μÕ√å Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμμÕππ’ȇ¢â“∂÷ß∑ÿ°·Ààß μâÕß«“ß°μ‘°“„À⥒ „Àâ√—¥°ÿ¡∂Ÿ°μâÕß  Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‰¡à„™à«“ß®π‡¢â¡ ∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ Õߧå°√°Á®–‡®√‘≠°â“«ÀπⓇ°‘π‰ª ·μàæÕ∂÷߇«≈“®√‘ß Ê ∑”‰¡à‰¥â ·μà∂â“°μ‘°“ º≈μÕ∫·∑π°Á®–‡æ‘¡¢÷π ∑ÿ°§π°Á®–¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡„® Ë È ‘ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß ¡’‡Àμÿ¡’º≈ æπ—°ß“π „πÕߧå°√ ·≈–¡’§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ  “¡—§§’°—π·≈–‡®â“Àπâ“∑’°®–‡¢â“„®·≈–„Àâ°“√¬Õ¡√—∫ ∑’ ”§—≠ ËÁ Ë ‰¡à¡’°“√‡≈◊ËÕ¬¢“‡°â“Õ’È À√◊Õμ—Èß°≈ÿà¡μ—Èß°ä°‡ªìπ°ä«π§«√„Àâæπ—°ß“π‰¥â‰ª«—¥ ‰ªªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ®π¡’„® ‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπ¡–‡√Á߬àÕ¬ Ê ¢÷Èπ¡“ ∑ÿ°§π„πÕߧå°√∑’Ëπÿà¡π«≈ ¬‘π¥’∑’Ë®–ªØ‘∫μ‘μ“¡√–‡∫’¬∫«‘π—¬ — °Á®–∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈–¡’º≈μÕ∫·∑π∑’Ë¥’ °“√∫√‘À“√§«∫§ÿ¡‡√◊ËÕß ◊ËÕ∑’ˉ¡à‡À¡“– ¡ ∑—Èß∫√‘…—∑ Õߧå°√ ∑—È߇®â“Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“π ∫ÿ≠°ÿ»≈‰¡à„À⇢ⓡ“∑”≈“¬Õߧå°√ ®–‡ªìπ‰ª‰¥âμÕß„™â∑ß Ù â —È °Á∫߇°‘¥¢÷π‡æ√“–‰¥â √â“ß∫ÿ≠ √â“ß°ÿ»≈ ∑—ß∑“π »’≈ — È È¢âÕª√–°Õ∫°—π ‰¡à„™à·¬° à«π∑”Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¿“«π“ μ≈Õ¥μàÕ‡π◊ËÕß π’˧◊Õ°“√ªÑÕß°—π¡–‡√Áß„π‡æ√“–®–∑”‰¥â¬“° ·μà∂â“∑”∑—Èß Ù Õ¬à“ß °Á®–‰¥âº≈ Õߧå°√∑’Ë¥’¡“° Ê ·≈–∑”„ÀâÕߧå°√π—Èπ‡ªìπÕߧå°√§◊Õ æπ—°ß“π∑ÿ°§π®–Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ∑’Ë·¢Áß·√ß L 75
 • 63. ˜ˆΩíπ„πΩíπ‡√◊ËÕß : À—«Àπâ“™—Èπ «‘π‘™ æ—π∏ÿå«‘√‘¬√—μπå §Õ≈—¡πåπ’ȇ©æ“–π—°‡√’¬πÕπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ«‘∑¬“‡∑à“π—Èπ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏åÿμ–«—ππ“¡«à“ ç ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠é π—°√∫·Ààß°Õß∑—æ∏√√¡æ—π∏ÿå «π°√–·  (μÕπ∑’Ë Ú)  «— ¥’§√—∫! π√.Õπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ ª≈◊È¡ ÿ¥ Ê ∑à“π®÷ß∫Õ°«à“ ç‡√“§◊Õ∫ÿ§§≈ ”§—≠„π «‘∑¬“∑—Ë«‚≈°.. «—π§√Ÿ«‘™™“∏√√¡°“¬ ª√–«—μ»“ μ√å ºŸ ∂“ªπ“‡ âπ∑“ß¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬åé ‘ â ÚÛ °—𬓬π ÚııÛ ∑’˺à“π¡“ ‡ªìπ À≈“πÀ≈«ßªŸÉ ∑ÿ ° √Ÿ ª ∑ÿ ° §π∑’Ë √à « ¡Õ— ≠ ‡™‘ ≠ À≈«ßªŸÉ«—π∑’ËÀ≈“πÀ≈«ßªŸÉª≈◊È¡ªï쑉¡à√Ÿâ≈◊¡ ‚¥¬‡©æ“–À≈“π „π«—ππ—Èπ μ—Èß·μà¢∫«πæ√–‡∂√– π”‚¥¬§ÿ≥§√Ÿ‰¡à‡≈Á°À≈«ßªŸÉ∑’ˉ¥âÕ—≠‡™‘≠‡ ≈’ˬßÀ≈«ßªŸÉ«—¥ª“°πÈ”∑Õߧ” À≈«ßæàÕ∑—μμ™’‚« ¢∫«πæ√–∏√√¡∑“¬“∑„π‚§√ß°“√æ√–ºŸâª√“∫¡“√ ·≈–¢∫«πÕ—≠‡™‘≠√—μπ– ˜ §ß‰¡à≈◊¡ Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π≈◊¡‰¡à≈ß ª≈◊È¡‰ª∑—Èß™“μ‘®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡... ·¡â·μà ∑—Ë«‰∑¬ ¢∫«π∏ß ¢∫«π¥Õ°‰¡â ¢∫«π‡ ≈’ˬßÀ≈«ßªŸÉ§ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à ‡¡◊ËÕ‰¥â¥Ÿ¿“æ∑∫∑«π∫ÿ≠·≈â« ∑à“π°Á ¢∫«π√—μπ– ˜ ·≈–¢∫«π “∏ÿ™π∑’‡Ë ¥‘πμ“¡μ‘¥À≈«ßªŸÉ 76
 • 64. ˜˜§◊Õ ∫ÿ§§≈ ”§—≠„πª√–«—μ‘»“ μ√å ‡ªìπºŸâ ∂“ªπ“  —°°“√–ÕߧåÀ≈«ßªŸÉ∑Õߧ” ·≈–¬°¬Õ¥¡À“«‘À“√‡ âπ∑“ß¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ‡æ√“–À≈«ßªŸÉ«—¥ª“°πÈ” æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ æ√–ºŸâª√“∫¡“√∑Õߧ”Õߧåππ∫‡ªìπÕߧå·√°∑’ª√–¥‘…∞“π„π‡ âπ∑“ß ’È — Ë Ò μÿ≈“ «—π¡À“¡ß§≈ ∑’ËÀ≈“πÀ≈«ßªŸÉ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å„π®”π«π ˆ Õß§å ‰¡à§«√æ≈“¥ ..®–ª≈◊È¡ªïμ‘Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß®π∂÷ß«—π „π«—π∑’Ë Ò μÿ≈“§¡ ÚııÛ «—π§≈⓬«—π‡°‘¥  ÿ¥∑⓬ ∂÷߇∑«‚≈° ¥ÿ ‘μ∫ÿ√’ ¥—ß..‡∑æ∏‘¥“  ÿæ—μ√“ÒÚˆ ªï ¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßªŸÉ ®–‡ªìπ«—π ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ ∑à“π‡∑æ∏‘¥“°Áª≈◊È¡‰¡à‡ √Á® ‡æ√“–∑à“πª√–¥‘…∞“πÀ≈«ßªŸÉ∑Õߧ”Õߧå·√°∑’ËÕπÿ √≥å ∂“π ¡’ à«π√à«¡„π°“√ ∂“ªπ“‡ âπ∑“ß¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å·ºàπ¥‘π‡°‘¥ Lotus Land Õ. Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ √à«¡À≈àÕÀ≈«ßªŸÉ∑Õߧ” ..‡√“¡“μ‘¥μ“¡‡√◊ËÕß√“«¢Õß«—ππ—ÈπÀ≈“πÀ≈«ßªŸÉ®–‰¥â∫ÿ≠„À≠à ‰¥â‡ªî¥¡à“π¡ß§≈ ‡∏Õ°—πμàÕπ–§√—∫ ª√‚≈°π‘« å °—≈œ ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ («—π∑’Ë ÒÚ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ) D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Û.Ò Û.Ú Û.Ò ∑à“¡°≈“ß«—Ø ß “√Õ—π¬“«π“π®πÀ“ ≈Ÿ° ÿæμ√“‰¥â‡°‘¥‡ªìπ ç°ÿ≈∏‘¥“ ÿ¥ «¬é „πμ√–°Ÿ≈ — ‡∫◊Õßμâπ ∑à“¡°≈“ß ·≈–∑’ ¥¡‘‰¥âππ ≈Ÿ° ÿæμ√“ ¢ÕߧƒÀ∫¥’∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊ÕßÀ≈«ß·Ààß·§«âπ È Ëÿ —È — °Á‰¥â¡“‡°‘¥ √â“ß∫“√¡’°—∫À¡Ÿà§≥–¡“À≈“¬¿æ ¢Õßæ√–√“™“Õߧå∑’ËÕÕ°∫«™ À≈“¬™“μ‘·≈â« ..Õ¬à“ß„πæÿ∑∏—π¥√∑’˺à“π¡“ Û.Ú ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ÿæ—μ√“‰¥â‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢÷Èπ ‡∏Õ°Á 77
 • 65. ˜¯ D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Û.Û Û.ÙÛ.ı Û.ˆ ○ ‰¥â™«¬§ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡à¥·≈°‘®°“√§â“¢Õߧ√Õ∫§√—« à Ÿ ‡Àμÿ∑”„Àâ≈Ÿ° ÿæ—μ√“„πæÿ∑∏—π¥√∑’˺à“π¡“ ¡’ ○ ○ ·≈–¥â«¬§«“¡∑’‡Ë ∏Õ‡ªìπ “« «¬∑’‡Ë æ’¬∫æ√âÕ¡¥â«¬ ‚Õ°“ ¡“√à«¡∫ÿ≠ √â“ß«—¥„À¡à°—∫À¡Ÿà§≥–¥â«¬ ○ ○ §«“¡ “¡“√∂ ®÷ß∑”„Àâ¡’Àπÿà¡ Ê ¡“À¡“¬ªÕß Û.Ù ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ÿæ—μ√“‰¥â¡“∑”∫ÿ≠ √â“ß«—¥„À¡à ○ ○ ○ μ—«‡∏ÕÕ¬à“ß¡“°¡“¬ Õ’°∑—È߬—ß¡“§Õ¬μ“¡®’∫ ·≈â« ‡∏Õ°Á‡°‘¥§«“¡‡≈◊ËÕ¡„ »√—∑∏“„πªØ‘ª∑“ ○ ○ ·≈–§Õ¬‡®ä“–·®ä–‡∏ÕÕ¬Ÿà‡ ¡Õ Ê ¢Õßæ√–‡∂√– Õ¥’μæ√–√“™“Õߧå∑ÕÕ°∫«™‡ªìπ ’Ë ○ ○ ·μà∂÷ß°√–π—Èπ μ—«‡∏Õ°≈—∫‰¡à‰¥â π„®„§√‡ªìπ Õ¬à“ß¡“° ¬‘Ë߉¥â‡ÀÁπ‡À≈à“°ÿ≈∫ÿμ√ºŸâ¡’»√—∑∏“ ○ ○ 摇»…‡≈¬ ‡æ√“–„πμÕππ—Èπ ≈Ÿ° ÿæ—μ√“¡ÿàß·μà ®”π«π¡“°¡“¬‰¥âÕÕ°∫«™μ“¡æ√–‡∂√–·≈â« ○ ○ ○ ‡√◊ËÕßß“π‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« ‡∏Õ°Á¬‘Ë߇°‘¥·√ß∫—π¥“≈„®∑’Ë®–μ‘¥μ“¡μ“¡μ‘¥ ○ ○ Û.Û μàÕ¡“¡’‡æ◊Õπ¢Õ߇∏Õπ”¢à“«¥’¡“∫Õ° ´÷ß Ë Ë  √â “ ß∫“√¡’ ‰ ª°— ∫ À¡Ÿà § ≥–„π¿æ™“μ‘ π—È π ¥â « ¬ ○ ○ ¢à“«¥’∑’Ë«à“π—Èπ °Á§◊Õ ¢à“«°“√ √â“ß«—¥„À¡à¢Õß ‡∑à“π—Èπ¬—߉¡àæÕ „π„®≈÷° Ê ¢Õ߇∏Õ¬—ߧ‘¥ ○ ○ æ√–‡∂√–Õ¥’μæ√–√“™“Õߧå∑’ËÕÕ°∫«™π—Ëπ‡Õß ª√“√∂π“∑’Ë®–ÕÕ°∫«™‡ªìπæ√–·∫∫™“¬·¡π Ê ○ ○ ○ ‡¡◊ËÕ‡∏Õ‰¥â¬‘π¢à“«∫ÿ≠π’È·≈â« ‡∏Õ°Á∂÷ß°—∫ çAlerté °—∫‡¢“∫â“ß ·μà¥â«¬§«“¡∑’Ëμ—«‡∏Õ‡ªìπÕ‘ μ√’®÷ß ○ ○ ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈⫇∏Õ°Á‰¡à√Õ™â“√’∫™«π‡æ◊ËÕπ Ê ‰¡à “¡“√∂ÕÕ°∫«™‡ªìπæ√–‰¥â ·μà∂÷ß°√–π—Èπ ○ ○ ∑’Ë¡“™«π‡∏Õ‰ª∑”∫ÿ≠„π∑—π∑’ ·≈–π’ˇÕß®÷߇ªì𠧫“¡ª√“√∂π“∑’Ë ® –ÕÕ°∫«™π’È °Á ¬— ß §ßμ‘ ¥ Õ¬Ÿà ○ ○ ○ 78
 • 66. ˜˘ D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Û.˜ Û.¯ Û.˘ Û.Ò ○ „π„®¢Õ߇∏Õ‡√◊ËÕ¬¡“ √—°…“»’≈ ¯ Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ○ ○ Û.ı ¥â«¬‡Àμÿπ’ȇÕß ≈Ÿ° ÿæ—μ√“®÷߉¥âμ—Èߧ«“¡ Û.ˆ ·μà„π‡«≈“μàÕ¡“ ‡¡◊ËÕ∑“ß∫â“π¢Õ߇∏Õ ○ ○ ○ ª√“√∂π“«à“ ç·¡âμπ‡Õß®–‰¡à¡‚’ Õ°“ ‰¥â∫«™‡ªìπ ‡ÀÁπ«à“≈Ÿ° ÿæ—μ√“¡’«—¬Õ—π ¡§«√∑’Ë®–¡’§√Õ∫§√—« ○ ○ æ√–Õ¬à“ߧπÕ◊π‡¢“ ‡∏Õ°Á®–¢Õ∑¥·∑π ‘ß∑’¢“¥‰ª Ë Ë Ë ‰¥â·≈â« §ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡à¢Õ߇∏Õ®÷߉¥âÀ“§Ÿà§√Õß ○ ○ ¥â«¬°“√‡Õ“∫ÿ≠™à«¬¥Ÿ·≈ÕÿªíØ∞“°æ√– ÕÿªíØ∞“° ∑’ˇÀ¡“– ¡¡“„Àâ ´÷Ëß°Á¡’Àπÿà¡ Ê ¡“¢Õ ¡—§√‡ªìπ ○ ○ «—¥Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ë„À⥒∑’Ë ÿ¥ „Àâ ¡°—∫∑’ˇ°‘¥¡“‡ªìπ ™“¬„π¥«ß„®¢Õ߇∏Õ°—πÕ¬à“ß∑à«¡∑âπ ·≈–„π ○ ○ ○ ≈Ÿ°ºŸâÀ≠‘ßÀ—«„®‡æ™√é ·≈⫇∏Õ°Áμ—Èß®‘μÕ∏‘…∞“π ∫√√¥“Àπÿà¡ Ê ‡À≈à“π—Èπ ≈Ÿ° ÿæ—μ√“°Á‰¥â‡≈◊Õ°‡Õ“ ○ ○ Õ’°«à“ ç¥â«¬∫ÿ≠∑ÿ°∫ÿ≠∑’ˇ∏Õ‰¥â∑”„π§√—Èßπ’È ¢Õ„Àâ §π∑’§¥«à“ 祒∑ ¥ perfect ∑’ ¥é ¡“‡ªìπ§Ÿ§√Õß Ë‘ ’Ë ÿ Ëÿ à ○ ○ ‡∏Õ‰¥â‡°‘¥‡ªìπºŸâ™“¬ ·≈–‰¥âÕÕ°∫«™·∫∫™“¬ Û.˜ ‡¡◊Õ∑—ߧŸ‰¥â·μàßß“π°—π·≈â« ‡∏Õ·≈– “¡’ Ë È à ○ ○ ·¡π Ê Õ¬à“߇¢“∫â“ßé ¢Õ߇∏Õμà“ß°Áμ—Èß„®«à“ ç®– √â“ߧ√Õ∫§√—«Õ¬Ÿà∑’Ë ○ ○ ○ ¥â«¬§«“¡μ—Èß„®Õ—π·√ß°≈â“π’È ®÷ß∑”„À⇫≈“∑’Ë ‡¡◊ÕßÀ≈«ß𒥫¬°—πé ∑’‡Ë ªìπ‡™àππ’‡È æ√“–‡∏ÕÕ¬“° Èâ ○ ○ ≈Ÿ° ÿæ—μ√“¡“ —Ëß ¡∫ÿ≠∑’Ë«—¥„À¡à °Á®–∑”∫ÿ≠¥â«¬ ®–‰¥âÕ¬Ÿà„°≈â Ê «—¥¢Õßæ√–‡∂√– (Õ¥’μæ√–√“™“ ○ ○ §«“¡ª√–≥’μ ¥â«¬§«“¡‡§“√æμàÕæ√–√—μπμ√—¬ Õߧå∑’ËÕÕ°∫«™) ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‰ª —Ëß ¡∫ÿ≠∑’Ë«—¥‰¥â ○ ○ ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° Õ’°∑—߇¡◊Õ∂÷ß«—πæ√– ‡∏Õ°Á®–μ—ß„® È Ë È ßà“¬·≈–∫àÕ¬¢÷Èπ ·≈–¥â«¬§«“¡∑’ˇ∏Õ¡’Õ—∏¬“»—¬ ○ ○ ○ 79
 • 67. ¯ D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫ ○ ○ ○Û.ÒÒ ○ ○ ○ ○ ○ ∑’Ë√—°∫ÿ≠¡“° ·¡âμ—«‡∏Õ®–·μàßß“π¡’§√Õ∫§√—« ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®π°√–∑—Ë߉¥â®—¥μ—È߇ªìπ°≈ÿà¡°—≈¬“≥¡‘μ√ ○ ○ ‰ª·≈â«°Áμ“¡ ·μà‡∏Õ°Á¬—ߧßμ—Èß„®√—°…“»’≈ ¯ ∑’Ë√à«¡°—π √â“ß∫ÿ≠ √â“ß∫“√¡’¢÷Èπ„π‡¡◊Õßπ—Èπ ´÷Ëß ○ ○ ○ ∑ÿ°«—πæ√–Õ¬Ÿà‡ªìπª√–®”¡‘‰¥â¢“¥‡≈¬ „π‡«≈“μàÕ¡“ °≈ÿà¡°—≈¬“≥¡‘μ√°≈ÿà¡π’È°Á‰¥â°≈“¬ ○ ○ Û.¯ ·μà ÿ¥∑⓬ ∫𧫓¡·πàπÕπ°Á¡’§«“¡ ‡ªìπ°≈ÿ¡°—≈¬“≥¡‘μ√∑’√°°“√ √â“ß∫ÿ≠ √â“ß∫“√¡’ à Ë— ○ ○ ‰¡à·πàπÕπ‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“– “¡’ ÿ¥∑’Ë√—°¢Õ߇∏Õ®– ∑’ˇ¢â¡·¢Áß¡“°°≈ÿà¡Àπ÷Ë߇≈¬∑’‡¥’¬« ○ ○ μâÕ߉ª√—∫√“™°“√∑’μ“߇¡◊Õß ‚¥¬‰ª√—∫μ”·Àπàß Ëà ·¡â«à“μ—«‡∏Õ®–Õ¬ŸàÀà“߉°≈®“°«—¥ ·μà ‘Ëßπ—Èπ ○ ○ ‡ªìπ çπ“¬Õ”‡¿Õª√–®”‡¡◊Õßé ¥â«¬‡Àμÿπ’ȇ∏Õ®÷ß °≈—∫À“‰¥â‡ªìπÕÿª √√§μàÕ‡∏Õ‰¡à ‡∏Õ¬—ߧßμ—Èß„® ○ ○ ○ μâ Õ ß®”„®·≈–®”¬Õ¡‡¥‘ π ∑“߬⠓ ¬§√Õ∫§√— « ∑’Ë®– √â“ß∫ÿ≠ √â“ß∫“√¡’‡™àππ’ÈÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ‰¡à«à“ ○ ○ ‰ªæ√âÕ¡°—∫ “¡’ «—ππ—ÈπΩπ®–μ° ·¥¥®–ÕÕ° À√◊Õ‡ÀπÁ∫Àπ“« ○ ○ Û.˘ ‡¡◊Ë Õ ≈Ÿ °  ÿ æ— μ √“‰¥â ¬â “ ¬‰ªÕ¬Ÿà ∑’Ë π—Ë π ·≈â « ª“π„¥ ≈Ÿ° ÿæ—μ√“°Á¬—ߧߡÿàßÀπâ“≈ÿ¬ √â“ß∫ÿ≠ ○ ○ ¥â«¬§«“¡∑’ˇ∏Õ‡ªìπºŸâ∑’Ë√—°∫ÿ≠¡“°·≈–‰¡àÕ¬“° ‡√◊Õ¬‰ª ‡ªìπ‰ª‡™àππ’®π°√–∑—ß≈¡À“¬„® ÿ¥∑⓬ Ë È Ë ○ ○ μ°∫ÿ≠„¥ Ê ‡≈¬ ‡∏Õ®÷߉¥âÕÕ°‰ª™—°™«π™“«‡¡◊Õß ¢Õ߇∏Õ‰¥âÀ¡¥‰ª„π¿æ™“μ‘π—Èπ ○ ○ ○ π—Èπ„Àâ¡“∑”∫ÿ≠∑’Ë«—¥„À¡à¥â«¬ ‚¥¬®–ÕÕ°‰ª∑” Û.ÒÒ  à«πº≈°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡¢Õß≈Ÿ° ÿæ—μ√“ ○ ○ Àπâ“∑’ˬե°—≈¬“≥¡‘μ√™—°™«π§π∑’Ë√Ÿâ®—°∑’ËÕ“»—¬ „πæÿ∑∏—π¥√∑’˺à“π¡“π—Èπ ≈Ÿ° ÿæ—μ√“°Á¡’º≈°“√ ○ ○ Õ¬Ÿà„°≈â Ê ∫â“π „À≪«—¥∑”∫ÿ≠¥â«¬°—π ªØ‘∫—μ‘∏√√¡∑’Ë¥’ ‰¥â‡¢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬¿“¬„π ○ ○ Û.Ò ®π„π∑’Ë ÿ¥ °≈ÿà¡¢Õ߇∏Õ°Á¡’®”π«π ‡¡◊Õ≈–®“°‚≈°·≈â« ‡∏Õ°Á “¡“√∂‡Õ“μ—«√Õ¥°≈—∫ Ë ○ ○ ¥ÿ ‘μ∫ÿ√’‰¥â„π∑’Ë ÿ¥ 80
 • 68. ¯Ò ∂âÕ¬§«“¡∑’ËΩ“°‰«â (√“¬°“√ ŸâμàÕ‰ª «—πÕ“∑‘μ¬å∑’Ë ÚÛ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÚ )○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ °—≈œ ÿæ—μ√“ : æÕ∑√“∫¢à“«°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ „π DMC¥«ßμ–«—π√«¡°—∫¥«ß®—π∑√凪ìπ¥«ß∏√√¡ °Á‡Õ“‡ß‘π¡“∂«“¬°àÕπ∑—π∑’ Ò °Õß „π«—π∑’Ë Úˆ °.§.ÚııÚ «—ππ—Èπª≈◊È¡¡“°‡ªìπ摇»… ‡æ√“–ª°μ‘°∞‘π‡ªìπ°“≈∑“𠇪ìπ∫ÿ≠„À≠àÕ¬Ÿà·≈â« ·μà°∞‘πªïπ’È (æ.». ÚııÚ) ‡ªìπ°∞‘π Ò ªï§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ·≈–¬—߉¥â √â“ßÕ“§“√ Ò ªï ‡√“‰¥â∫ÿ≠∂÷ß Û ™—Èπ ∫ÿ≠™—Èπ∑’Ë Ò ‰¥â· ¥ß§«“¡°μ—≠êŸ°μ‡«∑’°∫§ÿ≥¬“¬∑’‡Ë √“‡§“√æ —√—° ∂Ⓣ¡à¡’§ÿ≥¬“¬ °Á‰¡à¡’À≈«ßæàÕ‰¡à¡’«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‰¡à¡’‡√“∑’ˉ¥â√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«§«“¡‡ªìπ®√‘ߢÕß™’«‘μ ∫ÿ≠™—Èπ∑’Ë Ú Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ §ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à∑à“π‡ªìπª√–∏“π„π°“√°àÕ √â“߇Õß ‰¡à‡À¡◊ÕπÕ“§“√Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë¡’‡®â“¿“æ„À≠à‡ªìπª√–∏“π °“√‡ªìπª√–∏“π°Õß°∞‘π§ÿ≥¬“¬ ‡∑à“°—∫‡√“‰¥â· ¥ß§«“¡°μ—≠êŸ°μ‡«∑’μàÕÀ≈«ßæàÕ ..‡√“®–‰¥âªí≠≠“∫“√¡’¢π“¥‰Àπ..°Áπ÷°‡Õ“ ∫ÿ≠™—Èπ∑’Ë Û Õ“§“√ ˆ ªï §◊Õ  ∂“π∑’˧âπ«‘™™“∏√√¡°“¬ Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ §◊Õ  ∂“π∑’¢¬“¬«‘™™“∏√√¡°“¬‰ª∑—«‚≈°π“ππ—∫æ—πªï ‡√“ ‘π≈¡≈–®“°‚≈°π’‰ª·≈â« Ë Ë È È∫ÿ≠¬—ß àߺ≈‰¡à¢“¥ “¬ ∫ÿ≠Õ–‰√®–¬‘ß„À≠à°«à“∏√√¡∑“π‡ªìπ‰¡à¡’ Õ“§“√π’„Àâ∏√√¡∑“π ÚÙ ™¡. Ë È○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Õ“πÿ¿“æ∫ÿ≠ °—≈œ ÿæ—μ√“ : Ò. °“√‡ªìπª√–∏“π√Õß°∞‘π§√—Èß·√° ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õߥ‘©—π°—∫ “¡’ Û,°«à“∫“∑ Õ¬“°‡ªìπª√–∏“π√Õß ·μà¡’ªí®®—¬‰¡àæÕ ‰¥â·§à§√÷Ëß°Õß ‡≈¬¢Õ∫“√¡’§ÿ≥¬“¬ ¢Õ„Àâ∑”‰¥â ”‡√Á® ¥Ÿ·≈⫇À≈◊Õ‡™◊ËÕ ¢Õ„Àâ¡’„®∑”°àÕπ Õ¬Ÿà¥’ Ê °Á¡’§π‡Õ“ÀÿâππÕ°μ≈“¥ (¬—߉¡à‡¢â“μ≈“¥) ¡“¢“¬„Àâ‡√“„π√“§“æ“√å ‡¢“∫Õ°«à“‡ÀÁπæ’ˇªìπ§π¥’‡≈¬·∫àß„Àâæ’˥⫬ æÕ¢“¬Àÿâπ‰¥â°”‰√°Á‡≈¬ “¡“√∂ªî¥°Õß°∞‘π‰¥â ·≈⫬—ß¡’‡ß‘π‡À≈◊ե⫬ æÕ∑Õ¥°∞‘π‡ √Á®°Á¢Õ§ÿ≥¬“¬Õ’°Õ¬“°‰¥â∑’Ë¥‘π„°≈â«—¥ —° Ò ·ª≈ß ¢Õ„Àâ ”‡√Á® ·§à ˜ «—π‡Õß ‡æ◊ËÕπ “¡’¡’∑’Ë¥‘π Ú ·ª≈ß¡“‡ πÕ¢“¬ √“§“∑’Ë¥‘π„πμ≈“¥ μ“√“ß«“≈– ÒÚ, ∫“∑ ‡¢“´◊ÈÕ¡“μ“√“ß«“≈– ¯,∫“∑ ·μà‡¢“¢“¬„Àâ‡√“μ“√“ß«“≈– Ù, ∫“∑ ·≈â«μÕππ—Èπ‡√“¡’·§à‡ß‘π¡—¥®” ∑’ˇÀ≈◊Õ‰ª°Ÿâ∏𓧓√ ·μ॑©—π®–Õ∏‘…∞“π‡ ¡Õ«à“ Õ¬à“„Àâ¡’Àπ’È ‘π‡≈¬ æÕ∏𓧓√Õπÿ¡—μ‘‡ß‘π°Ÿâ ª√“°Ø«à“ 81
 • 69. ¯Ú æÕ§√∫ Û ‡¥◊Õπ ‡ß‘π¡“‡Õß ‚¥¬‰¡àμâÕß„™â‡ß‘π∑’Ë°Ÿâ∏𓧓√¡“‡≈¬ °—≈œ ÿæ—μ√“ : Ú. °“√∑”∫ÿ≠ √â“ßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ‰¥â∫ÿ≠‡¬Õ–·πàπÕπ ¡’ª√– ∫°“√≥å®√‘ß ¥‘©—π°—∫§√Õ∫§√—«‰¥â¡’‚Õ°“  √â“ß‚√߇√’¬πª√‘¬—μ‘∏√√¡ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ´÷Ë߇ªìπÀ≈—ߧ“®“° æ√–‡≥√ √â“ß°—π‡Õ߇ªìπÕ“§“√™—Ë«§√“« ·μà„™âß“π¡“‡ªìπ Ò ªï ..æÕ‰¥â  √â“ß‚√߇√’¬πª√‘¬—μ‘∏√√¡ ¥‘©—π°ÁÕ¬“°‰¥â∑ÿπ‡√’¬πμàÕμà“ߪ√–‡∑» Õ¬Ÿà¡“ Ò ‡¥◊Õπ°Á‰¥â®√‘ß Ú ≈â“π∫“∑ ‡≈¬¢Õæ√§ÿ≥¬“¬∑’Ë¥“«¥÷ß å ∑à“π°Á„Àâæ√«à“ 牪‰Àπ¢Õ„Àâ¡’§π‡¡μμ“ ¡’§π¥Ÿ·≈ Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ ·≈â«°Á‡ªìπÕ¬à“ß∑’˧ÿ≥¬“¬„Àâæ√®√‘ß Ê ‡æ◊ËÕπ¡“®“° ‘ߧ‚ª√å ≠’˪ÿÉπ ‡¢“‰ª‰Àπ¡“‰Àπ μâÕßÀâÕ¬‚μ߇μß∫π√∂‰ø √∂‡¡≈å ‡√“¡“®“°ª√–‡∑»‡≈Á° Ê æÕ¥‘©—π‰¥â‡®Õ ‡®â“𓬇°à“´÷Ë߬⓬‰ªÕ¬ŸàÕ—ß°ƒ… ‡¢“∑√“∫«à“¥‘©—π‰¥â∑ÿπ¡“ ‡¢“‡≈¬„Àâ√∂∫√‘…—∑æ√âÕ¡§π¢—∫ ¡“√—∫ à߇√“μ≈Õ¥ ‡æ◊ËÕπ Ê ¬—ß∫Õ°«à“ ‡∏Õ∑”‰¥â‰ß ‡∏Õ‚™§¥’¡“° ..π’ȧ◊Õ∫ÿ≠®—¥ √√ °—≈œ ÿæ—μ√“ : Û. ‡«≈“∑”∫ÿ≠„À≠à °∞‘π∑ÿ°§√—Èß ¥‘©—π°Á®–Õ∏‘…∞“π∑ÿ°§√—Èß«à“ ¢Õ„Àâ¡’ √“¬‰¥â‡¬Õ– Ê ∑”ß“ππâÕ¬ Ê ¡’‡«≈“π—Ëß¡“° Ê ´÷Ëß¡—π «π∑“ß°—π  “¡’∫Õ°«à“®–‰¥âÀ√◊Õ? ¥‘©—π∫Õ°«à“≈Ÿ°æ√–∏—¡œ Õ∏‘…∞“πÕ–‰√‰¥âÕ¬à“ßπ—Èπ ·≈â«¥‘©—π°Á‰¥âμ“¡∑’ËÕ∏‘…∞“π®√‘ß Ê §◊Õ ‰¥âß“π„À¡à‡ªìπ∑’˪√÷°…“ΩÉ“¬°“√μ≈“¥ ‡¢“欓¬“¡„À⥑©—π∑”ß“πª√–®” ¥‘©—π∫Õ°«à“‰¡à‡Õ“ ¢Õπ—∫‡ªìπ™—Ë«‚¡ß ¥Ÿ·≈¬Õ¥¢“¬„Àâ ¥‘©—π∫Õ°‡¢“«à“ ∂â“ß“ππ’ȇªìπÕÿª √√§μàÕ°“√ √â“ß∫ÿ≠  √â“ß∫“√¡’ ¥‘©—π®–≈“ÕÕ° ‡¢“°Áßß ‡√“μ—Èß„®∑”ß“π ∫√‘À“√‡«≈“ ¬Õ¥¢“¬‡μ‘∫‚μÕ¬à“ߥ’ ∑’Ë ”§—≠‡√“¡’‡«≈“π—Ëß∏√√¡–¡“°¢÷Èπ ..¡’ß“π∫ÿ≠∑’Ë«—¥‰¡àμâÕß≈“ ¡“‡≈¬ ·μà°àÕπ¡“‡√“∑”ß“π„Àâ ‡¢“ Ú ‡ªÕ√凴Áπμå ‡√“™¥‡™¬„À⇢“°àÕπ ®π‡¢“æÕ„® πÕ°®“°‡¢“®–„Àâ¡“·≈â« ¬—ß√à«¡∫ÿ≠°—∫‡√“¥â«¬ Ω√—ß∑’∑”ß“π°—∫‡√“‡¢“∫Õ°«à“ ‡«≈“¥‘©π¡“∑”∫ÿ≠‡À¡◊Õπ¡“™“√å®·∫μ‡μÕ√’Ë æÕ°≈—∫¡“∑’∑”ß“π Ë Ë — Ë You Fresh ¡“° (§ÿ≥¥Ÿ ¥™◊Ëπ¡“°) Õ¬à“„À⇠’¬™◊ËÕ≈Ÿ°æ√–∏—¡œ π–§– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ π—°√∫æ—π∏ÿå «π°√–·  °—≈œ ÿæ—μ√“ : °“√∑”∫ÿ≠ «π°√–· ¬àÕ¡‰¥âÕ–‰√ «π°√–·  ‰¡à«à“‡»√…∞°‘®®–¢÷Èπ ®–≈ß æÕÀ≈«ßæàÕ„Àâ∫ÿ≠°Á§‘¥∑”°àÕπ∑—π∑’‚¥¬‰¡à°—ß«≈ ¥‘©—π‰¥âøíߧ”查®“°‡æ◊ËÕπ∫“ߧπ ∑’ËÀà«ß‡√◊ËÕ߇»√…∞°‘® ∑”„À⇢“Àà“ß«—¥ ‡«âπ«√√§„π°“√∑”∫ÿ≠ ·≈⫇¢“°Á¡’ªí≠À“¬Õ¥μ‘¥≈∫ „π«ß°“√ª√–°—π¿—¬ ∫“ߧπ≈¥ Ú % ∫“ߧπ≈¥ ı % „π ˆ ‡¥◊Õπ·√°∑’˺à“π¡“ ‡¢“°Á∂“¡ ¥‘©π«à“ ¬Õ¥μ‘¥≈∫‡∑à“‰√ ¥‘©π∫Õ°‰ª‡≈¬«à“ ¬Õ¥∑’¥©π¥Ÿ·≈ Ú, °«à“≈â“π∫“∑ ∑“ß¿“§ — — Ë‘— «‘π“»¿—¬‡¢“μ‘¥≈∫∑—Èßμ≈“¥ ·μà¢Õߥ‘©—π‡ªìπ∫«° ·≈â«∫«°‡¬Õ–¥â«¬ ‡¢“°Á∫Õ°«à“¥‘©—π‡°àß ¥‘©—πμÕ∫°≈—∫‰ª«à“‰¡à„™à ∂â“¥‘©—π‡°àßμâÕß∫Õ°‰¥â«à“√«¬¡“®“°‰Àπ ·μàμÕππ’È¡—π√«¬·∫∫ ßß Ê ‰¡à√Ÿâ¡“®“°‰Àπ ¬Õ¥¢“¬ °”‰√¡“®“°‰Àπ‰¡à√Ÿâ √«¬·∫∫‰¡à¡’‡Àμÿº≈ ∫Õ°‰¥âÕ¬à“߇¥’¬« §◊Õ ∫ÿ≠Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߧ«“¡ ”‡√Á® ∫ÿ≠∑’ˇ√“∑”·∫∫ «π°√–·  ..≈Ÿ°æ√–∏—¡œ ∑”∫ÿ≠ «π°√–·  °ÁμâÕß√«¬·∫∫ «π°√–·  82
 • 70. ¯Û ‡∑§π‘§ª≈◊È¡∫ÿ≠μ≈Õ¥ °—≈œ ÿæ—μ√“ : ¥‘©—π®–¡’  ¡ÿ¥∫—π∑÷°∫ÿ≠∑ÿ°∫ÿ≠ ·≈–¡’¿“æ ª√–°Õ∫ ¡’À≈“¬‡≈à¡ ‡≈à¡π’Èæ° μ‘¥μ—«μÕπ‡¥‘π∑“ß ‡≈à¡π’∑∫∑«π È ∫ÿ≠°àÕππÕπ Àπ⓪°®–‡¢’¬π«à“ §«“¡∑√ß®”∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ °Á§◊Õ «—π∑’Ë ‡√“‰¥â∑”§«“¡¥’ ¥‘©π∑”°“√∫â“π — ¢Õߧÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à∑°¢âÕ °àÕππÕπ ÿ °Á®–π÷°∂÷ß∫ÿ≠∑ÿ°∫ÿ≠ ∑”„Àâ‡√“Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ª≈◊È¡∫ÿ≠¡“° Õ∏‘…∞“π¢ÕÕ–‰√°Áßà“¬ çÀ“∫ÿ≠‰¥â „™â∫ÿ≠„À⇪ìπé °àÕπ∑” ¢≥–∑”À≈—ß∑” μâÕߪ≈◊¡ „π∑’ ¥‡«≈“π—ß∏√√¡– ®–μ√÷°∏√√¡–‰¥âß“¬ ¥«ß∫ÿ≠°Á¢¬“¬ ‰¡à ß«π≈‘¢ ‘∑∏‘Ï È Ëÿ Ë àπ–§–○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ω“°∑‘Èß∑⓬ °—≈œ ÿæ—μ√“ : °“√ √â“ß∫“√¡’μâÕ߉¡à‡«âπ«√√§ ∑“π¢â“«‡√“¬—ßμâÕß∑“π∑ÿ°«—π ∂Ⓣ¡à∑”∫ÿ≠쓬‰¥âπ–§– À¡¥∫ÿ≠°ÁÀ¡¥≈¡°“√∑”∫ÿ≠μâÕß∑”Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ À≈«ßæàÕ∑à“π Õπ«à“ çμâÕß∑”∫ÿ≠„ÀâÀπ“·πàπ®π∫“ª‰¡à‰¥â™àÕßé À≈«ßæàÕ°”≈—ßÕÕ°·∫∫™’«‘μ„Àâ‡√“ ‡√“¡’Àπâ“∑’Ë∑”μ“¡ ‰¡àμâÕߧ‘¥Õ–‰√π–§– ∑”μ“¡Õ¬à“߇¥’¬« ‡√“°Á®–μ“¡∑à“π‰ª∂÷ß∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡ §π‡√“¡’ ™’ «‘ μ Õ¬Ÿà «‘ π “∑’ μà Õ «‘ π “∑’À“¬„®°—∫À¬ÿ¥À“¬„® √–¬–À≈—ß Ê ‡æ◊ËÕπ Ê æ’Ë Ê πâÕß Ê °≈—∫«ß∫ÿ≠摇»…°—π∂’Ë ‡æ√“–©–π—Èπ‡√“μâÕßÕ¬Ÿà„𧫓¡‰¡àª√–¡“∑ „§√∑’Ë查‡ ¡Õ«à“√—°¬“¬ „§√∑’ˇªìπ≈Ÿ°À≈“𬓬®√‘ß Ê™à«¬· ¥ßμπ‡ªìπª√–∏“π°Õß°∞‘π§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ „Àâ‡μÁ¡∑’Ëπ–§– ®–‰¥âμ“¡μ‘¥æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßªŸÉ À≈«ßæàÕ §ÿ≥¬“¬ ‰ª∂÷ß∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡‰¥â®√‘ß Ê„® Ÿâ™Ÿπ‘È«‡¥’¬« At last you win „π∑’Ë ÿ¥§ÿ≥°Á™π– 83
 • 71. ¯Ù‡√◊ËÕß : ‚§â° Õ≈ß°√≥å (www.banyaibook.com)∑“ß≈—¥‡æ◊ËÕ‡≈’ˬ߰“√®√“®√∑’Ëμ‘¥¢—¥·∂« “¡·¬°μ≈“¥‰∑ º¡®÷ßμ—¥ ‘π„®À—°æ«ß¡“≈—¬‡≈’Ȭ«‡¢â“∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ®“°π—π°Á¢∫‰ªμ“¡‡ âπ∑“ß∑’‡Ë §¬‰¥â¬π¡“«à“ ÿ¥∑⓬®–μâÕߢ—∫‡¢â“´Õ¬‡≈Á° Ê ∑’ “¡“√∂∑–≈ÿ È — ‘ ËÕÕ°‰ª¬—ß∂ππ„À≠à‰¥â ‡ âπ∑“ß ‰¡à«“®–μ√ß ÕâÕ¡ ¢√ÿ¢√–À√◊Õ§¥‡§’¬«‡æ’¬ß„¥°Áμ“¡ À“°™à«¬„Àâ‡√“‰ª∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ à ȉ¥â√«¥‡√Á«·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ∑“߇ âππ—Èπ ”À√—∫º¡ §◊Õ ù∑“ß≈—¥û ¢≥–∑’Ë¢—∫μ“¡ —≠™“μ‘≠“≥¢ÕߺŸâ„™â∂ππ‰ª‡√◊ËÕ¬ Ê º¡‰¥âº“π®ÿ¥ —߇°μ·μà≈–®ÿ¥∑’Ëμ√ß°—π à°—∫√“¬≈–‡Õ’¬¥μ“¡∑’ˉ¥â¬‘π‰¥âøíß¡“ ¬‘Ë߇ªìπ°“√‡μ‘¡§«“¡¡—Ëπ„®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê «à“ ‡√“¢—∫¡“∂Ÿ°∑“ß ·≈–§«“¡¡—π„®π’‡È Õß∑’∑”„À⺡π÷°∂÷߇ âπ∑“ß —≠®√Õ’°‡ âπ∑“ßÀπ÷ß∑’¬ß‡¥‘πÀπâ“μàÕ‰ª‰¡à‰¥â Ë Ë Ë Ë—¬—ßμ‘¥ Ê ¢—¥ Ê Õ¬Ÿà ‡ âπ∑“ß∑’Ë«à“π’ȧ◊Õ ù‡ âπ∑“߇¥‘π¢Õß„®ûº¡‡§¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡√◊Õßπ’‡È æ◊Õ„Àâ‡ÀÁπæ—≤π“°“√„π°“√‡¥‘π∑“ߢÕßμ—«‡Õß«à“Õ¬Ÿ„π√–¥—∫‰Àπ ‚¥¬‰¥â Ë Ë à·∫à߇ âπ∑“߇¥‘π¢Õß„®ÕÕ°‡ªìπ√–¥—∫μà“ß Ê ®“°æ◊Èπ∞“πßà“¬ Ê ‰ª®π¢—Èπ Ÿß ∂Ⓡ√‘¡μâπ√–¥—∫™—πÕπÿ∫“≈¡’√–¬–∑“ß√«¡·≈â«®“°«—¥æ√–∏√√¡°“¬‰ª∂÷ß π“¡∫‘π¥Õπ‡¡◊Õß Ë È À“°º¡‰ª∂÷ߥÕπ‡¡◊Õß·≈â«°Á®–¢¬—∫√–¥—∫¢÷Èπ‰ª¬—ß™—Èπª√–∂¡ ¡—∏¬¡ Õÿ¥¡»÷°…“ ¥â«¬°“√‡¥‘π∑“ßμàÕ‰ª¬—ß¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„μâ À√◊Õ¢÷Èπ‡§√◊ËÕß∫‘π‰ª¬—ßμà“ߪ√–‡∑» ∑—Èß Ê ∑’ËÕ¬“°‡¥‘π∑“߉ª‰¥â‰°≈ Ê ‡À¡◊Õπ§πÕ◊Ëπ ·μà‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ„¥‰¡à∑√“∫ ·§à π“¡∫‘π¥Õπ‡¡◊ÕßÀ√◊Õ¢¬—∫„°≈⇢ⓡ“·§àμ≈“¥√—ß ‘μ º¡°≈—∫‡¥‘π∑“߉ª‰¡à‡§¬∂÷ß —°∑’ ≈à“ ÿ¥≈Õߢ¬—∫‡ªÑ“À¡“¬„Àâ„°≈⇢ⓡ“Õ’°‡À≈◊Õ·§àμ≈“¥∫“ߢ—π∏å æÕ‡√‘Ë¡ÕÕ°‡¥‘π∑“ß®“°«—¥°Á¡—°‰ªμ‘¥Õ¬Ÿà·∂« “¡·¬°μ≈“¥‰∑∑ÿ°∑’ ·≈â«°Áμ‘¥·™àÕ¬ŸàÕ¬à“ßπ—Èπ‰ª‰¡à‡§¬∂÷ß∫“ߢ—π∏å ∑”‰¡∂÷߉ªμàÕ‰ª‰¡à‰¥â ∑—Èß Ê ∑’Ë∂ππÀπ∑“ß°Á‚≈àß«à“ß ‰¡à¡’√∂μ‘¥ ‰¡à¡’ —≠≠“≥‰ø πà“®–μ‘¥¢—¥Õ–‰√ —°Õ¬à“ß√–À«à“ߺ¡°—∫∂π𠓬π’È ·≈–π’ˇÕß∑”„À⺡π÷°∂÷ß ù∑“ß≈—¥û¬âÕππ÷°∂÷ß«—πÀπ÷Ëß„πÀâÕߪؑ∫—μ‘∏√√¡ ‡¡◊ËÕ‰¥â —߇°μ«‘∏’∑’ËÀ≈«ßæàÕ·π–π”ºŸâªØ‘∫—μ‘∏√√¡·μà≈–∑à“π „π«—ππ—Èπ∑”„À⺡‰¥â√Ÿâ«à“ °“√∑’ˇ√“¡’§√ŸºŸâ§Õ¬™’È™àÕß àÕ߇ âπ∑“ß∑’ˇÀ¡“– ¡„Àâπ—Èπ πÕ°®“°‡√“®–‡¥‘π∑“߉¥â√“∫√◊Ëπ‰¡àμ‘¥ Ê¢—¥ Ê ·≈â« ¬—ß∑”„Àâ‡√“‰¡àμâÕ߇ ’¬‡«≈“À“∑’ˬŸ‡∑‘√åπ‡¡◊ËÕ¡“√Ÿâμ—«¿“¬À≈—ß«à“‡√“°”≈—ß·≈àπÕÕ°πÕ°‡ âπ∑“ß ·≈â«®–√Ÿâ‰¥âÕ¬à“߉√«à“‡√“·≈àπμ√ߥ‘Ë߉ª¬—ß®ÿ¥À¡“¬À√◊Õ‡ª≈à“ ‡√“°ÁμâÕ߇æ‘Ë¡§«“¡ —߇°μ 84
 • 72. ¯ı¡“°¢÷Èπ‡¡◊ËÕ·≈àπ‰ª∂÷ß·μà≈–®ÿ¥«à“√“¬≈–‡Õ’¬¥μ√ß°—∫∑’ËÀ≈«ßæàÕ‰¥â„À⧔·π–𔉫âÀ√◊Õ‰¡à¢âÕ —߇°μÀπ÷Ëß∑’Ë∑√“∫¡“°Á§◊Õ ∂â“∂π𠓬‰ÀπÀ√◊Õ´Õ¬‰Àπ∑’Ë¡’√∂·≈àπ‡¢â“ÕÕ°¡“°°«à“´Õ¬Õ◊Ëπ„Àâ —ππ‘…∞“π‰¥â‡≈¬«à“´Õ¬π—Èππà“®–‡ªìπ´Õ¬≈—¥ ·≈⫺¡°ÁÕ“»—¬¢—∫μ“¡§—π¢â“ßÀπⓇ¢â“´Õ¬∑’Ë«à“π’ȉª‡√◊ËÕ¬ Ê¢≥–∑’Ëøí߉ª‡√◊ËÕ¬ Ê ·∫∫‰¡àøíߺà“π º¡°Á‡√‘Ë¡æ∫¢âÕ —߇°μ∑“ß≈—¥¢Õ߇ âπ∑“ß¿“¬„π „π«—ππ—πÀ≈«ßæàÕÕ∏‘∫“¬¢¬“¬§«“¡‡æ◊Õ„Àâ∑°§π‡¢â“„® μ—«Õ¬à“߇™àπ Ú §”π’È §”«à“ ù°“√°≈—πû È Ë ÿ Ë°—∫§”«à“ ù‡ªìπû ‡¡◊ËÕ·μà≈–∑à“π‡≈à“ª√– ∫°“√≥å„ÀâÀ≈«ßæàÕøíß∂÷ß«‘∏’°“√°≈—Ëπ¥«ß °“√°≈—Ëπ„®„Àâ„ ·≈⫪√“°Ø«à“°“√°≈—Ëπ¢Õß·μà≈–∑à“ππ—Èπ·μ°μà“ß°—π º¡‡°‘¥Õ¬“°√Ÿâ∑—π∑’«à“ ·≈â«°“√°≈—Ëπ¢Õß„§√·≈–°“√°≈—Ëπ·∫∫‰Àπ∂÷ß®–∂Ÿ°μâÕß º¡§‘¥«à“∂â“À≈«ßæàÕ®– √ÿª™’È™—¥≈߉ªμ√ß Ê ‡≈¬π—Èπ∑”‰¥â‰¡à¬“° ·μà∂â“À“° √ÿªøíπ∏ß≈߉ª·≈⫬àÕ¡¡’º≈°√–∑∫‡°‘¥¢÷Èπμ“¡¡“·πà Ê ‡æ√“–‡√◊ËÕߢÕß®‘μ„®‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ °“√∑” ‘Ëß„¥∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫®‘μ„®®÷ßμâÕß√–¡—¥√–«—ß ¥—ßπ—Èπ Õπ·∫∫øíπ∏ß®÷߇ªìπ‡ âπ∑“ß∑’˧«√‡≈’Ë¬ß ·≈â«À≈«ßæàÕ°Á„™â«‘∏’Õÿª¡“„Àâøíß ‚¥¬¬°‡√◊ËÕß°“√´—°ºâ“¢÷Èπ¡“‡ªìπμ—«Õ¬à“ß ∑à“π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√°≈—π°—∫°“√´—°ºâ“«à“ °“√°≈—π·∫∫∑’Àπ÷ß §◊Õ°“√π”‡Õ“ºâ“‰ª®ÿ¡πÈ” ‡¡◊Õ Ë Ë Ë Ë à ˺Ⓡªï¬°·≈â«°Á¬°¢÷ππ”ºâ“‰ªμ“°‡≈¬ °“√°≈—π·∫∫π’º“‰¡à¡‚’ Õ°“ ‰¥â‡®Õºß´—°øÕ°‡≈¬ —°π‘¥‡¥’¬« È Ë Èâ °“√°≈—Ëπ·∫∫μàÕ¡“¥’¢÷Èπ¡“ÀπàÕ¬ æÕ´—°πÈ”∑’Ë Ò ∑’Ë¡’ºß´—°øÕ°‡ √Á®·≈â« °Áπ”ºâ“‰ª´—°μàÕ„ππÈ”∑’Ë Ú ·μà«à“°“√´—°„π·∫∫∑’Ë Ú π’È ‰¡à‰¥â¡’°“√¢¬’ȧ√“∫ °ª√°ÕÕ°®“°ºâ“ ®ÿà¡πÈ”‡ √Á®·≈â«°Áπ”‡Õ“¢÷Èπμ“°  à«π°“√°≈—π·∫∫μàÕ Ê ¡“°Á‡√‘¡¡’°“√¢¬’È ·μà∂ß·¡â«“¡’°“√¢¬’È ·μà°“√¢¬’°¬ß¡’À≈“°À≈“¬ Ë Ë ÷ à ÈÁ—«‘∏’ ∑’Ë ”§—≠¢¬’È∂Ÿ°®ÿ¥∑’ËμâÕß°“√À√◊Õ‡ª≈à“ ∫√√¬“°“»μÕππ—Èπ∑ÿ°§πμà“ßμ—Èß„®øíß∑—È߇æ≈‘π∑—Èߢ” º¡‰¡à∑√“∫·πà™—¥«à“¢”Õ–‰√°—π ¢”μ—«Õ¬à“ß∑’Ë∑à“π¬°¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ À√◊Õ¢”«‘∏’°“√´—°ºâ“¢Õßμ—«‡Õß ·μà∑’Ëπà“ª√–∑—∫„®∑’Ë ÿ¥§◊Õ™à«ß‡«≈“π—Èπ∑ÿ°∑à“π‡∫‘°∫“π„®‚¥¬‰¡à¡’„§√√Ÿâ ÷°‡ ’¬Àπâ“  à«π§”«à“ ù‡ªìπû À≈«ßæàÕ¬°μ—«Õ¬à“߇ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøí߇™àπ‡¥’¬«°—π ‡¡◊Ëժؑ∫—μ‘∏√√¡®π¥«ß„  Ê À√◊ÕÕߧåæ√–„  Ê ºÿ¥¢÷Èπ¡“·≈â« °“√ªØ‘∫—μ‘¢—Èπ∑’Ë Ÿß¢÷ÈπμàÕ‰ª§◊ÕμâÕ߇ÀÁπ„À≥âÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ·≈–‡¡◊ËÕ‡ÀÁπμàÕ‡π◊ËÕß·≈â«¢—ÈπμàÕ‰ª°ÁμâÕß„À⇪ìπÀπ÷Ë߇¥’¬«°—∫¥«ß°—∫Õߧåæ√–∑’ˇÀÁπ¥â«¬ ·≈â«°“√ ù‡ªìπû ∑’ˇªìπÀπ÷Ë߇¥’¬«°—ππ—Èπ‡ªìπ·∫∫‰Àπ °“√ ù‡ªìπ®√‘ß Êû π—Èπ‡ªìπÕ¬à“߉√‡∑à“∑’ˉ¥âøíß°“√ ù‡ªìπû ¢Õß·μà≈–∑à“ππ—Èπ¬—ß·μ°μà“ß°—π §√—Èßπ’ÈÀ≈«ßæàÕ¬°μ—«Õ¬à“߇√◊ËÕߧ«“¡√Ë”√«¬ ·§à∑à“π‡√‘Ë¡¢÷Èπμâπ«à“ ùΩíπ«à“√«¬û °—∫ ù√«¬ 85
 • 73. ¯ˆ®√‘ß Êû π—Èπ·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß≈‘∫≈—∫ ‡æ’¬ß‡∑à“π’È∑ÿ°§π°Á·∑∫∑”ª“°À«Õ·≈â«√âÕß«à“..ÕãÕ‡¢â“„®! Ωíπ«à“√«¬ §◊Õ„πΩíππ—Èπ√«¬®√‘ß Ê ·μà‡¡◊ËÕμ◊Ëπ¡“®√‘ß Ê ·≈â«°≈—∫¬—ß®π‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ π—Ëπ°Á§◊Õ¬—߉¡à‰¥â√«¬ ·μà√«¬®√‘ß Ê π—Èπ ‰¡à«à“®–μ◊ËπÀ√◊ÕÀ≈—∫Ωíπ°Á¬—ß√«¬Õ¬Ÿà®√‘ß Ê √«¬„π∑’Ëπ’È®÷ßÀ¡“¬∂÷ß∑—Èß°“¬À¬“∫·≈–°“¬≈–‡Õ’¬¥√«¡‡ªìπÀπ÷Ë߇¥’¬«°—πμ≈Õ¥‡«≈“¥—ßπ—Èπ§”«à“‡ªìπ¥«ß ‡ªìπÕߧåæ√– ‡ªìπÀπ÷Ë߇¥’¬«°—π°Á¡’§«“¡À¡“¬¥—Ë߇™à𧔫à“√«¬®√‘ß Ê ‡≈Á° Ê πâÕ¬ Ê ∑’ËÀ≈«ßæàÕ·π–π” ‰¡à‰¥â°√–∑∫„®∑”„À℧√‡ ’¬§«“¡√Ÿâ ÷°®π¢“¥§«“¡¡—Ëπ„® ·μà°≈—∫∑”„Àâ∑ÿ°§π‰¥âÀ≈—°‡æ◊ËÕ𔉪μ√«® Õ∫μ√«®‡™Á°μ—«‡Õß ·≈–À≈—°μ√ßπ’ȧ◊Õ®ÿ¥ ”§—≠∑’ˇªìπμâπ∑“ßπ”‡√“‰ª Ÿà∑“ß≈—¥·≈–μ√ߥ‘Ë߉ª¬—ß®ÿ¥À¡“¬‚¥¬‰¡à‡©ÕÕ°πÕ°∑“ß„π∑’Ë ÿ¥º¡°Á¢—∫ÕÕ°¡“∑–≈ÿ∂ππ„À≠à‰¥â ”‡√Á® ®ÿ¥∑’ËÕÕ°¡“π’ȇ≈¬ “¡·¬°μ≈“¥‰∑ ‡≈¬μ≈“¥∫“ߢ—π∏å ·§à·≈àπμ√߉ªÕ’°π‘¥‡¥’¬«°Á∂÷ßμ≈“¥√—ß ‘μ π—Ëπ· ¥ß«à“ π“¡∫‘π¥Õπ‡¡◊Õß®ÿ¥À¡“¬·√°∑’ËμâÕ߉ª„Àâ∂÷ß°ÁÕ¬Ÿà„°≈â·§à‡Õ◊ÈÕ¡ °“√μ—¥ ‘π„®À—°‡≈’Ȭ«‡¢â“∂ππ‡≈’¬∫§≈Õߧ√—Èßπ’È∑”„À⺡‰¥â√Ÿâ®—°∑“ß≈—¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“Õ’° Ò ‡ âπ∑“ß º¡§‘¥«à“‡ âπ∑“ßÕ◊Ëπ Ê °Á¬àÕ¡®–μâÕß¡’∑“ß≈—¥‡™àπ°—π ‡ âπ∑“ß Ÿà§«“¡ ”‡√Á®π—Èπ°Á¡’∑“ß≈—¥ ´÷Ëß∑“ß≈—¥π’ȧπ à«π„À≠à¡—°‰¡à∑√“∫°—ππ—Ëπ°Á§◊Õ‡√◊ËÕߢÕß∫ÿ≠°ÿ»≈ ‡æ√“–πÕ°®“° μ‘ªí≠≠“ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√·≈â«  ‘Ëß∑’˙૬„Àâ ”‡√Á®‡√Á«¢÷Èπ§◊Õ‡√◊ËÕߢÕß∫ÿ≠ ºŸâ∑’Ë√Ÿâ∑“ß≈—¥π’ȬàÕ¡∑”§«∫§Ÿà‰ª¥â«¬°—π∑—Èß ÕßÕ¬à“ß πÕ°®“°®– ”‡√Á®√«¥‡√Á« ¡„®·≈â« ¬—ß ”‡√Á®Õ¬à“ßßà“¬¥“¬Õ’°¥â«¬ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√™à«¬ à߇ √‘¡´÷Ëß°—π·≈–°—π¢Õß∂ππÀπ∑“ß∑’Ë¡’∑—Èß∑“ßÀ≈—° ∑“ß≈—¥ ∑“ß√Õß √«¡∑—Èß∑“ߥà«π摇»…  à«π‡ âπ∑“ß™’«‘μ°Á‡™àπ°—π À“°«—πÀπ÷Ëß¡’‡Àμÿ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∑“ß “¬À≈—°∑’ˇ√“·≈àπÕ¬Ÿà ‡ âπ∑“߇≈Á° Ê ∑’Ë∫“ß∑’‡√“μâÕߢ—∫‡¢â“´Õ¬·§∫ Ê ¢√ÿ¢√– ·¡â·≈àπ≈”∫“°°«à“‡¥‘¡·μà°Á™à«¬μàÕ≈¡À“¬„®¢Õß™’«‘μ„À⇥‘π∑“߉¥âμàÕ‰ª ·≈–‡¡◊ËÕ∑–≈ÿÕÕ°¡“∂÷ß∂ππ„À≠à·≈â«∂÷߉¥â√Ÿâ«à“π’˧◊Õ∑“ß≈—¥∑’Ë¡“‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫∑“ߥà«π æ√âÕ¡„Àâ‡√“∑–¬“π¢÷Èπ‰ª‰¥â„π∑—π∑’ ∑ÿ°‡ âπ∑“߬àÕ¡¡’∑“ß≈—¥æ“‰ª∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ ∑ÿ°ªí≠À“¬àÕ¡¡’∑“ß≈—¥„π°“√·°â‰¢  à«πªí≠À“‡ âπ∑“ß¿“¬„π∑’˺¡¡—°¡“μ‘¥·™àÕ¬Ÿà·∂« “¡·¬°μ≈“¥‰∑π—Èπ °Á¬àÕ¡μâÕß¡’∑“ß≈—¥‡™àπ°—π  “‡ÀμÿÀ≈—° Ê ∑’æ∫§◊Õ°“√¢“¥§«“¡μàÕ‡π◊Õß„π°“√ªØ‘∫μ∏√√¡ ®–¥â«¬¿“√–Àπâ“∑’Ë Ë Ë —‘°“√ß“πÀ√◊Õ‡√◊ËÕß„¥°Áμ“¡ ∑“ß≈—¥∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥∑’Ë·°â‰¢„π‡√◊ËÕßπ’È·≈–擉ª∂÷ß®ÿ¥À¡“¬‰¥â‡√Á«¢÷Èπ °Á§◊Õ°“√∑”§«∫§Ÿà‰ªæ√âÕ¡°—π∑—ÈßÀπâ“∑’Ëß“π∑’ËμâÕß√—∫º‘¥™Õ∫·≈–ß“π≈–‡Õ’¬¥∑“ß„® °“√∑”‰ªæ√âÕ¡ Ê „π‡«≈“‡¥’¬«°—ππ—Èπ “¡“√∂∑”‰¥â®√‘ß Ê ‡¡◊ËÕÕà“π¡“∂÷ßμ√ßπ’È∑à“π§ß§“¥‡¥“‰¥â·≈â«„™à‰À¡§√—∫«à“ ∑”‰¡º¡∂÷ßμâÕ߇¢’¬π ≈—∫‰ª ≈—∫¡“√–À«à“߇ âπ∑“ß¿“¬πÕ°°—∫‡ âπ∑“ß¿“¬„π °Á‡æ◊ËÕ®–‰¥âæ‘ Ÿ®πå«à“ ∑—Èß Ú ‡ âπ∑“ßπ’ȇ√“ “¡“√∂∑”§«∫§Ÿà°—π‰ª·≈–∂÷ß®ÿ¥À¡“¬æ√âÕ¡°—π‰¥â®√‘ß Ê §√—∫!........................................... 86
 • 74. ç∫ÿ≠≈–‡Õ’¬¥‡ªìπ∫ÿ≠∑’Ë ”§—≠¡“° ‡√“¬—ß∑”∫ÿ≠≈–‡Õ’¬¥πâÕ¬Õ¬Ÿà ·≈⫇√“®–À«—ßÕ–‰√°—∫™’«‘μ ∂Ⓡ°‘¥¡“§√—Èßπ’ȇæ◊ËÕ„À⇪ìπ‚¡¶– ·≈â«®–‡°‘¥¡“∑”‰¡ ‡ÀÁπ·°à§¬ ‡ÀÁπ·°à‡≈àπ ÿ ‡ ’¬‡«≈“‡ª≈à“ Ê ‡√“‰¥âÕ–‰√∫â“ß ≈Õßπ÷°¥Ÿ°Á®–√Ÿâ«à“ ‡√“¢“¥∑ÿπÀ√◊Õ°”‰√ √–«—߇Փ‰«âé §” Õπ§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åå¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√åå ¢ππ°¬Ÿß ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥«—¥æ√–∏√√¡°“¬  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå«“√ “√Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫‡ªìπ∏√√¡∑“π ‚¥¬  ”π—°ß“π∫—≠™’ æ’ ∑’ Õ“√å °√ÿ䪮¥∑–‡∫’¬π : ∫√‘…—∑ À®°. ‚√ßß“π √â“π§â“ ¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ ª√–°—π —ߧ¡ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“  ‘∑∏‘∫—μ√ ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï Work Permit ∫—≠™’ : √—∫∑”∫—≠™’¥â«¬§Õ¡æ‘«‡μÕ√å «“ß√–∫∫ μ√«® Õ∫∫—≠™’ „À⧔ª√÷°…“ «“ß·ºπ¿“…’Õ“°√  √ÿªß∫°”‰√-¢“¥∑ÿπ μ—«·∑πμ‘¥μàÕ √√æ“°√ ‚∑√. 02-878-8788 (Õ—μ‚π¡—μ‘ 10 ‡≈¢À¡“¬) ·ø°´å. 02-476-8133 87
 • 75. ¯¯ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» π—°‡√’¬π∏√√¡»÷°…“·≈–∫“≈’ “∏‘μ»÷°…“√—∫«ÿ≤‘∫—μ√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °—𬓬π æ.». ÚııÛ ‚√߇√’¬πæ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡®—¥æ‘∏’¡Õ∫«ÿ≤∫—μ√∏√√¡»÷°…“·≈–∫“≈’ “∏‘μ»÷°…“ ‘≥ ÀâÕß SPD 6  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ‚¥¬¡’æ√–¡À“ ¡™“¬ ü“π«ÿ±⁄‚≤ (M.D.; Ph.D.)ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‡¡μμ“¡“‡ªìπª√–∏“π„π°“√¡Õ∫«ÿ≤‘∫—μ√·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“∏√√¡»÷°…“™—Èπμ√’ ‚∑‡Õ° ·≈–∫“≈’ “∏‘μ °«à“ Ò ∑à“π „π‚Õ°“ π’È ºŸâ·∑ππ—°‡√’¬π¬—߉¥â∂«“¬‡§√◊ËÕ߉∑¬∏√√¡æ√âÕ¡√à«¡∫ÿ≠°∞‘π √â“ßÕ“§“√Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ Õ’°¥â«¬ π—°»÷°…“ ¡.√—ß ‘μ ‡¢â“Õ∫√¡§à“¬§ÿ≥∏√√¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˜-Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ‡§√◊Õ¢à“¬Õߧå°√ V-Peace °Õß∫√‘°“√ß“π∫ÿ≠  ”π—°»√—∑∏“¿‘∫“≈√à«¡°—∫ ”π—°‚¿™π“°“√ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–§≥–Õ“®“√¬å«‘™“ à߇ √‘¡§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√—ß ‘μ®—¥Õ∫√¡π—°»÷°…“„π‚§√ß°“√Õ∫√¡§à“¬§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ √ÿàπ∑’Ë Ò ≥  √–¡√°μ√’ Õ√åμ ®—ßÀ«—¥ª√“®’π∫ÿ√’ ‚¥¬¡’π—°»÷°…“‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑—Èß ‘Èπ ÚÛ¯ §π °‘®°√√¡„π°“√Õ∫√¡ ‰¥â·°à °“√Ωñ°§ÿ≥∏√√¡‡√◊ËÕß«‘π—¬ ‡§“√æ Õ¥∑π ·≈–§«“¡ “¡—§§’ œ≈œ ‚§√ß°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡√«¡„®Õÿ∫“ ‘°“·°â«√ÿàπ∑’Ë Ò ®.¿Ÿ‡°Áμ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò-ÒÚ °—𬓬π æ.». ÚııÛ »Ÿπ¬åªØ‘∫μ‘∏√√¡¿Ÿ‡°Áμ√à«¡°—∫™¡√¡Õÿ∫“ ‘°“·°â«®“°®—ßÀ«—¥æ—ßß“ √–πÕß —·≈–¿Ÿ‡°Áμ ‰¥â®—¥‚§√ß°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡√«¡„®Õÿ∫“ ‘°“·°â« §√—Èß∑’Ë Ò ≥ »Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘∏√√¡¿Ÿ‡°Áμ ‡æ◊ËÕμÕ°¬È”°“√∑”Àπâ“∑’Ë°—≈¬“≥¡‘μ√ °‘®°√√¡„π«—ππ’È ‰¥â·°à °“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ øíß∏√√¡ ·≈–®ÿ¥ª√–∑’ª∫Ÿ™“æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√)πÕ°®“°π’ÈÕÿ∫“ ‘°“·°â«¬—ß√à«¡°—π®—¥°‘®°√√¡μ—°∫“μ√æ√– ÒÒ √Ÿª ≥ «—¥»√’ ÿπ∑√ ®.¿Ÿ‡°Áμ 88
 • 76. Õ∫√¡À—«Àπâ“»Ÿπ¬å∫«™æ√–· π√Ÿª ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °—𬓬π æ.». ÚııÛ À—«Àπâ“»Ÿπ¬åÕ∫√¡‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ √à«¡ª√–™ÿ¡√—∫∑√“∫§«“¡ ”§—≠¢ÕßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ≥ ÀâÕß SPD 7  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‚¥¬¡’æ√–¿“«π“«‘√¬§ÿ≥ (À≈«ßæàÕ∑—μμ™’‚«) √Õ߇®â“Õ“«“ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√ª√–™ÿ¡ ‘„π‚Õ°“ π’È æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥‰¥â„Àâ¢âÕ§‘¥‡√◊ËÕß°“√‡º¬·ºàæ√–»“ π“ ·≈–¡Õ∫¥«ß·°â«§ÿ≥¬“¬·°àæ√–¿‘°…ÿÀ—«Àπâ“»Ÿπ¬åÕ∫√¡∑—Ë«ª√–‡∑»°«à“ Ò, √Ÿª ∂«“¬ —߶∑“π Úˆˆ «—¥ Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯ °—𬓬π æ.». ÚııÛ ¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬‚¥¬æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï ®—¥æ‘∏’∂«“¬ —߶∑“π·¥àæ√–¿‘°…ÿÚˆˆ «—¥ §√—Èß∑’Ë ˆÙ ≥ ÀÕª√–™ÿ¡‚√߇√’¬π‡∫≠®¡√“™Ÿ∑‘» ®.ªíμμ“π’ ¿“§‡™â“¡’æ‘∏’μ—°∫“μ√ ¿“§ “¬¡’æ‘∏’¡Õ∫°Õß∑ÿπÀπÿπ·√ß„®™à«¬§√Ÿ„μâ §√—Èß∑’Ë ÛÛ ®”π«π ˜ °Õß∑ÿπ ®“°π—Èπ¡’æ‘∏’∂«“¬ —߶∑“π Úˆˆ «—¥ ·≈–æ‘∏’∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘» à«π°ÿ»≈·¥àºŸâ«“¬™π¡å„π‡Àμÿ°“√≥姫“¡‰¡à ß∫ Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ „π‚Õ°“ π’È ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠æÿ∑∏»“ π‘°™π∑—ÈßÀ≈“¬√à«¡°—π àßªí®®—¬·≈–°”≈—ß„®‰ª™à«¬‡À≈◊Õæÿ∑∏∫ÿμ√·≈–§ÿ≥§√Ÿ„π Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ μ“¡°”≈—ß»√—∑∏“ æ‘∏’¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—μ√ “¡‡≥√ºŸâ∑√ß∫“≈’‰«¬“°√≥å ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °—𬓬π æ.». ÚııÛ ‚√߇√’¬πæ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡√à«¡°—∫À¡Ÿà°ÿØ‘ “¡‡≥√‡ª√’¬≠∏√√¡ ®—¥ß“π¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—μ√·¥à “¡‡≥√ºŸâ∑√ß∫“≈’‰«¬“°√≥å ®”π«π ˘Ú √Ÿª ≥ §à“¬®Õß·™¡ªá ‚¥¬¡’æ√–¡À“ ÿ∏√√¡  ÿ√μ‚πÕ“®“√¬å„À≠à‚√߇√’¬πæ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–¡’æ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√‡¢â“√à«¡ß“π®”π«π ÛÚ √Ÿª °‘®°√√¡‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬æ‘∏’Õ—≠‡™‘≠ª√–°“»π’¬∫—μ√ μ“¡¥â«¬ª√–∏“π “¡‡≥√°≈à“«√“¬ß“π°“√¥”‡π‘πß“π∑√߉«¬“°√≥å ®“°π—Èπª√–∏“π ß¶å¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—μ√ „Àâ‚Õ«“∑ ·≈–∂à“¬¿“æÀ¡Ÿà√à«¡°—π 89
 • 77. ˘ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑» ß“π∫ÿ≠«—πÕ“∑‘μ¬åμâπ‡¥◊Õπ ª√–‡∑» À√—∞Õ“À√—∫‡Õ¡‘‡√μ å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °—𬓬π æ.». ÚııÛ »Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘∏√√¡¥Ÿ‰∫®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– ‚¥¬ª√–°Õ∫æ‘∏’æ√âÕ¡°—π°—∫«—¥æ√–∏√√¡°“¬ºà“π∑“ß™àÕß DMC ®“°π—Èπ‡ªìπæ‘∏’®ÿ¥‡∑’¬π„®‰øπ‘√—π¥√åÕπ—πμ™—¬ ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·≈–æ‘∏’∂«“¬¿—μμ“À“√‡ªìπ —߶∑“π „π«—ππ’È  “∏ÿ™πºŸâ¡’∫ÿ≠√à«¡°—π∂«“¬ªí®®—¬ √â“ßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ·≈–øí߇∑»πå‡√◊ËÕßÕ“πÿ¿“楫߷°â«§ÿ≥¬“¬ ß“π∫ÿ≠«—πÕ“∑‘μ¬å ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘ °—𬓬π æ.». ÚııÛ «—¥æ√–∏√√¡°“¬π“ß“‚πà®—¥ß“π∫ÿ≠«—πÕ“∑‘μ¬å °‘®°√√¡∫ÿ≠„π«—ππ’Ȫ√–°Õ∫¥â«¬æ‘∏’μ—°∫“μ√ ∂«“¬¿—μμ“À“√  «¥¡πμå∑”«—μ√‡™â“ ªØ‘∫—μ‘∏√√¡æ√âÕ¡°—∫∑“ß«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ª√–‡∑»‰∑¬ °‘®°√√¡ À«“√–‡¥◊Õπ‡°‘¥ ∂«“¬ªí®®—¬√à«¡∫ÿ≠°∞‘π æ‘∏ª¥∑Õß√ŸªÀ≈àÕæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßªŸÉ æ‘∏∂«“¬§‘≈“π‡¿ —™ ·≈–æ‘∏øπ‡™◊Õ° ’î ’ ’ íò®“°π—Èπ‡¥‘π∑“߉ªª≈àÕ¬ª≈“∑’Ë·¡àπÈ”™‘°¡– ÿ ∑Õ¥ºâ“ªÉ“ √â“ß«—¥¿“«π“‡°“≈Ÿπ ª√–‡∑»®’π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °—𬓬π æ.». ÚııÛ «—¥¿“«π“‡°“≈Ÿπ ŒàÕß°ß ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√–·≈–∑Õ¥ºâ“ªÉ“ √â“ß«—¥¿“«π“‡°“≈Ÿπ¿“§‡™â“¡’æ‘∏’μ—°∫“μ√ ∂«“¬¿—μμ“À“√ ¿“§ “¬ªØ‘∫—μ‘∏√√¡·≈–∫Ÿ™“¢â“«æ√–æ√âÕ¡°—∫∑“ß«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ª√–‡∑»‰∑¬ºà“π∑“ß™àÕß DMC ¿“§∫à“¬ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ °≈—Ë𰓬 «“®“ „® ·≈â«®÷ß∑”æ‘∏’∑Õ¥ºâ“ªÉ“ 90
 • 78. æ‘∏’ª≈àÕ¬ª≈“ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ °—𬓬π æ.». ÚııÛ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ¥’.´’. ®—¥æ‘∏’ª≈àÕ¬ª≈“‡æ◊ËÕ„Àâ “∏ÿ™π¡’‚Õ°“ „Àâ™’«‘μ —μ«å‡ªìπ∑“π °‘®°√√¡‡√‘Ë¡¥â«¬°“√π—Ëß ¡“∏‘°≈—Ëπ„®„Àâ„  ®“°π—Èπ√à«¡°—π∂«“¬¿—μμ“À“√‡ªìπ —߶∑“π μ“¡¥â«¬æ‘∏’μ—°∫“μ√™à«ß∫à“¬æ√–Õ“®“√¬åπ”ªØ‘∫—μ‘∏√√¡·≈–· ¥ß∏√√¡‡√◊ËÕߧÿ≥∏√√¡¢Õߧÿ≥¬“¬ §ÿ≥«‘‡»…¢Õߥ«ß·°â«§ÿ≥¬“¬ ®“°π—ÈπÕ∏‘…∞“π®‘μª≈àÕ¬ª≈“ ·≈â«®÷ßæ√âÕ¡„®°—π‡¥‘π∑“߉ªª≈àÕ¬ª≈“ æ‘∏’«“ß·ºàπ∑ÕßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò °—𬓬π æ.». ÚııÛ «—¥æ√–∏√√¡°“¬≈Õπ¥Õπ‰¥â®—¥æ‘∏’«“ß·ºàπ∑ÕßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬å¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿß °‘®°√√¡‡√‘¡¥â«¬æ‘∏∂«“¬¿—μμ“À“√ ®“°π—π‡ªìπ°“√ªØ‘∫μ∏√√¡ °≈—𰓬 «“®“ Ë ’ È —‘ Ë„® °àÕπ∑”æ‘∏’«“ß·ºàπ∑Õßæ√âÕ¡°—∫æ‘∏’°√√¡∑’Ë«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ª√–‡∑»‰∑¬ ºà“π∑“ß™àÕß DMC ®“°π—Èπ∂«“¬ªí®®—¬‡æ◊ËÕ √â“ßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ·≈–∂à“¬¿“æÀ¡Ÿà√à«¡°—π æ‘∏’∑Õ¥ºâ“ªÉ“ √â“ß«—¥æ√–∏√√¡°“¬‡« ‡∑‘√åπ ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı °—𬓬π æ.». ÚııÛ «—¥æ√–∏√√¡°“¬‡« ‡∑‘√åπ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– æ‘∏’∂«“¬§‘≈“π‡¿ —™ ·≈–æ‘∏’∑Õ¥ºâ“ªÉ“ √â“ß«—¥æ√–∏√√¡°“¬‡« ‡∑‘√π °‘®°√√¡‡√‘¡¥â«¬°“√ «¥¡πμå∑”«—μ√‡™â“ Õ“√“∏π“»’≈ °≈à“«§”∂«“¬¿—μμ“À“√ å ˇªìπ —߶∑“π ®“°π—Èπ√à«¡°—πª√–°Õ∫æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√–·≈–∂«“¬¿—μμ“À“√‡æ≈·¥àæ√–¿‘°…ÿ ß¶å ™à«ß∫à“¬ª√–°Õ∫æ‘∏’∂«“¬°Õß∑ÿπ§‘≈“π‡¿ —™ ·≈–æ‘∏’∑Õ¥ºâ“ªÉ“ 91
 • 79. ˘Ú «‘∏’Ωñ° ¡“∏‘‡∫◊ÈÕßμâπ  ¡“∏‘ §◊Õ §«“¡ ß∫  ∫“¬ ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπ ÿ¢Õ¬à“߬‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å “¡“√∂ √â“ߢ÷Èπ‰¥â¥â«¬μπ‡Õß ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–æÿ∑∏»“ π“°”Àπ¥‡Õ“‰«â‡ªìπ¢âÕ§«√ªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘μ∑ÿ°«—πÕ¬à“߇ªìπ ÿ¢ ‰¡àª√–¡“∑ ‡μÁ¡‰ª¥â«¬ μ‘ —¡ª™—≠≠–·≈–ªí≠≠“ Õ—π‡ªìπ‡√◊ËÕ߉¡à‡À≈◊Õ«‘ —¬ ∑ÿ°§π “¡“√∂ªØ‘∫—쑉¥âßà“¬Ê ¥—ß«‘∏’ªØ‘∫—μ‘∑’Ëæ√–‡¥™-æ√–§ÿ≥æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) À≈«ßªŸÉ-«—¥ª“°πÈ” ¿“…’‡®√‘≠ ‰¥â‡¡μμ“ —Ëß Õπ‰«â¥—ßπ’È Ò. °√“∫∫Ÿ ™ “æ√–√— μ πμ√— ¬ ‡ªì π °“√‡μ√’¬¡μ—«‡μ√’¬¡„®„Àâπÿà¡π«≈‰«â‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ ·≈â« ¡“∑“π»’≈ ı À√◊Õ »’≈ ¯ ‡æ◊ËլȔ§«“¡¡—Ëπ§ß„π§ÿ≥∏√√¡¢Õßμπ‡Õß Ú. §ÿ°‡¢à“À√◊Õπ—Ëßæ—∫‡æ’¬∫ ∫“¬Ê √–≈÷°∂÷ߧ«“¡¥’ ∑’ˉ¥â°√–∑”·≈â«„π«—ππ’È „πÕ¥’μ ·≈–∑’Ëμ—Èß„®®–∑”μàÕ‰ª„πÕπ“§μ ®π√“«°—∫«à“√à“ß°“¬∑—ÈßÀ¡¥ª√–°Õ∫¢÷Èπ¥â«¬∏“μÿ·Ààߧÿ≥ß“¡§«“¡¥’ ‡ªìπæÿ∑∏“πÿ μ‘«à“ ç —¡¡“ Õ–√–À—ßé À√◊Õ§àÕ¬Ê≈â«πÊ πâÕ¡π÷°¥«ß·°â«°≈¡„ „Àâ§àÕ¬Ê ‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà Û. π—Ëߢ—¥ ¡“∏‘ ¢“¢«“∑—∫¢“´â“¬ ¡◊Õ¢«“ »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ μ“¡·π«∞“π ‚¥¬‡√‘Ë¡μâπμ—Èß·μà∞“π∑—∫¡◊մ⓬ π‘È«™’È¢Õß¡◊Õ¢â“ߢ«“®√¥π‘È«À—«·¡à¡◊Õ ∑’Ë Ò ‡ªìπμâπ‰ª πâÕ¡π÷°Õ¬à“ß ∫“¬Ê „®‡¬ÁπÊ ‰ª¢â“ߴ⓬ π—Ëß„ÀâÕ¬Ÿà„π∑à“∑’ËæÕ¥’ ‰¡àΩóπ√à“ß°“¬¡“° æ√âÕ¡Ê °—∫§”¿“«π“®π‡°‘π‰ª ‰¡à∂÷ß°—∫‡°√Áß ·μàÕ¬à“„ÀâÀ≈—ß‚§âßßÕ Õπ÷Ëß ‡¡◊ËÕπ‘¡‘μ¥«ß·°â«°≈¡„ ª√“°Ø·≈â« ≥À≈—∫μ“æÕ ∫“¬§≈⓬°—∫°”≈—ßæ—°ºàÕπ ‰¡à∫’∫ °≈“ß°“¬ „Àâ«“ßÕ“√¡≥å ∫“¬Ê °—∫π‘¡‘μπ—Èπ ®π°≈â“¡‡π◊ÈÕμ“À√◊Õ¢¡«¥§‘È« ·≈â«μ—Èß„®¡—Ëπ «“ß ‡À¡◊ Õ π°— ∫ «à “ ¥«ßπ‘ ¡‘ μ ‡ªì π  à « πÀπ÷Ë ß ¢ÕßÕ“√¡≥åÕ“√¡≥å ∫“¬  √â“ߧ«“¡√Ÿâ ÷°„Àâæ√âÕ¡∑—Èß°“¬·≈– À“°¥«ßπ‘¡‘μπ—ÈπÕ—πμ√∏“πÀ“¬‰ª °Á‰¡àμâÕßπ÷°„®«à “ °”≈— ß ®–‡¢â “ ‰ª Ÿà ¿ “«–·Àà ß §«“¡ ß∫ ∫“¬ ‡ ’¬¥“¬ „Àâ«“ßÕ“√¡≥å ∫“¬ ·≈â«π÷°π‘¡‘μπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬à“߬‘ßË ¡“„À¡à·∑π¥«ß‡°à“ À√◊Õ‡¡◊Õπ‘¡μπ—π‰ªª√“°Ø∑’Õπ Ë ‘ È Ë ◊Ë Ù. π÷°°”Àπ¥π‘¡μ ‡ªìπ 祫߷°â«°≈¡„ é ‘ ∑’Ë¡‘„™à»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ „Àâ§àÕ¬Ê πâÕ¡π‘¡‘μ‡¢â“¡“¢π“¥‡∑à“·°â«μ“¥” „ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√“»®“°√Õ¬ Õ¬à“ߧàÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª ‰¡à¡’°“√∫—ߧ—∫ ·≈–‡¡◊ËÕπ‘¡‘μμ”Àπ‘„¥Ê ¢“«„  ‡¬Áπ쓇¬Áπ„® ¥—ߪ√–°“¬¢Õß ¡“À¬ÿ¥ π‘∑ ≥ »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ „Àâ«“ß μ‘≈߉ª¬—ߥ«ß¥“« ¥«ß·°â«°≈¡„ π’ȇ√’¬°«à“ ∫√‘°√√¡π‘¡‘μ ®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ߢÕߥ«ßπ‘¡‘μ ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°§≈⓬π÷° ∫“¬Ê π÷°‡À¡◊Õπ¥«ß·°â«π—Èπ¡“π‘Ëß π‘∑Õ¬Ÿà ≥ ¡’¥«ß¥“«¥«ß‡≈Á°Ê Õ’°¥«ßÀπ÷Ëß ´âÕπÕ¬Ÿàμ√ß°≈“ß»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∞“π∑’Ë ˜ π÷°‰ª¿“«π“‰ªÕ¬à“ßπÿ¡π«≈ à ¥«ßπ‘¡‘μ¥«ß‡¥‘¡ ·≈â« π„®‡Õ“„®„ à·μ५߇≈Á°Ê 92
 • 80. ˘Ûμ√ß°≈“ßπ—Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê „®®–ª√—∫®πÀ¬ÿ¥‰¥â∂Ÿ° à«π ∑”‰¥â·§à‰Àπ „ÀâæÕ„®·§àπ—Èπ ´÷Ëß®–‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π‡°‘ ¥ °“√μ°»Ÿ π ¬å · ≈–‡°‘ ¥ ¥«ß «à “ ߢ÷È π ¡“·∑π∑’Ë ¡‘„À⇰‘¥§«“¡Õ¬“°®π‡°‘π‰ª ®π∂÷ß°—∫∑”„Àâ„®¥«ßπ’ȇ√’¬°«à“ 祫ß∏√√¡é À√◊Õ ç¥«ßª∞¡¡√√§é μâÕß Ÿ≠‡ ’¬§«“¡‡ªìπ°≈“ß ·≈–‡¡◊ËÕ°“√Ωñ° ¡“∏‘Õ— 𠇪ì π ª√–μŸ ‡ ∫◊È Õ ßμâ π ∑’Ë ® –‡ªî ¥ ‰ª Ÿà À π∑“ß·Àà ß ∫—߇°‘¥º≈®π‰¥â 祫ߪ∞¡¡√√§é ∑’Ë„ ‡°‘π„ ¡√√§º≈π‘ææ“π  «¬‡°‘𠫬 μ‘¥ π‘∑¡—π§ßÕ¬Ÿ∑»π¬å°≈“ß°“¬·≈â« Ë à ’Ë Ÿ °“√√–≈÷°π÷°∂÷ßπ‘¡μ “¡“√∂∑”‰¥â„π∑ÿ°·Ààß ‘ „ÀâÀ¡—Ëπμ√÷°√–≈÷°π÷°∂÷ßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ∑ÿ°∑’Ë ∑ÿ°Õ‘√‘¬“∫∂ ‰¡à«à“®–π—Ëß πÕπ ¬◊𠇥‘π À√◊Õ Õ¬à“ßπ’È·≈â« º≈·Ààß ¡“∏‘®–∑”„Àâ™’«‘μ¥”√ߢ≥–∑”¿“√°‘®„¥Ê Õ¬Ÿà ∫ π‡ â π ∑“ß·Àà ß §«“¡ ÿ ¢ §«“¡ ”‡√Á ® ·≈– ¢âÕ·π–π” §◊Õ μâÕß∑”„Àâ ¡Ë”‡ ¡Õ‡ªì𠧫“¡‰¡àª√–¡“∑‰¥âμ≈Õ¥‰ª ∑—È߬—ß®–∑”„Àâ ¡“∏‘ª√–®” ∑”‡√◊Õ¬Ê ∑”Õ¬à“ß ∫“¬Ê ‰¡à‡√àß ‰¡à∫ߧ—∫ Ë — ≈–‡Õ’¬¥≈ÿà¡≈÷°‰ªμ“¡≈”¥—∫Õ’°¥â«¬ ¢âÕ§«√√–«—ß Ù. ‡¡◊ËÕ‡≈‘°®“°π—Ëß ¡“∏‘·≈â« „Àâμ—Èß„®‰«â∑’Ë »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∑’ˇ¥’¬« ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà„πÕ‘√‘¬“∫∂„¥ Ò. Õ¬à“„™â°”≈—ß §◊Õ‰¡à„™â°”≈—ß„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ °Áμ“¡ ‡™àπ ¬◊π°Á¥’ ‡¥‘π°Á¥’ πÕπ°Á¥’ À√◊Õπ—Ëß°Á¥’‡™àπ ‰¡à∫’∫°≈â“¡‡π◊ÈÕ쓇æ◊ËÕ®–„Àâ‡ÀÁππ‘¡‘μ‡√Á«Ê Õ¬à“¬â“¬∞“π∑’Ëμ—Èß®‘쉪‰«â∑’ËÕ◊Ëπ‡ªìπÕ—π¢“¥ „Àâμ—Èß„®‰¡à‡°√Áß·¢π ‰¡à‡°√Áß°≈â“¡‡π◊ÈÕÀπâ“∑âÕß ‰¡à‡°√Áßμ—« ∫√‘°√√¡¿“«π“ æ√âÕ¡°—∫π÷°∂÷ß∫√‘°√√¡π‘¡‘쇪ìπœ≈œ ‡æ√“–°“√„™â°”≈—ßμ√ß à«π‰Àπ¢Õß√à“ß- ¥«ß·°â«„ §«∫§Ÿà°—πμ≈Õ¥‰ª°“¬°Áμ“¡ ®–∑”„Àâ®‘μ‡§≈◊ËÕπ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ ı. π‘¡μμà“ßÊ ∑’‡°‘¥¢÷π ®–μâÕßπâÕ¡‰ªμ—ß ‘ Ë È È‰ª Ÿà®ÿ¥π—È𠉫â∑»π¬å°≈“ß°“¬∑—ßÀ¡¥ ∂â“π‘¡μ‡°‘¥¢÷π·≈â«À“¬ ’Ë Ÿ È ‘ È Ú. Õ¬à“Õ¬“°‡ÀÁπ §◊Õ∑”„®„À⇪ìπ°≈“ß ‰ª°Á‰¡àμâÕßμ“¡À“ „Àâ¿“«π“ª√–§Õß„®μàÕ‰ªμ“¡ª√–§Õß μ‘¡‘„À⇺≈Õ ®“°∫√‘°√√¡¿“«π“·≈– ª°μ‘ „π∑’ ¥‡¡◊Õ®‘μ ß∫ π‘¡μ¬àÕ¡ª√“°Ø¢÷π„À¡àÕ° Ë ÿ Ë ‘ È ’∫√‘°√√¡π‘¡μ  à«π®–‡ÀÁππ‘¡μ‡¡◊Õ„¥π—π Õ¬à“°—ß«≈ ‘ ‘ Ë È °“√Ωñ° ¡“∏‘‡∫◊Õßμâπ‡∑à“∑’°≈à“«¡“∑—ßÀ¡¥π’È È Ë È∂â“∂÷߇«≈“·≈⫬àÕ¡‡ÀÁπ‡Õß °“√∫—߇°‘¥¢Õߥ«ß- ¬àÕ¡‡ªìπªí®®—¬„À⇰‘¥§«“¡ ÿ¢‰¥âæÕ ¡§«√ ‡¡◊ËÕπ‘¡μπ—πÕÿª¡“‡ ¡◊Õπ°“√¢÷π·≈–μ°¢Õߥ«ßÕ“∑‘μ¬å ‘ È È ´—°´âÕ¡ªØ‘∫—μ‘Õ¬Ÿà‡ ¡ÕÊ ‰¡à∑Õ¥∑‘Èß ®π‰¥â¥«ßª∞¡-‡√“‰¡àÕ“®®–‡√à߇«≈“‰¥â ¡√√§·≈â« °Á„ÀâÀ¡—Ëπª√–§Õß√—°…“¥«ßª∞¡¡√√§ Û. Õ¬à“°—ß«≈∂÷ß°“√°”Àπ¥≈¡À“¬„®‡¢â“ π—Èπ‰«âμ≈Õ¥™’«‘μ ¥”√ßμπÕ¬Ÿà„π»’≈∏√√¡Õ—π¥’ ¬àÕ¡ÕÕ° ‡æ√“–°“√Ωñ° ¡“∏‘‡æ◊Õ„À⇢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬ Ë ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π‰¥â«“‰¥â∑æߢÕß™’«μ∑’∂°μâÕߥ’ß“¡ à ’Ë ÷Ë ‘ ËŸ¿“¬„π Õ“»—¬°“√π÷°∂÷ß çÕ“‚≈°° ‘≥é §◊Õ° ‘≥ ∑’Ë®– àߺ≈„À⇪ìπºŸâ¡’§«“¡ ÿ¢ §«“¡‡®√‘≠ ∑—Èß„π· ß «à“߇ªìπ∫“∑‡∫◊ÈÕßμâπ ‡¡◊ËÕΩñ° ¡“∏‘®π‡¢â“∂÷ß ¿æ™“μ‘π’È·≈–¿æ™“μ‘Àπâ“¥«ßª∞¡¡√√§·≈â« Ωñ° ¡“∏‘μàÕ‰ª ºà“𰓬- À“° “¡“√∂·π–π”μàÕÊ °—π‰ª ¢¬“¬‰ª¬—ß¡πÿ…¬å≈–‡Õ’¬¥ °“¬∑‘æ¬å‹ °“¬√Ÿªæ√À¡ °“¬Õ√Ÿª- ‡À≈à“¡πÿ…¬™“μ‘ Õ¬à“߉¡à®”°—¥‡™◊ÈÕ™“μ‘ »“ π“æ√À¡ ®π°√–∑—Ë ß ‡¢â “ ∂÷ ß æ√–∏√√¡°“¬·≈â « ®÷ ß ·≈–‡ºà“æ—π∏ÿå  —πμ‘ ÿ¢Õ—π‰æ∫Ÿ≈¬å∑’Ë∑ÿ°§π„ΩÉΩíπ‡®√‘≠«‘ªí  π“„π¿“¬À≈—ß ¥—ßπ—Èπ®÷߉¡à¡’§«“¡ °Á¬àÕ¡∫—߇°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß·πàπÕ𮔇ªìπμâÕß°”Àπ¥≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ°·μàª√–°“√„¥ 93
 • 81. 94
 • 82. √“¬°“√ DMC Channel ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛÀ¡“¬‡Àμÿ : √“¬°“√Õ“®‡ª≈’ˬπ·ª≈ßμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ * À¡“¬∂÷ß ∑∫∑«π·π–π”√“¬°“√‰¥â∑’Ë : 1) μŸâ ª≥.101 ª≥®.§≈ÕßÀ≈«ß ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 2) E-mail: center@dmc.tv 3) ‚∑√. (02) 831-1790-2 95
 • 83. √“¬π“¡‡®â“¿“æ  π—∫ πÿπμ≈Õ¥ªï æ⁄æ∑“πÌ ∏¡⁄¡∑“πÌ ™‘π“μ‘ : °“√„Àâ∏√√¡∑“π ™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß πâÕ¡∫Ÿ™“∏√√¡ æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥ §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬å¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬Ÿß ‡®â“¿“æ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï摇»… jj æ√–«‘…≥ÿ ªê⁄ê“∑’‚ª æ√–ª≈—¥ ÿ∏√√¡  ÿ∏¡⁄‚¡ ·≈– ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå æ√–¡À“ ÿ√—μπå Õ§⁄§√μ‚π ·≈–§√Õ∫§√—« ÿ¿“æ À“≠§≥‘μ«—≤π“ æ√– ‘∑∏‘‚™§  ‘∑⁄∏‘¿‚§ ·≈–§√Õ∫§√—«°‘μμ‘ ÿ√—μπåæß»å æ√–Õ√√≥æ ‡ª¡ ’‚≈ ·≈–™¡√¡∏∑¬.¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ √–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ æ√–‡°’¬√μ‘¢®√ ê“≥°‘μ⁄μ‘‚°, °—≈œ∑√ß™—¬-ªîòππ√“ μ—Èß®√Ÿ≠«“≥‘™¬å æ√–æÿ∑∏¿Ÿ¡‘ ®μ⁄μ¡‚≈-∑æ.∑«’™—¬-√».∑æ≠.¥√.∑—»π’¬å-π∑æ.æÿ∑∏∏‘¥“ «—ß»√’¡ß§≈ æ√–Õ“®“√¬å ‡®â“Àπâ“∑’Ë ºŸâπ”∫ÿ≠ ¿“§π§√À≈«ß ¯ °—≈œ·¡à‡æ’¬ß„® À“≠æ“≥‘™¬å,°—≈œÕπ—πμå Õ—»«‚¿§‘π ·≈–§√Õ∫§√—« °—≈œ∫ÿ≠™—¬- ¡™“¬-«‘™—¬ ‡∫≠®√ߧ°ÿ≈ °—≈œ¥√.ª√–°Õ∫-°—≈œ«√√≥“ ®‘√°‘μ‘ °—≈œæàÕ °≈-°—≈œ Õß «—™√»√’‚√®πå °—≈œ ÿ¿»‘…Æå-¡‚π∑‘æ¬å-≥—∞∏“√æ—™√ ®—°√«“≈∏√√¡ °—≈œ®—π∑π’ ¡À—»π’»‘√‘π°Ÿ≈, °—≈œªí∑¡“- √“«ÿ≤ «‘«‘∏∏πÿ°Ÿ≈ ÿ ¥√.°ƒ…Æ“-∑—»π’¬å ®à“ß„®¡πμå ·≈–§√Õ∫§√—« æ√âÕ¡‡§√◊Õ¢à“¬‡π‡®Õ√å°‘ø∑—Ë«‚≈° °—≈œ‰æ»“≈-«√æ®πå ∑«’™—¬∂“«√,°—≈œ‡ “«π’ À‘√—≥¬»‘√‘ ·≈–Àâ“ß∑Õß∑«’™—¬ 5 ∑ÿ° “¢“ °—≈œæàÕ ÿ«—≤πå-·¡à√—μπ“-√—™π’¬å ·≈–§√Õ∫§√—«μ—Èß®√Ÿ≠«“≥‘™¬å °—≈œ∏’√«—≤πå-§”π«≥ ∞“π–‚™μ‘æ—π∏å ·≈–§√Õ∫§√—« °—≈œ ÿ«‘∑¬å-≈¥“«—≈≈‘Ï-¥ÿ≈¬«‘∑¬å-∏√√¡«‘∑¬å «ß»å»√’«ß»å °—≈œπ«√—μπå ƒ¥’æ‘æ—≤πæß»å 96
 • 84. √“¬π“¡‡®â“¿“æ ©∫—∫‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ ‡®â“¿“æ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï摇»… jj °—≈œ¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ ·≈–§√Õ∫§√—« °—≈œæß…å»—°¥‘Ï-Õ√æ‘π∑å «‘‡μ’¬√≥’ ·≈–§√Õ∫§√—« °—≈œæàÕ‡´’ͬ–°‘¡-·¡à‡™’¬ß ·´àμ—Èß ·≈–§√Õ∫§√—«∏π– ¡“π‚™§ °—≈œ«‘™—¬- ÿ√’¬å-√ÿàß∏√√¡-‡√◊Õß∏√√¡ ‡®’¬¡æ‘∑¬“πÿ«—≤πå ·≈–§√Õ∫§√—« °—≈œæàÕ ¡™“¬-·¡àπ‘¿“æ√√≥ ®‘«—®©√“πÿ°Ÿ≈,∫√‘…—∑√ÿàß»‘≈ªá°“√æ‘¡æå (1977) ®”°—¥ °—≈œ»√—≥¬å-‡∫Á≠®√—μπå ¿Ÿ√‘ª√—™≠“,°—≈œ·¡à¡à«¬π’È ·´àÕ÷Èß,°—≈œæ—π»—°¥‘Ï  ÿ∑∏‘ —ß¢å °—≈œ«’√»—°¬å- ÿ¿“¿√-√™¬“-¡∏ÿ√“-Õ¥‘∏—μ-∏π∏—™ º¥ÿßμ—πμ√–°Ÿ≈ °—≈œ ÿ√æ -°π‘…∞“-¥.™. ÿ√°“πμå-¥.≠.®—π∑√å°“πμå ·´à‡®‘Èπ °—≈œ∫ÿ≠‚√®πå-®‘𥓠‡ √’«—≤π«ÿ≤‘ ·≈–§√Õ∫§√—« °—≈œ ÿ√‘¬–- ÿ√‘ “-»“μπ—π∑å ®÷ß√ÿà߇√◊Õß°‘® °—≈œ«‘ ‘∑∏‘Ï- ÿ¡“≈’-∏—≠≠√—μπå √—μπ»‘√‘«‘‰≈ °—≈œÕ”π«¬-∑«’ æß…åª√–¿“æ—π∏å ·≈–§√Õ∫§√—« °—≈œ‚ ¿‘μπ¿“ß§å º≈¥’-™«ß ‡°ß ¬ß-¥.™.™«¿≥ ™«ß °—≈œ∑«’∫ÿ≠-«‘‰≈ ‡ª≈◊ÈÕßπÿ™ ·≈–§√Õ∫§√—«,√â“π GG-ONLINE ·≈– “¢“§√Õ∫§√—«°—≈œª√–°Õ∫-»√’®—π∑√“ „μâ∏ß™—¬, ∫√‘…—∑ ‡´‡«àπ μ“√å Õ‘π‡μÕ√å‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥ °—≈œæàÕ¡πμå»—°¥‘Ï-·¡àπÿ⬠æ—π∏ÿå«√‘¬√—μπå-À—«Àπâ“™—Èπ-π.√.Õπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ«‘∑¬“ ‘ °—≈œÕ—¬¬å-√—™π’-¿Ÿ√‘«—®πå-‡æ’¬ßμ–«—π-æ—π∏ÿå‡æ™√-æ‘∑—°…åμ–«—π ‡æ™√∑Õß °≈ÿà¡ —¡¡“Õ–√–À—ß-πæ. ÿ√‘π∑√å ®‘√π‘√“¡—¬, ¥ÿ≈¬¿æ- ÿ‡√’¬ «—≤π“ππ∑å °—≈œ –‰°√-æ≠.≈—°…≥“-πæ.¡—¬∏—™-∏π—™™—¬-‰μ√¿æ  “¡‡ π °—≈œÕÿ∑—¬-‡∑«‘°“-Õ“ππ∑å-Õπÿ√ÿ∑∏-Õ—≠≠“ ∑«’‚™μ‘ °—≈œª√–™“ ‡∑»æ“π‘™, °—≈œÕÿ√“√—μπå ‰™¬√—ß…’ KULLANIT NAROD AND SHAHYAR GORJY °≈ÿà¡√«¬∑–≈ÿøÑ“ 97
 • 85. √“¬π“¡‡®â“¿“æ ©∫—∫‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ ‡®â“¿“æ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï jj❍ æ√–™—¬«—≤πå Õμ⁄μ∑π⁄‚μ ·≈–§√Õ∫§√—«®—π∑‚√¿“√‡®√‘≠ ❍ °—≈œ™—≠≠“¿—§-∏π√—μπå  ÿ¢¿“§°‘®-¥.™.√—™æ≈ §ß√Õ¥❍ æ√–‡™“«πå ™¬«ÿ±⁄‚≤,§√Õ∫§√—« ÿ¢‡®√‘≠ & WISDOMIZATION ❍ °—≈œ™—¬¿—∑√- “¬Ω𠇧√◊ÕÀß å-√—μπ“¿√≥å æÿ°‡º◊ËÕπ❍ æ√–≥√ߧå ∑π⁄μ®‘μ⁄‚μ-«‘∫Ÿ≈«√√≥-æ’√–‡¥™ ™¡“ππ∑å ❍ °—≈œ™Ÿ™¬ ‡®’¬¡∑—∫∑—°…‘≥-¥“‡√»  ÿ‡æ’¬√ ·≈–∑’¡ß“π≠“μ‘¡‘μ√ —❍ æ√–∏√≥‘» ®“√ÿ«Ì‚  ·≈–§≥–≠“μ‘¡‘μ√ ❍ °—≈œ≥—∞°“πμå ™—¬∏’√–¬“ππ∑å-∫ÿ≠μ“ μ—Èß»‘√‘‡®√‘≠❍ æ√–∏√√¡πŸ≠ ∏¡⁄‡¡ ‚° ·≈–§√Õ∫§√—«·´à‡Õß ❍ °—≈œ∏ß™—¬-®ÿÓ¿√≥å-™π√¥“-Õ—®©√“-Õ¿‘≠≠“  ÿπ∑√’«ß»å❍ æ√–ª√– ‘∑∏‘Ï ‡«ªÿ≈⁄‚≈,∫®.§√‘ μ—≈π—¡‡∫Õ√å«π ·≈–§≥–≠“μ‘ — ❍ °—≈œ∏ß™—¬-π—π∑æ√ ·μà߇®√‘≠æ“≥‘™¬å·≈–§√Õ∫§√—«,❍ æ√–¿“πÿ«≤πå √≥ê⁄™‚¬ ·≈–§≥–≠“μ‘¡‘μ√ — ∫®°.æ’.∑’.Õ“√å °√ÿäª❍ æ√–¿‘°…ÿ√ÿàπ Ò˜  ”‡√Á®«‘™™“ ❍ °—≈œ∫ÿ≠‡√◊Õß  ÿ√– ‘ßÀå™—¬‡¥™-°—≈œ∏π“°ƒμ ∑«’∑‘æÕ“¿“❍ æ√–¿‘°…ÿ√ÿàπ Ú, æ√–¿‘°…ÿ√ÿàπ ÚÒ ç ”‡√Á®∑ÿ°Õ¬à“ßé ❍ °—≈œ∫Ÿ√≥å‡≈‘»- ¡»√’- ÿ¢ÿ¡“ Õ”π“®‡°…¡❍ æ√–¿‘°…ÿ√ÿàπ ÚÙ We are ONE ❍ °—≈œª√’™“-©«’«√√≥ «—≤𫑇™’¬√ ·≈–§√Õ∫§√—«❍ æ√–¡À“ª√–‡ √‘∞°‘®  ÿ‡¡‚∏ ·≈–°≈ÿà¡∫ÿ≠Õ—»®√√¬åÕπ—πμ°“≈ ❍ °—≈œª√’™“- ÿ™“¥“-՗ߧ«‘¿“-ª¿“«‘π∑å ∑√—æ¬å√ÿà߇√◊Õß❍ æ√–«‘™—¬ ®‘μ⁄μ√°⁄¢‘‚μ,§√Õ∫§√—«°‘μμ‘«√»“ πå æ√âÕ¡§≥–≠“μ‘¡‘μ√ ❍ °—≈œæàÕ∑«π-°—≈œ·¡àæ𑥓-æ.≠. ÿæ®’ »√’‡°…-∫.‚ª√‡®π‘° ®”°—¥❍ æ√–«’√«‘∑¬å Õÿμ⁄μ¡«’‚√ ·≈–≠“μ‘¡‘μ√ ❍ °—≈œæ‘∑—°…å-®‘√“¿√≥å ‡«’¬ß ‘¡“❍ æ√–»—°¥‘Ï™“¬ §ÿ≥¬ÿμ⁄‚μ ·≈–§√Õ∫§√—«‡ÀÁ𧫓¡¥’ ❍ °—≈œ¡“≈’-™≈Õ-Õ—§∏—™-Õ√»‘√‘ ™«π–æß»å❍ æ√– ¡ÿÀå ‘√«‘™≠å ªÿê⁄ê ‘√‘‚° ·≈–§≥–≠“μ‘¡‘μ√ ❍ °—≈œ‡¡∏“-Õ“√“¬“-∏π¥≈ §≈⓬ª“π❍ æ√– —π∑—¥ √«‘«≥⁄‚≥ ·≈–°≈ÿà¡ “¬∏√√¡≈â“π𓇙’¬ß„À¡à ❍ °—≈œ√«’«√√≥-∏‡π»æ≈-¿—§æ≈ ¬âÕ¬π«≈❍ æ√– ‘√‘ §ÿ≥“°‚√ ❍ °—≈œ«™‘√“-»‘√‘-«—π‡æÁ≠ ‡∑æ“¡“μ¬å❍ æ√–Õ“®“√¬å-æ’ˇ≈’Ȭߥհ‰¡â∫“π ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ºŸâπ”∫ÿ≠ ❍ °—≈œ«√‡»√…∞å-‡æÁ≠ ‘π’  ÿ«√√≥∑«’‚™μ‘ ·≈–§√Õ∫§√—«❍ æ√–Õ“√—°…å ê“≥“√°⁄‚¢ ❍ °—≈œ«—™√ππ∑å ®—π∑√“ß ÿ«√√≥å,°—≈œ«‘‰≈- ÿª√–«’≥å ¬—πμ√—μπå❍ §≥– ß¶å-Õÿ∫“ °-Õÿ∫“ ‘°“-°—≈¬“≥¡‘μ√«—¥æ√–∏√√¡°“¬‚μ‡°’¬« ❍ °—≈œ«‘‡™’¬√-æ√摉≈-Æ“¬‘π-‚™§™—¬ Õߧå‰æ∫Ÿ≈¬å❍  “¡‡≥√©—μ√¥π—¬-∫—≥±‘μ-∞‘μ‘°√-ªÿ≥¬«’√å μ√–°Ÿ≈§Ÿ»√’ ❍ °—≈œ«‘±Ÿ√¬å-®—π∑√å‡æÁ≠-®‘√°‘μμ‘Ï-‡∫≠≠“¿“- ‘√¿æ ‡¡∏“π«ππ∑å❍ °—≈œ°π°Õ√ ®ß ∂“æ√æß…å-«‘¿“«√√≥ ®‘√√—μπ™≈ ❍ °—≈œ«‘±Ÿ√¬å-∑‘™“-°ƒ…≥å-∞‘Ø‘-«‘™™ÿ≈¥“-°ƒμ‘æ√ ‡≈‘»¬‘Ë߬»❍ °—≈œ°“√ÿ≠-πÿ™πâÕ¬ ∏√√¡¡π»‘√‘,§√Õ∫§√—«≈‘¡ ∂“¬ÿ√—μπ-®—π∑√凰μÿ ❍ °—≈œ«‘√‘∑∏‘Ïæ≈ ‚次√—μπå ·≈–»Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘∏√√¡∫â“π°—≈œ Õ.‚æ∏“√“¡❍ °—≈œ°‘μμ‘«≤πå-∏π“¿√≥å-°μæ≈ æ√ ÿ¢ «à“ß — ❍ °—≈œ«’√–»—°¥‘Ï-Õ“√’√—μπå »‘√‘§ÿ√ÿ√—μπå ·≈–∫ÿμ√∏‘¥“❍ °—≈œ‡°’¬√μ‘™—¬-‡æÁ≠®—π∑√å-™«‘π ≈âÕ®—°√™—¬ ❍ °—≈œ»‘«≠“  √≥“æ‘æ—≤πå❍ °—≈œ¢«—≠„®- ¡™“¬-≥√ߧ堫— ¥‘Ï ®ß«—≤πåº≈ ❍ °—≈œ»ÿ¿™—¬-¥«ß°¡≈ °Õ·°â«¡≥’ ·≈–§√Õ∫§√—«❍ °—≈œ®ß «— ¥‘Ï-™“≠ «— ¥‘Ï-ªîμ‘¿“ ®ß«—≤πåº≈ ❍ °—≈œ»ÿ¿‡«∑¬å-¥“√≥’-«’√ ‘∑∏‘Ï-æ‘√‘¬“ «—ß°“πμå❍ °—≈œ®”π«π-√ÿ®’-√—»¡’-∏’√“æ√√≥-®“√ÿ«√√≥-®—π∑‘¡“ °—≈¬“π¡‘μμ“ ❍ °—≈œ ¡™“¬- ÿ¥“-μ–«—π »‘√‘§ÿ√ÿ√—μπå❍ °—≈œ®ÿ±“√—μπå ‡Õ’Ë¬¡∑Õß ·≈–§√Õ∫§√—« ❍ °—≈œ ¡¬»- ¡„®-‡∫≈-π—∑ «—≤πº≈‘π❍ °—≈œ™π‘°“ ®√®”√—  ∑«’∑‘æÕ“¿“-∫®°.§√‘ μ—≈ π—¡‡∫Õ√å«π  °‘π·§√å — ❍ °—≈œ √âÕ¬»®’ »√’ πμ‘ ÿ¢ ·≈–§√Õ∫§√—« —❍ °—≈œ™≈Õ Õ—§§–æŸ ❍ °—≈œ “‚√™  °ÿ≈«—≤π– ·≈–§√Õ∫§√—«❍ °—≈œ™—™«“≈-ªîòπ¡≥’ æ—π∏å°—∑≈’ æ√âÕ¡§√Õ∫§√—« ❍ °—≈œ ‘∑∏‘æ√  ÿ¢º≈ 98
 • 86. √“¬π“¡‡®â“¿“æ ©∫—∫‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ ‡®â“¿“æ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï jj❍ °—≈œ ÿ¢™—¬-»ÿ¿®‘√“-¿“πÿ ‘π »√’¡—πμ– ❍ §√Õ∫§√—«‡μ™–∑«’«—≤πå ·≈–‡∑Á°´—  ÿ°’È❍ °—≈œ ÿ∏π-√®‘μ-ª≈◊È¡ æß…åæ‘»“≈ ❍ §√Õ∫§√—«ππ∑媫‘∏ ‡Õ’ˬ¡∏’√–°ÿ≈–,§√Õ∫§√—«æ‘¡≈∑‘æ¬å ®‘√™“≠™—¬❍ °—≈œ ÿ∏“ ‘π’- ÿ«‘™“¥“- ÿ®‘μμ“-‡¥àπ¥«ß ∏√√¡√—°¢°ÿ≈ ❍ §√Õ∫§√—«øí°¡≥’-ÀÕæ—°¥«ß·°â«❍ °—≈œ ÿ¿“¿√≥å Õ”π«¬°‘®-∏“√∏√√¡ Õÿª√–«ß»“-√—∞쑬“ §ÿ≥®—°√ ❍ §√Õ∫§√—««—™√‡«™»ƒß§“√❍ °—≈œ ÿ√™—¬-πÿ«¥’-π—π∑åπ¿— -™—¬∫Ÿ√≥å æ≈“¥‘ —¬ ❍ ™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å “°≈œ❍ °—≈œÕßÕ“®-«“√’-«√√≥’ ≈«™—¬‚¬∏‘π ·≈–§√Õ∫§√—« ❍ ¥.μ.摇»°-∑‘æ¬å ÿ¥“ »√’‚¡√“,°—≈œ∑√ß-©≈Õß »√’‚¡√“❍ °—≈œÕ¿‘™“-ªÿ≠≠æ—≤≥å ªƒ…Æ’‡æÁ≠¿“  ❍ ¥√.π‘Ë¡π«≈ ‚Õ°Ÿ¡à“ ·≈–§√Õ∫§√—«❍ °—≈œÕ¡√√—μπå ¥“«ª√– ß§å ·≈–≠“μ‘¡‘μ√ ❍ πæ.∫ÿ≥¬å∏π‘ √å- √’√–‡æÁ≠ ‚Õ∑°“ππ∑å❍ °—≈œÕ—®©√“«¥’-∏—≠≥π—π≥å √ÿà߇®√‘≠‰æ»“≈-§¡∏—™ √—μπ«√¿—∑√ ❍ πæ.¿“≥ÿ‡¡»-æ≠. ÿπ’¬-¥™.°≈â“μ–«—π-¥≠.®‘π¥“¡≥’ »√’ «à“ß å❍ °—≈œ‡Œß≈‘È¡- ÿ«√√≥“ ·´àμ—Èß,∑æ≠. ÿ¿√-‡æ™√√—μπå μ—πμ‘π‘√“¡—¬ ❍ πæ.«√æ®πå-πæ.π√’≈—°…≥å æ‘∑—°…奔√ß«ß»å ·≈–∏‘¥“❍ °≈ÿ¡∫ÿ≠·°â« à ❍ ∫√‘…—∑ ‰ππ凧¡’§Õ≈ ·Õπ¥å æ≈“ μ‘° ®”°—¥❍ °≈ÿࡪƑ∫—μ‘∏√√¡∫â“π‡√◊Õπ·°â« ❍ æ≠.πÿ™¿“ √—μπ®√— ‚√®πå❍ °≈ÿà¡Õ“ “ ¡—§√‡æ™√«—¥æ√–∏√√¡°“¬‚μ‡°’¬« ❍ æ≈.Õ.∑.«—≤π“-Õπ—≠≠“ §≈⓬®”πß❍ §≥–§√Ÿ-ºŸâª°§√Õß ·≈–π—°‡√’¬πV-STAR ®.μ√—ß ❍ √.μ.∑. ∂“æ√- π∏‘¬“- √“≠®‘μ ‰°√ƒ°…å❍ §√Õ∫§√—«®—π∑√°“πμå-ª√–¿“«—μ ❍ ≈Ÿ°§â“-∑’¡∫√‘À“√-∑’¡μ—«·∑π-∑’¡‡≈¢“¿“§»ÿ¿¡ß§≈❍ §√Õ∫§√—«™‘‚π∑—¬°ÿ≈ (∫®. ‡Õ.‰Õ.‡Õ)❍ §√Õ∫§√—«™‘«À√—μπå-§√Õ∫§√—«»√’‰∑¬-∫.C-THAICERA ®”°—¥ ❍ »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√é™â“ß·°â«é ®. ÿ√‘π∑√å ‡®â“¿“æ°‘μμ‘¡ ÿ¢❊ «—¥æ√–∏√√¡°“¬‚μ‡°’¬« jj æ√–»ÿ¿™—¬ ªÿ≥⁄≥æ‚≈ ❊❊ «—¥æ√–∏√√¡°“¬π“ß“‚πà ❊ æ√– ‘∑∏‘æß»å ∑μ⁄μ ‘∑‚∏❊ æ√–§√Ÿ«‘‡∑»ªí≠≠“¿√≥å ( ¡∫ÿ≠  ¡⁄¡“ªÿê⁄‚ê) ·≈–≠“μ‘¡μ√ ‘ ❊ æ√–Õ”π“® «’√∏¡⁄‚¡❊ æ√–∏πæ≈ °‘μ⁄μ‘«’‚√ ·≈–§√Õ∫§√—««‘ ÿ∑∏“æ߻噗¬ ❊ °—≈œ°√√≥‘°“√å ‡∑««‘™™ÿ≈¥“❊ æ√–∏’√æ—≤πå °ÿ≈∏’‚√ ·≈–§≥–≠“μ‘¡μ√ ∫Ÿ™“∏√√¡¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ‘ ❊ °—≈œ°ƒ…≥å-πß≈—°…≥å ‰∑¬Õ¬Ÿà❊ æ√–π—∞æ≈ ê“≥æ‚≈ ·≈–»Ÿπ¬åÕ∫√¡‡¬“«™ππ§√√“™ ’¡“ ❊ °—≈œ°’√μ‘-Õ√∑—¬-™«π‘π∑√å-™π“°“πμå ‡≈‘»æß»å‰æ∫Ÿ≈¬å❊ æ√–ª√—™≠“ ª≠ê“∏‘‚°-°≈ÿࡇ™◊ËÕ¡ “¬∫ÿ≠°—∫¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ❊ °—≈œ§“√¡-πâÕ¬- ÿπ’¬å-æ.μ.Õ.¡πμ√’-æ≈.μ.μ.æ‘™—¬-摇™…∞❊ æ√–¿‘°…ÿ- “¡‡≥√ «—¥∫â“π¢ÿ𠇮’¬¡∫ÿ√‡»√…∞å❊ æ√–¡À“™—¬øÑ“ ∏ê⁄ê°ÿ‚≈ ·≈–°Õß∫ÿ≠¡À“∑“π∫“√¡’ Ò‡¥◊ÕπÒÒ ❊ °—≈œ®—°√°ƒ…≥å-ª“ª“ÕŸ  ∂‘√‡ ∂’¬√❊ æ√–¡À“π¿¥≈ §¡⁄¿’√∏¡⁄‚¡ ·≈–§√Õ∫§√—«‡ π“ ❊ °—≈œ®—π∑√ · ß ÿ«√√≥«“«-§ÿ≥·¡à¡—≈≈‘°“ ‰æ∫Ÿ≈¬å ¡∫Ÿ√≥å❊ æ√–¡À“«’√™“μ‘ ®π⁄∑«’‚√ ❊ °—≈œ®—π∑‘¡“ ¬“ “∏√❊ æ√–«√‘» ªê⁄≠“«ÿ±⁄‚≤, °—≈œ«’√æ≈-æ—™√“-æ—≤π“ «π–™‘«π“«‘π ❊ °—≈œ®‘μμ‘¡“-¥.™. «√®‘μ ¡“𖉙¬√—°…å❊ æ√–« —πμå  ‘√‘ ÿ‚¿, °—≈œ≈—Èß-°«ßŒÿ¬ ·´à≈‘È¡ ❊ °—≈œ®‘√‚√®πå-π—π∑«—≤πå-π‘∏‘ππ∑å-‡æÁ≠æ‘™≠“ ‚ ¿≥Õ‘∑∏‘«—≤πå — ·≈–§√Õ∫§√—«»√’»¿Õ—°…√ ÿ ❊ °—≈œ®‘√—Ø∞å- ÿª√–«’πå-æ≈Õ¬π“√’ À¡◊Ëπ™“≠∑‘æ¬å 99
 • 87. √“¬π“¡‡®â“¿“æ ©∫—∫‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ ‡®â“¿“æ°‘μμ‘¡ ÿ¢ jj❊ °—≈œ‚™§™—¬ «≈‘μ«√“ߧ尟√-‚ ¿‘μ §Ÿ ÿ«√√≥ ❊ °—≈œ ‘√‘™—¬-¡“√‘π∑√å-·Õ√Õπ-·Õπ¥Ÿ«√å-‡∫≠®“¡‘π ‡¢Á¡‡®√‘≠❊ °—≈œ≥ƒ¥’ ¡πμ√‘«—μ-«‘»≥’ ‡Õ’ˬ¡ Õ“¥ ❊ °—≈œ ÿπ∑√- ¡ªÕß-‡¥àπ™—¬-¡ß§≈ Õ‘π∑√À–❊ °—≈œ≥—∞ √«ß «ß»å«∑—≠êŸ ·≈–Ωíπ¥≈ ‚≈À≥ÿμ ❊ °—≈œ ÿ¿√ »‘√‘§ÿ√ÿ√—μπå ·≈–§√Õ∫§√—«❊ °—≈œ∂“«√-¥√.æ√√≥ ‘√‘ °ÿ≈π“∂»‘√‘ ❊ °—≈œ ÿ¿“«¥’-¥.™.≥¿—∑√ ‡≈‘»«™‘√‰æ∫Ÿ≈¬å❊ °—≈œ∑—»π’¬å „®·™à¡-π‘√™—¬ √ÿàß ÿ¢ª√–‡ √‘∞ ❊ °—≈œ ÿ√ ’Àå-ªÿ≥±√‘°-°“πμåª√–¿“ Õ‘∑∏‘°ÿ≈❊ °—≈œ∑—»π’¬å ≈‘È¡μ√–°Ÿ≈- “∏‘μ ‡μ™–æŸ≈º≈ ❊ °—≈œ ÿ√’¬åπ“∂-«‘√ ÿμ“-∏’√¿—∑√-®‘√¿—∑√-°‘μμ‘™—¬ ‡™◊ÈÕ√—μπæß…å,❊ °—≈œ∏’√«—≤πå-«√πÿ™ æ—™√μ√–°Ÿ≈ æàՉ树∞-·¡à∫ÿ≠∑‘æ¬å  °ÿ≈≈’≈“√—»¡’❊ °—≈œ∫√√≥æ®πå-∫ÿ…∫“-¥.™.æ≈¿Ÿ¡‘ ¥“¡“æß»å ❊ °—≈œ ÿ«√√≥’ »√’‡ ∂’¬√∑√—æ¬å-√—ß ‘π’  ÿ®√‘μ —≠™—¬❊ °—≈œ∫ÿ≠¡“-¥.™.¿Ÿ√‘≠“≥ Õ“®°”™—¬-°—≥∑»√  «à“ß»√’ ❊ °—≈œ‡ √‘¡æß…å-՗ߧ≥“ §ÿ≥“∏‘§¡ ·≈–§√Õ∫§√—«❊ °—≈œª¿“°√-¥.≠.™¡¿Ÿ…“-¥.™.πƒ‡Õ° æ√®‘‚√® ·≈–§√Õ∫§√—« ❊ °—≈œ· ß√–«’-«™‘√-®ÿÓæ√ æ—≤πæπ‘™∏”√ߧå❊ °—≈œª√–∑—°…å-‡≈Á°-¨“≥‘°“-™¬“π—πμå-∏—≠‡∑æ æ‘°ÿ≈°“πμ‡≈‘» ❊ °—≈œÕ¡√  ÿ∑∏‘ —μ¬å❊ °—≈œª√–¿“»√-ª√–¬ß§å-¥.™.¬»æπ∏å-¥.™.¬»¿Ÿ¡‘ À≈‘Ë«º≈«≥‘™¬å ❊ °—≈œÕ¡√“«¥’ ∫ÿ≠‡æ‘Ë¡❊ °—≈œª√’¥“-‡ª¡‘¥“ æ®π“¿‘¡≈ ·≈–§√Õ∫§√—∫ & (Madame Jin) ❊ °—≈œÕ—¬≈¥“-Õ∏‘æß…å §”æ‘≈“,»√’øÑ“  ÿ∑∏‘ª√–‡ √‘∞❊ °—≈œæ√√≥’ ®√‘‡°…¡ ·≈–§√Õ∫§√—« ❊ °—≈œ‡Õ°™—¬ μ—Èß«‘™“™“≠-π‘μ“ ¿“§‡®√‘≠❊ °—≈œæ ÿπ—π∑πå ∏πæß»å‰∑- ‘∑∏‘™—¬ Õ‘π»‘√‘ ❊ °—≈œ‡Õ°™—¬-√—™™¥“-‡Õ°«‘∑¬å-™ÿμ‘æπ∏å-√ÿ®“¿“ »‘√‘ ÿπ∑√❊ °—≈œæàÕ®√—≈-·¡à¡“≈“- ÿ¿“‡æÁ≠ ∫”√ÿß«ß»å ❊ °—≈œ‡Õ’ˬ¡®«ß ·´à©—Ë«,Œ–ßâ«π ·´à®Ÿ,  ÿ¢„®-¥“«„®- ¡„® ‡μ◊Õπ„®❊ °—≈œæ—™π’-æ—™√‘π∑√å ∫ÿ≠∏√√¡®‘μ  ¡“πæ—π∏å™—¬❊ °—≈œæ‘ ∑∏‘Ï-¿—§™≈’-¥.≠.∏√√¡“¿√≥å ՗ߧå ÿ∏“ “«‘∑¬å ‘ ❊ °≈ÿ¡¡À—»®√√¬å·Ààß∫ÿ≠ à❊ °—≈œ‰æ‚√®πå-«π‘¥“  ‘√‘¿Ÿ√‘°“≠®πå, ÿ®‘μ√“  ÿ«√√≥¡’¡ß§≈ ❊ ·°â«¿Ÿ∏√¿“§‡Àπ◊Õ∫Ÿ™“∏√√¡ ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å❊ °—≈œ¡π™≠“ Õ¿‘√—°…“°ÿ≈ ·≈–§√Õ∫§√—« ❊ §√Õ∫§√—«‡®√‘≠‡«™æ‘æ—≤πå,§√Õ∫§√—«»√’ ÿ«√√≥“¿√≥å❊ °—≈œ¡πμå™—¬-π—π∑π“-°ƒμ¬“-∑»π¿ ¬Õ¥æ‘π‘® ❊ §√Õ∫§√—«™‘μ≠“-§√Õ∫§√—«°‘®√—°…å°ÿ≈❊ °—≈œ·¡à ¡≥±“-∞‘μ“√’¬å √—μπ‰μ√ ÿ ❊ §√Õ∫§√—«æ—≤π–∏‡π»(π“¬Õππμå æ—≤π–∏‡π»)❊ °—≈œ√».¥√.πæ.ª√–°‘μæ—π∏ÿå-Õ.ª√–¿—  √-∏√√¡å ∑¡∑‘μ™ß§å ❊ §√Õ∫§√—«√—μπ∏√√¡ (Õ÷ß√—μπ“°√)❊ °—≈œ√—™¥“«√√≥-π‘«—≤πå-æ߻堑√‘-°‘μ¡“ «ß»å®√— «‘®‘μ√ ‘ ❊ §√Õ∫§√—««‘‰≈«—≈¬å «—™ ‘√‘‡ √’❊ °—≈œ√—μπ“ ‡°μÿº“ ÿ¢ ·≈–§√Õ∫§√—« ❊ §ÿ≥æàÕ´ÿ¬‰™â-·¡à«‘≈“«—≈¬å-Õ√à“¡»√’ ©—μ√å·°â«¡√°μ ·≈–§√Õ∫§√—«❊ °—≈œ≈¥“«—≈¬å-«‘‚√®πå- ÿ¿™“-≥—∞¡π »√’‚ ¿‘μ ❊ ™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å ¡.‡°…μ√»“ μ√å❊ °—≈œ«√«‘∑¬å ∏—≠≠∏“√“-∏—≠≠–√—μπå ™”π“≠ ❊ ¥√.≥—∞æ—π∏å-¥√. ÿ¢ÿ¡“≈ °‘μ‘ ‘π❊ °—≈œ«—ππ‘æ“ ®Ÿ«—≤π ”√“≠ ❊ πæ.®‘𥓠‡®√‘≠æ√❊ °—≈œ«‘®“√-«√√≥’- ‘√¿æ-¬»¿—∑√ §ÿªμ‘æß»å°ÿ≈ ❊ πæ.ªîμ‘™—¬  ÿææ—μæß»å❊ °—≈œ«‘¿“  √—° °ÿ≈‰∑¬-Õπßπÿ™ ™à«ß√—ß…’ ❊ πæ. ÿπ∑√-æ≠.≈—¥¥“«—≈¬å ŒâÕ‡ºà“æ—π∏å❊ °—≈œ«‘‰≈ ™—¬™π–»‘√‘ ·≈–§√Õ∫§√—« ❊ ∫√‘…—∑ ‡®§‡™’¬√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ®”°—¥❊ °—≈œ»√’™“  “§√Õ√à“¡‡√◊Õß ·≈–§√Õ∫§√—« ❊ ∫√‘…—∑ ∫‘ ´‘‡π  §Õ¡‡æÁ§∑‘∑‘ø Õ‘π‡∑≈≈‘‡®π´å ®”°—¥❊ °—≈œ»»‘π∑√å π‘»“°√π“√“ ❊ ∫√‘…—∑ ‚ª√‡®π‘°,πæ.°…‘¥‘∞ ª√–¿“¬»“∏°,πæ.Õ“√‘π∑√å ‚°¬ ¡∫Ÿ√≥å❊ °—≈œ»‘√‘«√√≥-°√«‘°“-∫ÿ≠¬“πÿ™-°¡≈“ ª√–¥‘…∞«√“ππ∑å ❊ ∫√‘…—∑ ‡Õ  ‡§ ‡Õ  ∫‘≈¥‘Èß ‡¡π‡∑π·ππ∑å ®”°—¥❊ °—≈œ»ÿ¿°‘®-æ‘μμ‘¿√≥å-æ‘™“«’√å-æß»å∏—™ æ—™√“¿√≥å ❊ ∫√‘…—∑(√–∫∫∫—≠™’ ”‡√Á®√Ÿª) ÕÕ‚μâ‰ø≈å∑ ®”°—¥❊ °—≈œ «— ¥’ ¿—∑√°™°√ ❊ ∫√‘…—∑‰∑¬‡´Áπ∑√—≈°“√å¥ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈-∫®°. ¬“¡®’.‡ÕÁ¡.°“√å¥ 100
 • 88. √“¬π“¡‡®â“¿“æ ©∫—∫‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ ‡®â“¿“æ°‘μμ‘¡ ÿ¢ jj❊ ∫√‘…—∑‰∑¬ ·ª√åæ“√å∑ 1999 ®”°—¥ ·≈–§√Õ∫§√—« ❊ Õÿ∫“ ‘°“√ÿàπ Ò❊ ºÕ.«‘‡™’¬√-§ÿ≥§√Ÿ¡—≥±π“ «ß…å∑â“« ·≈–§√Õ∫§√—«≠“μ‘¡‘μ√ ❊ Crystal Soft Public Co., Ltd❊ æ.Õ. ÿ«√√≥-·¢π¿“ ‡™‘¥©“¬ ❊ HALIM H.WIDJAJA,°—≈œ √«‘™≠å- ÿ≠“≥’ ¡“𖉙¬√—°…å Œ“≈‘¡❊ æ.Õ.ÕßÕ“®-æ.μ.Õ.°¡≈‡¥™- ÿ¿“ Õπÿ°Ÿ≈,∑«’»—°¥‘Ï-®√‘¬“æ√ »√’«√¢“π ❊ SANDY S. RUENGSORN❊ »Ÿπ¬å “¢“¿“¬„πª√–‡∑» ∫Ÿ™“∏√√¡¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ❊ The Passage Resort Samui❊  ÿæ’‡«≈‡π §≈‘π‘°  ÿæ’§≈‘π‘°,°—≈œ¡ÿ°¥“ ‡∑æ∏√≥‘π∑√å-ª“√‘™“μ‘ æ“≥‘™ ¡∫—μ‘ ‡®â“¿“æÕÿª∂—¡¿å jj❖ æ√–°“√ÿ≥ °“√ÿê⁄ê‚°·≈–≠“μ‘¡‘μ√ ❖ æ√–«™‘√«‘∑¬å ê“≥«™‘‚√ ❖ °—≈œ®«ß ·´à°‘¡ ·≈–∏‘¥“-∫ÿμ√❖ æ√–°‘μμ–«—π ªê⁄ê“™‚¬ ❖ æ√–»√“«ÿ∏ ‡ Ø∞∏’‚«-°≈ÿà¡∫—«¢“«¡’π∫ÿ√’ ❖ °—≈œ®—π∑åæ‘¡ »√’«‘√—πμå❖ æ√–°‘μμ‘  ‘√‘ªê⁄‚ê ❖ æ√– ¡π÷° ªî¬∏¡⁄‚¡, °—π¬“√—μπå ™≈«—≤πå- ❖ °—≈œ®‘√«—≤πå 惰…åæ—π∏ÿå√—°…å-¡“√‘…“  ÿ√‘¬–‰°√❖ æ√–®—°√¿æ ‡¢¡®“‚√ ∫®. ‰Õ‡¥’¬ Õ“√åμ ❖ °—≈œ®ÿ‰√«√√≥ ¿Ÿà°”™—¬, πߧ√“≠ · ß ÿ°«“«❖ æ√–®—°√«—Ø ∏¡⁄¡‚™‚μ ❖ æ√– ÿ∏√√¡  ‘√‘ ‚¢ ÿ ·≈–∫ÿμ√∏‘¥“❖ æ√–®‘√‚™μ‘ Õμ⁄∂‚™‚μ,æ√–«’√æß…å  ß⁄¢«Ì‚  ❖ æ√– ÿ√‘¬“ æ≈ê⁄™‚¬ ·≈–§√Õ∫§√—«æ≈°≈“ß ❖ °—≈œ®ÿ‰≈ ·∑àπ∑Õß æ√âÕ¡§√Õ∫§√—« —ߢå«ß…å ❖ æ√–Õπÿ™μ ∏¡⁄¡“ ‚¬ ‘ ❖ °—≈œ„®Àπ÷Ëß π«¡ß“¡ ·≈–§√Õ∫§√—«❖ æ√–™“≠ ê“≥«’‚√ ·≈–æπ—°ß“π°ÕßÕ“§“√  ª. ❖ °—≈œ‡©≈‘¡™—¬-∑‘æ ‘π-∏π“«’√å «—≤π∫Ÿ√≥噬 ’ —❖ æ√–¥√. ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈ ·≈–°≈ÿà¡Õ¬ÿ∏¬“√ࡇ¬Áπ ❖ æ√–Õ¬ÿ∑∏å ∏¡⁄¡«’‚√ ·≈–≠“μ‘¡‘μ√❖ æ√–∂‘√æß…å ê“≥∏‚√ ·≈–§≥–≠“μ‘¡‘μ√ ❖  “¡‡≥√¿—§æ≈ ·≈–§√Õ∫§√—«»‘≈ª»‘≈“ππ∑å ❖ °—≈œ™≠“π‘»«√å μ—Èß ¡∫ÿ≠¥’√—μπå❖ æ√–∏π‘μ»—°¥‘Ï  °⁄°∏¡⁄‚¡ ❖ °—≈œ°™«√√≥- ÿ™≠“  ÿ¥™“≠™—¬°ÿ≈, ❖ °—≈œ™¡-¡“πæ-Õ—¡æ«—π ·®âߧ”¢” ·≈–§√Õ∫§√—«ª√–‚≈¡√—¡¬å ™≈‘μ“ »‘√‘√—°…å ❖ °—≈œ™‰¡æ√ ™â“߇æ√’¬«ß“¡❖ æ√–∏√√¡»—°¥‘Ï ®“√ÿ∏¡⁄‚¡ ❖ °—≈œ°¡≈™π°-™¡æŸπÿ∑-∏√“¥≈-π.μ. “¬™≈ ❖ °—≈œ™≈“°√  ”‡√Á®«“≥‘™¬å ·≈–§√Õ∫§√—«❖ æ√–∏—≠ —≥Àå °‘μ⁄μ‘ “‚√ √Õ¥∂πÕ¡ ❖ °—≈œ™—¬¬ÿ∑∏ ¢Õª√–‡ √‘∞ ÿ¢-°√Õπߧå❖ æ√–∏’√– -∑’¡Õ∫√¡ ß¢≈“ “¬ Ú ❖ °—≈œ° ¡“ ∫—«§ß ·≈–§√Õ∫§√—« ª√–¥‘…∞å«ß…å ∫Ÿ™“∏√√¡æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ❖ °—≈œ°ãÕ¬ °“≠®π ÿ∏“ ❖ °—≈œ™—¬«—≤πå-πßπ¿— -√ÿàß≈“«—≈¬å-®—π∑‘¡“❖ æ√–π√“»—°¥‘Ï ¬μ‘ °⁄‚°,≥√—ß…’¬å-∫ÿ…∫“- ❖ °—≈œ°—πμåƒ∑—¬ ®‘√°ÿ≈‡¡∏“«—™√å ∑Õß√—»¡’ √—™¡—ßæ—≤πæ—π∏ÿå ❖ °—≈œ°—π∑‘¡“ ‡°μÿ√ÿàßÀ‘√—≠ ❖ °—≈œ™—¬«—≤πå-«‘≈“«√√≥ ™Ÿ‡°’¬√μ‘«—≤π°ÿ≈❖ æ√–∫√√‡®‘¥ ‡¢¡√μ‚π ❖ °—≈œ°—≈¬“-™≈Õ  —¡æ—π∏“√—°…å ❖ °—≈œ™Ÿ»√’ 惰…åæ—π∏ÿå√—°…å❖ æ√–æ≈»—°¥‘Ï ü“π °⁄‚°, °—≈œÕ.æπ¡¥ß√—° ❖ °—≈œ°“≠®π“-√.∑. ¡°‘μ π‘≈‡°…¡ ❖ °—≈œ≥—∞∏π“ ‡»«μ“¿√≥å ·≈–≠“μ‘¡‘μ√ ❖ °—≈œ°‘μμ‘æß…å-ªî¬∏‘¥“ »√’‡ ∂’¬√∑√—æ¬å ❖ °—≈œ≥—∞æ∫∏√√¡ ∏π—π∑凡∏“°√≥å❖ æ√–¿‘°…ÿ√ÿàπ ÒÙ ≈Ÿ°æ√–∏—¡œ -¡À“‡»√…∞’§Ÿà∫ÿ≠ ❖ °—≈œ°‘μμ‘-«—≈≈’¬å ∫ÿ≠´◊ËÕ ❖ °—≈œ≥—∞¿√≥å ¿—∑√‚™μ‘Õπ—πμå «‘™™“∏√√¡°“¬ ❖ °—≈œ°‘√μ‘°“-¥”√ß-¡ß§≈-ª√“≥’-»‘√‘æ√ ❖ °—≈œ≥—∑¿æ-°—≠™≈‘°“-≥—∞™¥“ ∑Õß√—»¡’-πÈ”Ωπ❖ æ√–¿‘°…ÿ√ÿàπ ÚÛ ❖ °—≈œ‡°√’¬ß‰°√ -¥™.¿“≥ÿ¥≈ ‡¢Á¡∑Õß- »√’∏“ «— ¥‘Ï❖ æ√–¡À“∫ÿ≠™à«¬ ªÿê⁄ê ÿ‚¿ ª«’≥“ °“≠®π– ❖ °—≈œ≥‘¿“«¥’- ‘…∞“æß»å ™π– °ÿ≈π‘¬¡ ·≈–°≈ÿà¡μ“¡μ‘¥¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ❖ °—≈œ‡°√’¬ß‰°√-Õ‘ßÕ√ μ‘√∏√√¡‡®√‘≠ ·≈–§√Õ∫§√—«❖ æ√–¡À“¡πμå™—¬ Õ¿‘™“‚π ·≈–§≥– ❖ °—≈œ‡°…¡  ÿ¢æ‘∑—°…å-∫√‘…—∑ æ’.‡Õ.´’ ‡Õä°‡æ√  ❖ °—≈œμ√–Àπ—°®‘μ æ≈æ«°❖ æ√–¡À“«ÿ≤‘™—¬ «ÿ±⁄≤‘™‚¬ ·≈–§≥–≠“μ‘¡‘μ√ (‰∑¬·≈π¥å) ❖ °—≈œμŸ¡“√å ·≈–§√Õ∫§√—«❖ æ√–¡À“ π‘∑ ‡μ™–∏—¡‚¡ ❖ °—≈œ§≥æ» ‡∑’¬¡‰æ±Ÿ√¬å æ√âÕ¡∫ÿæ°“√’ ❖ °—≈œ‡μ’ˬՔπ«¬-·¡à∫ÿ≠≈◊Õ Õ‘π∑æ‘∫Ÿ≈¬å❖ æ√–¡À“ ÿ√“™ ™“μ‘™ê⁄‚ê-°—≈œπß≈—°…≥å- ❖ °—≈œ®μÿæ√-»«—  μ√’ ÿ«√√≥, ¡‘ “ «‘»“«—™√, ·≈–∫ÿμ√∏‘¥“ Õπ—πμå ®‘π“«√°ÿ≈ ∑‘æ«—≈¬å ©“¬“«‘ “√ ❖ °—≈œ∑√ß™—¬-Õÿ∫≈√—μπå ‡Õ◊ÈÕ‡ √‘¡°‘®°ÿ≈ 101
 • 89. √“¬π“¡‡®â“¿“æ ©∫—∫‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ ‡®â“¿“æÕÿª∂—¡¿å jj❖ °—≈œ∑ÕßÀ¬‘∫ °√‚°«‘∑ ❖ °—≈œª√‘»π“ ‰μ√√—μπ“πÿ √≥å ❖ °—≈œ√—μπ“«‘‰≈ ¥”√ß√ÿà߇√◊Õß❖ °—≈œ‡∑æ ƒ…¥‘Ï- ”≈’ - ÿ°—≠≠“ «√ÿ≥«ß…å™—¬ ❖ °—≈œª√’¬“æ√  ¡ “ ❖ °—≈œ√ÿàß∑‘«“-Õÿ¥¡-®‘¥“¿“-™≠“¿√≥å §ÿâ¡∂‘Ëπ·°â«❖ °—≈œ∏ß™—¬-«√√≥“-Õπ—≠≠“ ≈’‚∑™«≈‘μ ❖ °—≈œª“π∑Õß ‡∑°‡πÕ√å ❖ °—≈œ√ÿàßπ¿“ μÿàπ∫ÿμ√❖ °—≈œ∏π«—≤πå ©π⁄∑«±⁄‚≤ ·≈–§√Õ∫§√—«™π–‡æ’¬ ⁄ ❖ °—≈œªî¬– ºÿ¥‰™¬“-»√’ ÿ¥“ ‡√’ˬ«·√ß ❖ °—≈œ√ÿ®‘√“¿“ 惰…åæ—π∏ÿå√—°…å❖ °—≈œ∏π ‘π æ√√§ “¬™≈ ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ °—≈œªÿ≥≥“¿“ ‚æ∏‘Ï∑Õß ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ °—≈œ≈–ÕÕ∑Õß Õ—¡√‘π∑√å√—μπå❖ °—≈œ∏π—™ »√’«‘‚√®πå«ß»å ❖ °—≈œªÿÑ¡-§ÿ≥·μπ-§ÿ≥‚Õã ❖ °—≈œ≈—≠™π“ μ√–°Ÿ≈Õÿ‰√æ√❖ °—≈œ∏π“-«√ª√“≥’-¥≠.∫ÿ≥±√‘°“-¥™.«√‡¡∏  —®°ÿ≈ ❖ °—≈œº“ ÿ¢ ∫ÿ≠®‘√“ππ∑å ❖ °—≈œ‡≈Á° §”æ“❖ °—≈œ∏π‘°“ ‡®’¬√π—¬‰æ»“≈ ❖ °—≈œæ߻廗°¥‘Ï ‡À¬’ˬߠ°ÿ≈, ≥“Ø∞‘¬“ ‡ «μ√“§¡ ❖ °—≈œ‰≈àÀà“ß ·´àÕ—Ëπ❖ °—≈œ∏√√»-«°ÿ≈√—μπå «—πæƒÀ—  ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ °—≈œæ𑥓-®‘√–«—≤πå  ÿ®‘æß…å™—¬ ❖ °—≈œ«√√≥¿“ ©∫—∫μ√ß❖ °—≈œ∏√«√√≥ π“·À≈¡ ❖ °—≈œæ¬ß§å-æ’√μ‘ °‘®¡≥’ ❖ °—≈œ«√√≥’ §”§¡❖ °—≈œ∏«—™™—¬ §ÿ≥“πÿª∂—¡¿å ❖ °—≈œæ√™π° ∫ÿ≠Õÿâ¡ ¡-∫ÿ≠æ‘π π—¬πåæ“≥‘™ ❖ °—≈œ«√“¿√≥å æ√Õπ—πμåμ√–°Ÿ≈❖ °—≈œ∏«—™™—¬-»ÿ¿“π—π- ÿ∏‘¥“ ∑Õß¡’ ❖ °—≈œæ√∑‘æ ®—π∑–¢“¡,π«π®—π∑√å Õ‘πμ®—°√å, ❖ °—≈œ«√“¿√≥å -«’π—  ∂‘Ëπ ”√“≠-«—π‡æÁ≠❖ °—≈œ∏—≠«√√≥ ¡“√¥“æ‘∑—°…å ·≈–§√Õ∫§√—« ‡ “«π’¬å Àß…“§” · ß‚™μ‘❖ °—≈œ∏“√“∑‘æ¬å- ¡‘∑∏å Õ“æ—π∏π– ÿ¢°ÿ≈,∏’√–»—°¥‘Ï- ❖ °—≈œæ√ª√–‰æ ™à«ß™—¬™π– ·≈–§≥–≠“μ‘¡‘μ√ ❖ °—≈œ«√“≈—°…≥å «‘√“∑π“ æ’√– °‘® ¡ÿ∑√ ❖ °—≈œæ√æ‘¡≈ æ—π∏å°—∑≈’ ❖ °—≈œ«√‘π∑√å-»‘√‘æ√√≥ μ—πμ‘æß»åæ“≥‘™❖ °—≈œ∏“√“√—μπå «π‘™¬“ß°Ÿ√“ππ∑å ❖ °—≈œæ√‡æÁ≠-π‘쬓 ‚μ»‘√‘æ—≤π“ ❖ °—≈œ«‘∑‘μ- ÿ√’¬å ™¥™âÕ¬, “∏‘μ“ ‡ √’❖ °—≈œ∏’√¿—∑√-‡∫≠®æ√-« ÿæ≈ 惰…åæ—π∏ÿå√—°…å ❖ °—≈œæ√ «√√§å-∫ÿ≠™Ÿ °—≥À–°‘μ‘ æ√âÕ¡∫ÿμ√∏‘¥“ ‚√¥¡,ª‡¡»- ™π ª√–‡ √‘∞¬‘Ëß❖ °—≈œ∏’√»—°¥‘Ï-æ√∑‘æ¬å »√’ ”√“≠ ❖ °—≈œæ—≤π–-°—≈œæ—≤π“ Õ‘π∑惰…å ❖ °—≈œ«‘√ÿ≥ Õ¿‘«—≤π剙¬æ√❖ °—≈œπ«æ√√≥ μ—ππ“¿—¬ ❖ °—≈œæ— °√ À‘√—≠¥‘≈°°ÿ≈ ❖ °—≈œ«‘‰≈ ·´à‡®’¬ß❖ °—≈œπ«√—μπå - ÿ√’¬å-°π°«√√≥-π‘≈ÿ∫≈- ❖ °—≈œæ‘™Æ“-æ—≤π“-‡¬“«¿“≥’- ÿ∑∏‘æß…å ❖ °—≈œ«’≥“ ‡æ‘Ë¡æ“π‘™ ·¡à™’®—π∑√å√—μπå æ—≤π«ß»åÕπ—πμå ❖ °—≈œ»√’ Õ“¥ «—™√‚° ‘∑∏‘Ï❖ °—≈œπ‘쬓 ®—π∑√å ÿ¢-√—ß √√§å-√ÿâß°“πμå - ❖ °—≈œæ‘™“≠-∏π«—≤πå «π‘™¬“ß°Ÿ√“ππ∑å ❖ °—≈œ»»‘∏√ §ÿ≥“∫√√®ß π—¬π“ ‡¡¶¡“° ❖ °—≈œæŸ≈∑√—æ¬å  ¡§‘¥- ÿ™“μ‘ ∑Õß√—°…å ❖ °—≈œ»»‘√‘π∑√å √—μπ–‚™μ‘»‘√‘°ÿ≈❖ °—≈œπ‘쬓-√…“ ª√–‡ √‘∞»√’ ❖ °—≈œ‡æÁ≠æ‘¡≈-ª√–¿“  ‡®√‘≠·æ∑¬å-∑√ß«ÿ≤ ❖ °—≈œ»—°¥“-°™°√-°—πμå-°√≥å ≈âÕ¡ ¡∫Ÿ√≥å❖ °—≈œπ‘ææ‘™¨“πå π“§∑√—æ¬å ∑â“«‡¢’¬« ❖ °—≈œ»ÿ¿°“≠®πå «ß»å‡∑» ·≈–§≥–≠“μ‘¡‘μ√❖ °—≈œπ‘√—π¥√å-Ø—≈œª√–∑ÿ¡ ª“≈–°Ÿ≈ ❖ °—≈œ¿§«¥’ ¢—¡¿√—μπå ❖ °—≈œ»ÿ¿≈—°…≥å ≈—§π“¿‘‡»√…∞å❖ °—≈œπ‘«—≤πå «‘«—≤π廓πμ‘ ❖ °—≈œ¿§«—μ ¡ß§≈√—μπ™—¬ ❖ °—≈œ»ÿ¿«√√≥ √—μπ¿‘√¡¬å❖ °—≈œπ‘»“°√ ®—π∑√å “¬∑Õß ❖ °—≈œ¿√—≥¬Ÿ-°π°√—μπå §ß§√∫ ❖ °—≈œ»ÿ¿«‘™≠å°√ æ√¡√“…’ ·≈–§√Õ∫§√—«❖ °—≈œ∫—≥±‘μ-æÿ≤´âÕπ-°ÿ≈π“∂-∏’√‡¡∏ ¡’ ¡‡æ‘Ë¡ ❖ °—≈œ¿—∑√“π‘…∞å-æ®π“ «‘‡»…»ÿ¿√—μπå ❖ °—≈œ‚»√¥“ ‡ÕÁ¡æß…å ·≈–§√Õ∫§√—«❖ °—≈œ∫“π™◊Ëπ ∑«’ ‘π ❖ °—≈œ¡ß§≈-‡®√‘≠ ÿ¢-‚™§™—¬ Õ—»«‚√®π°ÿ≈™—¬ ❖ °—≈œ °π∏å »√’Õ¡√❖ °—≈œ∫ÿ≠™Ÿ ·´à‚ªÉ« ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ °—≈œ ¡§‘¥-¥™.«’√¿—∑√-¥™.Õ“ππ∑å ™◊Ëπߟ‡À≈◊Õ¡❖ °—≈œ∫ÿ≠¬«’¬å-«’√‚√®πå ·≈–§√Õ∫§√—«π‘∏‘∏“√‘¬‚ ¿≥ ❖ °—≈œ¡ß§≈-≈“«—≈¬å-¡—≈≈‘°“-«‘™“°√-«‘‚√®πå ❖ °—≈œ ¡™“¬- ¡æ‘»-∏—≠≠π“ ®—π∑√¡—ߧ≈–»√’❖ °—≈œ∫ÿ≠‡√◊Õß-°—≈œ ¡∫Ÿ√≥å √—μ‚π∏√ ®‘√æ—≤π°ÿ≈ ❖ °—≈œ ¡π÷° μ—πæ‘™¬,¥≠.‚π√’π Õ“∑‘쬓 —❖ °—≈œ∫ÿ≠ ¡ ‡∑’ˬß∏√√¡ ❖ °—≈œ¡π±“∑‘æ¬å ¬‘∫¡—πμ– ‘√‘ ·≈–§√Õ∫§√—« Õ—°μ“√’❖ °—≈œª≥∏“¥“ √“™°‘® ❖ °—≈œ¡π√—μπå-«√“¿√≥å «‘«‘∏∏π“°√ ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ °—≈œ ¡∫Ÿ√≥å-°—≈œμàÕ«ÿ≤‘ μàÕæ’√–æ—π∏ÿå❖ °—≈œª√–®«∫-¢—π∑Õß-¿“πÿ«—≤πå-¿“√«’-ª“√‘©—μ√ ❖ °—≈œ¡π— ™—¬-¡≥±åª√“™≠å æ√‚ ¿“°ÿ≈ ❖ °—≈œ ¡À«—ß æà«ß·μß ·≈–§√Õ∫§√—« ¡“μ√«‘®μ√‘ ❖ °—≈œ¡“≥’ ·´à‡®’ˬ-§ÿ≥ π∏¬“  ¡∫—μ‘ ∂“æ√°ÿ≈ ❖ °—≈œ «à“ß-æ¬ÿß »√«‘‡»…❖ °—≈œª√–∑’ª μ—πμ‘«—≤πå ❖ °—≈œ¡“π‘μ ≈‘Ë¡‰μ√√—μπå ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ °—≈œ —߇«’¬π  «— ¥’❖ °—≈œª√–¿“√—»¡‘Ï »√’μ√–°“√ππ∑å ❖ °—≈œ·¡à™’«√π“√∂ ‚æ∏‘∫ÿ≠ ·≈–≠“μ‘¡‘μ√ À“¬ ❖ °—≈œ —π∑‘μ¬å-π¿—§-≥—Ø∞å«‘°√-°√‘…“❖ °—≈œª√–¿“»√ À≈‘Ë«º≈«≥‘™¬å ❖ °—≈œ¬ÿ∑∏π“ ¡’ª√–‰æ À√√…“æ—π∏ÿå❖ °—≈œª√– ‘∑∏å-√—μπ“¿√≥å-™‘π√—μπå æ߅出◊Õ° ❖ °—≈œ√–«’«√√≥ °âÕß»—°¥‘ÏÕ‘Ë¡≈“¿ ❖ °—≈œ ‘π’π“Ø ‡°»«æ‘∑—°…å❖ °—≈œª√– ‘∑∏‘Ï  —π®‘μ√ ❖ °—≈œ√—°„® ∫ÿ≠∫«° ❖ °—≈œ ‘…∞‘æß»å æπ“√—μμ√–°Ÿ≈❖ °—≈œª√—™≠“-°—≈œ∫ÿ≠±√‘°“ Õÿଫ—≤πæß»å ❖ °—≈œ√—≠®«π ÀπàÕ·°â« ❖ °—≈œ ÿ™“¥“ Õ‘Ë¡ Õ“¥ 102
 • 90. √“¬π“¡‡®â“¿“æ ©∫—∫‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ ‡®â“¿“æÕÿª∂—¡¿å jj❖ °—≈œ ÿ™“μ‘- ÿ«√√≥“ Õπ—πμå ÿ¢ °ÿ≈ ❖ °—≈œÕ√ÿ≥’ ∑Õߥ’ ❖ π∑. °ÿ≈-Õ.≈¡—¬-Õ. ‘√‘¡“  ¿—∑√«√√≥ Õπ—πμ–¬“❖ °—≈œ ÿ™’æ- ÿ¿“»‘√‘ æ–ÀŸ™π¡å ❖ °—≈œÕ—™≥“ ∑Õß ‘∑∏‘Ï ❖ πæ.∂“«√- ÿ¿—μ√“-ª≥‘μ“-√¡‘¥“ °“ ¡ —π❖ °—≈œ ÿ¥“√—μπå ‚§ ÿ¥– ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ °—≈œÕ”π“®-¥.≠.√¿—∑¿√  —ߢ噓«„μâ-≥ª¿—™ ❖ πæ. ÿπ∑√-æ≠.≈—¥¥“«—≈¬å ŒâÕ‡ºà“æ—π∏å❖ °—≈œ ÿ‡∑æ ®ß«‘≈—¬«√√≥ ÀπŸ‡∑» ❖ ∫√‘…—∑ ‡∑‡≈§Õ¡ ®Ÿ‡π’¬√å ®”°—¥❖ °—≈œ ÿπ—π∑“ ®ÿ≈°‘Ëß ❖ °—≈œÕÿ…≥’¬å «—™√‡«™»ƒß§“√ ❖ ∫√‘…—∑ ¡“¬‰™πå ·Õ§‡«Õ√å‰∑´‘Ëß ®°.❖ °—≈œ ÿæ√√≥’ ∫ÿ≠‡√◊Õß ·≈–§≥– ❖ °—≈œ‡Õ°™—¬- ÿ≠“¥“ ¿Ÿà ÿ«√√≥å ‡Õ°‡´Õ√å«‘  ❖ ∫√‘…—∑ ‰Õ‡¥’¬æ≈— §Õ¡¡Ÿπ‘‡§™—Ëπ ®°. §ÿ≥∏«—™™—¬❖ °—≈œ ÿ‡¡∏ ≈‘π∑√—μπ»‘√‘°ÿ≈ ·≈– EKS ∑Õߪ√–‡ √‘∞❖ °—≈œ ÿ‡¡∏ »√’®√√¬“ ❖ °≈ÿà¡·°â«‡°“– ¡ÿ¬ ❖ ∫â“π°—≈¬“≥¡‘μ√«—¥ª“°πÈ” ¿“…’‡®√‘≠❖ °—≈œ ÿ√æ≈-∏“√“√—Ø∞å-°—≈¬“«—∑πå ®ÿ±“‡®√‘≠«ß»å ❖ °≈ÿà¡∑‘æ¬åªí≠≠“ ❖ ºŸâª√– “πß“π ·≈–ºŸâπ”∫ÿ≠©–‡™‘߇∑√“-❖ °—≈œ ÿ√æ≈-æ√æ‘¡≈-πæ≥—∞ Õ‘∑∏‘‡¡∏’«ÿ≤‘ ❖ °≈ÿࡪ√–μŸπÈ” ≈Ÿ°æ√–∏—¡œ ∫ÿ≠∫—π‡∑‘ß❖ °—≈œ ÿ√—μπå-Õ√∑—¬ · ß ÿ√–∏√√¡ ❖ °≈ÿà¡æ—π∏ÿåμ–«—πª∑ÿ¡«—π ❖ æ.∑.¿«—μ °≈“ß»‘¢√‘π❖ °—≈œ ÿ«“√’- ÿ«√√≥“ Õ“√¬–∂“«√- ❖ °≈ÿà¡¡—™¨‘¡“ ·≈–≠“μ‘¡‘μ√ ¿“§π§√À≈«ß Ù ❖ æ.Õ.∑«’-«—π∑π’ «ÿ≤‘¬“π—π∑å ·≈–§√Õ∫§√—« ∑’¡π—° √â“ß∫“√¡’ «πæπ“«—≤πå∑ÿ°∑à“π ❖ °≈ÿࡇ ∫’¬ß∫ÿ≠ (ªÑ“ ¡∫—μ‘ ·μàß™“μ‘) ❖ æ.Õ.∫“√¡’ ·À«π‡æÁ™√❖ °—≈œ ÿ«’√- ¡æ√-°ƒμ‘¬“ æ—ππ«π å ❖ °≈ÿà¡Õÿ¥¡∏√√¡°“¬ ‰ª∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡ ❖ æ.Õ. ¡™—¬-«‘‰≈«√√≥ „®‡ ◊Õ ·≈–§√Õ∫§√—«❖ °—≈œ‡ ß’ˬ¡ ‡»√…∞æ—π∏ÿå ❖ °Õß∫ÿ≠·°â« ¡∫—μ‘®—°√æ√√¥‘ ❖ æ≠.πƒ¡≈ ®‘πμæ—≤π“°‘® ·≈–§ÿ≥∏’√‡¡∏❖ °—≈œ‡ π“–-‡∫≠®¡“»-‡Õ°∏√√¡ ∏√√¡∫ÿμ√ ❖ °—≈¬“≥¡‘μ√™“«‰∑¬ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‘ߧ‚ª√å ‡∑æ«‘™—¬»‘≈ª°ÿ≈❖ °—≈œ‡ √‘¡»—°¥‘Ï-æ—™√’-∏‘¥“æ—™√å-‡°μπåπ¿“ ‘ ❖ ·°â«°≈“ß„® ¿“§π§√À≈«ß¯ ‡¢μ¥ÿ ‘μ ❖ æ≈.μ.«‘™‘π-°ƒ…≥“ §” ‘π ·≈–§√Õ∫§√—« ®—π∑√å‡μÁ¡ ❖ ·°â««‘ ÿ∑∏‘∏√√¡ ❖ æ≈.Õ.μ. π.æ.æ߅凥™- ÿ«æ’√å æß…å ÿ«√√≥❖ °—≈œ‡ “«√ - ‘√‘æ√-Õ√æ‘π-∫ÿ»Æ’- ¡‡°’¬√μ‘ ❖ §√Õ∫§√—«μ—π ÿ«√√≥ ❖ æ—π‡Õ°(摇»…)‰æ±Ÿ√¬å- ¡π÷° Õ√√§«—≤πå❖ °—≈œ‚ ¿“§¬å ‚ μ–√– ∫Ÿ™“∏√√¡æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï ❖ √â“π‰∑¬¬“߬πμå ®.®—π∑∫ÿ√’ ªÑÕ,μ‘È«❖ °—≈œÀ¡‘ß°«π ≈’,«√√≥°“≠®πå ≈‘¢‘μ∏π√—∞ ❖ §√Õ∫§√—«»‘√ª√–¿“æƒ∑∏‘Ï ❖ √â“πª√–μŸπÈ”ÕÕø쑧 æ√âÕ¡§√Õ∫§√—« ❖ §ÿ≥æàÕ‚§â«ß◊ËÕ‡§’Ȭß-§ÿ≥·¡àμ—È߇ßÁ°‰™â- ❖ √â“π‡≈à“‡∑’¬¡Œ«¥ ®.®—π∑∫ÿ√’  ¡æß…å,Õ‘ √’¬å❖ °—≈œÀ¬“¥Õ√ÿ≥ ™—¬»√’ ÿ¢Õ—¡æ√ §ÿ≥¬“¬≈‘¡‡Œ’¬ß‡Œ’¬ß È È ❖ √â“π ÿ√‡∑æ 3 ‚¥¬ °—≈œÕÿ¥¡- ÿ¿∑√“ ‡°’¬√μ‘»‘≈ªá —❖ °—≈œÀ√√…“ ®—π∑√å√Õ¥ ❖ §ÿ≥æàÕ‡≈à“‡™ß ’-§ÿ≥·¡à‡≈à“≈‘È¡ ’ ·´à‡≈â“,∑—»π’¬å ❖ ≈Ÿ°æ√–∏—¡œ ‡¢μ∫“ß°–ªî- –æ“π Ÿß❖ °—≈œÀ√√…“ ‡ ’¬ß‡æ√“– ·≈–§√Õ∫§√—« ‡ √’‡≈‘»«‘«—≤πå ❖ »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√°”·æ߇æ™√❖ °—≈œÕπÿ™“μ‘ §√Õ∫§√—«°√«‘®‘μμ廑≈ªá- ❖ §ÿ≥æàÕÀ¬‘∫ ·´àÕ÷Íß ·≈–∫ÿμ√À≈“π-§√Õ∫§√—« ❖ »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√≈”ª“ß ¿√√≥°“πμå ®—π∑√委 ❖ §ÿ≥·¡à∫ÿ≠√Õ¥ ÀÕ¡ π‘∑ æ√âÕ¡∫ÿμ√∏‘¥“ ❖ »Ÿπ¬å§ÿ¡Õß©–‡™‘߇∑√“ (¢â“ß ∂“π’√∂‰ø)❖ °—≈œÕπÿ√ÿ®πå-«π‘¥“-Õ“ππ∑å-™“ππ∑å ❖ ‚§√ß°“√øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈° ¿“§‡Àπ◊Õ ❖  ¡“§¡ à߇ √‘¡»’≈∏√√¡ ·≈–§«“¡¥’ “°≈ ∫“ß´◊ËÕ ‡®…Æ“√«¡º“ ÿ¢ ❖ ®ÿ¥ÕÕ°√∂·¡Á§‚§√®√—≠ ❖  ¡“™‘°Õ“»√¡Õÿ∫“ °❖ °—≈œÕ¿‘‡™Ø∞å ªî쑇©≈‘¡‚√®πå ❖ ‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–æπ—°ß“π °Õß¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å ❖  «πæπ“«—≤πå ‚¥¬ πâÕß„®·°â«-πâÕß·°â«„®❖ °—≈œÕ¿‘≠≠“ ‡®√‘≠ ÿ¢ ❖ ™¡√¡æ—≤π“»—°¬¿“æ ·≈–™ÿ¡πÿ¡ Youth for ❖ À®°.‡Õ æ’  ·μπ‡≈  μ’≈❖ °—≈œÕ¿‘«—≤πå ´◊ËÕ —μ¬å Next Step TU ❖ Õ“ “ ¡—§√Õ∏‘…∞“π∏√√¡ Ú❖ °—≈œÕ¡√√—μπå »√’∫√√®ß ·≈–§√Õ∫§√—« ❖ ™¡√¡¬ÿ«æÿ∑∏°‘Ë«≈¡ ®.‡™’¬ß„À¡à ❖ Õÿ∫“ ‘°“∂«‘≈ «—μ‘√“ß°Ÿ≈ ·≈–§≥–❖ °—≈œÕ√æ√√≥- ÿπ∑√-Õ√‡æÁ≠  ÿ™“μ‘°ÿ≈«‘∑¬å ❖ ™¡√¡√–¬Õß√ࡇ¬Áπ ®.√–¬Õß ❖ NT ´’√Õ°´å »√’ –‡°…❖ °—≈œÕ√√§√—°…å-≥—∞«—μ√-√—μ쑬“ ❖ ¥√.∏π°ƒμ-Õ¿‘™“-∑—μ™≠“ «√∏π—™™“°ÿ≈ ❖ ·≈–≈Ÿ°æ√–∏—¡œ ºŸâ¡’®‘μ»√—∑∏“∑—Ë«‚≈°❖ °—≈œÕ√ “ ª√–¬Ÿ√Àß…å ·≈–§√Õ∫§√—« † ‡μ‘¡‡μÁ¡..ªí≠≠“∫“√¡’  ◊ËÕ ’¢“« √â“ß —πμ‘ ÿ¢  √â“ß§π¥’ ‰ª∑—Ë«‚≈° www.whitemedia.org  π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå ‚∑√. 08-6771-2268 103
 • 91. ∑’˪√÷°…“æ√–§√Ÿ«‘‡∑»ªí≠≠“¿√≥å ( ¡∫ÿ≠  ¡⁄¡“ªÿê⁄‚ê)æ√–¡À“ ¥√. ¡™“¬ ü“π«ÿ±⁄‚≤æ√–«‘…≥ÿ ªê⁄ê“∑’‚ªæ√–Õ“√—°…å ê“≥“√°⁄‚¢ «‘∏’ √â“ß¿Ÿ¡‘§â¡°—π„π°“√√—°…“ ¡∫—μ‘ ÿæ√– ¡ÿÀåÕ”π«¬»—°¥‘Ï ¡ÿπ‘ °⁄‚°∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ ¡’À≈“¬§π..‰¥â ≈–∑√—æ¬å∑’ËÀ“¡“¥â«¬§«“¡≈”∫“°¬“°¬‘Ëßæ√– ¡∫—μ‘ √°⁄¢‘μ®‘μ⁄‚μ π”¡“∑”∫ÿ≠ ÿ¥°”≈—ßÕ¬à“ßμ≈Õ¥μàÕ‡π◊ËÕß ·μà°Á‡°‘¥§«“¡ ß —¬«à“°Õß∫√√≥“∏‘°“√æ√–¥√. ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈, æ√–μ√’‡∑æ ™‘πß⁄°ÿ‚√, ∑—Èß Ê ∑’Ë∑ÿࡇ∑∑”∫ÿ≠∂÷ߢπ“¥π’È ·μà∑”‰¡..∫ÿ≠°≈—∫ àߺ≈‰¡à‡μÁ¡∑’Ëæ√– π‘∑«ß»å «ÿ±⁄≤‘«Ì‚ , æ√–¡À“∏’√– π“∂∏¡⁄‚¡, Õ’°∑—߇«≈“∑√—æ¬å®–‡°‘¥°Á‡°‘¥¬“°¡“° §◊Õ μâÕ߇Àπ◊Õ¬ μâÕßÀßÿ¥Àß‘¥ È Ëæ√–¡À“®μÿ√ß§å ®μ⁄μ¡‚≈, æ√–¡À“‡Õ° ®π⁄∑Ÿª‚¡,æ√–∏π√‘π∑√å  ‘√‘∏‚√, æ√–¡À“«’√æß…å  ß⁄¢«Ì‚ , μâÕßμàÕ Ÿâ¥‘Èπ√π°àÕπ∂÷ß®–‡°‘¥ Àπ”´È”‡«≈“‰¥â∑√—æ¬å¡“ ¬—߉¥â·∫∫æ√–∑√ß«ÿ≤‘ ™¬«ÿ±⁄‚≤, æ√– ‘ªª¿“  æ⁄√À¡⁄ ‚√,æ√–∫√‘∫Ÿ√≥å ∏¡⁄¡«‘™⁄‚™, ∑ÿ°¢≈“¿ ¡’«‘∫—μ‘μ‘¥¡“¥â«¬ À√◊Õ·¡â‰¥â∑√—æ¬å·≈â« ∑√—æ¬åπ—Èπ°ÁÕ¬Ÿàº». ÿ¿“»‘√‘ æ–ÀŸ™π¡å,«√«√√≥ ∂πÕ¡æß…å,«—π™—¬ ¿—∑√‚°¡≈,«‘π‘™ æ—π∏ÿå«‘√‘¬√—μπå, ÿ∏‘¥“ ®‘𥓰‘®πÿ°Ÿ≈, √—¥‡°≈â“ ≈‘Ë«‡©≈‘¡«ß»å, °—∫‡√“‰¥â‰¡àπ“π  “‡Àμÿ∑‡’Ë ªìπ‡™àππ’‡È æ√“– ‡√“‰¡à “¡“√∂√—°…“„®πÈ”º÷Èß æÿà¡¡“≈’, √–æ’æ√√≥ „®¿—°¥’, „ÀâºàÕß„ ‰¥âμ≈Õ¥∑—Èß Û «“√– §◊Õ °àÕπ∑”∫ÿ≠ ¢≥–∑”∫ÿ≠Õ√æ√√≥ «’√–°Ÿ≈, ‡ª√¡®‘μ ®ß‡®’¬¡„®,‡¡∏‘π’ ®Õ°∑Õß, ∫ÿ…∫“ ∏“√“ ¡∫—μ,‘ ·≈–À≈—ß®“°∑”∫ÿ≠‰ª·≈â«°Á‰¡àμ“¡√–≈÷°π÷°∂÷ß∫ÿ≠®πª≈◊È¡...°π°æ√ ‡∑»π“, ¡“≈’«√√≥ «àÕ߇°…Æ“,√—μπ“ Õ√—¡ —®®“°Ÿ≈, ª√–«’√å ∏√√¡√—°…å, ¥â«¬‡Àμÿπ’È ‡√“®÷ßμâÕ߇√’¬π√Ÿ∂ß«‘∏ √â“ß¿Ÿ¡§¡°—π„π°“√√—°…“ â÷ ’ ‘ ÿâºàÕß»√’ ∑“π“·´ß∫√√≥“∏‘°“√ “√ π‡∑» ∑√—æ¬å ¡∫—μ‘ ´÷Ëß∑”‰¥âßà“¬ Ê ‚¥¬°“√Õ“√“∏π“¢Õ∫“√¡’∏√√¡¢Õß«√√≥¿“ æ≈°≈“ß À≈«ßªŸÉ«—¥ª“°πÈ” ¿“…’‡®√‘≠ „Àâ∑à“π¡“ ∂‘μÕ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ΩÉ“¬¿“æ ¢Õ߇√“μ≈Õ¥‡«≈“ ‚¥¬°“√π÷°∂÷ß∑à“π„Àâ™—¥·®à¡Õ¬à“߇∫“ ∫“¬»Ÿπ¬å¿“æπ‘Ëß·≈–∫√√≥“∏‘°“√¿“æΩÉ“¬»‘≈ª°√√¡ ·≈–¢Õ∫“√¡’∑“π„À⧡∫ÿ≠„Àâ ‡æ√“–°“√§ÿ¡∫ÿ≠®–∑”„Àâ∫≠∑’‡Ë √“ à ÿ ÿ≈◊Õæß»å ≈’≈æπ—ß, °Õßæÿ∑∏»‘≈ªá ∑”‰ª·≈â«  àߺ≈Õ¬à“߇μÁ¡‡¡Á¥‡μÁ¡Àπ૬ ‡™àπ ‡√“∑”∫ÿ≠ Ò °Á‰¥â«—≈≈¿ π‘≈∂πÕ¡, ™—¬™π– °‘μμ‘‚ ¿“æ—π∏ÿå,¿—∑√“ »√’« ÿ∏“, »ÿ¿«‘™∞å ‡À≈à“‡≈‘»æß…å, ∫ÿ≠‡μÁ¡ Ò ´÷Ëß°“√§ÿ¡∫ÿ≠¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßªŸÉ®–™à«¬ ÿæ—μ√“ ªí≠≠“· ß, æ’√– · ßß“¡, ª°ªÑÕß·≈–‡™◊ËÕ¡ “¬ ¡∫—μ‘„Àâ‡√“ ‡æ√“–μ√“∫„¥∑’ˇ√“¬—߉¡àÀ¡¥ ‘√‘æ—π∏ÿå  ¡“À“√æ—π∏ÿå,  ÿ¿™“ »√’‚ ¿‘μΩÉ“¬‚¶…≥“ °‘‡≈  æÕ¡’‡√◊ËÕ߇≈Á° Ê πâÕ¬ Ê ¡“°√–∑∫„® °‘‡≈ °Áæ√âÕ¡®–øŸª√“≥’ ™—¬º¥ÿß ¯-ˆ˜˜Ò-ÚÚˆ¯ ¢÷Èπ∑ÿ°‡¡◊ËÕ ∑”„Àâ ¿“æ„®·ª√‡ª≈’ˬπ‡ªìπ¢ÿàπ¡—«‰¥âßà“¬ Õ’°∑—Èß»‘√‘æ√ ©–√—μπåΩÉ“¬ ¡“™‘° ¢≥–∑’ˇ√“∑”∫ÿ≠ ‡√“°Á‰¡à “¡“√∂∑”„®„ÀâÕ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬‰¥âÕ√ÿ≥’ æ≈°≈“ß ¯-ÒÛˆ-ıÛ˘Û μ≈Õ¥ ·¡âºŸâ∑’Ë∑”‰¥â °”≈—ߢÕß ¡“∏‘°Á¡’‰¡à¡“°æÕ∑’Ë®–ª√–§Õß„®‚√ßæ‘¡æå∫√‘…—∑ √ÿàß»‘≈ªá°“√æ‘¡æå (Ò˘˜˜) ®”°—¥ „Àâ¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥‰¥âÕ¬à“ßμ≈Õ¥μàÕ‡π◊ËÕß...®—¥∑”‚¥¬ ¥—ßπ—Èπ..„π°“√∑”∫ÿ≠ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ≠ àߺ≈Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ë πÕ°®“°¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬«“√ “√ çÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠é ®–√—°…“„®„ÀâºàÕß„ ∑—Èß Û «“√–·≈â« ¬—ßμâÕßπ÷°∂÷ßÀ≈«ßªŸÉ„À≥⇪ìπ«“√ “√‡æ◊ËÕ°“√‡º¬·ºà∏√√¡– μ≈Õ¥‡«≈“ À“°∑”‰¥â‡™àππ’·≈â«..∫ÿ≠°Á®– àߺ≈„Àâ ¡∫—쇑 °‘¥°—∫‡√“ È„πæ√–æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å¥ßμàÕ‰ªπ’È — Õ¬à“ß ÿ¥°”≈—ß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’ˇ√“‰¥â∑ÿࡇ∑∑”∫ÿ≠‰ªÕ¬à“ß ÿ¥°”≈—ß Ò.‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡√Ÿâ § «“¡‡¢â “ „®„π∏√√¡–¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“  ¡°—∫∑’ËÀ“∑√—æ¬å¡“¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“°·≈â« ≈–¡“∑”∫ÿ≠ ·≈–·≈–‡°‘¥°”≈—ß„®„π°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ‡æ◊ËÕ‡¢â“  ¡∫—μ‘∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èππ—Èπ °Á®–‡°‘¥À≈“¬¿æÀ≈“¬™“μ‘Õ¬à“ß∑’ˇ√“‡Õß∂÷ß∏√√¡–¿“¬„π Ú.‡æ◊Õª≈Ÿ°Ωíߧÿ≥∏√√¡·°àª√–™“™π∑ÿ° Ë °Á§“¥‰¡à∂ß...L ÷‡æ» ∑ÿ°«—¬ ∑ÿ°Õ“™’æ·≈–∑ÿ°√–¥—∫°“√»÷°…“ Û.‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ„πæ√–æÿ∑∏-»“ π“ „Àâ ßà “ ¬·°à ° “√𔉪„™â „ Àâ ‡ ªì πª√–‚¬™πå„π™’«μª√–®”«—π ‘ Ù.‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ§π„π —ߧ¡‡ªìπ§π¥’∑’Ë‚≈°μâÕß°“√ ı.‡æ◊ËÕ‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ß„π°“√ ◊∫∑Õ¥Õ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“ „À⇪ìπ∑’æß·°à™“«‚≈° ◊∫‰ª Ë ÷Ë 104
 • 92. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ ıˆ  ÿ¢„πºâ“‡À≈◊ÕßÛÛ ‚Õ«“∑«—π§√Ÿ«‘™™“∏√√¡°“¬ Ú „ÀâÕ¬à“߉√ „À≥⇰‘π§«√‡°‘𧓥 ˜Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ μÕπ ‚√§¡–‡√ÁßÕߧå°√ˆˆ §√Ÿ§◊Õ„§√ (μÕπ∑’Ë Ú) Ò ‡∑‘¥§√Ÿ ∫Ÿ™“∏√√¡ ¡À“ªŸ™π’¬“®“√¬å ¯Ù ∑“ß≈—¥˜ °Ÿâ‡ß‘π¡“∑”∫ÿ≠®–‰¥â∫ÿ≠À√◊Õ‰¡à Ûˆ æ‘∏’«“ß·ºàπ∑Õß∫√¡®—°√æ√√¥‘ ¯¯ ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» ÙÚ μ—°∫“μ√æ√– Ò ≈â“π√Ÿª ˘ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»  —¡¿“…≥å ıÚ ¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬˜ˆ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏ÿåμ–«—ππ“¡«à“ ™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ç ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠é (μÕπ∑’Ë Ú) ®—ßÀ«—¥πà“π e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 • 93. Õ¬Ÿà„π∫ÿ≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ˆ ª√–®”‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ æ.». ÚııÛ Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√º≈‘μ ◊ËÕ∏√√¡–‡æ◊ËÕ°“√ √â“ߧπ„À⇪ìπ§π¥’¡’»’≈∏√√¡ ‚¥¬ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬)