Yunaiboon 2553 09

166
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
166
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yunaiboon 2553 09

 1. 1. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ı ª√–®”‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ Ù ˆ ∫ÿ≠„À≠à¡À“°ÿ»≈ «—π ¡“∏‘‚≈°ıÛ ‚Õ«“∑«—π ¡“∏‘‚≈° Ú ¬‘Ëß„Àâ ¬‘Ë߉¥â ı¯ ‡∑æ∏‘¥“§Õß‚° ˆÙ Õÿ∫“ °-Õÿ∫“ ‘°“·°â« ·¥πæÿ∑∏¿Ÿ¡‘˜Ù §√Ÿ§◊Õ„§√ (μÕπ∑’Ë Ò) Ò ¡‘μ‘„À¡à...·Ààß°“√·ºà¢¬“¬ ¯Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡¯ Õ¬“°‡ªìπ‡»√…∞’¢â“¡¿æ ·≈–øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈° μÕ𠧫“¡®√‘ß §«“¡‡™◊ËÕ ‡°’ˬ«°—∫ ¢â“¡™“μ‘ μâÕß∑”Õ¬à“߉√ Ú¯ μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª »“ π“  —¡¿“…≥å ÛÙ ÒÒ ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ √Ÿâ§ÿ≥∑à“π ˘ˆ ‰°àÀâ“¥“« ·∑π§ÿ≥∑à“π ª√–°“»§ÿ≥∑à“π Ò ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»¯ˆ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏ÿåμ–«—ππ“¡«à“ ¥â«¬°μ—≠êŸ°μ‡«∑‘μ“ ÒÚ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»  ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ (μÕπ∑’Ë Ò) °∞‘π∫Ÿ™“∏√√¡ e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 2. 2. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ ¬‘Ëß„Àâ ¬‘Ë߉¥â È Ë à R ç¢ÿ¡∑√—æ¬å§Õ∫ÿ≠π—π Õ”π«¬º≈∑’π“ª√“√∂π“∑ÿ°Õ¬à“ß·°à‡∑«¥“·≈–¡πÿ…¬å∑ßÀ≈“¬ ‡∑«¥“ ◊ —È·≈–¡πÿ…¬åª√“√∂π“π—°´÷Ëߺ≈∑’Ëπà“æÕ„®„¥Ê Õ‘∞º≈∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ Õ—π∫ÿ§§≈¬àÕ¡‰¥â¥â«¬∫ÿ≠π‘∏‘π’Èé ∑ÿ°™’«μμâÕß°“√§«“¡ ÿ¢ ‰¡à«“®–‡ªì𧫓¡ ÿ¢ ‘ à ∫ÿ≠∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„π„®¢ÕߺŸâ„Àâ ·≈–‡¡◊ËÕ‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«√–¥—∫„¥°Áμ“¡ μ≈Õ¥®π∂÷ߧ«“¡ ÿ¢∑’·∑â®√‘ßÕ—π Ÿß ÿ¥ Ë πÕ°®“°®–™à«¬æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß®‘μ„®„À⠟ߢ÷Èπª√“»®“°°‘‡≈ ‡¢â“ Ÿæ√–π‘ææ“π  ‘ß∑’ “¡“√∂∫—π¥“≈ à Ë Ë ¬—ß®–π” ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡ §◊Õ §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á®§«“¡ ÿ¢∑—ßÀ≈“¬¡“‰¥â† ‘ßπ—π§◊Õ∫ÿ≠ ∫ÿ≠‡ªìπ‡À¡◊Õπ È Ë È „π∑ÿ° Ê ¥â“π¡“ Ÿ™«μ¥â«¬†∫ÿ≠π’‡È Õß∑’§Õ¬ π—∫ πÿπ à’‘ Ë¢ÿ¡∑√—æ¬å„À≠à∑’Ë§Õ¬μ‘¥μ“¡·≈–∫—π¥“≈„À⇰‘¥ ‘Ëß∑’Ë Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß ¥—ß∑’Ëæ√–æÿ∑∏Õߧåμ√— ‰«â«à“ 秫“¡¡’¥’ß“¡·°àº‡Ÿâ ªìπ‡®â“¢Õߪ√–¥ÿ®‡ß“μ“¡μ—« ºŸ¡∫≠¡“°â’ÿ «√√≥–ß“¡ §«“¡¡’‡ ’¬ß‰æ‡√“– §«“¡¡’∑√«¥∑√ߥ’™’«‘μ¬àÕ¡¡’Õÿª √√§πâÕ¬ μ√ߢⓡ°—∫ºŸâ∑’Ë¡’∫ÿ≠πâÕ¬ §«“¡¡’√ª «¬ §«“¡‡ªìπ„À≠à §«“¡¡’∫√‘«“√ Õ‘∞º≈ Ÿ™’«‘μ¬àÕ¡¡’Õÿª √√§¡“° ·≈–¬‘Ë߇√“¡’∫ÿ≠¡“°‡∑à“‰√ ∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ Õ—π∫ÿ§§≈¬àÕ¡‰¥â¥â«¬∫ÿ≠π‘∏‘π’ÈéÀπ∑“ß∑’Ë®–∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õ—π Ÿß ÿ¥¢Õß™’«‘μ §◊Õ  ”À√—∫ºŸ¡ª≠≠“∑’·¡â®–‡¢â“„®∂÷ߧÿ≥§à“¢Õß â’í Ëæ√–π‘ææ“π °Á®–¬‘Ëß –¥«° ∫“¬ßà“¬¥“¬¬‘Ëߢ÷Èπ‰ª °“√∑”∑“π ‰¡àª√–¡“∑ ‰¡àÀ«ß·Àπ∑√—æ¬å‰«â §◊Õ‡∑à“π—Èπ °“√ —Ëß ¡∫ÿ≠„À≥⡓° Ê ®÷߇ªì𧫓¡ ¡’ª°μ‘‡ªìπºŸâ„ÀâÕ¬Ÿà·≈â« °Á¬—ߧ«√»÷°…“∂÷ß«‘∏’∑”∑“𮔇ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß∑ÿ° Ê ™’«‘μ ∑’Ë∂Ÿ°μâÕßμ√ßμ“¡æÿ∑∏«‘∏’„À⬑Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ‡æ√“–¬‘Ëß ·μàπà“‡ ’¬¥“¬ ∑’˧π à«π„À≠ଗߢ“¥§«“¡√Ÿâ ‡√“∑”‰¥â∂°μâÕß¡“°‡∑à“‰√ ∫ÿ≠∑’‡Ë °‘¥¢÷π°Á®–¡“°¢÷π Ÿ È È§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊Õß‚≈°·≈–™’«μ∑’∂°μâÕß §π‡À≈à“π—π Ë ‘ ËŸ È ‰ª¥â«¬®÷ߪ√–¡“∑¡—«‡¡“ À«ß·Àπ∑√—æ¬å‰«â ‰¡à¢«π¢«“¬„π°“√∑”∑“π°ÿ»≈ ‰¡à‡ÀÁπº≈¥’∑’ˇ°‘¥®“°°“√„Àâ º≈¢Õß∑“π·μà≈–ª√–‡¿∑¥—ß ∑’Ë æ √–ºŸâ ¡’ æ √–¿“§‡®â“ μ√—   ‰«â„ π∑“π Ÿμ√ «à“ º≈¢Õß°“√∑”∑“π‚¥¬∑—Ë«‰ª·≈â« ¬àÕ¡∑”„Àâ祟°Õπ¿‘°…ÿ∑ßÀ≈“¬ ∂â“«à“ —μ«å∑ßÀ≈“¬æ÷ß√Ÿº≈·Ààß à —È —È â ºŸâ„À⇰‘¥§«“¡Õ‘Ë¡„® ¡’§«“¡ ÿ¢ ∫“¬„® ·¡â®–∑”°“√®”·π°∑“π‡À¡◊ÕπÕ¬à“߇√“√Ÿâ‰´√â  —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬ ‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬°Áμ“¡ °Á„ÀâÕ“π‘ ß å·°àºŸâ∑”∑“ππ—Èπ‰¥â¬—߉¡à„Àâ·≈â«°Á®–‰¡àæ÷ß∫√‘‚¿§é ∑’Ë®–‰¡à„Àâº≈π—Èπ‡ªìπ‰¡à¡’ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡√“∑”∑“π®÷ß ¡—°μ—Èß®‘μÕ∏‘…∞“π¢Õ„Àâº≈∫ÿ≠π—Èπ  àߺ≈„Àâ‡√“‰¥â°“√∑”∑“π‡ªìπ‡ âπ∑“ß·Ààߧ«“¡ ÿ¢ „π ‘Ëß∑’˪√“√∂π“ ´÷ËßπÕ°®“°°“√Õ∏‘…∞“π®‘μ°”°—∫ ‡√“∑√“∫°—π¥’·≈â««à“ ç∑“πé ‡ªìπ∑“ß¡“¢Õß ·≈â« ∑“π∫“ßÕ¬à“ß°Á„ÀâÕ“π‘ ß å‚¥¬μ—«¢Õß∑“π‡Õß
 3. 3. §√—ÈßÀπ÷Ë߇∑«¥“∑Ÿ≈∂“¡æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“ æ√–ºŸ¡æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟„ÀâÕ“À“√ ™◊Õ«à“„Àâ â’ â Ë«à“†ç∫ÿ§§≈„ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„Àâ°”≈—ß „ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“ °”≈—ßé„Àâ«√√≥– „ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢†„ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ ·≈–∫ÿ§§≈‡™àπ‰√™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ºŸâ„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–††††††††††††††¢â“æ√–Õߧå∑Ÿ≈∂“¡ ¢Õæ√–Õߧåμ√— ∫Õ°¥â«¬‡∂‘¥é ∫ÿ§§≈·¡â®–¡’º‘«æ√√≥¥’ ¡’√Ÿªß“¡‡æ’¬ß‰√æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“μ√— μÕ∫«à“ 纟â„ÀâÕ“À“√ ™◊ËÕ«à“ À“°·μàß°“¬¥â«¬‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë °ª√° ¢“¥√ÿàß√‘Ëß ¬àÕ¡‰¡à„Àâ°”≈—߆ºŸâ„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–†ºŸâ„À⬓πæ“Àπ– πà“¥Ÿ ∑—È߬—ßπà“‡°≈’¬¥·≈–∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡‰¥â  à«πºŸâ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢ ºŸâ„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ ∑’πßÀࡥ⫬‡ ◊Õºâ“∑’ –Õ“¥ ‡√’¬∫√âÕ¬ ¬àÕ¡¥Ÿß“¡ ‡ªìπ Ë ÿà È ËºŸâ„Àâ∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß  à«πºŸâ„Àâ ∑’Ë™◊Ëπ™¡·°àºŸâæ∫‡ÀÁπ ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡é ®÷ßμ√— «à“ 纟â„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–麟â„ÀâÕ“À“√ ™◊ËÕ«à“„Àâ°”≈—ß ºŸâ„À⬓πæ“Àπ– ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢ Õ—μ¿“æ¢Õߧπ‡√“π—Èπ ®–¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥â°ÁμâÕß ∫ÿ§§≈∑’‡Ë ¥‘π∑“߉°≈ ∫“ߧ√—ßÕ“®æ∫°—∫§«“¡ ÈÕ“»—¬Õ“À“√ ¢“¥Õ“À“√·≈â«™’«‘μ‰¡àÕ“®¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥â ¬“°≈”∫“°®“°∂ππÀπ∑“ß∑’Ë¢√ÿ¢√–‡ªìπÀ≈ÿ¡‡ªìπ·¡â∫ÿ§§≈®–¡’√Ÿª√à“ß„À≠à‚μ·¢Áß·√ß ¡’°”≈—ß¡“° ∫àÕ∫â“ß μâÕ߇º™‘≠°—∫· ß·¥¥À√◊ÕΩπ≈¡·√ß∫â“ߪ“π„¥ À“°‰¡à‰¥â√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ √à“ß°“¬°Á¢“¥  ‘Ëßμà“ß Ê ‡À≈à“π’ȬàÕ¡∑”„À⇰‘¥§«“¡∑ÿ°¢å À“°¡’°”≈—ß  à«π∫ÿ§§≈ºŸâ¡’°”≈—ßπâÕ¬ ∂Ⓣ¥â√—∫ª√–∑“π ºŸ„À⬓πæ“Àπ–‰«â„™â Õ¬ „ÀâÕª°√≥å„π°“√‡¥‘π∑“ß â ÿÕ“À“√∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« ¬àÕ¡¡’°”≈—ߢ÷Èπ¡“‰¥â ¥—ßπ—È𠇙àπ √à¡ √Õ߇∑â“ À√◊Õ§Õ¬∂“°∂“ßÀπ∑“ß„À⇥‘π‰¥â
 4. 4.  –¥«°¬‘ߢ÷π  √â“ß∫—π‰¥À√◊Õ –æ“π‰«â„Àâ ºŸππ¬àÕ¡ Ë È â —È ¥—߇¥‘¡ ºŸâ∑’ˇ¥‘π∑“ߺà“π·¥¥√âÕπ ºà“πÕ—πμ√“¬‰¥â™Õ«à“„Àâ ß∑’™«¬Õ”𫬧«“¡ –¥«° ∫“¬ §◊Õ „Àâ ◊Ë ‘Ë Ë à μà“ß Ê „π√–À«à“ß∑“ß ‡¡◊ËÕ‰¥âæ—°Õ“»—¬°Á®–¡’§«“¡§«“¡ ÿ¢ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟â„À⬓π ª≈Õ¥¿—¬ ÿ¢ ∫“¬¢÷π À√◊Õ‡¥‘πÕ¬Ÿ∑“¡°≈“ß· ß·¥¥ È ààæ“Àπ– ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢é √âÕπ®â“ π—¬πå쓬àÕ¡æ√à“¡—«‰¡à·®à¡„  ‡¡◊ËÕ‰¥âæ—°  —°§√Ÿà ¥«ßμ“°Á„™â°“√‰¥â¥’¥ÿ®‡¥‘¡ ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’ºŸâ„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟â„Àâ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ ∫ÿ§§≈∑—ßÀ≈“¬ ·¡â¡¥«ßμ“°Á‰¡à “¡“√∂¡Õß È ’ ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßé‡ÀÁπ„π∑’Ë¡◊¥‰¥â μàÕ‡¡◊ËÕ¡’ª√–∑’ª‚§¡‰ø„Àâ· ß «à“ß®÷ ß  “¡“√∂¡Õ߇ÀÁ π ∑ÿ °  ‘Ë ß ∑ÿ ° Õ¬à “ ߉¥â μ “¡§«“¡ ºŸâ„Àâ∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡†ª√“√∂π“‰¥â ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ ºŸâ„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“𠉥â™◊ËÕ«à“™π–°“√„Àâ纟â„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿé ∑—ߪ«ß ‡Àμÿ‡æ√“–«à“ ‡¡◊Õ∫ÿ§§≈‰¥âøß∏√√¡ ¬àÕ¡‡°‘¥ È Ë í §«“¡»√—∑∏“‡≈◊ËÕ¡„  √Ÿâ®—°«à“ ‘Ëß„¥‡ªìπ∫“ª  ‘Ëß„¥ºŸâ„Àâ∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‡ªìπ∫ÿ≠ ∫ÿ§§≈®–≈–∫“ª‰¥â°Á‡æ√“–‰¥âøíß∏√√¡ ®– §π‡¥‘ π ∑“߉°≈¬à Õ ¡‡ÀπÁ ¥ ‡Àπ◊Ë Õ ¬‡¡◊Ë Õ ¬≈â “ ∑”∫ÿ≠∂«“¬∑“π‰¥â°Á‡æ√“–‰¥âøíß∏√√¡ ∂Ⓣ¡à‰¥âøí߇ ’¬°”≈—߉ª ·≈–¬àÕ¡ª√“√∂π“∑’®–‡¢â“ Ÿ∑æ°Õ“»—¬ Ë à ’Ë — ∏√√¡ °Á®–‰¡à¡’»√—∑∏“ ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’»√—∑∏“ °Á°≈“¬‡ªìπ‡¡◊ËÕæ—°ºàÕπ —°§√Ÿà°Á®–‰¥â°”≈—ߧ◊π¡“ À√◊ÕºŸâ∑’ËÕÕ° Ÿà ¡‘®©“∑‘∞‘ ·¡â ‘ËߢÕß —°‡≈Á°πâÕ¬‡æ’¬ß¢â“«∑—ææ’Àπ÷Ëß°≈“ß·®âß μâÕßμ“°·¥¥ μ“°≈¡ ∑”„À⺑«æ√√≥ °Á¡Õ“®®–„À≥⠮–√—°…“»’≈À√◊Õ®–‡®√‘≠¿“«π“ ‰À«â ‘À¡Õߧ≈È” ‡¡◊Õ‰¥â‡¢â“¡“æ—° º‘«æ√√≥®÷ß°≈—∫ߥߓ¡ Ë æ√– «¥¡πμå ≈â«π∑”‰¡à‰¥â∑—Èß ‘Èπ ·μà®–∑”‰¥â°Á
 5. 5. ‡æ√“–«à“‰¥âøíß∏√√¡ øíß·≈â«√Ÿâ®—°∫ÿ≠ ∫“ª «à“∑” ·°à™’«‘μ‡√“ ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ¥Õ°‰¡â∑’Ë¡’ ’ «¬ ‡° √¡’Õ¬à“ßπ’È®–‰¥â∫ÿ≠¡“° ∑”Õ¬à“ßπ’È®–‰¥â¡πÿ…¬å ¡∫—μ‘ πÈ”À«“πÀÕ¡ ¬àÕ¡¥÷ߥŸ¥À¡Ÿà¿¡√º’‡ ◊ÈÕ„Àâ¡“¥Ÿ¥°‘π‰¥â∑‘æ¬å ¡∫—μ‘ ‰¥âπ‘ææ“π ¡∫—쑆©–π—Èπ °“√„Àâ πÈ”À«“ππ—Èπ†‡√“„Àâ ‘Ëß„¥‰ª  ‘Ëߥ’ Ê ‡À≈à“π—Èπ°Á®–∏√√¡∑“π ®÷ß™◊ËÕ«à“™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß À«π°≈—∫¡“ Ÿμ«‡√“‰¡à™“°Á‡√Á« ‡æ√“–°“√∑”∫ÿ≠¬àÕ¡ à— â  à«πºŸâ„¥¡’ μ‘ªí≠≠“ π”∏√√¡–‰ª —Ëß Õπ ¡’º≈‡ªì𧫓¡ ÿ¢‡ ¡Õ..„Àâ·°à™π∑—ÈßÀ≈“¬ ºŸâπ—Èπ™◊ËÕ«à“„ÀâπȔաƒμ∏√√¡ ∑ÿ°§√—ß∑’‡Ë √“∑”§«“¡¥’ º≈¢Õߧ«“¡¥’®–‡°‘¥ ȇæ√“–«à“™π∑—ÈßÀ≈“¬®– ”‡√Á®¡√√§º≈π‘ææ“π‰¥â ¢÷Èπ∑’Ë„®‡√“°àÕπ ∑”„Àâ„®‡√“ ∫“¬ ∂Ⓡ√“À¡—Ëπ∑”°Á‡æ√“–Õ“»—¬°“√øíßæ√– —∑∏√√¡ ºŸâ∑’ˉ¥âøíß∏√√¡ §«“¡¥’Õ¬à“ßμàÕ‡π◊Õß §«“¡¥’®–·ºà¢¬“¬ ¡’æ≈—ß∑’®– Ë Ë¬àÕ¡¡’®‘μ∑’˺àÕß„  ¬°„®¢Õßμπ‡Õß„À⠟ߢ÷Èπ®“° ¥÷ߥŸ¥ ‘Ëß∑’Ë¥’‡¢â“¡“ Ÿà™’«‘μ¢Õ߇√“μàÕ‰ª ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë„Àâ∫“ª°√√¡∑—ÈßÀ≈“¬ ¡’°”≈—ß„®∑”§«“¡¥’μàÕ‰ª  à«π „®‡√“¬àÕ¡ ∫“¬‡ªìπ ÿ¢ ‡æ√“–™π–§«“¡μ√–Àπ’Ë ‡°‘¥ºŸâ· ¥ß∏√√¡°Á‰¥â™◊ËÕ«à“„Àâ ‘Ëß∑’˪√–‡ √‘∞ „À⇠âπ∑“ß §«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà† àß°√–· §«“¡ª√“√∂π“¥’‰ª¢Õß°“√ √â“ߧ«“¡¥’ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ ¬—ߺŸÕπ ‡¡◊ÕºŸ„Àâ ß ¡°“√„Àâ °Á®–¡’®μ„®¥’ß“¡ ‡°‘¥ â ◊Ë Ë â —Ë ‘纟â„Àâ∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡é §«“¡ºàÕß„ ¿“¬„π„® ºŸâ∑’Ë¡®‘μ„®ºàÕß„  ‰¡à¢ÿàπ¡—« ’ ∑à“π “∏ÿ™π∑—ßÀ≈“¬... ‡¡◊Õ‡√“‰¥â„Àâ∑“π·≈â« È Ë ‡»√â“À¡Õß ‡¡◊ËÕ≈–‚≈°¬àÕ¡¡’ ÿ§μ‘‡ªìπ∑’ËÀ«—߉¥â ¥—ß·¡â‰¡àÀ«—ß ‘ËߢÕßμà“ß Ê ‡ªìπ‡§√◊ËÕßμÕ∫·∑π°Áμ“¡ æ√–æÿ∑∏æ®πå«à“†·μà∑ÿ°§√—Èß∑’Ë„À≪ ¬àÕ¡®–∫—߇°‘¥‡ªìπ∫ÿ≠ – ¡Õ¬Ÿà 箑μ⁄‡μ Õ ß⁄°‘≈‘Ø˛‡ü†  ÿ§μ‘ ª“Ø‘°ß⁄¢“„π„® ´÷Ëß∫ÿ≠π’È®–¡’Õ“πÿ¿“扪¥÷ߥŸ¥ ‘Ëߥ’ Ê ¡“„Àâ ‡¡◊ËÕ®‘μ‰¡à‡»√â“À¡Õ߆ ÿ§μ‘‡ªìπ∑’ËÀ«—߉¥âé
 6. 6. ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ·Ààß‚≈° ‚Õ«“∑æ√–‡∂√– æ√–√“™ª√‘¬—μ‘ ÿ∏’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥§≈Õ߇°μÿç ‡√“∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â¡“∫«™æ√–„π‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“„π§√—Èßπ’È π—∫‰¥â«à“‡ªìπ»“ π∑“¬“∑∑’Ë®–√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ ◊∫μàÕ‰ª °“√¥”√ßμπÕ¬Ÿà„π‡æ» ¡≥– ‡ªìπæ√–°ÁμâÕߪؑ∫—μ‘¥’ ªØ‘∫—μ‘™Õ∫  ÿª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—μ‘¥’ §◊Õ æÕ„®‡≈’Ȭߙ’«‘μÕ¬à“߇√’¬∫ßà“¬μ“¡æ√–«‘π—¬ ∫‘≥±∫“쇪ìπ«—μ√ æÕ„®„π ‘Ëß∑’ˇ√“¡’Õ¬Ÿà §«∫§ÿ¡μ—«‡Õ߉¥â ‡√’¬°«à“æÕ„®„πªí®®—¬ Ù ∑’ˇ¢“π”¡“∂«“¬ Õÿ™ª–Ø‘ªπ‚π æ√–‡ªìπºŸªØ‘∫μμ√ß π—π§◊Õ μ√ßμàÕ∏√√¡«‘π¬ μ√ßμàÕÀ≈—°°“√ªØ‘∫μ‘ §«∫§ÿ¡ ÿ í â —‘ Ë — —μ—«‡Õß„Àâμ—ÈßÕ¬Ÿà„π»’≈ √—°…“°“¬ «“®“ ·≈–„®¢Õßμπ„Àâ –Õ“¥ „Àâ ß∫ „Àâ «à“ß ≠“¬–ª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—쑇æ◊ËÕ√Ÿâ∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕßÕÕ°®“°∑ÿ°¢å À≈’°‡√âπ®“° ‘Ë߉¡à¥’§”«à“  ‘߉¡à¥ππ À¡“¬∂÷ß Õ∫“¬¡ÿ¢ ‘ß™—«√⓬ æ√–æÿ∑∏‡®â“μ√— «à“‡ªìπ∑“߇ ◊Õ¡ ºŸ„¥‡¥‘πμ“¡∑“ßπ’È Ë ’ —È Ë Ë Ë âºŸâπ—ÈπμâÕ߇ ◊ËÕ¡  “¡’®‘ª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—μ‘ ¡§«√ ‡À¡“– ¡ ∂Ÿ°°“≈– ∂Ÿ°‡∑»– √Ÿâ®—°°“≈ √Ÿâ®—°‡«≈“¡’§«“¡ ”√«¡æÕ‡À¡“–·°à§«“¡‡ªìπ ¡≥ “√Ÿª æ√–‡√“ªØ‘∫—쑉¥âÕ¬à“ßπ’È°Á‰¥â™◊ËÕ«à“ ¥”√߉«â´÷Ëßæ√–∏√√¡«‘π¬·≈– —πμ‘∏√√¡ ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ —·Ààß‚≈° ‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑“ß„®¢Õߪ√–™“™π∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â ª√–°“»„À♓«‚≈°∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â√Ÿâ«à“»“ π“æÿ∑∏„πª√–‡∑»‰∑¬¬—߇®√‘≠√ÿà߇√◊ÕßÕ¬Ÿà ...π’È·À≈–‡ªìπ‡Àμÿ∑’Ë®–π”„Àâæ√–»“ π“¢Õ߇√“μ—Èß¡—ËπÕ¬ŸàμàÕ‰ª™—Ë«°“≈π“π À≈«ßæàÕ°Á¢ÕÕ”π«¬æ√„Àâ∑ÿ°∑à“π¡’§«“¡ ÿ¢„π‡æ» ¡≥– ¢ÕÕ”π«¬æ√ é °Õß∑ÿπÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠ √à«¡ π—∫ πÿ𠂧√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“
 7. 7. ๑๐เรื่องเดนเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโลมิงติใหม... นฟูศีลธรรมโลกแห การแผขยายและฟ
 8. 8. ความจริ ง ที่ ก ำลั ง ปรากฏในป จ จุ บั น นี้ ก็ คื อ ...วั น เวลาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต สู อ นาคตสังคมไทยซึ่งเปนสังคมเปดและมีการติดตอกับตางประเทศที่กำลังกาวตามความเจริญทางเทคโนโลยีก็ ยอ มมี ก ารปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงตามไปด ว ย ไม เ พี ย งแต ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสังคมเทานั้น แมแตทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยเฉพาะความยึดมั่นในการเขาวัดปฏิบัติธรรมเริ่มลดนอยลงไปอยางนาใจหาย
 9. 9. จากสิ่ ง ที่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ้ น ดั ง กล า ว ได มี ห มู ค ณะหลายองคกรเริ่มมองเห็นปญหา และตางหาวิธีการที่จะชวยกันแกไข และในหลากหลายคณะองคกรดังกลาวนั้นมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอธัมมชโย)ได มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะร ว มกั น ทุ ม เททั้ ง กำลั ง ทรั พ ยกำลังกาย กำลังสติปญญา ตลอดจนสรรพกำลังทุกรูปแบบ ที่ จ ะร ว มกั น ฟ น ฟู ใ ห สิ่ ง ดี ๆ กลั บ คื น มาสู สั ง คมไทยและสังคมโลก โดยไดริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ นับตั้งแตการปลูกฝงและสรางคานิยมในการเขาวัดปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย ดวยการรณรงคใหเยาวชนและประชาชนทั้ ง หลายไปร ว มประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมโดยมี ค ำขวั ญ ว า“ไปวัดทุกวันอาทิตย เพื่อสรางชีวิตใหมีคุณคา”
 10. 10. นอกจากนี้ ยังจัดบรรพชาอุปสมบทหมูนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเป น ประจำตลอดป จ นกระทั่ ง ป จ จุ บั น ต อ มาวั ด พระธรรมกายได รั บ ความไว ว างใจจากพระมหาเถรานุ เ ถระทั่ ว ประเทศ และไดรับความรวมมือจากคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร ในการจั ด บรรพชาอุ ป สมบทตามวั ด ต า ง ๆ ใน๗๖ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศไทย และขณะนี้กำลังดำเนินการโครงการอุปสมบทหมูเขาพรรษา๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกจังหวัดทั่วไทย
 11. 11. เป น สิ่ ง ที่ น า อั ศ จรรย เ ป น อย า งยิ่ งที่การบวชเขาพรรษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศในปนี้ มีกุลบุตรผูมีจิตศรัทธาสมัครเขารับการบรรพชาอุปสมบทมากกวาทุ ก ป ทำให ฤ ดู เ ข า พรรษาป นี้ มี ภ าพแห ง ความปลาบปลื้ ม ป ติ ห ลายเหตุ ก ารณนับตั้งแตการจัดกิจกรรมตัดปอยผม และแห น าคธรรมทายาทให เ ป น ที่ อ นุ โ มทนาแกผคนในจังหวัดตาง ๆ และยังมีการบรรพชา ูพรอมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาของวัดตาง ๆทั่วประเทศ และหลังจากกิจกรรมตาง ๆสำเร็ จ ลง ก็ เ ข า สู ขั้ น ตอนการอบรมทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ซึ่ ง นอกจากจะใหการอบรมดานหลักธรรม โดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมของการคณะสงฆไทยแลวยั ง เน น ให มี ก ารฝ ก จิ ต ด ว ยการทำสมาธิภาวนา และผลจากการอบรมอยางตอเนื่องทำให เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เรื่ อ งน าอนุโมทนาสาธุการ ดังเรื่องราวที่พระธรรม-ทายาทจากศู น ย อ บรมต า ง ๆ ได เ ล าประสบการณที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของตน
 12. 12. ผูมีชีวิตใหมในกายเดิม จากการปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งจริ ง จั ง คนเราเกิดมาทำไม หลังจากไดนงสมาธิตงแตวนแรก ั่ ั้ ัและตอเนื่อง ทำใหพระธรรมทายาทที่เขา ที่เขาโครงการ จากที่เริ่มนั่งไปฟุงไป คิดโนนคิดนี่อบรม เริ่มพบกับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ดังเชน ครั้นไดกำหนดบริกรรมนิมิตในกลางกาย ตอมาพระธรรมทายาทเชาวลิต ชวธมฺโม อายุ ๓๐ ป ไมนานก็ไดพบกับจุดเล็ก ๆ อยูในทอง มองไปก็เห็น ตั ว แทนพระธรรมทายาทจากศู น ย อ บรม เหมือนรูในอากาศ เมื่อมองไปนิ่ง ๆ ก็รูดวยใจวาวัดใหมบางคลา (เจริญธรรม) จ.ฉะเชิงเทรา เปนองคพระ ตอนนันรูสกโลง สบาย ไมปวด ไมเมือย ้ ึ ่ “แตกอนเคยใชชวตแบบคนไมมหลัก  ีิ ี เหมื อ นไม มี ตั ว ตน แขน ขา หายไปไหนก็ ไ ม รูและไมวาจะไขวควาไดอะไรมาก็ไมเคยพอ ใจนิ่งมาก สนใจแตพระ เราเปนพระ พระเปนเราต อ งหาใหม ไ ปเรื่ อ ย ๆ แถมยั ง กิ น เหล า อัศจรรยใจมากวา พระมาอยูในตัวไดอยางไร และเขาสังคม เที่ยวเตร็ดเตรไปวัน ๆ แตพอ ตั้งแตไดพบกับพระภายใน ก็มีแตความสบายใจเขาอบรมในโครงการนี้ทำใหไดชุบชีวิตใหม ขนาดลืมตาแลวก็ยังรูสึกวาทานอยูกับเราตลอดเวลาได ม าปรั บ ชี วิ ต ที่ เ คยเสี ย ศู น ย ใ ห ก ลั บ มา ทำใหคิดแตสิ่งที่ดี ๆ อยากทำแตความดี เหมือนใจมั่ น คง ได พ บหลั ก ของชี วิ ต และรู แ ล ว ว า ของเรามีหลักยึดที่แทจริง”
 13. 13. แมวิธีจะหลากหลายแตก็ไปไดบนทางเดียวกัน การฝกสมาธิในโครงการนี้ แมผูเขาอบรมจะเคยฝกการปฏิบัติมากอนหลายรูปแบบและหลายวิ ธี ก าร แต เ มื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง แล ว พบว า สามารถสอดคล อ งและดำเนิ น ไปไดอยางกลมกลืน อยางเชนพระธรรมทายาทบุญรักษ คุณธีโร อายุ ๓๖ ป ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนยอบรมวัดหนาเกตุ จ.ปตตานี เลาวา “ตอนอายุ ๒๐ ป เคยฝกนั่งสมาธิแบบมโนมยิทธิและเพงกสิณไฟ และยังสามารถรักษาศีล ๕ไดบริสุทธิ์ ฝกนั่งสมาธิอยางตอเนื่องไดถึง ๔ ป จิตใจสงบเปนสมาธิมาก แตพองานมากขึ้นก็เริ่มหางจากการนัง จนเวลาผานไป ๑๐ กวาป จึงไดมาบวชและเริมนังสมาธิอยางจริงจังอีกครังในโครงการนี้ ่ ่ ่ ้ในชวงแรกที่เขาโครงการ ยังนั่งสมาธิตามแบบเดิมที่เคยฝกมา คือ กำหนดลมหายใจ ใหลมไหลเขาออกตามฐานของกาย และภาวนาพุทโธ ขณะนั่งภาวนาแบบเดิมก็เริ่มคิดวามันนาจะมีอะไรที่มากกวาความสงบ จึงเปลี่ยนมาทำตามที่หลวงพอสอน คือ ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เอาใจมาไวที่ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ อัศจรรยมาก เพราะใจนิ่งเร็วขึ้น สงบงายขึ้น สามารถเขาถึงความสบายได อ ย า งง า ย ๆ ถ า ใจยั ง ไม ส งบ ก็ จ ะพิ จ ารณามู ล กรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทั น ตา ตโจทวนไปทวนมา แลวจึงภาวนา “สัมมา อะระหัง” ประมาณ ๒-๓ นาที รางกายก็เริ่มเบา ใจขยายไดเมื่อทำใจเบา ๆ ไปเรื่อย ๆ โดยไมคิดอะไร อยู ๆ ก็มีดวงแกวโปรงใส ในขณะที่เอาใจจรดอยูกับดวงแกว ก็เห็นพระแกวใสลอยอยูสูงมาก คอย ๆ เอาจิตไปจับเบา ๆ นอมทานมาเบา ๆ มาวางไวตรงหนาตัก แลวทานก็เขามานั่งสมาธิอยูในตัว เปนพระแกวใส ...ตอนนี้ไมวาจะนั่ง นอน ยืน หรือเดินจะพยายามจรดใจนิ่ง ๆ ไวที่องคพระ และเพียงแคระลึกถึงทาน ก็จะเห็นทานได”
 14. 14. หนึ่งตอสิบสำเร็จไดดวยใจเรา สิงทีเ่ ปนจุดเดนของชาวพุทธอยางหนึง ่ ่ก็คอ เมือพบกับสิงทีดงามในพระธรรมคำสอน ื ่ ่ ่ีแลว ก็มักอยากจะเผื่อแผและเชิญชวนผูคนที่ รั ก ทั้ ง หลายให ไ ด เ ข า มาร ว มปฏิ บั ติ แ ละสัมผัสกับความดีงามนันดวยกัน ซึงเปนทีหวังวา ้ ่ ่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการบวชพระเขาพรรษาป นี้ แ ล ว ก็ จ ะมี โ ครงการบวชเช น นี้ อี ก ในพรรษาหนา ซึงพระธรรมทายาทไดมสญญาใจ ่ ีักับพระเดชพระคุณหลวงพอและพระอาจารยประจำโครงการวา จะไปทำหนาทีกลยาณมิตร ่ัและเป น ผู น ำบุ ญ เชิ ญ ชวนชายไทยผู โ ชคดีใหเขามารวมบวชในโครงการนี้ อยางนอย๑ : ๑๐ คน
 15. 15. โครงการบวชนี้...บอกอะไรไวบางอยาง ขณะที่ มี ก ารอบรมและปฏิ บั ติ ธ รรมของ พระพุ ท ธธรรมอั น บริ สุ ท ธิ์ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้พระธรรมทายาทตามศูนยตาง ๆ ผูที่อยูนอกศูนย กำลังบอกวา สันติสุขของโลก ความสงบอบรม ไมวาจะเปนอุบาสก อุบาสิกา หรือผูมีบุญ ของสั ง คม และความรุ ง เรื อ งอั น เกิ ด จากทั้งหลาย ตางก็รวมมือรวมใจกันจัดกิจกรรมตาง ๆ การพัฒนาทั้งหลาย หาใชเกิดจากวิทยาการเพื่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ด ว ยความป ติ ศ รั ท ธาต อ และความเจริญทางดานวัตถุอยางเดียวไมโครงการบวชทีกำลังดำเนินอยู บางแหงก็เชิญชวนกันไป ่ แตกลับมีจุดเริ่มตนจากความเจริญทางดานถวายภัตตาหารพระ บางแหงก็นมนตพระไปบิณฑบาต ิ จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยศรัทธาอันกอปรดวยบางแห ง ก็ ร ว มกั น ถวายยา ซึ่ ง กล า วได ว า ขณะนี้ ปญญา ที่นอกจากจะยังประโยชนแกตนเองความสุข ความสงบรมเย็น กำลังแผขยายและรุกเงียบ แลว ยังพรอมที่จะเปนผูใหแกชาวโลก ที่จะไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ดวยกระแสแหง กาวมาสูเสนทางแหงสันติสุขที่แทจริงนี้ดวย
 16. 16. ทาน...ศีล...ภาวนาคือ ทางมาแหงบุญ เราทั้งหลายยอมตระหนักดีวา พระพุทธศาสนาที่ปู ยา ตา ยาย สืบทอดมาจนถึงยุคนี้ กำลังอยูในภาวะที่ตองการการทำนุบำรุงและสนับสนุนใหมีการสืบทอดพระธรรมคำสอนใหเจริญรุงเรืองยั่งยืนนานตอไป การไดเกิดเปนมนุษย ไดพบพระพุทธศาสนา พรอมทั้งมีโอกาสไดประพฤติปฏิบัติธรรมและมีสวนในการสืบทอดศาสนธรรมอันล้ำคาในครั้งนี้ จึงเปนโชคดีที่เราทั้งหลายผูมีกุศลศรัทธาจั ก ได อ ริ ย ทรั พ ย เ พื่ อ สั่ ง สมบุ ญ บารมี ให มี ชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ค า ทั้ ง ในภพชาติ นี้ ภพชาติ เ บื้ อ งหน าตราบกระทั่งเขาสูพระนิพพาน เพราะจากปรากฏการณครั้งสำคัญแหงพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ได ก ลายเป น สิ่ ง เตื อ นใจให พ วกเราตระหนั ก ว า บั ด นี้ พุ ท ธบุ ต รผู เ ป น ศาสนทายาทแหงพระบรมศาสดาไดบังเกิดขึ้นแลว ปฏิคาหกหรือผูเปนเนื้อนาบุญอันอุดมกำลังรอเราทั้งหลายอยูเราผูเปนทายกจึงควรจะไปรวมกันตักตวงบุญจากนาบุญอันพิสุทธิ์เชนนี้ ดวยการทำทาน เชน ตักบาตรถวายภัตตาหาร ยารักษาโรค ผาสบงจีวร ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ที่เหมาะสมแกสมณบริโภคซึ่งจะเปนโชคดีของเราที่จะไดบุญใหญกับทาน ดังที่ในพระไตรปฎก กลาวไววา
 17. 17. “พระสงฆนี้ กวางขวาง ใหญโต หาประมาณมิได ดุจมหาสมุทร เปนผูประเสริฐสุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูแกลวกลาในหมูนรชน เปนผูประกาศธรรมยังโลกใหสวาง ชนเหลาใดใหทานอุทิศสงฆ ชนเหลานั้นชื่อวา ใหดีแลว บูชาดีแลว บวงสรวงดีแลว ทักษิณาที่ตั้งไวแลวในสงฆนั้น มีผลมาก อันพระพุทธเจาทรงสรรเสริญ” (อภิ.กถา. ๓๗/๕๘๘) ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาจะยืนยงคงมั่นขึ้ น อยู กั บ พุ ท ธบริ ษั ท ๔ ซึ่ ง ได แ ก พ ระภิ ก ษุ สามเณรอุบาสก อุบาสิกา ไดทำหนาที่ของตนอยางสมบูรณ ซึ่งนอกจากจะไดถวายทานแลว แมหากมีเวลา ก็ควรจะตองเขาไปรวมปฏิบตธรรม ทังการรักษาศีล เชน ในวันธรรมดา ัิ ้
 18. 18. อาจจะถื อ ศี ล ๕ ครั้ น ถึ ง วั น พระอาจจะถื อ ศี ล ๘ให เ ป น วั น พิ เ ศษสำหรั บ การเป น นั ก สร า งบารมีที่ไดชื่อวาเปนผูใกลชิดพระรัตนตรัย ขณะเดียวกันเราก็จะไมลมทีจะทำสมาธิเจริญภาวนา เพือยังใจของเรา ื ่ ่ใหสงบรมเย็น ดังพระพุทธธรรมคำสอนวา ละเวนความชั่ว ทำแตความดี และทำใจของตนใหผองใส ดังนัน การจัดกิจกรรมของโครงการบวชพระ ้เขาพรรษานับแสนรูปครั้งนี้ จึงเปนมิติใหมแหงการเผยแผและฟนฟูพระพุทธศาสนา เปนสิ่งแสดงถึงความสามัคคี และความเปนปกแผนของพุทธบริษท ๔ ัทีจะรวมมือกันจรรโลงพระพุทธศาสนาใหเจริญกาวหนา ่เพื่อสืบทอดพระพุทธธรรมคำสอนไปสูอนุชนรุนหลังใหไดพบกับแสงสวางแหงการดำเนินชีวิตบนเสนทางอันประเสริฐที่แทจริง
 19. 19. Ú¯μ—°∫“μ√æ√–≈â“π√Ÿª‡√◊ËÕß : Õ—≠™≈’ ‡√◊Õß®‘μ μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ »√—∑∏“¥ÿ® “¬Ωπ
 20. 20. π÷°¬âÕπ‰ªμ—Èß·μà ¡—¬æÿ∑∏°“≈ æ√–æÿ∑∏»“ π“¥”√ß ◊∫μàÕ¡“‰¥â®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È ‡æ√“– “¬∏“√·Ààß»√—∑∏“Õ—π™ÿ¡‡¬Áπ¢Õ߇À≈à“æÿ∑∏»“ π‘°™π à∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’ËÀ≈—Ëß√‘π≈ß„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ §Õ¬∫”√ÿßÀ≈àÕ‡≈’Ȭßæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ ºŸ‡â ªìπ»“ π∑“¬“∑„À⇮√‘≠√ÿ߇√◊Õß„πæ√–æÿ∑∏»“ π“¥â«¬ªí®®—¬ Ù àÕÿª∂—¡¿å∫”√ÿß„Àâ∑à“π¡’°”≈—ß°“¬°”≈—ß„®„π°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·≈–‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ°‰ª ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠Õ—πª√–‡ √‘∞„Àâ°—∫™“«‚≈° π—∫‡ªì𧫓¡‚™§¥’∑‚’Ë §√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿ∫“π àâ∑—Ë«‰∑¬ ‰¥â∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¥”√‘¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï´÷߉¥â¥”‡π‘π°“√¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊Õß®πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ¥—ßπ—π ‡æ◊Õæ≈‘°øóπ Ë Ë È Ë ô§◊π°√–· »√—∑∏“™“«æÿ∑∏∑’‡Ë §¬‡À’¬«‡©“ „Àâ°≈—∫™ÿ¡™◊π‡∫‘°∫“π¥—߇¥‘¡¥â«¬ Ë à Ë°√–· ∏√√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï®÷ß¡’¥”√‘„À⢬“¬‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ‡ªìπμ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª  √â“ߪ√“°Ø°“√≥å„π°“√∑”§«“¡¥’Õππà“ª≈◊¡ªïμ¬ß¢÷π ¥—ß‡™àπ ¿“æß“πμ—°∫“μ√ — È ‘ ‘Ë Èæ√–°«à“æ—π√Ÿª∑’Ë®—¥¢÷Èπ„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë
 21. 21. μ—°∫“μ√æ√– Û,ı √Ÿª ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úı °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ ‰¥â 8 ¡’æ‘∏’μ—°∫“μ√¥Õ°‰¡â·≈–¢â“« “√Õ“À“√·Àâß·¥à ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ æ√–¿‘°…ÿ ß¶å Û,ı √Ÿª¢÷π ≥ ∂ππÀπâ“æ√–¡≥±ª È «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑√“™«√¡À“«‘À“√ Õ.æ√–æÿ∑∏∫“∑ ®. √–∫ÿ√’ ‚¥¬¡’æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–∏√√¡ªîÆ° ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑œ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“° ¥√.™‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡√μπ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‘— È È ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  π“¬∂“«√ æ√À¡¡’™—¬ ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡ªìπºŸâ·∑π°≈à“«√“¬ß“π ¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– °“√μ—°∫“μ√§√—Èßπ’Ȭ—߇ªìπ°“√μ—°∫“μ√©≈Õßæ√–¿‘°…ÿ∫«™„À¡à∑ÿ°√Ÿª„π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ∑’ˉ¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà √ÿàπ‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ‡ªìπÕ¬à“ߥ’®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–∏√√¡ªîÆ° ∑à“π‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑√“™«√¡À“«‘À“√ §≥– ß¶å„π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ °√¡∑À“√¡â“∑’Ë Ù √—°…“æ√–Õß§å °√¡∑À“√¡â“∑’Ë ı √—°…“æ√–Õߧå°√¡∑À“√¡â“®—ßÀ«—¥∑À“√∫° √–∫ÿ√’ ∫√‘…—∑‡Õ°™π·≈–‚√߇√’¬πμà“ß Ê V-Peace Õߧå°√Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈° «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 22. 22. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ‰¥â¡’æ‘∏’ Ò,ÒÒÒ √Ÿªμ—°∫“μ√æ√– Ò,ÒÒÒ √Ÿª ≥ ≈“πÕ‡π°ª√– ß§å 8¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ «‘∑¬“‡¢μæ√–√“™«—ß π“¡ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡®—π∑√å ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–√“™√—μπ¡ÿπ’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°º».¥√.∫ÿ»√“°√≥å ¡À“‚¬∏’ ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’ ΩÉ“¬°‘®°“√π—°»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– §«“¡ ”‡√Á®„π§√—Èßπ’È ‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®ßÀ«—¥π§√ª∞¡·≈–®—ßÀ«—¥„°≈⇧’¬ß §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π∑ÿ°∑à“π »Ÿπ¬å°≈¬“≥¡‘μ√ — —®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ ”π÷°√—°∫â“π‡°‘¥  ‚¡ √‚√μ“√’Ëπ§√ª∞¡ ∫√‘…—∑‡π‡®Õ√å°‘ø ∫√‘…—∑™“μ√“¡◊Õ ∫√‘…—∑∑‘æ¬å “¬™≈ ∫√‘…—∑ ·≈π¥å ·Õπ¥å ‡Œâ“ å ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ ‚Œ¡ ‚ª√¥—° å ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ™¡√¡ ¡“∏‘‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ »‘…¬å‡°à“™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ Õߧå°√¿“§‡Õ°™π ∫√‘…∑ Àâ“ß√â“π æàէ⓪√–™“™π®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ V-Peace Õߧå°√ —Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈°  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—Èß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 23. 23. μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª 8 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÙ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ æ‘∏’μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ≥ ∂ππ°Õ∫°ÿ≈Õÿ∑‘» Û ‡∑»∫“≈μ”∫≈§≈Õß·ß– Õ. –‡¥“ ®. ß¢≈“ ‚¥¬ ‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥– ¿“§ Ò¯ ¡“‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘ ®“°π“ß«‘®‘μ√≈—°…≥å ¡ÿ ‘°√“…Æ√å 𓬰Õߧ尓√ ∫√‘À“√ à«πμ”∫≈æ—ß≈“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  °—≈œ«√æ√√≥ π‘√π¥√å ¢ ‡ªìπºŸ·∑ππ”°≈à“«§”· ¥ß — ÿ â μπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊Õ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏ Ë Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®ßÀ«—¥ ß¢≈“ ®—ßÀ«—¥ È È — — ß¢≈“ ‡∑»∫“≈μ”∫≈§≈Õß·ß– ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß –‡¥“ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈æ—ß≈“ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈∑à“‚æ∏‘Ï Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈‡¢“¡’‡°’¬√μ‘  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√§≈Õß·ß– »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√ –‡¥“·°â«»Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√À“¥„À≠à  ¡“§¡ à߇ √‘¡»’≈∏√√¡¿“§„μâ ™¡√¡∫â“π ’¢“« ™¡√¡„®„  ß¢≈“ ∑À“√°Õß∫‘π ıˆ ®“°Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à π—°‡√’¬π V-Star ‚√߇√’¬π¢√√§å™—¬°—¡æ≈“ππ∑åÕπÿ √≥å π—°»÷°…“«‘™“∑À“√‚√߇√’¬π¢√√§å™—¬°—¡æ≈“ππ∑åÕπÿ √≥å π—°‡√’¬π∫â“π¬“߇°“– ‚√߇√’¬π àÕß· ß«‘∑¬“ Õ“ “ ¡—§√ªÑÕß°—π¿—¬æ≈‡√◊Õπ μ”√«®®√“®√ ∂“π’§≈Õß·ß– V-Peace Õߧå°√Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈° «—¥æ√–∏√√¡°“¬·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 24. 24. ๓๔เรื่องจากปกเรื่อง : กองบรรณาธิการ รูคุณทาน แทนคุณทาน ประกาศคุณทาน ดวยกตัญูกตเวทิตา กฐินบูชาธรรม
 25. 25. แสงโชตนาการ...ที่สองสวางจากคบเพลิง ตลอดเวลาของการสรางวัดพระธรรมกายนั บ ร อ ย นั บ พั น ดวง ยั ง เที ย บค า ไม ไ ด กั บ ความ คุ ณ ยายอาจารย ท า นจะคอยแนะนำพร่ ำ สอนสวางแหงดวงอาทิตยยามเที่ยงวันในคิมหันตฤดู ใหศิษยทุกคนตั้งมั่นอยูในเสนทางธรรม ทานคอยที่ ไ ร เ มฆหมอกฉั น ใด ภารกิ จ อั น ยิ่ ง ใหญ ข อง ประคั บ ประคอง ชี้ แ นะแนวทางการสร า งบุ ญ“ครู อ าจารย ” ผู ท ำหน า ที่ ม อบแสงสว า งแห ง อยูเสมอ โดยมุงเนนใหทุกคนรูจักรักษาระเบียบดวงปญญาแกเหลาศิษยทั้งหลาย ก็ทรงคุณอเนก วินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมอนันตอยางจะนับประมาณมิไดฉันนั้น เปนชีวิตจิตใจ เฉกเชนในยามนี้ แมดวงประทีปธรรม คือ จนอาจกลาวไดวา วัดพระธรรมกายในวันนี้พระมงคลเทพมุนี หลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ไดชื่อวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในประเทศ มีคนมายอดมหาปู ช นี ย าจารย ผู ค น พบวิ ช ชาธรรมกาย ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมมากที่ สุ ด ในโลก ล ว นมีจะได ล าลั บ ดั บ แสงลง ผู สื บ สานมโนปณิ ธ าน คุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูงตอมา คือ คุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร เปนผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จทุกอยางทุกประการขนนกยูง ศิษยเอกผูเปน “หนึ่งไมมีสอง” ยังยึดมั่น ใหเราทุกคนไดจดจารึกไวในดวงใจวาต อ คำสั่ ง ของครู บ าอาจารย ที่ มิ ใ ห ท อดทิ้ ง การ “ถาไมมีคุณยาย ก็ไมมีหลวงพอ ถาไมมีสอนธรรมะ หลวงพอ ก็ไมมีวัดพระธรรมกาย” จนกระทั่ ง ได ม าพบกั บ หมู ค ณะที่ มี ห น า ที่ ดวยความกตัญูกตเวทีที่มีอยูอยางเปยมลนสื บ สานงานครู อ ย า งยิ่ ง ใหญ ใ นเวลาต อ มา แม ตอครูบาอาจารย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอคุณยายอาจารยทานจะไมรูหนังสือ แตไดอาศัย ธัมมชโย) จึงมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่สติปญญาจากการเขาถึงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้ง จะสืบสานงานทุกอยางที่คุณยายอาจารยตั้งใจไวมาใชในการอบรมสั่งสอนลูกศิษยรุนแลวรุนเลา จน ใหสำเร็จลุลวง ไมวาจะเปนการหลอรูปเหมือนท า นมี ลู ก ศิ ษ ย ผู เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาเป น จำนวนมาก หลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ดวยทองคำ เพื่อหนึ่งในนั้น คือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอ ประดิษฐานไวภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีธั ม มชโย) ของพวกเราทุ ก คน ท า นได ร วบรวม ให ม หาชนได ก ราบไหว บู ช า และการสถาปนาหมูคณะที่ตั้งใจอุทิศชีวิตใหกับพระศาสนา เพื่อมา มหาธรรมกายเจดียใหเสร็จโดยเร็วพลัน เพราะบุกเบิกสรางสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ ทองทุงนา อยากจะใหคุณยายอาจารยไดเห็นกอนที่ทานจะรังสิต แหงตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ละสังขาร และเหนือสิ่งอื่นใด ยังไดแสดงออกซึ่งจังหวัดปทุมธานี และไดบังเกิด “วัดพระธรรมกาย” ความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารยอยางยิ่งใหญใหเราไดมาประพฤติปฏิบัติธรรมในปจจุบัน
 26. 26. ในงานพิ ธี จุ ด ไฟแก ว สลายร า งคุ ณ ยายอาจารย มหานุสรณแดคุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกามหารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร ขนนกยู ง ซึ่ ง เหล า จันทร ขนนกยูง อาคารหลังนี้จะเปนศูนยกลางการพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนเหลาศิษยานุศิษย เผยแผพระพุทธศาสนาระดับโลกในทุก ๆ ดานทั้งภายในและตางประเทศตางเดินทางมารวมงาน ไดแกนับแสนคน เปนศูนยกลางงานฟนฟูศีลธรรมโลก จากนั้ น พระเดชพระคุ ณ หลวงพ อ ได ตลอดเวลาที่ผานมา วัดพระธรรมกายไดปรารภเหตุการสรางมหากุศล เพื่อนอมบูชาธรรม อบรมศี ล ธรรมให แ ก นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแด คุ ณ ยายอาจารย อ ย า งตลอดต อ เนื่ อ ง เช น รวมทั้งบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนการถวายมหาสังฆทานแดคณะสงฆทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผานโครงการตาง ๆหลายหมื่ น รู ป การทอดกฐิ น บู ช าธรรมคุ ณ ยาย อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาททั้งชายและหญิงเปนประจำทุกป ซึ่งไดยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาตั้งแต โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ทั้งพระภิกษุสมัยที่คุณยายอาจารยยังอยู และสามเณร โครงการเด็กดี V-Star ผูนำฟนฟู โดยเฉพาะอยางยิ่งในปพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ ศีลธรรมโลก ฯลฯ และในป พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๓การทอดกฐินคุณยายไดเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ให วัดพระธรรมกายยังไดจัดโครงการอุปสมบทหมูลูกหลานคุณยายไดปลื้มปติใจกันทั่วโลก นั่นคือ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ขึ้นเปนจำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารยฯ วาระครบรอบ โครงการบวชอุบาสิกาแกว ๑๐๐,๐๐๐ คน และ๑๐๑ ป ๕๐๐,๐๐๐ คน และในวั น ที่ ๑๖-๒๙ ธั น วาคม สำหรับ “อาคาร ๑๐๐ ป คุณยายอาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ จะจัดโครงการบวชอุบาสิกาแกวมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง” เปนอาคารที่ อีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งตลอดเวลา ๔๐ ป ที่ผานพระราชภาวนาวิ สุ ท ธิ์ ด ำริ ใ ห ส ร า งขึ้ น เพื่ อ เป น มา วั ด พระธรรมกายได อ บรมศี ล ธรรมให แ ก
 27. 27. มหาชนไปแล ว หลายล า นคน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ฟ น ฟู นั บ ตั้ ง แต ขุ ด ดิ น ก อ นแรกในวั น บุ ก เบิ กศีลธรรมใหกลับคืนมาสูโลกของเรา สรางวัดพระธรรมกายจนมาถึงวันนี้ เปนเวลานานเปนศูนยกลางการบริหารงานเผยแผ กวา ๔๐ ปแลว จึงนับเปนเวลาอันเหมาะสมที่จะพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก สรางสำนักงานถาวรขนาดใหญใหเพียงพอตอการ อาคารหลังนี้จะเปนสถานที่ที่มีพระภิกษุ ขยายงานเผยแผพระพุทธศาสนาที่รุดหนาไปอยางและชาวพุทธจากทั่วโลกมารวมกันเผยแผธรรมะ ก า วกระโดด และเพื่ อ น อ มบู ช าธรรมแด ย อดไปสู ม หาชนในประเทศต า ง ๆ ซึ่ ง นอกจาก มหาปูชนียาจารยผูสืบสายธรรมจะทำใหพระพุทธศาสนามั่นคงเปนปกแผนมาก ทุกภาพแหงความดีงามไดพิสูจนใหเห็นขึ้นแลว พุทธบุตรจากทั่วโลกยังจะไดแลกเปลี่ยน ถึ ง ปณิ ธ านอั น แน ว แน ข องพระราชภาวนาวิ สุ ท ธิ์ความรูซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำใหเกิดความเขาใจ หลวงพ อ ธั ม มชโย ที่ ทุ ม เททั้ ง ชี วิ ต และจิ ต ใจกั น และสมั ค รสมานสามั ค คี กั น ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่ อ ตอบแทนพระคุ ณ อั น หาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด ข องจะเปนการเชื่อมสายสัมพันธกับองคกรพุทธจาก คุณยายอาจารยทั่ ว โลก ซึ่ ง จะช ว ยสร า งเอกภาพให เ กิ ด ขึ้ น แก และเพื่อใหภาพการสรางบารมีอันยิ่งใหญพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี ในครั้งนี้ เปนภาพแหงความภาคภูมิใจวาเราไดเปนศูนยรวมงานวิชาการ “ทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อครูอาจารยที่เรารักและเคารพทางพระพุทธศาสนาของโลก บูชามากที่สุด” ขอใหเรามารวมกันสถาปนาอาคาร วัดพระธรรมกายจะเชิญนักวิชาการระดับ ๑๐๐ ป คุณยายอาจารยฯ ใหเปนภาพมหากุศลโลกมาทำงานรวมกันที่อาคารหลังนี้ เพื่อตรวจ ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร ป ระทั บ ไว ใ นกลางดวงบุ ญชำระพระไตรปฎก และคัมภีรเกา ๆ ทุกนิกาย อันสวางไสวของยอดนักสรางบารมีทุกคน ที่นึกถึงจากทั่วโลก ที่เก็บไวในที่ตาง ๆ เชน ในเปลือกไม ครั้งใด ปลื้มใจทุกครั้ง ตราบกระทั่งในใบลาน ในแผนหิน ฯลฯ เพื่อจัดทำพระไตร- ถึงที่สุดแหงธรรมป ฎ กที่ มี เ นื้ อ หาสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด แล ว แปลเป นภาษาต า ง ๆ เพื่ อ ให ค นทั่ ว โลกสามารถศึ ก ษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสะดวกมากขึ้นเปนสถานที่เรียนพระปริยัติธรรม อาคารหลั ง นี้ จ ะเป น ที่ ร องรั บ การศึ ก ษาพระบาลีและนักธรรมของพระภิกษุและสามเณรที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น การมีอาคารเรียนและระบบโสตทั ศ นู ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ทั น สมั ยครบครัน จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสราง“ครูสอนศีลธรรมของชาวโลก” เพื่อเปนกำลังหลักในการเผยแผและสืบทอดอายุพระศาสนาสืบไป
 28. 28. Ù∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : Õÿ∫≈‡¢’¬« ˆ ∫ÿ≠„À≠à ¡À“°ÿ»≈ «—π ¡“∏‘‚≈° ‚™§¥’Õ—π¡À“»“≈¢Õß™“«‚≈° ∑’ˉ¥â¡’‚Õ°“ æ∫· ß «à“ßπ”∑“ß™’«‘μ §◊Õ Õߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“-  —¡æÿ∑∏‡®â“ ∑”„Àâ«—ππ’ȇªìπ«—π¥’∑’Ë ÿ¥«—πÀπ÷Ëß„π™’«‘μ¢Õßπ—° √â“ß∫“√¡’∑ÿ°§π ∑’ˉ¥â ≈–‡«≈“Õ—π¡’§à“ ¡“· «ßÀ“Àπ∑“ß “¬°≈“ß Àπ∑“ß·Ààß —πμ‘¿“æ∑’Ë™π∑—Ë«‚≈°· «ßÀ“ ‡æ√“–μà“߇ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß °“√∑”∫ÿ≠„À≠à√à«¡°—π‡ªìπÀ¡Ÿà§≥– „π«—π∑’Ë —ߧ¡‚≈°¢“¥·§≈πºŸâπ”„π°“√ √â“ߧ«“¡¥’ ¢“¥·§≈π¬Õ¥ °—≈¬“≥¡‘μ√∑’Ë®–§Õ¬™’È·π–Àπ∑“ß™’«‘μ∑’Ë∂Ÿ°μâÕߥ’ß“¡
 29. 29. ‡æ√“–À“°‡ª√’¬∫°—≈¬“≥¡‘μ√‡ªìπ¿“æ«“¥§ß‡ªìπ‡ ¡◊Õπ¿“æ„πÕÿ¥¡§μ‘¢Õß®‘μ√°√ ∑’‰¡àÕ“® ◊Õ Ë ËÕÕ°¡“¥â«¬ª≈“¬æŸ°π·≈– ’ πÕ—π«‘®μ√ À“°‡ª√’¬∫ à— — ‘‡ªìπ°«’πæπ∏å §ß‰¡à¡§μ°«’§π„¥  “¡“√∂∑’®–Õ¥„® ‘ ’’ Ë𔉪„ à∑à«ß∑”πÕߢÕß∫∑‡æ≈ßÕ—π‰æ‡√“– „ÀâºàÕπ§≈“¬§«“¡∑ÿ°¢å„¥ πÕ°‡ ’¬®“°§«“¡∑ÿ¡‡∑‡ ’¬ ≈– à∑’ˇ°‘¥®“° Ú ¡◊Õ ·≈– Ò À—«„®¢Õß™“«æÿ∑∏ ´÷ËßÀ≈Õ¡√«¡‡ªìπÀπ÷߇¥’¬«°—π ‡À¡◊Õπ¥«ßμ–«—π∑’¡¥«ß Ë Ë’‡¥’¬« ®÷ß “¡“√∂ √â“ß¿“æª√–«—μ‘»“ μ√å·Ààß°“√ √â“ߧ«“¡¥’‡™àππ’„Àâ∫߇°‘¥¢÷π‰¥â π—π§◊Õ ˆ ∫ÿ≠„À≠à È — È Ë‡π◊ËÕß„π«—π ¡“∏‘‚≈° (ˆ  ‘ßÀ“§¡) ´÷Ëß®—¥¢÷Èπ„π«—πÕ“∑‘μ¬å∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ≥  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ Ò æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– æ‘∏’°√√¡„π«—ππ’È ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬°“√ «¥¡πμ凮√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“ °≈—Ëπ„®„Àâ„   –Õ“¥∫√‘ ÿ∑∏‘χæ◊ËÕ√Õß√—∫∫ÿ≠„À≠à„π«—π ¡“∏‘‚≈°π’È ®“°π—Èπ®÷ߪ√–°Õ∫æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– ´÷Ë߉¥â∂◊ժؑ∫—쑇ªìπ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“¬“«π“π°«à“ Ù ªï·≈â«‚¥¬®—¥¢÷Èπ∑ÿ°«—πÕ“∑‘μ¬åμâπ‡¥◊Õπ ..∂◊Õ‡ªìπ∫ÿ≠„À≠à∑’Ë¡’Õ“π‘ ß å®–π—∫ª√–¡“≥¡‘‰¥â
 30. 30. √–¥—∫‚≈° ªï∑’Ë ÚÛ À≈—ß®“°∑’ “∏ÿ™πºŸ¡∫≠√à«¡°—π°≈à“«§”∂«“¬ Ë â’ÿ Úæ‘∏’¡ÿ∑‘μ“ —°°“√–æ√–¿‘°…ÿ- “¡‡≥√ ¿—μμ“À“√‡ªìπ —߶∑“π·¥à§≥– ß¶å∑«ª√–‡∑»·≈– —Ë ™à«¬°—πª√–‡§π¿—μμ“À“√¥â«¬§«“¡ªïμ‘„® Õ‘Ë¡∫ÿ≠ °—π∂â«πÀπâ“ „π™à«ß∫à“¬°Á‡ªìπ‡«≈“ ”§—≠∑’Ëæ«°‡√“ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ∑ÿ°§π√Õ§Õ¬ π—π§◊Õ æ‘∏¡∑μ“ —°°“√–·¥àæ√–¿‘°…ÿ Ë ’ÿ‘  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ´÷Ëߪïπ¡’’È ºŸâ Õ∫‰¥â®“° ”π—°‡√’¬π∑—Ë«ª√–‡∑» ®”π«π ÙÛ √Ÿª
 31. 31. «—¥√“™‚Õ√ “√“¡ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√¡Õ∫æ—¥√Õß ·≈–ºâ“‰μ√·¥àæ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠- ∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ´÷Ëß∑à“π‰¥â‡¡μμ“„Àâ‚Õ«“∑Õ¬à“ß πà“ª√–∑—∫„® æ‘∏’¡ÿ∑‘μ“ —°°“√–æ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫ ‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π’È «—¥æ√–∏√√¡°“¬‰¥â ®—¥Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπª√–®”∑ÿ°ªï‰¡à‡§¬¢“¥ π—∫ μ—Èß·μàªïæÿ∑∏»—°√“™ ÚıÛÒ ‡ªìπμâπ¡“ ·≈–„πªïπ’È π—∫‡ªìπ§√—ß∑’Ë ÚÛ ·Ààߧ«“¡¿“§¿Ÿ¡„® ∑—ßπ’È ‡π◊Õß®“° È ‘ È Ë Û æ‘∏’¡Õ∫‚≈à‡°’¬√쑬»·≈–∑ÿπ°“√»÷°…“ æ√–√“™¿“«π“«‘ ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ‡®â“Õ“«“  ÿ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ∑à“π‡≈Á߇ÀÁπ«à“„π°“√∏”√ß√—°…“ ‰«â´÷Ëß»“ π∏√√¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–∫√¡»“ ¥“ ·¥à ”π—°‡√’¬π∫“≈’¥’‡¥àπ∑—Ë«ª√–‡∑» μ≈Õ¥®π°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ° °«à“ ˜ ªï ·Ààß°“√ π—∫ πÿπ·≈–¡Õ∫∑ÿπ°“√ ‰ª ®”‡ªìπÕ¬à“߬‘ß∑’æ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ®–μâÕß»÷°…“ Ë Ë»÷°…“„Àâ°—∫ ”π—°‡√’¬π∫“≈’¥’‡¥àπ∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬ „À⡧«“¡√Ÿ§«“¡‡¢â“„®∑’∂°μâÕß·¡à𬔄πæ√–∏√√¡- ’ â ËŸß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥ «‘π—¬Õ¬à“ß∂àÕß·∑âæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»“®“√¬å °√√¡°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâæÿ∑∏»“ π‘°™π∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â‡ÀÁπ‡®â“§≥–¿“§ ˜ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥ §ÿ≥§à“·≈–„À⧫“¡ ”§—≠·°à°“√§≥– ß¶å ‚¥¬‡©æ“–æ√–∏√√¡°‘μμ‘«ß»å (ª.∏. ˘, √“™∫—≥±‘μ) ‡®â“Õ“«“  ¥â“π°“√»÷°…“æ√–ª√‘¬μ∏√√¡ Õ—π¡’º≈μàÕ°“√ ◊∫μàÕ —‘
 32. 32. Õ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“·≈–°“√‡º¬·ºàÀ≈—°∏√√¡§” Õπ„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ°‰ª ´÷߇ªìπ∑’∑√“∫°—π¥’«“ °“√ ”‡√Á® Ë Ë à°“√»÷°…“¥â“πª√‘¬—μ‘∏√√¡√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ §◊Õ ‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’ˉ¥â¡“‚¥¬¬“° ·μà°“√®–√—°…“ ∂“π–·Ààߧ«“¡‡ªìπ ¡≥– ºŸâ¡ÿàߥ”√߇º¬·ºàæ√– —∑∏√√¡„À⬗Ë߬◊ππ“π ◊∫‰ª‡ªìπ»‘√‘ «— ¥‘Ï·°à —߶¡≥±≈π—Èπ ..π—∫‡ªìπ ‘Ëß∑’ˬ“°¬‘Ëß°«à“ ®“°π—È𠇪ìπ°“√√—∫øíß ÿπ∑√æ®πå√–¥—∫‚≈°·≈–°“√‡ªî¥„®¢ÕߺŸâ·∑π “¡‡≥√«—¥æ√–∏√√¡°“¬∑’ˇ√’¬°‡ ’¬ßª√∫¡◊Õ·Ààߧ«“¡™◊Ëπ™¡¥—ß°÷°°âÕ߉ª∑—Ë«∑—Èß ¿“∏√√¡°“¬ “°≈
 33. 33.  ÿπ∑√æ®πå√–¥—∫‚≈° æ√–¡À“«ÿ≤‘™—¬ «ÿ±⁄≤‘™‚¬ (ª.∏. ˘) «—¥æ√–∏√√¡°“¬ °“√Õÿ∫μ¢π¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ μâÕß·≈°¡“¥â«¬Õ«—¬«– ‡≈◊Õ¥ ‡π◊Õ — ‘ ÷È È·≈–™’«‘μ ∑’Ë ≈–ÕÕ°‡ªìπ∑“π¡“°¡“¬‡°‘π°«à“®–§≥“π—∫‰¥â μâÕßÕ“»—¬§«“¡‡æ’¬√·≈–¡‚πª≥‘∏“π∑’ˬ‘Ëß„À≠à μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’ˬ“«π“π∂÷ß Ú ՠ߉¢¬· π¡À“°—ª ∂âÕ¬«®π–∑’ˇª≈àßÕÕ°®“°æ√–‚Õ…∞å ®÷ß Ÿß§à“¬‘Ëß°«à“√—μπ–„¥ Ê„π‚≈° ºŸâ„¥‰¥â»÷°…“¿“…“∫“≈’  ÿ¥¬Õ¥¿“…“∑’Ë∑√ß√—°…“æÿ∑∏«®π– ºŸâπ—Èπ®÷߉¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ ÿ¥¬Õ¥¢ÕߺŸâ¡’∫ÿ≠ æ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§∑ÿ°√Ÿª ®÷ß≈â«π‡ªìπºŸâ¡’∫ÿ≠∑’ˉ¥â»÷°…“«‘™“∑’ª√–‡ √‘∞∑’ ¥ ‡ªìπ«‘™“¢ÕߺŸ√Ÿâ ∑’®–π”擺Ÿ»°…“„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ®“°§«“¡∑ÿ°¢å Ë Ëÿ â Ë â÷‡¢â“∂÷ß∫√¡ ÿ¢ §◊Õ æ√–π‘ææ“π ·μà∑«à“ °“√»÷°…“®π°√–∑—Ë߇ªìπæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π—Èπ ¡‘„™à‡√◊ËÕßßà“¬ ‡æ√“–μâÕß∑ÿࡇ∑™’«‘μ®‘μ„® »÷°…“¥â«¬§«“¡«‘√‘¬Õÿμ “À– æ“°‡æ’¬√欓¬“¡π“ππ—∫·√¡ªï ∫“ߧ√—Èß·¡â®–∑ÿà¡»÷°…“®π ÿ¥°”≈—ß ·μà‡¡◊Õº≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√¬—߉¡àª√“°Ø ®÷߬—߉¡àº“π°“√ Õ∫ Ë à·μà∑ÿ°√Ÿª°Á¡‘‰¥â¬àÕ∑âÕ ≈–∑‘ß°≈“ߧ—π ¬—ß§ß¡ÿß¡—π‡æ’¬√欓¬“¡μàÕ‰ª ·≈–‡¡◊Õ È à Ë Ëº≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√ª√“°Ø·≈â« ®÷߉¥â‡ªìπæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§„π«—ππ’È ·¡â√“ß«—≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√®–ª√“°Øº≈‡ªì𧫓¡ ”‡√Á®∑“ß°“√»÷°…“„Àâæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§∑ÿ°√Ÿª ‰¥â¥◊Ë¡°‘𧫓¡ª≈◊È¡ªïμ‘„®·≈–¿“§¿Ÿ¡„®„π¿“√°‘®∑“ß°“√»÷°…“∑’‡Ë  √Á® ‘π≈ß·≈â«°Áμ“¡ ·μà∑°√Ÿª¬—ß¡’¿“√°‘® ‘ È ÿ∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß°«à“ §◊Õ °“√ªØ‘∫—쑉μ√ ‘°¢“ »÷°…“‡æ◊ËÕ§«“¡À≈ÿ¥æâπ ·≈–¿“√°‘®„π°“√øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õߥ—ߧ√—Èßæÿ∑∏°“≈ ¬—ߧßμâÕߥ”‡π‘πμàÕ‰ªÕ¬à“߉¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß ∑à“¡°≈“ß°√–· °‘‡≈ ∑’°”≈—ß√ÿ¡‡√â“ √√æ —μ«å∑ßÀ≈“¬„Àâ¥π√π∑–¬“π Ë —È ‘ÈÕ¬“° · «ßÀ“Õ¬à“߉¡à√Ÿâ®—°®∫ ‘Èπ  àߺ≈„À⇰‘¥ªí≠À“ —ߧ¡¢÷Èπ¡“°¡“¬ ®π°√–∑—Ë߇°‘¥§«“¡ —∫ π«ÿà𫓬‰ª∑—Ë«∑ÿ°¡ÿ¡‚≈° „π¬“¡π’Èæÿ∑∏∏√√¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–‡ªìπª√–¥ÿ®πȔաƒμ ™à«¬™”√–≈â“ß°‘‡≈ Õ“ «–∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õß √√æ —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬ ™à«¬æ≈‘°«‘°ƒμ¥—∫√âÕπ„À⇪ìπ‡¬Áπ ·≈–π”æ“∑ÿ°§π„Àâ§âπæ∫°—∫ —πμ‘ ÿ¢...
 34. 34. ‡ âπ∑“ß™’«μ¢Õßæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ Ÿß ÿ¥π’È ‘π—∫«à“‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπÕ—πߥߓ¡∑’Ë®–¡’∫∑∫“∑„π°“√®√√‚≈ßæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß ◊∫μàÕ‰ª‡æ√“–°“√»÷°…“∂◊Õ‡ªìπÀ—«„® ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“ Ù æ‘∏’∂«“¬‰∑¬∏√√¡§≥– ß¶å Úˆˆ «—¥¡πÿ…¬™“μ‘ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß¿“…“∫“≈’ ´÷Ë߇°Á∫ Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ §√—Èß∑’Ë ˆÛ√—°…“§” ÕπÕ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–æÿ∑∏Õߧ剫⠷≈– °«à“ ı ªï ·Ààß°“√ π—∫ πÿπ·≈–‡ªìπ°”≈—ß„®‡ªìπ¿“…“‡¥’¬«∑’®–π”æ“ √√æ —μ«å∑ßÀ≈“¬„ÀâÀ≈ÿ¥ Ë —È ™à«¬‡À≈◊Õæÿ∑∏∫ÿμ√ Úˆˆ «—¥ ºŸâ¬Õ¡‡ ’ˬߙ’«‘μæ‘∑—°…åæâπ®“°∑ÿ°¢å¿—¬„π«—Ø ß “√ æ√–æÿ∑∏»“ π“„πæ◊Èπ∑’Ë∑’ËÕ—πμ√“¬∑’Ë ÿ¥„π¢≥–π’È ‡À≈à “≠“μ‘ ‚¬¡ “∏ÿ ™π∑ÿ °§π®÷ß¡ÿàßÀ«— ß®– ´÷ßæ«°‡√“™“«æÿ∑∏∑ÿ°§πμ√–Àπ—°¥’«“ ¬‘ßæ√–¿‘°…ÿ Ë à ËÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¥â«¬°“√ à߇ √‘¡ ∑ÿ°√Ÿª‰¥â√∫§«“¡≈”∫“°‡¥◊Õ¥√âÕπ¡“°‡∑à“‰√ ‡√“¬‘ß — Ë°“√»÷°…“¿“…“∫“≈’Õ¬à“ß ÿ¥§«“¡ “¡“√∂ ·≈– μâÕß àßªí®®—¬  àß°”≈—ß„®‰ª™à«¬‡À≈◊Õ∑à“π„Àâ‡æ‘¡¢÷π Ë Èª√“√∂π“®–‰¥â∫ÿ≠„À≠ஓ°°“√√—°…“¡√¥°∏√√¡ ∑—∫∑«’®π°«à“ —πμ‘ ÿ¢®–∫—߇°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ ◊∫∑Õ¥Õ“¬ÿÕ—π≈È”§à“¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰«â„Àâ æ√–æÿ∑∏»“ π“„À⥔√ßÕ¬Ÿà§Ÿà Ù ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑’Ë√–≈÷°Õ—πª√–‡ √‘∞·°à¡À“™π∑—ÈßÀ≈“¬ ¿“§„μâ ◊∫μàÕ‰ª
 35. 35. ı æ‘∏’∂«“¬‰∑¬∏√√¡§≥– ß¶å ¿“æª√–«—μ‘»“ μ√å°“√ √â“ߧ«“¡¥’„π§√—Èßπ’È ‰¥âª√–∑—∫Õ¬Ÿ„π°≈“ߥ«ß∫ÿ≠∑’ «à“߉ «¢Õß¡À“™π à Ë ∑—Ë«‚≈° ¥â«¬∑ÿ°™’«‘μ¡’ à«π‡°’ˬ«‡π◊ËÕß —¡æ—π∏å°—π∑—Èß ∑“ßμ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡ ‡√“®÷߇ªìπ§π¥’„π —ߧ¡‡æ’¬ß Û, °«à“«—¥∑—Ë«ª√–‡∑» ≈”æ—߉¡à‰¥â ‡æ√“–ß“π‡º¬·ºà»’≈∏√√¡ 

×