Your SlideShare is downloading. ×
Yunaiboon 2553 09
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Yunaiboon 2553 09

130
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
130
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ç ‡¡◊ËÕμâÕß¿—¬‰¥â∑ÿ°¢åÕ–‰√ ®√¥Õ¬Ÿà¥«ß∫ÿ≠π—Èπ „Àâ∫ÿ≠π—Èπ™à«¬ Õ¬à“‰ªπ÷°∂÷ß ‘ËßÕ◊Ëππ– π÷°∂÷ß∫ÿ≠°ÿ»≈∑’Ëμπ‡Õß°√–∑”π—Ëπ·À≈– ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßμ—«®√‘ß ™à«¬μ—«‰¥â®√‘ßÊ é R ‚Õ«“∑æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) ºŸâ§âπæ∫«‘™™“∏√√¡°“¬ “√∫—≠ ©∫—∫∑’Ë ˘ı ª√–®”‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». ÚııÛ æ√–∏√√¡‡∑»π“ ∫∑§«“¡-¢à“« “√ Ù ˆ ∫ÿ≠„À≠à¡À“°ÿ»≈ «—π ¡“∏‘‚≈°ıÛ ‚Õ«“∑«—π ¡“∏‘‚≈° Ú ¬‘Ëß„Àâ ¬‘Ë߉¥â ı¯ ‡∑æ∏‘¥“§Õß‚° ˆÙ Õÿ∫“ °-Õÿ∫“ ‘°“·°â« ·¥πæÿ∑∏¿Ÿ¡‘˜Ù §√Ÿ§◊Õ„§√ (μÕπ∑’Ë Ò) Ò ¡‘μ‘„À¡à...·Ààß°“√·ºà¢¬“¬ ¯Ú ∑—π‚≈°∑—π∏√√¡¯ Õ¬“°‡ªìπ‡»√…∞’¢â“¡¿æ ·≈–øóôπøŸ»’≈∏√√¡‚≈° μÕ𠧫“¡®√‘ß §«“¡‡™◊ËÕ ‡°’ˬ«°—∫ ¢â“¡™“μ‘ μâÕß∑”Õ¬à“߉√ Ú¯ μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª »“ π“  —¡¿“…≥å ÛÙ ÒÒ ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ √Ÿâ§ÿ≥∑à“π ˘ˆ ‰°àÀâ“¥“« ·∑π§ÿ≥∑à“π ª√–°“»§ÿ≥∑à“π Ò ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑»¯ˆ π—°√∫À≠‘ßæ—π∏ÿåμ–«—ππ“¡«à“ ¥â«¬°μ—≠êŸ°μ‡«∑‘μ“ ÒÚ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑»  ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ (μÕπ∑’Ë Ò) °∞‘π∫Ÿ™“∏√√¡ e-mail: yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.or.th
 • 2. Úª°‘≥°∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“‡ ∂’¬√  ÿ«≥⁄≥ü‘‚μ ª.∏. ˘ / æ√–¡À“«‘√‘¬– ∏¡⁄¡ “√’ ª.∏. ˘ ¬‘Ëß„Àâ ¬‘Ë߉¥â È Ë à R ç¢ÿ¡∑√—æ¬å§Õ∫ÿ≠π—π Õ”π«¬º≈∑’π“ª√“√∂π“∑ÿ°Õ¬à“ß·°à‡∑«¥“·≈–¡πÿ…¬å∑ßÀ≈“¬ ‡∑«¥“ ◊ —È·≈–¡πÿ…¬åª√“√∂π“π—°´÷Ëߺ≈∑’Ëπà“æÕ„®„¥Ê Õ‘∞º≈∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ Õ—π∫ÿ§§≈¬àÕ¡‰¥â¥â«¬∫ÿ≠π‘∏‘π’Èé ∑ÿ°™’«μμâÕß°“√§«“¡ ÿ¢ ‰¡à«“®–‡ªì𧫓¡ ÿ¢ ‘ à ∫ÿ≠∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„π„®¢ÕߺŸâ„Àâ ·≈–‡¡◊ËÕ‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«√–¥—∫„¥°Áμ“¡ μ≈Õ¥®π∂÷ߧ«“¡ ÿ¢∑’·∑â®√‘ßÕ—π Ÿß ÿ¥ Ë πÕ°®“°®–™à«¬æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß®‘μ„®„À⠟ߢ÷Èπª√“»®“°°‘‡≈ ‡¢â“ Ÿæ√–π‘ææ“π  ‘ß∑’ “¡“√∂∫—π¥“≈ à Ë Ë ¬—ß®–π” ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡ §◊Õ §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á®§«“¡ ÿ¢∑—ßÀ≈“¬¡“‰¥â† ‘ßπ—π§◊Õ∫ÿ≠ ∫ÿ≠‡ªìπ‡À¡◊Õπ È Ë È „π∑ÿ° Ê ¥â“π¡“ Ÿ™«μ¥â«¬†∫ÿ≠π’‡È Õß∑’§Õ¬ π—∫ πÿπ à’‘ Ë¢ÿ¡∑√—æ¬å„À≠à∑’Ë§Õ¬μ‘¥μ“¡·≈–∫—π¥“≈„À⇰‘¥ ‘Ëß∑’Ë Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß ¥—ß∑’Ëæ√–æÿ∑∏Õߧåμ√— ‰«â«à“ 秫“¡¡’¥’ß“¡·°àº‡Ÿâ ªìπ‡®â“¢Õߪ√–¥ÿ®‡ß“μ“¡μ—« ºŸ¡∫≠¡“°â’ÿ «√√≥–ß“¡ §«“¡¡’‡ ’¬ß‰æ‡√“– §«“¡¡’∑√«¥∑√ߥ’™’«‘μ¬àÕ¡¡’Õÿª √√§πâÕ¬ μ√ߢⓡ°—∫ºŸâ∑’Ë¡’∫ÿ≠πâÕ¬ §«“¡¡’√ª «¬ §«“¡‡ªìπ„À≠à §«“¡¡’∫√‘«“√ Õ‘∞º≈ Ÿ™’«‘μ¬àÕ¡¡’Õÿª √√§¡“° ·≈–¬‘Ë߇√“¡’∫ÿ≠¡“°‡∑à“‰√ ∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ Õ—π∫ÿ§§≈¬àÕ¡‰¥â¥â«¬∫ÿ≠π‘∏‘π’ÈéÀπ∑“ß∑’Ë®–∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õ—π Ÿß ÿ¥¢Õß™’«‘μ §◊Õ  ”À√—∫ºŸ¡ª≠≠“∑’·¡â®–‡¢â“„®∂÷ߧÿ≥§à“¢Õß â’í Ëæ√–π‘ææ“π °Á®–¬‘Ëß –¥«° ∫“¬ßà“¬¥“¬¬‘Ëߢ÷Èπ‰ª °“√∑”∑“π ‰¡àª√–¡“∑ ‰¡àÀ«ß·Àπ∑√—æ¬å‰«â §◊Õ‡∑à“π—Èπ °“√ —Ëß ¡∫ÿ≠„À≥⡓° Ê ®÷߇ªì𧫓¡ ¡’ª°μ‘‡ªìπºŸâ„ÀâÕ¬Ÿà·≈â« °Á¬—ߧ«√»÷°…“∂÷ß«‘∏’∑”∑“𮔇ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß∑ÿ° Ê ™’«‘μ ∑’Ë∂Ÿ°μâÕßμ√ßμ“¡æÿ∑∏«‘∏’„À⬑Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ‡æ√“–¬‘Ëß ·μàπà“‡ ’¬¥“¬ ∑’˧π à«π„À≠ଗߢ“¥§«“¡√Ÿâ ‡√“∑”‰¥â∂°μâÕß¡“°‡∑à“‰√ ∫ÿ≠∑’‡Ë °‘¥¢÷π°Á®–¡“°¢÷π Ÿ È È§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊Õß‚≈°·≈–™’«μ∑’∂°μâÕß §π‡À≈à“π—π Ë ‘ ËŸ È ‰ª¥â«¬®÷ߪ√–¡“∑¡—«‡¡“ À«ß·Àπ∑√—æ¬å‰«â ‰¡à¢«π¢«“¬„π°“√∑”∑“π°ÿ»≈ ‰¡à‡ÀÁπº≈¥’∑’ˇ°‘¥®“°°“√„Àâ º≈¢Õß∑“π·μà≈–ª√–‡¿∑¥—ß ∑’Ë æ √–ºŸâ ¡’ æ √–¿“§‡®â“ μ√—   ‰«â„ π∑“π Ÿμ√ «à“ º≈¢Õß°“√∑”∑“π‚¥¬∑—Ë«‰ª·≈â« ¬àÕ¡∑”„Àâ祟°Õπ¿‘°…ÿ∑ßÀ≈“¬ ∂â“«à“ —μ«å∑ßÀ≈“¬æ÷ß√Ÿº≈·Ààß à —È —È â ºŸâ„À⇰‘¥§«“¡Õ‘Ë¡„® ¡’§«“¡ ÿ¢ ∫“¬„® ·¡â®–∑”°“√®”·π°∑“π‡À¡◊ÕπÕ¬à“߇√“√Ÿâ‰´√â  —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬ ‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬°Áμ“¡ °Á„ÀâÕ“π‘ ß å·°àºŸâ∑”∑“ππ—Èπ‰¥â¬—߉¡à„Àâ·≈â«°Á®–‰¡àæ÷ß∫√‘‚¿§é ∑’Ë®–‰¡à„Àâº≈π—Èπ‡ªìπ‰¡à¡’ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡√“∑”∑“π®÷ß ¡—°μ—Èß®‘μÕ∏‘…∞“π¢Õ„Àâº≈∫ÿ≠π—Èπ  àߺ≈„Àâ‡√“‰¥â°“√∑”∑“π‡ªìπ‡ âπ∑“ß·Ààߧ«“¡ ÿ¢ „π ‘Ëß∑’˪√“√∂π“ ´÷ËßπÕ°®“°°“√Õ∏‘…∞“π®‘μ°”°—∫ ‡√“∑√“∫°—π¥’·≈â««à“ ç∑“πé ‡ªìπ∑“ß¡“¢Õß ·≈â« ∑“π∫“ßÕ¬à“ß°Á„ÀâÕ“π‘ ß å‚¥¬μ—«¢Õß∑“π‡Õß
 • 3. §√—ÈßÀπ÷Ë߇∑«¥“∑Ÿ≈∂“¡æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“ æ√–ºŸ¡æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟„ÀâÕ“À“√ ™◊Õ«à“„Àâ â’ â Ë«à“†ç∫ÿ§§≈„ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„Àâ°”≈—ß „ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“ °”≈—ßé„Àâ«√√≥– „ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢†„ÀâÕ–‰√™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ ·≈–∫ÿ§§≈‡™àπ‰√™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ºŸâ„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–††††††††††††††¢â“æ√–Õߧå∑Ÿ≈∂“¡ ¢Õæ√–Õߧåμ√— ∫Õ°¥â«¬‡∂‘¥é ∫ÿ§§≈·¡â®–¡’º‘«æ√√≥¥’ ¡’√Ÿªß“¡‡æ’¬ß‰√æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“μ√— μÕ∫«à“ 纟â„ÀâÕ“À“√ ™◊ËÕ«à“ À“°·μàß°“¬¥â«¬‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë °ª√° ¢“¥√ÿàß√‘Ëß ¬àÕ¡‰¡à„Àâ°”≈—߆ºŸâ„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–†ºŸâ„À⬓πæ“Àπ– πà“¥Ÿ ∑—È߬—ßπà“‡°≈’¬¥·≈–∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡‰¥â  à«πºŸâ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢ ºŸâ„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ ∑’πßÀࡥ⫬‡ ◊Õºâ“∑’ –Õ“¥ ‡√’¬∫√âÕ¬ ¬àÕ¡¥Ÿß“¡ ‡ªìπ Ë ÿà È ËºŸâ„Àâ∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß  à«πºŸâ„Àâ ∑’Ë™◊Ëπ™¡·°àºŸâæ∫‡ÀÁπ ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡é ®÷ßμ√— «à“ 纟â„Àâºâ“ ™◊ËÕ«à“„Àâ«√√≥–麟â„ÀâÕ“À“√ ™◊ËÕ«à“„Àâ°”≈—ß ºŸâ„À⬓πæ“Àπ– ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢ Õ—μ¿“æ¢Õߧπ‡√“π—Èπ ®–¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥â°ÁμâÕß ∫ÿ§§≈∑’‡Ë ¥‘π∑“߉°≈ ∫“ߧ√—ßÕ“®æ∫°—∫§«“¡ ÈÕ“»—¬Õ“À“√ ¢“¥Õ“À“√·≈â«™’«‘μ‰¡àÕ“®¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥â ¬“°≈”∫“°®“°∂ππÀπ∑“ß∑’Ë¢√ÿ¢√–‡ªìπÀ≈ÿ¡‡ªìπ·¡â∫ÿ§§≈®–¡’√Ÿª√à“ß„À≠à‚μ·¢Áß·√ß ¡’°”≈—ß¡“° ∫àÕ∫â“ß μâÕ߇º™‘≠°—∫· ß·¥¥À√◊ÕΩπ≈¡·√ß∫â“ߪ“π„¥ À“°‰¡à‰¥â√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ √à“ß°“¬°Á¢“¥  ‘Ëßμà“ß Ê ‡À≈à“π’ȬàÕ¡∑”„À⇰‘¥§«“¡∑ÿ°¢å À“°¡’°”≈—ß  à«π∫ÿ§§≈ºŸâ¡’°”≈—ßπâÕ¬ ∂Ⓣ¥â√—∫ª√–∑“π ºŸ„À⬓πæ“Àπ–‰«â„™â Õ¬ „ÀâÕª°√≥å„π°“√‡¥‘π∑“ß â ÿÕ“À“√∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« ¬àÕ¡¡’°”≈—ߢ÷Èπ¡“‰¥â ¥—ßπ—È𠇙àπ √à¡ √Õ߇∑â“ À√◊Õ§Õ¬∂“°∂“ßÀπ∑“ß„À⇥‘π‰¥â
 • 4.  –¥«°¬‘ߢ÷π  √â“ß∫—π‰¥À√◊Õ –æ“π‰«â„Àâ ºŸππ¬àÕ¡ Ë È â —È ¥—߇¥‘¡ ºŸâ∑’ˇ¥‘π∑“ߺà“π·¥¥√âÕπ ºà“πÕ—πμ√“¬‰¥â™Õ«à“„Àâ ß∑’™«¬Õ”𫬧«“¡ –¥«° ∫“¬ §◊Õ „Àâ ◊Ë ‘Ë Ë à μà“ß Ê „π√–À«à“ß∑“ß ‡¡◊ËÕ‰¥âæ—°Õ“»—¬°Á®–¡’§«“¡§«“¡ ÿ¢ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟â„À⬓π ª≈Õ¥¿—¬ ÿ¢ ∫“¬¢÷π À√◊Õ‡¥‘πÕ¬Ÿ∑“¡°≈“ß· ß·¥¥ È ààæ“Àπ– ™◊ËÕ«à“„À⧫“¡ ÿ¢é √âÕπ®â“ π—¬πå쓬àÕ¡æ√à“¡—«‰¡à·®à¡„  ‡¡◊ËÕ‰¥âæ—°  —°§√Ÿà ¥«ßμ“°Á„™â°“√‰¥â¥’¥ÿ®‡¥‘¡ ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’ºŸâ„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿ æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ 纟â„Àâ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ ∫ÿ§§≈∑—ßÀ≈“¬ ·¡â¡¥«ßμ“°Á‰¡à “¡“√∂¡Õß È ’ ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßé‡ÀÁπ„π∑’Ë¡◊¥‰¥â μàÕ‡¡◊ËÕ¡’ª√–∑’ª‚§¡‰ø„Àâ· ß «à“ß®÷ ß  “¡“√∂¡Õ߇ÀÁ π ∑ÿ °  ‘Ë ß ∑ÿ ° Õ¬à “ ߉¥â μ “¡§«“¡ ºŸâ„Àâ∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡†ª√“√∂π“‰¥â ¥—ßπ—Èπ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ ºŸâ„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“𠉥â™◊ËÕ«à“™π–°“√„Àâ纟â„Àâª√–∑’ª‚§¡‰ø ™◊ËÕ«à“„Àâ®—°…ÿé ∑—ߪ«ß ‡Àμÿ‡æ√“–«à“ ‡¡◊Õ∫ÿ§§≈‰¥âøß∏√√¡ ¬àÕ¡‡°‘¥ È Ë í §«“¡»√—∑∏“‡≈◊ËÕ¡„  √Ÿâ®—°«à“ ‘Ëß„¥‡ªìπ∫“ª  ‘Ëß„¥ºŸâ„Àâ∑’Ëæ—°Õ“»—¬ ™◊ËÕ«à“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‡ªìπ∫ÿ≠ ∫ÿ§§≈®–≈–∫“ª‰¥â°Á‡æ√“–‰¥âøíß∏√√¡ ®– §π‡¥‘ π ∑“߉°≈¬à Õ ¡‡ÀπÁ ¥ ‡Àπ◊Ë Õ ¬‡¡◊Ë Õ ¬≈â “ ∑”∫ÿ≠∂«“¬∑“π‰¥â°Á‡æ√“–‰¥âøíß∏√√¡ ∂Ⓣ¡à‰¥âøí߇ ’¬°”≈—߉ª ·≈–¬àÕ¡ª√“√∂π“∑’®–‡¢â“ Ÿ∑æ°Õ“»—¬ Ë à ’Ë — ∏√√¡ °Á®–‰¡à¡’»√—∑∏“ ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’»√—∑∏“ °Á°≈“¬‡ªìπ‡¡◊ËÕæ—°ºàÕπ —°§√Ÿà°Á®–‰¥â°”≈—ߧ◊π¡“ À√◊ÕºŸâ∑’ËÕÕ° Ÿà ¡‘®©“∑‘∞‘ ·¡â ‘ËߢÕß —°‡≈Á°πâÕ¬‡æ’¬ß¢â“«∑—ææ’Àπ÷Ëß°≈“ß·®âß μâÕßμ“°·¥¥ μ“°≈¡ ∑”„À⺑«æ√√≥ °Á¡Õ“®®–„À≥⠮–√—°…“»’≈À√◊Õ®–‡®√‘≠¿“«π“ ‰À«â ‘À¡Õߧ≈È” ‡¡◊Õ‰¥â‡¢â“¡“æ—° º‘«æ√√≥®÷ß°≈—∫ߥߓ¡ Ë æ√– «¥¡πμå ≈â«π∑”‰¡à‰¥â∑—Èß ‘Èπ ·μà®–∑”‰¥â°Á
 • 5. ‡æ√“–«à“‰¥âøíß∏√√¡ øíß·≈â«√Ÿâ®—°∫ÿ≠ ∫“ª «à“∑” ·°à™’«‘μ‡√“ ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ¥Õ°‰¡â∑’Ë¡’ ’ «¬ ‡° √¡’Õ¬à“ßπ’È®–‰¥â∫ÿ≠¡“° ∑”Õ¬à“ßπ’È®–‰¥â¡πÿ…¬å ¡∫—μ‘ πÈ”À«“πÀÕ¡ ¬àÕ¡¥÷ߥŸ¥À¡Ÿà¿¡√º’‡ ◊ÈÕ„Àâ¡“¥Ÿ¥°‘π‰¥â∑‘æ¬å ¡∫—μ‘ ‰¥âπ‘ææ“π ¡∫—쑆©–π—Èπ °“√„Àâ πÈ”À«“ππ—Èπ†‡√“„Àâ ‘Ëß„¥‰ª  ‘Ëߥ’ Ê ‡À≈à“π—Èπ°Á®–∏√√¡∑“π ®÷ß™◊ËÕ«à“™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß À«π°≈—∫¡“ Ÿμ«‡√“‰¡à™“°Á‡√Á« ‡æ√“–°“√∑”∫ÿ≠¬àÕ¡ à— â  à«πºŸâ„¥¡’ μ‘ªí≠≠“ π”∏√√¡–‰ª —Ëß Õπ ¡’º≈‡ªì𧫓¡ ÿ¢‡ ¡Õ..„Àâ·°à™π∑—ÈßÀ≈“¬ ºŸâπ—Èπ™◊ËÕ«à“„ÀâπȔաƒμ∏√√¡ ∑ÿ°§√—ß∑’‡Ë √“∑”§«“¡¥’ º≈¢Õߧ«“¡¥’®–‡°‘¥ ȇæ√“–«à“™π∑—ÈßÀ≈“¬®– ”‡√Á®¡√√§º≈π‘ææ“π‰¥â ¢÷Èπ∑’Ë„®‡√“°àÕπ ∑”„Àâ„®‡√“ ∫“¬ ∂Ⓡ√“À¡—Ëπ∑”°Á‡æ√“–Õ“»—¬°“√øíßæ√– —∑∏√√¡ ºŸâ∑’ˉ¥âøíß∏√√¡ §«“¡¥’Õ¬à“ßμàÕ‡π◊Õß §«“¡¥’®–·ºà¢¬“¬ ¡’æ≈—ß∑’®– Ë Ë¬àÕ¡¡’®‘μ∑’˺àÕß„  ¬°„®¢Õßμπ‡Õß„À⠟ߢ÷Èπ®“° ¥÷ߥŸ¥ ‘Ëß∑’Ë¥’‡¢â“¡“ Ÿà™’«‘μ¢Õ߇√“μàÕ‰ª ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë„Àâ∫“ª°√√¡∑—ÈßÀ≈“¬ ¡’°”≈—ß„®∑”§«“¡¥’μàÕ‰ª  à«π „®‡√“¬àÕ¡ ∫“¬‡ªìπ ÿ¢ ‡æ√“–™π–§«“¡μ√–Àπ’Ë ‡°‘¥ºŸâ· ¥ß∏√√¡°Á‰¥â™◊ËÕ«à“„Àâ ‘Ëß∑’˪√–‡ √‘∞ „À⇠âπ∑“ß §«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà† àß°√–· §«“¡ª√“√∂π“¥’‰ª¢Õß°“√ √â“ߧ«“¡¥’ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“®÷ßμ√— «à“ ¬—ߺŸÕπ ‡¡◊ÕºŸ„Àâ ß ¡°“√„Àâ °Á®–¡’®μ„®¥’ß“¡ ‡°‘¥ â ◊Ë Ë â —Ë ‘纟â„Àâ∏√√¡∑“π ™◊ËÕ«à“„ÀâÕ¡ƒμ∏√√¡é §«“¡ºàÕß„ ¿“¬„π„® ºŸâ∑’Ë¡®‘μ„®ºàÕß„  ‰¡à¢ÿàπ¡—« ’ ∑à“π “∏ÿ™π∑—ßÀ≈“¬... ‡¡◊Õ‡√“‰¥â„Àâ∑“π·≈â« È Ë ‡»√â“À¡Õß ‡¡◊ËÕ≈–‚≈°¬àÕ¡¡’ ÿ§μ‘‡ªìπ∑’ËÀ«—߉¥â ¥—ß·¡â‰¡àÀ«—ß ‘ËߢÕßμà“ß Ê ‡ªìπ‡§√◊ËÕßμÕ∫·∑π°Áμ“¡ æ√–æÿ∑∏æ®πå«à“†·μà∑ÿ°§√—Èß∑’Ë„À≪ ¬àÕ¡®–∫—߇°‘¥‡ªìπ∫ÿ≠ – ¡Õ¬Ÿà 箑μ⁄‡μ Õ ß⁄°‘≈‘Ø˛‡ü†  ÿ§μ‘ ª“Ø‘°ß⁄¢“„π„® ´÷Ëß∫ÿ≠π’È®–¡’Õ“πÿ¿“扪¥÷ߥŸ¥ ‘Ëߥ’ Ê ¡“„Àâ ‡¡◊ËÕ®‘μ‰¡à‡»√â“À¡Õ߆ ÿ§μ‘‡ªìπ∑’ËÀ«—߉¥âé
 • 6. ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ ·Ààß‚≈° ‚Õ«“∑æ√–‡∂√– æ√–√“™ª√‘¬—μ‘ ÿ∏’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥§≈Õ߇°μÿç ‡√“∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â¡“∫«™æ√–„π‚§√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“„π§√—Èßπ’È π—∫‰¥â«à“‡ªìπ»“ π∑“¬“∑∑’Ë®–√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ ◊∫μàÕ‰ª °“√¥”√ßμπÕ¬Ÿà„π‡æ» ¡≥– ‡ªìπæ√–°ÁμâÕߪؑ∫—μ‘¥’ ªØ‘∫—μ‘™Õ∫  ÿª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—μ‘¥’ §◊Õ æÕ„®‡≈’Ȭߙ’«‘μÕ¬à“߇√’¬∫ßà“¬μ“¡æ√–«‘π—¬ ∫‘≥±∫“쇪ìπ«—μ√ æÕ„®„π ‘Ëß∑’ˇ√“¡’Õ¬Ÿà §«∫§ÿ¡μ—«‡Õ߉¥â ‡√’¬°«à“æÕ„®„πªí®®—¬ Ù ∑’ˇ¢“π”¡“∂«“¬ Õÿ™ª–Ø‘ªπ‚π æ√–‡ªìπºŸªØ‘∫μμ√ß π—π§◊Õ μ√ßμàÕ∏√√¡«‘π¬ μ√ßμàÕÀ≈—°°“√ªØ‘∫μ‘ §«∫§ÿ¡ ÿ í â —‘ Ë — —μ—«‡Õß„Àâμ—ÈßÕ¬Ÿà„π»’≈ √—°…“°“¬ «“®“ ·≈–„®¢Õßμπ„Àâ –Õ“¥ „Àâ ß∫ „Àâ «à“ß ≠“¬–ª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—쑇æ◊ËÕ√Ÿâ∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕßÕÕ°®“°∑ÿ°¢å À≈’°‡√âπ®“° ‘Ë߉¡à¥’§”«à“  ‘߉¡à¥ππ À¡“¬∂÷ß Õ∫“¬¡ÿ¢ ‘ß™—«√⓬ æ√–æÿ∑∏‡®â“μ√— «à“‡ªìπ∑“߇ ◊Õ¡ ºŸ„¥‡¥‘πμ“¡∑“ßπ’È Ë ’ —È Ë Ë Ë âºŸâπ—ÈπμâÕ߇ ◊ËÕ¡  “¡’®‘ª–Ø‘ªíπ‚π æ√–‡ªìπºŸâªØ‘∫—μ‘ ¡§«√ ‡À¡“– ¡ ∂Ÿ°°“≈– ∂Ÿ°‡∑»– √Ÿâ®—°°“≈ √Ÿâ®—°‡«≈“¡’§«“¡ ”√«¡æÕ‡À¡“–·°à§«“¡‡ªìπ ¡≥ “√Ÿª æ√–‡√“ªØ‘∫—쑉¥âÕ¬à“ßπ’È°Á‰¥â™◊ËÕ«à“ ¥”√߉«â´÷Ëßæ√–∏√√¡«‘π¬·≈– —πμ‘∏√√¡ ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠ —·Ààß‚≈° ‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑“ß„®¢Õߪ√–™“™π∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â ª√–°“»„À♓«‚≈°∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â√Ÿâ«à“»“ π“æÿ∑∏„πª√–‡∑»‰∑¬¬—߇®√‘≠√ÿà߇√◊ÕßÕ¬Ÿà ...π’È·À≈–‡ªìπ‡Àμÿ∑’Ë®–π”„Àâæ√–»“ π“¢Õ߇√“μ—Èß¡—ËπÕ¬ŸàμàÕ‰ª™—Ë«°“≈π“π À≈«ßæàÕ°Á¢ÕÕ”π«¬æ√„Àâ∑ÿ°∑à“π¡’§«“¡ ÿ¢„π‡æ» ¡≥– ¢ÕÕ”π«¬æ√ é °Õß∑ÿπÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠ √à«¡ π—∫ πÿ𠂧√ß°“√∫«™æ√– Ò, √Ÿª ‡¢â“æ√√…“
 • 7. ๑๐เรื่องเดนเรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโลมิงติใหม... นฟูศีลธรรมโลกแห การแผขยายและฟ
 • 8. ความจริ ง ที่ ก ำลั ง ปรากฏในป จ จุ บั น นี้ ก็ คื อ ...วั น เวลาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต สู อ นาคตสังคมไทยซึ่งเปนสังคมเปดและมีการติดตอกับตางประเทศที่กำลังกาวตามความเจริญทางเทคโนโลยีก็ ยอ มมี ก ารปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงตามไปด ว ย ไม เ พี ย งแต ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสังคมเทานั้น แมแตทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยเฉพาะความยึดมั่นในการเขาวัดปฏิบัติธรรมเริ่มลดนอยลงไปอยางนาใจหาย
 • 9. จากสิ่ ง ที่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ้ น ดั ง กล า ว ได มี ห มู ค ณะหลายองคกรเริ่มมองเห็นปญหา และตางหาวิธีการที่จะชวยกันแกไข และในหลากหลายคณะองคกรดังกลาวนั้นมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอธัมมชโย)ได มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะร ว มกั น ทุ ม เททั้ ง กำลั ง ทรั พ ยกำลังกาย กำลังสติปญญา ตลอดจนสรรพกำลังทุกรูปแบบ ที่ จ ะร ว มกั น ฟ น ฟู ใ ห สิ่ ง ดี ๆ กลั บ คื น มาสู สั ง คมไทยและสังคมโลก โดยไดริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ นับตั้งแตการปลูกฝงและสรางคานิยมในการเขาวัดปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย ดวยการรณรงคใหเยาวชนและประชาชนทั้ ง หลายไปร ว มประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมโดยมี ค ำขวั ญ ว า“ไปวัดทุกวันอาทิตย เพื่อสรางชีวิตใหมีคุณคา”
 • 10. นอกจากนี้ ยังจัดบรรพชาอุปสมบทหมูนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเป น ประจำตลอดป จ นกระทั่ ง ป จ จุ บั น ต อ มาวั ด พระธรรมกายได รั บ ความไว ว างใจจากพระมหาเถรานุ เ ถระทั่ ว ประเทศ และไดรับความรวมมือจากคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร ในการจั ด บรรพชาอุ ป สมบทตามวั ด ต า ง ๆ ใน๗๖ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศไทย และขณะนี้กำลังดำเนินการโครงการอุปสมบทหมูเขาพรรษา๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกจังหวัดทั่วไทย
 • 11. เป น สิ่ ง ที่ น า อั ศ จรรย เ ป น อย า งยิ่ งที่การบวชเขาพรรษาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศในปนี้ มีกุลบุตรผูมีจิตศรัทธาสมัครเขารับการบรรพชาอุปสมบทมากกวาทุ ก ป ทำให ฤ ดู เ ข า พรรษาป นี้ มี ภ าพแห ง ความปลาบปลื้ ม ป ติ ห ลายเหตุ ก ารณนับตั้งแตการจัดกิจกรรมตัดปอยผม และแห น าคธรรมทายาทให เ ป น ที่ อ นุ โ มทนาแกผคนในจังหวัดตาง ๆ และยังมีการบรรพชา ูพรอมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาของวัดตาง ๆทั่วประเทศ และหลังจากกิจกรรมตาง ๆสำเร็ จ ลง ก็ เ ข า สู ขั้ น ตอนการอบรมทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ซึ่ ง นอกจากจะใหการอบรมดานหลักธรรม โดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมของการคณะสงฆไทยแลวยั ง เน น ให มี ก ารฝ ก จิ ต ด ว ยการทำสมาธิภาวนา และผลจากการอบรมอยางตอเนื่องทำให เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เรื่ อ งน าอนุโมทนาสาธุการ ดังเรื่องราวที่พระธรรม-ทายาทจากศู น ย อ บรมต า ง ๆ ได เ ล าประสบการณที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของตน
 • 12. ผูมีชีวิตใหมในกายเดิม จากการปฏิ บั ติ ธ รรมอย า งจริ ง จั ง คนเราเกิดมาทำไม หลังจากไดนงสมาธิตงแตวนแรก ั่ ั้ ัและตอเนื่อง ทำใหพระธรรมทายาทที่เขา ที่เขาโครงการ จากที่เริ่มนั่งไปฟุงไป คิดโนนคิดนี่อบรม เริ่มพบกับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ดังเชน ครั้นไดกำหนดบริกรรมนิมิตในกลางกาย ตอมาพระธรรมทายาทเชาวลิต ชวธมฺโม อายุ ๓๐ ป ไมนานก็ไดพบกับจุดเล็ก ๆ อยูในทอง มองไปก็เห็น ตั ว แทนพระธรรมทายาทจากศู น ย อ บรม เหมือนรูในอากาศ เมื่อมองไปนิ่ง ๆ ก็รูดวยใจวาวัดใหมบางคลา (เจริญธรรม) จ.ฉะเชิงเทรา เปนองคพระ ตอนนันรูสกโลง สบาย ไมปวด ไมเมือย ้ ึ ่ “แตกอนเคยใชชวตแบบคนไมมหลัก  ีิ ี เหมื อ นไม มี ตั ว ตน แขน ขา หายไปไหนก็ ไ ม รูและไมวาจะไขวควาไดอะไรมาก็ไมเคยพอ ใจนิ่งมาก สนใจแตพระ เราเปนพระ พระเปนเราต อ งหาใหม ไ ปเรื่ อ ย ๆ แถมยั ง กิ น เหล า อัศจรรยใจมากวา พระมาอยูในตัวไดอยางไร และเขาสังคม เที่ยวเตร็ดเตรไปวัน ๆ แตพอ ตั้งแตไดพบกับพระภายใน ก็มีแตความสบายใจเขาอบรมในโครงการนี้ทำใหไดชุบชีวิตใหม ขนาดลืมตาแลวก็ยังรูสึกวาทานอยูกับเราตลอดเวลาได ม าปรั บ ชี วิ ต ที่ เ คยเสี ย ศู น ย ใ ห ก ลั บ มา ทำใหคิดแตสิ่งที่ดี ๆ อยากทำแตความดี เหมือนใจมั่ น คง ได พ บหลั ก ของชี วิ ต และรู แ ล ว ว า ของเรามีหลักยึดที่แทจริง”
 • 13. แมวิธีจะหลากหลายแตก็ไปไดบนทางเดียวกัน การฝกสมาธิในโครงการนี้ แมผูเขาอบรมจะเคยฝกการปฏิบัติมากอนหลายรูปแบบและหลายวิ ธี ก าร แต เ มื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง แล ว พบว า สามารถสอดคล อ งและดำเนิ น ไปไดอยางกลมกลืน อยางเชนพระธรรมทายาทบุญรักษ คุณธีโร อายุ ๓๖ ป ตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนยอบรมวัดหนาเกตุ จ.ปตตานี เลาวา “ตอนอายุ ๒๐ ป เคยฝกนั่งสมาธิแบบมโนมยิทธิและเพงกสิณไฟ และยังสามารถรักษาศีล ๕ไดบริสุทธิ์ ฝกนั่งสมาธิอยางตอเนื่องไดถึง ๔ ป จิตใจสงบเปนสมาธิมาก แตพองานมากขึ้นก็เริ่มหางจากการนัง จนเวลาผานไป ๑๐ กวาป จึงไดมาบวชและเริมนังสมาธิอยางจริงจังอีกครังในโครงการนี้ ่ ่ ่ ้ในชวงแรกที่เขาโครงการ ยังนั่งสมาธิตามแบบเดิมที่เคยฝกมา คือ กำหนดลมหายใจ ใหลมไหลเขาออกตามฐานของกาย และภาวนาพุทโธ ขณะนั่งภาวนาแบบเดิมก็เริ่มคิดวามันนาจะมีอะไรที่มากกวาความสงบ จึงเปลี่ยนมาทำตามที่หลวงพอสอน คือ ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เอาใจมาไวที่ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ อัศจรรยมาก เพราะใจนิ่งเร็วขึ้น สงบงายขึ้น สามารถเขาถึงความสบายได อ ย า งง า ย ๆ ถ า ใจยั ง ไม ส งบ ก็ จ ะพิ จ ารณามู ล กรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทั น ตา ตโจทวนไปทวนมา แลวจึงภาวนา “สัมมา อะระหัง” ประมาณ ๒-๓ นาที รางกายก็เริ่มเบา ใจขยายไดเมื่อทำใจเบา ๆ ไปเรื่อย ๆ โดยไมคิดอะไร อยู ๆ ก็มีดวงแกวโปรงใส ในขณะที่เอาใจจรดอยูกับดวงแกว ก็เห็นพระแกวใสลอยอยูสูงมาก คอย ๆ เอาจิตไปจับเบา ๆ นอมทานมาเบา ๆ มาวางไวตรงหนาตัก แลวทานก็เขามานั่งสมาธิอยูในตัว เปนพระแกวใส ...ตอนนี้ไมวาจะนั่ง นอน ยืน หรือเดินจะพยายามจรดใจนิ่ง ๆ ไวที่องคพระ และเพียงแคระลึกถึงทาน ก็จะเห็นทานได”
 • 14. หนึ่งตอสิบสำเร็จไดดวยใจเรา สิงทีเ่ ปนจุดเดนของชาวพุทธอยางหนึง ่ ่ก็คอ เมือพบกับสิงทีดงามในพระธรรมคำสอน ื ่ ่ ่ีแลว ก็มักอยากจะเผื่อแผและเชิญชวนผูคนที่ รั ก ทั้ ง หลายให ไ ด เ ข า มาร ว มปฏิ บั ติ แ ละสัมผัสกับความดีงามนันดวยกัน ซึงเปนทีหวังวา ้ ่ ่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการบวชพระเขาพรรษาป นี้ แ ล ว ก็ จ ะมี โ ครงการบวชเช น นี้ อี ก ในพรรษาหนา ซึงพระธรรมทายาทไดมสญญาใจ ่ ีักับพระเดชพระคุณหลวงพอและพระอาจารยประจำโครงการวา จะไปทำหนาทีกลยาณมิตร ่ัและเป น ผู น ำบุ ญ เชิ ญ ชวนชายไทยผู โ ชคดีใหเขามารวมบวชในโครงการนี้ อยางนอย๑ : ๑๐ คน
 • 15. โครงการบวชนี้...บอกอะไรไวบางอยาง ขณะที่ มี ก ารอบรมและปฏิ บั ติ ธ รรมของ พระพุ ท ธธรรมอั น บริ สุ ท ธิ์ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้พระธรรมทายาทตามศูนยตาง ๆ ผูที่อยูนอกศูนย กำลังบอกวา สันติสุขของโลก ความสงบอบรม ไมวาจะเปนอุบาสก อุบาสิกา หรือผูมีบุญ ของสั ง คม และความรุ ง เรื อ งอั น เกิ ด จากทั้งหลาย ตางก็รวมมือรวมใจกันจัดกิจกรรมตาง ๆ การพัฒนาทั้งหลาย หาใชเกิดจากวิทยาการเพื่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ด ว ยความป ติ ศ รั ท ธาต อ และความเจริญทางดานวัตถุอยางเดียวไมโครงการบวชทีกำลังดำเนินอยู บางแหงก็เชิญชวนกันไป ่ แตกลับมีจุดเริ่มตนจากความเจริญทางดานถวายภัตตาหารพระ บางแหงก็นมนตพระไปบิณฑบาต ิ จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยศรัทธาอันกอปรดวยบางแห ง ก็ ร ว มกั น ถวายยา ซึ่ ง กล า วได ว า ขณะนี้ ปญญา ที่นอกจากจะยังประโยชนแกตนเองความสุข ความสงบรมเย็น กำลังแผขยายและรุกเงียบ แลว ยังพรอมที่จะเปนผูใหแกชาวโลก ที่จะไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ดวยกระแสแหง กาวมาสูเสนทางแหงสันติสุขที่แทจริงนี้ดวย
 • 16. ทาน...ศีล...ภาวนาคือ ทางมาแหงบุญ เราทั้งหลายยอมตระหนักดีวา พระพุทธศาสนาที่ปู ยา ตา ยาย สืบทอดมาจนถึงยุคนี้ กำลังอยูในภาวะที่ตองการการทำนุบำรุงและสนับสนุนใหมีการสืบทอดพระธรรมคำสอนใหเจริญรุงเรืองยั่งยืนนานตอไป การไดเกิดเปนมนุษย ไดพบพระพุทธศาสนา พรอมทั้งมีโอกาสไดประพฤติปฏิบัติธรรมและมีสวนในการสืบทอดศาสนธรรมอันล้ำคาในครั้งนี้ จึงเปนโชคดีที่เราทั้งหลายผูมีกุศลศรัทธาจั ก ได อ ริ ย ทรั พ ย เ พื่ อ สั่ ง สมบุ ญ บารมี ให มี ชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ค า ทั้ ง ในภพชาติ นี้ ภพชาติ เ บื้ อ งหน าตราบกระทั่งเขาสูพระนิพพาน เพราะจากปรากฏการณครั้งสำคัญแหงพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ได ก ลายเป น สิ่ ง เตื อ นใจให พ วกเราตระหนั ก ว า บั ด นี้ พุ ท ธบุ ต รผู เ ป น ศาสนทายาทแหงพระบรมศาสดาไดบังเกิดขึ้นแลว ปฏิคาหกหรือผูเปนเนื้อนาบุญอันอุดมกำลังรอเราทั้งหลายอยูเราผูเปนทายกจึงควรจะไปรวมกันตักตวงบุญจากนาบุญอันพิสุทธิ์เชนนี้ ดวยการทำทาน เชน ตักบาตรถวายภัตตาหาร ยารักษาโรค ผาสบงจีวร ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ที่เหมาะสมแกสมณบริโภคซึ่งจะเปนโชคดีของเราที่จะไดบุญใหญกับทาน ดังที่ในพระไตรปฎก กลาวไววา
 • 17. “พระสงฆนี้ กวางขวาง ใหญโต หาประมาณมิได ดุจมหาสมุทร เปนผูประเสริฐสุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูแกลวกลาในหมูนรชน เปนผูประกาศธรรมยังโลกใหสวาง ชนเหลาใดใหทานอุทิศสงฆ ชนเหลานั้นชื่อวา ใหดีแลว บูชาดีแลว บวงสรวงดีแลว ทักษิณาที่ตั้งไวแลวในสงฆนั้น มีผลมาก อันพระพุทธเจาทรงสรรเสริญ” (อภิ.กถา. ๓๗/๕๘๘) ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาจะยืนยงคงมั่นขึ้ น อยู กั บ พุ ท ธบริ ษั ท ๔ ซึ่ ง ได แ ก พ ระภิ ก ษุ สามเณรอุบาสก อุบาสิกา ไดทำหนาที่ของตนอยางสมบูรณ ซึ่งนอกจากจะไดถวายทานแลว แมหากมีเวลา ก็ควรจะตองเขาไปรวมปฏิบตธรรม ทังการรักษาศีล เชน ในวันธรรมดา ัิ ้
 • 18. อาจจะถื อ ศี ล ๕ ครั้ น ถึ ง วั น พระอาจจะถื อ ศี ล ๘ให เ ป น วั น พิ เ ศษสำหรั บ การเป น นั ก สร า งบารมีที่ไดชื่อวาเปนผูใกลชิดพระรัตนตรัย ขณะเดียวกันเราก็จะไมลมทีจะทำสมาธิเจริญภาวนา เพือยังใจของเรา ื ่ ่ใหสงบรมเย็น ดังพระพุทธธรรมคำสอนวา ละเวนความชั่ว ทำแตความดี และทำใจของตนใหผองใส ดังนัน การจัดกิจกรรมของโครงการบวชพระ ้เขาพรรษานับแสนรูปครั้งนี้ จึงเปนมิติใหมแหงการเผยแผและฟนฟูพระพุทธศาสนา เปนสิ่งแสดงถึงความสามัคคี และความเปนปกแผนของพุทธบริษท ๔ ัทีจะรวมมือกันจรรโลงพระพุทธศาสนาใหเจริญกาวหนา ่เพื่อสืบทอดพระพุทธธรรมคำสอนไปสูอนุชนรุนหลังใหไดพบกับแสงสวางแหงการดำเนินชีวิตบนเสนทางอันประเสริฐที่แทจริง
 • 19. Ú¯μ—°∫“μ√æ√–≈â“π√Ÿª‡√◊ËÕß : Õ—≠™≈’ ‡√◊Õß®‘μ μ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ »√—∑∏“¥ÿ® “¬Ωπ
 • 20. π÷°¬âÕπ‰ªμ—Èß·μà ¡—¬æÿ∑∏°“≈ æ√–æÿ∑∏»“ π“¥”√ß ◊∫μàÕ¡“‰¥â®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È ‡æ√“– “¬∏“√·Ààß»√—∑∏“Õ—π™ÿ¡‡¬Áπ¢Õ߇À≈à“æÿ∑∏»“ π‘°™π à∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’ËÀ≈—Ëß√‘π≈ß„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ §Õ¬∫”√ÿßÀ≈àÕ‡≈’Ȭßæ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ ºŸ‡â ªìπ»“ π∑“¬“∑„À⇮√‘≠√ÿ߇√◊Õß„πæ√–æÿ∑∏»“ π“¥â«¬ªí®®—¬ Ù àÕÿª∂—¡¿å∫”√ÿß„Àâ∑à“π¡’°”≈—ß°“¬°”≈—ß„®„π°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·≈–‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ°‰ª ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠Õ—πª√–‡ √‘∞„Àâ°—∫™“«‚≈° π—∫‡ªì𧫓¡‚™§¥’∑‚’Ë §√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿ∫“π àâ∑—Ë«‰∑¬ ‰¥â∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¥”√‘¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï´÷߉¥â¥”‡π‘π°“√¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊Õß®πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ¥—ßπ—π ‡æ◊Õæ≈‘°øóπ Ë Ë È Ë ô§◊π°√–· »√—∑∏“™“«æÿ∑∏∑’‡Ë §¬‡À’¬«‡©“ „Àâ°≈—∫™ÿ¡™◊π‡∫‘°∫“π¥—߇¥‘¡¥â«¬ Ë à Ë°√–· ∏√√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï®÷ß¡’¥”√‘„À⢬“¬‚§√ß°“√μ—°∫“μ√æ√– ı, √Ÿª ‡ªìπμ—°∫“μ√æ√– Ò,, √Ÿª  √â“ߪ√“°Ø°“√≥å„π°“√∑”§«“¡¥’Õππà“ª≈◊¡ªïμ¬ß¢÷π ¥—ß‡™àπ ¿“æß“πμ—°∫“μ√ — È ‘ ‘Ë Èæ√–°«à“æ—π√Ÿª∑’Ë®—¥¢÷Èπ„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë
 • 21. μ—°∫“μ√æ√– Û,ı √Ÿª ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úı °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ ‰¥â 8 ¡’æ‘∏’μ—°∫“μ√¥Õ°‰¡â·≈–¢â“« “√Õ“À“√·Àâß·¥à ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ æ√–¿‘°…ÿ ß¶å Û,ı √Ÿª¢÷π ≥ ∂ππÀπâ“æ√–¡≥±ª È «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑√“™«√¡À“«‘À“√ Õ.æ√–æÿ∑∏∫“∑ ®. √–∫ÿ√’ ‚¥¬¡’æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–∏√√¡ªîÆ° ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑œ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“° ¥√.™‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡√μπ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‘— È È ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  π“¬∂“«√ æ√À¡¡’™—¬ ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡ªìπºŸâ·∑π°≈à“«√“¬ß“π ¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– °“√μ—°∫“μ√§√—Èßπ’Ȭ—߇ªìπ°“√μ—°∫“μ√©≈Õßæ√–¿‘°…ÿ∫«™„À¡à∑ÿ°√Ÿª„π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ∑’ˉ¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà √ÿàπ‡¢â“æ√√…“ Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ‡ªìπÕ¬à“ߥ’®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–∏√√¡ªîÆ° ∑à“π‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑√“™«√¡À“«‘À“√ §≥– ß¶å„π®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ °√¡∑À“√¡â“∑’Ë Ù √—°…“æ√–Õß§å °√¡∑À“√¡â“∑’Ë ı √—°…“æ√–Õߧå°√¡∑À“√¡â“®—ßÀ«—¥∑À“√∫° √–∫ÿ√’ ∫√‘…—∑‡Õ°™π·≈–‚√߇√’¬πμà“ß Ê V-Peace Õߧå°√Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈° «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 • 22. μ—°∫“μ√æ√– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˘  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ‰¥â¡’æ‘∏’ Ò,ÒÒÒ √Ÿªμ—°∫“μ√æ√– Ò,ÒÒÒ √Ÿª ≥ ≈“πÕ‡π°ª√– ß§å 8¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ «‘∑¬“‡¢μæ√–√“™«—ß π“¡ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡®—π∑√å ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–√“™√—μπ¡ÿπ’ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘®“°º».¥√.∫ÿ»√“°√≥å ¡À“‚¬∏’ ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’ ΩÉ“¬°‘®°“√π—°»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  ¥√.»ÿ¿™—¬ »√’»ÿ¿Õ—°…√ π”°≈à“«§”· ¥ßμπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– §«“¡ ”‡√Á®„π§√—Èßπ’È ‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®ßÀ«—¥π§√ª∞¡·≈–®—ßÀ«—¥„°≈⇧’¬ß §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π∑ÿ°∑à“π »Ÿπ¬å°≈¬“≥¡‘μ√ — —®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ ”π÷°√—°∫â“π‡°‘¥  ‚¡ √‚√μ“√’Ëπ§√ª∞¡ ∫√‘…—∑‡π‡®Õ√å°‘ø ∫√‘…—∑™“μ√“¡◊Õ ∫√‘…—∑∑‘æ¬å “¬™≈ ∫√‘…—∑ ·≈π¥å ·Õπ¥å ‡Œâ“ å ®”°—¥ (¡À“™π) ∫√‘…—∑ ‚Œ¡ ‚ª√¥—° å ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ (¡À“™π)¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ™¡√¡ ¡“∏‘‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ »‘…¬å‡°à“™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ Õߧå°√¿“§‡Õ°™π ∫√‘…∑ Àâ“ß√â“π æàէ⓪√–™“™π®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ V-Peace Õߧå°√ —Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈°  Àæ—π∏å√«¡„®‰∑¬∑—Èß™“μ‘  ¡“§¡∫—≥±‘μ√—μπå «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 • 23. μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª 8 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÙ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ¡’ ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ æ‘∏’μ—°∫“μ√æ√– Ò,Úı √Ÿª ≥ ∂ππ°Õ∫°ÿ≈Õÿ∑‘» Û ‡∑»∫“≈μ”∫≈§≈Õß·ß– Õ. –‡¥“ ®. ß¢≈“ ‚¥¬ ‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡∑æ«’√“¿√≥å ‡®â“§≥– ¿“§ Ò¯ ¡“‡ªìπª√–∏“π ß¶å ·≈–‰¥â√—∫‡°’¬√μ‘ ®“°π“ß«‘®‘μ√≈—°…≥å ¡ÿ ‘°√“…Æ√å 𓬰Õߧ尓√ ∫√‘À“√ à«πμ”∫≈æ—ß≈“ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬¶√“«“  °—≈œ«√æ√√≥ π‘√π¥√å ¢ ‡ªìπºŸ·∑ππ”°≈à“«§”· ¥ß — ÿ â μπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– ‡æ◊Õ· ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏ Ë Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥ß“π§√—ß𒉥â√∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â·°à §≥– ß¶å®ßÀ«—¥ ß¢≈“ ®—ßÀ«—¥ È È — — ß¢≈“ ‡∑»∫“≈μ”∫≈§≈Õß·ß– ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß –‡¥“ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈æ—ß≈“ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈∑à“‚æ∏‘Ï Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πμ”∫≈‡¢“¡’‡°’¬√μ‘  ∂“π’μ”√«®¿Ÿ∏√§≈Õß·ß– »Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√ –‡¥“·°â«»Ÿπ¬å°—≈¬“≥¡‘μ√À“¥„À≠à  ¡“§¡ à߇ √‘¡»’≈∏√√¡¿“§„μâ ™¡√¡∫â“π ’¢“« ™¡√¡„®„  ß¢≈“ ∑À“√°Õß∫‘π ıˆ ®“°Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à π—°‡√’¬π V-Star ‚√߇√’¬π¢√√§å™—¬°—¡æ≈“ππ∑åÕπÿ √≥å π—°»÷°…“«‘™“∑À“√‚√߇√’¬π¢√√§å™—¬°—¡æ≈“ππ∑åÕπÿ √≥å π—°‡√’¬π∫â“π¬“߇°“– ‚√߇√’¬π àÕß· ß«‘∑¬“ Õ“ “ ¡—§√ªÑÕß°—π¿—¬æ≈‡√◊Õπ μ”√«®®√“®√ ∂“π’§≈Õß·ß– V-Peace Õߧå°√Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ‚≈° «—¥æ√–∏√√¡°“¬·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬
 • 24. ๓๔เรื่องจากปกเรื่อง : กองบรรณาธิการ รูคุณทาน แทนคุณทาน ประกาศคุณทาน ดวยกตัญูกตเวทิตา กฐินบูชาธรรม
 • 25. แสงโชตนาการ...ที่สองสวางจากคบเพลิง ตลอดเวลาของการสรางวัดพระธรรมกายนั บ ร อ ย นั บ พั น ดวง ยั ง เที ย บค า ไม ไ ด กั บ ความ คุ ณ ยายอาจารย ท า นจะคอยแนะนำพร่ ำ สอนสวางแหงดวงอาทิตยยามเที่ยงวันในคิมหันตฤดู ใหศิษยทุกคนตั้งมั่นอยูในเสนทางธรรม ทานคอยที่ ไ ร เ มฆหมอกฉั น ใด ภารกิ จ อั น ยิ่ ง ใหญ ข อง ประคั บ ประคอง ชี้ แ นะแนวทางการสร า งบุ ญ“ครู อ าจารย ” ผู ท ำหน า ที่ ม อบแสงสว า งแห ง อยูเสมอ โดยมุงเนนใหทุกคนรูจักรักษาระเบียบดวงปญญาแกเหลาศิษยทั้งหลาย ก็ทรงคุณอเนก วินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมอนันตอยางจะนับประมาณมิไดฉันนั้น เปนชีวิตจิตใจ เฉกเชนในยามนี้ แมดวงประทีปธรรม คือ จนอาจกลาวไดวา วัดพระธรรมกายในวันนี้พระมงคลเทพมุนี หลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ไดชื่อวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในประเทศ มีคนมายอดมหาปู ช นี ย าจารย ผู ค น พบวิ ช ชาธรรมกาย ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมมากที่ สุ ด ในโลก ล ว นมีจะได ล าลั บ ดั บ แสงลง ผู สื บ สานมโนปณิ ธ าน คุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูงตอมา คือ คุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร เปนผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จทุกอยางทุกประการขนนกยูง ศิษยเอกผูเปน “หนึ่งไมมีสอง” ยังยึดมั่น ใหเราทุกคนไดจดจารึกไวในดวงใจวาต อ คำสั่ ง ของครู บ าอาจารย ที่ มิ ใ ห ท อดทิ้ ง การ “ถาไมมีคุณยาย ก็ไมมีหลวงพอ ถาไมมีสอนธรรมะ หลวงพอ ก็ไมมีวัดพระธรรมกาย” จนกระทั่ ง ได ม าพบกั บ หมู ค ณะที่ มี ห น า ที่ ดวยความกตัญูกตเวทีที่มีอยูอยางเปยมลนสื บ สานงานครู อ ย า งยิ่ ง ใหญ ใ นเวลาต อ มา แม ตอครูบาอาจารย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอคุณยายอาจารยทานจะไมรูหนังสือ แตไดอาศัย ธัมมชโย) จึงมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่สติปญญาจากการเขาถึงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้ง จะสืบสานงานทุกอยางที่คุณยายอาจารยตั้งใจไวมาใชในการอบรมสั่งสอนลูกศิษยรุนแลวรุนเลา จน ใหสำเร็จลุลวง ไมวาจะเปนการหลอรูปเหมือนท า นมี ลู ก ศิ ษ ย ผู เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาเป น จำนวนมาก หลวงปูวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ดวยทองคำ เพื่อหนึ่งในนั้น คือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอ ประดิษฐานไวภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีธั ม มชโย) ของพวกเราทุ ก คน ท า นได ร วบรวม ให ม หาชนได ก ราบไหว บู ช า และการสถาปนาหมูคณะที่ตั้งใจอุทิศชีวิตใหกับพระศาสนา เพื่อมา มหาธรรมกายเจดียใหเสร็จโดยเร็วพลัน เพราะบุกเบิกสรางสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ ทองทุงนา อยากจะใหคุณยายอาจารยไดเห็นกอนที่ทานจะรังสิต แหงตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ละสังขาร และเหนือสิ่งอื่นใด ยังไดแสดงออกซึ่งจังหวัดปทุมธานี และไดบังเกิด “วัดพระธรรมกาย” ความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารยอยางยิ่งใหญใหเราไดมาประพฤติปฏิบัติธรรมในปจจุบัน
 • 26. ในงานพิ ธี จุ ด ไฟแก ว สลายร า งคุ ณ ยายอาจารย มหานุสรณแดคุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกามหารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร ขนนกยู ง ซึ่ ง เหล า จันทร ขนนกยูง อาคารหลังนี้จะเปนศูนยกลางการพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนเหลาศิษยานุศิษย เผยแผพระพุทธศาสนาระดับโลกในทุก ๆ ดานทั้งภายในและตางประเทศตางเดินทางมารวมงาน ไดแกนับแสนคน เปนศูนยกลางงานฟนฟูศีลธรรมโลก จากนั้ น พระเดชพระคุ ณ หลวงพ อ ได ตลอดเวลาที่ผานมา วัดพระธรรมกายไดปรารภเหตุการสรางมหากุศล เพื่อนอมบูชาธรรม อบรมศี ล ธรรมให แ ก นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแด คุ ณ ยายอาจารย อ ย า งตลอดต อ เนื่ อ ง เช น รวมทั้งบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนการถวายมหาสังฆทานแดคณะสงฆทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผานโครงการตาง ๆหลายหมื่ น รู ป การทอดกฐิ น บู ช าธรรมคุ ณ ยาย อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาททั้งชายและหญิงเปนประจำทุกป ซึ่งไดยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาตั้งแต โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ทั้งพระภิกษุสมัยที่คุณยายอาจารยยังอยู และสามเณร โครงการเด็กดี V-Star ผูนำฟนฟู โดยเฉพาะอยางยิ่งในปพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ ศีลธรรมโลก ฯลฯ และในป พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๓การทอดกฐินคุณยายไดเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ให วัดพระธรรมกายยังไดจัดโครงการอุปสมบทหมูลูกหลานคุณยายไดปลื้มปติใจกันทั่วโลก นั่นคือ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ขึ้นเปนจำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารยฯ วาระครบรอบ โครงการบวชอุบาสิกาแกว ๑๐๐,๐๐๐ คน และ๑๐๑ ป ๕๐๐,๐๐๐ คน และในวั น ที่ ๑๖-๒๙ ธั น วาคม สำหรับ “อาคาร ๑๐๐ ป คุณยายอาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ จะจัดโครงการบวชอุบาสิกาแกวมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง” เปนอาคารที่ อีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งตลอดเวลา ๔๐ ป ที่ผานพระราชภาวนาวิ สุ ท ธิ์ ด ำริ ใ ห ส ร า งขึ้ น เพื่ อ เป น มา วั ด พระธรรมกายได อ บรมศี ล ธรรมให แ ก
 • 27. มหาชนไปแล ว หลายล า นคน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ฟ น ฟู นั บ ตั้ ง แต ขุ ด ดิ น ก อ นแรกในวั น บุ ก เบิ กศีลธรรมใหกลับคืนมาสูโลกของเรา สรางวัดพระธรรมกายจนมาถึงวันนี้ เปนเวลานานเปนศูนยกลางการบริหารงานเผยแผ กวา ๔๐ ปแลว จึงนับเปนเวลาอันเหมาะสมที่จะพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก สรางสำนักงานถาวรขนาดใหญใหเพียงพอตอการ อาคารหลังนี้จะเปนสถานที่ที่มีพระภิกษุ ขยายงานเผยแผพระพุทธศาสนาที่รุดหนาไปอยางและชาวพุทธจากทั่วโลกมารวมกันเผยแผธรรมะ ก า วกระโดด และเพื่ อ น อ มบู ช าธรรมแด ย อดไปสู ม หาชนในประเทศต า ง ๆ ซึ่ ง นอกจาก มหาปูชนียาจารยผูสืบสายธรรมจะทำใหพระพุทธศาสนามั่นคงเปนปกแผนมาก ทุกภาพแหงความดีงามไดพิสูจนใหเห็นขึ้นแลว พุทธบุตรจากทั่วโลกยังจะไดแลกเปลี่ยน ถึ ง ปณิ ธ านอั น แน ว แน ข องพระราชภาวนาวิ สุ ท ธิ์ความรูซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำใหเกิดความเขาใจ หลวงพ อ ธั ม มชโย ที่ ทุ ม เททั้ ง ชี วิ ต และจิ ต ใจกั น และสมั ค รสมานสามั ค คี กั น ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่ อ ตอบแทนพระคุ ณ อั น หาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด ข องจะเปนการเชื่อมสายสัมพันธกับองคกรพุทธจาก คุณยายอาจารยทั่ ว โลก ซึ่ ง จะช ว ยสร า งเอกภาพให เ กิ ด ขึ้ น แก และเพื่อใหภาพการสรางบารมีอันยิ่งใหญพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี ในครั้งนี้ เปนภาพแหงความภาคภูมิใจวาเราไดเปนศูนยรวมงานวิชาการ “ทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อครูอาจารยที่เรารักและเคารพทางพระพุทธศาสนาของโลก บูชามากที่สุด” ขอใหเรามารวมกันสถาปนาอาคาร วัดพระธรรมกายจะเชิญนักวิชาการระดับ ๑๐๐ ป คุณยายอาจารยฯ ใหเปนภาพมหากุศลโลกมาทำงานรวมกันที่อาคารหลังนี้ เพื่อตรวจ ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร ป ระทั บ ไว ใ นกลางดวงบุ ญชำระพระไตรปฎก และคัมภีรเกา ๆ ทุกนิกาย อันสวางไสวของยอดนักสรางบารมีทุกคน ที่นึกถึงจากทั่วโลก ที่เก็บไวในที่ตาง ๆ เชน ในเปลือกไม ครั้งใด ปลื้มใจทุกครั้ง ตราบกระทั่งในใบลาน ในแผนหิน ฯลฯ เพื่อจัดทำพระไตร- ถึงที่สุดแหงธรรมป ฎ กที่ มี เ นื้ อ หาสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด แล ว แปลเป นภาษาต า ง ๆ เพื่ อ ให ค นทั่ ว โลกสามารถศึ ก ษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสะดวกมากขึ้นเปนสถานที่เรียนพระปริยัติธรรม อาคารหลั ง นี้ จ ะเป น ที่ ร องรั บ การศึ ก ษาพระบาลีและนักธรรมของพระภิกษุและสามเณรที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น การมีอาคารเรียนและระบบโสตทั ศ นู ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ทั น สมั ยครบครัน จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสราง“ครูสอนศีลธรรมของชาวโลก” เพื่อเปนกำลังหลักในการเผยแผและสืบทอดอายุพระศาสนาสืบไป
 • 28. Ù∑∫∑«π∫ÿ≠‡√◊ËÕß : Õÿ∫≈‡¢’¬« ˆ ∫ÿ≠„À≠à ¡À“°ÿ»≈ «—π ¡“∏‘‚≈° ‚™§¥’Õ—π¡À“»“≈¢Õß™“«‚≈° ∑’ˉ¥â¡’‚Õ°“ æ∫· ß «à“ßπ”∑“ß™’«‘μ §◊Õ Õߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“-  —¡æÿ∑∏‡®â“ ∑”„Àâ«—ππ’ȇªìπ«—π¥’∑’Ë ÿ¥«—πÀπ÷Ëß„π™’«‘μ¢Õßπ—° √â“ß∫“√¡’∑ÿ°§π ∑’ˉ¥â ≈–‡«≈“Õ—π¡’§à“ ¡“· «ßÀ“Àπ∑“ß “¬°≈“ß Àπ∑“ß·Ààß —πμ‘¿“æ∑’Ë™π∑—Ë«‚≈°· «ßÀ“ ‡æ√“–μà“߇ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß °“√∑”∫ÿ≠„À≠à√à«¡°—π‡ªìπÀ¡Ÿà§≥– „π«—π∑’Ë —ߧ¡‚≈°¢“¥·§≈πºŸâπ”„π°“√ √â“ߧ«“¡¥’ ¢“¥·§≈π¬Õ¥ °—≈¬“≥¡‘μ√∑’Ë®–§Õ¬™’È·π–Àπ∑“ß™’«‘μ∑’Ë∂Ÿ°μâÕߥ’ß“¡
 • 29. ‡æ√“–À“°‡ª√’¬∫°—≈¬“≥¡‘μ√‡ªìπ¿“æ«“¥§ß‡ªìπ‡ ¡◊Õπ¿“æ„πÕÿ¥¡§μ‘¢Õß®‘μ√°√ ∑’‰¡àÕ“® ◊Õ Ë ËÕÕ°¡“¥â«¬ª≈“¬æŸ°π·≈– ’ πÕ—π«‘®μ√ À“°‡ª√’¬∫ à— — ‘‡ªìπ°«’πæπ∏å §ß‰¡à¡§μ°«’§π„¥  “¡“√∂∑’®–Õ¥„® ‘ ’’ Ë𔉪„ à∑à«ß∑”πÕߢÕß∫∑‡æ≈ßÕ—π‰æ‡√“– „ÀâºàÕπ§≈“¬§«“¡∑ÿ°¢å„¥ πÕ°‡ ’¬®“°§«“¡∑ÿ¡‡∑‡ ’¬ ≈– à∑’ˇ°‘¥®“° Ú ¡◊Õ ·≈– Ò À—«„®¢Õß™“«æÿ∑∏ ´÷ËßÀ≈Õ¡√«¡‡ªìπÀπ÷߇¥’¬«°—π ‡À¡◊Õπ¥«ßμ–«—π∑’¡¥«ß Ë Ë’‡¥’¬« ®÷ß “¡“√∂ √â“ß¿“æª√–«—μ‘»“ μ√å·Ààß°“√ √â“ߧ«“¡¥’‡™àππ’„Àâ∫߇°‘¥¢÷π‰¥â π—π§◊Õ ˆ ∫ÿ≠„À≠à È — È Ë‡π◊ËÕß„π«—π ¡“∏‘‚≈° (ˆ  ‘ßÀ“§¡) ´÷Ëß®—¥¢÷Èπ„π«—πÕ“∑‘μ¬å∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ≥  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ Ò æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– æ‘∏’°√√¡„π«—ππ’È ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬°“√ «¥¡πμ凮√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“ °≈—Ëπ„®„Àâ„   –Õ“¥∫√‘ ÿ∑∏‘χæ◊ËÕ√Õß√—∫∫ÿ≠„À≠à„π«—π ¡“∏‘‚≈°π’È ®“°π—Èπ®÷ߪ√–°Õ∫æ‘∏’∫Ÿ™“¢â“«æ√– ´÷Ë߉¥â∂◊ժؑ∫—쑇ªìπ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“¬“«π“π°«à“ Ù ªï·≈â«‚¥¬®—¥¢÷Èπ∑ÿ°«—πÕ“∑‘μ¬åμâπ‡¥◊Õπ ..∂◊Õ‡ªìπ∫ÿ≠„À≠à∑’Ë¡’Õ“π‘ ß å®–π—∫ª√–¡“≥¡‘‰¥â
 • 30. √–¥—∫‚≈° ªï∑’Ë ÚÛ À≈—ß®“°∑’ “∏ÿ™πºŸ¡∫≠√à«¡°—π°≈à“«§”∂«“¬ Ë â’ÿ Úæ‘∏’¡ÿ∑‘μ“ —°°“√–æ√–¿‘°…ÿ- “¡‡≥√ ¿—μμ“À“√‡ªìπ —߶∑“π·¥à§≥– ß¶å∑«ª√–‡∑»·≈– —Ë ™à«¬°—πª√–‡§π¿—μμ“À“√¥â«¬§«“¡ªïμ‘„® Õ‘Ë¡∫ÿ≠ °—π∂â«πÀπâ“ „π™à«ß∫à“¬°Á‡ªìπ‡«≈“ ”§—≠∑’Ëæ«°‡√“ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ∑ÿ°§π√Õ§Õ¬ π—π§◊Õ æ‘∏¡∑μ“ —°°“√–·¥àæ√–¿‘°…ÿ Ë ’ÿ‘  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ´÷Ëߪïπ¡’’È ºŸâ Õ∫‰¥â®“° ”π—°‡√’¬π∑—Ë«ª√–‡∑» ®”π«π ÙÛ √Ÿª
 • 31. «—¥√“™‚Õ√ “√“¡ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√¡Õ∫æ—¥√Õß ·≈–ºâ“‰μ√·¥àæ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫‰¥â‡ª√’¬≠- ∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§ ´÷Ëß∑à“π‰¥â‡¡μμ“„Àâ‚Õ«“∑Õ¬à“ß πà“ª√–∑—∫„® æ‘∏’¡ÿ∑‘μ“ —°°“√–æ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ºŸâ Õ∫ ‰¥â‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π’È «—¥æ√–∏√√¡°“¬‰¥â ®—¥Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπª√–®”∑ÿ°ªï‰¡à‡§¬¢“¥ π—∫ μ—Èß·μàªïæÿ∑∏»—°√“™ ÚıÛÒ ‡ªìπμâπ¡“ ·≈–„πªïπ’È π—∫‡ªìπ§√—ß∑’Ë ÚÛ ·Ààߧ«“¡¿“§¿Ÿ¡„® ∑—ßπ’È ‡π◊Õß®“° È ‘ È Ë Û æ‘∏’¡Õ∫‚≈à‡°’¬√쑬»·≈–∑ÿπ°“√»÷°…“ æ√–√“™¿“«π“«‘ ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ‡®â“Õ“«“  ÿ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ∑à“π‡≈Á߇ÀÁπ«à“„π°“√∏”√ß√—°…“ ‰«â´÷Ëß»“ π∏√√¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–∫√¡»“ ¥“ ·¥à ”π—°‡√’¬π∫“≈’¥’‡¥àπ∑—Ë«ª√–‡∑» μ≈Õ¥®π°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ° °«à“ ˜ ªï ·Ààß°“√ π—∫ πÿπ·≈–¡Õ∫∑ÿπ°“√ ‰ª ®”‡ªìπÕ¬à“߬‘ß∑’æ√–¿‘°…ÿ  “¡‡≥√ ®–μâÕß»÷°…“ Ë Ë»÷°…“„Àâ°—∫ ”π—°‡√’¬π∫“≈’¥’‡¥àπ∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬ „À⡧«“¡√Ÿ§«“¡‡¢â“„®∑’∂°μâÕß·¡à𬔄πæ√–∏√√¡- ’ â ËŸß“π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥ «‘π—¬Õ¬à“ß∂àÕß·∑âæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»“®“√¬å °√√¡°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâæÿ∑∏»“ π‘°™π∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â‡ÀÁπ‡®â“§≥–¿“§ ˜ ‡ªìπª√–∏“π ß¶å æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥ §ÿ≥§à“·≈–„À⧫“¡ ”§—≠·°à°“√§≥– ß¶å ‚¥¬‡©æ“–æ√–∏√√¡°‘μμ‘«ß»å (ª.∏. ˘, √“™∫—≥±‘μ) ‡®â“Õ“«“  ¥â“π°“√»÷°…“æ√–ª√‘¬μ∏√√¡ Õ—π¡’º≈μàÕ°“√ ◊∫μàÕ —‘
 • 32. Õ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“·≈–°“√‡º¬·ºàÀ≈—°∏√√¡§” Õπ„Àâ°«â“߉°≈ÕÕ°‰ª ´÷߇ªìπ∑’∑√“∫°—π¥’«“ °“√ ”‡√Á® Ë Ë à°“√»÷°…“¥â“πª√‘¬—μ‘∏√√¡√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ §◊Õ ‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’ˉ¥â¡“‚¥¬¬“° ·μà°“√®–√—°…“ ∂“π–·Ààߧ«“¡‡ªìπ ¡≥– ºŸâ¡ÿàߥ”√߇º¬·ºàæ√– —∑∏√√¡„À⬗Ë߬◊ππ“π ◊∫‰ª‡ªìπ»‘√‘ «— ¥‘Ï·°à —߶¡≥±≈π—Èπ ..π—∫‡ªìπ ‘Ëß∑’ˬ“°¬‘Ëß°«à“ ®“°π—È𠇪ìπ°“√√—∫øíß ÿπ∑√æ®πå√–¥—∫‚≈°·≈–°“√‡ªî¥„®¢ÕߺŸâ·∑π “¡‡≥√«—¥æ√–∏√√¡°“¬∑’ˇ√’¬°‡ ’¬ßª√∫¡◊Õ·Ààߧ«“¡™◊Ëπ™¡¥—ß°÷°°âÕ߉ª∑—Ë«∑—Èß ¿“∏√√¡°“¬ “°≈
 • 33.  ÿπ∑√æ®πå√–¥—∫‚≈° æ√–¡À“«ÿ≤‘™—¬ «ÿ±⁄≤‘™‚¬ (ª.∏. ˘) «—¥æ√–∏√√¡°“¬ °“√Õÿ∫μ¢π¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ μâÕß·≈°¡“¥â«¬Õ«—¬«– ‡≈◊Õ¥ ‡π◊Õ — ‘ ÷È È·≈–™’«‘μ ∑’Ë ≈–ÕÕ°‡ªìπ∑“π¡“°¡“¬‡°‘π°«à“®–§≥“π—∫‰¥â μâÕßÕ“»—¬§«“¡‡æ’¬√·≈–¡‚πª≥‘∏“π∑’ˬ‘Ëß„À≠à μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’ˬ“«π“π∂÷ß Ú ՠ߉¢¬· π¡À“°—ª ∂âÕ¬«®π–∑’ˇª≈àßÕÕ°®“°æ√–‚Õ…∞å ®÷ß Ÿß§à“¬‘Ëß°«à“√—μπ–„¥ Ê„π‚≈° ºŸâ„¥‰¥â»÷°…“¿“…“∫“≈’  ÿ¥¬Õ¥¿“…“∑’Ë∑√ß√—°…“æÿ∑∏«®π– ºŸâπ—Èπ®÷߉¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ ÿ¥¬Õ¥¢ÕߺŸâ¡’∫ÿ≠ æ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§∑ÿ°√Ÿª ®÷ß≈â«π‡ªìπºŸâ¡’∫ÿ≠∑’ˉ¥â»÷°…“«‘™“∑’ª√–‡ √‘∞∑’ ¥ ‡ªìπ«‘™“¢ÕߺŸ√Ÿâ ∑’®–π”擺Ÿ»°…“„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ®“°§«“¡∑ÿ°¢å Ë Ëÿ â Ë â÷‡¢â“∂÷ß∫√¡ ÿ¢ §◊Õ æ√–π‘ææ“π ·μà∑«à“ °“√»÷°…“®π°√–∑—Ë߇ªìπæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§π—Èπ ¡‘„™à‡√◊ËÕßßà“¬ ‡æ√“–μâÕß∑ÿࡇ∑™’«‘μ®‘μ„® »÷°…“¥â«¬§«“¡«‘√‘¬Õÿμ “À– æ“°‡æ’¬√欓¬“¡π“ππ—∫·√¡ªï ∫“ߧ√—Èß·¡â®–∑ÿà¡»÷°…“®π ÿ¥°”≈—ß ·μà‡¡◊Õº≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√¬—߉¡àª√“°Ø ®÷߬—߉¡àº“π°“√ Õ∫ Ë à·μà∑ÿ°√Ÿª°Á¡‘‰¥â¬àÕ∑âÕ ≈–∑‘ß°≈“ߧ—π ¬—ß§ß¡ÿß¡—π‡æ’¬√欓¬“¡μàÕ‰ª ·≈–‡¡◊Õ È à Ë Ëº≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√ª√“°Ø·≈â« ®÷߉¥â‡ªìπæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§„π«—ππ’È ·¡â√“ß«—≈·Ààߧ«“¡‡æ’¬√®–ª√“°Øº≈‡ªì𧫓¡ ”‡√Á®∑“ß°“√»÷°…“„Àâæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§∑ÿ°√Ÿª ‰¥â¥◊Ë¡°‘𧫓¡ª≈◊È¡ªïμ‘„®·≈–¿“§¿Ÿ¡„®„π¿“√°‘®∑“ß°“√»÷°…“∑’‡Ë  √Á® ‘π≈ß·≈â«°Áμ“¡ ·μà∑°√Ÿª¬—ß¡’¿“√°‘® ‘ È ÿ∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß°«à“ §◊Õ °“√ªØ‘∫—쑉μ√ ‘°¢“ »÷°…“‡æ◊ËÕ§«“¡À≈ÿ¥æâπ ·≈–¿“√°‘®„π°“√øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õߥ—ߧ√—Èßæÿ∑∏°“≈ ¬—ߧßμâÕߥ”‡π‘πμàÕ‰ªÕ¬à“߉¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß ∑à“¡°≈“ß°√–· °‘‡≈ ∑’°”≈—ß√ÿ¡‡√â“ √√æ —μ«å∑ßÀ≈“¬„Àâ¥π√π∑–¬“π Ë —È ‘ÈÕ¬“° · «ßÀ“Õ¬à“߉¡à√Ÿâ®—°®∫ ‘Èπ  àߺ≈„À⇰‘¥ªí≠À“ —ߧ¡¢÷Èπ¡“°¡“¬ ®π°√–∑—Ë߇°‘¥§«“¡ —∫ π«ÿà𫓬‰ª∑—Ë«∑ÿ°¡ÿ¡‚≈° „π¬“¡π’Èæÿ∑∏∏√√¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–‡ªìπª√–¥ÿ®πȔաƒμ ™à«¬™”√–≈â“ß°‘‡≈ Õ“ «–∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õß √√æ —μ«å∑—ÈßÀ≈“¬ ™à«¬æ≈‘°«‘°ƒμ¥—∫√âÕπ„À⇪ìπ‡¬Áπ ·≈–π”æ“∑ÿ°§π„Àâ§âπæ∫°—∫ —πμ‘ ÿ¢...
 • 34. ‡ âπ∑“ß™’«μ¢Õßæ√–¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ Ÿß ÿ¥π’È ‘π—∫«à“‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπÕ—πߥߓ¡∑’Ë®–¡’∫∑∫“∑„π°“√®√√‚≈ßæ√–æÿ∑∏»“ π“„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß ◊∫μàÕ‰ª‡æ√“–°“√»÷°…“∂◊Õ‡ªìπÀ—«„® ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“ Ù æ‘∏’∂«“¬‰∑¬∏√√¡§≥– ß¶å Úˆˆ «—¥¡πÿ…¬™“μ‘ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß¿“…“∫“≈’ ´÷Ë߇°Á∫ Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„μâ §√—Èß∑’Ë ˆÛ√—°…“§” ÕπÕ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–æÿ∑∏Õߧ剫⠷≈– °«à“ ı ªï ·Ààß°“√ π—∫ πÿπ·≈–‡ªìπ°”≈—ß„®‡ªìπ¿“…“‡¥’¬«∑’®–π”æ“ √√æ —μ«å∑ßÀ≈“¬„ÀâÀ≈ÿ¥ Ë —È ™à«¬‡À≈◊Õæÿ∑∏∫ÿμ√ Úˆˆ «—¥ ºŸâ¬Õ¡‡ ’ˬߙ’«‘μæ‘∑—°…åæâπ®“°∑ÿ°¢å¿—¬„π«—Ø ß “√ æ√–æÿ∑∏»“ π“„πæ◊Èπ∑’Ë∑’ËÕ—πμ√“¬∑’Ë ÿ¥„π¢≥–π’È ‡À≈à “≠“μ‘ ‚¬¡ “∏ÿ ™π∑ÿ °§π®÷ß¡ÿàßÀ«— ß®– ´÷ßæ«°‡√“™“«æÿ∑∏∑ÿ°§πμ√–Àπ—°¥’«“ ¬‘ßæ√–¿‘°…ÿ Ë à ËÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¥â«¬°“√ à߇ √‘¡ ∑ÿ°√Ÿª‰¥â√∫§«“¡≈”∫“°‡¥◊Õ¥√âÕπ¡“°‡∑à“‰√ ‡√“¬‘ß — Ë°“√»÷°…“¿“…“∫“≈’Õ¬à“ß ÿ¥§«“¡ “¡“√∂ ·≈– μâÕß àßªí®®—¬  àß°”≈—ß„®‰ª™à«¬‡À≈◊Õ∑à“π„Àâ‡æ‘¡¢÷π Ë Èª√“√∂π“®–‰¥â∫ÿ≠„À≠ஓ°°“√√—°…“¡√¥°∏√√¡ ∑—∫∑«’®π°«à“ —πμ‘ ÿ¢®–∫—߇°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ ◊∫∑Õ¥Õ“¬ÿÕ—π≈È”§à“¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰«â„Àâ æ√–æÿ∑∏»“ π“„À⥔√ßÕ¬Ÿà§Ÿà Ù ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑’Ë√–≈÷°Õ—πª√–‡ √‘∞·°à¡À“™π∑—ÈßÀ≈“¬ ¿“§„μâ ◊∫μàÕ‰ª
 • 35. ı æ‘∏’∂«“¬‰∑¬∏√√¡§≥– ß¶å ¿“æª√–«—μ‘»“ μ√å°“√ √â“ߧ«“¡¥’„π§√—Èßπ’È ‰¥âª√–∑—∫Õ¬Ÿ„π°≈“ߥ«ß∫ÿ≠∑’ «à“߉ «¢Õß¡À“™π à Ë ∑—Ë«‚≈° ¥â«¬∑ÿ°™’«‘μ¡’ à«π‡°’ˬ«‡π◊ËÕß —¡æ—π∏å°—π∑—Èß ∑“ßμ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡ ‡√“®÷߇ªìπ§π¥’„π —ߧ¡‡æ’¬ß Û, °«à“«—¥∑—Ë«ª√–‡∑» ≈”æ—߉¡à‰¥â ‡æ√“–ß“π‡º¬·ºà»’≈∏√√¡‡ªìπß“π„À≠à «—πÕ“∑‘μ¬åμπ‡¥◊Õπ∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ â μâÕßÕ“»—¬°“√√à«¡·√ß√à«¡„®°—π∑ÿ°ΩÉ“¬ §«“¡ ”‡√Á®πÕ°®“°®–‡ªìπ«—π∑”∫ÿ≠„À≠à‡π◊Õß„π ç«—π ¡“∏‘‚≈°é Ë ®÷ß®–∫—߇°‘¥¢÷Èπ ‡À≈à“™“«æÿ∑∏„π™ÿ¥¢“«∫√‘ ÿ∑∏‘Ï®÷ß´÷ËßÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ ‰¥â°”Àπ¥„À⇪ìπ«—π∑’Ë ˆ æ√âÕ¡„®°—πª≈àÕ¬«“ß¿“√°‘®‰«â‡∫◊ÕßÀ≈—ß ‡¥‘π∑“ß¡“ È ‘ßÀ“§¡¢Õß∑ÿ°ªï·≈â« ¬—߇ªìπ«—π∑’Ë摇»… ÿ¥¢Õß ®“°∑—Ë«∑ÿ° “√∑‘» ∑—Èß¿“¬„π·≈–μà“ߪ√–‡∑» ‡æ◊ËÕ§≥– ß¶å∑—Èß·ºàπ¥‘π §◊Õ ¡’°“√ª√–™ÿ¡√«¡°—π¢Õß ¡“ —ß ¡∫ÿ≠∫“√¡’ ·≈–·ºà¢¬“¬§«“¡¥’„Àâ°«â“߉°≈ ˇÀ≈à“æÿ∑∏∫ÿμ√∑—Ë«ª√–‡∑»°«à“ Û, «—¥ ÕÕ°‰ª
 • 36. ‡À≈à“™“«æÿ∑∏„π™ÿ¥¢“«∫√‘ ∑∏‘æ√âÕ¡„®°—π∂«“¬‰∑¬∏√√¡·¥à§≥– ß¶å Û, °«à“«—¥ ..¥â«¬„®Õ—π„ ∫√‘ ∑∏‘Ï ÿ Ï ÿ
 • 37. ˆ æ‘∏’¡Õ∫°Õß∑ÿπÀπÿπ·√ß„® °«à“ Ú ªï ·Ààß°“√ π—∫ πÿπ§ÿ≥§√ŸºŸâ‡ ’¬ ≈– Õÿ∑»™’«μ∑”Àπâ“∑’‡Ë ªìπºŸ„Àâ· ß «à“ßÕ¬Ÿ„π Ù ®—ßÀ«—¥ ‘ ‘ â à ¿“§„μâ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°‡¥◊Õπ μ‘¥μàÕ°—π‡ªìπ§√—ß∑’†ÛÚ È Ë ™à«¬‡À≈◊Õ§√Ÿ„μâ §√—Èß∑’Ë ÛÚ ‚Õ°“ „π°“√ √â“ß¡À“∑“π∫“√¡’„π§√—Èßπ’È ‡æ◊Õ∏”√ß√—°…“¡√¥°∏√√¡¢Õßæ√–∫√¡»“ ¥“‰«â„Àâ Ëπ—∫«à“À“‰¥â¬“°¬‘Ëß Ò ªï ¡’‡æ’¬ß§√—È߇¥’¬«‡∑à“π—Èπ ≈Ÿ°À≈“π‰∑¬‰¥â¡’æ√–√—μπμ√—¬‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß∑’Ë√–≈÷°Õ—π‡ªìπ∫ÿ≠„À≠à∑º©≈“¥„π°“√ —Ëß ¡∫ÿ≠‰¡à¬Õ¡æ≈“¥ ’Ë Ÿâ ·∑â®√‘ß μ≈Õ¥®π¡«≈¡πÿ…¬™“쑉¥âæ∫Àπ∑“ß·Ààß‚Õ°“  ”§—≠ ®÷ßæ√âÕ¡„®°—π‡¥‘π∑“ß¡“√à«¡°—π‡ªìπ  —πμ‘¿“æ∑’ˇΩÑ“· «ßÀ“ «à“·∑â®√‘ß·≈â«¡’Õ¬Ÿà„π°≈“ß —°¢’欓π „𧫓¡‡®√‘≠√ÿ߇√◊ÕߢÕßæ√–æÿ∑∏»“ π“ à °“¬¬“««“ Àπ“§◊∫ °«â“߻հ¢Õß¡πÿ…¬å‡√“∑ÿ°§π·≈–¡“‡ªìπ°”≈—ß„®·¥à§≥–æÿ∑∏∫ÿμ√∑’ˉ¥âÕÿ∑‘»™’«‘μ ‰¡à«à“™“μ‘„¥¿“…“„¥ L
 • 38. ∏”√ß√—°…“‰«â´÷Ëßæ√–∏√√¡§” ÕπÕ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï°≈à“«¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–¡À“‡∂√“πÿ‡∂√– ‡π◊ËÕß„πß“π∫ÿ≠«—π ¡“∏‘‚≈° «—π∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ R °√“∫·∑∫‡∑â“æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–«‘ ∑∏‘«ß»“®“√¬å ºŸ‡â ªìπª√–∏“π °√–º¡°√“∫ ÿ¢Õ‚Õ°“  ¢ÕÕπÿ≠“μ°≈à“«¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–¡À“‡∂√– æ√–‡∂√“πÿ‡∂√– æ√– —߶“∏‘°“√·≈–‡æ◊Õπ À∏√√¡‘°∑ÿ°√Ÿª °√–º¡√Ÿ °ª≈◊¡ªïμ¬π¥’‡ªìπÕ¬à“߬‘ß ∑’æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥∑ÿ°√Ÿª Ë â÷ È ‘‘ Ë Ë‰¥â‡¡μμ“„À⇰’¬√μ‘¡“‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠·≈–‡®√‘≠™—¬¡ß§≈§“∂“ æ√âÕ¡∑—È߉¥â· ¥ß¡ÿ∑‘μ“„Àâ°”≈—ß„®°—∫æ√–≈Ÿ° æ√–À≈“π ºŸâ∑’ˉ¥â ”‡√Á®‡ª√’¬≠∏√√¡ ˘ ª√–‚¬§„πªïπ’È °“√∑’Ë¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ª√–‚¬§ ˘ ∑ÿ°√Ÿª ‰¥â¡’«‘√‘¬Õÿμ “À– æ“°‡æ’¬√»÷°…“æ√–∫“≈’¡“μ“¡≈”¥—∫ ®π‰¥â∫√√≈ÿº≈¢—π Ÿß ÿ¥π’È ∂◊Õ«à“‡ªìπ ‘ß∑’¡§«“¡ ”§—≠‡ªìπÕ¬à“߬‘ß È Ë Ë’ ˇæ√“–«à“æ√–∏√√¡§” —Ëß Õπ¥—È߇¥‘¡¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ∂Ÿ°‡°Á∫∫—π∑÷°√«∫√«¡‡Õ“‰«â„π·∫∫©∫—∫¢Õß¿“…“∫“≈’ ¥—ßπ—Èπ °“√∑’Ë®–„À⇰‘¥§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®∑’Ë·®à¡·®âß„πæ√–æÿ∑∏«®π– ®÷ß®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß»÷°…“¿“…“∫“≈’„Àâ·μ°©“π À≈—ß®“°∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°μâÕß ¡∫Ÿ√≥å·≈â« °Á®–‰¥âπ”¡“ Õπμπ‡Õß·≈–∂à“¬∑Õ¥„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ· ß «à“ß·≈–¬—ß —πμ‘ ÿ¢∑’Ë·∑â®√‘ß„À⇰‘¥¢÷Èπ·°à¡«≈¡πÿ…¬™“μ‘
 • 39. °√–º¡¢Õ π—∫ πÿπ·≈– à߇ √‘¡°“√»÷°…“æ√–∫“≈’μ≈Õ¥‰ª æ√âÕ¡°—ππ’È °√“∫¢Õ‚Õ°“ ®—¥∂«“¬‚≈à‡°’¬√쑬»·≈–∑ÿπ°“√»÷°…“·°à ”π—°‡√’¬π∫“≈’¥’‡¥àπ ‡æ◊ËÕ∏”√ß√—°…“‰«â´÷Ëßæ√–∏√√¡§” ÕπÕ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ·≈–„πæ√√…“π’ȇªìπ∑’Ëπà“ªïμ‘„®«à“‰¥â¡’°ÿ≈∫ÿμ√‡ªìπ‡√◊Õπ· π ‡¢â“¡“√à«¡‚§√ß°“√Õÿª ¡∫∑À¡Ÿà‡¢â“æ√√…“Ò, √Ÿª ∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π∑—Ë«‰∑¬ ‡æ◊ËÕøóôπøŸª√–‡æ≥’°“√∫«™‡¢â“æ√√…“„Àâ‡À¡◊Õπ°—∫ ¡—¬∫√√æ∫ÿ√ÿ…‰∑¬·μà‚∫√“≥°“≈ ´÷Ë߇√◊ËÕßπ’ȇªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√àߥà«π∑’æ∑∏∫√‘…∑ Ù ®–μâÕßÀ—π¡“„À⧫“¡√à«¡¡◊Õ°—π ¥â«¬°“√øóπøŸ ª°ªÑÕߺÕß¿—¬ æ√âÕ¡°—∫ Ëÿ — ô·ºà¢¬“¬æ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ°«â“߉°≈¬‘Ëߢ÷Èπ‰ªÕ’° °√–º¡¢Õ‚Õ°“ π’È¢Õ∫§ÿ≥§≥– ß¶å∑—Ë« —߶¡≥±≈ ·≈–¢Õ‡™‘≠™«πæÿ∑∏∫√‘…—∑ Ù¡“™à«¬°—π∑”πÿ∫”√ÿßæ√–æÿ∑∏»“ π“Õ¬à“߇μÁ¡∑’‡Ë μÁ¡°”≈—ß¿“¬„πæ√√…“π’ȇæ◊Õ§«“¡‡®√‘≠ Ë√ÿ߇√◊ÕߢÕßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ◊∫μàÕ‰ª  ÿ¥∑⓬π’È ¢Õ· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°∫¡À“‡ª√’¬≠∏√√¡ à —ª√–‚¬§ ˘ ∑ÿ°√Ÿª ·≈–¢ÕÕπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠°—∫∑à“π‡®â“ ”π—°‡√’¬π μ≈Õ¥®πºŸâ¡’Õÿª°“√§ÿ≥∑ÿ° Ê ∑à“π À“°«à“∫ÿ≠æ‘∏„π«—ππ’¡¢Õ∫°æ√àÕߪ√–°“√„¥ °√–º¡°√“∫¢ÕÕ¿—¬‰«â ≥ ∑’𥫬 ’ È’â Ë ’È â·≈–À«—߇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß«à“®–‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“ Õ’°∑—Èߧ”·π–π”®“°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√—∫ª√ÿß„π§√—ÈßμàÕ‰ª ¢Õ°√“∫·∑∫‡∑â“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥∑ÿ°√Ÿª¡“ ≥ ‚Õ°“ π’È °√“∫¢Õ∫æ√–§ÿ≥§√—∫
 • 40. ๕๘บทความบุญเรื่อง : ธรรมยันตี “เทพธิดาคองโก” ยอดหญิงแหงกาฬทวีป ผูรูคุณพระรัตนตรัย ในวั น ท อ งฟ า แจ ม ใส เสี ย งสวดทำนองเสนาะทั้ ง จั บ ใจและสู ง ส ง ค อ ย ๆ เล็ดลอดออกมาจากบานของชาวพุทธ หญิงสาวผิวเขมที่กำลังทำอาหารจานเด็ด อาจไมมีมือ วางพอสำหรับงานอื่น แตหัวใจและเสียงอันงามของเธอนั้น ยังคงมีใหแกพระศาสดาอันเปน ที่เคารพรักเสมอ แมตัวเธอจะอยูไกลถึงกาฬทวีป
 • 41. เป น อี ก วั น ที่ เ ธอนึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ า เป น วางใจเบา ๆ สบาย ๆอารมณ แต นั่ น ไม ใ ช เ รื่ อ งยากเลย เพราะกลุ ม เสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารยดังขึ้นชาวพุทธในลูบุมบาชี ทางใตสุดของสาธารณรัฐ อยางแผวเบา แมทานไมไดใชคำนี้โดยตรง แตก็ประชาธิปไตยคองโก ก็ทำอยางนี้กันนานแลว อาจ พอจะแปลไดเชนนี้เมื่อเปนภาษาไทย เพื่อละลายเรียกไดวาเปนทศวรรษ นับตั้งแต “ทานโพธิราชา” เรื่องราวและภาพเกา ๆ ที่ผานมาของพวกเธอให(ชาวคองโกผูไดพบกับพระภิกษุชาวอินเดียตั้งแต หมดไป และนำพาชาวพุทธในถิ่นหางไกล เขาใกลอายุ ๑๕ ป ) ได น ำพาผู ค นรอบกายมุ ง ตรงสู โลกสงบที่อยูภายในใจเปนครั้งแรก นับเปนเวลาหลักธรรมของพระพุทธองค ชีวิตประจำวันของ เกือบ ๒ สัปดาห ตั้งแตวันที่ ๑๓-๒๕ กรกฎาคมชาวพุทธในดินแดนหางไกลก็เริ่มดำเนินไปเชนนี้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่พระอาจารยไดเดินทางจากวัดพุทธเรื่อยมา พวกเธอไมไดสวดแคเพียงตอนปรุงอาหาร โจฮันเนสเบิรก เซาทแอฟริกา เพื่อไปจัดอบรมเทานั้น แมกำลังซักผาและกวาดลานบานก็ทำดวย อุบาสิกาแกวครั้งแรกถึงคองโก ดวยความเมตตา เหตุใดหนอ คนเหลานี้จึงตองการที่พึ่ง ของคุณครูไมใหญที่ปรารถนาใหพระพุทธศาสนาคงต องนึกทบทวนดูวา หากบานเกิด คือ โลก เจริญรุงเรืองไปทุกดินแดนทั่วโลกใบแคบ ๆ ที่ทุกคนใฝหา พวกเธอคงรูสึกขอบคุณ หญิงชาวพุทธหลายสิบชีวิตที่กำลังนั่งอย างเหลือลนที่บานเล็ก ๆ หลังนี้ ไดทิ้งสมบั ติ ตอหนาพระอาจารย ไมตางจากชาวพุทธคองโกใตดินไวมากมาย เพชรและทองคำที่คนทั้งโลก คนอื่น ที่เชื่อมั่นวาพระพุทธศาสนาจะเปนยาแกตางแยงชิง กำลังนอนนิ่งลึกลงไปใตฝาเทาของเธอ ทุกขขนานเอก แตที่ผานมายังคงปฏิบัติไดไมมากนี่ เ อง แต เ สี ย งขอบคุ ณ นั้ น อาจไม ทั น ได ป รากฏ นักเพราะความหางไกลจากตนแหลงคำสอนและเพราะสิ่งที่อยูควบคูเสมอมา คือ สงคราม (นับแต ความรูที่มีอยูจำกัดป พ.ศ. ๒๕๔๑ ชาวคองโกตองเผชิญความทุกข การนั่งสมาธิในอาการสงบนิ่งวันนี้ จึงยากครั้งใหญจากพิษสงครามโลกแอฟริกัน ซึ่งเกิด ไมตางจากชีวิตที่รุกคืบไปสูความสุขตามคำสอนขึ้นในคองโก) จากความสูญเสียครั้งแลวครั้งเลา ดั้ ง เดิ ม ๒ มื อ ที่ ป ระสานบนตั ก อย า งนุ ม นวลพวกเธอคงอดคิดไมไดวา จริง ๆ แลวบานเล็ก ๆ ดั่งความมั่นคงที่จะยึดมั่นพุทธศาสนาตลอดชีวิตหลังนี้ ก็ไมไดสวยหรูเทาใดนัก.... วิถีสันติบนเสนทางโครงการบวชอุบาสิกาแกว
 • 42. ผานุงสีขาวที่พาดไหลดวยสไบสีเดียวกัน พรอม พยายามไปพรอม ๆ กัน ซึ่งในหมูชาวพุทธคองโกสัญลักษณมหาธรรมกายเจดียสีทองตรงหนาอก ทราบดี ว า ถ า เป น หญิ ง ต อ งบวชอุ บ าสิ ก าแก วดานซาย คือ หัวใจสำคัญที่จะทำใหพุทธศาสนา ถาเปนชายก็ตองบวชพระปกหลักอยูไดเพราะมีวัฒนธรรมชาวพุทธที่ถูกตอง “ดี ใ จมากที่ สุ ด ที่ ไ ด เ ห็ น ท า นไปบวช แตละวันทั้งสาวนอย สาวใหญ ไมเวนแมแต เพราะท า นเหน็ ด เหนื่ อ ยกั บ การยื น หยั ด ปกป อ งหนุมบึ้กอกสามศอก ยังอดใจไมไหว พากันมา พระพุทธศาสนาในคองโกมานานกวา ๔๕ ปแลวฟงธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ไมมีใคร อยากบอกท า นว า ไม ต อ งเป น ห ว งพวกเราที่ นี่เคยรู นั่นหมายถึง การไดมีโอกาสเรียนรูการกราบ ขอใหตั้งใจเรียนรูหลักธรรม และฝกฝนตนเองใหดีแบบเบญจางคประดิษฐ ไดหัดนั่งแบบหญิงซาย ที่สุด ทุกคนที่นี่รอได นานแคไหนก็รอได ไมตองชายขวาตามคำสอนของคุ ณ ยายอาจารย ฯ ที่ หวง” อดีตภรรยาของพระโพธิราชา สัปปญโญสำคัญคือ ไดใสบาตรเปนครั้งแรกในชีวิตการเปน กลาวดวยความปติ หลังจากทานโพธิราชาเดินทางชาวพุทธ ทุกคนคอย ๆ รับรูวา การกระทำในวันนี้ มาบวชธรรมทายาทในเมืองไทยอยูขณะนี้ ผลพวงกำลังเกิดผลอันมหาศาลตอชีวิต เพราะเทากับได ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ฝ า ยอุ บ าสกเห็ น รู ป ท า นโพธิ ร าชาหลักสูตรการเปนคนดีที่โรงเรียนยังไมมีให ออกบวช มีอาการสงบเสงี่ยม สงางาม หนาตาที่ ในโลกที่คุณความดียังหลงเหลือ ทุกคน ผองใสดูสวาง ทั้ง ๆ ที่มีผิวสีคล้ำ ก็เกิดศรัทธาคงไปถึ ง จุ ด แห ง สั น ติ ภ าพไม ย ากเกิ น ไปนั ก แค อยากออกบวชตามทานอีกหลายคน เพื่อการเผยแผปฏิบัติตามคำสอนอันดีงาม เพียงแตทุกคนตอง ธรรมะไปใหครบทุกจังหวัดในคองโก
 • 43. นี่ คื อ หน า ที่ อั น แตกต า ง สำหรั บ มนุ ษ ย พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า อยู ใ นกลางกายของเธอผู บ วชได ต อ งออกทำหน า ที่ เ ผยแผ ธ รรมะให ยิ่ ง ไปกว า นั้ น เมื่ อ ใจละเอี ย ดขึ้ น ความรู สึ กกว า งไกล ขณะที่ ฝ า ยหญิ ง ก็ จ ำเป น ต อ งบวช ดั ง กล า วได ก ลายเป น ของจริ ง คื อ โจเซฟฟ นอุ บ าสิ ก าแก ว เรี ย นรู ห ลั ก ธรรมและวั ฒ นธรรม “เห็น” องคทานอยูในกลางกายในขณะทำสมาธิชาวพุทธไวคอยดูแลชุมชนของตนไมใหออกหาง ตลอดเวลาเชนกันพระรัตนตรัย และอบรมลูกนอยใหรักการทำทาน เชนเดียวกับอุบาสิกาแกวอึนดายา มายารักษาศีล เจริญภาวนาตั้งแตวัยเยาว เธอกำลังเรียนสายวิชาวรรณกรรม มีบุคลิกสงบ จากความเพี ย รพยายามในการศึ ก ษา แตทวายิ้มแยมเบิกบาน หลังจากภาวนา “สัมมาธรรมะตลอด ๑๓ วั น ทำให ค ำสอนดั้ ง เดิ ม ใน อะระหัง” ไดเพียงครูเดียว มายาก็หยุดภาวนาพุ ท ธศาสนาหยั่ ง รากลึ ก สู วิ ถี ช าวพุ ท ธคองโก ภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจาในกลางทองที่ชัดไดอยางนาอัศจรรย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรูจัก อยูแลวก็ยิ่งชัดยิ่งขึ้น หรือแมแตหนุมชาวคริสตใช ส มาธิ ใ ห เ ป น ประโยชน กั บ ตั ว เองมากที่ สุ ด ที่มีจิตอาสาขอทำหนาที่เปนลามใหพระอาจารยตัวอยางเชน อุบาสิกาแกวโจเซฟฟน วัย ๑๘ ป เขาคือ แซ็ดดี ชีเซ็ง มูโตมบะ เมื่อทำใจวาง ๆเธอไม ไ ด ท ำอะไรมากไปกว า ๒ อย า ง คื อ ในกลางความสงบ เขาก็สามารถเห็นพีระมิดใน๑. นึกถึงองคพระที่กลางทอง และ ๒. ภาวนา กลางตัวไดทุกครั้ง และมีความสวางอยูในกลาง“สัมมา อะระหัง” ใหกังวานออกมาจากกลางทอง พีระมิดทุกครั้งเชนกันผลที่ไ ด คื อ โจเซฟฟน “รูสึก ” ตลอดเวลาว า มี สมาธิในคำสอนดั้งเดิมเปนสุขสากลที่หาก
 • 44. “เพชรและทองคำที่คนทั้งโลกตางแยงชิง วันนี้ ไมมีคาสำคัญเทากับ ความสุขจากสมาธิ ที่พวกเธอไดสัมผัส”ใครทำ ใครก็ได เพื่อมุงสูความรูภายในที่ยิ่งใหญ กับชุดสไบแกวหมกาย ยังคงพนมมือนิ่งเพื่อเก็บขณะเดี ย วกั น วิ ถี พุ ท ธที่ ถู ก ต อ งจะคอยสร า ง ภาพประวั ติ ศ าสตร ที่ อ ยู ใ นอาคารหลั ง นี้ ไ ว ใ นสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี มี แ ต กั ล ยาณมิ ต รคอยเป ด ทาง ความทรงจำ แต ล ะคนอาจมี ภ าพมากมายสวรรค นั่นคือเหตุผลที่พระอาจารยจำเปนตองมา ไมเหมือนกัน แตทุกภาพยอมทรงคุณคาเหมือนกันเพื่อใหทุกคน “สุขใหเปน” ดวยหลักสำคัญเหลานี้ และแนนอนวาจะไดกลับมาฉายซ้ำในใจเสมอ ประเทศคองโก...แมพื้นที่นี้ไมมีสันติ ไมมีกอนสิ้นสุดการอบรม สุขสบาย แตเพราะศรัทธาจากชาวพุทธกลุมหนึ่ง ลึกเขาไปในอาคารชั้นเดียวที่เปนเสมือน ที่ตองการตามรอยพระพุทธเจา วันนี้ ทุกคนจึงเริ่มโบสถ แสงจากหนาตางบานเล็ก เผยใหเห็นผนัง รั บ รู แ ล ว ว า ยั ง คงมี พื้ น ที่ ม ากมายให แ ก ค ำว าสีปูน และรูปพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ยังคงเดนสงา สันติภาพอยูบนผนังดานหลังสุด ถัดลงมาจากรูปนั้น เปนภาพใสกรอบที่เพิ่งตั้งขึ้น ภายในคือคุณครูไมใหญผู ใ ห ก ำเนิ ด การบวชอุ บ าสิ ก าแก ว และชุ บ ชี วิ ตพวกเธอใหกลายเปนชาวพุทธที่แทจริง หญิงสาว
 • 45. ๖๔บทความพิเศษเรื่อง : ประวีร
 • 46. อุบาสก - อุบาสิกาแกว แดนพุทธภูมิ... นักสรางอนาคตจากวิถีพุทธที่สูญหาย อีกไมชานาน ความทรงจำในประวัติศาสตรกำลังจะกลับมา เมื่อชาวพุทธอินเดียจะสรางอดีตขึ้นมาใหม จากความรูและแรงศรัทธาตอพระสัมมาสัมพุทธเจา
 • 47. การมาถึ ง ของโครงการใหญ เ พื่ อ ส ง ต อ แมที่นี่จะเปนพุทธภูมิ แตตองไมลืมวาคำสอนดั้งเดิมสูออมอกแผนดินแม ไดชวยใหชาว พุทธภูมิเวลานี้ไมเหมือนครั้งพุทธกาล นับจากวันที่พุทธอินเดียจำนวนนอยนิด มีฐานรากในการสราง ดร.อัมเบดการนำชาวอินเดียกวา ๕๐๐,๐๐๐ คนพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองดังอดีตไดอีกครั้ง ประกาศตนเปนพุทธมามกะ ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ งานดั ง กล า วเป น ที่ รู จั ก ในชื่ อ โครงการ ก็ยังไมมีการเรียนรูคำสอนและวัฒนธรรมชาวพุทธบวชอุบาสก อุบาสิกาแกว ซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งแรก อย า งลึ ก ซึ้ ง มี เ พี ย งภาพพระพุ ท ธเจ า ที่ มี อ ยูใน ๒ เมื อ งของอิ น เดี ย ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๙-๒๖ ทุกฝาบาน กับการสวดมนตบูชาเพื่อบงบอกความกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แมตอนแรกจะวางแผน ภาคภูมิใจที่ไดเกิดเปนชาวพุทธ ถึงวันนี้ ทุกคนให แ ยกการอบรมอุ บ าสกแก ว ที่ เ มื อ งมุ ม ไบและ ต า งรอคอยอย า งใจจดจ อ และแสดงอาการดี ใ จอุบาสิกาแกวที่เมืองกัลยัน แตก็ไมสามารถทาน โดยไมปดบังเมื่อทราบวา พระภิกษุจากแดนไทยความสนใจของชาวพุทธอินเดีย จนในที่สุดจึงมีทั้ง จะเดินทางไปถึงชุมชนชาวพุทธของพวกเขาเทพบุตร เทพธิดาเรียนรูรวมกันไปทั้ง ๒ เมือง ขณะที่พวกเขาไมรูวา วิธีปฏิบติอันแทจริง ันี่คือ ระฆังแรกที่บงบอกความกระตือรือรนของ คือ อะไร แตบุคคลที่รู คือ คุณครูไมใหญ และคนเหลานี้ การมาถึ ง ของพระอาจารย ก็ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยความ โซภา กัสเวียร ดูเผิน ๆ คือ ผูเขาอบรม เมตตาของท าน ที่พร อมสนั บสนุ นเต็มที่ เพื่ อใหคนหนึ่ง เพียงแตเธอมาทั้ง ๆ ที่ไมสมบูรณพรอม พระพุทธศาสนามีแรงยืนหยัดในแดนพุทธภูมิอีกครั้งเหมือนคนอื่น “ฉันมีปญหากับขา หัวเขาเจ็บ เปน ดวยความรวมมืออยางดีของคุณกัลปนา สาโรชเบาหวาน ถาลืมกินยาไปวันหนึ่ง อาจจะลมที่ไหน ชาวอิ น เดี ย ผู ม องเห็ น ความสำเร็ จ ในกิ จ กรรมก็ได” เธอชางมีใจเด็ดเดี่ยว แมคนขางหลังไมเห็น เผยแผของวัดพระธรรมกาย เธอกำลังเปนแมงานดวย “อยางไรดิฉันก็ยืนยันวาจะมา ถาลมขึ้นแลว ในงานที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนดิ ฉั น เป น อะไรไป ก็ แ ค ม าแบกศพฉั น กลั บ บ า น “ตอนที่หลวงพอทานมอบหมายใหดิฉันเทานั้นเอง” เปนเสียงหนึ่งของผูรอคอยคำสอน จั ด งานนี้ ตอนนั้ น มี ค ำถามกั บ ตั ว เองว า จะทำดั้งเดิมมาทั้งชีวิต สำเร็จไดอยางไร เพราะงานนี้ตองจัดถึง ๗ วัน
 • 48. กำแพงอันแข็งแกรงยังกอรางจากอิฐแตละกอน ที่เรียงตัวกันเปนระเบียบฉันใด พระศาสนาจะเขมแข็ง ยอมเกิดจากพุทธบริษัท ๔ ผูเปน ๔ เสาหลักแหงพุทธศาสนาฉันนั้นและดิฉันเปนนักธุรกิจดวย มีหนาที่การงานตองรับผิดชอบอยู จึงตองแบงเวลาดูแลทั้ง ๒ ที่ ในตอนแรกที่ ไ ปชวนคนมาอบรม ก็ คิ ด ว า จะชวนสำเร็จไหม คิดไปถึงแมบานที่ตองตื่นเชามากขึ้นตองรีบทำอาหาร ทำงานบาน สงลูกไปโรงเรียนทำใหคิดวาพวกเขายังจะมาอบรมกันไหม” ในเมื่อไม มี ใ ครเคยเห็ น งานลัก ษณะนี้ใ นอิน เดีย จึ ง ไมแปลกที่เสียงรำพึงของคุณกัลปนาจะเปนเชนนั้น การอบรมจั ด ในลั ก ษณะไป-กลั บ ไม มีคางคืน แตเมื่อทุกอยางเริ่มขึ้น กลับปรากฏวาชาวพุทธอินเดียตั้งใจกับงานนี้มากเขาขั้นพิเศษหลายคนอยูไกลกวา ๘๐๐ กิโลเมตร ก็ไมใชปญหา สื่อมวลชน ประเทศอินเดีย ใหการสนับสนุน ประชาสัมพันธ โครงการเปนอยางดี
 • 49. บางคนตาบอดยังชวนคนตาดีบวชไดถึง ๕ คน อยา งเราที่ ช ว ยกั น ปฏิ บั ติ กิ จ ได พ รอ มเพรี ย งและทำใหมีผูเขารวมวันละไมต่ำกวา ๓๐๐ คน เพื่อ เปนหนึ่งฉันนั้น นี่คือพลังหมู แมจะไมมีความหมายสั ม ผั ส วั ฒ นธรรมชาวพุ ท ธแบบเต็ ม ขั้ น ตั้ ง แต ในพจนานุกรม แตมีความหมายตอพระศาสนาการกราบ การไหว การสวดมนต รวมไปถึ ง ทั้ ง หมดเป น หลั ก ประพฤติ ที่ ค งอยู เ พื่ อการทำความสะอาดและขัดวิมาน แมเพิ่งเริ่มตน ควบคู กั บ หลั ก ธรรม...อั น เป น แก น สารของการพวกเขาก็ทำไดอยางนาทึ่ง แตสิ่งที่ตองทึ่งยิ่งกวา เดินทางมาครั้งนี้ อาจกลาวไดวา ชาวพุทธอินเดียคือ มาเปนรอย ๆ ก็ทำไดพรอมเพรียงเปนรอย ๆ กำลั ง อยู ใ นช ว งปฏิ รู ป ชี วิ ต ครั้ ง ใหม เพราะสิ่ ง ที่และกำลังยอมรับสิ่งเหลานี้ไวในวิถีชีวิตของพวกเขา ฟ ง จากพระอาจารย ทั้ ง การทำทาน รั ก ษาศี ล กำแพงอั น แข็ ง แกร ง ยั ง ก อ ร า งจากอิ ฐ เจริญสมาธิ ลวนไมเคยรูอยางลึกซึ้งมากอน โดยที่แตละกอนที่เรียงตัวกันเปนระเบียบฉันใด พระ ผานมาพวกเขาจึงปฏิบัติอยางผิวเผิน แตขณะนี้ศาสนาจะเขมแข็งยอมเกิดจากมนุษยตัวเล็ก ๆ มีชาวพุทธอินเดียปวารณาถือศีล ๘ ตลอดพรรษา
 • 50. “ ตราบใดที่ใจของมนุษย ยังคงเปนที่เก็บทั้งของหอมจากบุญและของเหม็นจากบาป มนุษยก็ยังตองหันมามองใจ ตัวเองทุกวันเพื่อเลือก สิ่งที่ดีที่สุดไวในใจ ”
 • 51. หลังจากพระอาจารยนำทางถึงจุดสำคัญ คือ การสอนสมาธิเพื่อเขาถึงพระธรรมกาย แมพวกเขาเพิ่งทำความรูจักกับวิธีการเหลานี้แตก ารหั ด ทำสมาธิ ใ ห เ หมื อ นทุก อยา งเป น เรื่ อ งง า ยกลับ ไดผ ลลั พ ธที่นาพอใจ บีนา อิสวา จันดระ สุวอรกา เลาผลพิสูจนที่ไดจากตัวเองวา “เปนครั้งแรกที่ดิฉันนั่งสมาธิดวยวิธีเขาถึงพระธรรมกาย แตกลับไดผลดีมาก ๆ คะ และจะไมลืมไปตลอดชีวิต เพราะนั่งแลวสบายจนไมอยากออกจากสมาธิเลย ดิฉันมีความรูสึกวา ภายในรางกายมีบางอยางอยู เมื่อเวลาผานไปสักครู ก็ไดเห็นดวงจันทรเต็มดวง ดิฉันคิดวานี่เปนอีกโลกหนึ่งที่มีความสุขมาก ๆ ทำใหตัวเองลืมปญหาลืมความทุกข อยูในอารมณสุขตลอดเวลา” ความสุขที่ปรากฏขึ้นทำใหเธอบอกตัวเองไดแลววา พระพุทธศาสนาที่เฝาหวงแหนมาตลอดนั้นดีเพียงใด แถมใหเราคิดตอไปไดวา วันหลังถาอยากลืมทุกขอยางเธอไมตองไปกินเหลา แตใหเขาสมาธิ
 • 52. โครงการนี้ ไม ต า งจากงานรวมรุ น ของ “พวกเราได ศึ ก ษาพุ ท ธศาสนาอย า งหนุ ม สาว ที่ ต า งเพศ หลากวั ย แต ว างใจไว ที่ แทจริงแลว เรียกวาเปนชาวพุทธที่แทจริงแลว”เดี ย วกั น ซึ่ ง สมาธิ ก ำลั ง มอบความสุ ข ให ทุ ก คน เด็กหญิงชายในวัยนารัก พยายามประสานสำทับอยางเสมอภาค ขอเพียงแคยอมทำ “ดิฉันนั่งสมาธิ ก อนจะได กลั บบ าน ซึ่งอาจเปนข อสรุปที่ ดี ที่ สุ ดไดดีมากเลยคะ ทีแรกนั่งขัดสมาธิแลวเจ็บมาก แตก็ ของการอบรมครั้งนี้ไม ใ ช เ ก า อี้ เ ลย พยายามจะนั่ ง จนตอนนี้ รู สึ ก ดี ภายใต เ รื่ อ งราวของสมาธิ หลั ก ธรรมสบาย เหมื อ นมี พ ลั ง พิ เ ศษที่ ท ำให ชี วิ ต สดชื่ น และวั ฒ นธรรมชาวพุ ท ธ ยั ง มี ค วามจริ ง อี ก มากมาก ๆ อยากนั่งสมาธิตอ อยากใหโครงการมีตอ รอการพิสูจนจากนักปฏิบัติทั่วโลก ถือเปนอีกครั้งอีกสัก ๑๐ วัน” ทรูปาตี กรักกาเรอะ ในวัย ๖๕ ป ที่ เ ราได เ ห็ น ประสบการณ ข องคนใจถึ ง ที่ ก ล าคือ ผูที่ตองออกมารองสุขดวยอีกคน พาตัวเองมาพบเจอ เรียนรู และนำไปสูการคนพบ ตราบใดที่ ใ จของมนุ ษ ย ยั ง คงเป น ที่ เ ก็ บ ความสุขบนทางที่เลือกเอง นี่จะเปนแบบอยางใหทั้งของหอมจากบุญและของเหม็นจากบาป มนุษย อีกหลายเชื้อชาติเกิดความรูสึกวา ศาสนาจะไมก็ยังตองหันมามองใจตัวเองทุกวันเพื่อเลือกสิ่งที่ดี โรยรา ถาการปฏิบัติไมโรยแรง และจะเกิดกำลังใจที่สุดไวในใจ ชาวพุทธอินเดียกำลังตระหนักดีถึง ฟ น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาขึ้ น มาใหม แต ไ ม ว า ผลสิ่งเหลานี้ และในเมื่อเปนการพบประสบการณดวย จะเปนอยางไร ที่รู ๆ ขณะนี้ ก็คือ คนอินเดียตัวเองมิใชอานและจำ ฝกวิถีพุทธดวยตนเองมิได อีกมากในยุคหลังพุทธกาลกวา ๒,๐๐๐ ป กำลังมาจากจินตนาการในหนังเรื่องใด สิ่งที่กำลังจะเกิด จะพบเรื่องราวแหงความสุขดุจเดียวกัน ผานการขึ้นนับจากนี้ จึงเปนพลังเผยแผที่จะกินใจเพื่อน ทำหนาที่ของอุบาสก - อุบาสิกาแกวจบใหมเหลานี้รวมชาติอีกนับพันลานคน เพื่อนำไปสูการคนพบความสุขที่หายไป
 • 53. ˜Ùæ√–∏√√¡‡∑»π“ §√Ÿ§◊Õ„§√ ‡√’¬∫‡√’¬ß®“°‚Õ«“∑æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥ (À≈«ßæàÕ∑—μμ™’‚«) μÕπ∑’Ë Ò
 • 54. ªí≠À“‚≈° ªí≠À“„π‚≈°π’È¡’ Û ª√–‡¿∑ Ò. ªí≠À“∑ÿ°¢å®“°°“√¥”√ß™’æ Ú. ªí≠À“∑ÿ°¢å®“°°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π Û. ªí≠À“∑ÿ°¢å®“°Õ”π“®°‘‡≈  ∑—ß Û ªí≠À“π’È ‰¡à„™àª≠À“∑’‡Ë °‘¥¢÷π®“°¿“¬πÕ° ·μà‡ªìπªí≠À“∑’μ¥Õ¬Ÿ„πμ—«¡πÿ…¬å È í È Ë‘ àμ‘¥¡“μ—ß·μà«π·√°‡°‘¥ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√ßæ∫«à“ μ—«°“√∑’∑”„À⇰‘¥ªí≠À“‡À≈à“π’È °Á§Õ È — Ë ◊°‘‡≈  °‘‡≈ ∑”„Àâ„®‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡¡◊ËÕ„®‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï°Á∑”„Àâ°“¬‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ïμ“¡¡“ ‡¡◊ËÕ°“¬‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ïμ“¡¡“ ∏“μÿ Ù „πμ—«°Á¡’§«“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ®÷ß¡’°“√·μ°∑”≈“¬¬àÕ¬ ≈“¬‰ª®“°√à“ß°“¬ ‡√“®÷ßμâÕßÀ“∏“μÿ Ù ¡“‡μ‘¡Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬ Ê ‡æ◊ËÕ∑¥·∑π∏“μÿ Ù ∑’Ë·μ° ≈“¬‰ª ‡æ√“–μâÕß‡μ‘¡∏“μÿ Ù °—πÕ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬ Ê π’ȇÕß ªí≠À“∑ÿ°¢å®“°°“√¥”√ß™’æ®÷߇°‘¥¢÷Èπμ“¡¡“ ·≈–‡æ√“–μà“ߧπμà“ßμâÕß°“√∏“μÿ Ù π’ȇÕß ®÷ß∑”„ÀâμâÕß·°àß·¬àß·¢àߢ—π™à«ß™‘ß∑”„À⇰‘¥°“√°√–∑∫°√–∑—Ëß„π°“√· «ßÀ“∏“μÿ Ù ªí≠À“∑ÿ°¢å®“°°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π®÷߇°‘¥¢÷Èπμ“¡¡“ ·≈–®“°π—Èπ°“√·°âªí≠À“∑—ÈßÀ¡¥„π‚≈°π’È ‰¡à«à“®–欓¬“¡®—¥√–‡∫’¬∫À√◊Õ·°â‰¢Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ®–∑ÿࡇ∑‰ª Ÿà°“√·°âªí≠À“¿“¬πÕ°μ—«∑—ÈßÀ¡¥ ‡æ√“–‰¡à√Ÿâ«à“μâπ‡Àμÿ®√‘ß Ê¢Õߪí≠À“π—Èπ °Á§◊Õ ªí≠À“∑’Ë Û ∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õß¡πÿ…¬å π—Ëπ§◊Õªí≠À“∑ÿ°¢å®“°Õ”π“®°‘‡≈ ∑’Ë∫’∫§—Èπ„®„À⧑¥‚≈¿ §‘¥‚°√∏ §‘¥À≈ß„π°“√· «ßÀ“ªí®®—¬ Ù ·≈–°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π°—π‡Õß„π¢≥–∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π „π°“√·°â‰¢ªí≠À“π—Èπ ‡π◊ËÕß®“°‡√“‰¡à‡ÀÁπÀπâ“μ“¢Õß°‘‡≈  ·μà‡√“μâÕß∑”„Àâ¡—π‰¡à°”‡√‘∫ ªí≠À“®÷ß®–‰¡à‡°‘¥ ‡À¡◊ÕπÀ¡Õ‰¡à‡ÀÁπ‡™◊ÈÕ‚√§ ·μà√—°…“§π‰¢âμ“¡Õ“°“√∑”„Àâ‚√§‰¡à√–∫“¥ ∫”√ÿß√à“ß°“¬„Àâ·¢Áß·√ß ·≈â«√à“ß°“¬°Á®–øóôπøŸ§«“¡·¢Áß·√ß¡“°”®—¥‚√§‰¥âªí≠À“∑—Èß Û ·°â‰¢‰¥â¥â«¬°“√°”Àπ¥¡“μ√∞“π»’≈∏√√¡ ªí≠À“∑—Èß Û ª√–‡¿∑π—Èπ À“°¡ÿàß·°â‰¢∑’Ë¿“¬πÕ° ¥â«¬°“√ Õπ·μà«‘™“°“√ ‰¡à Õπ»’≈∏√√¡ °Á°≈“¬‡ªìπ°“√„Àâ‡∑§‚π‚≈¬’‰«â ”À√—∫‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡æ‘Ë¡æŸπ°‘‡≈  ‡∑à“°—∫ à߇ √‘¡„Àâ‡Õ“«‘™“°“√‰ª‡æ‘Ë¡ªí≠À“ ‰ª‡æ‘Ë¡‰ø„Àâ≈ÿ°∑à«¡‚≈° §«“¡∑’∑ß‚≈°‰¡à√«“ ‡∫◊ÕßÀ≈—ߢÕߪí≠À“§◊Õ°‘‡≈ ‡ªìπμ—«°“√ ®÷ß¡“¡ÿ߇πâπ∑’μ«Õ“™’æ Ë —È Ÿâ à È à Ë—‡ªìπÀ≈—° ‡æ√“–§‘¥«à“ ∂ⓧπ√«¬·≈⫪í≠À“®–À¡¥‡Õß ‡∑à“°—∫∫Õ°«à“ §π®π‡∑à“π—Èπ∑’ˇªìπ§π‡≈« ·μ৫“¡®√‘ß°Á§◊Õ §π√«¬·≈⫇≈«°Á¬—ß¡’ §π®π‰¡à‰¥â‡≈«°Á¬—ß¡’ §«“¡¥’À√◊Õ§«“¡‡≈«‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡√«¬À√◊Õ§«“¡®π §«“¡√Ÿ∑‡’Ë °‘¥¢÷π°—∫§π‡≈«¡’·μà𔧫“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ¡“„Àâ ‡æ√“–§«“¡‡≈«‡°‘¥®“°°‘‡≈  â È·≈–°‘‡≈ °àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“∑—Èß Û ª√–‡¿∑
 • 55. °“√»÷°…“∑“ß‚≈° °Á¡’·μà¡“μ√°“√∑“ß«‘™“°“√ ·μà‰¡à¡’¡“μ√°“√¥â“π»’≈∏√√¡ªí≠À“μà“ß Ê ®÷߇°‘¥¡“¡“°¡“¬ ∑ÿ°«—ππ’È  —ߧ¡®÷߉¥â·μàª√“°Ø§π∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√∑’Ë¡’æƒμ‘°√√¡‡ ’¬À“¬ ´÷Ëß∑“ß»“ π“·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ù °≈ÿà¡ Ò. §πªÕ°≈Õ° Ú. §π¥’·μà查 Û. §πÀ—«ª√–®∫ Ù. §π™«π©‘∫À“¬ ¡‘μ√‡∑’¬¡ Ù æ«°π’ȇÕß∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„Àâ∫â“π‡¡◊Õß ¥—ßπ—π ‡¡◊Õ¡’¡“μ√∞“π∑“ß«‘™“°“√·≈â« ®÷ߢ“¥¡“μ√∞“π∑“ß»’≈∏√√¡‰¡à‰¥â ¡‘©–π—π È Ë È¡‘μ√‡∑’¬¡®–√–∫“¥ °àÕªí≠À“μà“ß Ê ®π«ÿà𫓬‰ª∑—Èß‚≈°  ‘Ëß∑’ËμâÕß∑” °Á§◊Õ ¡“μ√∞“π«‘™“°“√°—∫¡“μ√∞“π»’≈∏√√¡μâÕ߉ª¥â«¬°—π °“√μ’°√Õ∫∑“ß°“√»÷°…“®÷ßμâÕßπ”¡“„™â§«∫§Ÿà‰ª°—∫°√Õ∫¢Õß»’≈∏√√¡ §◊Õ Ò. ‰¡à∑”§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„Àâμ—«‡Õß Ú. ‰¡à∑”§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„À⠗ߧ¡ Û. ‰¡à∑”§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„À⇻√…∞°‘® Ù.  √â“ß§π¥’„À⇰‘¥¢÷Èπ„π∑‘» ˆ ∑ÿ°»“ π“¡’«‘∏’ √â“ß§π¥’ ·μà∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ∑‘» ˆ °“√μ’°√Õ∫‰¡à„Àâ∑”§«“¡™—Ë« °Á§≈⓬ Ê °ÆÀ¡“¬ ·∫∫π’Èßà“¬ ·μàμ’°√Õ∫„Àâ§π‡ªìπ§π¥’·≈–™à«¬°—π √â“ß§π¥’‡ªìπ‡√◊ËÕ߬“° ∂Ⓣ¡à∑”‡ªìπ√–∫∫®–‡°‘¥§π¥’¬“° ·μà·¡â®–μ’°√Õ∫‰¡à„Àâ‡≈«·≈â« ¡’√–∫∫∑’Ë¥’·≈â« ¬—߉¡àæÕ μâÕß¡’μâπ·∫∫∑”„À⥟ μâÕß¡“Õ∏‘∫“¬ §«∫§ÿ¡°”°—∫°“√ §Õ¬μ‘¥μ“¡„Àâ°”≈—ß„® ®π°«à“®–∑”‰¥âμ“¡μâπ·∫∫ μâπ·∫∫∑’Ë«à“π’È ™“«‚≈°‡√’¬°«à“ §√Ÿ ‡æ√“–©–π—Èπ §√Ÿ®÷ßμâÕß¡’ Ú Õ¬à“ßÕ¬Ÿà„πμ—« Ò. μâπ·∫∫§«“¡√Ÿâ«‘™“°“√ ¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„π√–∫∫∑’Ë∑”¡“À“°‘π‰¥â·≈–√—°…“ ÿ¢¿“懪ìπ ‡æ√“–°“¬§◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë„™â„π°“√∑”§«“¡¥’μ≈Õ¥™’«‘μ Ú. μâπ·∫∫§«“¡ª√–æƒμ‘À√◊Õμâπ·∫∫»’≈∏√√¡ °“√∑’Ë®–‡ªìπμ√ßπ’ȉ¥â §√Ÿ®–μâÕß¡’§«“¡√Ÿâ∑—Èß∑“ß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–¿“§ªØ‘∫—μ‘„π‡√◊ËÕß»’≈∏√√¡Õ¬à“ߧ√∫∂â«π Ú.Ò ¡’§«“¡√Ÿâ«‘™“°“√¥â“π»’≈∏√√¡ Ú.Ú ¡’§«“¡√Ÿâ„π°“√Ωñ°Õ∫√¡μπ„Àâ¡’»’≈∏√√¡ ∂Ⓣ¡à‰¥â𔧫“¡√Ÿâ∑“ß»’≈∏√√¡¡“§«∫§ÿ¡§«“¡√Ÿâ«‘™“°“√∑“ß‚≈° °Á®–𔉪„™â„π∑“ß∑’˺‘¥ ‡™àπ 𔧫“¡√Ÿâ‡§¡’‰ª∑”√–‡∫‘¥ 𔧫“¡√Ÿâ„π°“√™à“߉ª∑”Õ“«ÿ∏¶à“§π Ú.Û ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ«‘™“°“√·≈–π‘ —¬¥’ Ê „Àâ≈Ÿ°»‘…¬å¥â«¬ ∂Ⓣ¡à‰¥â§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å·∫∫π’È ®–‰¡à¡’„§√·°â‰¢¡‘μ√‡∑’¬¡∑’Ë√–∫“¥ªí≠À“‡≈« Ê Õ¬Ÿà
 • 56. „π‚≈°π’È ·≈– ß§√“¡°Á‰¡à‡§¬«à“߇«âπ‰ª®“°‚≈° ·≈–∑’ˉ¡à‡§¬‡«âπ·¡â·μàπ“∑’‡¥’¬« °Á§◊ՠߧ√“¡°—∫°‘‡≈ ∑’ËÕ¬Ÿà„π„®§π §πª√–‡¿∑π’È §◊Õ §√Ÿ¥’ ∑’Ë “¡“√∂ Õπμ—«‡Õ߉¥â∑—Èß∑“ß‚≈°·≈–∑“ß∏√√¡ ·≈– Õπ≈Ÿ°»‘…¬å‰¥â∑—Èß∑“ß‚≈°·≈–∑“ß∏√√¡ §”∂“¡®÷߇°‘¥¢÷Èπ¡“«à“ ç§√Ÿ¥’§◊Õ„§√é§√Ÿ¥’§◊Õ„§√ §√Ÿ ¡“®“°§”«à“ ç§√ÿé §√ÿ √“°»—æ∑凥‘¡ ·ª≈«à“ Àπ—° §«“¡Àπ—°¢Õߧ√Ÿ§◊ÕÕ–‰√ §√Ÿ∑’Ë Õπ¡“μ—Èß·μàª√–∂¡ ¡—∏¬¡ ∑à“π°Á‰¡à‰¥â·∫°À“¡·μà∑”‰¡®÷ß·ª≈«à“Àπ—° ∑’ËÀπ—°‡æ√“– ‘Ëß∑’ˬ“°„π‚≈°π’È¢Õß¡πÿ…¬å °Á§◊Õ Ò. °“√®–√Ÿâ«à“ Õ–‰√∂Ÿ°-º‘¥ ¥’-™—Ë« ∫ÿ≠-∫“ª §«√-‰¡à§«√∑” §◊Õ‡√◊ËÕ߬“° Ú. °“√™’ȉ¥â«à“ π‘ —¬¥’ π‘ —¬™—Ë« ∑’Ë®–°àÕ„À⇰‘¥º≈„π∑“ߥ’·≈–∑“ß™—Ë«„πÕπ“§μ‡ªìπ‡√◊ËÕ߬“° Û. °“√À“«‘∏’·°â‰¢π‘ —¬™—Ë«„À⥒‡ªìπ‡√◊ËÕ߬“° Ù. °“√„™â°”≈—ß°“¬·≈–°”≈—ß„®„π°“√·°â‰¢π‘ —¬‡ ’¬ Ê „À⺟âÕ◊Ëπ°≈—∫¡“¥’‡ªìπ‡√◊ËÕßÀπ—° §√Ÿ ÕπÀπ—ß ◊Õ  Õπ«‘™“°“√«à“Àπ—°·≈â« ·μà°“√·°âπ‘ —¬‡≈« Ê °≈—∫Àπ—°°«à“π—Èπ §√Ÿ∑’Ë “¡“√∂·°â‰¢π‘ —¬‡≈« Ê ·≈–‡æ“–π‘ —¬¥’ Ê „Àâ≈Ÿ°»‘…¬å¢÷Èπ¡“‰¥â §√Ÿ·∫∫π’ȧ◊Õ §√Ÿ∑‚’Ë ≈°μâÕß°“√ §π∑—ß‚≈°®÷߉¥â¡“°√“∫‡∑ⓥ⫬§«“¡‡μÁ¡„® π’§Õ §√Ÿ¥∑‚’Ë ≈°μâÕß°“√ È Ë◊ ’‡¢“¿Ÿ¡‘„®∑’ˉ¥â§√Ÿ¥’ §√Ÿ·∫∫π’È ‡¢“μ“¡À“¡“∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬ §π∑’ˇ®Õ§√Ÿª√–‡¿∑π’È·≈⫬—ߧ‘¥«à“∑à“π‡ªìπ‡√◊Õ®â“ß ‡Õ“‡ß‘πø“¥À—«§√Ÿ ≈Ÿ°»‘…¬åª√–‡¿∑π’È®–μ°π√°Õ¬à“߇¥’¬« ¥—ßπ—Èπ „𧫓¡À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ß §√Ÿ §◊Õ ºŸâ·∫°¿“√–Àπ—° Ò. Àπ—°„π°“√·°â‰¢§«“¡‚ßà¢Õß≈Ÿ°»‘…¬å®π°√–∑—Ëßæ÷Ëßμ—«‡Õ߇ªìπ - μâÕß Õπ„À⻑…¬å∑”¡“À“°‘π‡ªìπ - μâÕß Õπ„À⻑…¬å√—°…“ ÿ¢¿“懪ìπ Ú. Àπ—°„π°“√æ≈‘°¡‘®©“∑‘∞‘„À⇪ìπ —¡¡“∑‘∞‘ - §π∑’ˇªìπ¡‘®©“∑‘∞‘‰¡à„™à§π‚ßà ‡¢“©≈“¥ ·μà®—∫∑‘»º‘¥ ®÷߇Փ§«“¡©≈“¥‰ª„™â „π∑“ß∑’˺‘¥ - §π‚ßà§◊Õ§π‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ ®÷߉¡à¡’ªí≠≠“®–‰ª∑”§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„À℧√ ‡æ√“–«à“‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ - §π∑’Ë∑”§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ‰¡à„™à§π‚ßà ‡ªìπ§π©≈“¥ ·μà‡ÀÁπº‘¥‡ªìπ™Õ∫ ‡ÀÁπ ∂Ÿ°‡ªìπº‘¥ ®÷ß∑”§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„À⺟âÕ◊Ëπ·≈–μ—«‡Õß ®÷ß “¡“√∂ªî¥ «√√§å-
 • 57. ‡ªî¥π√°„Àâμ—«‡Õß·≈–¡À“™π‰¥â - §π Ê ‡¥’¬« “¡“√∂°àÕ„À⇰‘¥ ß§√“¡‚≈°  “¡“√∂ √â“ß≈—∑∏‘¡À“ª√–≈—¬ ¢÷Èπ¡“‰¥â  √â“ß≈—∑∏‘°“√ª°§√Õß∑’Ë∑”„À⇰‘¥∫“ª·°à§π∑—Èß‚≈°‰¥â - §π∑’Ë®–·°â‰¢æ«°π’ȉ¥â ¡’·μà§√Ÿ‡∑à“π—Èπ º‘¥®“°§√Ÿ®–„À℧√¡“·°â ·μà°“√®– ·°â‰¢„À≥â∂◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕßÀπ—° §√Ÿ¥’‰¡à®”‡ªìπμâÕß®∫«‘™“°“√∑“ß‚≈° Ÿß ‰¡à®”‡ªìπμâÕß√Ÿâ«‘™“°“√∑“ß∏√√¡¡“°¡“¬∂÷ߢ—Èπ∑àÕßμ”√“»’≈∏√√¡‰¥â‡ªìπ‡≈à¡ Ê ‡æ√“–«‘™“°“√„π‚≈°π’È Õ“¬ÿ‡ªìπæ—πªï°Á‡√’¬π‰¡à®∫·μàÕ¬à“ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ¢Õ„Àâ∑à“π¡’§«“¡ª√–æƒμ‘∑“ß°“¬ «“®“ „®∑’Ë¥’®π‡ªìππ‘ —¬ ·≈–„π¢—Èπμâπ¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å°Á‰¡à‰¥âμâÕß°“√§«“¡√Ÿâ∑“ß∏√√¡∑’Ë¡“°¡“¬ ‡æ√“–¢—Èπμâπ¢Õߧ«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å §◊Õ Ò. §ÿ¡°“¬ «“®“ ¥â«¬°“√‰¡à∑”°√√¡°‘‡≈  Ù „À⇪ìππ‘ —¬μ≈Õ¥™’«‘μ ´÷ËßμâÕ߇√‘Ë¡Ωñ°μ—Èß·μà‡¥Á° §π∑’Ë¡’π‘ —¬‡≈« Ê ¡“·≈â« ∂Ⓣ¡à¡’§√Ÿ‡§’ˬ«‡¢Á≠®√‘ßÊ ¬“°®–·°â‰¢‰¥â ∂â“∑à“πºŸâ„¥∑”‰¥â ·≈–‰ª‡§’ˬ«‡¢Á≠„Àâ§πÕ◊Ëπ∑”‰¥â π’˧◊Õ§√Ÿμ—«®√‘ß Ú. §ÿ¡„®„À≥⠂¥¬‰¡à≈”‡Õ’¬ß ‡æ√“–‡√“μâÕßÕ¬Ÿ√«¡°—∫ —ߧ¡ Õ¬à“≈”‡Õ’¬ß ∂â“≈”‡Õ’¬ß ààÕ¬Ÿà‰¡à‰¥â §π∑’ˉ¥â√—∫°“√Ωñ°·μà‡≈Á° ·π–π”‰¡à¬“° ·μà§π∑’ˇ ’¬·≈â«·°â¬“° §π∑’Ë·°â‰¥âπ—Ëπ§◊Õ §√Ÿ Û. ∑√—欓°√„π‚≈°π’È¡’®”°—¥ μâÕߪíπ°—π°‘πªíπ°—π„™â ¡‘©–π—Èπ®–‰¡àæÕ ∂¡‡∑à“‰√°Á‰¡à‡μÁ¡ ·≈–μâÕ߉¡à·μ–μâÕßÕ∫“¬¡ÿ¢ ´÷ËßμâÕß„™â μ‘ªí≠≠“·≈–°”≈—ß„® Ÿß „§√∑’ËΩñ°μ—«‡Õß·≈â« ·≈–·°â‰¢§πÕ◊Ëπ‰¥âÕ¬à“ßπ’È π—Ëπ§◊Õ §√Ÿ Ù. ≈”æ—ߧ√Ÿ§π‡¥’¬«®–¡“ √â“ß Û Õ¬à“ßπ’È À◊¥¢÷Èπ§Õ μâÕßÕ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ®“° —ߧ¡∑’®–¡“ √â“ß Û Õ¬à“ßπ’„À⇰‘¥¢÷π ®÷ßμâÕß¡“‡√‘¡∑’∑» ˆ ‡æ√“–©–π—π ¡“μ√∞“π¢Õߧ√Ÿ¥’ Ë È È Ë Ë‘ È®÷߇°‘¥¢÷Èπ §√Ÿ¥’ §◊Õ §√Ÿ∑’Ë¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑—Èß Ù ¥â“π Ò. √—∫º‘¥™Õ∫μàÕ»’≈∏√√¡¢Õßμπ‡Õß Ú. √—∫º‘¥™Õ∫μàÕ»’≈∏√√¡¢Õß —ߧ¡ Û. √—∫º‘¥™Õ∫μàÕ»’≈∏√√¡∑“߇»√…∞°‘® Ù. √—∫º‘¥™Õ∫μàÕ°“√ √â“ß§π¥’ ‡æ√“–«à“§√Ÿ¥’ §◊Õ §√Ÿ∑’ËΩñ°μ—«‡Õß¡“‰¥â ·°â‰¢§πÕ◊Ëπ‰¥â ·≈– Õπ§πÕ◊Ëπ„À≪·°â‰¢§πÕ◊Ëπ„À⥒‰¥â ®÷ßμâÕß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑—Èß Ù ¥â“ππ’È ‡æ√“–©–π—Èπ »’≈¢Õߧ√Ÿ‡ÕßπÕ°®“°μâÕ߇¬’ˬ¡·≈â« °ÁμâÕ߉ªμ“¡§π∑—Èß —ߧ¡¡“™à«¬°—π·°â‰¢§π‡≈«„À⇪ìπ§π¥’¥â«¬ ®÷ß®– ¡°—∫∑’Ë‚∫√“≥°≈à“«‰«â«à“ ·æ∑¬å√—°…“§π‰¢â„ÀâÀ“¬‰¢â ·μà«à“·æ∑¬å∑”„Àâ§π쓬øóôπ‰¡à‰¥â ·μà§√Ÿ∑’ˇªìπ§√Ÿ
 • 58. ®√‘ß Ê πÕ°®“°√—°…“§π∑’Ë‚ßà∑“ß«‘™“°“√„Àâ°≈—∫‡ªìπ§π©≈“¥‰¥â·≈â« ∑’Ë ”§—≠§◊Õ “¡“√∂æ≈‘°„®§π™—Ë« ´÷Ëß쓬∑—È߇ªìπ 쓬®“°§«“¡¥’·≈â« „Àâ°≈—∫‡ªìπ§π¥’‰¥â ≈ÿ°¢÷Èπ √â“ß∫“√¡’‰¥â„À¡à π’˧◊Õ§√Ÿ¥’∑’Ë‚≈°μâÕß°“√ §√Ÿ·∫∫π’È ∑à“πÕ“®®–¡’ª√‘≠≠“À√◊Õ‰¡à¡’ª√‘≠≠“°Á‰¡à‰¥â‡°’Ë¬ß ‡æ√“–§«“¡√Ÿ∑°Õ¬à“ß âÿ∑’Ë„™â‡≈’Ȭߙ’扥⠷≈–„™âÀ“∫ÿ≠‰¥â ™◊ËÕ«à“‡≈Á°πâÕ¬‰¡à¡’‡≈¬ ®÷߉¡à‡°’Ë¬ß«à“§√Ÿ®–√«¬À√◊Õ®πÀ≈àÕÀ√◊Õ‰¡àÀ≈àÕ  «¬À√◊Õ‰¡à «¬ À≠‘ßÀ√◊Õ™“¬ Õ“¬ÿ¡“°À√◊ÕπâÕ¬ ∂â“√—°…“§π‚ßà„Àâ°≈—∫©≈“¥‰¥â μ—È߇π◊ÈÕμ—Èßμ—«‰¥â ‚¥¬‡©æ“–æ≈‘°„®≈Ÿ°»‘…¬å„Àâ°≈—∫¡“∑”§«“¡¥’‰¥â ∑à“π‡ªìπ§√Ÿ‰¥â §π∑’ˇªìπ§√Ÿ‰¥â‡æ√“–¡’§«“¡Àπ—°·πàπ„π»’≈ „§√‡Õ“¡’¥®àÕ§Õ ‡Õ“ªóπ®àÕÀ—«„Àâ∑à“π∑”º‘¥»’≈ ∑à“π¬Õ¡μ“¬ ∑à“π¡’§«“¡Àπ—°·πàπ„π∏√√¡ ∂â“„Àâ≈”‡Õ’¬ß‡¢â“¢â“ß≈Ÿ°»‘…¬å¥«¬Õ§μ‘ Ù ∑à“π°Á‰¡à∑” â„Àâ∑à“π쓬‡ ’¬¥’°«à“ ‡æ√“–∑à“π‡ªìπ§√Ÿ §√Ÿª√–‡¿∑π’È ∑à“πªî¥π√°-‡ªî¥ «√√§å„Àâμ—«≈Ÿ°»‘…¬å‰¥â ¬‘Ëß°«à“π—Èπ ∑à“πæ√âÕ¡®–¡ÿàß¶à“°‘‡≈ μ“¡æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ μ“¡æ√–Õ√À—πμ凢â“π‘ææ“π‰ª ‡æ√“–©–π—Èπ ∑à“π®÷߇ªìπ§√Ÿ∑’Ë ¡°—∫§”«à“ ç§√Ÿé»‘…¬å§◊Õ„§√ ≈Ÿ°»‘…¬å∑’Ë ¡°—∫§”«à“ 绑…¬åé §◊Õ ≈Ÿ°»‘…¬å∑’Ë¡’§«“¡‡§“√æ ‡§“√æ ¡“®“°§”«à“ 秓√«–é §“√«– ¡“®“°§”«à“ ç§√ÿé ·μà·ª≈„π¡ÿ¡¡Õß®“°≈Ÿ°»‘…¬å ®÷ß·ª≈«à“ çμ√–Àπ—°é »‘…¬å §◊Õ §π∑’Ëμ√–À𗰄𧫓¡∑ÿࡇ∑¢Õߧ√Ÿ ®÷ß„À⧫“¡‡§“√æ ‡æ√“–μ√–Àπ—°«à“∂Ⓡ®Õ§√Ÿ·∫∫π’ȉ¡à°√“∫·≈â«°√“∫Õ’°°Á®–μ°π√° »‘…¬å®ßμ√–Àπ—°«à“ ç§√Ÿé §◊Õ ºŸª¥π√°-‡ªî¥ «√√§å„Àâ‡√“ ∑à“π§◊Õ·æ∑¬å∑√°…“«‘≠≠“≥ ÷ âî ’Ë —∑’Ë쓬®“°§«“¡¥’·≈â«„Àâæ≈‘°øóôπ¢÷Èπ¡“ ‡æ√“–©–π—È𠄧√®–¡“‡ªìπ§√Ÿ°ÁμâÕß¡Õßμ—«‡Õß„Àâ™—¥ „§√®–¡“‡ªìπ»‘…¬å°ÁμâÕß¡Õߧ√Ÿ„Àâ™—¥  ‘Ëß∑’ËμâÕ߇¢â¡ß«¥°«¥¢—π §◊Õ μâÕßΩñ°„Àâμ—«‡Õßæ√âÕ¡√Õß√—∫§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡¥’®“°§√Ÿ¡“μ—Èß·μà‡≈Á° æàÕ·¡à®– àß≈Ÿ°»‘…¬å‰ª„Àâ§√Ÿ °ÁμâÕßÕ∫√¡„Àâ¡’§«“¡°μ—≠êŸ ¡’§«“¡Õ¥∑π √—°∑’Ë®–√—∫§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡¥’®“°§√Ÿ Õ’°∑—ÈßμâÕßΩñ°«‘𗬄À⥒ æàÕ·¡à‰¡à¡’ ‘∑∏‘ÏμàÕ«à“§√Ÿ„π¢≥–∑’Ë∑à“π‡§’Ë¬«‡¢Á≠≈Ÿ°»‘…¬å ‡æ√“–∑à“π°”≈—ߪî¥π√°-‡ªî¥ «√√§å„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å æàÕ·¡àμà“ßÀ“°∑’ËμâÕßæ“≈Ÿ°‰ª°√“∫‡∑ⓧ√Ÿ ‡™àππ—Èπ®÷ß®–‡®√‘≠ L (Õà“πμàÕ©∫—∫Àπâ“)
 • 59. ¯À≈«ßæàÕμÕ∫ªí≠À“‚¥¬ : æ√–¿“«π“«‘√‘¬§ÿ≥ Õ¬“°‡ªìπ‡»√…∞’ ¢â“¡¿æ ¢âÕß∑”Õ¬à“߉√ μâ “¡™“μ‘ Question §”∂“¡ ∂Ⓡ√“Õ¬“°®–‡ªìπ‡»√…∞’¢“¡¿æ¢â“¡™“μ‘ ®–μâÕß â ªØ‘∫—μ‘μ“¡À≈—°∏√√¡¢âÕ„¥ Answer §”μÕ∫ ‡√◊ËÕßπ’È ¡’ Ú ª√–‡¥Áπ¥â«¬°—π §◊Õ ª√–‡¥Áπ∑’Ë Ò ∫“ߧπ√«¬·≈â«μ—Èß·μà™“μ‘π’È·≈–À«—ß«à“®–√«¬Õ’°„π™“μ‘μàÕ‰ª ª√–‡¥Áπ∑’Ë Ú ™“μ‘π’È®π‡À≈◊Õ‡°‘π ¢Õ„Àâ®π·§à™“μ‘π’È ¢Õ‰ª√«¬™“μ‘ÀπⓇ∂‘¥  √ÿª§◊Õ μâÕß°“√®–‰ª√«¬°—π∑—Èßπ—Èπ„πÕπ“§μ¢â“ßÀπâ“ ∂â“®–‡ªìπ‡»√…∞’‰¡à«à“™“μ‘π’È ™“쑉Àπ ¡’À≈—°ßà“¬ Ê Ú ª√–°“√ §◊Õ Ò. μâÕß¡’§«“¡‡æ’¬√ ¡’§«“¡∑ÿࡇ∑∑’Ë®–∑”ß“ππ—ÈπÕ¬à“ß®√‘ß®—ß Ú. μâÕß¡’∫ÿ≠‡°à“ ¡’‡ ∫’¬ßμ‘¥μ—«‰ª¥â«¬ °“√∑’ˇ√“√«¬„π™“μ‘π’È·≈â« °Á· ¥ß«à“‡√“¡’ Ú  ‘Ëßπ’ÈÕ¬Ÿà·≈â« §◊Õ Ò. ¡’π‘ —¬¢¬—π ®÷ß¡“∑ÿࡇ∑∑”ß“π Ú. ¡’∫ÿ≠‡°à“‡¡◊ËÕ™“μ‘∑’Ë·≈â«μ‘¥μ—«¡“∂÷ß™“μ‘π’È æ«°∑’Ë™“μ‘π’È®πÕ¬Ÿà °Á§ß√Ÿâ·≈â««à“™“μ‘∑’Ë·≈⫉¡à§àÕ¬ √â“ß∫ÿ≠ ®÷߉¡à¡’∫ÿ≠‡°à“μ‘¥μ—« °Á„™âÀ≈—° °“√‡¥’¬«°—π §◊Õ π—∫·μà«—ππ’ȇªìπμâπ‰ª ‡√‘Ë¡ √â“ß∫ÿ≠„À¡à‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ«à“∫ÿ≠„À¡à„π™“μ‘π’È®–‰¥â‡ªìπ ∫ÿ≠‡°à“¢Õ߇√“™“μ‘Àπâ“
 • 60. ‡√‘Ë¡ √â“ß∫ÿ≠„À¡à‡ ’¬ ç ‡æ◊ËÕ«à“∫ÿ≠„À¡à™“μ‘π’È ®–‰¥â‡ªìπ∫ÿ≠‡°à“¢Õ߇√“™“μ‘Àπâ“ é æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√ß„ÀâÀ≈—°°“√ √â“ß∫ÿ≠μ—Èß·μà™“μ‘π’ȉ«â Ù ¢âÕ ª√–°“√∑’Ë Ò μ—Èß„®»÷°…“∑”§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß°Æ·Ààß°√√¡„Àâ™—¥‡®π ´÷Ëß®–∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®‡√◊ËÕߧ«“¡¥’ §«“¡™—Ë« ‡√◊ËÕß∫ÿ≠ ‡√◊ËÕß∫“ª ‡√◊ËÕߺ‘¥ ‡√◊ËÕß∂Ÿ° ‡√◊ËÕߧ«√ ‰¡à§«√ ‰¥â™—¥‡®π §«“¡‡¢â“„®∂Ÿ°Õ¬à“ßπ’È ®– àߺ≈„À♓μ‘ÀπⓇ¡◊ËÕ‡√“§≈Õ¥®“°∑âÕß·¡àÕÕ°¡“°Á®–¡’„®∑’Ë©≈“¥ Ê ‡¢â“„®‡√◊ËÕß∫ÿ≠‡√◊ËÕß∫“ªμ‘¥μ—«¡“‡≈¬ 查ßà“¬ Ê ‡°‘¥¡“°Á‡¢â“„®‡√◊ËÕß°√√¡ ®÷ß¡’»√—∑∏“„π‡√◊ËÕß°Æ·Ààß°√√¡ »√—∑∏“∑’Ë®–≈–™—Ë« ∑”¥’ »√—∑∏“∑’Ë®–‡≈‘°∑”∫“ª ¡ÿàß·μà®–∑”∫ÿ≠ §«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß°Æ·Ààß°√√¡Õ¬à“ßπ’È®–∑”„Àâ‡√“‰¥â∫ÿ≠„À¡à μ—Èß·μà™“μ‘π’È ª√–°“√∑’Ë Ú μ—Èß„®√—°…“»’≈„À⥒¢π“¥‡Õ“™’«‘쇪ìπ‡¥‘¡æ—π ‡¡◊ËÕ‡√“√—°…“»’≈·∫∫‡Õ“™’«‘쇪ìπ‡¥‘¡æ—π·≈â« ∫ÿ≠∑’Ë®– àߺ≈¢â“ßÀπ⓬—߉¡àμâÕß查∂÷ß ∫ÿ§≈‘°¢Õߧπ‰¡à°àÕ‡«√®–¥Ÿ¥’μ—Èß·μà™“μ‘π’ȇ≈¬ ∂Ⓡ√“‰¡à°àÕ‡«√Õ–‰√‡≈¬ ∫ÿ≠π—Èπ®–¡À“»“≈π—° ¢â“¡™“쑉ª‡°‘¥„À¡à°Á®–‰¥â√à“ß°“¬∑’Ë·¢Áß·√ß∫ÿ§≈‘°°Á¥’ ‰¥â√Ÿª ¡∫—μ‘μ—Èß·μà«—π‡°‘¥‡≈¬ ª√–°“√∑’Ë Û μ—ß„®∑”∑“π ∫√‘®“§∑“π™π‘¥‰¡à¬ß¡◊Õ §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–°Õ∫ È —ÈÕ“™’æ¡’‡∑à“‰√ ∑”‡μÁ¡∑’Ë ®–‡À≈◊Õ°‘π‡À≈◊Õ„™âÀ√◊Õ‰¡à‡À≈◊Õ°Áμ“¡ ‡μ√’¬¡·∫à߇ªìπß∫‡Õ“‰«â ß∫π’È®–∑”∑“π ‡æ◊ËÕ°”®—¥§«“¡μ√–Àπ’Ë∂’ˇÀ𒬫 §«“¡„®·§∫¢Õ߇√“ ∑”„®„Àâ°«â“߇ªìπ∑–‡≈‰ª‡≈¬ ‡¡◊ËÕ„®°«â“߇æ√“–Õ”π“®·Ààߧ«“¡μ—Èß„®∑”∑“πÕ¬à“ßπ’È·≈â« ™“μ‘ÀπⓇ°‘¥¡“‡¡◊ËÕ„®‡√“„À≠à°«à“∑–‡≈‡ ’¬·≈â« ∑√—æ¬å ¡∫—μ‘∑—Èß·ºàπ¥‘π°Á‡μ√’¬¡®–‰À≈≈ß∑–‡≈„®¢Õ߇√“ ª√–°“√∑’Ë Ù μ—Èß„®∑” ¡“∏‘¿“«π“ À¡—Ëπ‰ª«—¥ ‰ª‡æ‘Ë¡æŸπ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ߥâ“π®‘μ„®®“°»“ π“¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ §◊Õ ‰ªøí߇∑»π奫¬ π—ß ¡“∏‘¥«¬ ‡ªìπ°“√‡æ‘¡æŸπªí≠≠“ °≈—𰓬 â Ë â Ë Ë°≈—Ëπ„®„Àâ„ μ—Èß·μà™“μ‘π’È ‡¡◊ËÕ„®„ ‡ªìπ·°â« ‡ªìπ‡æ™√ μ—Èß·μà™“μ‘π’È ™“μ‘μàÕ‰ªæÕ‡°‘¥ªÿÖ∫„®°Á «à“߇ªìπμ–«—π‡∑’ˬߪíö∫ ‰¡à¡’Õ–‰√®–∫—ߪí≠≠“‡√“‰¥â Ú ¢â“ß∑“ß∑’ˇ¥‘πºà“π‰ª ®–‡ÀÁπ™àÕß∑“ß∑’Ë®–‡ª≈’ˬπ∑—Èß ‘ËߢÕß∑—È߇Àμÿ°“√≥å∑’ˇ√“æ∫„À⇪ìπ ¡∫—쑉¥âÀ¡¥ ‡æ√“–©–π—Èπ ∂â“®–„Àâ√«¬¢â“¡™“μ‘ Ù ¢âÕπ’È®–∑”„Àâ√«¬¥â«¬Õ√‘¬∑√—æ¬åμ—Èß·μà™“μ‘π’È ™“μ‘μàÕ‰ª∑—ÈßÕ√‘¬∑√—æ¬å∑—Èß‚≈°‘¬∑√—æ¬å‡ªìπ¢Õ߇√“·πàπÕπ L
 • 61. ¯Ú∑—π‚≈°∑—π∏√√¡‡√◊ËÕß : æ√–¡À“ ¡™“¬ ü“π«ÿ±⁄‚≤ (M.D.; Ph.D.) ®“°√“¬°“√∑—π‚≈°∑—π∏√√¡ ÕÕ°Õ“°“»∑“ß™àÕß DMC ¡’ºŸâ ß —¬«à“ °“√∑’Ë¡πÿ…¬åπ—∫∂◊Õ»“ π“∑’Ë ·μ°μà“ßÀ≈“°À≈“¬°—ππ—Èπ  à«π„À≠àπ—∫∂◊Õμ“¡ §√Õ∫§√—«¢Õßμ𠇙à𠄧√‡°‘¥„π§√Õ∫§√—«™“«æÿ∑∏ °Áπ—∫∂◊Õæ√–æÿ∑∏»“ π“ „§√‡°‘¥„π§√Õ∫§√—«™“« §√‘ μå °Áπ∫∂◊Õ§√‘ μ廓 π“ „§√‡°‘¥„π§√Õ∫§√—«™“« — ¡ÿ ≈‘¡ °Áπ—∫∂◊Õ»“ π“Õ‘ ≈“¡ ‡ªìπμâπ Õ¬à“ßπ’ȇ√“ ®–√Ÿâ‰¥âÕ¬à“߉√«à“»“ π“∑’ˇ√“π—∫∂◊Õπ—È𠇪ìπ»“ π“ ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥®√‘ß Ê ‰¡à„™à‡ªìπ‡æ’¬ß·§à§«“¡‡™◊ËÕμ“¡ ∫√√æ∫ÿ√ÿ…‡∑à“π—Èπ °“√æ‘®“√≥“«à“ »“ π“∑’ˇ√“π—∫∂◊ÕÕ¬Ÿàπ—È𠇪ìπ°“√‡≈◊ËÕ¡„ »√—∑∏“∑’Ë∂Ÿ°μâÕßÀ√◊Õ‰¡à ¢Õ„Àâ æ‘®“√≥“Õ¬à“ßπ’È §◊Õ §«“¡®√‘ß ¥Ÿª√–«—μ‘»“ ¥“ „Àâæ‘®“√≥“®“°ª√–«—μ‘¢Õß»“ ¥“ ‡™à𠧫“¡‡™◊ËÕ »“ ¥“¢Õß™“«æÿ∑∏ °Á§◊Õ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ æ√–Õߧåª√– Ÿμ„πμ√–°Ÿ≈°…—μ√‘¬å ∑√߇ªìπ√—™∑“¬“∑ ‘ ‡°’ˬ«°—∫»“ π“ ´÷ß®–‰¥â¢π§√Õß√“™¬å°√ÿß°∫‘≈æ— ¥ÿμÕ‰ª„πÕπ“§μ Ë ÷È åà ...................... μ—Èß·μàª√– Ÿμ‘¡“æ√–∫‘¥“°Á∑√ߥŸ·≈Õ¬à“ߥ’∑ÿ°Õ¬à“ß  √â“ߪ√“ “∑ Û ƒ¥Ÿ„Àâ ·≈–∑–πÿ∂πÕ¡∂÷ߢπ“¥∑’Ë §π·°à §π‡®Á∫ §π쓬 ¬—߉¡à‡§¬„Àâ‡ÀÁπ „Àâæ∫·μà  ‘Ëß∑’ˇ®√‘≠ÀŸ ‡®√‘≠μ“ ‡®√‘≠„®‡∑à“π—Èπ ∂÷ߧ√“«∑√ß √Ë”‡√’¬π‡¢’¬πÕà“π °Á∑√߇√’¬π®∫«‘™“ Ò¯ ª√–°“√ ∂Ⓡ∑’¬∫°—∫„πªí®®ÿ∫—π §◊Õ ®∫ª√‘≠≠“ Ò¯  “¢“ ‚¥¬„™â‡«≈“‡æ’¬ß·§à ˜ «—π ‡¡◊Õ∂÷ߧ√“«Õ¿‘‡…° ¡√  Ë °Á∑√ß¡’æ√–™“¬“ §◊Õ æ√–π“ßæ‘¡æ“ ´÷Ë߇ªìπÀ≠‘ß ‡∫≠®°—≈¬“≥’ §◊Õ ¡’√ª√à“ßߥߓ¡¡“°·≈–¡’§≥ ¡∫—μ‘ Ÿ ÿ  ¡∫Ÿ√≥åæ√âÕ¡  ‘Ëß∑’Ë™“«‚≈°· «ßÀ“ ‰¡à«à“®–‡ªìπ™◊ËÕ‡ ’¬ß ‡°’¬√쑬» ∑√—æ¬å ¡∫—μ‘ §√Õ∫§√—«∑’ËÕ∫Õÿàπ‡ªìπ ÿ¢
 • 62. ∑—π‚≈° ∑—π∏√√¡§Ÿà§√Õß∑’Ë¥’ æ√–Õߧå∑√ß¡’æ√âÕ¡∑ÿ°Õ¬à“ß ·μà‡¡◊ËÕ∂÷ß®ÿ¥Àπ÷Ëß æ√–Õߧå∑√ßæ∫«à“ ‘Ë߇À≈à“π’ȉ¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„À⧫“¡ ÿ¢∑’Ë®’√—߬—Ë߬◊π æ√–Õߧå®÷ß∑√ß≈–∑‘Èß∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë™“«‚≈°· «ßÀ“ ≈–®“°§«“¡‡ªìπºŸ¡Õ–‰√ Ê Õ¬à“ß∑’Ë â’™“«‚≈°μâÕß°“√ ‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπºŸâ‰¡à¡’Õ–‰√ ‰ªÕ¬Ÿà°≈“ߪɓ ·≈â«∑√ß∫”‡æÁ≠‡æ’¬√‡æ◊Õ· «ßÀ“‚¡°¢∏√√¡ Ë ç æ√–ÕߧåÀπ∑“ßæâπ∑ÿ°¢åÕ¬Ÿà∂÷ß ˆ ªï‡μÁ¡ ®π ÿ¥∑⓬°Á∫√√≈ÿÕπÿμ√ —¡¡“ —¡‚æ∏‘≠“≥ μ√— √Ÿ∏√√¡‡ªìπæ√– —¡¡“- â ∑√ß≈–∑‘Èß∑ÿ° ‘Ëß —¡æÿ∑∏‡®â“ ·≈⫇√‘¡‡º¬·ºàæ√–∏√√¡§” ÕπμàÕ‡π◊Õß Ë Ë ∑’Ë™“«‚≈°· «ßÀ“‡√◊ËÕ¬¡“ ...................... ¥Ÿ®“°ª√–«—μ¢Õßæ√–Õߧå·≈â« ‰¡à¡„§√μ”Àπ‘ ‘æ√–Õߧ剥â‡≈¬«à“ ∑√ß¡“∫«™ ¡“ Õπ»“ π“ ¡“ ’μ—Èßμ—«‡ªìπ»“ ¥“ ‡æ√“–À«—ß®–‡ªìπ„À≠à À«—ß°“√ ≈–®“° ......................¬Õ¡√—∫®“°ºŸâ§π ‰¡à¡’§«“¡®”‡ªìπ ‡æ√“–æ√–Õß§å §«“¡‡ªìπºŸâ¡’Õ–‰√ Ê∑√ß¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ‡°’¬√쑬» ∑√—æ¬å ‘π‡ß‘π∑Õß §«“¡ Õ¬à“ß∑’Ë™“«‚≈°μâÕß°“√ –¥«° ∫“¬∑—Èߪ«ßæ√âÕ¡Õ¬Ÿà·≈â«μ—Èß·μà°àÕπ∫«™ ‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπºŸâ ‰¡à¡’Õ–‰√À“°ª√“√∂π“ ‘ß‡À≈à“π’°‰¡àμÕßÕÕ°∫«™ Õ¬Ÿ∑“ß‚≈° Ë ÈÁ â à ∫“¬°«à“ ·μàæ√–Õߧå∑√ß ≈–∑ÿ°Õ¬à“ß ÕÕ°· «ßÀ“ ‰ªÕ¬Ÿà°≈“ߪɓ‚¡°¢∏√√¡ ®÷ß “¡“√∂μÕ∫‰¥â Ò ‡ªÕ√凴Áπμå ·≈â«∑√ß∫”‡æÁ≠‡æ’¬√«à“ª√–«—μ‘¢Õßæ√–∫√¡»“ ¥“¢Õ߇√“ß“¡æ√âÕ¡ ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“‚¡°¢∏√√¡∫√‘∫Ÿ√≥å ¥Ÿ§” Õπ·≈–°“√‡º¬·ºà§” Õπ é ‡¡◊ËÕμ√— √Ÿâ∏√√¡·≈â«„À⥟«à“ §” Õπ·≈–°“√‡º¬·ºà§” Õπ‡ªìπÕ¬à“߉√ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰¡à∑√ß √√‡ √‘≠°“√‡∫’¬¥‡∫’¬πÀ√◊Õ°“√¶à“ ·¡â„§√®–Õâ“߇Àμÿ«à“¶à“‡æ◊ËÕæ√–æÿ∑∏»“ π“°Á‰¡à‰¥â ‡∫’¬¥‡∫’¬π™’«‘μºŸâÕ◊Ëπ‡¡◊ËÕ‰√∫“ª‡¡◊ËÕπ—Èπ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§π»“ π“‡¥’¬«°—π μà“ß»“ π“ À√◊Õ·¡â·μà —μ«å°Áμ“¡ ¥—ßπ—Èπ ™“«æÿ∑∏®÷ß
 • 63. ‰¡à¡§«“¡§‘¥‡√◊Õß°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π ‡æ◊ÕÀ«—ß®–‡º¬·ºà ’ Ë Ë ·≈â« ≈–√“™ ¡∫—μÕÕ°∫«™ ‰¥â·°à æ√–¡À“°—ªªîπ– ‘»“ π“Õ¬Ÿà„π„®‡≈¬ æ√–¿—∑∑‘¬– ∑’‡Ë ªìπ¡À“‡»√…∞’„À≠à°¡’ ‡™àπ ‡¡≥±°- Á æ√– “«°¢Õßæ√–Õߧå·≈–æÿ∑∏»“ π‘°™π ‡»√…∞’ ™Æ‘≈‡»√…∞’ œ≈œ ·≈–¬—ß¡’æ√“À¡≥å¡À“»“≈∑—ßÀ≈“¬ ‰¥â¥”‡π‘πμ“¡·π«∑“ß∑’æ√–Õߧå∑√ß«“߉«â È Ë §À∫¥’ Õ—§√¡À“‡ π“∫¥’ √«¡∑—ßπ—°∫«™μà“ß»“ π“ ȧ◊Õ ‡º¬·ºà∏√√¡–¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“¥â«¬§«“¡ ∑’ˬա∑‘Èߧ«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‡¥‘¡ ‡™àπ ™Æ‘≈ Û æ’ËπâÕß ´÷Ëß ß∫ ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π»“ π“Õ◊Ëπ ¥—ßπ—Èπ Ú, °«à“ªï ‡ªìπÕ“®“√¬å„À≠à¢Õßæ√–‡®â“æ‘¡æ‘ “√ °…—μ√‘¬å Ò „π∑’º“π¡“ ™“«æÿ∑∏‡√“®÷߉¡à‡§¬¡’ ß§√“¡»“ π“‡≈¬ Ëà Ù ¢Õߪ√–‡∑»¡À“Õ”π“®¢ÕßÕ‘π‡¥’¬„π¬ÿ§π—Èπ ¬—ß §√—ÈßÀπ÷Ëß ¡’Ω√—Ëß∑’ˇªìπÀ¡Õ Õπ»“ π“ ¡“ ¬Õ¡‡ª≈’Ë¬π§«“¡‡™◊ËÕ¥—È߇¥‘¡∑’ˇ§¬‡ªìπ™Æ‘≈∫Ÿ™“‰ø»÷°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ ‡æ◊ËÕ®–À“™àÕß‚®¡μ’ ·≈â«π” À—π¡“¢Õ∫«™‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ‡ªìπ “«°¢Õßæ√– —¡¡“-‰ª‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√‡º¬·ºà»“ π“¢Õßμπ ·μà‡¡◊Õ Ë  —¡æÿ∑∏‡®â“ ´÷Ë߉¡à¡’‡Àμÿ®Ÿß„®„¥ Ê ‡≈¬∑’Ë®–∫Õ°«à“»÷°…“‰ª·≈â«  ÿ¥∑⓬°Á‡ª≈’ˬπ¡“π—∫∂◊Õæ√–æÿ∑∏- ∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬‡À≈à“π’È¡“À≈Õ°‡√“ ∑ÿ°§π≈â«π·μà¡’»“ π“ ·≈â«≈ß¡◊Õ‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“Õ¬à“ß  ∂“π¿“æ Ÿß„π —ߧ¡∑—ßπ—π ·≈–¡’®”π«π¡“° ‰¡à„™à È È‡Õ“®√‘߇Փ®—ß ‡¢“∫Õ°«à“ ‡æ’¬ß¡Õß®“°·ßà¡ÿ¡∑’Ë«à“ ·§à§π Õߧπ ·≈–μà“߬◊π¬—πμ√ß°—π∑—Èß ‘Èπ«à“  ‘Ëß∑’Ëæ√–æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ»“ π“∑’Ë¡’∏“μÿ·Ààߧ«“¡‡ªìπ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“μ√— √Ÿâπ—Èπ‡ªì𧫓¡®√‘ß ‡ªìπºŸâ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π ´÷Ëßμà“ß®“°»“ π“Õ◊Ëπ‚¥¬ ‘Èπ‡™‘ß  —®∏√√¡ ‰¡à„™à§«“¡‡™◊ËÕ ∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬‡À≈à“π’È ‰¡à‰¥â·§à π’È °Á ‡ æ’ ¬ ßæÕ·≈â « ∑’Ë ® –∑”„Àâ ‡ ¢“¬Õ¡√— ∫ π— ∫ ∂◊ Õ »√—∑∏“æ√–æÿ∑∏»“ π“‡æ√“–§«“¡‡™◊ËÕ ·μà»√—∑∏“æ√–æÿ∑∏»“ π“¥â«¬À—«„® ¥â«¬ªí≠≠“®“°°“√æ‘ Ÿ®πå®π√Ÿâ·®â߇ÀÁπ®√‘ß æ«°‡√“™“«æÿ∑∏∑—ÈßÀ≈“¬ ·¡â¬—ߪؑ∫—쑉¡à∂÷ß ¥Ÿ “«° ®ÿ¥∑’ËÀ¡¥°‘‡≈  ·≈â«æ‘ Ÿ®π剥â¥â«¬μ—«‡Õß∂÷ß®ÿ¥π—Èπ πÕ°®“°π’È æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰¡à∑√ߪ—πÈ ·μà‡√“ “¡“√∂‰μ√àμ√Õߥ⫬‡Àμÿº≈Õ¬à“ß∑’ˉ¥â°≈à“«§«“¡√Ÿâ ‰¡à‡§¬μ√— «à“ §«“¡√Ÿâ∑’Ë∑√ßμ√— √Ÿâ¡“π—Èπ ¡’ ¡“·≈â« ∑—߇√◊Õߪ√–«—μ¢ÕßÕߧåæ√–»“ ¥“ æ√– “«° È Ë ‘æ√–Õߧå√Ÿâ‰¥â§π‡¥’¬« §πÕ◊ËπÀâ“¡√Ÿâ μâÕ߇™◊ËÕæ√–Õߧå æ√–∏√√¡§” Õπ ·≈–«‘∂·Ààß°“√‡º¬·ºà¢Õßæ√–Õß§å ’Õ¬à“߇¥’¬« „§√‰¡à‡™◊ËÕ∫“ª ‡¡◊Õ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫∑ÿ°»“ π“·≈â« ‡√“®–‰¥â§”μÕ∫«à“ Ë ·μàæ√–Õߧå∑√ß∫Õ°∑ÿ°§π∑’Ëøíß∏√√¡®“° æ√–æÿ∑∏»“ π“∑’‡Ë √“π—∫∂◊ÕÕ¬Ÿπ𠇪ìπ»“ π“∑’‡Ë ≈‘» à —Èæ√–Õߧå«à“ Õ¬à“‡æ‘Ë߇™◊ËÕ „Àâ‰μ√àμ√Õß„À⥒ ≈ß¡◊Õ ∑’ª√–‡ √‘∞ ∑’‡Ë √“™“«æÿ∑∏∑ÿ°§π§«√®–¿“§¿Ÿ¡„®«à“ Ë ‘ªØ‘∫—쑇 ’¬°àÕπ æ‘ Ÿ®π剥â¥â«¬μπ‡Õ߇¡◊ËÕ‰√·≈⫧àÕ¬ ‡ªìπ∫ÿ≠¢Õ߇√“‡À≈◊Õ‡°‘π∑’‡Ë °‘¥¡“‡ªìπ™“«æÿ∑∏ ¡“æ∫‡™◊Õ ¥—ߧ” √√‡ √‘≠æ√–æÿ∑∏§ÿ≥∑’‡Ë √“ «¥°—πÕ¬Ÿ‡à ªìπ Ë æ√–æÿ∑∏»“ π“ ¡“æ∫§” Õπ∑’‡Ë ªìπ —®∏√√¡ ´÷߇ªìπ˪√–®”«à“ ‡ÕÀ‘ªí  ‘‚° ·ª≈«à“ ®ß¡“æ‘ Ÿ®πå‡∂‘¥ §«“¡®√‘ß∑’ “¡“√∂æ‘ ®π剥⠷≈–¬◊πÀ¬—¥∑â“∑“¬μàÕ Ë Ÿ ºŸ∑ªØ‘∫μμ“¡§” Õπ¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ â ’Ë — ‘ °“√æ‘ Ÿ®πå¡“μ≈Õ¥ Ú, °«à“ªï ‡¡◊ËÕ¿Ÿ¡‘„®Õ¬à“ßπ’È·≈â«À¡¥°‘‡≈ μ“¡æ√–Õߧ剪¡’¡“°¡“¬ μ—ß·μà§√—ß È È ·≈â« ¢Õ„Àâ≈ß¡◊ժؑ∫—μ‘Õ¬à“ß®√‘ß®—ß∑—Èß∑“π »’≈æÿ∑∏°“≈®π∂÷ßªí®®ÿ∫𠇪ìπ欓π¬◊π¬—π ‘ß∑’∑√ßμ√— √Ÿâ — Ë Ë ¿“«π“ ªØ‘∫μÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ „Àâ‡√“ “¡“√∂查‰¥â«“ —‘ à´÷ßæ√– “«°¢Õßæ√–Õߧå¡∑ß∑’‡Ë ªìπæ√–¡À“°…—μ√‘¬å Ë ’ —È ‡√“‰¡à„™à™“«æÿ∑∏μ“¡∑–‡∫’¬π∫â“π ·μà‡ªìπ™“«æÿ∑∏
 • 64. ∑—π‚≈° ∑—π∏√√¡‡μÁ¡μ—« ∂Ⓡ√“ªØ‘∫μμπ ¡°—∫∑’æ∫æ√–æÿ∑∏»“ π“ —‘ Ë®√‘ß Ê ·≈â« ‡√“°Á®–‰¥âª√–‚¬™π宓°§«“¡‡ªìπ™“«æÿ∑∏Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ¡“∂÷ß®ÿ¥π’È æ«°‡√“§ß®–‰¥â§”μÕ∫·≈â««à“ ∑’ˇ√“‡°‘¥¡“„π§√Õ∫§√—«™“«æÿ∑∏ „π‡¡◊Õßæÿ∑∏ ·≈–‰¥âπ—∫∂◊Õæ√–æÿ∑∏»“ π“ ‰¡à‰¥â‡ªìπ‡æ’¬ß°“√π—∫∂◊Õμ“¡æàÕ·¡à ·μ໓ π“¢Õ߇√“¥’®√‘ß ·≈–‡√“∑ÿ°§π¡’∫ÿ≠∑’Ë √â“߉«â¥’ ®÷ß‚™§¥’∑’ˉ¥â‡°‘¥¡“„π§√Õ∫§√—«™“«æÿ∑∏ „π¥‘π·¥π·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ·≈–‡ªìπæÿ∑∏»“ π‘°™π ‡À≈◊Շ撬ßÕ¬à“߇¥’¬« §◊Õ ¢Õ„Àâμ—ß„®¥”‡π‘π™’«μμ“¡·π«∑“ß∑’æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ È ‘ Ë∑√ß Õπ‰«â ·≈â«Õ¬à“¥”‡π‘π·§à‡æ’¬ß≈”æ—ßμ—«§π‡¥’¬«·μà„Àâ¡’‡¡μμ“®‘μ™à«¬·π–π”«‘∂’°“√¥”‡π‘π™’«‘μÕ—πª√–‡ √‘∞π’È ‰ª Ÿà‡æ◊ËÕπ√à«¡‚≈°¢Õ߇√“¥â«¬ ‡√“®–‰¥â∑”Àπâ“∑’∫”‡æÁ≠∑—ߪ√–‚¬™πåμπ·≈–ª√–‚¬™πå∑à“π Ë È¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑Õ¬à“ßæ√âÕ¡∫√‘∫√≥åμ“¡ªí®©‘¡- Ÿ‚Õ«“∑¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ·≈–®–‰¥â ß ¡∫ÿ≠—Ëμ‘¥μ—«‰ª¡À“»“≈ ‡ªìπ‡ ∫’¬ß„π°“√‡¥‘π∑“ߢⓡ«—ØØ–¢Õ߇√“®π°√–∑—ß∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ª≈“¬∑“ß §◊Õ‡¢â“ Ÿàπ‘ææ“π„π∑’Ë ÿ¥ L Ë çÿ≠∑’Ë √â“߉«â¥’ ‡√“∑ÿ°§π¡’∫ ®÷ß‚™§¥’∑’Ë ‰¥â‡°‘¥¡“„π §√Õ∫§√—«™“«æÿ∑∏ „π¥‘π·¥π ·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ·≈–‡ªìπæÿ∑∏»“ π‘°™π é
 • 65. ¯ˆΩíπ„πΩíπ‡√◊ËÕß : À—«Àπâ“™—Èπ «‘π‘™ æ—π∏ÿå«‘√‘¬√—μπå §Õ≈—¡πåπ’ȇ©æ“–π—°‡√’¬πÕπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ«‘∑¬“‡∑à“π—Èπ çπ—°√∫À≠‘ßæ—π∏åÿμ–«—ππ“¡«à“  ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ π—°√∫·Ààß°Õß∑—æ∏√√¡æ—π∏ÿå «π°√–· é (μÕπ∑’Ë Ò)  «— ¥’§√—∫! π√.Õπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ ‡æ√“–∑à“π√Ÿâ∑à“π‡ÀÁπ«à“æ«°‡√“≈ß¡“‡æ◊ËÕ¿“√°‘®π’È «‘∑¬“∑—Ë«‚≈° æ√√…“·Ààß°“√‡¢â“∂÷ß ...·≈–∑à“π°Á√Ÿâ¥â«¬«à“∑ÿ°§π¡’√–‡∫‘¥‡«≈“Õ¬Ÿà¿“¬„π ∏√√¡ºà“π¡“∂÷ߧ√÷Ëß∑“ß·≈â«π–§√—∫ μ—«§π≈–À≈“¬≈Ÿ° ≈Ÿ°„À≠à∑’Ë ÿ¥§◊Õ ç쓬é ∂â“쓬°Á®–‡ÀÁπ«à“ ‡«≈“·Ààß°“√ √â“ß∫“√¡’¢Õ߇√“ºà“π‰ªÕ¬à“ß À¡¥‚Õ°“  √â“ß∫“√¡’ ´÷Ëß√–‡∫‘¥≈Ÿ°π’È ...‰¡à‰¥â∫Õ°√«¥‡√Á« §ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à®–∂“¡‡ªìπ√–¬–«à“ çπ√.Õπÿ∫“≈œ ≈à«ßÀπâ“«à“®–√–‡∫‘¥‡¡◊ËÕ‰√ ∑’ˉÀπ Õ¬à“߉√ (§«“¡∑—Ë«‚≈° «—π§◊π≈à«ß‡≈¬‰ª ∫—¥π’ȇ√“∑”Õ–‰√Õ¬Ÿàé æ√âÕ¡ 쓬‰¡à¡’π‘¡‘μÀ¡“¬)°—∫¡Õ∫¿“√°‘®∫ÿ≠‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸæ√–æÿ∑∏»“ π“·≈– °“√∑”»÷° ß§√“¡¬àÕ¡¡’°“√ Ÿ≠‡ ’¬¢Õ߇À≈à“»’≈∏√√¡‚≈°„Àâ°∫æ«°‡√“¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊Õ߉¡à‡«âπ«√√§ — Ë ∑À“√ ∂â“∑À“√√∫Õ¬à“ß ¡»—°¥‘»√’ ¢π“¥‡Õ“™’«μ‡ªìπ Ï ‘
 • 66. ¯˜‡¥‘¡æ—π 쓬„π π“¡√∫ ∑À“√∑à“ππ—π¬àÕ¡‰¥â√∫°“√ ¬°¬àÕß √√‡ √‘≠ ·≈–‡À√’¬≠μ√“π—Èπ °Á§◊Õ ç¥ÿ ‘μ∫ÿ√’ È —¬°¬àÕß ‰¥â‡À√’¬≠μ√“ çπ—°√∫·Ààß°Õß∑—æ∏√√¡é «ß∫ÿ≠摇»… ‡¢μ∫√¡‚æ∏‘ μ«åé Õ¬à“ßπ—°√∫æ—π∏åμ–«—π — ÿ‡™àπ‡¥’¬«°—π ∂â“√∫∑ÿ° π“¡·∫∫‡Õ“™’«‘쇪ìπ‡¥‘¡æ—π π“¡«à“ ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠‡ªìππ—°√∫æ—π∏ÿ «π°√–·  ‡¡◊Õ쓬‰ª¬àÕ¡‰¥â√∫°“√ å Ë — ª√‚≈°π‘« å °—≈œ ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ («—π∑’Ë ÒÚ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ) °√“∫π¡—   °“√æ√–‡¥™æ√–§ÿ ≥ À≈«ßæà Õ √—°…“μ—«∑’Ë‚√ß欓∫“≈∏π∫ÿ√’ Ò ®π°√–∑—Ë߇ ’¬™’«‘μ∑’ˇ§“√æÕ¬à“ß Ÿß ¥â«¬Õ“°“√πÈ”∑à«¡ªÕ¥ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú  ‘ßÀ“§¡ æ.». °—≈œ ÿæμ√“ ¿Ÿ√ª≠‚≠ ‡¢â“«—¥‡¡◊Õ æ.». ÚıÚ¯ — ‘í Ë ÚııÛ‡ªìπ‡®â“¿“æ¿—μμ“À“√‡≈’¬ßæ√–∑ÿ°«—πÕ“∑‘μ¬å∑ÀÕ©—π È ’Ë ‡™â“«—π∑’Ë Ú  ‘ßÀ“§¡ °àÕπ‡ ’¬™’«‘μ Ò ™—Ë«‚¡ß‰¡à‡§¬¢“¥ ‡ªìπª√–∏“πß“π∫ÿ≠°∞‘π ºâ“ªÉ“ ·≈–ß“π ‰¥â∑”∫ÿ≠°∞‘π∫Ÿ™“∏√√¡§ÿ≥¬“¬ Ò,Ò, ∫“∑∫ÿ≠μà“ß Ê ¢Õß«—¥æ√–∏√√¡°“¬¡“μ≈Õ¥ √—°°“√ ‡¡◊Õ∑√“∫«à“‰¥â∂«“¬À≈«ßæàÕ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« °ÁÀ≈—∫μ“ ËªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·≈–‡§“√æ√—°æ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ ≈–‚≈°¥â«¬„∫Àπâ“¡’√Õ¬¬‘¡ (‚¥¬μ—ß„®®–∑”∫ÿ≠°∞‘π È È‡ªìπÕ¬à“ß¡“° μÕπ¡’™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥âªÉ«¬‡ªìπ¡–‡√Áߪե ∫Ÿ™“∏√√¡§ÿ≥¬“¬„À⇠√Á®¿“¬„πªïπ∑ßÀ¡¥§√∫ ı M) ’È —È D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫ ‡°√‘Ëππ”μÕπ摇»… °àÕπ∑’‡Ë √“®–‰¥âø߇√◊Õß√“«∫ÿæ°√√¡„πÕ¥’μ™“μ‘ í Ë ∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ° ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ (À√◊Õ∑à“π‡∑æ∏‘¥“  ÿæ—μ√“) μâÕß¡“‡°‘¥‡ªìπºŸâÀ≠‘ß ·≈–μâÕß¡“ªÉ«¬ ‡ªìπ‚√§¡–‡√Áߪե·≈–‡ ’¬™’«μ¥â«¬Õ“°“√πÈ”∑à«¡ ‘ ªÕ¥Õ¬à“ß„π¿æ™“쑪®®ÿ∫π ‡√“¡“§—π√“¬°“√¥â«¬ í — Ë ç¢à“« —Èπ∑—πª√‚≈°é ¢Õ߇∏Õ°—π°àÕπ«à“... Ò ¢≥–π’‡È ∏Õ¡’¢Õ§«“¡Õ–‰√Ω“°∂÷ߧ√Õ∫§√—« â ¢Õ߇∏Õ∫â“ßÀ√◊Õ‰¡à Ò
 • 67. ¯¯ D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Ú Û ○ Ú „π‡«≈“∑’Ë¡’°“√®—¥ «¥æ√–Õ¿‘∏√√¡„Àâ°—∫ √à«¡øíß «¥æ√–Õ¿‘∏√√¡ ·≈–Õ¬Ÿ√«¡Õπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠ àà ○ ○ μ—«‡∏Õπ—Èπ ‡∏Õ‰¥â‰ª√à«¡øíß «¥æ√–Õ¿‘∏√√¡∫â“ß °—∫∑ÿ° Ê §π ∑’ˇ¥‘π∑“ß¡“√à«¡ß“π¢Õ߇∏Õ ○ ○ À√◊Õ‰¡à ·≈–„πμÕππ’È∫ÿ≠Õ–‰√∑’ˇ∏ÕμâÕß°“√¡“° À≈—ß®“°∑’Ëæ‘∏’∂«“¬‰∑¬∏√√¡‡ √Á® ‘Èπ≈ß ‡∏Õ ○ ○ ‡ªìπ摇»… ®–π”‡∑«√∂°≈—∫¡“∑’Ë‚√߇√’¬πÕπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ ○ ○ ○ §”μÕ∫¢Õß¢à“« —Èπ∑—πª√‚≈° «‘∑¬“ (»“≈“®“μÿ¡À“√“™‘°“) ‡æ◊ËÕ¡“øíߧÿ≥§√Ÿ ○ ○ Ò ‡¡◊ËÕ¡’æ√–∏√√¡°“¬‰ªÀ“∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à ‰¡à„À≠à· ¥ß∏√√¡„π∑—π∑’ ○ ○ ‡∏Õ°Á‰¥âΩ“°¢âÕ§«“¡¡“∂÷ߧ√Õ∫§√—«¢Õ߇∏Õ«à“ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à‡¥‘π∑“ß°≈—∫ ∑à“π‡∑æ∏‘¥“ ○ ○ ‰¡àμâÕ߇ªìπÀà«ß‡∏Õ ‡æ√“–‡∏Õ°”≈—ß¡’§«“¡ ÿ¢ „À¡à°®–π”‡∑«√∂¢Õ߇∏Õ‰ª®Õ¥‰«â∑∫√‘‡«≥Àπâ“ Á ’Ë ○ ○ ○ ¡“° Ê ¬‘Ë߇¡◊ËÕ‡∏Õ‰¥â‡ÀÁπ∑‘欠¡∫—μ‘¢Õßμ—«‡Õß ¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å ®“°π—π ‡∏Õ°Á®–π—ß ¡“∏‘‡æ◊Õ È Ë Ë ○ ○ ·≈â« ‡∏Õ°Á√Ÿâ ÷°ª≈◊È¡ªïμ‘„π∫ÿ≠∑ÿ° Ê ∫ÿ≠ ∑’ˇ∏Õ μ√÷°√–≈÷°π÷°∑∫∑«π∫ÿ≠μà“ß Ê ∑’ˇ∏Õ‰¥â∑”¡“ ○ ○ ‰¥â∑”¡“ Õ¬à“߉√°Á¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ° Ê §π ∑’˙૬¥Ÿ·≈ Û μÕππ’È∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡àÕ¬“°„Àâ§√Õ∫§√—« ○ ○ ‡∏Õ·≈–‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ‡∏Õ¡“μ≈Õ¥ ·≈–¢Õ‚∑… ¢Õ߇∏Õ∑”∫ÿ≠°∞‘π§ÿ≥¬“¬„Àâ ”‡√Á® Õ¬à“ß∑’ˇ∏Õ ○ ○ ○ ∑’‡Ë ∏Õ®–‰¡à‰¥âÕ¬Ÿ¥·≈∑ÿ°§π„π§√Õ∫§√—«Õ’°μàÕ‰ª àŸ ‰¥âμ—Èß„®‡Õ“‰«â°àÕπ∑’Ë®–‡ ’¬™’«‘μ ○ ○ ·≈â« ‡æ√“–∫ÿ≠°∞‘π§ÿ≥¬“¬„π§√—Èßπ’È ®–‡ªìπ∫ÿ≠∑’Ë ○ ○  ÿ¥∑⓬ ¢Õ„Àâ ÿ¥‡≈‘ø¥Ÿ·≈≈Ÿ°„À⥒ Ê ·≈–„Àâ ∑”„Àâ‡∏Õª≈◊È¡∑’Ë ÿ¥Õ’°∫ÿ≠Àπ÷Ëß ‡æ√“–∫ÿ≠π’È ∂◊Õ ○ ○ Õ¬Ÿà„π‡ âπ∑“ß·Ààß°“√ √â“ߧ«“¡¥’ ·≈–¢Õ„Àâ ‡ªìπ∫ÿ≠ ÿ¥∑⓬∑’Ëμ—«‡∏Õ‰¥â∑” ·≈–‰¥â∂«“¬·¥à ○ ○ ○  ÿ¥‡≈‘ø∑”∫ÿ≠∑ÿ°∫ÿ≠„Àâ‡À¡◊ÕπμÕπ∑’ˇ√“ Õ߇§¬ æ√–¡À“‡∂√–∑’ˇ∏Õ‡§“√æ√—°Õ¬à“ß Ÿß ÿ¥ (§ÿ≥§√Ÿ ○ ○ Õ¬Ÿ¥«¬°—π ‡¡◊Õ∑”∫ÿ≠·≈â« °Á„ÀâÀ¡—πÕÿ∑» à«π∫ÿ≠ àâ Ë Ë ‘ ‰¡à„À≠à) °àÕπ∑’ˇ∏Õ®–≈–®“°‚≈° ○ ○  à«π°ÿ»≈‡À≈à“π—Èπ à߉ª„Àâ‡∏ե⫬ ‡∏Õ®–‰¥â√à«¡ ○ ○ Õπÿ‚¡∑π“„π∫ÿ≠∑ÿ° Ê ∫ÿ≠ ∑’Ë∑ÿ°§π‰¥â∑” §”μÕ∫ª√‚≈°π‘« å ○ ○ ○ Ú „π™à«ß‡«≈“∑’Ë¡’°“√®—¥ «¥æ√–Õ¿‘∏√√¡„Àâ Ò.Ò °àÕπ∑’≈° ÿæμ√“®–‡ ’¬™’«μ ¿“¬„π„®¢Õß ËŸ — ‘ ○ ○ °—∫∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡àπ—Èπ ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à°Á®– ‡∏ÕÕ¬“°®–‡¥‘π∑“ß¡“∑”∫ÿ≠∑’«¥æ√–∏√√¡°“¬ Ë— ○ ○ π”‡∑«√∂¢Õ߇∏Õ‰ª√à«¡øíß «¥æ√–Õ¿‘∏√√¡∑’Ë ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–„π¢≥–π—π ‡∏Õ√Ÿμ«¥’«“‡«≈“ È â— à ○ ○ «—¥‚ ¡π— √“™«√«‘À“√ ‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß·≈⫇∏Õ°Á®–Õ¬Ÿà „π°“√ √â“ß∫“√¡’¢Õ߇∏Õ°”≈—߇À≈◊ÕπâÕ¬≈߉ª ○ ○
 • 68. ¯˘ D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Ò.Ò Ò.Ú Ò.ÛÒ.Ù Ò.ı Ò.ˆ ○ ‡√◊ËÕ¬ Ê ‰ª°«à“‡°à“ ○ ○ ¥—ßπ—Èπ ‡∏Õ®÷ßÕ¬“°‡¥‘π∑“ß¡“‡Õ“∫ÿ≠„À≠à ·≈–¥â«¬§«“¡∑’Ë„®¢Õ߇∏Õ‡°“–‡°’ˬ«·μà¿“æ ○ ○ „π«—πÕ“∑‘μ¬åμâπ‡¥◊Õπ∑’˺à“π¡“ ·≈–‡∏ÕÕ¬“°®– ß“π∫ÿ≠ß“π°ÿ»≈Õ¬à“ßμ≈Õ¥μàÕ‡π◊ËÕß ¥â«¬‡Àμÿπ’È ○ ○ ○ πâÕ¡∂«“¬ªí®®—¬√à«¡∫ÿ≠°Õß°∞‘π∫Ÿ™“∏√√¡§ÿ≥¬“¬ ®÷ß∑”„Àâ„π™à«ß∑’ˇ∏Õ°”≈—ß®–≈–®“°‚≈° ¿“æ ○ ○ °—∫æ√–¡À“‡∂√–√ŸªÀπ÷Ëß ´÷Ë߇∏Õ‡§“√æ√—°Õ¬à“ß °√√¡π‘¡‘μΩÉ“¬∫ÿ≠°ÿ»≈∑’ˇ∏Õ‰¥â∑”‡Õ“‰«â„π ¡—¬ ○ ○  Ÿß ÿ¥¥â«¬μ—«¢Õ߇∏Õ‡Õß æ√–¡À“‡∂√–√Ÿªπ—Èπ ∑’¬ß¡’™«μ °Á¬Õπ¡“ª√“°Ø‡ªìπ¿“æ„Àâ‡∏Õ‰¥â‡ÀÁπ Ë— ’‘ â ○ ○ °Á§◊Õ §ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à Õ¬Ÿà¿“¬„π„®Õ¬à“ß™—¥‡®π ○ ○ ○ Ò.Ú ·μ५¬§«“¡∑’ ß¢“√¢Õ߇∏Õ„π¢≥–π—π â Ë— È Ò.Ù ‡¡◊Õ‡∏Õ‰¥â‡ÀÁπ¿“æ°√√¡π‘¡μΩÉ“¬∫ÿ≠°ÿ»≈ Ë ‘ ○ ○ ‰¡à‡Õ◊ÕÕ”π«¬μàÕ°“√‡¥‘π∑“ß¡“∑’«¥ ‡∏Õ®÷ßμ—ß„® È Ë— È ∑’ˇ∏Õ‰¥â∑”‡Õ“‰«â„π ¡—¬∑’ˬ—ß¡’™’«‘μ·≈â« §μ‘π‘¡‘μ ○ ○ μ√÷°√–≈÷°π÷°∂÷ß·μà¿“æ¢Õßæ√–¡À“‡∂√–∑’ˇ∏Õ °àÕπ쓬¢Õ߇∏Õ®÷ß¡’§«“¡ºàÕß„  «à“߉ «‡ªìπ ○ ○ ‡§“√æ√—°Õ¬à“ß¡“° ¿“æ¢ÕßÕߧåæ√–∏√√¡°“¬ Õ¬à“ß¡“° ○ ○ ○ ¿“æ¢Õß«—¥æ√–∏√√¡°“¬ ∑’‡Ë ∏Õ‰¥â¡ «π√à«¡ √â“ß ’à Ò.ı ·≈–‡¡◊Õ≈¡À“¬„® ÿ¥∑⓬¢Õ߇∏ÕÀ¡¥≈ß Ë ○ ○ ·≈–¿“æß“π∫ÿ≠∑ÿ°∫ÿ≠∑’ˇ∏Õ‡§¬∑”ºà“π¡“ ®π °“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õ߇∏Õ°ÁÀ≈ÿ¥ÕÕ°¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ß Ê ○ ○ ‡ªìπº≈∑”„Àâ„®¢Õ߇∏Õ„π¢≥–π—π ¡’§«“¡ºàÕß„  È ‡μ’¬ß∑’Ë°“¬À¬“∫¢Õ߇∏Õ°”≈—ßπÕπÕ¬Ÿà ‡¡◊ËÕ‡∏Õ ○ ○  «à“߉ «·≈–‰¡à¡’§«“¡À«“¥°≈—«μàÕ¡√≥¿—¬∑’Ë ‰¥â‡ÀÁπ√à“ß´÷Ë߇ªì𰓬À¬“∫¢Õ߇∏Õ·≈â« ‡∏Õ°Á√Ÿâ ○ ○ ○ °”≈—ß®–¡“∂÷ß μ—«„π∑—π∑’«à“ ‡∏Õ‰¥â‡ ’¬™’«‘μ≈߉ª·≈â« ○ ○ Ò.Û ¬‘߇¡◊Õμ—«‡∏Õ‰¥â∑√“∫¢à“««à“ μ—«·∑π¢Õß Ë Ë Ò.ˆ ·≈–¥â«¬§«“¡∑’ˇ∏Õ‡μ√’¬¡μ—«¡“¥’ §◊Õ ○ ○ ‡∏Õ‰¥âπâÕ¡∂«“¬ªí®®—¬√à«¡∫ÿ≠°Õß°∞‘π§ÿ≥¬“¬ À¡—Ëπμ√÷°√–≈÷°π÷°∂÷ß·μà¿“æ¢Õßæ√–¡À“‡∂√–∑’Ë ○ ○ ·¥àæ√–¡À“‡∂√–∑’ˇ∏Õ‡§“√æ√—°·≈â« „®¢Õ߇∏Õ ‡∏Õ√—°·≈–‡§“√æÕ¬à“ß¡“°¡“¬ ¿“æ¢ÕßÕߧå ○ ○ ○ °Á¬‘Ë߇°‘¥§«“¡ª≈◊È¡ªïμ‘ºàÕß„  «à“߉ «Àπ—°¢÷Èπ æ√–∏√√¡°“¬ √«¡∂÷ß¿“æß“π∫ÿ≠∑ÿ°∫ÿ≠∑’‡Ë ∏Õ‡§¬ ○
 • 69. ˘ D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Ò.˜ Ò.¯ Ò.˘Ò.Ò Ò.ÒÒ Ò.ÒÚ ○ ∑”ºà“π¡“Õ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“ ∑—Èß„π™à«ß°àÕπ∑’ˇ∏Õ®– ‡∏Õ°Á‰¥â∑”μ“¡À≈—°«‘™™“ ∑’ˉ¥â»÷°…“¡“®“° ○ ○ ‡ ’¬™’«μ·≈–À≈—ß®“°∑’‡Ë  ’¬™’«μ‰ª·≈â« °√–· ∫ÿ≠ ‘ ‘ ‚√߇√’¬πÕπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ«‘∑¬“ ‚¥¬°“√π”‡∑«√∂ ○ ○ ®÷߉¥â™Õ߇¢â“‰ª∑”ß“πÕ¬Ÿ¿“¬„π„® ®π àߺ≈∑”„Àâ à à ‰ª‡«’¬πª√–∑—°…‘≥√Õ∫¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬®”π«π å ○ ○ °“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õ߇∏Õ «à“ß«“∫ ·≈–·ª√‡ª≈’¬π‡ªìπ Ë Û √Õ∫ ®“°π—Èπ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à°Áπ”‡∑«√∂‰ª ○ ○ ○ °“¬∑‘æ¬å„π∑—π∑’ «π√Õ∫Õ“§“√ ˆ ªï ·≈–√Õ∫∫√‘‡«≥æ◊π∑’Ë Ú, È ○ ○ Ò.˜ À≈—ß®“°∑’°“¬¢Õ߇∏Õ‰¥â·ª√‡ª≈’¬π‡ªìπ Ë Ë ‰√à μ“¡≈”¥—∫ ○ ○ °“¬∑‘æ¬å·≈â« ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à°Á‰¥â‡ÀÁπ‡∑«√∂ Ò.Ò ‡¡◊Õ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à‰¥â‡«’¬πª√–∑—°…‘≥ Ë ○ ○ ·≈–‡À≈à“∫√‘«“√¢Õ߇∏Õ¡“¬◊π√ÕμâÕπ√—∫‡∏ÕÕ¬Ÿà √Õ∫¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬å Õ“§“√ ˆ ªï ·≈–√Õ∫ ○ ○ ○ ‡ªìπ®”π«π¡“° ‡¡◊Õ‡∏Õ‰¥â‡ÀÁπº≈∫ÿ≠Õ—π‡ªìπ∑‘æ¬å Ë ∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë Ú, ‰√à ‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡∏Õ°Á ○ ○ ¥â«¬∑‘欮—°…ÿ¢Õßμ—«‡Õß·≈â« ¿“¬„π„®¢Õ߇∏Õ π”‡∑«√∂‰ª®Õ¥Õ¬Ÿ∫√‘‡«≥¥â“πÀπâ“¡À“∏√√¡°“¬ à ○ ○ °Á¬ßºàÕß„  «à“ß·≈–‡°‘¥§«“¡ª≈◊¡ªï쇑 ∫‘°∫“π„® ‘Ë È ‡®¥’¬å „π√–À«à“ß∑’ˇ∏Õ°”≈—ß√Õ‡«≈“‡æ◊ËÕ‰ª°√“∫ ○ ○ °—π·∫∫ ÿ¥ Ê æ√–¡À“‡∂√–´÷Ë߇∏Õ√—°·≈–‡§“√æÕ¬à“ß Ÿß ÿ¥ ○ ○ Ò.¯ ®“°π—Èπ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à°Á‡¥‘π‰ª¬—ß Õ¬Ÿππ ‡∏Õ°Á‰¥âμ√÷°√–≈÷°π÷°∑∫∑«π∫ÿ≠μà“ß Ê ∑’Ë à —È ○ ○ ○ ‡∑«√∂‚¥¬ºà“π¢∫«π¢Õ߇À≈à“∫√‘«“√∑’Ë¡“¬◊π√Õ ‡∏Õ‡§¬ —Ëß ¡‡Õ“‰«â„π ¡—¬∑’ˬ—ß¡’™’«‘μ¥â«¬§«“¡ ○ ○ μâÕπ√—∫¥â«¬À—«„®∑’Ë™ÿà¡™◊Ëπ‡∫‘°∫“π‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ª≈◊È¡ªï쑇∫‘°∫“π„® æÕμ°‡¬Áπ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à ○ ○ ‡¡◊ËÕ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à¢÷Èπ‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà∫π√—μπ∫—≈≈—ß°å °Á‡§≈◊Õπ‡∑«√∂‰ª∑’‚Ë √߇√’¬πÕπÿ∫“≈Ωíπ„πΩíπ«‘∑¬“ Ë ○ ○ À≈—°°≈“߇∑«√∂·≈â« ¥â«¬§«“¡∑’Ë„®¢Õ߇∏Õ¡’ Ò.ÒÒ ‡¡◊ËÕ¡“∂÷߇∏Õ‡¢â“‰ªπ—Ëß√Õæ√–¡À“‡∂√– ○ ○ ○ §«“¡ºŸ°æ—π·≈–Õ¬“°®–‡¥‘π∑“ß¡“∑’Ë«—¥μ—Èß·μà ¥â«¬Õ“°“√ ß∫‡ ß’¬¡ ßà“ß“¡Õ¬Ÿ∫√‘‡«≥¥â“πÀπâ“ Ë à ○ ○ «—πÕ“∑‘μ¬åμâπ‡¥◊Õπ∑’˺à“π¡“ ‡∏Õ®÷ß√’∫π”‡∑«√∂ ‚μä–¢Õߧÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à·∫∫≈Õ¬ Ê ○ ○ μ√ߥ‘Ëß¡“∑’Ë«—¥æ√–∏√√¡°“¬„π∑—π∑’ ‡¡◊Õ∫ÿ§§≈∑’‡Ë ∏Õ√Õ§Õ¬¡“∂÷ß ‡∏Õ‰¥â°¡≈ß°√“∫ Ë â ○ ○ Ò.˘ ‡¡◊ËÕ∑à“π‡∑æ∏‘¥“„À¡à‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß·≈â« æ√–¡À“‡∂√–¥â«¬§«“¡‡§“√æ·≈–πÕ∫πâÕ¡Õ¬à“ß ○ ○
 • 70. ˘Ò D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Ú.Ò Ú.Ú Ú.ÛÚ.Ù Ú.ı Ú.ˆ ○  ÿ¥ Ê ®“°π—Èπ‡∏Õ°Áμ—Èß„®π—Ëßøíß∏√√¡‰ªæ√âÕ¡°—∫ ‡¥‘π∑“ß°≈—∫¥ÿ μ∫ÿ√’ ¿“¬À≈—ß®“°∑’ß“π™”√–√à“ß ‘ Ë ○ ○ ‡æ◊ËÕππ—°‡√’¬πÕπÿ∫“≈œ ®π°√–∑—Ëߧÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à ¢Õ߇∏Õ‡ √Á® ‘Èπ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ○ ○ ‡¥‘π∑“ß°≈—∫ ∫∑ àß∑⓬μÕπ∑’Ë Ò ○ ○ ○ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à‡¥‘π∑“ß°≈—∫ ∑à“π‡∑æ∏‘¥“ ‡ÀÁπ‰À¡«à“ §«“¡μ“¬‡ªìπ ‘ß∑’‰¡à¡π¡μÀ¡“¬ Ë Ë ’‘‘ ○ ○ „À¡à°Á°≈—∫¢÷Èπ‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà∫π‡∑«√∂ ·≈â«°Á‡§≈◊ËÕπ‰ª ‡ÀÁπÀπâ“°—πÕ¬Ÿ«ππ’È «—πæ√ÿßπ’‡È √“Õ“®®–‡ªìπ çÕ¥’μ à— à ○ ○ ®Õ¥∑’∫√‘‡«≥¥â“πÀπâ“¡À“∏√√¡°“¬‡®¥’¬‡å ™àπ‡¥‘¡ Ë ¡πÿ…¬åé À√◊Õ查¿“…“∫â“π Ê «à“ çμ“¬é °Á‰¥â ○ ○ Ò.ÒÚ À≈—ß®“°π—π‡∏Õ°Áπß ¡“∏‘‡æ◊Õπ÷°∑∫∑«π È —Ë Ë ‡æ√“–©–π—π μ√“∫„¥∑’‡Ë √“¬—ß¡’≈¡À“¬„® ‡√“ È ○ ○ ∫ÿ≠¢Õ߇∏ÕμàÕ ¬‘Ë߇∏Õπ÷°∑∫∑«π∫ÿ≠¢Õßμ—«‡Õß °Á§«√„™â∑°≈¡À“¬„®¢Õ߇√“„À⡧“¡“°∑’ ¥ §◊Õ ÿ ’à Ëÿ ○ ○ ○ ¡“°‡∑à“‰√ §«“¡ª≈◊¡ªïμ„®°Á¬ß¡’¡“°¢÷π‡∑à“π—π È ‘ ‘Ë È È „À⇪ìπ≈¡À“¬„®∑’ˇªìπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß∫ÿ≠  √â“ß ○ ○ ·¡â„π™à«ß·√° Ê §«“¡√Ÿâ ÷°ºŸ°æ—π„π§√Õ∫§√—« ∫“√¡’ ∂Ⓡ¡◊Õ‰√∑’≈¡À“¬„® ÿ¥∑⓬¢Õ߇√“À¡¥‰ª Ë Ë ○ ○ ®–¡“√∫°«π®‘μ„®¢Õ߇∏ÕÕ¬Ÿà∫â“ß ·μà‡¡◊ËÕ‡∏Õ‰¥â ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß ç≈Ÿ°π—°√∫À≠‘ßæ—π∏åÿμ–«—ππ“¡«à“ ○ ○ π÷°∂÷ß∫ÿ≠¡“°‡¢â“ Ê ®π°√–· ∫ÿ≠§«∫·πàπÕ¬Ÿà  ÿæμ√“ ¿Ÿ√ª≠‚≠é «—ππ—π‡√“®–√Ÿ´ß∂÷ߧÿ≥§à“¢Õß — ‘í È â ÷È ○ ○ ○ ¿“¬„π„® §«“¡√Ÿâ ÷°ºŸ°æ—π„π§√Õ∫§√—« À√◊Õ„π ™’«‘μ∑’ˇÀ≈◊ÕÕ¬Ÿà ○ ○ §π  —μ«å ·≈– ‘ËߢÕß °Á‰¥â‡®◊Õ®“߇∫“∫“ß≈߉ª ¥—ßπ—𠄧√∑’¬ß¡’≈¡À“¬„®Õ¬Ÿ°„Àâ√∫¢«π¢«“¬ È Ë— àÁ ’ ○ ○ ‡√◊ËÕ¬ Ê  —ß ¡∫ÿ≠°ÿ»≈„Àâ¡“° Ê ‡¡◊Õ‰√∑’≈¡À“¬„® ÿ¥∑⓬ Ë Ë Ë ○ ○ ·¡â„π¢≥–π’È §«“¡ª≈◊È¡ªïμ‘„®¢Õ߇∏Õ®–‡æ‘Ë¡ ¢Õ߇√“¡“∂÷ß ‡√“®–‰¥â‰ª·∫∫ºŸâ¡’ ç μ‘¥’é ∑’ˉ¡à ○ ○ ○ ¡“°¢÷Èπ‡æ’¬ß„¥°Áμ“¡ ·μà¿“¬„π„®≈÷° Ê ‡∏Õ°Á  μ‘·μ°·≈–§√—π§√â“¡„π¡√≥¿—¬Õ¬à“ß≈Ÿ° ÿæμ√“ Ë — ○ ○ ¬—ß√Ÿâ ÷°‡ ’¬¥“¬∑’Ëμ—«‡∏ÕμâÕß®“°‚≈°π’ȉª‡√Á«°«à“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ ○ ○ ∑’§¥ ‡æ√“–„𧫓¡‡ªìπ®√‘ß·≈â« ‡∏Õ¬—ßÕ¬“°Õ¬Ÿà Ë‘ Ú.Ò ∫ÿæ°√√¡∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ° ÿæ—μ√“μâÕß¡“ªÉ«¬ ○ ○  √â“ß∫“√¡’°—∫§ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à·≈–À¡Ÿà§≥–μàÕ‰ª ¥â«¬‚√§¡–‡√Áߪե·≈–‡ ’¬™’«μ¥â«¬Õ“°“√πÈ”∑à«¡ ‘ ○ ○ ○ Õ’°π“π Ê ·≈–„πμÕππ’È ‡∏Õ¡’§«“¡μ—Èß„®∑’Ë®– ªÕ¥ ‡æ√“–‡»…°√√¡®“°°√√¡ª“≥“μ‘∫“μ∑’‡Ë ∏Õ ○
 • 71. ˘Ú D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Ú.˜ Ú.¯ ○ ∑”‡Õ“‰«â„πÀ≈“¬æÿ∑∏—π¥√°àÕπ Ê ‰¥âμ“¡¡“ àß ∑À“√„π‡¡◊ÕßÀ≈«ß∑—ÈßÀ¡¥ ○ ○ º≈ Ú.Û ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ÿæ—μ√“‰¥â¡“ª√–®”Õ¬Ÿà∑’ËÀπ૬ ○ ○ ‡√◊ËÕß°Á¡’Õ¬Ÿà«à“ „πÀ≈“¬æÿ∑∏—π¥√°àÕπ Ê ‚πâπ ß“π¥â“π°“√‡ß‘ππ’·≈â« ‡∏Õ°Á‰¥â¡“æ∫√—°°—∫ºŸÀ≠‘ß È â ○ ○ ≈Ÿ° ÿæμ√“‡°‘¥‡ªìπ°ÿ≈∫ÿμ√√Ÿªß“¡ Õ¬Ÿ„π§√Õ∫§√—« — à §πÀπ÷Ë߇¢â“ ´÷Ëß„π‡«≈“μàÕ¡“∑—Èß Õß°Á‰¥â·μàßß“π ○ ○ ○ ¢ÕߧƒÀ∫¥’∑¡ “¬ —¡æ—π∏å°∫¢â“√“™°“√™—πºŸ„À≠à ’Ë ’ — È â °—π„π∑’Ë ÿ¥ ○ ○ „𷧫âπ¢Õßæ√–√“™“Õߧå∑’ËÕÕ°∫«™ (¢Õß¿æ ·μàÀ≈—ß®“°π—Èπ‰¥â‰¡àπ“π ≈Ÿ° ÿæ—μ√“°Á‰¥â√—∫ ○ ○ ™“μ‘π—Èπ ´÷Ë߇ªìπ§π≈–™“μ‘°—∫æÿ∑∏—π¥√∑’˺à“π¡“) ¡Õ∫À¡“¬„À⠬⠓ ¬‰ªª√–®”Õ¬Ÿà ∑’Ë À— « ‡¡◊ Õ ß‡¢μ ○ ○ Ú.Ú „π‡«≈“μàÕ¡“ ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ÿæ—μ√“„π¿æ™“μ‘ ™“¬·¥π ´÷Ë߇¡◊ËÕ‡∏Õ‰¥â¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ·≈â« ‡∏Õ ○ ○ π—Èπ‡μ‘∫„À≠à‡ªìπÀπÿà¡À≈àÕ ‡∏Õ°Á‰¥â‰ª ¡—§√‡ªìπ °Á‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„À⥟·≈‡√◊ËÕß°“√‡ß‘π·≈–‡ ∫’¬ß ○ ○ ○ ∑À“√√—∫„™â™“μ‘ ‡¡◊Õ‡∏Õ‰¥â‰ª‡ªìπ∑À“√·≈â« ‡∏Õ Ë Õ“À“√μà“ß Ê √«¡‰ª∂÷߇§√◊ÕßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§¢Õß Ë ○ ○ °Áμ—Èß„®Ωñ°Ωπμπ‡Õß®π°√–∑—Ëß¡’Ωï¡◊Õ„π°“√√∫∑’Ë °Õß∑À“√„π‡¡◊Õßπ—Èπ∑—ÈßÀ¡¥ ○ ○ ‰¡à‡ªìπ Õß√Õß„§√ ‚¥¬‡©æ“–°“√„™âÀÕ°¢Õ߇∏Õ ´÷ß„π™à«ß·√°¢Õß°“√¬â“¬‰ª∑”ß“π∑’À«‡¡◊Õß Ë Ë— ○ ○ ‡∏Õ “¡“√∂´—¥ÀÕ°‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬”¡“° ™π‘¥∑’Ë ‡¢μ™“¬·¥ππ’È ≈Ÿ° ÿæ—μ√“°Á‡≈◊Õ°∑’Ë®–‡¥‘π∑“߉ª ○ ○ ○ ‡√’¬°«à“À“μ—«®—∫¬“°§πÀπ÷߇≈¬∑’‡¥’¬« ·≈–¥â«¬ Ë Õ¬Ÿà∑’ˇ¡◊Õßπ’ȇ撬ß≈”æ—ß°àÕπ ‡æ√“–°≈—«¿√√¬“ ○ ○ §«“¡∑’ˇ∏Õ‡ªìπ§π‡°àß·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂ ®÷ß  ÿ¥∑’√°®–≈”∫“° ®÷߬—߉¡à‰¥â擉ª¥â«¬ °Õª√°—∫ Ë— ○ ○ ∑”„Àâ‡∏Õ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·≈–¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π«ß°“√∑À“√ μ—«‡∏Õμ—ß„®®–‰ª¥Ÿ≈“¥‡≈“·≈–∑’∑“ߢÕ߇¡◊Õßπ—π È Ë È ○ ○ æÕ ¡§«√  —°√–¬–Àπ÷Ëß ‡¡◊ËÕ∑ÿ°Õ¬à“ß≈ßμ—«¥’·≈â«®÷ߧàÕ¬æ“ ○ ○ ·μàÕ¬à“߉√°Áμ“¡ §ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡à¢Õ߇∏Õ°Á‰¡à ¿√√¬“‰ªÕ¬Ÿà¥â«¬°—π ○ ○ ○  π—∫ πÿπ„Àâ≈Ÿ°™“¬À—«·°â«À—«·À«π¢Õßμ√–°Ÿ≈ Ú.Ù „π‡«≈“μàÕ¡“ °Á¡’‡Àμÿ°“√≥å∑’ˉ¡à§“¥Ωíπ ○ ○ ‰ª√∫À√◊Õ‰ª Ÿâ°—∫„§√ ¥—ßπ—Èπ ∑à“π∑—Èß Õß®÷ß„™â ‡°‘¥¢÷Èπ §◊Õ ‰¥â¡’°Õß‚®√´÷Ë߇ªìπ§π¢ÕßÕ’°·§«âπ ○ ○ Õ‘∑∏‘æ≈ à«πμ—««‘Ë߇μâπ°—∫ºŸâ„À≠à„π°Õß∑—æ ¥â«¬ Àπ÷ËßÕÕ°¡“ª≈âπ –¥¡æ«°™“«∫â“π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà ○ ○ ‡Àμÿπ’È ≈Ÿ° ÿæ—μ√“„π¿æ™“μ‘π—Èπ ®÷߉¥â√—∫°“√ μ“¡À¡Ÿà∫â“πμà“ß Ê μ“¡·π«μ–‡¢Á∫™“¬·¥π ○ ○ ○ ·μàßμ—Èß„À⇪ìππ“¬∑À“√∑’Ë¥Ÿ·≈ß“π¥â“π°“√‡ß‘π ¿“¬„𷧫âπ¢Õßæ√–√“™“Õߧå∑’ËÕÕ°∫«™ ´÷Ëß ○ ○ ‚¥¬¡’Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√®—¥°“√ß∫ª√–¡“≥¢Õß°√¡ ‡Àμÿ°“√≥åπ’È ‡ªìπ§π≈–‡Àμÿ°“√≥å°—∫æÿ∑∏—π¥√∑’Ë ○
 • 72. ˘Û D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Ú.˘ Ú.Ò ○ ºà“π¡“ ○ ○ Õ¬Ÿà„π∫∑∫“∑¢ÕßΩÉ“¬¥Ÿß∫ μâÕߺ—π·ª√μ—«‡Õß¡“ ‡¡◊ËÕæ«°‚®√‡À≈à“π—Èπª≈âπ‡ √Á®·≈â« °Á®–æ“ ™à«¬¥Ÿ·≈·≈–§ÿ⡧√Õßæ«°™“«∫â“π¥â«¬Õ’°§π ○ ○ °—πÀ≈∫Àπ’¢÷Èπ‰ª´àÕπμ—«Õ¬Ÿà∫π¿Ÿ‡¢“ ®“°π—Èπ „π‡«≈“μàÕ¡“ ¡’°“√æ∫‡∫“–· ∑’Ë´àÕπμ—«¢Õß ○ ○ æ«°‚®√°Á°√–®“¬°”≈—ß·¬°¬â“¬°—π‰ª‡ªìπ°≈ÿ¡ Ê à æ«°°≈ÿà ¡‚®√ ∑— π∑’ ∑’Ë∑√“∫‡∫“–· ¥—ß°≈à “« ○ ○ ○ ·≈–‡ΩÑ“√Õ‚Õ°“ À“®—ßÀ«–ÕÕ°ª≈âπÕ’°§√—Èß æÕ °Õß∑—æ®÷ß√’∫ àß°Õß°”≈—ß∑À“√®“° à«π°≈“߉ª ○ ○  ∫‚Õ°“ ‡¡◊Õ‰√®–ÕÕ°¡“ª≈âπ¶à“·≈–‡º“À¡Ÿ∫“π Ë àâ ª√“∫‚®√ æ√âÕ¡°—∫¢Õ°”≈—ßÀπÿπ®“°°Õß∑À“√ ○ ○ μà“ß Ê ∑’ËÕ¬Ÿàμ‘¥°—∫·π«™“¬·¥πÕ’° ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È „πÀ—«‡¡◊Õß™“¬·¥ππ—Èπ „Àâ¡“™à«¬°—π®—∫æ«°‚®√ ○ ○ ‡√◊ËÕ¬‰ª ∑”„Àâæ«°™“«∫â“π„πÀ¡Ÿà∫â“πμà“ß Ê „π∑—π∑’ ´÷Ëß≈Ÿ° ÿæ—μ√“°Á‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ§ÿ¡ ○ ○ ‡¥◊Õ¥√âÕπ°—π‡ªìπ®”π«π¡“° °”≈—ß∑À“√Àπ૬Àπ÷Ëßμ“¡‰ª ¡∑∫ ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ○ ○ ○ Ú.ı ¬‘Ëß·§«âπ¢Õßæ«°‚®√°≈ÿà¡π’È °”≈—߇°‘¥  ÿæ—μ√“·≈–‡À≈à“∑À“√°ÕßÀπÿπ‰ª∂÷ß∑’ˇ™‘߇¢“ ○ ○ ¿“«–¢â“«¬“°À¡“°·æß Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°¡’»÷° ´÷Ë߇ªìπ∑’Ë´àÕπμ—«¢Õßæ«°‚®√·≈â« °Áæ∫«à“°Õß ○ ○  ß§√“¡¿“¬„𷧫âπ¥â«¬·≈â« æ«°‚®√°≈ÿà¡π’È °”≈—ß∑À“√À≈—°·≈–°≈ÿà¡°Õß‚®√°”≈—߇°‘¥°“√ ○ ○ °Á¬‘ËßÕÕ°Õ“≈–«“¥ ¥â«¬°“√ª≈âπ –¥¡™“«∫â“π ª–∑–°—πÕ¬Ÿà ·≈–∑—π„¥π—Èπ‡Õß °Á‰¥â¡’°≈ÿà¡‚®√ ○ ○ ○ ∂’Ë¢÷Èπ∑ÿ°«—π ‡¡◊ËÕ™“«∫â“π‡¥◊Õ¥√âÕπ∫àÕ¬‡¢â“ Ê °≈ÿà¡„À≠à·μ°Œ◊Õ≈ß¡“®“°¿Ÿ‡¢“ ´÷ËßÕ¬Ÿà„°≈â°—∫ ○ ○ °√¡‡¡◊ÕßÀ√◊Õ°Õßμ”√«®°Á‡≈¬ß“π‡¢â“ ·μà¥â«¬ ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ≈Ÿ °  ÿ æ— μ √“·≈–‡À≈à “ ∑À“√°ÕßÀπÿ π ○ ○ §«“¡∑’Ë°Õß°”≈—ßμ”√«®¡’°—πÕ¬ŸàπâÕ¬ ∑—ÈßÀ¡¥®÷ß °”≈—߬◊πÕ¬Ÿà ○ ○ ‰¥â‰ª‰À«â«“π°Õß°”≈—ß∑À“√∑’˪√–®”°“√Õ¬Ÿà„π Ú.˜ ¥â«¬§«“¡∑’Ë°Õß°”≈—ߢÕß‚®√∑’Ë·μ°Œ◊Õ ○ ○ ○ ‡¢μÀ—«‡¡◊Õßπ—Èπ ´÷Ë߇ªìπ°Õß°”≈—ß∑’Ë≈Ÿ° ÿæ—μ√“„π ≈ß¡“ ¡’®”π«π¡“°°«à“°Õß°”≈—ß∑À“√∑’Ë≈âÕ¡‰«â ○ ○ ¿æ™“μ‘ππª√–®”°“√Õ¬Ÿππ‡Õß „Àâ¡“™à«¬°—πμ“¡ —È à —Ë ¥â«¬‡Àμÿπ’ȇÕß®÷ß∑”„Àâ°≈ÿà¡‚®√∫“ß à«π “¡“√∂ ○ ○ ‰≈à≈à“®—∫‚®√°≈ÿà¡π’ȥ⫬°—π ∑–≈«ßºà“π·π«μâ“π¢Õß∑À“√ÕÕ°¡“‰¥â ·≈â« ○ ○ Ú.ˆ ´÷Ëß„πμÕππ—Èπ ®”π«π∑À“√¢Õß∑“ß°“√ æ«°‚®√°Á¶à“π“¬∑À“√·≈–‡À≈à“æ≈∑À“√쓬 ○ ○ ○ °Á‰¡à‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–§Õ¬§ÿ⡧√Õßæ«°™“«∫â“π·≈– ‰ªÀ≈“¬§π‡≈¬∑’‡¥’¬« ·∂¡¬—ß®—∫μ—«π“¬∑À“√ ○ ○ ‡À≈à“¢∫«πæàÕ§â“∑’ˇ¥‘π∑“ߧⓢ“¬‰ª¡“√–À«à“ß ∫“ß§π‰ª‡ªìπμ—«ª√–°—πÕ’°¥â«¬ ®“°π—Èπæ«°‚®√ ○ ○ À¡Ÿà∫â“π ¥â«¬‡Àμÿπ’ȇÕß®÷ß∑”„Àâμ—«≈Ÿ° ÿæ—μ√“´÷Ëß °Áæ“°—πÀ≈∫Àπ’‡¢â“‰ª„πªÉ“ ·≈–„π∫√√¥“∑À“√ ○
 • 73. ˘Ù D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫Ú.ÒÒ Ú.ÒÚ ∑’Ë∂Ÿ°æ«°‚®√®—∫μ—«‰ª Àπ÷Ëß„ππ—Èπ°Á¡’‡æ◊ËÕπ∑’Ë≈Ÿ° ○ ○ ○ °—∫æ«°‚®√ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–·¬àß™‘ßμ—«ª√–°—πÕÕ°¡“  ÿæμ√“√Ÿ®° ‡æ√“–‡æ◊Õππ“¬∑À“√§ππ’‰¥â¬“¬‰ª — â— Ë È â Ú.Ò „π√–À«à“ß∑’ËÀ—«Àπâ“‚®√°”≈—ßπ”μ—« ○ ○ ª√–®”°“√Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπæ√âÕ¡°—π°—∫‡∏Õ ª√–°—π ´÷Ëß°Á§◊Õ‡æ◊ËÕππ“¬∑À“√¢Õß≈Ÿ° ÿæ—μ√“ ○ ○ Ú.¯ ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ÿæ—μ√“‰¥â∑√“∫«à“‡æ◊ËÕπ¢Õ߇∏Õ „π¿æ™“μ‘π—Èπ ÕÕ°¡“μàÕ√Õß°—∫°Õß°”≈—ß∑À“√ ○ ○ ∂Ÿ°æ«°‚®√®—∫μ—«‰ª ‡∏Õ°Á√’∫π”°Õß∑À“√¢Õß ‚¥¬‡Õ“¡’¥®àÕ∑’˧բÕßμ—«ª√–°—π  à«π¥â“πÀ≈—ß ○ ○ °Á„Àâ‡À≈à“ ¡ÿπ‚®√∑—ßÀ≈“¬§Õ¬¬◊πÕ“√—°¢“μπ‡Õß È ○ ‡∏Õμ“¡‰ª™à«¬æ√âÕ¡°—∫æ«°∑À“√Õ’°À≈“¬Àπ૬ ○ ○ ¥â«¬§«“¡∑’Ë„π™à«ßπ—Èπ‡ªìπƒ¥ŸΩπ ®÷ß∑”„Àâ ‡Õ“‰«â °≈ÿ¡‡©æ“–°‘®°Á§Õ¬ Ê §◊∫§≈“πºà“πæÿ¡‰¡â à à à ○ ○ °“√μ‘¥μ“¡æ«°‚®√‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“° ·≈–°ÕÀ≠Ⓡ¢â“‰ªÕ¬Ÿà„°≈â∫√‘‡«≥∑’Ëæ«°‚®√°”≈—ß ○ ○ ·μàÕ¬à“߉√°Áμ“¡ æ«°‚®√°ÁÀ𒉪‰¥â‰¡à‰°≈ ¬◊πÕ¬Ÿà ○ ○ ‡À¡◊Õπ°—π ∑—π„¥π—Èπ‡Õß ≈Ÿ°πâÕߢÕßÀ—«Àπâ“‚®√°Á‰¥â ○ ○ ○ „π∑’Ë ÿ¥æ«°∑À“√°Áμ“¡æ«°‚®√∑—π ·≈–¬—ß  —߇°μ‡ÀÁπ«à“μÕππ’æ«°∑À“√‰¥â≈Õ∫§≈“π‡¢â“¡“ È ○ ○  “¡“√∂≈âÕ¡‚®√°≈ÿà¡π—Èπ‰¥â∑—ÈßÀ¡¥Õ’°¥â«¬ ‡¡◊ËÕ „°≈â ®π‡°◊Õ∫®–∂÷ßæ«°μπ·≈â« À—«Àπâ“‚®√®÷ß ○ ○ æ«°‚®√‡¢â“μ“®π À—«Àπâ“‚®√°Á‡≈¬‡Õ“엫𓬠√Ÿâ∑—π∑’«à“ ß“ππ’Èæ«°μπ§ß‰¡à√Õ¥ ‡æ√“–°≈ÿà¡ ○ ○ ∑À“√∑’Ë∂Ÿ°®—∫‡ªìπμ—«ª√–°—π¡“μàÕ√Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ ¢Õßμπ‰¥â®π¡ÿ¡‡ ’¬·≈â« ‡¡◊ËÕÀ—«Àπâ“‚®√‡ÀÁπ«à“ ○ ○ °Õß°”≈—ß∑À“√ª≈àլ櫰μπ‰ª „πμÕππ’ȉ¡à¡’Õ–‰√®–‡ ’¬Õ’°·≈â« À—«Àπâ“‚®√®÷ß ○ ○ ○ Ú.˘ ·μà„πμÕππ—Èπ À—«Àπâ“¢Õßπ“¬∑À“√∑’Ë μ—¥ ‘π„®®—¥°“√‡™◊Õ¥§Õμ—«ª√–°—π‡ ’¬‡≈¬ ○ ○ §ÿ¡ªØ‘∫—μ‘°“√°“√®—∫‚®√„π§√—Èßπ’È ‰¥â«“ß·ºπ®—¥ Ú.ÒÒ ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ÿæ—μ√“‡ÀÁπ¥—ßπ—Èπ°Áμ°„®·≈– ○ ○ °≈ÿࡇ©æ“–°‘® ∑’Ë®–‡¢â“‰ª™à«¬‡À≈◊Õμ—«ª√–°—π ‚°√∏∑’ˇÀÁπ‡æ◊ËÕπ¢Õ߇∏Õ∂Ÿ°‡™◊Õ¥§Õ쓬 ‡∏Õ°Á ○ ○ ‡Õ“‰«â·≈â« ´÷Ëß≈Ÿ° ÿæ—μ√“°Á‡ªìπÀπ÷Ëß„π∑’¡π’ȥ⫬ ‡≈¬‡Õ“ÀÕ°´—¥‡¢â“‰ª∑’ËÀπâ“Õ°¢ÕßÀ—«Àπâ“‚®√ ○ ○ ○ ·≈–¥â«¬§«“¡∑’Ëμ—«‡∏Õ‡ªìππ“¬∑À“√∑’Ë¡’Ωï¡◊Õ„π ¥â«¬§«“¡‚°√∏·§âπ ®“°π—Èπ°Áæÿà߇¢â“‰ª≈ÁÕ°§Õ ○ ○ °“√„™âÀÕ°™π‘¥∑’ˇ√’¬°«à“À“μ—«®—∫¬“°π’ˇÕß ‡∏Õ À—«Àπâ“‚®√ ®π°√–∑—ßÀ—«Àπâ“‚®√¢“¥„®μ“¬§“∑’Ë Ë ○ ○ ®÷ß∂Ÿ°«“ßμ—«„À⇪ìπÀπ૬®Ÿà‚®¡æ‘‡»…„π°“√„™â  à«πæ«°‚®√∑’ˇªìπ≈Ÿ°πâÕß°Á·μ°Œ◊Õ μà“ßæ“°—π ○ ○ ÀÕ° —Èπ ´÷ËßÀÕ° —Èππ’È®–¡ÿà߇ªÑ“≈ÁÕ°æ‘°—¥‰ª∑’Ëμ—« «‘ËßÀπ’‡Õ“μ—«√Õ¥ ·μà„π∑’Ë ÿ¥æ«°‚®√°Á‰¡à√Õ¥ ○ ○ ¢ÕßÀ—«Àπâ“‚®√ ‡¡◊ÕÀÕ°‰¥âæ߇¢â“ Ÿ‡à ªÑ“À¡“¬·≈â« Ë ÿà ‡æ√“–∫“ß à«π°Á∂Ÿ°¶à“쓬  à«π∑’ˇÀ≈◊Õ°Á∂Ÿ°®—∫ ○ ○ ○ °Á®–¡’æ«°∑À“√Õ’°™ÿ¥Àπ÷ß ∫ÿ°‡¢â“‰ªª√–®—≠∫“π Ë À¡¥ ○
 • 74. ˘ı D M C ™àÕßπ’È¡’§”μÕ∫ ¥â«¬∫ÿæ°√√¡∑’‡Ë ∏Õ‰¥â¶“À—«Àπâ“‚®√„π¿æ™“μ‘ à ‡æ◊Õπ°àÕπ ª≈Õ∫°—π‰ªª≈Õ∫°—π¡“Õ“√¡≥å°‡Á ≈¬ Ë ○ ○ ○ π—Èπ ®÷ß°≈“¬¡“‡ªìπ«‘∫“°°√√¡∑’Ëμ‘¥μ“¡μ—«‡∏Õ æ“‰ª °Õª√°—∫„π¢≥–π—Èπ μ—«≈Ÿ° ÿæ—μ√“°”≈—ß ○ ○ μ—Èß·μà¿æ™“μ‘π—Èπ‡√◊ËÕ¬¡“ §◊Õ ®– àߺ≈„Àâ‡∏Õ¡’ ‡Àß“ Ê ‡æ√“–Àà“߇À‘π®“°∫â“π·≈–§√Õ∫§√—«¡“ ○ ○ Õ“¬ÿ¢¬∑’ π°«à“Õ“¬ÿ¢¬‡©≈’¬¢Õß¡πÿ…¬å„π¬ÿ§π—πÊ — Ë —È — Ë È π“π Õ’°∑—ÈßΩÉ“¬¿√√¬“¢Õ߇æ◊ËÕπ°Á√Ÿâ ÷°‡Àß“ Ê ○ ○ ·¡â„π¿æ™“μ‘ªí®®ÿ∫—π «‘∫“°°√√¡¥—ß°≈à“« ¥â«¬‡™àπ°—π ‡¡◊ËÕ§«“¡‡Àß“¢Õß∑—Èß Õß¡“√«¡°—π ○ ○ ○ ®–‡®◊Õ®“ß≈߉ª ·≈–¡’°”≈—߇À≈◊Õ‡ªìπ‡æ’¬ß·§à‡»… ®÷ß∑”„Àâ∑—ÈߧŸà‡º≈Õμ—«·≈–‡º≈Õ„®‰ª¡’ —¡æ—π∏å ○ ○ °√√¡·≈â«°Áμ“¡ ·μà¡π°Á¬ß§Õ¬À“™àÕßμ“¡ àߺ≈ — — ©—π™Ÿâ “«°—π ○ ○ Õ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–¥â«¬∫ÿæ°√√¡∑’Ëμ—«‡∏Õ‰¥â‡º≈Õ‰ª¡’§«“¡ ○ ○ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡»…°√√¡ª“≥“μ‘∫“μ„π¿æ™“μ‘  —¡æ—π∏å°—∫ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ ∑—Èß Ê ∑’Ëμ—«‡∏Õ°Á¡’¿√√¬“ ○ ○ π—Èπ ∫‚Õ°“ ‰¥â™àÕß¡“ àߺ≈ ®÷ß∑”„Àâ„π¿æ™“μ‘ Õ¬Ÿà·≈â« «‘∫“°°√√¡°“‡¡œ „π§√—Èßπ—Èπ®÷ß àߺ≈ ○ ○ ○ ªí®®ÿ∫π ≈Ÿ° ÿæμ√“μâÕß¡“ªÉ«¬‡ªìπ‚√§¡–‡√Áߪե — — ○ ○ ∑”„Àâ‡∏ÕμâÕ߇°‘¥¡“‡ªìπºŸÀ≠‘ßÀ≈“¬¿æÀ≈“¬™“μ‘ â ·≈–‡ ’¬™’«‘μ¥â«¬Õ“°“√πÈ”∑à«¡ªÕ¥„π∑’Ë ÿ¥ π—∫μ—Èß·μà¿æ™“μ‘π—Èπ‡√◊ËÕ¬¡“ ○ ○ Ú.ÒÚ  à«π∫ÿæ°√√¡∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ° ÿæ—μ√“μâÕß¡“ ®π°√–∑—ß¡“∂÷ß¿æ™“μ‘ª®®ÿ∫π ·¡â«∫“°°√√¡ Ë í — ‘ ○ ○ ‡°‘¥‡ªìπºŸÀ≠‘ß °Á‡ªìπ‡æ√“–„π¿æ™“쑇¥’¬«°—ππ—π â È ¥—ß°≈à“«®–‡®◊Õ®“ß≈߉ª ·≈–¡’°”≈—߇À≈◊Õ‡ªìπ ○ ○ ○ ¿“¬À≈—ß®“°∑’ˇÀμÿ°“√≥å∑ÿ°Õ¬à“ß ß∫≈ß®π‡¢â“ ‡æ’¬ß·§à‡»…°√√¡·≈â«°Áμ“¡ ·μà¡—π°Á¬—ߧլÀ“ ○ ○  Ÿ¿“«–ª°μ‘·≈â« ≈Ÿ° ÿæμ√“°Á‰¥â°≈—∫‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß à — ™àÕßμ“¡ àߺ≈Õ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ≈Ÿ° ○ ○ ‡æ◊ËÕ∫Õ°¿√√¬“¢Õ߇æ◊ËÕπ∑’ˇ ’¬™’«‘쉪«à“ ç “¡’  ÿ æ— μ √“‰¥â ≈ ß¡“‡°‘ ¥  √â “ ß∫“√¡’ Õ’ ° „π¿æ™“μ‘ ○ ○ ¢Õ߇∏Õ‡ ’¬™’«‘μ·≈â«é ‡¡◊ËÕ¿√√¬“¢Õ߇æ◊ËÕπ‰¥â ªí®®ÿ∫—π ‡∏Õ®÷ßμâÕß¡“‡°‘¥‡ªìπºŸâÀ≠‘ßÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ○ ○ ○ ∑√“∫¥—ßπ—Èπ ‡∏Õ°Á√Ÿâ ÷°‡ ’¬„®‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ≈Ÿ° ○ ○  ÿæ—μ√“®÷ß®”„®μâÕßÕ¬Ÿà¥Ÿ·≈ª≈Õ∫„®¿√√¬“¢Õß (Õà“πμàÕ©∫—∫Àπâ“) ○ √ÿª‡√◊ËÕß√“«¢Õ߇∑æ∏‘¥“ ÿæ—μ√“ ¿Ÿ√‘ªí≠‚≠ ¬—߉¡à®∫... ¬—ß¡’μàÕ©∫—∫Àπâ“ ¢âÕ§‘¥©∫—∫π’È §◊ÕÒ. ·¡â‡∑æ∏‘¥“‡μ√’¬¡μ—«Õ¬à“ߥ’®π¡’∑欫‘¡“π ∫√‘«“√ ¡∫—μ¡“°¡“¬ ª≈◊¡ªïμ„®‰¡à®∫ ·μà≈° Ê °≈—∫‡ ’¬¥“¬ ‘ ‘ È ‘ ÷ «à“ ‡∏ÕμâÕß®“°‚≈°π’ȇ√Á«°«à“∑’˧‘¥ Õ¬“°Õ¬Ÿà √â“ß∫“√¡’°—∫§ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à·≈–À¡Ÿà§≥–‰ªπ“π ÊÚ. §«“¡ª√“√∂π“ ÿ¥∑⓬¢Õ߇∑æ∏‘¥“ §◊Õ ç°∞‘π§ÿ≥¬“¬ ÒÒ ªïé ·≈–ª√“√∂π“∑’Ë®– 燪ìπ∑Õß·ºàπ‡¥’¬«°—∫ §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬å¡À“√—μπÕÿ∫“ ‘°“®—π∑√å ¢ππ°¬ŸßéÛ. Õ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ §ÿ≥§√Ÿ‰¡à„À≠à‡ªìπª√–∏“π„π°“√°àÕ √â“߇æ◊Õ∫Ÿ™“∏√√¡§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ Ë ·≈–μâÕß„Àâ ”‡√Á®„πªïπ’È ¥—ßπ—Èπ ¿“√°‘®¢ÕßæàÕ §◊Õ Àπâ“∑’Ë¢Õß≈Ÿ° ¢Õ„Àâ≈Ÿ°æ√–∏—¡œ À≈“π§ÿ≥¬“¬∑ÿ°§π∑ÿà¡ ÿ¥ƒ∑∏‘Ï ªî¥Õ“§“√‰ª‡≈¬π–§√—∫... “∏ÿ L „® Ÿâ™Ÿπ‘È«‡¥’¬« At last you win „π∑’Ë ÿ¥§ÿ≥°Á™π–
 • 75. ˘ˆ‡√◊ËÕß : ‚§â° Õ≈ß°√≥å (www.banyaibook.com)‰°àÀâ“¥“«Õ¬à“‡æ‘Ë߇¢â“„®º‘¥! π’ˉ¡à„™à‡«∑’·¢àߢ—𧫓¡Õ√àÕ¬ ·μà‡ªìπ°“√μ—¥ ‘π√Õ∫ ÿ¥∑⓬„π°“√·¢àߢ—π°“√°°‰¢à¢Õß·¡à‰°à ·¡à‰°à∑’Ë™π–„®°√√¡°“√®–‰¥â·™¡ªáàÀâ“¥“«‰ª§√Õß ≈Õß¡“™à«¬°—πæ‘®“√≥“π–§√—∫ √–À«à“ß·¡à‰°à≈àÕßÀπ ·¡à‰°à¢â“ß∂ππ ·¡à‰°à∫π‡ “‰øøÑ“·≈–·¡à‰°à¢π‰À¡â‡ªìπ‡æ√“–©ÿ°‡©‘π‡√àߥà«π°–∑—πÀ—π°√–¡—ß ·¡à‰°àμ—«π’È¢÷Èπ‰ª‰¢à·≈â«°°∫π°Õß„∫‰¡â∑’Ë¡’§π°«“¥¡“ ÿ¡‰«â√‘¡∂ππ ¢≥–∑’Ë°”≈—ß°°‰¢à‰ª ·¡à‰°à°ÁμâÕߧլ√–«—ß¿—¬‰ª¥â«¬  —μ«å„À≠àÕ“®®–¡“∑”√⓬√—ß·°À√◊Õ‰¡à√∂∑’Ë·≈àπ‡¢â“ÕÕ°·∂«π—Èπ‰¡à∑—π¡Õß®–∂Õ¬¡“∑—∫‡¢â“ ‰¥â‡ΩÑ“ —߇°μÕ¬ŸàÀ≈“¬«—π ·¡à‰°àμ—«π’Ȭ—ßμ—ÈßÀπâ“μ—Èßμ“°°‰¢àÕ¬Ÿà∑’ˇ¥‘¡ ·≈–π’˧◊ÕºŸâ‡¢â“√Õ∫μ—«·√°..·¡à‰°à¢â“ß∂ππμàÕ¡“∫√‘‡«≥„°≈â Ê °—ππ—È𠄧√∫“ß§π„®¥’‰¥âπ”‰¡â‰ªμÕ°¬◊ËπÕÕ°¡“®“°‡ “‰øøÑ“  Ÿß®“°æ◊Èπ√“«À≈—ߧ“√∂°√–∫– ∑”„ÀâÀ¡¥°—ß«≈°—∫√∂∑’Ë®–∂Õ¬¡“∑—∫ „®¢Õß·¡à‰°à®÷ß®¥®àÕ°—∫°“√°°‰¢à‰¥âÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ‡®Õ·¥¥·√ß Ê √âÕπ Ê μÕπ‡∑’ˬ߰Á‰¡à π ‡®ÕΩπ°√–ÀπË”μ°¡“°Á∑π ‰¡àÀπ’ ‰¡à¬â“¬‰ª‰Àπ·≈–π’˧◊ÕºŸâ‡¢â“√Õ∫μ—«μàÕ¡“...·¡à‰°à∫π‡ “‰øøÑ“¢Õ∫Àπâ“μà“ßÕ“§“√ —߶¿—≥±å¡§«“¡°«â“ß¡“°‡ªìπ摇»…  —߇°μ¥’ Ê ®–¡’øÕ߉¢à‡¢â“·∂«‡√’¬ß√“¬ ’À≈“¬øÕß ∑—π∑’∑’ËÀ≈«ßæàÕ‡ÀÁπ‡¢â“ ∑à“π°Á‡ªìπÀà«ß°≈—«‰¢à®–°≈‘Èßμ°≈ß¡“·μ° ∑”„À⇰‘¥§«“¡ ß —¬∑”‰¡∂÷߉¥â¢÷Èπ‰ª‰¢à‰«â∫ππ—Èπ ‰¡à‰¥â¡’‡»…ø“ß∑’Ëπÿà¡ Ê √Õß√—∫‡≈¬·≈â«∑”‰¡‰¢à∑‘È߉«â‰¡à°°μàÕ ª≈àÕ¬„Àâ‡ÀÁπ·μàº≈ß“π∑’ˬ—ߧâ“ߧ“Õ¬Ÿà ·≈–π’˧◊ÕºŸâ‡¢â“√Õ∫μ—«μàÕ¡“...·¡à‰°à≈àÕßÀπ
 • 76. ˘˜ù‰°àß“¡‡æ√“–¢πû §«“¡À¡“¬„𧔰≈à“«π’È∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¢π¬àÕ¡‡ªìπ¢Õß√—°·≈–À«ß·ÀπÕ¬à“߬‘ËߢÕ߉°à ·μà‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫¢π¢Õß·¡à‰°àºŸâ‡¢â“√Õ∫μ—« ÿ¥∑â“¬μ—«π’È «—πÀπ÷ËßÀ≈«ßæàÕ‰¥â¬°μ—«Õ¬à“ß‚¥¬π”‡√◊ËÕß·¡à‰°à¡“‡≈à“„ÀâÀ≈«ßæ’Ë∑’Ëπ—Ëߪؑ∫—μ‘∏√√¡øíß«à“„π ¡—¬À≈«ßªŸÉ (æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ À≈«ßæàÕ«—¥ª“°πÈ” ¿“…’‡®√‘≠) ¡’·¡à™’∑à“πÀπ÷Ëßπ—Ëߪؑ∫—μ‘∏√√¡¡“π“π·μàª√– ∫°“√≥å¿“¬„π¬—߉¡à§◊∫Àπâ“ «—πÀπ÷Ëß·¡à™’∑à“ππ—Èπ‡¥‘π‰ª‡®Õ·¡à‰°à°”≈—ß°°‰¢àÕ¬Ÿà ‡ÀÁ𧫗π‰ø≈Õ¬ÕÕ°¡“®“°μ—«·¡à‰°à‡°‘¥§«“¡ ß —¬®÷߇¢â“‰ª¥Ÿ„°≈â Ê ·≈â«°Á‡¢â“„® ·¡à‰°àμ—«π’È°”≈—ß°°‰¢à„°≈â Ê ‡μ“‰ø  –‡°Á¥‰ø®“°‡μ“§ß°√–‡¥Áπ¡“∂Ÿ°‡¢â“·≈â«°Á‰À¡â¢π®π§«—π¢÷Èπ ∑”‰¡‰¡à¬â“¬À𒉪„À≰≈®“°‡μ“ ·≈â«∑”‰¡∂÷ßÕ¥∑π°°μàÕ‰ª ·μà·≈â««—ππ—Èπ∑à“π°Á‰¥â§‘¥Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß®÷ßπ”¡“„™â Õπμ—«‡Õß«à“·≈⫧◊ππ—Èπ∑à“π°Á°≈—∫¡“π—Ëß∏√√¡– μ—Èß„®ªØ‘∫—μ‘∏√√¡Õ¬à“ß®√‘ß®—ß™π‘¥∑’ˉ¡à‡§¬‡Õ“®√‘߇Փ®—ßÕ¬à“ßπ’È¡“°àÕπ ∑à“π∫Õ°μ—«‡Õß«à“∂â“®–∑”Õ–‰√„Àâ∑”®√‘ß Ê ∂â“∑’˺à“π Ê ¡“‡Õ“®√‘ß Ò ‡ªÕ√凴πμå §√—Èßπ’ȧ«“¡®√‘ß®—ß∂â“Õÿª¡“°Á§ß‡æ‘Ë¡¡“°°«à“π—Èππ—∫≈â“π‡∑à“ ∑à“π‰¥â‡Õ“™’«μ¡“«“߇¥‘¡æ—π‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’‡Ë ÀÁπ·¡à‰°à‡¥‘¡æ—π™’«μ¡ÿßÀπâ“°°‰¢àμÕ‰ª„Àâ ”‡√Á® ‘ ‘ à à ·≈â«√ÿà߇™â“°àÕπ∑’Ë∑âÕßøÑ“ ’∑Õß®–ºàÕßÕ”‰æ ∏√√¡–¿“¬„π¢Õß∑à“π°Á «à“߉ « ¡ª√“√∂π“ ·≈–π’˧◊Õ‡√◊ËÕß√“«¢Õß·¡à‰°àμ—« ÿ¥∑⓬...·¡à‰°à¢π‰À¡â°àÕπ∑’°√√¡°“√Õ¬à“߇√“®–μ—¥ ‘π„Àâ·¡à‰°àμ«„¥‰¥â§√Õß·™¡ªá‰°àÀ“¥“« °ÁμÕßÀ“¡“μ√∞“π°àÕπ«à“ Ë — â â‡√“®–„™âÀ≈—°‡°≥±å„¥„π°“√μ—¥ ‘π ·πàπÕπ«à“§ß‰¡à‰¥â„™â§«“¡ß“¡∑“ß √’√–‡ªìπ·πà ‡æ√“–‡√“°”≈—ß«—¥„®∑’ˬ‘Ëß„À≠à„π°“√√—∫º‘¥™Õ∫π”æ“¿“√–Àπâ“∑’Ë„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬„Àâ ”‡√Á® ‡°≥±å∑’Ë®–„™â„π°“√μ—¥ ‘π®÷ßÕ¬Ÿà∑’ˇªÑ“À¡“¬ ·¡à‰°àμ—«„¥∑”¿“√°‘®≈ÿ≈à«ß μ—«π—Èπ‰¥â·™¡ªá ∂â“„™â‡°≥±åπ’Èμ—¥ ‘π √“ß«—≈‰°àÀâ“¥“«°Á§ßμâÕß¡Õ∫„Àâ°—∫·¡à‰°àÀ¡¥∑ÿ°μ—« ‡æ√“–∑ÿà¡™’«‘μ°°°—π¢π“¥∑’‡Ë  ’¬ßÕ—πμ√“¬∂Ÿ°√∂∑—∫ ‡ ’¬ßμàÕ擬ÿΩπ·≈–·¥¥∑’·º¥‡º“ ‡ ’¬ßμàÕ –‡°Á¥‰ø®“°‡μ“ Ë Ë Ë Ë∑ÿ°μ—«®÷ß¡’ ‘∑∏‘ϧ«â“Àâ“¥“«¥â«¬°—πÀ¡¥ °“√®–∑”Õ–‰√ —°Õ¬à“ß„Àâ∫√√≈ÿ®ÿ¥À¡“¬ ¡Õ¬à“ßμ—Èß„® ®–»÷°…“‡≈à“‡√’¬π ®–∑”¡“À“°‘π®–ª√–°Õ∫Õ“™’æ„¥ Ê ®–ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ®– √â“ß∫“√¡’ μà“ßμâÕß∑ÿࡇ∑™’«‘μ∑”®√‘ß Ê
 • 77. ˘¯ ‰¡à¡’§«“¡ ”‡√Á®„¥‰¥â¡“‚¥¬‰¡à≈ß∑ÿπ ·∑∫∑ÿ°§√—Èß∑’ËμâÕ߇Àπ◊ËÕ¬ μâÕ߇Փ§«“¡Õ¥∑π ¡ÿ¡“π–·≈–§«“¡æ¬“¬“¡‡¢â“·≈° ·≈–∫“ߧ√—ÈßμâÕß≈ß∑ÿπ·≈°¥â«¬™’«‘μ ·¡â¢π®–∂Ÿ° –‡°Á¥‰ø‰À¡â°Á¬—ß¡ÿàßÀπâ“°°‰¢àμàÕ‰ª„Àâ ”‡√Á® ∂⓬—߉¡à ”‡√Á® ¬—߉¡à∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ °Á¬—߉¡à¬Õ¡‡≈‘° ®–¡’°Á‡æ’¬ßμ—«‡¥’¬«∑’Ë¡’·««μ°√Õ∫...·¡à‰°à≈àÕßÀπ¢≥–∑’Ë™◊Ëπ™¡¬‘π¥’°—∫·¡à‰°à∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë®–‰¥â·™¡ªá º¡°ÁÕ¥‰¡à‰¥â∑’Ë®–‡∑„®„Àâ·¡à‰°à∑’Ë¡’·««μ°√Õ∫§ß‡ªìπ‡æ√“–º¡√Ÿâ ÷°«à“ º¡§◊Õæ«°‡¥’¬«°—π°—∫‡∏Õ „π∫√√¥“¿“√°‘®∑’Ë¡’∑—ÈßÀ¡¥ ∑’Ë∑” ”‡√Á®·≈â«¡’®”π«π𑥇¥’¬« ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫∑’ˇÀ≈◊ÕÕ’°®”π«π¡“°¡“¬¬—ߧâ“ß Ê §“ Ê ´÷Ë߉¡àμà“ßÕ–‰√®“°‰¢à∑’ËÕ¬Ÿà¢Õ∫Àπâ“μà“ß ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“‡ÀÁπ„®‡π◊ËÕß®“°¡’·¡à‰°à¡“°¡“¬μâÕßμ°√Õ∫·√°‡æ√“–‡ªìπ‡™àπ‡¥’¬«°—ππ’È º¡‡™◊Õ«à“æ«°‡∏Õ‰¡à‰¥â¢‡’È °’¬® ‰¡à‰¥â‡À≈«‰À≈≈–∑‘ßÀπâ“∑’Ë ‡æ’¬ß·§à¡∫“ßÕ¬à“ߢ«“߇ âπ∑“ß Ë È ’®π∑”„Àâ‡∏Õ¬—߉ª‰¡à∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ ‰¡à„™à«à“‡∏Õ≈⡇À≈«æà“¬·æ⠇撬߷μà‡∏Õ¬—ß∑”‰¡à ”‡√Á® ‰¡à„™à«à“‡∏Õ∑”‰¡à‰¥â ‡æ’¬ß·μà‡∏Õ¬—ß∑”‰¥â‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‰¡à„™à«à“‡∏Õ‰ª‰¡à∂÷ߥ«ß¥“« ‡æ’¬ß·μà‡∏Õ¬—ßÕ¬Ÿà√–À«à“߇¥‘π∑“ß ∑—Èß°√√¡°“√ °Õ߇™’¬√å ·≈–∑ÿ° Ê §π μà“ß°ÁÕ¬“°„À≥â§√Õß·™¡ªáÀâ“¥“«¥â«¬°—π∑—Èßπ—Èπ ‡æ√“–‰¡à¡’√“ß«—≈ ”À√—∫§«“¡æ¬“¬“¡ ¡’·μà√“ß«—≈¢Õߧ«“¡ ”‡√Á® ®÷߉¡à§«√∑’Ë®–À¬ÿ¥Õ¬Ÿà‡æ’¬ß‡∑à“π’È ¥—ßπ—Èπ‡∏Õ®÷ßμâÕß ŸâμàÕ‰ª®π°«à“®– ”‡√Á® ∫“ß∑’‡∏Õ§ßμâÕ߇√‘Ë¡μâπ°°∑’Ë„®¢Õ߇∏Õ‡ ’¬°àÕπ „Àâ‰ø¿“¬„π®“°ÕàÕπ°”≈—ß„Àâ≈ÿ° «à“ß‚æ≈ߢ÷Èπ¡“Õ’°§√—Èß ·≈â«®“°π—Èπ°Á°°„Àâ≈ÿ°‚™μ‘™à«ßμàÕ‰ªÕ¬à“„Àâ‰ø¡Õ¥ °°®π°«à “ ®–∫√√≈ÿ º ≈ ”‡√Á ® ‡™à 𠇥’ ¬ «°— ∫ ∫√√¥“ºŸâ ∑’Ë § √Õß·™¡ªá ∑—È ß À≈“¬‡À≈à “ π—È π ...·¡à‰°àÀâ“¥“« L..........................................
 • 78. Ò ¢à“«∫ÿ≠„πª√–‡∑» ™æ .®—¥°‘®°√√¡√«¡„®§√ŸºŸâπ”∫ÿ≠ ‡¡◊Õ«—π∑’Ë ÒÛ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å “°≈„πÕÿª∂—¡¿å ¡‡¥Á®æ√–¡À“√—™¡—ߧ≈“®“√¬å ®—¥°‘®°√√¡ Ë√«¡„®§√ŸºŸâπ”∫ÿ≠°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ≥ Õ“§“√™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å “°≈ °‘®°√√¡‡√‘Ë¡μâπ∑’Ëæ√–Õ“®“√¬å‰¥â· ¥ß∏√√¡„Àâ·°à§≥–§√ŸºŸâπ”∫ÿ≠ ®“°π—Èπ‡ªìπæ‘∏’·μàßμ—Èߧ√ŸºŸâπ”∫ÿ≠ æ‘∏’∂«“¬ —߶∑“π æ‘∏’ª≈àÕ¬ª≈“‡æ◊ËÕ„Àâ™’«‘μ —μ«å‡ªìπ∑“π ™à«ß∑⓬‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡‚¥¬¡’°“√™’È·®ß°“√®—¥μ—Èß°≈ÿà¡·≈–°“√∑”Àπâ“∑’˧√ŸºŸâπ”∫ÿ≠ ®—¥ªØ‘∫—μ‘∏√√¡‡æ◊ËÕ·ºàπ¥‘π ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’‰¥â®—¥ªØ‘∫—μ‘∏√√¡‡π◊ËÕß„π‡∑»°“≈«—π·¡à¿“¬„πß“π¡’ “∏ÿ™π„π®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’°«à“ ı §π æ√âÕ¡„®°—π¡“√à«¡ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ °‘®°√√¡‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬°“√ «¥¡πμåπ—Ëß ¡“∏‘ ®“°π—Èπ ¡’°‘®°√√¡≈Ÿ°‡™Á¥‡∑â“·¡à °√“∫‡∑â“·¡à ·≈–øí߇∑»π宓°æ√–Õ“®“√¬å‡√◊ËÕßæ√–§ÿ≥¢Õß·¡à ™æ . ®—¥§à“¬ I do love mom camp ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˆ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å “°≈„πÕÿª∂—¡¿å ¡‡¥Á®æ√–¡À“√—™¡—ߧ≈“®“√¬å ®—¥§à“¬I do love mom camp ¢÷Èπ„π‡∑»°“≈«—π·¡à ≥ ÀâÕßæÿ∑∏“ß°Ÿ√ ™¡√¡æÿ∑∏»“ μ√å “°≈œ ‚¥¬¡’π‘ ‘μ π—°»÷°…“ ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°«à“ Ú¯  ∂“∫—π ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕμ√÷°√–≈÷°∂÷ßæ√–§ÿ≥¢Õß·¡à∑’Ë¥Ÿ·≈Õ∫√¡‡≈’ȬߥŸ¡“ „π‚Õ°“ π’È π‘ ‘μ π—°»÷°…“ ¬—߉¥â∑”∑“π √—°…“»’≈ ‡®√‘≠ ¡“∏‘¿“«π“ ·≈–øíß∏√√¡‡√◊ËÕßæ√–§ÿ≥æàÕ·¡àÕ’°¥â«¬
 • 79. ß“π ÒÒ ªï §πÕ—»®√√¬å À≈“𬓬„®‡°‘π√âÕ¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˜  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ °≈ÿà¡°—≈¬“≥¡‘μ√√à«¡°—∫¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬®—¥ß“π çÒÒ ªï §πÕ—»®√√¬åÀ≈“𬓬„®‡°‘π√âÕ¬é ≥ ∫â“π·°â«‡√◊Õπ∑Õߧÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ  ¿“∏√√¡°“¬ “°≈ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ √«¡æ≈—ß„®À≈“π§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ „À⇰‘π√âÕ¬ ‡æ◊ËÕπ”¡“´÷Ëߧ«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√ √â“ßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ‡æ◊ËÕ°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ «‘™™“∏√√¡°“¬‰ª∑—Ë«‚≈° ‚¥¬¡’·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√μ‘¡“√à«¡ß“π°«à“ ¯, §π °àÕπ‡≈‘°ß“πºŸâ√à«¡ß“π∑ÿ°§π¬—߉¥â√—∫¥«ß·°â«™ÿ¥ ÿ¥∑⓬®“°°ÿØ‘§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ‰«â‡ªìπ∑’Ë√–≈÷°Õ’°¥â«¬  —¡¡π“æ—≤π“»—°¬¿“æ°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˆ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ »Ÿπ¬å°“√»÷°…“‡¢“·°â«‡ ¥Á® ‰¥â®—¥ß“π —¡¡π“°“√Ωñ°Õ∫√¡‚§√ß°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π ª√–®”ªï ÚııÛ °‘®°√√¡‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…„À⧫“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·°à°”π—π·≈–ºŸâ„À≠à∫â“π ™à«ß∫à“¬æ√–¡À“ ¥√. ¡™“¬ ü“π«ÿ±‚⁄ ≤ ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–∏√√¡°“¬ ‰¥â¡“∫√√¬“¬∏√√¡ ·≈–¡Õ∫æ√–¢Õߢ«—≠„À⺟â√à«¡ —¡¡π“„π§√—Èßπ’È ªØ‘∫—μ‘∏√√¡«—π·¡à ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÒ-Òı  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ °Õß√—°…“ “∏ÿ™π„À¡à  ”π—°°—≈¬“≥¡‘μ√ “°≈ «—¥æ√–∏√√¡°“¬®—¥ªØ‘∫—μ‘∏√√¡„®„  √ÿàπ∑’Ë Ò ‡π◊ËÕß„π‡∑»°“≈«—π·¡à ≥ World Peace Valley ‡¢“„À≠à ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬¡’ “∏ÿ™π‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√°«à“ Ú §π °àÕπ®∫‚§√ß°“√¡’°‘®°√√¡°√“∫‡∑â“æàÕ·¡à  √â“ߧ«“¡ª√–∑—∫„®·°àºŸâ‡¢â“√à«¡æ‘∏’‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß
 • 80. ÒÚ ¢à“«∫ÿ≠μà“ߪ√–‡∑» ‡ªî¥∫Ÿ∏·π–π”«—¥ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÙ-Úı °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–¿‘°…ÿ·≈–§≥–°—≈¬“≥¡‘μ√«—¥¿“«π“´“π‚Œ‡´‡¥‘π∑“߉ª‡ªî¥∫Ÿ∏·π–π”«—¥„πß“π´“π‚Œ‡´‰∑¬‡ø ∑‘«—≈ ª√–®”ªï æ.». ÚııÛ ¿“¬„πß“π¡’ “∏ÿ™π∑—Èß™“«‰∑¬ Õ‡¡√‘°—π ‡¡Á°´‘°—π ≈“« ®’π·≈–‡«’¬¥π“¡ „À⧫“¡ π„®¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈«—¥·≈– ◊ËÕ∏√√¡– πÕ°®“°π’È À≈“¬§π¬—ß√à«¡∑”∫ÿ≠ √â“ß«—¥·≈–μ—Èß„®®–‰ª√à«¡ß“π∫ÿ≠∑’Ë«—¥„π‚Õ°“ μàÕ‰ª §√∫ Ò ªï «—¥æ√–∏√√¡°“¬‡« ‡∑‘√åπ ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úˆ °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–¿‘°…ÿ·≈–§≥–°—≈¬“≥¡‘μ√«—¥æ√–∏√√¡°“¬‡« ‡∑‘√åπ®—¥ß“π∫ÿ≠«—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ ·≈–ß“π©≈Õß«—¥§√∫ Ò ªï °‘®°√√¡„π¿“§‡™â“ ‰¥â·°à °“√∑” ¡“∏‘ªØ‘∫μ∏√√¡·≈–∂«“¬¿—μμ“À“√ ¿“§∫à“¬ —‘·Àà‡∑’¬πæ√√…“ ∂«“¬ºâ“Õ“∫πÈ”Ωπ ·≈–μ—¥‡§â° «√√§å¡À“¡ß§≈‡»√…∞’ ªî¥∑⓬¥â«¬°“√®—∫©≈“°¢Õߢ«—≠ ß“π«—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ ª√–‡∑»®Õ√å·¥π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úˆ °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÛ æ√–Õ“®“√¬å®“°»Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘∏√√¡®Õ√å·¥π√—∫π‘¡πμ剪‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠„πß“π«—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ ∑’Ë®—¥¢÷Èπ ≥  ∂“π∑Ÿμ‰∑¬„π°√ÿßÕ—¡¡“π ß“π∫ÿ≠«—ππ’È¡’∑à“π‡Õ°Õ—§√√“™∑ŸμÕ‘ ‘π∏√  Õπ‰« ·≈–°—≈¬“≥¡‘μ√™“«‰∑¬ ™“«®Õ√å·¥π √«¡∑—Èß™“«μà“ß™“μ‘ ª√–¡“≥ Ú ∑à“π √à«¡ «¥∫∑∏—¡¡®—°°—ªª«—μπ Ÿμ√ ∑” ¡“∏‘¿“«π“ øíß∏√√¡‡√◊ËÕߧ«“¡ ”§—≠·≈–§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß«—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“·≈–«—π‡¢â“æ√√…“ ®“°π—Èπ ¡’æ‘∏’∂«“¬‡∑’¬π¡À“ ¡∫—μ‘·≈–∂«“¬ºâ“Õ“∫πÈ”Ωπ
 • 81. ß“π∫ÿ≠«—π∏√√¡™—¬ ª√–‡∑» À√—∞Õ“À√—∫‡Õ¡‘‡√μ å ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë Ú˜  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ »Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘∏√√¡¥Ÿ‰∫‰¥â®—¥ß“π∫ÿ≠«—π∏√√¡™—¬¢÷Èπ °‘®°√√¡‡√‘Ë¡¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ®“°π—Èπ ∂«“¬æ“π∏Ÿª‡∑’¬π·æ·≈–æ“π¥Õ°‰¡â·¥àæ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï (À≈«ßæàÕ∏—¡¡™‚¬) ≥ ‡∫◊ÈÕßÀπâ“¿“æ¢Õß∑à“π μ“¡¥â«¬æ‘∏’∂«“¬¿—μμ“À“√  «¥¡πμå∑”«—μ√‡™â“ ™à«ß∫à“¬¡’æ‘∏’®ÿ¥‡∑’¬π„®‰øπ‘√—π¥√åÕπ—πμ™—¬ æ‘∏’∂«“¬§‘≈“π‡¿ —™ ∂«“¬„∫ª«“√≥“√à«¡ √â“ßÕ“§“√ Ò ªï §ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ ·≈–√—∫ºâ“‰μ√‰ªÕ∏‘…∞“π®‘μ ∂«“¬§‘≈“π‡¿ —™ ª√–‡∑»∫“Àå‡√π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˜  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ ≈Ÿ°æ√–∏—¡œ ∫“Àå‡√π √à«¡°—π∂«“¬§‘≈“π‡¿ —™ ·≈–∑”æ‘∏’ª≈àÕ¬ —μ«å‡æ◊ËÕ∂«“¬∫ÿ≠°ÿ»≈·¥àæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥À≈«ßæàÕ ‡π◊ËÕß„π«—π∏√√¡™—¬ ´÷Ë߇ªìπ«—πÕÿª ¡∫∑¢Õß∑à“π πÕ°®“°π’È ≈Ÿ°æ√–∏—¡œ∫“Àå‡√π¬—ßæ√âÕ¡„®°—𪫓√≥“ √â“ßÕ“§“√ Ò ªï§ÿ≥¬“¬Õ“®“√¬åœ Õ’°¥â«¬ ß“π∫ÿ≠«—π∏√√¡™—¬ ª√–‡∑»‡¬Õ√¡π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ °—≈¬“≥¡‘μ√„π‡¡◊Õß Wurzburg π‘¡πμåæ√–Õ“®“√¬å®“°«—¥æ√–∏√√¡°“¬·ø√ß°å‡øî√å쉪‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠‡æ◊ËÕ∂«“¬¿—μμ“À“√ „π‚Õ°“ π’Èæ√–Õ“®“√¬å‰¥âπ”ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ·≈–· ¥ß∏√√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπ°”≈—ß„®„π°“√ √â“ß∫“√¡’ ·≈–„π«—π∑’Ë Ú˜  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÛ «—¥æ√–∏√√¡°“¬·ø√ß°å‡øî√åμ®—¥æ‘∏’‡®√‘≠æ√–æÿ∑∏¡πμå·≈–ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ‡æ◊ËÕ∫Ÿ™“∏√√¡æ√–√“™¿“«π“«‘ ÿ∑∏‘Ï ‡π◊ËÕß„π«—π∏√√¡™—¬
 • 82. ÒÙ «‘∏’Ωñ° ¡“∏‘‡∫◊ÈÕßμâπ  ¡“∏‘ §◊Õ §«“¡ ß∫  ∫“¬ ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπ ÿ¢Õ¬à“߬‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å “¡“√∂ √â“ߢ÷Èπ‰¥â¥â«¬μπ‡Õß ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–æÿ∑∏»“ π“°”Àπ¥‡Õ“‰«â‡ªìπ¢âÕ§«√ªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘μ∑ÿ°«—πÕ¬à“߇ªìπ ÿ¢ ‰¡àª√–¡“∑ ‡μÁ¡‰ª¥â«¬ μ‘ —¡ª™—≠≠–·≈–ªí≠≠“ Õ—π‡ªìπ‡√◊ËÕ߉¡à‡À≈◊Õ«‘ —¬ ∑ÿ°§π “¡“√∂ªØ‘∫—쑉¥âßà“¬Ê ¥—ß«‘∏’ªØ‘∫—μ‘∑’Ëæ√–‡¥™-æ√–§ÿ≥æ√–¡ß§≈‡∑æ¡ÿπ’ ( ¥ ®π⁄∑ ‚√) À≈«ßªŸÉ-«—¥ª“°πÈ” ¿“…’‡®√‘≠ ‰¥â‡¡μμ“ —Ëß Õπ‰«â¥—ßπ’È Ò. °√“∫∫Ÿ ™ “æ√–√— μ πμ√— ¬ ‡ªì π °“√‡μ√’¬¡μ—«‡μ√’¬¡„®„Àâπÿà¡π«≈‰«â‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ ·≈â« ¡“∑“π»’≈ ı À√◊Õ »’≈ ¯ ‡æ◊ËլȔ§«“¡¡—Ëπ§ß„π§ÿ≥∏√√¡¢Õßμπ‡Õß Ú. §ÿ°‡¢à“À√◊Õπ—Ëßæ—∫‡æ’¬∫ ∫“¬Ê √–≈÷°∂÷ߧ«“¡¥’ ∑’ˉ¥â°√–∑”·≈â«„π«—ππ’È „πÕ¥’μ ·≈–∑’Ëμ—Èß„®®–∑”μàÕ‰ª„πÕπ“§μ ®π√“«°—∫«à“√à“ß°“¬∑—ÈßÀ¡¥ª√–°Õ∫¢÷Èπ¥â«¬∏“μÿ·Ààߧÿ≥ß“¡§«“¡¥’ ‡ªìπæÿ∑∏“πÿ μ‘«à“ ç —¡¡“ Õ–√–À—ßé À√◊Õ§àÕ¬Ê≈â«πÊ πâÕ¡π÷°¥«ß·°â«°≈¡„ „Àâ§à Õ¬Ê ‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà Û. π—Ëߢ—¥ ¡“∏‘ ¢“¢«“∑—∫¢“´â“¬ ¡◊Õ¢«“ »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ μ“¡·π«∞“π ‚¥¬‡√‘Ë¡μâπμ—Èß·μà∞“π∑—∫¡◊մ⓬ π‘È«™’È¢Õß¡◊Õ¢â“ߢ«“®√¥π‘È«À—«·¡à¡◊Õ ∑’Ë Ò ‡ªìπμâπ‰ª πâÕ¡π÷°Õ¬à“ß ∫“¬Ê „®‡¬ÁπÊ ‰ª¢â“ߴ⓬ π—Ëß„ÀâÕ¬Ÿà„π∑à“∑’ËæÕ¥’ ‰¡àΩóπ√à“ß°“¬¡“° æ√âÕ¡Ê °—∫§”¿“«π“®π‡°‘π‰ª ‰¡à∂÷ß°—∫‡°√Áß ·μàÕ¬à“„ÀâÀ≈—ß‚§âßßÕ Õπ÷Ëß ‡¡◊ËÕπ‘¡‘μ¥«ß·°â«°≈¡„ ª√“°Ø·≈â« ≥À≈—∫μ“æÕ ∫“¬§≈⓬°—∫°”≈—ßæ—°ºàÕπ ‰¡à∫’∫ °≈“ß°“¬ „Àâ«“ßÕ“√¡≥å ∫“¬Ê °—∫π‘¡‘μπ—Èπ ®π°≈â“¡‡π◊ÈÕμ“À√◊Õ¢¡«¥§‘È« ·≈â«μ—Èß„®¡—Ëπ «“ß ‡À¡◊ Õ π°— ∫ «à “ ¥«ßπ‘ ¡‘ μ ‡ªì π  à « πÀπ÷Ë ß ¢ÕßÕ“√¡≥åÕ“√¡≥å ∫“¬  √â“ߧ«“¡√Ÿâ ÷°„Àâæ√âÕ¡∑—Èß°“¬·≈– À“°¥«ßπ‘¡‘μπ—ÈπÕ—πμ√∏“πÀ“¬‰ª °Á‰¡àμâÕßπ÷°„®«à “ °”≈— ß ®–‡¢â “ ‰ª Ÿà ¿ “«–·Àà ß §«“¡ ß∫ ∫“¬ ‡ ’¬¥“¬ „Àâ«“ßÕ“√¡≥å ∫“¬ ·≈â«π÷°π‘¡‘μπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬à“߬‘Ëß ¡“„À¡à·∑π¥«ß‡°à“ À√◊Õ‡¡◊Õπ‘¡μπ—π‰ªª√“°Ø∑’Õπ Ë ‘ È Ë ◊Ë Ù. π÷°°”Àπ¥π‘¡μ ‡ªìπ 祫߷°â«°≈¡„ é ‘ ∑’Ë¡‘„™à»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ „Àâ§àÕ¬Ê πâÕ¡π‘¡‘μ‡¢â“¡“¢π“¥‡∑à“·°â«μ“¥” „ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√“»®“°√Õ¬ Õ¬à“ߧàÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª ‰¡à¡’°“√∫—ߧ—∫ ·≈–‡¡◊ËÕπ‘¡‘μμ”Àπ‘„¥Ê ¢“«„  ‡¬Áπ쓇¬Áπ„® ¥—ߪ√–°“¬¢Õß ¡“À¬ÿ¥ π‘∑ ≥ »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ „Àâ«“ß μ‘≈߉ª¬—ߥ«ß¥“« ¥«ß·°â«°≈¡„ π’ȇ√’¬°«à“ ∫√‘°√√¡π‘¡‘μ ®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ߢÕߥ«ßπ‘¡‘μ ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°§≈⓬π÷° ∫“¬Ê π÷°‡À¡◊Õπ¥«ß·°â«π—Èπ¡“π‘Ëß π‘∑Õ¬Ÿà ≥ ¡’¥«ß¥“«¥«ß‡≈Á°Ê Õ’°¥«ßÀπ÷Ëß ´âÕπÕ¬Ÿàμ√ß°≈“ß»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∞“π∑’Ë ˜ π÷°‰ª¿“«π“‰ªÕ¬à“ßπÿ¡π«≈ à ¥«ßπ‘¡‘μ¥«ß‡¥‘¡ ·≈â« π„®‡Õ“„®„ à·μ५߇≈Á°Ê
 • 83. Òıμ√ß°≈“ßπ—Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê „®®–ª√—∫®πÀ¬ÿ¥‰¥â∂Ÿ° à«π ∑”‰¥â·§à‰Àπ „ÀâæÕ„®·§àπ—Èπ ´÷Ëß®–‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π‡°‘ ¥ °“√μ°»Ÿ π ¬å · ≈–‡°‘ ¥ ¥«ß «à “ ߢ÷È π ¡“·∑π∑’Ë ¡‘„À⇰‘¥§«“¡Õ¬“°®π‡°‘π‰ª ®π∂÷ß°—∫∑”„Àâ„®¥«ßπ’ȇ√’¬°«à“ 祫ß∏√√¡é À√◊Õ ç¥«ßª∞¡¡√√§é μâÕß Ÿ≠‡ ’¬§«“¡‡ªìπ°≈“ß ·≈–‡¡◊ËÕ°“√Ωñ° ¡“∏‘Õ— 𠇪ì π ª√–μŸ ‡ ∫◊È Õ ßμâ π ∑’Ë ® –‡ªî ¥ ‰ª Ÿà À π∑“ß·Àà ß ∫—߇°‘¥º≈®π‰¥â 祫ߪ∞¡¡√√§é ∑’Ë„ ‡°‘π„ ¡√√§º≈π‘ææ“π  «¬‡°‘𠫬 μ‘¥ π‘∑¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬·≈â« °“√√–≈÷°π÷°∂÷ßπ‘¡μ “¡“√∂∑”‰¥â„π∑ÿ°·Ààß ‘ „ÀâÀ¡—Ëπμ√÷°√–≈÷°π÷°∂÷ßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ∑ÿ°∑’Ë ∑ÿ°Õ‘√‘¬“∫∂ ‰¡à«à“®–π—Ëß πÕπ ¬◊𠇥‘π À√◊Õ Õ¬à“ßπ’È·≈â« º≈·Ààß ¡“∏‘®–∑”„Àâ™’«‘μ¥”√ߢ≥–∑”¿“√°‘®„¥Ê Õ¬Ÿà ∫ π‡ â π ∑“ß·Àà ß §«“¡ ÿ ¢ §«“¡ ”‡√Á ® ·≈– ¢âÕ·π–π” §◊Õ μâÕß∑”„Àâ ¡Ë”‡ ¡Õ‡ªì𠧫“¡‰¡àª√–¡“∑‰¥âμ≈Õ¥‰ª ∑—È߬—ß®–∑”„Àâ ¡“∏‘ª√–®” ∑”‡√◊Õ¬Ê ∑”Õ¬à“ß ∫“¬Ê ‰¡à‡√àß ‰¡à∫ߧ—∫ Ë — ≈–‡Õ’¬¥≈ÿà¡≈÷°‰ªμ“¡≈”¥—∫Õ’°¥â«¬ ¢âÕ§«√√–«—ß Ù. ‡¡◊ËÕ‡≈‘°®“°π—Ëß ¡“∏‘·≈â« „Àâμ—Èß„®‰«â∑’Ë »Ÿπ¬å°≈“ß°“¬∑’ˇ¥’¬« ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà„πÕ‘√‘¬“∫∂„¥ Ò. Õ¬à“„™â°”≈—ß §◊Õ‰¡à„™â°”≈—ß„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ °Áμ“¡ ‡™àπ ¬◊π°Á¥’ ‡¥‘π°Á¥’ πÕπ°Á¥’ À√◊Õπ—Ëß°Á¥’‡™àπ ‰¡à∫’∫°≈â“¡‡π◊ÈÕ쓇æ◊ËÕ®–„Àâ‡ÀÁππ‘¡‘μ‡√Á«Ê Õ¬à“¬â“¬∞“π∑’Ëμ—Èß®‘쉪‰«â∑’ËÕ◊Ëπ‡ªìπÕ—π¢“¥ „Àâμ—Èß„®‰¡à‡°√Áß·¢π ‰¡à‡°√Áß°≈â“¡‡π◊ÈÕÀπâ“∑âÕß ‰¡à‡°√Áßμ—« ∫√‘°√√¡¿“«π“ æ√âÕ¡°—∫π÷°∂÷ß∫√‘°√√¡π‘¡‘쇪ìπœ≈œ ‡æ√“–°“√„™â°”≈—ßμ√ß à«π‰Àπ¢Õß√à“ß- ¥«ß·°â«„ §«∫§Ÿà°—πμ≈Õ¥‰ª°“¬°Áμ“¡ ®–∑”„Àâ®‘μ‡§≈◊ËÕπ®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“¬ ı. π‘¡μμà“ßÊ ∑’‡°‘¥¢÷π ®–μâÕßπâÕ¡‰ªμ—ß ‘ Ë È È‰ª Ÿà®ÿ¥π—È𠉫â∑»π¬å°≈“ß°“¬∑—ßÀ¡¥ ∂â“π‘¡μ‡°‘¥¢÷π·≈â«À“¬ ’Ë Ÿ È ‘ È Ú. Õ¬à“Õ¬“°‡ÀÁπ §◊Õ∑”„®„À⇪ìπ°≈“ß ‰ª°Á‰¡àμâÕßμ“¡À“ „Àâ¿“«π“ª√–§Õß„®μàÕ‰ªμ“¡ª√–§Õß μ‘¡‘„À⇺≈Õ ®“°∫√‘°√√¡¿“«π“·≈– ª°μ‘ „π∑’ ¥‡¡◊Õ®‘μ ß∫ π‘¡μ¬àÕ¡ª√“°Ø¢÷π„À¡àÕ° Ë ÿ Ë ‘ È ’∫√‘°√√¡π‘¡μ  à«π®–‡ÀÁππ‘¡μ‡¡◊Õ„¥π—π Õ¬à“°—ß«≈ ‘ ‘ Ë È °“√Ωñ° ¡“∏‘‡∫◊Õßμâπ‡∑à“∑’°≈à“«¡“∑—ßÀ¡¥π’È È Ë È∂â“∂÷߇«≈“·≈⫬àÕ¡‡ÀÁπ‡Õß °“√∫—߇°‘¥¢Õߥ«ß- ¬àÕ¡‡ªìπªí®®—¬„À⇰‘¥§«“¡ ÿ¢‰¥âæÕ ¡§«√ ‡¡◊ËÕπ‘¡μπ—πÕÿª¡“‡ ¡◊Õπ°“√¢÷π·≈–μ°¢Õߥ«ßÕ“∑‘μ¬å ‘ È È ´—°´âÕ¡ªØ‘∫—μ‘Õ¬Ÿà‡ ¡ÕÊ ‰¡à∑Õ¥∑‘Èß ®π‰¥â¥«ßª∞¡-‡√“‰¡àÕ“®®–‡√à߇«≈“‰¥â ¡√√§·≈â« °Á„ÀâÀ¡—Ëπª√–§Õß√—°…“¥«ßª∞¡¡√√§ Û. Õ¬à“°—ß«≈∂÷ß°“√°”Àπ¥≈¡À“¬„®‡¢â“ π—Èπ‰«âμ≈Õ¥™’«‘μ ¥”√ßμπÕ¬Ÿà„π»’≈∏√√¡Õ—π¥’ ¬àÕ¡ÕÕ° ‡æ√“–°“√Ωñ° ¡“∏‘‡æ◊Õ„À⇢â“∂÷ßæ√–∏√√¡°“¬ Ë ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π‰¥â«“‰¥â∑æߢÕß™’«μ∑’∂°μâÕߥ’ß“¡ à ’Ë ÷Ë ‘ ËŸ¿“¬„π Õ“»—¬°“√π÷°∂÷ß çÕ“‚≈°° ‘≥é §◊Õ° ‘≥ ∑’Ë®– àߺ≈„À⇪ìπºŸâ¡’§«“¡ ÿ¢ §«“¡‡®√‘≠ ∑—Èß„π· ß «à“߇ªìπ∫“∑‡∫◊ÈÕßμâπ ‡¡◊ËÕΩñ° ¡“∏‘®π‡¢â“∂÷ß ¿æ™“μ‘π’È·≈–¿æ™“μ‘Àπâ“¥«ßª∞¡¡√√§·≈â« Ωñ° ¡“∏‘μàÕ‰ª ºà“𰓬- À“° “¡“√∂·π–π”μàÕÊ °—π‰ª ¢¬“¬‰ª¬—ß¡πÿ…¬å≈–‡Õ’¬¥ °“¬∑‘æ¬å‹ °“¬√Ÿªæ√À¡ °“¬Õ√Ÿª- ‡À≈à“¡πÿ…¬™“μ‘ Õ¬à“߉¡à®”°—¥‡™◊ÈÕ™“μ‘ »“ π“æ√À¡ ®π°√–∑—Ë ß ‡¢â “ ∂÷ ß æ√–∏√√¡°“¬·≈â « ®÷ ß ·≈–‡ºà“æ—π∏ÿå  —πμ‘ ÿ¢Õ—π‰æ∫Ÿ≈¬å∑’Ë∑ÿ°§π„ΩÉΩíπ‡®√‘≠«‘ªí  π“„π¿“¬À≈—ß ¥—ßπ—Èπ®÷߉¡à¡’§«“¡ °Á¬àÕ¡∫—߇°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß·πàπÕ𮔇ªìπμâÕß°”Àπ¥≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ°·μàª√–°“√„¥
 • 84. √“¬°“√ DMC Channel ‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». ÚııÛÀ¡“¬‡Àμÿ : √“¬°“√Õ“®‡ª≈’ˬπ·ª≈ßμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ * À¡“¬∂÷ß ∑∫∑«π·π–π”√“¬°“√‰¥â∑’Ë : 1) μŸâ ª≥.101 ª≥®.§≈ÕßÀ≈«ß ª∑ÿ¡∏“π’ 12120 2) E-mail: center@dmc.tv 3) ‚∑√. (02) 831-1790-2
 • 85. ∑’˪√÷°…“æ√–§√Ÿ«‘‡∑»ªí≠≠“¿√≥å ( ¡∫ÿ≠  ¡⁄¡“ªÿê⁄‚ê) ∑”‰¡..∑Õ¥°∞‘π ∂÷߉¥â∫ÿ≠¡“°?æ√–¡À“ ¥√. ¡™“¬ ü“π«ÿ±⁄‚≤æ√–«‘…≥ÿ ªê⁄ê“∑’‚ªæ√–Õ“√—°…å ê“≥“√°⁄‚¢ ‡æ√“–°“√∑Õ¥°∞‘𠇪ìπ°“√∑”∫ÿ≠∑’∂°®”°—¥¥â«¬°“≈‡«≈“ ËŸæ√– ¡ÿÀåÕ”π«¬»—°¥‘Ï ¡ÿπ‘ °⁄‚°∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ §◊Õ ºŸâ∂«“¬°∞‘πμâÕß∂«“¬¿“¬„π°”Àπ¥ Ò ‡¥◊Õπ π—∫μ—Èß·μàæ√– ¡∫—μ‘ √°⁄¢‘μ®‘μ⁄‚μ «—πÕÕ°æ√√…“ Õ’°∑—Èß¿“¬„π Ò ªï «—¥ Ê Àπ÷Ëß  “¡“√∂√—∫°∞‘π°Õß∫√√≥“∏‘°“√ ‰¥â‡æ’¬ß§√—߇¥’¬« ·≈–∂â“À“°«—¥π—π¡’æ√–¿‘°…ÿÕ¬Ÿ®”æ√√…“‰¡à§√∫ È È àæ√–¥√. ¡»—°¥‘Ï ®π⁄∑ ’‚≈, æ√–μ√’‡∑æ ™‘πß⁄°ÿ‚√,æ√– π‘∑«ß»å «ÿ±⁄≤‘«Ì‚ , æ√–¡À“∏’√– π“∂∏¡⁄‚¡, Û ‡¥◊Õπ ·≈–¡’æ√–®”æ√√…“Õ¬Ÿà‰¡à∂÷ß ı √Ÿª «—¥π—Èπ°Á√—∫°∞‘πæ√–¡À“®μÿ√ß§å ®μ⁄μ¡‚≈, æ√–¡À“‡Õ° ®π⁄∑Ÿª‚¡,æ√–∏π√‘π∑√å  ‘√‘∏‚√, æ√–¡À“«’√æß…å  ß⁄¢«Ì‚ , ‰¡à‰¥â Õ’°∑—߇¡◊Õ√—∫°∞‘π·≈â« °ÁμÕß°√“π°∞‘π„À⇠√Á®¿“¬„π«—π‡¥’¬« È Ë âæ√–∑√ß«ÿ≤‘ ™¬«ÿ±⁄‚≤, æ√– ‘ªª¿“  æ⁄√À¡⁄ ‚√, °—∫∑’Ë√—∫ºâ“°∞‘ππ—Èπ¥â«¬æ√–∫√‘∫Ÿ√≥å ∏¡⁄¡«‘™⁄‚™,º». ÿ¿“»‘√‘ æ–ÀŸ™π¡å, «√«√√≥ ∂πÕ¡æß…å,«—π™—¬ ¿—∑√‚°¡≈,«‘π‘™ æ—π∏ÿå«‘√‘¬√—μπå, Õ“π‘ ß åÕ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õß°∞‘π∑“π ÿ∏‘¥“ ®‘𥓰‘®πÿ°Ÿ≈, √—¥‡°≈â“ ≈‘Ë«‡©≈‘¡«ß»å,πÈ”º÷Èß æÿà¡¡“≈’, √–æ’æ√√≥ „®¿—°¥’, Ò. ‡¡◊ËÕ∫“√¡’‡μÁ¡‡ªïò¬¡ ∂Ⓡ°‘¥‡ªì𙓬 ·≈–‰¥â‡®Õæ√– —¡¡“-Õ√æ√√≥ «’√–°Ÿ≈, ‡ª√¡®‘μ ®ß‡®’¬¡„®,  —¡æÿ∑∏‡®â“ ®–‰¥â√∫ª√–∑“π°“√∫«™·∫∫‡ÕÀ‘¿°¢ÿÕª —¡ª∑“ §◊Õ — ‘ ÿ‡¡∏‘π’ ®Õ°∑Õß, ∫ÿ…∫“ ∏“√“ ¡∫—μ‘,°π°æ√ ‡∑»π“, ¡“≈’«√√≥ «àÕ߇°…Æ“, æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∑√ß∫«™„Àâ√—μπ“ Õ√—¡ —®®“°Ÿ≈, ª√–«’√å ∏√√¡√—°…å∫√√≥“∏‘°“√ “√ π‡∑» Ú. ‡¡◊Õ∫“√¡’‡μÁ¡‡ªï¬¡ À“°‡°‘¥‡ªìπÀ≠‘ß °Á®–‰¥â§√Õ∫§√Õ߇§√◊Õß Ë ò Ë«√√≥¿“ æ≈°≈“ß ª√–¥—∫Õ—π Ÿß§à“∑’Ë ÿ¥„π¬ÿ§π—Èπ §◊Õ ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫¡À“≈¥“ª “∏πåΩÉ“¬¿“æ ‡À¡◊Õπ¡À“Õÿ∫“ ‘°“«‘ “¢“»Ÿπ¬å¿“æπ‘Ëß·≈–∫√√≥“∏‘°“√¿“æΩÉ“¬»‘≈ª°√√¡ Û. ®–¡’º‘«æ√√≥«√√≥–ߥߓ¡  «à“ߺàÕß„ ≈◊Õæß»å ≈’≈æπ—ß, °Õßæÿ∑∏»‘≈ªá Ù. ®–‰¥â§√Õ∫§√Õ߇ ◊Èպⓠ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡Õ—πª√–≥’μ ß“¡ ßà“«—≈≈¿ π‘≈∂πÕ¡, ™—¬™π– °‘μμ‘‚ ¿“æ—π∏ÿå,¿—∑√“ »√’« ÿ∏“, »ÿ¿«‘™∞å ‡À≈à“‡≈‘»æß…å, ∂Ÿ°Õ° ∂Ÿ°„® ÿæ—μ√“ ªí≠≠“· ß, æ’√– · ßß“¡, ‘√‘æ—π∏ÿå  ¡“À“√æ—π∏ÿå,  ÿ¿™“ »√’‚ ¿‘μ ı. À“°™“μ‘„¥æ≈—Èßæ≈“¥ «‘∫“°°√√¡ àߺ≈„À≪‡°‘¥‡ªìπ —μ«å °ÁΩÉ“¬‚¶…≥“ ®–‡°‘¥‡ªìπ —μ«å∑’Ë¡’¢πß“¡ ‡™àπ π°¬Ÿß ‰°àøÑ“ œ≈œª√“≥’ ™—¬º¥ÿß ¯-ˆ˜˜Ò-ÚÚˆ¯ ˆ. ®–‰¥â∑√—æ¬å ¡∫—μ‘μ“¡°“≈ ‡æ√“–∑”∫ÿ≠μ“¡°“≈ ‡™àπ À“°»‘√‘æ√ ©–√—μπåΩÉ“¬ ¡“™‘° ª≈Ÿ°º≈‰¡â °Á®–‰¥âº≈º≈‘μ®”π«π¡“° ‡æ◊Õ„À≥â°π ‰¥â„™âª√–‚¬™πå Ë ‘Õ√ÿ≥’ æ≈°≈“ß ¯-ÒÛˆ-ıÛ˘Û μ√ßμ“¡ƒ¥Ÿ°“≈π—Èπ Ê À√◊Õ‰¥â ¡∫—μ‘ ¢Õߢ«—≠ ¢Õß°”π—≈ μ√ߺàÕß»√’ ∑“π“·´ß ¯-ˆ˘¯-˘˜Ú‚√ßæ‘¡æå μ“¡°“≈ μ√ßμ“¡«“√– ‡™àπ «—π‡°‘¥ «—π§√∫√Õ∫ «—π摇»…μà“ß Ê∫√‘…—∑ √ÿàß»‘≈ªá°“√æ‘¡æå (Ò˘˜˜) ®”°—¥ ˜. °“√∂«“¬°∞‘π∑“π®—¥‡ªìπ —߶∑“π §◊Õ ‡ªìπ∑“π∑’Ë∂«“¬®—¥∑”‚¥¬¡Ÿ≈π‘∏‘∏√√¡°“¬ ‰¡à‡©æ“–‡®“–®ß°—∫¿‘°…ÿ√Ÿª„¥√ŸªÀπ÷Ëß ´÷Ëß∂◊Õ«à“‰¥â∫ÿ≠¡“°°«à“«“√ “√ çÕ¬Ÿà„π∫ÿ≠é °“√∂«“¬∑“π·¥àæ√–æÿ∑∏‡®â“‡æ’¬ßæ√–Õߧ凥’¬«‡ªìπ«“√ “√‡æ◊ËÕ°“√‡º¬·ºà∏√√¡–„πæ√–æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ ¯. ∑√—æ¬å ¡∫—μ‘∑’ˇ°◊ÈÕ°Ÿ≈μàÕ°“√∫√√≈ÿ¡√√§º≈π‘ææ“π °Á®–¡“¡’«—μ∂ÿª√– ß§å¥—ßμàÕ‰ªπ’È ∫—߇°‘¥°—∫‡√“Õ¬à“ßßà“¬ Ê Ò.‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡√Ÿâ § «“¡‡¢â “ „®„π∏√√¡–¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ˘. ®–‡ªìπºŸâ¡’®‘μ·™à¡™◊Ëπ ∫√‘ ÿ∑∏‘ϺàÕß„ Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ®‘μ„®μ—Èß¡—Ëπ‡ªìπ·≈–‡°‘¥°”≈—ß„®„π°“√ªØ‘∫—μ‘∏√√¡ ‡æ◊ËÕ‡¢â“∂÷ß∏√√¡–¿“¬„π  ¡“∏‘ ·≈–‡¢â“∂÷ß∏√√¡ ®π “¡“√∂∫√√≈ÿ¡√√§º≈π‘ææ“π ·≈– Ú.‡æ◊Õª≈Ÿ°Ωíߧÿ≥∏√√¡·°àª√–™“™π∑ÿ° Ë‡æ» ∑ÿ°«—¬ ∑ÿ°Õ“™’æ·≈–∑ÿ°√–¥—∫°“√»÷°…“ ∑’Ë ÿ¥·Ààß∏√√¡‰¥â‚¥¬ßà“¬ Û.‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ„πæ√–æÿ∑∏- œ≈œ»“ π“ „Àâ ßà “ ¬·°à ° “√𔉪„™â „ Àâ ‡ ªì πª√–‚¬™πå„π™’«‘μª√–®”«—π Ù.‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ§π„π —ߧ¡‡ªìπ§π¥’∑’Ë‚≈°μâÕß°“√ ı.‡æ◊ËÕ‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ß„π°“√ ◊∫∑Õ¥Õ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“ „À⇪ìπ∑’æß·°à™“«‚≈° ◊∫‰ª Ë ÷Ë