ก
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรีย...
ข
ผลการศึกษา พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนา...
ค
กิตติกรรมประกาศ
รายงานศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

816 views
678 views

Published on

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
148
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

  1. 1. ก ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ศึกษาค้นคว้า วลัยพร ลือเลิศธรรม ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึก เสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4) ประเมินความพึงพอใจ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิด ของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 ในโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 45 คน ได้มาด้วยวิธีการ สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 10 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ดําเนินการสอนด้วยตนเองสอนสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง (รวมแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วย t – test
  2. 2. ข ผลการศึกษา พบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.69/85.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7479 หรือร้อยละ 74.79 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนน เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสรุปการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับที่ดี และมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้สามารถนําแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา ไปใช้เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้ดียิ่งขึ้น
  3. 3. ค กิตติกรรมประกาศ รายงานศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้สําเร็จลุล่วง ได้ด้วยดี โดยความช่วยเหลือชี้แนะและแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่าง ดียิ่งจากท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ที่ได้ ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลามาช่วยตรวจสอบ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน การสอนจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณ โอกาสนี้ ตลอดจนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล ที่กรุณาเป็น ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์ของรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นเครื่อง บูชาพระคุณบิดา – มารดา ที่ได้ให้ความรักเอื้ออาทรตลอดมา และเทิดทูนแด่บูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาต่างๆ จนกระทั่งผู้ศึกษาค้นคว้าสามารถศึกษาค้นคว้าจนสําเร็จ และมีความ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับครูผู้สอน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่อาจจะนําไปเป็นแนวทางการสร้างและพัฒนาการเรียนการสอน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อไป วลัยพร ลือเลิศธรรม

×