อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.1  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 2.2  พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 2.3  อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2.4  ชื...
อินเทอร์เน็ต (Internet) นเทอร์ ความหมายของอินเทอร์เน็ตอร์เน็ต มาจากคำาว่า Inter connection Network เปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโล...
อินเทอร์เน็ต (Internet) นเทอร์ผลสำาคัญที่ทำาให้อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมแพร่หลารสือสารบนอินเตอร์เน็ต ไม่จำากัดระบบปฏิบัต...
อินเทอร์เน็ต (Internet) พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต       อินเทอร์เน็ตได้ถกพัฒนาขึ้นในประเทศ            ู   ...
อินเทอร์เน็ต (Internet)2 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต   ต่อมาระบบเครือข่ายทีได้พัฒนาขึนประสบ              ่   ...
นเทอร์เน็ต (Internet)ร์เน็ตในประเทศไทย 2530 ประเทศไทยได้มีการเชือมโยงเครือข่ายอินเท               ่ ยมหาวิท...
อินเทอร์เน็ต (Internet)  2.4 ชือและเลขที่อยู่ไอพี     ่พิวเตอร์ทุเครื่องที่ต่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตจะมีเลขที่อย ddress...
อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.4 ชือและเลขที่อยู่ไอพี    ่  โดเมนที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลก ที่  ถือว่าเป็นโดเมนสากล  ...
อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.4 ชือและเลขที่อยู่ไอพี    ่  โดเมนที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลก ที่  ถือว่าเป็นโดเมนสากล  ...
อินเทอร์เน็ต (Internet)  2.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต  1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  2. การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล...
อินเทอร์เน็ต (Internet)  2.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต  (ต่อ)  3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่าง    ไกล (Tel...
อินเทอร์เน็ต (Internet)  2.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต  (ต่อ)  5. การนทนาบนเครือข่าย (Chat)  6. การบริการสถานีวท...
อินเทอร์เน็ต (Internet)     2.6 บราวเซอร์(Browser)     บราวเซอร์เป็นโปรแกรมที่อ่านเอกสาร   มาแสดงบนจอภาพ  โปร...
อินเทอร์เน็ต (Internet)  2.7 อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้  2.8 อินเทอร์เน็ตกับผลกระทบต่อ  สังคมไทย    ทางบวก    1...
อินเทอร์เน็ต (Internet)  2.8 อินเทอร์เน็ตกับผลกระทบต่อ  สังคมไทย    ทางลบ    1. ทำาให้เยาวชนได้รับข้อมูลหรือ  ภ...
อินเทอร์เน็ต (Internet)  2.9 มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต     1. ไม่ละเมิดหรือกระทำาการใดๆที่  สร้างปัญหาให้กับผู้อื่น...
Internet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Internet

877 views
811 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet

 1. 1. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต 2.2 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 2.3 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2.4 ชือและเลขที่อยู่ไอพี ่ 2.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 2.6 บราวเซอร์(Browser) 2.7 อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้ 2.8 อินเทอร์เน็ตกับผลกระทบต่อสังคมไทย 2.9 มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
 2. 2. อินเทอร์เน็ต (Internet) นเทอร์ ความหมายของอินเทอร์เน็ตอร์เน็ต มาจากคำาว่า Inter connection Network เปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิว เชือมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กรต่างๆทั่วโลกเข้าด้ว ่ ะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุมที่ครอบ ละจุดที่เชือมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถสื่อสารกันได้ต ่ดยไม่กำาหนดตายตัว
 3. 3. อินเทอร์เน็ต (Internet) นเทอร์ผลสำาคัญที่ทำาให้อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมแพร่หลารสือสารบนอินเตอร์เน็ต ไม่จำากัดระบบปฏิบัติการขอ ่ เครื่องคอมพิวเตอร์นเตอร์เน็ตไม่มีข้อจำากัดในเรืองของระยะทาง ่นเตอร์เน็ตไม่จำากัดรูปแบบของข้อมูล
 4. 4. อินเทอร์เน็ต (Internet) พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต    อินเทอร์เน็ตได้ถกพัฒนาขึ้นในประเทศ ู สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ.2503-2512 โดยองค์กรทางทหาร ชือว่า ่ อาร์พาเน็ต(ARPAnet) ใน พ.ศ. 2512 เริ่มทำาการทดลองเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์จาก 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจัยแสตนฟ อร์ด มหาวิทยาลัยซานตาบาร์รา และ
 5. 5. อินเทอร์เน็ต (Internet)2 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ต่อมาระบบเครือข่ายทีได้พัฒนาขึนประสบ ่ ้ ความสำาเร็จเป็นอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเชื่อมต่อ เครือข่ายกันมากขึ้น ทำา ให้เกิดปัญหา จึงได้มีมาตรฐานกลางขึ้น เรียกว่า โพรโทคอล ทำาหน้าที่ เป็นตัวควบคุมวิธีการส่งข้อมูล และแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกัน ชื่อว่า
 6. 6. นเทอร์เน็ต (Internet)ร์เน็ตในประเทศไทย 2530 ประเทศไทยได้มีการเชือมโยงเครือข่ายอินเท ่ ยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโ (AIT)เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเมลเบิรนในออสเตร ์ศ. 2535 Nectect ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเช่าสายโงคอมพิวเตอร์แต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน โดยเรียกเครือ "เครือข่ายไทยสาร" . 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษท ั ารอินเทอร์เน็ตแก่บริษทต่างๆ ที่เรียกว่า ISP ั Service Provider)
 7. 7. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.4 ชือและเลขที่อยู่ไอพี ่พิวเตอร์ทุเครื่องที่ต่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตจะมีเลขที่อย ddress) และแต่ละเครืองทั่วโลกจะต้องมีเลขทีอยู่ไ ่ ่ เลขที่อยู่ไอพีจะได้รับการกำาหนดเป็นกฎเกณฑ์ให้แบัติ เพือให้จำาจด IP address ได้ง่ายจึงได้กำาหนดชือ ่ ่ ยกว่า โดเมน ซึงสะดวกในการจดจำามากกว่า เช่น IP ่183.233.6 แทนที่ด้วยชื่อ dusit.ac.th ผู้ใช้งานสาม dusit.ac.th ได้ง่ายกว่า การจำาตัวเลข
 8. 8. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.4 ชือและเลขที่อยู่ไอพี ่ โดเมนที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลก ที่ ถือว่าเป็นโดเมนสากล มีดังนี้ คือ .com ย่อมาจาก commercial สำาหรับธุรกิจ .edu ย่อมาจาก education สำาหรับการศึกษา .int ย่อมาจาก International Organization
 9. 9. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.4 ชือและเลขที่อยู่ไอพี ่ โดเมนที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลก ที่ ถือว่าเป็นโดเมนสากล มีดังนี้ คือ .org ย่อมาจาก Organization สำาหรับหน่วยงานที่ ไม่แสวงหากำาไร .net ย่อมาจาก Network สำาหรับหน่วยงานที่มี
 10. 10. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 2. การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่าง กัน(File Transfer Protocol:FTP) เป็นระบบที่ทำาให้ผู้ใช้สามารถรับส่ง แฟ้มข้อมูลระหว่างกันหรือมีสถานีให้ บริการเก็บแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในที่ต่างๆ และให้บริการ ผู้ใช้สามารถเข้าไปคัด เลือกนำาแฟ้มข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้
 11. 11. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต (ต่อ) 3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่าง ไกล (Telnet) การเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ทำาให้ เราสามารถติดต่อเครืองคอมพิวเตอร์ ่ ที่เป็นสถานีบริการในที่ห่างไกลได้ถา้ สถานีบริการนั้นยินยอม 4. กระดานข่าว แต่ละกลุ่มข่าวอนุญาต ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่งข้อความไปได้
 12. 12. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต (ต่อ) 5. การนทนาบนเครือข่าย (Chat) 6. การบริการสถานีวทยุและโทรทัศน์บน ิ เครือข่าย 7. การบริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น การ เผ่ยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ซื้อขาย สินค้า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ บริการอื่นๆ
 13. 13. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.6 บราวเซอร์(Browser) บราวเซอร์เป็นโปรแกรมที่อ่านเอกสาร มาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมบราวเซอร์ทำางานโดยใช้โพรโท คอลพิเศษเรียกว่า เอชทีทีพี (HyperText Transport Protocol:HTTP) ในการติดต่อขอ ข้อมูลจาก Web Server และแสดงข้อมูล ตามรูปแบบรหัสของภาษา
 14. 14. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.7 อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้ 2.8 อินเทอร์เน็ตกับผลกระทบต่อ สังคมไทย ทางบวก 1. ได้รับข้อมูลและข่าวสารมากยิ่ง ขึ้น 2. สามารถหาข้อมูลที่เป็น ประโยชน์และทันสมัย 3. สามารถติดต่อสือสารถึงกันได้ ่
 15. 15. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.8 อินเทอร์เน็ตกับผลกระทบต่อ สังคมไทย ทางลบ 1. ทำาให้เยาวชนได้รับข้อมูลหรือ ภาพทีไม่ดี 2. ทำาให้เยาวชนเป็นโรคติด อินเทอร์เน็ต เช่นติดเกมส์
 16. 16. อินเทอร์เน็ต (Internet) 2.9 มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต 1. ไม่ละเมิดหรือกระทำาการใดๆที่ สร้างปัญหาให้กับผู้อื่น 2. จะต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาของ ผู้บริหารเครือข่ายย่อยหรือองค์กรนั้น อย่างเคร่งครัด 3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทำา ของตนเองที่ใช้บริการต่างๆบนเครือข่าย

×