La comunicació I el signe lingüístic

5,316 views
5,000 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,000
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La comunicació I el signe lingüístic

 1. 1. La comunicació i el signe lingüístic <ul><li>1. La comunicació. </li></ul><ul><li>2. Funcions del llenguatge. </li></ul><ul><li>3. Els signes. </li></ul><ul><li>4. Codis verbals i no verbals </li></ul>
 2. 2. La comunicació <ul><li>Saussure : “la comunicació consisteix en un acte mitjançant el qual un individu estableix amb un altre -o altres- un contacte que li permet de transmetre una informació”. </li></ul><ul><li>Pérez Saldanya : “ procés pel qual, amb una circulació de senyals o marques físiques, entren en interacció dos pols, emissor i receptor, cadascun amb una configuració diferent. Conclós el contacte, la relació inicial entre els dos pols s'ha modificat” </li></ul>
 3. 3. La comunicació <ul><li>El concepte d'ésser humà va lligat al de societat i difícilment espot viure en societat sense comunicar. </li></ul><ul><li>Sempre estem comunicant; fins i tot, quan estem en silenci absolut: la roba, els gestos, la maner de moure's... parlen de nosaltres. </li></ul><ul><li>Així, en la comunicació entre les persones intervenen diversos codis . Un d'aquest és el, tant oral com escrit. </li></ul>
 4. 4. La comunicació <ul><li>Tot acte comunicactiu és un acte estratègic que naix d'una intenció i que respón d'una necessitat. </li></ul><ul><li>Estratègies més habituals: </li></ul><ul><ul><li>Estratègia informativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de col·locació. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègia de relació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de mobilització. </li></ul></ul>
 5. 5. La comunicació <ul><li>Quina estratègia comunicativa predomina en cada un d'aquests enunciats? </li></ul><ul><ul><ul><li>Aquest oratge inestable em provoca malestar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Declare l'acusat innocent de tots els càrrecs. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posa't el cinturó de seguretat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hi aniré demà a les nou. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passa'm la sal, per favor. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. La comunicació
 7. 7. La comunicació <ul><li>Emissor : qui origina el missatge </li></ul><ul><li>Receptor : qui rep el missatge. </li></ul><ul><li>Missatge : informació que es transmet. </li></ul><ul><li>Canal : mitjà físic pel qual es transmet el missatge. </li></ul><ul><li>Codi : conjunt de signes i regles coneguts per emissor i receptor. </li></ul>
 8. 8. La comunicació <ul><li>Soroll : Tot allò que pertorba en major o menor grau la transmissió o recepció d'un missatge. </li></ul><ul><li>Feedback : Informació procedent del receptor com a resposta al missatge rebut, que té una influència sobre el comportament de l'emissor original. </li></ul><ul><li>Redundància :Increment de les dimensions del missatge per contrarrestar el soroll del canal. </li></ul>
 9. 9. La comunicació <ul><li>Context : Conjunt de circumstàncies que comparteixen el moment de l'acte comunicatiu i són imprescindibles per entendre el missatge. Cal distingir: </li></ul><ul><ul><li>Context discursiu : Allò que s'ha dit abans o després d'una paraula pot condicionar-ne la interpretació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Context situacional : Les circumstàncies espacials i temporals en què es fa l'acte poden orientar cap a la interpretació adequada. </li></ul></ul>
 10. 10. Funcions del llenguatge <ul><li>El llenguatge verbal té la funció de comunicar. Tanmateix, parlem de funcions del llenguatge per a referir-nos a les diverses finalitats amb que l'usa l'emissor. </li></ul><ul><li>Cada funció remet a un element distint del procés comunicatiu i manifesta unes característiques lingüístiques particulars. </li></ul>
 11. 11. Funcions del llenguatge <ul><li>Funció referencial : Transmissió d'informació de manera objectiva. </li></ul><ul><ul><ul><li>Centrada en el context. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frases enunciatives, verbs en tercera persona i mode indicatiu. </li></ul></ul></ul><ul><li>Funció expressiva : Expressió de sentiments, estats d'ànim, desitjos i opinions. </li></ul><ul><ul><ul><li>Centrada en l'emissor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oracions exclamatives, desideratives, verbs en mode subjuntiu... </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Funcions del llenguatge <ul><li>Funció apelativa : Preten influir sobre el receptor perquè actue d'una determinada manera. </li></ul><ul><ul><ul><li>Centrada sobre el receptor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Segona persona i verbs en imperatiu. </li></ul></ul></ul><ul><li>Funció poètica : Atorgament de qualitat artística al missatge que es transmet. </li></ul><ul><ul><ul><li>Centrada en el missatge. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normalment en textos publicitaris i literaris. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Funcions del llenguatge <ul><li>Funció fàtica : Emissió de missatges que s'empren per a establir, restablir, pronlongar o interrompre la comunicació. </li></ul><ul><ul><ul><li>Centrada sobre el canal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expressions com: hola! Ei! Saps?sí... sí... </li></ul></ul></ul><ul><li>Funció metalingüística : Quan el llenguatge mateix és el tema del missatge. </li></ul><ul><ul><ul><li>Centrada en el codi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En diccionaris i textos sobre lingüística. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Funcions del llenguatge <ul><li>Assenyala la funció que predomina en cada una de les frases següents: </li></ul><ul><ul><ul><li>Quina alegria que m'has donat! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El pretèrit imperfet s'una per a referir accions passades. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El llenguatge és el vestit del pensament. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M'he trobat el teu germà a la plaça. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alça't! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(En un taxi) Sembla que ja ve l'estiu... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Però, què fas ara? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M'agradaria telefonar-te tots els dies. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M'has entés? </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Els signes <ul><li>Segons Lázaro Carreter : “un signe és un objecte material que representa un altre objecte”. </li></ul><ul><li>Tot signe pot catalogar-se atenent a quatre eixos: </li></ul><ul><ul><ul><li>Origen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intencionalitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sentit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vincle amb el referent. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Els signes <ul><li>Segons l'origen de l'emissió del signe distigim entre: </li></ul><ul><ul><ul><li>Artificials : emessos conscientment: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Diagrames, paraules... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naturals : emessos sense inteció: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Procedents de la natura. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Segons l'existència o no d'intencionalitat en l'emissió, distingim entre: </li></ul><ul><ul><ul><li>Comunicatius : emessos intencionadament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expressius : emessos espontàniament i que evidencien un estat anímic. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Els signes <ul><li>Segons el sentit que percep el signe, distingim entre: </li></ul><ul><ul><ul><li>Olfactius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tàctils </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gustatius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auditius </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Els signes <ul><li>Segons el vincle que té amb el referent distingim entre: </li></ul><ul><ul><ul><li>Icones : El signe s'assembla a l'objecte que remet. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fotografia, dibuix... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Símbol : Són signes arbitraris. El signe i l'objecte mantenen un vincle convingut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Banderes, semàfors... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indicis : El signe i l'objecte tenen contiguïtat física o connexió causal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Petjades en la platja. </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. Els signes <ul><li>Comenteu la següent anècdota: </li></ul><ul><ul><ul><li>Una vegada es va acostar a Pablo Picasso un desconegut i li va preguntar per què no pintava les coses com eren en la realitat. Picasso quedà un poc parat i contestà: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No acabe d'entendre què vol dir. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L'home va traure una fotografoa de la seua esposa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mire -digué-, com açoò. Aquesta és la meua dona de veritat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Picasso semblava incrèdul. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>És molt menudeta, no? I un poc plana, no? </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Els signes <ul><li>El signe lingüístic és l'associació d'una grafia i una imatge acústica ( significant ) amb un concepte o imatge mental ( significat ) per a designar un element de la realitat ( referent ). </li></ul><ul><li>El signe lingüístic té les següents característiques: </li></ul><ul><ul><ul><li>Arbitrarietat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Linealitat del significat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Immubtabilitat i mutabilitat. </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Els signes <ul><li>Arbitrarietat : El nexe d'unió entre significant i significat és arbitrari. </li></ul><ul><li>[arbre] </li></ul>
 22. 22. Els signes <ul><li>Linealitat del significant : els significants acústics i gràfics existeixen dins de la dimensió temporal. Sons i grafies es representen un darrere de l'altre. </li></ul><ul><li>Immutabilitat i mutabilitat : </li></ul><ul><ul><li>Sincrònicament : immutable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diacrònicament : mutable. </li></ul></ul>
 23. 23. Codis verbals i no verbals <ul><li>Com és possible que una llengua, a partir d'unes unitats mínimes límitades (vint-i-sis en el nostre cas) permeta la construcció infinita de missatges distints? </li></ul><ul><li>Resposta: Això és possible perquè el llenguate verbal és un sistema que s'articula en diversos nivells. </li></ul>
 24. 24. Codis verbals i no verbals
 25. 25. Codis verbals i no verbals <ul><li>En un intercanvi comunicatiu cara a cara, els interlocutors comuniquen amb altres elements a més de les paraules. Aquestos elements garantitzen que el nostre missatge siga interpretat correctament. </li></ul>
 26. 26. Codis verbals i no verbals <ul><li>La paralingüística : s'ocupa dels elements que acompanyen les emissions lingüísitques: </li></ul><ul><ul><ul><li>Volum de la veu, la velocitat d'enunciació, el to, les variants d'entonació, l'ús de pauses i silencis... </li></ul></ul></ul><ul><li>La cinèsica : estudia la comunicació no verbal mitjançant gestos i moviments de cos. </li></ul><ul><li>La proxèmica : estudia els comportaments i la interacció física en els actes de parla: l'ús de l'espai. </li></ul>

×