Sponsorship 2006 / 1st Place / Pictures

636 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
146
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sponsorship 2006 / 1st Place / Pictures

  1. 1. QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.“UZ DZIESMU SVĒTKIEM KOPĀ AR KĀRUMU!”Rīgas Piensaimnieks/ Hill and Knowlton Latvia2006. gada 28. aprīlī 1
  2. 2. QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. Konkursa “Latvijas Sabiedrisko attiecību gada balva 2006” darbu pieteikuma anketa Iesniedzējs: SIA Hill and Knowlton Latvia (H&K Latvia) Kontaktpersona: Aira Livšica, Edijs Šauers, Ralfs Vīlands Adrese: Brīvības iela 40- 36, Rīga, LV-1050 Tālrunis: +371 7 240 571 E-pasta adrese: edijs@hillandknowlton.lv Kampa as pasūtītājs: a/s Rīgas Piensaimnieks Kampa as datumi un realizācijas laiks: 2005. gada februāris - jūlijs Kampa as nosaukums: Uz Dziesmu svētkiem kopā ar Kārumu Kampa as kategorija: Sponsorēšanas kampa a, mārketinga komunikācijas Papildus iesniegtie drukātie materiāli – avīžu izgriezumi un fotogrāfijasDarba iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts:Aira Livšica ________________________Edijs Šauers _________________________Ralfs Vīlands ________________________Kampa as pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts:Arvīds Ušča, a/s Rīgas Piensaimnieks valdes priekšsēdētājs______________________ 2
  3. 3. QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.I. Īss situācijas aprakstsA/S Rīgas Piensaimnieks (RPS), viens no lielākajiem Latvijas piena pārstrādes uz ēmumiem,jau kopš darbības pirmsākumiem ražo pircēju iecienīto biezpiena sieri u Kārums. RPS jauvairāk nekā divpadsmit gadus atrodas līderpozīcijās Latvijas glazēto sieri u tirgū. Tomēr cituražotāju līdzīgas produkcijas ienākšana Latvijas tirgū rosināja RPS īstenot plašu Kārumazīmola lojalitātes kampa u. Sadarbībā ar Hill and Knowlton Latvia (H&K Latvia) tika meklētilabākie risinājumi šādas kampa as īstenošanai. Pēc savstarpējām RPS un a entūras H&KLatvia konsultācijām, tika pie emts lēmums par sponsorēšanas projekta īstenošanu,uz ēmumam atbalstot un iesaistoties plaša mēroga pasākumā – IX. Latvijas skolu jaunatnesdziesmu un deju svētku norisē.IX. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notika Rīgā no 2005. gada 27. jūnija līdz3.jūlijam. Kopumā svētkiem gatavojās 93 000 Latvijas bērnu un jauniešu, bet svētku nedē āRīgā pulcējās vairāk nekā 35 000 dalībnieku. RPS līdzdarbošanos svētku norisē kā vienam notrim svētku enerālsponsoriem pamudināja gan pasākuma plašais - vislatvijas mērogs, gan arīiespēja tieši, kā arī ar masu mediju starpniecību uzrunāt plašu mēr a auditoriju – Latvijasmuzicējošos un dejojošos bērnus un jauniešus, vi u imenes un atbalstītājus.II. Sabiedrisko attiecību kampa as īstenošanaIzpētes darbsPērnā gada februārī aizsākās H&K Latvia darbs pie sponsorēšanas projekta komunikācijustratē ijas un taktisko risinājumu izstrādes, lai maksimizētu RPS ieguldījumu skolu jaunatnesdziesmu un deju svētku atbalstam. Februārī un martā H&K Latvia veica nepieciešamo izpētiun komunikāciju stratē ijas izstrādi. Izpētei tika izmantota H&K Latvia līdzšinējā pieredzesponsorēšanas projektu vadības un komunikācijas jomā. Pielietojot gadījumu izpētes (casestudy) metodi, tika analizēti arī citu lielu uz ēmumu sponsorēšanas komunikācijassekmīgākie piemēri Latvijā. Tika izmantoti arī H&K starptautiskā a entūru tīkla resursiintranet tīklā – sponsorēšanas komunikācijas piemēri un metodolo iskie ieteikumi publiskāsun privātās partnerības komunikācijas veidošanai (svētku rīkotāji bija Latvijas valsts, t.i.Valsts Jaunatnes Iniciatīvu centrs – VJIC).Stratē ijaKomunikāciju stratē ijas izstrādes ietvaros H&K Latvia veica optimālā sadarbības mode aizstrādi, atbildību un kontroles funkciju definēšanu starp sponsorēšanas projektā iesaistītajāmpusēm – RPS, svētku organizatoriem - VJIC, citiem enerālsponsoriem un radošajāma entūrām. Sponsorēšanas projekta komunikāciju stratē ijas virsmēr i - maksimāli efektīviizmantot uz ēmuma sadarbības faktu ar Latvijas IX. Skolu jaunatnes dziesmu un dejusvētkiem uz ēmuma tēla veidošanas un mārketinga interesēs; izmantot iespēju iedarboties uzmēr a auditoriju gan tieši, gan ar masu mediju starpniecību. Izvēlētie SA kampa as mēr ibija 1) nodrošināt RPS publicitāti saistībā ar dziesmu svētku projektu; 2) stiprināt lojalitātiKāruma zīmolam; 3) sekmēt uz ēmuma pārdošanas mēr u īstenošanu. Sadarbojotiesklientam RPS un a entūrai H&K Latvia, tika pie emts lēmums uz šī sponsorēšanas projektabāzes īstenot aizvadītā gada nozīmīgāko RPS mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecībukampa u.H&K Latvia izstrādātā sponsorēšanas projekta komunikāciju stratē ija paredzēja,izmantojot sponsorēšanas mehānismu, Dziesmu svētku organizatoru – Valsts JaunatnesIniciatīvu Centra (VJIC) un paša uz ēmuma RPS organizētas integrētas mārketingakomunikāciju aktivitātes, maksimāli efektīvi nodot mēr a auditorijai galveno zi ojumu parRPS atbalstu svētkiem un uz ēmuma ražotā produkta biezpiena sieri a Kārums veselīgajām,ener iju un dzīvesprieku rosinošajām īpašībām (par kampa as centrālo elementu tikaizvēlēta Kārums preču zīme un produkts). 3
  4. 4. QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.Sponsorēšanas projekts paredzēja RPS kā enerālsponsora aktivitātes un ieguldījumu četrosvirzienos: 1) RPS uzsāka īpaša biezpiena sieri a Kārums ražošanu ar IX Skolu jaunatnesdziesmu svētku simboliku; 2) katru svētku norises dienu dalībniekiem dāvināja pa vienambezmaksas biezpiena sieri am Kārums, kopā bērniem un jauniešiem dāvinot vairāk nekā 245000 sieri u; 3) piedāvāja svētku dalībnieku ēdināšanai uz ēmuma ražoto produkciju par īpašiizdevīgām cenām; 4) ieguldīja finanšu līdzek us dziesmu svētku reklāmas/ mārketinga/ SAatbalstā, uzsākot iecienītā biezpiena sieri a Kārums ražošanu ar dziesmu svētku simboliku,izgatavojot un dāvinot katram svētku dalībniekam īpašu mugursomu ar Kāruma un dziesmusvētku simboliku; kā arī piedaloties enerālsponsoru un dziesmu svētku baneru izveidošanāsvētku noslēguma pasākumiem. Saska ā ar RPS sponsorēšanas projekta mēr iem unuz ēmuma ieguldījumu tika segmentētas arī mēr a auditorijas un izvēlēti komunikācijukampa as taktiskie risinājumi.Kampa as mēr a auditorija – dziesmu un deju svētku dalībnieki, vi u atbalstītāji, vecāki,skolotāji draugi, radi, RPS sadarbības partneri, svētku organizatori, skolas, uz ēmumi unorganizācijas, kas nodrošināja svētku dalībnieku ēdināšanu un izmitināšanu Rīgā, skatītāji unplašāka sabiedrība. Kampa as plašsazi as līdzek i – nacionālie un re ionālie mediji – prese,TV un radio, kas atspogu oja sava rajona, novada vai pilsētas gatavošanos svētkiem.Galvenie zi ojumi mēr a auditorijām: • RPS atbalsta skolēnu dziesmu svētkus un pirmssvētku mēnešos, kā arī svētku laikā uz ēmums ražos īpašu biezpiena sieri u Kārums ar dziesmu svētku simboliku. • RPS rūp svētku dalībnieku labsajūta un veselīgs uzturs. Tādē katru dziesmu svētku norises dienu uz ēmums nodrošinās katram bērnam - svētku dalībniekam, pa biezpiena sieri am Kārums – kopā vairāk nekā 245 000 Kārumus. • RPS piedāvās īpaši izdevīgas cenas uz ēmuma ražotajiem piena produktiem – īpašās cenas būs pieejamas sabiedriskās ēdināšanas uz ēmumiem, kas rūpēsies par svētku dalībnieku ēdināšanu. • Ar RPS atbalstu taps arī katra svētku dalībnieka sākumkomplekts, jeb praktiska somi a nepieciešamo dziesmu svētku materiālu ievietošanai.Par kampa as vadmotīvu k uva aicinājums ikvienam – gan svētku dalībniekiem, ganlīdzjutējiem gatavoties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem kopā ar Kārumu. Kampa ātika akcentētas Kāruma kā veselīga un ener iju sniedzoša Latvija produkta īpašības. Kārumstika pozicionāts, kā veselīga uzkoda svētku mē inājumu starplaikos dalībnieku labsajūtai, kāarī ikreiz, kad nepieciešama papildu ener ija.Sponsorēšanas projekta SA kampa as taktiskie risinājumi (2005. gada aprīlis - jūlijs): • Mediju attiecības (pazi ojumi presei, dziesmu svētku Kāruma sūtījums medijiem, konsultācijas par preses konferenču organizēšanu, RPS pārstāvju dalību tajās, interviju organizēšana uz ēmuma pārstāvjiem u.c.) • Dažādi speciālie pasākumi (konkursa organizēšana dziesmu svētku TV raidījumā u.c.). • SA atbalsts RPS mārketinga aktivitātēm (konsultācijas, prezentācijas partneriem, materiālu sagatavošana partneriem, uz ēmuma mājas lapai internetā, u.c.) • enerālsponsora komunikāciju paketes īstenošana sadarbības ietvaros ar svētku organizatoriem - Valsts Jaunatnes Iniciatīvu Centru - VJIC (līdzvērtīga RPS un citu enerālsponsoru klātbūtne VJIC pasākumos; RPS vizuālās identitātes klātbūtne svētku norises vietās un visos VJIC izgatavotajos drukātajos, TV, audio un interneta un vides materiālos u.c.). 4
  5. 5. QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.III. Sabiedrisko attiecību kampa as rezultātiKampa as rezultātu novērtēšanai tika izmantots plašsazi u līdzek u monitorings un tikarīkotas izvērtēšanas un atskaites tikšanās ar RPS, H&K Latvia un svētku organizatoru VJICpiedalīšanos. H&K Latvia veica arī neatkarīgu sponsorēšanas komunikāciju efektivitātesauditu, kurā pārliecinājās, vai un kā projekta īstenošanas un svētku norises laikā tiek īstenotasklienta RPS un svētku rīkotāju sadarbības līgumā minētās komunikāciju aktivitātes. H&KLatvia veiktais audits parādija, ka ir tikušas īstenotas visas RPS un VJIC sadarbības līgumāminētās aktivitātes un svētku norises vietās un materiālos enerālsponsora RPS logo iratspogu ots pienācīgi un saska ā ar savstarpējo vienošanos.Analizējot plašsazi as līdzek u monitoringa datus tika secināts, ka mediju uzmanībuizpelnījās gan pats RPS atbalsta fakts dziesmu svētkiem, gan īpaši šiem svētkiem ražotaisbiezpiena sieri š Kārums ar svētku simboliku. Sadarbībā ar svētku organizatoriem notikušas 2preses konferences ar RPS pārstāvju dalību un izplatīti 67 pazi ojumi presei par skolēnudziesmu svētkiem, kam sekojusi publicitāte medijos. Plašu rezonansi mēr a auditorijās guvaarī RPS dāvinātās mugursomi as ar Kāruma un dziesmu svētku logo, ko sa ēma 35 000svētku dalībnieku. H&K Latvia to kopējo ekspozīciju lēš vismaz 4-kārši, t.i. vairāk nekā 140000 kontaktu.RPS iesaistīšanos un atbalstu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projektam par sekmīguuzskata arī RPS valdes priekšsēdētājs Arvīds Ušča: „RPS iesaistīšanos dziesmu svētkuprojektā vērtēju pozitīvi. Prieks, ka mūsu atbalstu sajuta tik daudzi bērni un jaunieši no visasLatvijas. Svētku laikā Rīgas ielās bija daudz bērnu un jauniešu ar īpašu pazīšanās zīmi -Kāruma somi ām. Arī šogad nereti redzu jauniešus ar Kāruma somi ām plecos un tāsatgādina par dziesmu svētku pacilājošo sajūtu,“ komentē A.Ušča.Kā liecina RPS dati - projekta īstenošanas laikā tika saražoti vairāk nekā 8 miljoni īpašobiezpiena sieri u Kārums ar IX. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simboliku. Arī pērnāgada augustā uz ēmuma veiktais pētījums mēr a auditorijās par Kāruma atpazīstamībuapliecināja, ka Kārums ir pārliecinošs tirgus līderis un stabila pircēju izvēle numur viens. Pērntika pārdots arī ievērojams skaits biezpiena sieri u Kārums, uz ēmums lēš, ka produktapārdošanas apjomi pērn pieauga par 7 %. 5

×