Borosnyo_net16_net_2011

2,706 views
2,602 views

Published on

Ennyit sikerült 2005-2010 között épített weblapunkból lementeni. Ha tudtam volna, hogy törlődik oldalunk, akkor folytattam volna a lementést.

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Koszonet illeti Balog Ferenc, tanart, volt iskola igazgatot , a belefektetett munkaert. Gartulalok neki !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Borosnyo_net16_net_2011

 1. 1. http://borosnyo.uw.hu/index2008.html 1/3 A NAGYBOROSNYÓI ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE Az Oltár-hegyen talált bizonyítékok arról tanúskodnak, hogy Nagyborosnyón az oktatás m ár a 14. században jelen volt. 1569-ben m ár elem i oktatás folyt a faluban, 1607-tól pedig skolam estere is volt a falunak. Az iskola létrejöttéről és további fejlődéséről, valam int m űködéséről íratok nem tanúskodnak, m ivel a 19. század eleji tűzvész az egyház iratait teljes m értékben m egsem m isítette. A tűzvész idején egy Szász Ferenc nevű skolam ester végezte az oktatást, akinek a m unkájával nem volt m egelégedve a falu, azonban a tanköteles gyerekek szülei BALLAGÓK m égis fizették a tanítót. Az 1826-ban elhunyt tanító utóda Györke András lett. 2008-2009 Györke Andrást 1859-ben nyugdíjba helyezték és helyére segédm estert 2008 végzősei 2008 decemberétől iskolánk gyors alkalm azott a falu. Az 1859-es évtől 1875-ig a lécfalvi Nagy Sándor volt az 2009 végzősei internetkapcsolattal rendelkezik. A tanulók az iskolam ester, akinek a tevékenysége által kezdődött m eg Nagyborosnyón a Évzáró 2009 infó laborban és a könyvtárban élvezhetik az új tulajdonképpeni oktatás. Munkája elism erésnek örvendett m ind az előjárók, m ind RIPORTOK lehetőséget. a falu lakosainak körében. 1868-ban érvénybe lépett a népoktatásügyi törvény, Képek - 2005 Derzsi Eszter tanárnő és csapata újból részt am ely Nagyborosnyón abban nyilvánult m eg, hogy beszüntették a harangozó- Sepsiszentgyörgyön vesz a KerekEmese - történelmi-, néprajzi-, leányoktatói állást, és annak helyébe egy leánytanítóit hoztak létre. A legénytanítói Új oldalunk természetismereti vetélkedősorozatban. állásra Bakcsi Dom okos került, aki ügyvédi diplom ával rendelkezett. 1872-ben Egy másik csapat Derzsi Eszter és Balog Ferenc elkészült a m a is álló szép iskolaépület, ezzel m egoldva az addigi fennálló Friss hírek tanárok vezetésével az "Ember - Föld - helységgondot. 1874-ben m egszűnt a reform átus felekezeti iskola, és létrejött a Világegyetem" IV. Kárpát-medencei komplex községi iskola. 1875-ben elhunyt Nagy Sándor tanító, s helyét Bakcsi Áron veszi át Hasznos linkek: természettudományi csapatversenyben vesz rövid ideig. 1878-ban Földes Gézát választották m eg tanítónak, később pedig edu.ro részt. Versenyzők: Mántó Brigitta, Nagy Márta igazgatónak. Az igazgatói szerepet 12 évig töltötte be, ez alatt kim agasló Teleki Oktatási Központ Kelemen Klementina és Nagy Regina 7. és 8. eredm ényeket ért el m ind oktatás, m ind a kulturális élet terén, hiszen 1881-ben R.M.P.Sz. osztályos tanulók. Harmadik forduló után 118 kezdem ényezésére alakult m eg az "Olvasó Egylet ", s ezzel párhuzam osan a Didaktikai anyagok csapatból az 57. helyet foglalják el. Sajnos a m űkedvelői testület, am elynek fáradhatatlan igazgatója dr. Barabás Albert orvos
 2. 2. http://borosnyo.uw.hu/index2008.html 2/3 m űkedvelői testület, am elynek fáradhatatlan igazgatója dr. Barabás Albert orvos Google versenybe csak az első forduló lejárta után volt. 1891-ben Földes Gézát Budapestre választották, s helyére Hadnagy Mihály, Háromszék íratkoztunk, így csak a középhadban m árkosfalvi tanító került. Őt m egelőzően Páll Róza, okleveles tanítónő és Kató Tanfelügyeloség végezhetünk. József, reform átus énekvezér és segédtanító kerülnek, az utóbbi érdem e a Vége a versenynek (2009. április 20) a felnőttek dalárdájának m egalapítása. 1896-ban Hadnagy Mihály Lisznyóba m ent, így nagyborosnyói Székelyek csapata az előkelő 52. a századfordulón az igazgató-tanítói tisztséget Butyka Vilm os töltötte be. 1896-ban helyen végezett. Örvendünk a helyezésnek, m egalakult az állam i iskola. 1910-ben Páll Ferencet nevezték ki helyettes tanítónak, előttünk Erdélyből csak a sarmasági, udvarhelyi akire nehéz feladat várt, m ivel "sok volt a tanítvány és kevés volt a tanító". Ebben és nagyváradi csapatok végeztek. az évben Nagyborosnyó összlakossága 1544 volt, am elybol 1533 m agyar, 5 rom án, 6 Közben iskolánk tanulói több kiránduláson vettek pedig m ás nem zetiségű volt. A m agyar nem zetiségű gyerekek közül 95 fiú és 89 részt, ellátogattak a csíkszeredai Székely lány járt iskolába, 32 tanköteles lurkó pedig nem vett részt az oktatásban. Páll Nemzeti Múzeumba, ahol meglátogatták a Ferenc tevékenysége kiterjedt m ás területekre is, 1913-ban m ár a tűzoltók tatárjárást bemútató tárlatot, az ötödik fúvószenekarát vezette. 1914-ben a frontra küldték, ahonnan 1919-ben tért haza. Az osztályosok körutat tettek Zágon, Zabola, iskolában akkor négyen tanítottak, s együtt kellett a sem m iből újat terem teniük. Kézdivásárhely, Óriáspincetető útvonalon. A 1928 és 1936 között Páll Ferenc iskolaigazgatói állást töltött be. Újraszervezte a hetedikesek meglátogatták Elek Apó kisbaconi dalárdát, az iskolában színi előadásokat rendezett, a gyerekeknek kefekötést, emlékházát és a bodvalyi vashámort.. kosárfonást és könnyű asztalosságot tanított. 1936-ban egészségi állapota m iatt betegnyugdíjba vonult, de négy évvel később újra elvállalta az igazgatói m egbízatást. 1945-ben a háború m iatt a gondok m egsokszorozódtak, hiszen ekkor kezdődött m eg az analfabéták tanítása, valam int a tanulásban elm aradt diákok felkészítése a középiskolai felvételi vizsgákra. 1952-ben végleg nyugdíjba vonult, de azért 1952-1957 között többször visszatért helyettesíteni. A hatvanas években az iskola felszerelését teljesen felújították, az épületet kijavították. 1970-ben m ár 13 tanerő dolgozott itt. Az iskola ekkor énekkarral, tánc- és színjátszó csoporttal rendelkezett. A nagyborosnyói községi iskola fennállásának 400. évfordulóját 1970. novem ber 15.-én ünnepelte, az igazgató Jakab István volt. A 80-as években az iskola tanulólétszám a egyre nőtt, a nagyborosnyói tanulókon kívül ide jártak iskolába a kisborosnyói, feldobolyi, lécfalvi, várhegyi, cófalvi és nagypataki tanulók az V - VIII , m ajd IX - X osztályba. Voltak időszakok, am ikor két váltásban folyt a tanítás. Az iskola tanterm ein kívül m ég a Tanács épületében és a m ai óvoda épületében 8 -12 terem ben tanítottak a m agyar és a nyolcvanas években túlsúlyban lévő fiatal rom án pedagógusok. A környező falvak a tanulói m indennap bejártak, vagy az ekkor létrehozott bentlakásban laktak. Az I -VIII osztályban évenként 2 - 3 párhuzam os osztály m űködött, a 9 - 10 osztályokban néha 30-on
 3. 3. http://borosnyo.uw.hu/index2008.html 3/3 felül volt a tanulók szám a. Ebben az időben igazgatók voltak Kádár László, m atem atika szakos tanár, Boda László , aki szintén m atem atika szakos, Joós Ilona, m agyar - történelem szakos tanárnő, aki helybeli volt és kinevezésétől nyugdíjba vonulásáig az iskola tanára m aradt. A decem beri forradalom előtt 1988 őszéig Suciu Ioan francia szakos tanár volt a az iskola igazgatója. Balog Ferenc balogferenc@gmail.com
 4. 4. http://borosnyo.uw.hu/barthakaroly.html 1/3 dr. N. BARTHA KÁROLY (1886-1956) 1886. július 11-én született; édesapja, a nagyborosnyói Bartha Károly, édesanyja a zoltáni Czírjék Berta. Tízéves volt, amikor édesanyja hat gyermekkel özvegyen maradt. A szigorú, szikár, kis székely asszony a "semmibõl" úgy nevelte gyermekeit, hogy három fia "doktor" lett. Bartha Károly a legidõsebb gyerek volt, így neki kellett "kitaposni az ösvényt". Az udvarhelyi kollégiumban tanult, ahol irodalomból többször elnyerte az "egy arany" jutalmat. Korrepetált, javítóvizsgára készített elõ, így segítve édesanyjának, aki minden keresett fillért beosztott, hogy egyszerre 3 - 4 gyermekét tanítatni tudja. A kolozsvári egyetem évei alatt is folytatódott a tanulás és a tanítás. Mint kiváló tanuló tandíjmentes, azonban évekig dolgozott az egyetemi könyvtárban, mert egyre több pénz kellett öccsei tanítatására, meg a doktori disszertáció kinyomtatására is. Tanulmányainak végeztével nagyhírû erdélyi református kollégiumokban tanított, a szászvárosi Kuun-kollégiumban, valamint a nagyenyedi Bethlen kollégiumban. 1918 tavaszán a debreceni Református Tanítóképzõ Intézetének tanárává választották, és kisebb megszakításokkal itt mûködött 1950-ig. A 40-es évek folyamán néhány évig a sepsiszentgyörgyi tanítóképzõ igazgatója volt. Nagy szeretettel és odaadással végezte
 5. 5. http://borosnyo.uw.hu/barthakaroly.html 2/3 a munkáját, járta a székely falvakat, s toborozta a diákokat, azzal a kéréssel, hogy minden székely család legalább egy fiatalt adjon a tanítói pályára. Gyûjtött kultúrházra, múzeumra, hogy a székelyek szellemi fejlõdését ezzel is elõresegítse. Idõközben a Kõrösi Csoma Sándor halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepségek lebonyolítására létrehozott bizottság elnöki tisztjét is betöltötte. A debreceni egyetem elismerte tudományos munkáját, s 1937-ben a néprajz elsõ egyetemi magántanárává választották. Kutatói munkásságát sokoldalúság jellemzi. Mint etnográfus, elsõsorban a gyermekjátékokkal, illetve tiszántúli és székely kismesterségek tárgyi anyagával, munkafolyamatával és szókincsével foglalkozott. Doktori értekezése, az "Udvarhely megyei nyelvjárások" máig is alapvetõ munka. Néprajzi munkájában a debreceni diákjai segítették. Néhányat érdemes megemlíteni, kik közül többen ma is tevékenykednek: Cseszki Imre, Varga Antal, Szathmári Károly, Kurucz Bertalan, Harangi Péter, Miskolci Péter. Közös munkájuk a "Magyar néphagyományok" címû kötetben látott napvilágot. "A magyarság néprajza" címû tudományos munkának egyik társszerzõje, s a negyedik kötet "Játék" címû fejezetének írója is volt. A Játéktervezõ Intézet külsõ munkatársa volt,ezernél is több gyermekjátékot gyûjtött össze, amelyek a Néprajzi Múzeumban találhatók meg. A Magyar Tudományos Akadémiától többször is kapott megbízatást, s ösztöndíjat is. Fõbb mûvei: Vajda Péter nyelvújítása (Dés,1913); Udvarhely vármegye nyelvjárásának alaktana (Székelyudvarhely,1914); A debreceni fésûsmesterség (Debrecen,1929); Magyar néphagyományok (Debrecen,1931); Játék (A magyarság néprajza IV.kötet, Budapest,1937); A gubacsapó céh debreceni (Debrecen,1939); Magyar népi bábjáték (Debrecen,1948). 1950-ben nyugdíjazták, kutatásait azonban tovább folytatta a néprajz területén. 1956. november 22.-én tért örök nyugalomra, sírja a debreceni Köztemetõben van. A székely Bartha család élete jól példázza azt, hogy mire képes egy egyszerû székely família,apa nélkül is, hogy tudnak feljutni a csúcsokra, s szorgalommal, tudással mennyire képesek gyarapítani kulturális életünket, a magyar néprajztudományt. Dr. N. Bartha Károly is onnan indult, ahonnan a nagy, székely vándor, Kõrösi Csoma Sándor: a háromszéki hegyek közül. Haláláig hu maradt a székely falujához, Nagyborosnyóhoz, ahonnan származott. A neve elõtti N betûvel ennek állított emléket. Dr. N. Bartha Károly viszont nem messze Keleten kereste bölcsõnket, hanem itthon kutatta nemzeti kultúránk kincseit, gyökereit. Rá is vonatkoznak a költõ sorai: "Megfáradt teste tölgy alatt pihen,/Nagy puszta város erdõs széliben. A fákon tengelicék szólalnak, /S homok halmára hulldogál a makk."
 6. 6. http://borosnyo.uw.hu/barthakaroly.html 3/3 balogferenc@gmail.com
 7. 7. http://borosnyo.uw.hu/index1.htm 1/1 2004 - 2005-ös tanév V. osztály VI. osztály VII. osztály VIII. osztály Bartha Károly Tanárok Alsó tagozat Az iskoláról
 8. 8. http://borosnyo.uw.hu/6/6osztaly.htm 1/1 VI. osztály Osztályfőnök: Peter Kinga Bede Róbert Gáspár Botond Majlát Benjámin Bodi Noémi Gergely Eszter Mocsel Dániel Bodi Sándor Romeó Goga Florin Marius Pethő Szabolcs Demeter Gyula Goga Judit Ráduly Zsuzsa Dima Gyula Goga Sándor Vitán Ildikó Furus Árpád Lerner Mihály Mocel Árpád Vissza a kezdőlapra
 9. 9. http://borosnyo.uw.hu/6/bederobert.htm 1/2 OSZTÁLYOM KIRÁNDULÁS FARSANG Bede Robi 1992-ben június 10.-én születtem Kovásznán . A nagyborosnyói iskolába járok tanulni. A szüleimet Bede Barna és Bede Enikõnek hívják. Édesapám egy gyárban dolgozik, a HAX-nál. Még mezõgazdasággal is foglalkoznak. Van egy tesvérem, aki négy éves. Kissár utcában lakom 355-ös kapuszám alatt. A szomszédunk Deák Árpi. A mamámat Bede Erzsébet-nek hívják. Mamámmal együtt lakunk. Mikor kisebb voltam mamám nevelt. dolgozik. Én az iskolába jobban szeretek tanulni, mint otthon. A kedvenc óram az algebra. És a kedvenc tanárom Peter
 10. 10. http://borosnyo.uw.hu/6/bederobert.htm 2/2 Kinga tanárnõ. Nagyon szeretek iskolába járni.
 11. 11. http://borosnyo.uw.hu/6/bodinoemi.htm 1/1 Bodi Noémi VISSZA
 12. 12. http://borosnyo.net16.net/ 1/1 Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó 2010-2011 Kezdőlap Fotógaléria 2009-2010 Fotógaléria 2010-2011 Leltár 2010 Tesztek Tanévkezdés Hírek - Események - Linkek Tanévnyító Tanévkezdés Délelőtt 10 órakor kezdődött a tanévnyitó, Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak amikor a nyolcadik osztályosok csengőszóra Alsó tagozat osztályai bevezették az első osztályos tanulókat az iskola előtti térre, ahol társaik érdeklődéssel fogadták Gimnáziumi osztályok őket. A megnyitót iskolánk aligazgatónője Gimnáziumi tagozat tanulói Derzsi Eszter tanárnő vezette, aki miután üdvözölte a jelenlévő tanulókat, szülőket, Pedagógusok pedagógusokat és meghívottakat, bemutatta Iskolánkról az osztályvezetőket és a betanító tanárokat. Majd a Helyi Tanács és a Polgármesteri Hivatal Ünnepélyek - Versenyek - Kirándulások nevében Szőcs Levente alpolgármester tartott rövid beszédet. Ezután a tanulók birtokukba vették az osztálytermeket, ismerkedve az új osztálytársakkal és az új tanárokkal és tanítónénikkel. A legnehezebb dolguk az ötödik osztályosoknak volt. Őket már első nap próbára tettük. Rövid felmérőt írtak, amelyben román és magyar nyelvből és matematikából voltak kérdések. A felmérő alapján két osztályt alkottunk 20 és 19-es létszámmal. A 2010-2011-es tanévben a Nagyborosnyói Bartha Károly Iskola tanulólétszáma . tovább > > © 2010. Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó Készítette és gondozza Balog Ferenc a Free Flash Templates jóvoltából
 13. 13. http://borosnyo.net16.net/felmero.html 1/1 Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó 2010-2011 Kezdőlap Fotógaléria 2009-2010 Fotógaléria 2010-2011 Fotógaléria 2008-ból Tesztek Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak Hírek - Események - Linkek Tanévkezdés Simon Zita és Nagy Emese tanítónők már tanévkezdés előtt Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak összeállították a felmérőt, amit volt növendékeiknek és a falvakról jövő Alsó tagozat osztályai ötödikes tanulóknak fognak adni a tanév első napján, hogy kiderüljön, ki melyik osztályba kerül. A felmérő alatt nem csak a tanulók, de szüleik Gimnáziumi osztályok is izgultak, hogy vajon hogy teljesít gyerekük a felmérőn. Körbevették Gimnáziumi tagozat tanulói Kocsis Dénes mediátort, hogy magyarázná meg, hogy történik az elosztás. Nemcsak ők, de még Simon Zita tanítónő is nagyon izgult, Pedagógusok vajon hogy sikerült tanítványainak a vizsga. Iskolánkról tovább > > Ünnepélyek - Versenyek - Kirándulások © 2010. Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó Készítette és gondozza Balog Ferenc a Free Flash Templates jóvoltából
 14. 14. http://borosnyo.net16.net/felmero_.html 1/2 Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó 2010-2011 Kezdőlap Fotógaléria 2009-2010 Fotógaléria 2010-2011 Fotógaléria 2008-ból Tesztek Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak Hírek - Események - Linkek Tanévkezdés Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak Simon Zita és Nagy Emese tanítónők már Alsó tagozat osztályai tanévkezdés előtt összeállították a felmérőt, amit volt növendékeiknek és a falvakról jövő Gimnáziumi osztályok ötödikes tanulóknak fognak adni a tanév Gimnáziumi tagozat tanulói első napján, hogy kiderüljön, ki melyik osztályba kerül. A felmérő alatt nem csak a Pedagógusok tanulók, de szüleik is izgultak, hogy vajon Iskolánkról hogy teljesít gyerekük a felmérőn. Körbevették Kocsis Dénes mediátort, hogy Ünnepélyek - Versenyek - Kirándulások magyarázná meg, hogy történik az elosztás. Nemcsak ők, de még Simon Zita tanítónő is nagyon izgult, vajon hogy sikerült tanítványainak a vizsga. Miután a tanítónők Derzsi Eszter és Pap Csilla tanárnők segítségével (hogy minél hamarább történjen meg az elosztás) kijavították a dolgozatokat, Bálint Réka és Balog Ferenc osztályfőnökök bevezették tanulóikat az osztálytermekbe. Itt megbeszélték a főbb tennivalókat a következő időszakra és a főbb viselkedési szabályokat. A tanulók átvették a tankönyveket és ezzel véget ért nekik is egy emlékezetes nap a Bartha Károly Iskolában. A beirt 39 tanulóból 34 jelent meg. A felmérőeredmények alapján az A osztályba 20 tanulót, a B osztályba 19 tanulót írtunk be. Az osztályok névsora következő: V. A osztály - Osztályfőnök: Balog Ferenc V. B osztály - Osztályfőnök: Bálint Réka Argăseală Csilla-Beatrix Bagoly György Bitai Izolda Bartha Csongor-Levente Bódi Elizabet-Bea Benedek Árpád Ferencz György Budi Ana-Mária Földes Attila-Tihamér Dima Endre-Tihamér Gáspár Beáta-Barbara Furus Attila Góga Gábor Furus Ádám Góga Zsolt Gábor Neculai Góga Csaba-Dáriusz Gáspár Zsolt Ilyés László Góga Júlia Kajcsa Szidónia Góga Zita Kovács Szilárd Jenei Boglárka-Erzsébet Majlát Linda-Livia Majlát Adrian-Valentin Mántó Szabolcs-Béla Majlát Sándor-Szabolcs Mocsel Edmond-Arnold Nagy Zsuzsa-Kinga Mocsel Sebastian-Tibor Ráduly János Nagy Adina-Mirela Ruzsa Ramona Ruzsa Éva Samoilă Ramona
 15. 15. http://borosnyo.net16.net/felmero_.html 2/2 Sikes Katalin-Krisztina Szász Norbert Szekeres Iringó-Bernadett © 2010. Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó Készítette és gondozza Balog Ferenc a Free Flash Templates jóvoltából
 16. 16. http://borosnyo.net16.net/tanevnyito.html 1/1 Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó 2010-2011 Kezdőlap Fotógaléria 2009-2010 Fotógaléria 2010-2011 Fotógaléria 2008-ból Tesztek Tanévkezdés Hírek - Események - Linkek Tanévkezdés Délelőtt 10 órakor kezdődött a tanévnyitó, amikor a nyolcadik osztályosok csengőszóra bevezették az első osztályos Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak tanulókat az iskola előtti térre, ahol társaik érdeklődéssel fogadták őket. A megnyitót iskolánk aligazgatónője, Derzsi Alsó tagozat osztályai Eszter tanárnő vezette, aki miután üdvözölte a jelenlévő tanulókat, szülőket, pedagógusokat és meghívottakat, bemutatta az osztályvezetőket és a betanító tanárokat. Majd a Helyi Tanács és a Polgármesteri Hivatal nevében Szőcs Levente Gimnáziumi osztályok alpolgármester tartott rövid beszédet. Ezután a tanulók birtokukba vették az osztálytermeket, ismerkedve az új Gimnáziumi tagozat tanulói osztálytársakkal és az új tanárokkal és tanítónénikkel. A legnehezebb dolguk az ötödik osztályosoknak volt. Őket már első nap próbára tettük. Rövid felmérőt írtak, amelyben román és magyar nyelvből és matematikából voltak kérdések. A felmérő Pedagógusok alapján két osztályt alkottunk 20 és 19-es létszámmal. A 2010-2011-es tanévben a Nagyborosnyói Bartha Károly Iskola Iskolánkról tanulólétszáma 197. Az alsó tagozat összetétele: I.A osztály: 15 tanulóval, osztályvezető : Simon Zita Ünnepélyek - Versenyek - Kirándulások I.B osztály: 16 tanulóval, osztályvezető : Farkas Melinda II. osztály: 17 tanulóval, osztályvezető : Asztalos Erika III.A osztály: 12 tanulóval, osztályvezető : Bede Erzsébet III.B osztály: 15 tanulóval, osztályvezető : Nagy Emese IV.A osztály: 15 tanulóval, osztályvezető : Bálint Ibolya A felső tagozat összetétele: V.A osztály: 20 tanulóval, osztályvezető : Balog Ferenc (matematika, informatika) V.B osztály: 19 tanulóval, osztályvezető : Bálint Réka (román nyelv) VI. osztály: 17 tanulóval, osztályvezető : Gecse Rozália (angol nyelv, polgári nevelés) VII. osztály: 24 tanulóval, osztályvezető : Pap Csilla (magyar nyelv) VIII. osztály: 27 tanulóval, osztályvezető : Bács B. Erika (biológia, technológia, rajz) Az osztályfőnökökön kívül még tanítanak: Nagy Csongor László (igazgató, testnevelés) Derzsi Eszter (aligazgató, történelem, földrajz, kisebbségek történelme) Ilyés Levente (fizika, kémia) Orbán Fitori Melinda (zene) Debreczi Zsolt (testnevelés) Incze Ágota (vallás) © 2010. Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó Készítette és gondozza Balog Ferenc a Free Flash Templates jóvoltából
 17. 17. http://borosnyo.net16.net/1_4.html 1/1 Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó 2010-2011 Kezdőlap Fotógaléria 2009-2010 Fotógaléria 2010-2011 Fotógaléria 2008-ból Tesztek Alsó tagozat a 2010 - 2011-es tanévben Hírek - Események - Linkek I.A osztály: Simon Zita Tanévkezdés I.B osztály: Farkas Melinda Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak II. osztály: Asztalos Erika III.A osztály: Bede Erzsébet Alsó tagozat osztályai III.B osztály: Nagy Emese Gimnáziumi osztályok IV.A osztály: Bálint Ibolya tovább > > Gimnáziumi tagozat tanulói Pedagógusok Iskolánkról Ünnepélyek - Versenyek - Kirándulások © 2010. Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó Készítette és gondozza Balog Ferenc a Free Flash Templates jóvoltából
 18. 18. http://borosnyo.net16.net/5_8.html 1/2 Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó 2010-2011 Kezdőlap Fotógaléria 2009-2010 Fotógaléria 2010-2011 Fotógaléria 2008-ból Tesztek Hírek - Események - Linkek Felső tagozat a 2010 - 2011-es tanévben Tanévkezdés V. A osztály - Osztályfőnök: Balog Ferenc Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak Argăseală Csilla-Beatrix Alsó tagozat osztályai Bitai Izolda Gimnáziumi osztályok Bodi Elizabet-Bea Ferencz György Gimnáziumi tagozat tanulói Földes Attila-Tihamér Pedagógusok Gáspár Beáta-Barbara Goga Gábor Iskolánkról Goga Zsolt Ünnepélyek - Versenyek - Kirándulások Goga Csaba-Dáriusz Ilyés László Kajcsa Szidónia Kovács Szilárd Majlát Linda-Livia Mántó Szabolcs-Béla Mocsel Edmond-Arnold Mocsel Sebastian-Tibor Nagy Adina-Mirela Ruzsa Éva Sikes Katalin-Krisztina Szekeres Iringó-Bernadett V. B osztály - Osztályfőnök: Bálint Réka Bagoly György Bartha Csongor-Levente Benedek Árpád Budi Ana-Mária Dima Endre-Tihamér Furus Attila Furus Ádám Gábor Neculai Gáspár Zsolt Góga Júlia Góga Zita Jenei Boglárka-Erzsébet Majlát Adrian-Valentin Majlát Sándor-Szabolcs Nagy Zsuzsa-Kinga Ráduly János Ruzsa Ramona Samoilă Ramona Szász Norbert VI. osztály - Osztályfőnök: Gecse Rozália Dima Gergő Gáspár Szabolcs Goga Barna Goga Levente
 19. 19. http://borosnyo.net16.net/5_8.html 2/2 Goga Elizabet Kopacz Klaudia Kórodi Emőke Lăcatus Nóémi László Csaba Mántó Kinga Nagy Zsolt Oláh Sándor Pakucs Eszter Peczán Dezső Ráduly András Szabó Klementina Zakariás Attila VII. osztály - Osztályfőnök: Pap Csilla Bagoly Csilla Bartha Ervin Bede Gyöngyike Benedek István-Szilárd Bitai Szilamér Bodi Renáta Bodi Szabina Dima Attila-Hunor Ferencz Zoltán Hajdó Szilárd Jenei Brigitta-Ramona Magyari Andrea-Stilla Majlát Catalina-Ramona Mántó András-Attila Mántó József-Levente Mocsel Attila-Rolland Mocsel Mária Mocsel Orsolya Nagy Zsombor Ruzsa Sándor Sikes József-Attila Tánczos József VIII. osztály - Osztályfőnök: Bács Benke Erika Anghel Zsuzsa-Szende Belényesi Szende-Mária Budi Elvisz Budi Izabella Cocis Salamon Csorba Renáta-Krisztina Fésüs Izabella Furus Éva Gáspár Dezső Jenei Csongor Jenei Szabolcs Kajcsa Tünde Timea Kádár Csaba Kiss Annamária László Dániel Lerner András-Zoltán Majlát Róbert-Zsolt Mocsel Lóránt-Dániel Mocsel Máriusz-Zoltán Nagy Gabriella Katalin Nagy Gábor Nagy Gyöngyvér Polgár Beáta Ráduly Imre Ráduly Melinda Rostás Richárd-Lajos Üke Lóránt-Barna © 2010. Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó Készítette és gondozza Balog Ferenc a Free Flash Templates jóvoltából
 20. 20. http://borosnyo.net16.net/pedagogusok.html 1/2 Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó 2010-2011 Kezdőlap Fotógaléria 2009-2010 Fotógaléria 2010-2011 Fotógaléria 2008-ból Tesztek Pedagógusok és kisegítő személyzet a 2010 - 2011-es tanévben Hírek - Események - Linkek A 2010-2011-es tanévben a Bartha Károly I-VIII osztályos iskolában, a községközpontban 3 óvodai csoport, 6 alsó tagozati Tanévkezdés osztály és 5 felső tagozati osztály kezdte az új tanévet. Az óvoda 3 óvónője 15 kis csoportos, 18 középső csoportos, 13 Év eleji felmérő az 5. osztályosoknak nagy csoportos és 16 előkészítő csoportos óvodást oktatnak. Óvónők: Alsó tagozat osztályai Kis csoport: Antal Katalin Gimnáziumi osztályok Középső csoport: Baláska Beáta Nagy csoport és előkészítő csoport: Imreh Lidia-Katalin Gimnáziumi tagozat tanulói Tanítónők: Pedagógusok I.A osztály: Simon Zita I.B osztály: Farkas Melinda Iskolánkról II. osztály: Asztalos Erika Ünnepélyek - Versenyek - Kirándulások III.A osztály: Bede Erzsébet III.B osztály: Nagy Emese IV.A osztály: Bálint Ibolya Tanárok: Nagy Csongor László: igazgató, testnevelés Derzsi Eszter: aligazgató, történelem, földrajz, kisebbségek történelme Bálint Réka: román nyelv és irodalom Pap Csilla: magyar nyelv és irodalom Gecse Rozália: angol nyelv, polgári nevelés Balog Ferenc: matematika, informatika Ilyés Levente: fizika, kémia Incze Ágota: vallás Bács B. Erika: biológia, technológia, rajz Orbán Fitori Melinda: zene Debreczi Zsolt: testnevelés Kisegítő személyzet: Prodán Ilona: pszichológus Nagy Dalma: könyvtáros Bartha Irma: könyvelő Szilágyi Zita: titkár Szakács Tibor: karbantartó Kocsia Dénes: mediátor Nagy Zsigmond: buszsofőr Mántó Anna: takarító Benedek Teréz: takarító Csatolt óvodák és iskolák személyzete: Kisborosnyó Szilvási Dorottya: óvónő Kuti Enikő: tanító (IV. osztály) Bajka Katalin: tanár (III. osztály) Majos Izabella: tanító (I. és II. osztály) Szabó Margit: takarító Lécfalva Beder Irma Brigitta: óvónő Kertész Tibor: tanító (I-IV osztály) Feneki Hajnal: takarító Várhegy Márton Zsuzsa Irma: óvónő Tankó Tünde: tanító (I-IV osztály) Kató Anna: takarító
 21. 21. http://borosnyo.net16.net/pedagogusok.html 2/2 Cófalva Kovács Timea Melinda: óvónő Benedek Réka: tanító (I-IV osztály) Tökbandi Margit: takarító Feldoboly Buzsi Katalin: óvónő Márton Gabriella: tanító (I-IV osztály) Jenei Elena: takarító tovább > > © 2010. Bartha Károly Iskola Nagyborosnyó Készítette és gondozza Balog Ferenc a Free Flash Templates jóvoltából
 22. 22. http://borosnyo.net16.net/gimnazium/plugin.html 1/12010 - 2011FOTÓGALÉRIA TANULÓINKRÓL V. A osztály Osztályfőnök: Balog Ferenc, matematika szakos tanár Az osztály tanulói a tanév eleji válogatás alapján kerültek ebbe az osztályba. A tanulók nagy része abból a IV.A osztályból került ide, amelyet Simon Zita tanítónő tanított első osztálytól kezdve. A községhez tartozó falvak iskoláiból egy-egy tanulónak sikerült úgy a felmérője, hogy ebben az osztályban folytathatja tanulmányait. Hárman a IV. B-ből is jól oldották meg a felmérőt s ők is az A osztály tagjai. Az osztály nagyon jó összetételű, 10 lány és 10 fiú alkotja és a magyarok száma is egyenlő a romák számával, 10 - 10. A tanulók nagyon szeretik volt osztályvezetőjűket, első félév alatt többször meglátogatták s a tanítónő is sokszor megkereste régi osztályát.Itt egy másik képgaléria található az osztály tanulóiról V. B osztály Osztályfőnök: Bálint Réka, román szakos tanár A 2010-2011-es tanévben az beiratkozott 5. osztályosokat két osztályba sorolták be azszerint, hogy a tanulók milyen eredményt értek el az éveleji felmérőn. A felmérőt a borosnyói iskola tanítói, Simon Zita és Nagy Emese tanítónők állították össze és javították ki. Ezeknek a felmérőknek az alapján az V. B osztályba 19 tanuló jutott (négyen nem jelentek meg, őket is ide soroltuk). Az osztályközösség nagy része tanulási gondokkal küzdő vagy osztályismétlő tanuló. A tanulók többsége Kisborosnyóról van. Itt egy másik képgaléria található az osztály tanulóiról VII. osztály Osztályfőnök: Pap Csilla magyar szakos tanár A 2010-2011-es tanévben az előbbi tanév két hatodik osztályának tanulói egy osztályt alkotnak. Ebben a tanévben az osztályban 22 tanuló van. Az A osztály osztályfőnöke ötödiktől Pap Csilla tanárnő volt, I- IV osztályban a tanítónőjük Bede Erzsébet tanítónő volt. A B osztálynak most már a harmadik osztályfőnöke a tanárnő. Az osztályban nincsennek kiemelkedő tudású tanulók. Van néhány jó tanuló, de bizony vannak kullogók is, akik pótvizsgán harcolják ki a továbbjutást. A jó tanulók közé sorolhatjuk Bede Gyöngyikét, Sikes Józsefet. Az osztály nagyon szép előadásokat mutatott be, úgy ötödikes, mint hatodikos korukban.Itt egy másik képgaléria található az osztály tanulóiról

×