2010 5

639 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 5

  1. 1. “Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14) ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒΠÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé¹5 (163) Èçäàåòñÿ ñ 2002 ã. www.asd.in.ua ìàé 2010×èòàéòå ÓÐÎÊÈ ÍÅÄÅËÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÄÅÑÀÍÒÈÐÎÂÀËÈÑÜ ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÐÅØÀÞÒ Â Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÏÐÎÁËÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÉÍîìåðå: ñòð. 4 ñòð. 6 ñòð. 7ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÅ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄËß ÂÑÅÕÊàæäóþ ñóááîòó ñ 17.00 â õàðüêîâñêîì äâîðöå êóëüòóðû «Ìåòàëëèñò» ïðîõîäÿò âñòðå÷è«Øêîëû çäîðîâüÿ». Ñ ïåðâîãî ìàÿ íà÷àëñÿ íîâûé öèêë «Çäîðîâîå ñåðäöå», òåìû êîòîðîãîáóäóò çâó÷àòü äî êîíöà ìåñÿöà. Íà âñòðå÷àõ, êðîìå èíòåðåñíûõ è Êà æä óþ íå äå ëþ íà âñ òð å÷ è âàíèÿ, íî è ïðîñòî âûñëóøàòü ÷åëîâå-ïîçíàâàòåëüíûõ ëåêöèé è êîíñóëüòà- ïðèõîäèëî 5-10 íîâûõ ïîñåòèòåëåé, íå êà, îêðóæèòü åãî çàáîòîé è âíèìàíèåì.öèé, ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå èçìåðåíèÿ ñ÷èòàÿ ïîñòîÿííûõ.  ïîñëåäíþþ èç «Øêîëà çäîðîâüÿ» íóæäàåòñÿ â ïîñâÿ-è òåñòû: èçìåðåíèå âåñà è ðîñòà, ñóááîò ïðîãðàììó ïîñåòèëè áîëåå 30- ùåííûõ ëþäÿõ, ïðàêòèêóþùèõ çäîðî-èçìåðåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è òè ÷åëîâåê, ïðèøåäøèõ âïåðâûå. âûé îáðàç æèçíè, ãîòîâûõ ñëóæèòüïóëüñà, îïðåäåëåíèå èíäåêñà ìàññû Áîëüøèíñòâî ïîñåòèòåëåé èìååò ëþäÿì. Ïðèãëàøàåì Âàñ ê ñîòðóäíè-òåëà, îïðåäåëåíèå ïðîöåíòà æèðîâûõ ñëàáîå ïðåäñòàâëåíèå î ïðèíöèïàõ ÷åñòâó.òêàíåé â îðãàíèçìå, îïðåäåëåíèå çäîðîâüÿ, ïîýòîìó ñ íåïîääåëüíûìâèñöåðàëüíîãî (âíóòðåííåãî) æèðà, èíòåðåñîì ñëóøàåò ëåêöèè è ñòàðà- Ïàñòîð Ðóñëàí Âàëååâ,îï ðå äå ëå íè å ïð îö åí òà ìû øö â åòñÿ âîïëîòèòü â æèçíü ïîëó÷åííûå Åêàòåðèíà Ðîçóìíàÿîðãàíèçìå, îïðåäåëåíèå ðàñõîäà çí àí èÿ . Ê òî ïð îÿ âë ÿå òêàëîðèé â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, èçìåðåíèå óñåðäèå è íàñòîé÷èâîñòü,óðîâíÿ õîëåñòåðèíà è ñàõàðà â êðîâè, óæå íàñëàæäàåòñÿ ïîëîæè-îïðåäåëåíèå áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñ- òåë üíû ìè ðåç óëü òàò àìè .òà, ïðîáû Ãåí÷è è Øòàíãå, ñòåï-òåñò, Ëþäè, êîòîðûå ïðèõîäÿò íàòåñò «Ñîñòîÿíèå ñåðäöà». ýòè â ñòðå ÷è, î òêðû òû è Êàæäûé ïîñåòèòåëü èìååò âîçìîæ- äîáðîæåëàòåëüíû. Êàæäûéíîñòü èñïûòàòü íà ñåáå óäèâèòåëüíóþ ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè èñèëó ìàññàæà. ïåðåæèâàíèÿìè, ðàäîñòÿ-  òå÷åíèå âñåãî ìàÿ ìåñÿöà ãîñòè ìè è ïå÷àëÿìè. Áîëüøèì«Øêîëû çäîðîâüÿ» ïîñëå êàæäîé áëàãîñëîâåíèåì ÿâëÿåòñÿâñòðå÷è áóäóò ïîëó÷àòü ñîöèàëüíóþ âîçì îæíî ñòü îêàç àòü íåïîìîùü â âèäå êðóï, ìàêàðîííûõ òîëüêî ìåäèöèíñêóþèçäåëèé, ìóêè. ïîìîùü âî âðåìÿ îáñëåäî- ÄÅÂßÒÀß ÎÁÙÈÍÀ ÎÒÌÅÒÈËÀ ÄÅÑßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ 3 àïðåëÿ 9-ÿ îáùèíà ã. Õàðüêîâà îòïðàçäíîâàëà äåñÿòèëåòèå. Áûëî ìíîãî ãîñòåé (îêîëî 70 ÷åëîâåê), ïàñòûðè, ñîâåðøàâøèå ñëóæåíèå â Õàðüêîâ-9, ïðåäñòàâèòåëè êîíôåðåíöèè (Ñòåïàí Äðîçä, Àíàòîëèé Ãîñïîäàðåö). ÷ëåíî â öåð êâè ï ðîâåë è åâà íãå- ¹9 ã. Õàðüêîâà, ïåðâûì ïàñòîðîì ëü ñê óþ ïð îã ðà ìì ó â ðà éî íå êîòîðîé ñòàë Àëåêñàíäð Ïåëàõ. àýðîïîðòà. 2 àïðåëÿ 2000 ã. ñîñòîÿ- Îáùèíó ¹9 ìîæíî îõàðàêòåðèçî- ëîñü êðåùåíèå. Îêîëî äåñÿòè âàòü êàê æ èâóþ , äåé ñòâó þùóþ , … ìàðòå 2000ã. Àëåêñàíäð Ïåëàõ è ÷åëîâåê çàêëþ÷èëè çàâåò ñ Ãîñïîäîì. ãîðÿùóþ. Áðàòüÿ è ñåñòðû àêòèâíîÀëåêñåé Ìåëüíèêîâ ïðè ïîääåðæêå  ðåçóëüòàòå áûëà ñîçäàíà îáùèíà ïðîâîçãëàøàëè åâàíãåëüñêóþ âåñòü íà
  2. 2. 2 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÒå ðð èò îð èè , ïð èë åæ àù åé ê Òèìîôåé Êèðäàí.  ýòîì ÷åëîâå-àýðîïîðòó. Áû ëè ñîçäàíû äâå êå óäèâèòåëüíî ïåðåïëåòàþòñÿìàëûå ãðóïï û, îäí à èç íè õ òàêèå êà÷åñòâà, êàê âûñîêîìîëîäåæíàÿ. Âñêîðå áðàò ðàçâèòûé èíòåëëåêò, ìóäðîñòü èÀëåêñàíäð áûë íàçíà÷åí ðàéîí- ïðîñòîå, íå ïîêàçíîå òðóäîëþ-íûì ïàñòûðåì, à ðóêîâîäèòåëåì áèå. Áðàò ìîã ïðèéòè â ñóááîòó èîáùèíû ñòàë Àëåêñåé Ìåëüíèêîâ. ñêàçàòü òàêóþ ïðîïîâåä ü, îò Ïðååìíèêîì Àëåêñåÿ Ìåëüíè- êîòîðîé ðàçóì ïðîñòî êèïåë, àêîâà ñòàë Àëåêñàíäð Êîçûðü.  íà ñëåäóþùèé äåíü ïðèäòè èîòâåò íà ìîé âîïðîñ Àëåêñàíäðó: äî ñò è÷ ü òà êî ãî æå óñ ïå õà ,«×òî òåáå áîëüøå âñåãî çàïîìíè- ðàáîòàÿ â ìîëèòâåííîì äîìå.ëîñü çà âðåìÿ òâîåãî ïðåáûâàíèÿ Äë ÿ ìî ëî äå æè ýò îò ïå ðè îäâ 9-é îáùèíå?», îí îòâåòèë, ÷òî ìîæíî îõàðàêòåð èçîâàòü, êàêáîëü øå âñåã î åìó íðàâ èëèñ ü «çîëîòîé âåê», õîòåëîñü áû, ÷òîáìîëîäåæíûå âñòðå÷è. Íðàâèëèñü, îí âíîâü íà÷àëñÿ è íèêîãäà íåïîòîìó ÷òî âñÿ îáùèíà ïðèõîäè- çàêàí÷èâàëñÿ. Ó áðàòà çàìå÷à-ëà íà ìîëîäåæêè. ×ëåíû öåðêâè òåëüíàÿ ñåìüÿ. Êîãäà îíè ïîÿâëÿ-ïðîñòî æàæäàëè îáùåíèÿ ñ Îäåññêîé, Îñíîâû, 28-ãî ì/ð. Áîã þòñÿ â Öåðêâè, âñå çíàþò, ÷òîÁîãîì è äðóã ñ äðóãîì. ùåäðî áëàãîñëîâèë Öåðêîâü â ã. ñåãîäíÿ ìû áóäåì íàñëàæäàòüñÿ  2004 ã. Àëåêñàíäð Êîçûðü óåõàë â Õàðüêîâå: ÷åëîâåê ïðèíÿëî êðåùåíèå, ïåíèåì.Ñîôèåâêó (Äíåïðîïåòðîâñêàÿ áûëè îðãàíèçîâàíû 4-å íîâûå îáùèíû. Ëåòîì 2008ã. Òèìîôåé Êèðäàí ñîîáëà ñòü) ñîâå ðøàò ü ñëó æåíè å, à Äëÿ ìîëîäîé îáùèíû ¹14 ïðèîáðåëè ñâîåé ñåìüåé îòïðàâèëñÿ ñëóæèòüðóêîâîäèòåëåì îáùèíû ñòàë Âëàäè- ìîëèòâåííûé äîì íà óë. Âîëæñêîé, 19Á. Ãîñïîäó â Ïåðâîìàéñêèé, ïàñòûðåì 9-ìèð Çàèêèí. Ýòî òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, À äåâÿòîé ïðèøëîñü ïîæåðòâîâàòü é îáùèíû ñòàë è ÿâëÿåòñÿ èì äî÷åëîâåê, íàõîäÿùèéñÿ â ïîñòîÿííîì ñâîèì ïàñòîðîì. Çàèêèí ïåðåøåë â ñå ãî äí ÿø íå ãî ìî ìå íò à Ìè õà èëïîèñêå íåîáû÷íûõ, èíòåðåñíûõ, íî â îáùèíó Õàðüêîâ-14, à ðóêîâîäèòåëåì Ìèêèòþê. Ýòîò ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ êòîæå âðåìÿ ïðîñòûõ ìåòîäîâ ïðîïî- äåâÿòîé ñòàë Âàëåíòèí Îñòðîâñêèé. èäåàëó âî âñåì.âåäè Åâàíãåëèÿ. Ýòîãî ÷åëîâåêà î÷åíü Ýòîò ÷åëîâåê î÷åíü ëþáèò Áîãà. Äëÿ Íà ïðî òÿæ åíè è âñå ãî ïåð èîä àëþáèò ìîëîäåæü çà åãî äîáðîòó, íåãî íå âàæíî, ãäå îí íàõîäèòñÿ, â ñó ùå ñò âî âà íè ÿ 9- é îá ùè íû í àñîáùèòåëüíîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, áåçîò- Öåðêâè, íà ðàáîòå, äîìà, â òðàíñïîðòå ïîääåðæèâàëè ñâîèìè ìîëèòâàìè èêàçíîñòü. èëè ïðîñòî èäåò ïî óëèöå, îí âñåãäà ïðîïîâåäÿìè Ñòåïàí Äðîçä, Íèêîëàé  èþí å 200 2ã. î áùèí à àêò èâíî ãîòîâ âåçäå è âñåì ðàññêàçûâàòü î Âîðîíþê, ßêîâ Õîìåíêî. Ñïàñèáî âàìó÷àñòâîâàëà â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå- Áîãå, î òîì, ÷òî Îí ñäåëàë äëÿ íåãî. áîëüøîå, áðàòüÿ!íèè ïðîãðàììû Äæîíà Êàðòåðà. Áûëî  2005ã. ïðîèçîøëî îáúåäèíåíèå 9-éðàñïðîñòðàíåíî äåñÿòü òûñÿ÷ ïðèãëà- Îëüãà Ôåñþê è 14-é îáùèí ã. Õàðüêîâà, à ïàñòîðîìñèòåëüíûõ â ðàéîíàõ àýðîïîðòà, óë. îáúåäèíåííîé 9-é îáùèíû ñòàë«ß ÌÎËÞÑÜ, ×ÒÎÁÛ ÍÀØÈ ÎÁÙÈÍÛ ÍÀÏÎËÍÈËÈÑÜ ÌÓÆ×ÈÍÀÌÈ — ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÞÙÈÌÈ ÀËÊÎÃÎËÈÊÀÌÈ È ÍÀÐÊÎÌÀÍÀÌÈ» ß æåíà õèìè÷åñêè çàâèñèìîãî ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì ÿ ñîñòîþ âáðàêå âîò óæå 13-é ãîä. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñâîèì âûçäîðîâëåíèåì ïî12-òè øàãîâîé ïðîãðàììå ñ òåìè, êòî èìååò ñóïðóãîâ àëêîãîëèêîâ èíàðêîìàíîâ. ß ðàáîòàþ ïî ýòîé ïðîãðàììå âòîðîé ãîä, à ñåé÷àñó÷óñü â øêîëå êîíñóëüòàíòîâ ïî õèìè÷åñêîé çàâèñèìîñòè, êîòîðàÿîòêðûëàñü â Ìåëèòîïîëå. Íàõîäÿñü òàì ÷åòûðå íåäåëè â ãîðîäå, ãäå ÿ æèâó, òåïåðüäåêàáðå è ÿíâàðå, ÿ ïðàêòè÷åñêè êàæäóþ íåäåëþ ðàáîòàåòêàæäûé äåíü ïîñåùàëà ãðóïïû ÀÀ, ÍÀ, ãðóïïà Àë-Àíîí äëÿÀë-Àíîí, êîòîðûå ñûãðàëè îãðîìíóþ ðîäñòâåííèêîâ àëêîãîëè-ðîëü â ìîåì âûçäîðîâëåíèè. êî â è íà ðê îì àí îâ . Áî ã Ãðóïïû ïîìîãàþò ðàçîáðàòüñÿ â ïðèâîäèò ëþäåé íà ãðóïïû,ñâîèõ ÷óâñòâàõ, îñîçíàòü, ÷òî ÿ íå ãäå ìû äåëèìñÿ îïûòîì,îäèíîêà â ñâîåé ïðîáëåìå, ÷òî ìîæíî ñèëîé, íàäåæäàìè, îáðå-áûòü ñ÷àñòëèâîé, äàæå èìåÿ çàâèñè- òàåì äóøåâíûé ïîêîé. Íàøó ãðóïïó äåòüìè, ïîñòðîåíèå ñ íèìè äîâåðè-ìîãî ìóæà. Òî, ÷òî ÿ ïîëó÷àþ íà ïîñåùàþò àäâåíòèñòû, ïðåäñòàâèòå- òåëüíûõ îòíîøåíèé, ïîääåðæêà, íî èãð óï ïà õ, ïð îñ òî íå îö åí èì î, òî ëè äðóãîé äåíîìèíàöèè, òóäà ìîãóò âñòðå÷è ñ èõ ðîäñòâåííèêàìè —ïîíèìàíèå, òà ëþáîâü è ïîääåðæêà, òî ïðèäòè âñå æåëàþùèå. ß îáùàþñü ñ áàáóøêàìè, òåòÿìè, ðîäèòåëÿìè, è Áîãóäîâîëüñòâèå è ñ÷àñòüå, êîòîðîå òàê ëþäüìè, êîòîðûå ïðèíàäëåæà ò ê ìîæåò äåéñòâîâàòü â òàêèõ ñëîæíûõèñêàëà — ÿ, íàêîíåö, îáðåëà. äðóãîìó âåðîèñïîâåäàíèþ, íî, ñëóæà ñèòóàöèÿõ. Òàê êàê ìîÿ áîëåçíü ñîçàâèñèìîñòè àëê îãî ëèê àì è íàð êîì àíà ì è èõ ß äóìàþ, ÷òî íàøà Öåðêîâü ìîæåòïðîãðåññèðîâàëà ñ äåòñòâà, ïîòîìó ðîäñòâåííèêàì, ìû è â äàëüíåéøåì ìíîãîå ñäåëàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè —÷òî ÿ èìåëà çàâèñèìîãî îòöà, òî è âî ïë àí èð óå ì ñî òð óä íè ÷à òü â ýò îì ñëóæèòü íàðêîìàíàì è àëêîãîëèêàì èâçðîñëîì âîçðàñòå ÿ íå áûëà ñ÷àñòëè- íàïðàâëåíèè. èõ ñåìüÿì. Âåäü â Óêðàèíå 85% íàñåëå-âà, ñâîåé íóæíîñòè è öåííîñòè íå Íàøà îáùèíà ïîñåùàåò äåòåé â íèÿ — àëêîãîëèêè. Ïðèìåíåíèå 12-îùóùàëà. È äàæå áóäó÷è â àäâåíòè- ïðèþòå. Âñå äåòè — èç ïðîáëåìíûõ øàãîâîé ïðîãðàììû äàåò 90 ñëó÷àåâñòñêîé Öåðêâè 13 ëåò, ÿ ïðàêòè÷åñêè íå ñåìåé. ß çàíèìàþñü ñ ïîäðîñòêàìè, âûçäîðîâëåíèÿ èç 100. Ýòî îãðîìíûéâûçäîðàâëèâàëà ýìîöèîíàëüíî, íå ïëàíèðóþ íåñêîëüêî âñòðå÷ ïî ïðîôè- ïðîöåíò, è íàøà ñïèâàþùàÿñÿ ñòðàíàðàáîòàëà íàä ñîáîé â ýòîé ñôåðå. ëàêòèêå õèìè÷åñêîé çàâèñèìîñòè. Ýòà ìîæåò ñíîâà îáðåñòè òðåçâîñòü, åñëè Ïðîãðàììà 12 øàãîâ ïîìîãàåò æèòü ðà áî òà ïð åä îñ òà âë ÿå ò îã ðî ìí ûå ïðèëîæèòü óñèëèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè.ìíå ïîëíîöåííîé æèçíüþ ñåé÷àñ.  âîçìîæíîñòè — íå òîëüêî îáùåíèå ñ À ýòî è ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû
  3. 3. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 3è ãðóïïû ñàìîïîìîùè. Ìîæíî îðãàíè- èì, à äëÿ ýòîãî íóæíî êàê ìîæíî òî êòî æå? ß ìîëþñü, ÷òîáû åùå òûñÿ÷èçîâàòü ãðóïïû ÀÀ, Àë-Àííîí, Àëàòèí áîëüøå çíàòü î õèìè÷åñêîé çàâèñè- ëþäåé íà÷àëè ñâîå âûçäîðîâëåíèå,(äëÿ äåòå é) ïð è êàæ äîé î áùèí å. ìîñòè. Ëèòåðàòóðà ïî ïðîãðàììå 12 ÷òîá û íàø è îáù èíû í àïîë íèëè ñüÃðóïïû – ýòî ìîùíûé èíñòðóìåíò øàãîâ äàåò ýòè çíàíèÿ. âûçäîðàâëèâàþùèìè ìó æ÷èíàìè —ïðèâëå÷åíèÿ ëþäåé â Öåðêîâü. Íàñ- 27—28 ôåâðàëÿ â Êèåâå ïðîõîäèë àëêîãîëèêàìè è íàðêîìàíàìè, êîòî-êîëüêî ÿ çíàþ, ïî÷òè â êàæäîé ñåìüå ôî ðó ì àí îí èì íû õ àë êî ãî ëè êî â, ðûì áûëî áû íå ñòûäíî ðàññêàçàòü îåñòü õèìè÷åñêè çàâèñèìûé ðîäñòâåí- ïîñ âÿù åíí ûé 21 ãîä îâù èíå ýòî é ñâîåé áîëåçíè è î òîì, êàê Áîã ïîêàçàëíèê — àëêîãîëèê èëè íàðêîìàí. È ìû îðãàíèçàöèè â Óêðàèíå. ß òàì áûëà è èì ïóòü âîññòàíîâëåíèÿ.ìîæåì íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî îòíîñèòü- âèäåëà ìíîãî çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, âñÿ ê ýòèì áîëüíûì ëþäÿì è ïîìîãàòü òîì ÷èñëå è àäâåíòèñòîâ. Åñëè íå ìû, Îëüãà ßíêîâè÷ ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ - Íà îôè öèà ëüí îì ñ àéò å ÂÄ Ê - 1 ìà ÿ â - 16 ìàÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè âlogosinfo.org îòêðûëñÿ ðàçäåë Êîëëåä- ÕÀÐÜÊÎÂÅ Àêèìîâ êå ïðîéäå ò ïðîãðà ììà äëÿæà åâàíãåëüñêîãî ñëóæåíèÿ. Òàì ñîñòîÿëñÿ âåòåðàíîâ è äåòåé âîéíû.ìîæíî çàäàòü âîïðîñ ïñèõîëîãó Ëèäèè ì è ñ ñ è î í å ð- - 22 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîèòñÿÍåéêóðñ (óæå îïóáëèêîâàí ðÿä îòâå- ñêèé êîíöå ðò ãîðîäñêîå ìîëîäåæíîå ñîáðàíèå âòîâ), ïî÷èòàòü ñòàòüè ïñèõîëîãà æèâîé ìóçûêè ìîëèòâåííîì äîìå ïî óë. Ìèðà, 3 âËþáîâè Ñàïû è ïàñòîðà Àëåêñàíäðà â 1 7 : 0 0 â 18:00.Ìåùåðÿêîâà. Ð à ä ì è ð - - 23 ìàÿ â ÊÈÅÂÅ ïî óë. Ëóêüÿíîâñêàÿ, ýêñïîõîëëå, â ä. 9/10à ñîñòîèòñÿ â Óêðàèíñêîé êîíôåðåíö- óíèîííîé êîíôåðåíöèè (ÓÓÊ) ñîñòîèò- çàëå. Ãîñòü ñÿ çàêëþ÷èòåëüíàÿ âèêòîðèíà «Ìèð ïðîãðàììû – Áèáëèè». ñêð èïà ÷êà èç - 29 ìàÿ áóäåò ïðàçäíîâàíèå 120- Àâñòðàëèè ëåòíåãî þáèëåÿ àäâåíòèñòñêîé öåðêâè Ëèíäà Ãèëáåðò. â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ.  ïð îã ðà ìì å - 29 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïëàíèðóåòñÿ áûëè ïðîèçâå- âîäíîå êðåùåíèå â âîäîåìå. Çà äåíèÿ È. Áàõà, ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòü- Ë. Áåòõî âåíà, ñÿ ê ïàñòîðàì îáùèí. Ô. Êðåéñëåðà, Ì. Áðóõà. - 29—30 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, - 8 ìàÿ â î áùèíàõ  îñòî÷íî - 3 ïðîéäåò ñåìèíàð ïî ïðîáëåìå Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè ñ îñòîÿ- õèìè÷åñêîé çàâèñèìîñòè (àëêîãîëèç- ëîñü òîðæåñòâåííîå áîãîñëóæåíèå ìó, íà ðêîìà íèè, ò àáàêî êóðåí èþ). «Äåíü ìàòåðè». Âåäóùèå: Þðèé Êóçüìåíêî — ìàãèñòð - 2 ìàÿ â Êèðèëëîâêå ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ òåîëîãèè, ïàñòîð, ðóêîâîäèòåëü îáëàñòè æåíñêèé êëóá ïðîâåë âñòðå÷ó èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà Óêðàèíñêî- çà ÷àøêîé ÷àÿ äëÿ âåòåðàíîâ è äåòåé ãî óíèîíà, Ðàèñà Êóçüìåíêî — ïñèõî- âîéíû.  ïðîãðàì ìå: ìóçû êàëüíûå ëîã-ðåàáèëèòîëîã, ñåìåéíûé êîíñóëü- - 1 àïðåëÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ íîìåðà è ÷òåíèå ñòèõî òâîðåíèé. òàíò, è Ñåðãåé Ëóöêèé — ìàãèñòðñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ðóêîâîäèòåëåé Ïðèãëàøåííûì âðó÷èëè öâåòû. - 7-10 îá ùå ñò âå íí îã î çä ðà âî îõ ðà íå íè ÿ,ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ â Âîñòî÷íî- ìàÿ ïðîøëà Ïîëåâàÿ Øêîëà â ïàñòîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà çäîðîâüÿÄíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè â Íîâî- Óêðàèíñêîãî óíèîíà. Âðåìÿ ñåìèíà- - 10 àïðåëÿ øåñòàÿ îáùèíà ìî ñê îâ ñê îì ð- íå , ï. Îð ëî âù èí à ðîâ: 29 ìàÿ â 16:00 — 19:00, 30 ìàÿ â 10:00ÊÐÈÂÎÃÎ ÐÎÃÀ îòïðàçäíîâàëà ñâîå 15- «Ëàãåðü çäîðîâüÿ». — 17:00. Ñïðàâêè: 0934087313, 933995ëåòèå. - 11 àïðåëÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ - 9 ìàÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. (Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé).ïðîøåë ôåñòèâàëü ìîëîäåæíîãî Íàðûìñêàÿ, 46 ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à - 29-30 ìàÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ ïî óë.òâîð÷åñòâà. äèðåêòîðîâ êëóáîâ. Àðòåìà, 1 â 17:00 ñîñòîèòñÿ îáëàñòíîé - 17 àïðåëÿ ñâîå 18-ëåòèå îòïðàç- - 12 ìàÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. ôåñòèâàëü ìîëîäåæíîãî òâîð÷åñòâà.äíîâàëà òðåòüÿ îáùèíà ÊÐÈÂÎÃÎ Íàðûìñêàÿ, 46 ñîñòîèòñÿ îáëàñòíàÿ - 4—11 èþíÿ ñîñòîèòñÿ ñëåäîïûò-ÐÎÃÀ. â ñ ò ð å ÷ à ï à ñ ò î ð î â ã . ñêèé ïàëàòî÷íûé ëàãåðü îòäûõà ÂÄÊ â - 1 ìàÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ñîñòîÿëñÿ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè, Íîâî-ôèíàë âèêòîðèíû «Ìèð Áèáëèè» íà - 15 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîèòñÿ ìîñêîâñêîì ðàéîíå, ïîñ. Ãâàðäåé-óðîâíå êîíôåðåíöèè. 17 è 18 àïðåëÿ ìóçûêàëüíûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé ñêîì. Ñïðàâêè: 0933907655 (Âëàäèñëàâïðîøëà âèêòîðèíà ïî îáëàñòÿì äíþ Ïîáåäû, â ýêñïîõîëëå "Ðàäìèð" ïî Ìàòþõèí).Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè. óë. Àêàäåìèêà Ïàâëîâà, 271 â 17:00. - 5 èþíÿ ñîñòîèòñÿ â îáùèíàõÏîáåäèòåëè ïîïàäóò íà êîíôåðåíöè- - 15 ìàÿ ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíûé Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèèîííóþ âèêòîðèíó. äåíü ñåìüè, âòîðàÿ âñòðå÷à ñåìåéíîãî ñåìåéíàÿ âèêòîðèíà «Ïóòåøåñòâèå ïî - «Ìèññèîíåðñêîå ñëóæåíèå» äëÿ êëóáà. - 15 ìàÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî Áèáëèè ñ àïîñòîëîì Ïàâëîì».ìèññèîíåðîâ ñîñòîÿòñÿ: 2 ìàÿ â óë. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ, 9-à â 10:00 ñîñòî- - 5 èþíÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, 3 âÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. Íàðûìñêàÿ, èòñ ÿ ìîë îäå æíû é ìèñ ñèî íåð ñêè é 16:00 ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü ìîëîäåæ-46, 16 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, 3, 23 êîí ãðå ññ, íà êîò îðû é ïðè ãëà øåí íîãî òâîð÷åñòâà «Íàä³ÿ º». Ìîëîäåæüìàÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ ïî óë. Àðòåìà, 1 è 30 ðóêîâîäèòåëü ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ îò 16-35 ëåò. Íîìèíàöèè: ôîòî, âèäåî,ìàÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ïî óë. Îòòî Áðîçîâ- â Óêð àèíå Âëàä èìèð Âåëå ÷óê ä ëÿ ñîëî, èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêà è ò.ä.ñêîãî, 44. ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ñåìèíàðîâ. - 14—21 èþíÿ íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî
  4. 4. 4 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÌîðÿ ñîñòîèòñÿ ëàãåðü óãëóáëåííîãî ïðîæèâàíèÿ â ñóòêè: êàæäóþ ñóááî òó â 17:00 ïðî õîäèòèçó÷åíèÿ Áèáëèè. Ñïèêåðû — ïàñòîðû -320 ãðí. – êîìíàòà ñ óäîáñòâàìè 3 øêîëà çäîðîâüÿ. Âåñü ìàé âî âðåìÿÃåííàäèé ×åáàí, Ðîñòèñëàâ Âîëêîñëàâ- ìåñòà; ëåêöèé áóäåò ïðîõîäèòü ñîöèàëüíàÿñêèé, Âëàäèìèð Ëóêèí. Ìåñòî âñòðå÷è: -72 ãðí. – ìåñòî â êîìíàòå (êîìíàòà ïðîãðàììà – ðàçäà÷à õëåáà è êðóïû.ÍÈ ÊÎ ËÀ Å ÑÊ Àß îá ëà ñò ü, Î÷ àê îâ , íà 3-4 ÷åë.); -  Ìàðãàíöå ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉàâòîâîêçàë. Öåíà: 580 ãðí. äëÿ âçðîñ- -50 ãðí. – ìåñòî â ïàëàòêå ñ êðîâàòÿ- îáëàñòè áûë ïðèîáðåòå í äîì äëÿëûõ, äåòÿì äî äåñÿòè ëåò — 300 ãðí. ìè è îñâåùåíèåì (ñåêöèÿ íà 4 ÷åë.). ìåñòíî é îáùèíû . Ïàñòîð Âèòàëè éÓ÷àñòíèêè áóäóò îáåñïå÷åíû ëåêöèîí- Ïèòàíèÿ òðåõðàçîâîå, âåãåòàðèàí- Ãëàâàöêèé ïëàíèðóåò äåëàòü ðåêî-íûì ìàòåðèàëîì. Ñïðàâêè: ñêîå ïèòàíèå. Áåñïëàòíî. íñòðóêöèþ çäàíèÿ.063 229 986 5, 095 396 542 5 (Ãå ííà äèé Ñêèäêè: Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ -  ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ óæå ïîëòîðà×åáàí). ïîëó÷åíèÿ ñêèäêè ÿâëÿåòñÿ ïðåäîïëà- ìåñÿöà, êàê îðãàíèçîâàëîñü òþðåì- òà 50% îò ñóììû äîãîâîðà. íîå ñëóæåíèå â çîíàõ äëÿ çàêëþ÷åííûõ 1) Íà âðåìÿ îòäûõà ñ 27.05- 21.06 è ñòðîãî ðåæèìà. Íà äàííûé ìîìåíò ñ 26.08- 16.09 – ñêèäêà 40%, ñ 21.06 – ñôîðìèðîâàëèñü ÷åòûðå ãðóïïû èç 11.07 – 30%; áðàòüåâ äëÿ ñëóæåíèÿ â çîíàõ ñòðîãîãî 2) Îòäûõàþùèì òðåòèé è áîëåå ðåæèìà, îêîëî 12 ÷åëîâåê. Ñåñòðû ðàç – 10%; òàêæå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå, õîäÿ íà 3) Õðèñòèàíàì ïî ðåêîìåíäàöèè ñâ èä àí èÿ ê ç àê ëþ ÷å íí ûì , ÷ òî áû Öåðêâè – 5 %. ïåðåäàòü ïîìîùü â âèäå îäåæäû, Ñîòðóäíè÷åñòâî: ìåäèêàìåíòîâ, ïðîäóêòîâ è îáóâè. Ôîðìèðóåì ñåòü ïðåäñòàâèòåëåé.  êîëîíèè â Àïîëëîíîâêå Äíåïðî- Îïëàòà 5% îò ñóììû ïðîäàííûõ ìåñò ïåòðîâñêîé îáëàñòè îáðàçîâàëàñü (íå ìåíüøå 14). ìóæñêàÿ ãðóïïà èç 13 ÷åëîâåê.  Ïî äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ êàæäîé òàêîé ãðóïïå åñòü ñâîé ñòà- - 19 èþíÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. ïðèãëàøàåì ñòðîèòåëåé, ðàáîòíèêîì ðîñòà. Êàæäóþ ñóááîòó äëÿ çàêëþ÷åí-Íàðûìñêàÿ, 46 ïðîéäåò êîíôåðåíöè- â ñòîëîâóþ, ðàáîòíèêîì ïî ïðîãðàììå íûõ ïðîâîäÿò óðîêè ñóááîòíåé øêîëû,îííûé âûïóñêíîé âå÷åð. ðàáîòà (4 ÷àñà) – îòäûõ íà ìàé-èþíü, ïðîïîâåäè è îòâå÷àþò íà âîïðîñû. - 19—26 èþíÿ ñîñòîèòñÿ äåòñêèé èíñòðóêòîðà âåðõîâîé åçäû – êîíþõà,  ñåðåäèíå àïðåëÿ îäèí èç çàêëþ-ëàãåðü îòäûõà ÂÄÊ â Ãåíè÷åñêîì êîëëåêòèâû (2-3 ÷åë.) äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åíí ûõ ïðèí ÿë âîäí îå êðåù åíèå .ðàéîíå, ïîñ. Ãåíãîðêà. Ïðîæèâàíèå â äóõîâíûõ ïðîãðàìì. Àäìèíèñòðàöèÿ òþðüìû äîñòàòî÷íîêîðïóñàõ. Ñïðàâêè: Àëëà Êðàñèëüùèê Ïðîåçä: Ñàìîñòîÿòåëüíî ïîåçäîì áëàãîñêëîííà ê âåðóþùèì è ïðåä-(093-390-76-05). äî ã. Åâïàòîðèè, äàëåå àâòîáóñîì äî ñ. îñòàâèëà äëÿ òàêèõ ñîáðàíèé ïîìåùå- - 26 èþíÿ — 4 èþëÿ ñîñòîèòñÿ Îëåíåâêà. íèå, äëÿ êîòîðîãî áûëè ïðèîáðåòåíûìîëîäåæíûé ëàãåðü îòäûõà ÂÄÊ â Êîíòàêòû ò. 050-657-41-55; 098-384- òåëåâèçîð è DVD-ïðîèãðûâàòåëü, ãäåÃåíè÷åñêîì ðàéîíå, ïîñ. Ãåíãîðêà. 45-05. ïîêàçûâàþò õðèñòèàíñêèå ôèëüìû èÏðîæèâàíèå â êîðïóñàõ. Ñïðàâêè: Àäðåñ: 96440, óë. Ëåíèíà, 32, ñ. âèäåî-ïðîïîâåäè.Àëåêñàíäð Ñëþñàðñêèé (093-390-76- Îëåíåâêà, ×åðíîìîðñêèé ð-í, ÀÐ Êðûì. Âî âòîðîé çîíå — â ñàìîì Äíåïðî-73). ïåòðîâñêå — ñôîðìèðîâàëàñü ãðóïïà - 27 èþíÿ – 4 èþëÿ ñîñòîèòñÿ õðèñòè- èç 15 ÷åëîâåê. Äëÿ òàêèõ ãðóïï ïðîâîäÿòàíñêèé àíãëèéñêèé ëàãåðü «Real life» â îáðÿä Âå÷åðè Ãîñïîäíåé.  ÆåëòûõÏðèàçîâñêîì ðàéîíå ï. Ñòðîãàíîâêà Âîäàõ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòèëàãåðü «×àéêà». ÷ëåíû Öåðêâè øåñòü ëåò íå ïîñåùàëà - 27 èþëÿ – 3 àâãóñòà â ïîñ. Ãåíè÷åñê çàêëþ÷åííûõ, íî òåïåðü ñâÿçü âîçîá-íà Àðàáàòñêîé ñòðåëêå ñîñòîèòñÿ íîâëåíà, è Öåðêîâü ïîëó÷èëà ðàçðåøå-äåòñêèé ëàãåðü äëÿ äåòåé 7-15 ëåò. íèå ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ. Íà ñëåäóþ-Îòâåòñòâåííûå ïî: è ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ ùåì ñîáðàíèè çàïëàíèðîâàë ìóçû-îáëàñòè Àëëà Êðàñèëüùèê (093-390-76- êàëüíûé êîíöåðò.05), ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß îáëàñòè Îëüãà Êàê-òî ïàñòîð Âëàäèìèð ïðèøåë âÅôèìîâà (ò.063-845-39-73), òþðüìó è âñòðåòèë îäíîãî áûâøåãîÊÐÈÂÎÐÎÆÑÊÈÉ ðåãèîí Àéêóø Àãàñÿí -  ÕÀÐÜÊÎÂÅ âî âòîðîé îáùèíå çàêëþ÷åííîãî, ïîñåùàâøåãî òàêèå(ò.096-228-56-28 è ò. 063-070-70-48). ïðîõîäèò ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà – ãðóïïû. Êàê ðàç â ýòîò äåíü îí ïîëó÷èë - 25-30 àâãóñòà ñîñòîèòñÿ ñåìåéíûé ðàçäà÷à õëåáà è êðóïû äëÿ íóæäàþ- îñâîáîæäåíèå. È îíè âìåñòå ïîåõàëèëàãå ðü «Ìû íóæí û äðóã äðóã ó» â ùèõñÿ.  ïåðâûé ðàç ïðèøëî 43 ÷åëîâå- íà öåðêîâíîå ñîáðàíèå.Ïðèàçîâñêîì ð-íå ñ. Ñòðîãàíîâêà íà êà, âî âòîðîé ðàç – 56 ÷åëîâåê, à â  áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ ïîñåùåíèåáà çå îò äû õà «× àé êà ». Äè ðå êò îð òðåòèé ðàç 65 ÷åëîâåê. Ýòî ïðîãðàììà æåíñêèõ çîí ñòðîãî ðåæèìà. Áûëèñåìåéíîãî îòäåëà Èðèíà Èñàêîâà ïðîõîäèò êàæäûé ïîí åäåëüíèê âî ïðèãëàøåíû ïàñòîðû Äíåïðîïåòðîâ-(093-390-76-99). âòîðîé îáùèíå ñ 17:00-19:00. Ïîìèìî ñêà äëÿ ïðîïîâåäîâàíèÿ, îòêëèêíóëîñü - Õðèñòèàíñêàÿ áàçà îòäûõà ïðåä- ïðîäóêòîâ, ëþäÿì ïðåäëàãàþ ïðîñëó- äåñÿòü ÷åëîâåê.ëàãàåò âñåì æåëàþùèì îòäûõ íà øàòü âèäåî-ïðîïîâåäè Äàíèèëà×åðíîì ìîðå â ñ. Îëåíåâêà, ×åðíîìîð- Ðåáàíäà. Ïîäãîòîâèëàñêîãî ð-íà, ÀÐ Êðûì. Ñòîèìîñòü -  ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÌ ÄÊ «Ìåòàëëèñò» Àíàñòàñèÿ ÂåðòèêîâàÓÐÎÊÈ ÍÅÄÅËÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ Ïåðâóþ âñòðå÷ó 10 àïðåëÿ ïàñòîð Ñåðãåé Ìîë÷àíîâ ïîñâÿòèë òåìå Ïàñõè:ðàçìûøëÿë î òîì, êàê ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ â ïðàâîñëàâèè, î ïîäãîòîâêå êýòîìó ñîáûòèþ, î Áîæüåì îáðàçå â ÷åëîâåêå è åãî ãðåõîâíîñòè.  çàâåðøåíèèâñòðå÷è ïàñòîð Ìîë÷àíîâ îòâå÷àë íà âîïðîñû. Ïîñëå ñîáðàíèÿ ñîñòîÿëîñü÷àåïèòèå. ÄÅÍÜ ÂÒÎÐÎÉ ñåáÿ òàêèìè ÷óâñòâóåò. Âñòðå÷ó Ýòó âñòðå÷ó âåë ïàñòîð Âëàäèìèð îòêðûëè âåäóùèå Àëèíà Òîëñòûõ èÁëèçíåíêî. Ïðèøëà ìîëîäåæü è òå, êòî Îëåã Êðèâêî. Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ
  5. 5. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 515-îé îáùèíû ñïåë íåñêîëüêî ïðîèçâå- íàåäèíå ñ Áîãîì â ñâîåé ïóñòûíå. äðåâíîñòè äëÿ ëþäåé áûëî íîðìàëüíîäåíèé, à òàêæå ñûãðàë îáùåå ïåíèå. Ïîðîé ëþäè íå ïîëó÷àþò ó Áîãà ëèøü ïîñòèòüñÿ. Ñåãîäíÿ ëþäè ðàçó÷èëèñüÊà ê âñ åã äà , Âë àä èì èð Áë èç íå íê î ïîòîìó, ÷òî íå óìåþò ïðîñèòü. Èíîãäà ýòî äåëàòü.  ïîñòå ÷åëîâåê î÷åíüîòêàçàëñÿ îò ìèêðîôîíà, îñòàâèâ ó Áîãà íàäî âûìàëèâàòü ïðîñüáó. ñáëèæàåòñÿ ñ Áîãîì. Ïîñò ïðåäíàçíà-çâóêîîïåðàòîðà áåç ðàáîòû. Òåìîé Ïðèìåð — Äàíèèë, ïðîñèâøèé Áîãà 21 ÷åí äëÿ òîãî, ÷òîáû ñåáÿ óâèäåòü ÷åò÷å.âå÷åðà áûëà «ïóñòûíÿ». äåíü. Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ñêàçàë, ÷òî Òàê ëåã÷å èñïîâåäîâàòü ñâîè ãðåõè.  Âëàäèì èð Àëåê ñååâè÷ ãîâîðè ë î íóæíî êàïèòóëèðîâàòü ïåðåä Áîãîì, ïîñòå íà÷èíàåøü îñîçíàâ àòü ñâîþìûøëåíèè, î òîì, ÷òî äåâÿòü èç äåñÿòè ÷òîáû áûòü â ïóñòûíå, à ïîïàäàòü òóäà ãðåõîâí îñòü, îáîñòðÿ þòñÿ ÷óâñòâà ,áîëåçíåé íà÷èíàåòñÿ â ãîëîâå. Ñîâåòî- ïî ïðèíóæäåíèþ, êàê Èîâ. Îí ïðèçâàë ìûñëè. ×åëîâåê âèäèò òî, ÷åãî ðàíüøåâàë äóìàòü è íå òåðÿòü ìûñëè, õîòÿ áûòü äåò üìè Áîæü èìè, ñòð åìèòüñÿ íå ç àìå ÷àë . Ïå ðåä Áîã îì í óæí îäóìàòü ïîðîé ìîæåò áûòü ñòðàøíî. èñêàòü Ãîñïîäà, ðàçìûøëÿòü î ͸ì è áëàãîãîâåòü. Ê ïîñòó ïîäõîäèòü ñ óìîì,Ãî âî ðè ë îá È îà íí å Êð åñ òè òå ëå , óïîâàòü íà Íåãî. ÷òîáû ñåáå íå íàâðåäèòü.  ïîñòåêîòîðûé ïîäãîòîâèë äîðîãó Õðèñòó, îòêðûâàþòñÿ «êðþ÷êè», ç à êîòîðûåñàì ïðîéäÿ åå äî êîíöà. íå÷èñòûé íàñ óäåðæèâàåò. Áîëüøèå Âñå âåëèêèå ëþäè ïðîøëè ïóñòûíþ. ïîñòû ñîáëþäàòü ìîæíî òåì, ó êîãîÌîèñåé, èäÿ ïî ïóñòûíå â îäèíî÷êó, åå íåò ïðîáëåì ñ æåëóäêîì, ÷òîáû èçïðîøåë. Êîãäà ïîçæå øåë ïî íåé ñ ïîñòà íå óâåçëè íà «ñêîðîé ïîìîùè».ìèëëèîíàìè åâðååâ, ïîãèá. Âî âðåìÿ ïîñòà óõîäÿò øëàêè, îðãà- Ïà ñò îð ïî ñî âå òî âà ë áû âà òü â íèçì îáíîâëÿåòñÿ, è îáÿçàòåëüíî íàäîïóñòûíå, à òî è âîîáùå æèòü â íåé. ïèòü âîäó. Ïîñò îáúÿâëÿëè, êîãäà áûëèÑðàâíèë ÑØÀ ñ äðåâíèì Åãèïòîì, à ïåðåæèâàíèÿ, òðàóð, áîëüøàÿ íóæäà.Óêðàèíó ñ ïóñòûíåé. Ìíîãèå åäóò «â ÄÅÍÜ ÑÅÄÜÌÎÉÅãèïåò» çà ëó÷øåé æèçíüþ, êàê êîãäà-òî Òåìà — ìîëèòâà çà äðóãèõ. Ïðè÷èíàíå âñå åâðåè âûøëè èç Åãèïòà. Ìíîãèì áîëåçíåé – ýòî äóøà, ñòðàäàþùàÿõî÷åòñÿ òóäà âåðíóòüñÿ. äóõîâíî, çàðàæåííàÿ ãðåõîì. Âî âðåìÿ Êîãäà óìåð è âîñêðåñ Õðèñòîñ, áîëåçíè ëþäè ÷àù å èùóò âð à÷åéñëó÷èëîñü çåìëåòðÿñåíèå. Áîã ïðîèç- çåìíûõ, à íå Áîãà. Íàäî ÷àñòî ðàäî-âåë åãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè ïîêàÿëèñü. âàò üñÿ . Êîã äà ÷åë îâå ê ïîñ òîÿ ííîÍî ïîêàÿëèñü åäèíèöû. È ñåãîäíÿ Îí ãðóñòíûé, îí ÷àñòî áîëååò: «óíûëûé ÄÅÍÜ ÏßÒÛÉòðÿñåò çåìëþ, íî ëþäè Åãî íå õîòÿò äóõ ñóøèò êîñòè». Ïðåæäå ÷åì ïðîñèòü Ïðîäîëæàëè «èäòè ïî ïóñòûíå».âñïîìèíàòü è êàÿòüñÿ. ó Áîãà èñöåëåíèå, íàäî èñöåëèòü ñâîè Ðàçìûøëÿëè î ïîñòîÿííîé ìîëèòâå è Íå òîëüêî åâðåè õîäèëè ïî ïóñòûíå, ìîçãè. Ðàñïðàâ èòü ïëå÷è è íà÷àòü âçûâàíèè ê Áîãó. Ïàñòîð Ìîë÷àíîâíî è ñàì Áîã. È âñ¸ ëó÷øåå ðîæäàåòñÿ â óëûáàò üñÿ. Ïàñòîð Ìîë÷àí îâ ðàñ- ãîâîðèë, ÷òî ìîëèòüñÿ íàäî âåçäå — âïóñòûíå, íàïðèìåð, Áîæèé Çàêîí. ñì îò ðå ë âî ïð îñ åë åî ïî ìà çà íè ÿ, ìåòðî, ìàðøðóòêå, òðîëëåéáóñå. Áëèçíåíêî ïðèçâàë áûòü ìûñëÿùèìè ñêàçàâ, ÷òî ñíà÷àëà íóæíî ïîêîí÷èòü ñ Êîãäà ÷åëîâåê ìîëèòñÿ, Ñàòàíå òÿæåëîëþäüìè è ìîëèòüñÿ îá òîì, ÷òîáû îáèäàìè — ïðèìèðèòüñÿ ñî âñåìè åãî îäîëåòü. Ìîëèòâà ïîìîãàåò íàìîñòàâàòüñÿ òàêîâûìè. ëþäüìè, äàæå åñëè êòî-òî èç ýòèõ áîðîòüñÿ ñ èñêóøåíèÿìè. Åñëè áóäåòå Ïî çàâåðøåíèè âå÷åðà êàæäûé ìîã ëþäåé æèâåò çà 300 êì. îò âàñ. Èíîãäà ìîëèòüñÿ, íè îäíà ìèðñêàÿ ïåñíÿ âçàä àòü ïàñ òîð ó âî ëíó þùè é åã î ìîëèòâà åëåîïîìàçàíèÿ ïîìîãàåò ìàðøðóòêå íå ïðèöåïèòñÿ ê âàì. Íàäîâîïðîñ. ÷åðåç ìèíóòû, èíîãäà ÷åðåç äíè, ìîëèòü Áîãà êàê Äàíèèë, è êàê Èçðàèëü Ñåãîäíÿøíþþ âñòðå÷ó âíîâü áóäåò ìåñÿö, ïîëãîäà, ãîä. Ìîëèòâà äîëæíà áîðîòüñÿ çà Åãî áëàãîñëîâåíèå. Äàíèèëïðîâîäèòü Ñåðãåé Ìîë÷àíîâ. áûòü óñèëåííîé è íåîòñòóïíîé — ìîëèëñÿ 21 äåíü, ïîêà Áîã íå îòâåòèë ÄÅÍÜ ÒÐÅÒÈÉ íàñòîÿùåé ìîëèòâîé ïðàâåäíèêà. åìó. Ñåãîäíÿ òèøèíà ìíîãèõ ëþäåé Ìîë÷àíîâ ïðîäîëæèë òåìó ïóñòûíè. ÄÅÍÜ ÂÎÑÜÌÎÉ ñâîäèò ñ óìà. À ñ Áîãîì ÷àùå íàäîÏðèçâàë ÷àùå ìîëèòüñÿ. Ñåðãåé ïðèâåë Ïîäâîäÿ èòîãè, Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ îñòàâàòüñÿ íàåäèíå. Îòâåòû ó Áîãàñòàòèñòèêó, ñîãëàñíî êîòîðîé ìíîãèå ãîâîðèë î ìóçûêå. Î äîâåðèè Áîãó. Î íàäî «âûðûâàòü», êàê Èàêîâ. Êîãäà÷ëåíû öåðêâè ìîëÿòñÿ âñåãî 3-7 ìèíóò â áëàã îñëî âåíè ÿõ. Î òîì, ÷òî íàäî íàó÷èìñÿ ýòîìó, íàó÷èìñÿ ïîëó÷àòü.äåíü. Îí ïðèâåë ïðèìåð Õðèñòà, ïîñòîÿííî ñëàâèòü Ãîñïîäà. Î êðåùå- Ïî íåîòñòóïíîé ïðîñüáå ìû äàåìêîòîðûé óìîëÿë Îòöà î äóõ îâíûõ íèè. ×òî Áîã äåëàåò ÷óäåñà, êîãäà Ãîñïîäó ïðàâî äåéñòâîâàòü â íàøåéïîáåäàõ. Íî÷ü ìîëèëñÿ ïåðåä òåì, êàê î÷åíü òÿæåëî. Êîãäà âñ¸ ãëàäêî, ÷óäåñ æèçíè.ïîøåë ïî âîäå. Äâà äíÿ ìîëèëñÿ ïåðåä íå áûâàåò. Ïðèâåë â ïðèìåð Ãåäåîíà, ÄÅÍÜ ØÅÑÒÎÉòåì, êàê âîñêðåñèë Ëàçàðÿ. ñêàçàâ, ÷òî êòî ïðîéäåò «ïóñòûíþ», òîò Òåìà — ïîñò. Ðàññìîòðåëè âèäû Ìîë÷àíîâ ðàçìûøëÿë òàêæå î óâèäèò Áîãà. ïîñòîâ è ïðè÷èíû ïîñòà. Áîã ãðåõïóñòûíå Èîâà è åãî èñïûòàíèÿõ, ïðîùàåò, íî âñå ðàâíî íàêàçûâàåò. Áîãñêàçàâ, ÷òî èíîãäà íàäî îñòàâàòüñÿ Àíäðåé Öûáàêîâ Äàâèäà ïðîñòèë, íî íàêàçàíèå áûëî.  ²ÊÒÎÐÈÍÀ ÒÐÈÂÀª 17 êâ³òíÿ ï³ä äàõîì äðóãî¿ àäâåíòèñòñüêî¿ ãðîìàäè Êðèâîãî Ðîãà ç³áðàëàñÿìîëîäü, ÿê³é íå áàéäóæà äîñòîâ³ðí³ñòü, ïðàâèëüí³ñòü òà ³ñòèíí³ñòü Ñëîâà Áîæîãî.Ñàìå â öåé äåíü â Êðèâîìó Ðîç³ ïðîõîäèëà â³êòîðèíà ïî êíèç³ ªâàíãåë³ÿ â³ä ²âàíà.Áóëè ñòâîðåí³ ÷îòèðè êîìàíäè: «Êîâ÷åã», «Âîãíèê», «²âàíîâö³» òà «Ëàíü». Îñòàííÿâèáîðîëà ïåðåìîãó, à ì³æ áàëàìè äâîõ ïåðåäîñòàíí³õ ð³çíèöÿ ñêëàëà ëèøå ï’ÿòüî÷îê. Êîìàíäà «Êîâ÷åã» çàéíÿëà ïî÷åñíå ÷åòâåðòå ì³ñöå. Ïèòàííÿ ðîçä³ëèëèñÿ íà ãðóïè: òåêñò ãëèáøå êîïàºø.íàïàì’ÿòü, ÷èñëà, ì³ñöåâ³ñòü òà ³íø³, òà Äð óã èé òó ð çì àã àí ü (ê îí ôå ð-ïî ì³ð³ âàæêîñò³: â³ä 20 äî 80 áàë³â çà åíö³éíèé) áóäå ïðîõîäèòè ïåðøîãî êîìàíäè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Õàðêîâà,ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü. гçíîìàí³òí³ òðàâíÿ íà áàç³ ÷åòâåðòî¿ ãðîìàäè. Çàïîð³ææÿ òà ³íøèõ ì³ñò.çàâäàííÿ, à ¿õ áóëî ÷îòèðè äëÿ êîæíî¿ Â³ä îðãà í³çà òîð³ â î÷³ê óþòü ñÿ íàêîìàíäè, ïîêàçàëè, ùî Ñëîâî Áîæå, ÿê ð³âåíü ñêëàäí³ø³ ïèòàííÿ ïî òðóäàõ Îëåêñàíäð Ïåðì³íîâòîé êîëîäÿçü — âîäà ÷èñò³øà, ùî Äóõà Ïðîðîöòâà. Áóäåìî ðàä³ â³òàòè
  6. 6. 6 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÎÁËÀÑÒÍÀß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ  ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÎÁÎØËÀÑÜ ÁÅÇ ÏÎÄÑÊÀÇÎÊ «Ó êàêèõ âîðîò íàõîäèëàñü êóïàëüíÿ Âèôåçäà?», «Êòî èç ñåñòåð Ëàçàðÿ âûøåë íàâñòðå÷ó Èèñóñó?» Ýòè è ìíîãèåäðóãèå âîïðîñû áûëè ïðåäñòàâëåíû íà âèêòîðèíå ïî Åâàíãåëèþ îò Èîàííà, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà 17 ñåíòÿáðÿ â ã. Õàðüêîâå. íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå òðè êîìàíäû, ïðåäñòàâèâøèå 2, 7, 8 è 9 îáùèíû è, êîíå÷íî æå, æþðè, áåç êîòîðîãî íå ïðîõîäèòíè îäíà âèêòîðèíà.  åãî ñîñòàâ âîøëè ïàñòîðû Þðèé Øåëêóíîâ, Ïåòð Ïîïåëèøêî, Âèòàëèé Áåãàñ, Åâãåíèé Ìóëåíêî,êîòîðûå îòâåòñòâåííî ïîäîøëè ê ñâîåìó äåëó. Âèêòîðèíà ñîñòîÿ ëà èç ÷åòûðåõ áàëîâ ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà ëîâå íèé, â èçó ÷åíè è ñâÿ òîé ê íèãèòóðíèðîâ, â êîòîðûõ ïðèíèìàëà ñåäüìîé îáùèíû (êàïèòàí Îëåã Áèáëèè. È, êîíå÷íî æå, ïîáåä!ó÷àñòèå êàê êàæäàÿ êîìàíäà â öåëîì, Áóðëååâ).òàê è îòäåëüíûå åå ó÷àñòíèêè. Êàæäûé Íî íà ýòîì èãðà íå çàêîí÷èëàñü! Þëèÿ Äûìàðüèìå ë âî çìî æíî ñòü ïðî ÿâè òü ñ âîè Âåäóùèé âèêòîðèíû, Àëåêñàíäð Òþïèí, P.S. Ïåðâîãî ìàÿ õàðüêîâñêàÿçíàíèÿ ïî Åâàíãåëèþ îò Èîàííà. Ê ïîñòàâèë ïåðåä æþðè çàäàíèå íå èç ñáîðíàÿ çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî íàñîæàëåíèþ, òàêîé âîçìîæíîñòè íå ëåãêèõ — âûáðàòü ëó÷øèõ èãðîêîâ, êîíôåðåíöèîííîé âèêòîðèíå ïîáûëî ó áîëåëüùèêîâ, òàê êàê æþðè êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü Õàðüêîâ Åâàíãåëèþ îò Èîàííà.î÷åíü ñòðîãî îòíîñèëîñü êî âñåì íà êîíôåðåíöèîííîéïîäñêàçêàì, êîòîðûå ìîãëè áû õîòü âèêòîðèíå. Ýêñïåðòû îïðå-êàê-òî ïîìî÷ü êîìàíäàì â ñëîæíûõ äåëèëè øåñòåðûõ èãðîêîâ:âîïðîñàõ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, íàøà Îëåãà Áóðëååâà, Åêàòåðèíóìîëîäåæü äåðæàëàñü óâåðåííî è Ðî çó ìí óþ , À ëå êñ àí äð àïîêàçàëà îòëè÷íûå ïîçíàíèÿ. Ìàñ ëåí îãî , Îëü ãó Ôåñ þê, Ïîñëå ïîñëåäíåãî áëèö-òóðíèðà, Âèòà ëèÿ Êè ðäàíà , Âèòà ëèÿêîòîðûé îêàçàëñÿ ðåøàþùèì äëÿ âñåõ Öîâìó. Æåëàåì íàøåéêîìàíä, è ïî ðåçóëüòàòàì íàáðàííûõ ìîëîäåæè áîëüøèõ áëàãîñ-ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÄÅÑÀÍÒÈÐÎÂÀËÈÑÜ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ 25 àïðåëÿ êëóá ñëåäîïûòîâ «Íåáåñíûå æåì÷óæèíû» ã. Äíåïðîïåòðîâñêà ïðîâåë î÷åðåäíóþ àêöèþ ïîä íàçâàíèåì«Ýêîëîãè÷åñêèé äåñàíò». Ëþäè, ïðîæèâàþùèå â äîìå, äâîð êîòîðîãî îáëàãîðàæèâàëè ñëåäîïûòû, óæå äàâíî çíàþòðåáÿò, òàê êàê ýòî íå ïåðâàÿ àêöèÿ ïîäîáíîãî ðîäà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà âîçíèêíîâåíèÿ êëóáà ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåìïîìîãàþò áåëèòü äåðåâüÿ è áîðäþðû, êðàñèòü äåòñêèå êà÷åëè è ëàâî÷êè, óáèðàòü òåððèòîðèþ. Æèòåëè áëèæàéøèõäîìîâ èõ âñåãäà âñòðå÷àëè ñ ðàäîñòüþ è â áëàãîäàðíîñòü ïîèëè ðîìàøêîâûì ÷àåì ñ ïå÷åíüåì. Íàø êëóá áûë îðãàíèçîâàí 10 èþëÿ ïî ÿâ ëå íè þ êë óá à ñë åä îï ûò îâ , â ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå íàøèâîê.2008 ãîäà. Òîãäà íà ñëåäîïûòñêîì îáùèíó ïðèøëè íåñêîëüêî ñåìåé ñ Ñåé÷àñ â ïëàíàõ êëóáà ó÷àñòèå âëàãåðå ïîä íàçâàíèåì «Îñòðîâ îòêðî- äå òü ìè ïî äð îñ òê îâ îã î âî çð àñ òà . ñîöèàëüíîé ìèññèîíåðñêîé ïðîãðàì-âåíèé» ïàñòîð íàøåé îáùèíû Âëàäèñ- Âïîñëåäñòâèè ýòè äåòè ñòàëè ÷ëåíàìè ìå «Êðà¿íà çäîðîâ’ÿ», ïîõîä ñ íàâûêà-ëàâ Ìàòþõèí è îáúåäèíèë ïîäðîñòêîâ êëóáà. Âñåãî ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ, ìè îðèåíòèðîâàíèÿ â ëåñ, âûñòóïëåíèåâ îäíó êîìàíäó – êëóá «Íåáåñíûå ÷åðåç êëóá ïðîøëî 17 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ íà òî ðæåñòâ àõ, ï îñâÿùå ííûõ 110-æåì÷óæ èíû». Èç ëàãåðÿ ïîäðîñ òêè è âçðîñëûõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ëåòèþ öåðêâè ÀÑÄ â Äíåïðîïåòðîâ-ïðèåõàëè óæå ñ íîâîé öåëüþ, ìûñëÿìè, êëóáå ÷èñëèòñÿ 11 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ ñêîé îáëàñòè. À òàê æå ðåáÿòà ãîòîâÿò-èäåÿìè, ïëàíàìè è äèðåêòîðîì – 3 âçðîñëûõ íàñòàâíèêà. ñÿ ê î÷å ðåäíîì ó ñëåäî ïûòñêî ìóÎêñàíîé Øåéêî. 3 ìàðòà â îáùèíå áûëî ïðîâåäåíî ëàãåðþ, à íàñòàâíèêè êëóáà ê ïîõîäó Ìíîãî òðóäíîñòåé è «ïîäâîäíûõ òîðæåñòâåííîå ñëåäîïûòñêîå ñëóæå- ïî Êðûìó ïåðâîé êàòåãîðèè ñëîæíîñ-êàìíåé» âñòðå÷àëîñü êëóáó â ïåðâûé íèå, ãäå áûë ïîñâÿùåí â ñëåäîïûòû òè.ãîä æèçíè. Ýòî è íå îïûòíîñòü â î÷åíü ñìûøëåíûé ïîäðîñòîê - Ñàøà Ðóêîâîäñòâ î êëóáà óâåð åíî, ÷òîîðãàíèçàöèè çàíÿòèé, íàëàæèâàíèå Ãîæà. äåòè è ïîäðîñòêè êëóáà – ýòî íåîòíîøåíèé äðóã ñ äðóãîì, æåëàíèå âñ¸ Åñòü â êëóáå è îäèí èñêàòåëü ïðè- áóäóùåå, à íàñòîÿùåå öåðêâè.îñòàâèòü è íå ïðèëàãàòü óñèëèé. Íî êëþ÷åíèé – Îëÿ Áîðòíèê. Íåñìîòðÿ íàáë àã îä àð ÿ Ãî ñï îä ó è ïî ää åð æê å òî, ÷òî åé âñåãî 8 ëåò, îíà ó÷àñòâóåò âî Àëåêñàíäð Áîðòíèêîáùèíû, êîòîðàÿ ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿëà âñå õ ìåð îïð èÿò èÿõïîÿâëåíèå êëóáà, ìíîãèå òðóäíîñòè êëóáà â ìåñòå èáûëè ïðåîäîëåíû. íàðàâíå ñî ñëåäîïû-  2009ã. äèðåêòîðîì êëóáà ñòàëà òàìè, è î÷åíü æäåòÍàòàëüÿ Áîðòíèê, à çàìåñòèòåëåì ñâîåãî 10-ëåòèÿ,äèðåêòîðà - Àíæåëà Êîðÿêî, êîòîðàÿ ÷òîáû òàêæå îäåòüòàêæå âûïîëíÿåò ðîëü ìåäðàáîòíèêà â óæå íå áîðäîâûé, àêëóáå è îáó÷àåò ðåáÿò, êàê ïðàâèëüíî æåëòûé, êàê ñîëíöå,îêàçàòü ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü. ãàëñòóê.Áîëüøîé ðàäîñòüþ áûëî ïîñâÿùåíèå â Õî÷åòñÿ îòìåòèòü,ñëåäîïûòû è ïðèíÿòèå â êëóá ñòàðøåãî ÷òî âñå ñëåäîïûòû âäüÿêîíà îáùèíû Àëåêñàíäðà Áîðòíè- êëóáå î÷åíü ïûòëèâûåêà, êîòîðûé âûïîëíÿåò ñëóæåíèå è ñ óäîâîëüñòâèåìêàïåëëàíà – äóõîâíîãî íàñòàâíèêà èç ó÷ àþ ò ï ðè ðî äó ,êëóáà. èñêóññòâà è ðåì¸ñëà, Ó êëóáà ïîÿâèëàñü ñâîÿ «ñëåäîïûò- äîìîâîäñòâî,ñêàÿ êîìíàòà», ãäå ïîäðîñòêè ìîãóò ïðèîáðåòàþò ïîõîä-áåç ïîìåõ ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ, íåêîòî- íûå íàâû êè, è êàêðûé èíâåíòàðü, íî ãëàâíîå – æåëàíèå ðåçóëüòàò, íà íàãðàä-÷òî-òî äåëàòü âìåñòå. Áëàãîäàðÿ íîé ëåíòå ó ðåáÿò
  7. 7. 7 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÐÅØÀÞÒ ÏÐÎÁËÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Äíåïðîïåòðîâñêèé êëóá ñëåäîïûòîâ "Ìîëîäûå ëüâû" â ïðîøëîì ãîäó îòìåòèë ñâîå 15-ëåòèå. Ñêîëüêî çà ýòî âðåìÿïðîéäåíî êèëîìåòðîâ äîðîã? Ñêîëüêî ñïåòî ïåñåí è âûó÷åíî ïàìÿòíûõ ñòèõîâ? Ñêîëüêî ñâàðåíî è ñúåäåíî êàøè?Âûïèòî ÷àÿ? Ñêîëüêî î÷èùåíî âîäû è ñîææåíî êîñòðîâ?.. Çà ýòî âðåìÿ âûðîñëî òðè ïîêîëåíèÿ ïîäðîñòêîâ... Èç ñòåííàøåãî êëóáà âûøëè îäèí ïðåñâèòåð, îäèí ñòàðøèé äèàêîí, ìîëîäåæíûå ðóêîâîäèòåëè ìåñòíîãî è ãîðîäñêîãî óðîâíÿ,äåòñêèå è ìóçûêàëüíûå ðóêîâîäèòåëè, çâóêîîïåðàòîðû, à òàêæå íàñòàâíèêè è äèðåêòîðà ñëåäîïûòñêèõ êëóáîâ. Âî ìíîãèõ îáùèíàõ îñòðî ñòîèò ëèäåðàì îòêðûâàòü ïóòü ê çäîðîâüþ ò.ê. ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ðåáÿòà ìîãóòâîïðîñ îòíîøåíèé ìåæäó ìîëîäåæüþ ñâîèì ñâåðñòíè êàì. Îñåíüþ áûëî óéòè (íî ÷àùå âñåãî ïîòîì âîçâðàùà-è ïîäðîñòêàìè. Ó íàñ òîæå òàê áûëî: ïðîâåäåíû äâå òàêèõ ïðîãðàììû: â þòñÿ), à áîëüøå âñåãî, ïðèõîäÿò íîâûåÏî äð îñ òê è òÿ íó ëè ñü ê ìî ëî äå æè Âàñèëüêîâêå è Íîâîìîñêîâñêå Äíåï- ðåáÿòà. Èõ âîçðàñò îò 9 äî 14 ëåò, õîòÿ(õîòå ëè ñêî ðåå ñò àòü ñò àðøå) , à ðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. 25 àïðåëÿ ìû êëóáó óæå 15.ìîëîäåæü îòâîðà÷èâàëàñü îò íèõ (íå ïðîâåëè "Ñòðàíó çäîðîâüÿ" â Âîëîñ- Íî íå äóìàéòå, ÷òî ó íàñ âñå ãëàäêî.èíòåðåñíî ñ "ìàëûøàìè"). Òåïåðü, ñêîì, à 2 ìàÿ â Ñîôèåâêå Äíåïðîïåò- Ó íàñ íå õâ àòàåò íàñ òàâíèêîâ èñëàâà Áîãó, âñå èçìåíèëîñü. Íàøà ðîâñêîé îáëàñòè. 23 ìàÿ ïëàíèðóåòñÿ êàïåëëà íà êëóáà , íåò ïîñ òîÿííîã îìîëîäåæü íà òðåòü ñîñòîèò èç áûâøèõ ïîåçäêà ñ ýòîé æå ïðîãðàììîé â ïîìåùåíèÿ. Ìû ïîñòîÿííî â ìîëèòâåñëåäîïûòîâ è ïðîñèò èíîãäà ïîó÷àñ- Âàñèëüåâêó Çàïîðîæñêîé îáëàñòè, à îòäàåì ñâîè ïðîáëåìû âñåìîãóùåìóòâîâàòü â èõ ñëóæåíèè. Êîãäà æå íàì 28-30 ìàÿ â õîäå þáèëåéíîãî ïàðàäà ëþáÿùåìó Áîãó. È, ãëÿäÿ íà áûâøèõíóæíà êàêàÿ-ëèáî ïîìîùü, îíè íå àä âå íò èç ìà â Ä íå ïð îï åò ðî âñ êî é ñëåäîïûòîâ, ïîÿâëÿåòñÿ íàäåæäà èîòíåêèâàþòñÿ. Òàêèì îáðàçîì ðóøàò- îáëàñòè ïðîâåñòè "Ñòðàíó çäîðîâüÿ" â óâåðåííîñòü íà òî, ÷òî èñòîðèÿ íàøåãîñÿ âîçðàñòíûå ñòåðåîòèïû è îæèâàåò Äíåïðîïåòðîâñêå. Ñàìà ïðîãðàììà êëóáà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî ñëàâíî-öåëîñòíîñòü Òåëà Õðèñòîâà. èíòåðåñíà íå òîëüêî äëÿ æèòåëåé ýòèõ ãî ïðèøåñ òâèÿ íàøåãî Ãîñïîä à è  íàøåé îáùèíå ïðè àêòèâí îì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íî è äëÿ ñàìèõ Ñïàñèòåëÿ.ó÷àñòèè ñëåäîïûòîâ îðãàíèçîâàí Êëóá ó÷àñòíè êîâ. È ìû óæå íå ìî æåìÈñêà òåëå é Ïðèê ëþ÷å íèé, êîòî ðûå, îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî ïðèãëàøåíèÿ. Ìàðèíà Êîâàëü÷óêïåðåðàñòàÿ â ïîäðîñòêîâ, ïëàâíî è Íàø êëóá ïðàê òè-áåçáîëåçíåííî âëèâàþòñÿ â ðÿäû ÷åñêè íè÷åãî íå äåëàåòöåðêîâíîé ìîëîäåæè. Ñëåäîïûòû â îäèíî÷êó.  Äíåïðî-ñîâìåñòíî ñ Èñêàòåëÿìè ðàçíîñÿò ïåòðîâñêå ñóùåñòâóåòãàçåòû "Âå÷íîå ñîêðîâèùå" è "Ìîÿ ÷åòûðå êëóáà ñëåäî-çäîðîâàÿ ñåìüÿ" íà îòâåäåííîì êëóáó ïûòîâ. Ìû î÷åíüó÷àñòêå. Ëþäè óæå îòêëèêàþòñÿ íà äðóæíû, è âû ðåäêîïîäïèñêó ýòèõ ãàçåò. Åñòü ëþäè, íàñ óâèäèòå îòäåëüíî.êîòîðûå íà÷èíàþò îòêðûâàòü ñâîå Ìû äåëèìñÿ è ðàäîñòÿ-ñåðäöå è çàäàâàòü íàáîëåâøèå ìè, è ïðîáëåìàìè. 9-10âîïðîñû. Ìû òàêæå ïðåäëàãàåì ìàÿ ïëàíèðóåì îáùèéïîñèëüíóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü, ïîõîä, ãîòîâèìñÿ êîòêðûâàÿ ëþäÿì ïóòü êî Õðèñòó è ê þáèëåéíîìó ïàðàäó èÖåðêâè. ñëåäîïûòñêîìó Òàêæå ñîâìåñòíî ñ äåòñêèì îòäå- ëàãåðþ.ëîì, ñ Èñêàòåëÿìè è ñ ìîëîäåæüþ, Íà ø êë óá ñå é÷ àññëåäîïûòû àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ñîñòîèò èç äâàäöàòèïðîãðàììå "Ñòðàíà çäîðîâüÿ". Ñëåäî- ñëå äîï ûòî â, íî ýòîïûòû ñòîÿò íà "ñòàíöèÿõ" è ïîìîãàþò ÷èñëî íå ïîñòîÿííîå, ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÅÐÅÒÂÎÐÈÂÑß ÍÀ ̲ѲÎÍÅÐÑÜÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ²äåÿ êîíöåðòó âèíèêëà íå âèïàäêîâî. Á³ëüø³ñòþ áóëà ñïðèéíÿòà ³ ï³äòðèìàíà. Âæå çà òðè òèæí³ äî ïî÷àòêó ôåñòèâàëþáóëè ðîçðîáëåí³ çàïðîøåííÿ (áëèçüêî 400 øòóê) òà àô³øè, ÿê³ áóëè ðîçêëåºí³ â öåðêâàõ ÀÑÄ ì³ñòà Êðèâèé гã. Îäèí ïëàêàòðîçì³ðîì äâîõ ôîðìàò³â À1 – äëÿ âèõîäó â ì³ñòî òà íàãëÿäíî¿ ðåêëàìè êîíöåðòó ï³ä çâóê ã³òàðè òà õðèñòèÿíñüêèõ ï³ñåíü,ðîçäà÷åþ ñâ³æîãî íîìåðó ãàçåòè „Â³÷íèé ñêàðá”. Ïðîñòî òàê ïîäàðîâàí³ ëèñò³âêè ç íàäïèñîì „Òè îñîáëèâèé” ÷è „²ñóñ òåáåëþáèòü” âèêëèêàëè ïîñì³øêó íà îáëè÷÷ÿõ ëþäåé.  óñüîìó â³ä÷óâàëàñÿ Áîæà ëþáîâ. Íàñòàëî äîâãîî÷³êó- îñ³á, ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü – äðóç³ ç âà íå 25 êâ ³ò íÿ . Í à óí³âåðñèòåò³â, çíàéîì³. Áóëî ïðåäñòàâ- ôåñ òèâ àëü ç’¿ õàë èñÿ ëåíî ïîíàä 15 íîìåð³â õóäîæíüî¿ ñï ³â î÷ ³ ê îë åê òè âè ç ñàìîä³ÿëüíîñò³. Ìåëîäåêëàìàö³¿, òð³î, ð³çíèõ ì³ñò òàêèõ, ÿê äóåò, ñîëüí³ íîìåðè, ãðà íà ìóçè÷íèõ ²íãóëåöü, Àïîñòîëîâå. ³íñòðóìåíòàõ íå çàëèøèëà áàéäóæèìè Îñîáèñòî ÿ áóâ î÷åâèä- òèõ, õòî ïðèéøîâ äî ìîëèòîâíîãî öåì ñìà÷íîãî òà áóäèíêó ç³ ñêåïòè÷íèì íàñòðîºì. êàëîð³éíîãî îá³äó, - öå ²ì’ÿ ²ñóñà Õðèñòà áóëî ïðîñëàâëåíå. òîé ÷àñ ïåðåïî÷èíêó Éîãî â³ñòêà ïðîäîâæóº çâó÷àòè â ì³ æ ôå ñò èâ àë åì òà ï³ñíÿõ, ³ñòîð³ÿõ, Ñëîâ³ Áîæîìó. À öå äຠêîí öåð òîì . À òàê îæ ñèëè éòè äàë³, ñï³âàòè, ãðàòè, à îòæå áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíè- æèòè äëÿ Éîãî Ñëàâè... êîì êîíöåðòó. Íà êîíöåðò ïðèéøëî Îëåêñàíäð Ïåðì³íîâ áëèçüêî äåñÿòè íîâèõ
  8. 8. 8 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua ÕÀÐʲÂÑÜÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ Â²Ä²ÄÀ ÁÓÄÈÍÎÊ ÏÐÅÑÒÀвËÈÕ Ó ÕÎÐÎØÅÂÎ Äî Õîðîøåâñüêîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó (Õàðê³âñüêà îáëàñòü) çàâ³òàâàíñàìáëü òðåòüî¿ àäâåíòèñòñüêî¿ ãðîìàäè â Õàðêîâ³. Ïîïðè òå, ùî öå ìóçè÷íèéêîëëåêòèâ, ñï³â íå áóâ ¿õíüîþ ì³ñ³ºþ. Ìåòà â³äâ³äèí áóäèíêó ïðåñòàð³ëèõ – öåáàæàííÿ ìîëîä³ ïîäàðóâàòè ëþäÿì ÷àñòêó Õðèñòîâî¿ ëþáîâ³, ðàä³ñòü, ï³äòðèìêóòà ùèðå ñï³ëêóâàííÿ. Çâ³ñíî, íå îá³éøëîñÿ é áåç ìàòåð- àäðåñàòà ïðîåêòó, âèä³ëåí³ æîâòèì³àëüíèõ ïîäàðóíê³â. Àíñàìáëü ïðèâ³ç êîëüîðîì.äëÿ ëþäåé ïîâàæíîãî â³êó ªâàíãåë³ÿ â³ä Ìîëîä³ ëþäè ïðèâåçëè é â³ä ñåáåÌàðêà, íàäðóêîâàí³ êðóïíèì øðèô- ãî ñò èí ö³ , ùî ïð àâ äà ñî ëî äê ³. ßêò î ì , ò à Á ³ á ë ³ þ ä ë ÿ ³ í â à ë ³ ä ³ â - ðîçïîâ³äàþòü ó÷àñíèêè êîëåêòèâó, âêîëÿñî÷íèê³â (âîíà ì³ñòèòü Íîâèé Çàâ³ò, íèõ º ö³êàâèé ñïîñ³á çáèðàííÿ ãðîøåéÏñàëòèð ³ ïåðø³ ãëàâè êíèãè Áóòòÿ). Öþ äëÿ òàêèõ ïî¿çäîê. Òîé ìóçèêàíò, õòîá³áë ³éíó ë³òå ðàòó ðó ïåðå äàëî äëÿ ñï³çíèâñÿ íà ðåïåòèö³þ á³ëüøå, í³æ íàáóäèíêó ïðåñòàð³ëèõ Ñõ³äíå Ðåã³îíàëü- äåñ ÿòü õâè ëèí , ìóñ èòü çàï ëàò èòèíå Á³áë³éíå Òîâàðèñòâî Óêðà¿íè. Ñëîâî ãð îø îâ èé øò ðà ô. Ïî ñò óï îâ î ö³Áîæå äëÿ ³íâàë³ä³â-êîëÿñî÷íèê³â º øòðàôè íàêîïè ÷óþòüñÿ, ³ òàê èìíîâèì ïðîåêòîì Á³áë³éíîãî Òîâàðèñ- ÷èíîì, àíñàìáëü ìຠìàòåð³àëüíóòâà. Öå âèäàííÿ ìຠñâîþ «ðîäçèíêó»: ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè áóäèíîê ïðå-íà éâ àæ ëè â³ ø³ ì³ ñö ÿ Ñâ ÿù åí íî ãî ñòàð³ëèõ. Ïðîòå ìóçèêàíòè ââàæàþòü,Ïèñàííÿ, ÿê³ ìîæóòü ï³äáàäüîðèòè ùî ãîëîâíà ¿õíÿ ï³ äòðèìêà – öå ³íø³ áàæàþ÷³. Ãîñïîäü, ßêèé äຠ¿ì áàæàííÿ ¿çäèòè â Õî÷à àíñàìáëü íå ïëàíóâàâ ñï³âàòè Õîðîøåâî ³ äàðóâàòè ïîõèëèì ëþäÿì â ãåð³àòðè÷íîìó ïàíñ³îíàò³, âñå æ òàêè ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ. íà ïðîõàííÿ îäí³º¿ æ³íêè, ÿêà ãóëÿëà íà Öå íå ïåðøà ïî¿çäêà àíñàìáëþ â ïîäâ³ð’¿ ïàíñ³îíàòó, âîíè çàñï³âàëè. Õîðîøåâî, àëå ö³ êâ³òíåâ³ â³äâ³äèíè Ìîëîäü âèêîíàëà ï³ñíþ «Äà ñâÿòèòñÿ ñòàëè îñîáëèâèìè. ˳ä³ÿ Ôåäîð³âíà, Èìÿ Òâ ÿê ïîäÿêó Áîãîâ³ çà òó áëàãîñ- àäâåíòèñòêà, ÿêà ìåøêຠó áóäèíêó ëîâåííó ïî¿çäêó. ïðåñòàð³ëèõ, íàäàëà ìîæëèâ³ñòü ìîëîä³ ïðîâåñòè òàì ñóáîòíº áîãîñ- Ãàëèíà Íàéäà ëóæ³ííÿ.  íüîìó ìîãëè âçÿòè ó÷àñòü é äëÿ hopechannel.info  ËÅÒÍÅÌ ËÀÃÅÐÅ ÎÒÄÛÕÀÁÓÄÓÒ ÏÎÇÍÀÂÀÒÜ ÐÅÀËÜÍÓÞ ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ Òåìà ëàãåðÿ "Real life" - ðîæäåíèå, äåòñòâî, øêîëà, êàðüåðà, âçðîñëàÿ æèçíü,çàêàò æèçíè. Êàæäûé äåíü ëàãåðÿ ïîñâÿùåí ñîîòâåòñòâóþùåé òåìå. Ãðóïïûáóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ ñîîòâåòñòâåííî óðîâíþ çíàíèé ó÷àñòíèêà.Ïðåäóñìîòðåíû ãðóïïû äëÿ íà÷èíàþùèõ. Íåçíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà èëèíèçêèé óðîâåíü âëàäåíèÿ èì íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ó÷àñòèÿ â ëàãåðå. 1. çàåçä 27 èþíÿ (Âñ), âûåçä - 4 9. àêöåíò íà ðàçâèòèå äðóæåñ-èþëÿ (Âñ) ïîñëå îáåäà êèõ îòíîøåíèé 2. îòêðûòèå ëàãåðÿ - 27 èþíÿ â 1. ëàãåðü áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî18.00 èäåÿì è ïðèíöèïàì õðèñòèàíñêèõ 3. áàçà îòäûõà ïðÿìî íà áåðåãó ìåæäóíàðîäíûõ ëàãåðåé 6. íåîáõîäèìî âçÿòü ïîñòåëüíîåÀçîâñêîãî ìîðÿ (Áàçà îòäûõà "×àéêà") 2. îáó÷åíèå: çàíÿòèÿ àíãëèéñêî- áåëüå 4. ñòîèìîñòü ïóòåâêè - 780 ãðí. ãî ÿçûê à, ïðîñ ìîòð ôèëü ìîâ íà 7. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëàãåðå íåîáõî-(ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, îáó÷åíèå, àíã ëèé ñêî ì, í åïî ñðå äñò âåí íûé äèìî ñâÿçàòüñÿ ñ ìåíåäæåðàìè ïîó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ëàãåðÿ) êîíòàêò ñ íîñèòåëÿìè ÿçûêà ñëåäóþùèì êîíòàêòíûì òåëåôîíàì: 5. âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ ëàãåðÿ - ñ 3. äèñêóñ ñèè è ñåìèíà ðû íà Äíåïðîïåòðîâñê - 788-46-09,13 ëåò è âûøå (íå òîëüêî äëÿ ìîëîäåæè, àêòóàëüíûå òåìû, îáùåíèå â ãðóïïàõ, 093-10-60-271íî è äëÿ äðóãèõ âîçðàñòîâ) èçó÷åíèå Áèáëèè â êîíòåêñòå ñîâðå- Êðèâîé Ðîã - 401-77-01, 093-541- 6. ïðîæèâàíèå â äîìèêàõ è ìåííîé æèçíè 76-69êîðïóñàõ (êîìíàòû íà ÷åòûðå ÷åëîâå- 4. ïîäúåì - 8.00, îòáîé - 23.00. 5. Õàðüêîâ - 757-93-20, 093-72-768-êà) îòäûõ: ñâîáîäíîå âðåìÿ, êóïàíèå â 72 7. âîä à, ñ âåò íà ò åðð èòî ðèè ìîðå, ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, èãðû, www.elc.in.uaë àã åð ÿ êîíêóðñû, øàðàäû, ñþðïðèçû, Ïðîäàæà ïóòåâîê — äî 16 ìàÿ. 8. òðåõðàçîâîå ïèòàíèå + ñîðåâíîâàíèÿ, ýñòàôåòû, êðóæêè ïîâå÷åðíèé «ïåðåêóñ» èíòåðåñàì. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àäðåñà áîãîñëóæåíèé: Òèðàæ: 650 ýêç. Ðåäêîëëåãèÿ: óë. Êðàñèíà, 3 Õàðüêîâñêèé Äîì Àêò¸ðà Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. Äî 2006 ã . Îïàðèí Àëåêñàíäð Òþïèí Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 äî 12:30 âûõîäèëà ïîä íàçâàíèåì “ÑëîáîæàíñêèåE-mail: balm@ukr.net, Àëåêñåé Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé Óë. Ìèðà, 3 ñò. ì. Òðàêòîðíûé çàâîä âåñòè”. Èçäàåòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 ñðåäñòâà. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.òåë. 8-093-408-73-13 Àíàòîëüåâè÷

×