Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
2010 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

2010 5

 • 469 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. “Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14) ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒΠÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé¹5 (163) Èçäàåòñÿ ñ 2002 ã. www.asd.in.ua ìàé 2010×èòàéòå ÓÐÎÊÈ ÍÅÄÅËÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÄÅÑÀÍÒÈÐÎÂÀËÈÑÜ ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÐÅØÀÞÒ Â Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ÏÐÎÁËÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÉÍîìåðå: ñòð. 4 ñòð. 6 ñòð. 7ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÅ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄËß ÂÑÅÕÊàæäóþ ñóááîòó ñ 17.00 â õàðüêîâñêîì äâîðöå êóëüòóðû «Ìåòàëëèñò» ïðîõîäÿò âñòðå÷è«Øêîëû çäîðîâüÿ». Ñ ïåðâîãî ìàÿ íà÷àëñÿ íîâûé öèêë «Çäîðîâîå ñåðäöå», òåìû êîòîðîãîáóäóò çâó÷àòü äî êîíöà ìåñÿöà. Íà âñòðå÷àõ, êðîìå èíòåðåñíûõ è Êà æä óþ íå äå ëþ íà âñ òð å÷ è âàíèÿ, íî è ïðîñòî âûñëóøàòü ÷åëîâå-ïîçíàâàòåëüíûõ ëåêöèé è êîíñóëüòà- ïðèõîäèëî 5-10 íîâûõ ïîñåòèòåëåé, íå êà, îêðóæèòü åãî çàáîòîé è âíèìàíèåì.öèé, ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå èçìåðåíèÿ ñ÷èòàÿ ïîñòîÿííûõ.  ïîñëåäíþþ èç «Øêîëà çäîðîâüÿ» íóæäàåòñÿ â ïîñâÿ-è òåñòû: èçìåðåíèå âåñà è ðîñòà, ñóááîò ïðîãðàììó ïîñåòèëè áîëåå 30- ùåííûõ ëþäÿõ, ïðàêòèêóþùèõ çäîðî-èçìåðåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è òè ÷åëîâåê, ïðèøåäøèõ âïåðâûå. âûé îáðàç æèçíè, ãîòîâûõ ñëóæèòüïóëüñà, îïðåäåëåíèå èíäåêñà ìàññû Áîëüøèíñòâî ïîñåòèòåëåé èìååò ëþäÿì. Ïðèãëàøàåì Âàñ ê ñîòðóäíè-òåëà, îïðåäåëåíèå ïðîöåíòà æèðîâûõ ñëàáîå ïðåäñòàâëåíèå î ïðèíöèïàõ ÷åñòâó.òêàíåé â îðãàíèçìå, îïðåäåëåíèå çäîðîâüÿ, ïîýòîìó ñ íåïîääåëüíûìâèñöåðàëüíîãî (âíóòðåííåãî) æèðà, èíòåðåñîì ñëóøàåò ëåêöèè è ñòàðà- Ïàñòîð Ðóñëàí Âàëååâ,îï ðå äå ëå íè å ïð îö åí òà ìû øö â åòñÿ âîïëîòèòü â æèçíü ïîëó÷åííûå Åêàòåðèíà Ðîçóìíàÿîðãàíèçìå, îïðåäåëåíèå ðàñõîäà çí àí èÿ . Ê òî ïð îÿ âë ÿå òêàëîðèé â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, èçìåðåíèå óñåðäèå è íàñòîé÷èâîñòü,óðîâíÿ õîëåñòåðèíà è ñàõàðà â êðîâè, óæå íàñëàæäàåòñÿ ïîëîæè-îïðåäåëåíèå áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñ- òåë üíû ìè ðåç óëü òàò àìè .òà, ïðîáû Ãåí÷è è Øòàíãå, ñòåï-òåñò, Ëþäè, êîòîðûå ïðèõîäÿò íàòåñò «Ñîñòîÿíèå ñåðäöà». ýòè â ñòðå ÷è, î òêðû òû è Êàæäûé ïîñåòèòåëü èìååò âîçìîæ- äîáðîæåëàòåëüíû. Êàæäûéíîñòü èñïûòàòü íà ñåáå óäèâèòåëüíóþ ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè èñèëó ìàññàæà. ïåðåæèâàíèÿìè, ðàäîñòÿ-  òå÷åíèå âñåãî ìàÿ ìåñÿöà ãîñòè ìè è ïå÷àëÿìè. Áîëüøèì«Øêîëû çäîðîâüÿ» ïîñëå êàæäîé áëàãîñëîâåíèåì ÿâëÿåòñÿâñòðå÷è áóäóò ïîëó÷àòü ñîöèàëüíóþ âîçì îæíî ñòü îêàç àòü íåïîìîùü â âèäå êðóï, ìàêàðîííûõ òîëüêî ìåäèöèíñêóþèçäåëèé, ìóêè. ïîìîùü âî âðåìÿ îáñëåäî- ÄÅÂßÒÀß ÎÁÙÈÍÀ ÎÒÌÅÒÈËÀ ÄÅÑßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ 3 àïðåëÿ 9-ÿ îáùèíà ã. Õàðüêîâà îòïðàçäíîâàëà äåñÿòèëåòèå. Áûëî ìíîãî ãîñòåé (îêîëî 70 ÷åëîâåê), ïàñòûðè, ñîâåðøàâøèå ñëóæåíèå â Õàðüêîâ-9, ïðåäñòàâèòåëè êîíôåðåíöèè (Ñòåïàí Äðîçä, Àíàòîëèé Ãîñïîäàðåö). ÷ëåíî â öåð êâè ï ðîâåë è åâà íãå- ¹9 ã. Õàðüêîâà, ïåðâûì ïàñòîðîì ëü ñê óþ ïð îã ðà ìì ó â ðà éî íå êîòîðîé ñòàë Àëåêñàíäð Ïåëàõ. àýðîïîðòà. 2 àïðåëÿ 2000 ã. ñîñòîÿ- Îáùèíó ¹9 ìîæíî îõàðàêòåðèçî- ëîñü êðåùåíèå. Îêîëî äåñÿòè âàòü êàê æ èâóþ , äåé ñòâó þùóþ , … ìàðòå 2000ã. Àëåêñàíäð Ïåëàõ è ÷åëîâåê çàêëþ÷èëè çàâåò ñ Ãîñïîäîì. ãîðÿùóþ. Áðàòüÿ è ñåñòðû àêòèâíîÀëåêñåé Ìåëüíèêîâ ïðè ïîääåðæêå  ðåçóëüòàòå áûëà ñîçäàíà îáùèíà ïðîâîçãëàøàëè åâàíãåëüñêóþ âåñòü íà
 • 2. 2 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÒå ðð èò îð èè , ïð èë åæ àù åé ê Òèìîôåé Êèðäàí.  ýòîì ÷åëîâå-àýðîïîðòó. Áû ëè ñîçäàíû äâå êå óäèâèòåëüíî ïåðåïëåòàþòñÿìàëûå ãðóïï û, îäí à èç íè õ òàêèå êà÷åñòâà, êàê âûñîêîìîëîäåæíàÿ. Âñêîðå áðàò ðàçâèòûé èíòåëëåêò, ìóäðîñòü èÀëåêñàíäð áûë íàçíà÷åí ðàéîí- ïðîñòîå, íå ïîêàçíîå òðóäîëþ-íûì ïàñòûðåì, à ðóêîâîäèòåëåì áèå. Áðàò ìîã ïðèéòè â ñóááîòó èîáùèíû ñòàë Àëåêñåé Ìåëüíèêîâ. ñêàçàòü òàêóþ ïðîïîâåä ü, îò Ïðååìíèêîì Àëåêñåÿ Ìåëüíè- êîòîðîé ðàçóì ïðîñòî êèïåë, àêîâà ñòàë Àëåêñàíäð Êîçûðü.  íà ñëåäóþùèé äåíü ïðèäòè èîòâåò íà ìîé âîïðîñ Àëåêñàíäðó: äî ñò è÷ ü òà êî ãî æå óñ ïå õà ,«×òî òåáå áîëüøå âñåãî çàïîìíè- ðàáîòàÿ â ìîëèòâåííîì äîìå.ëîñü çà âðåìÿ òâîåãî ïðåáûâàíèÿ Äë ÿ ìî ëî äå æè ýò îò ïå ðè îäâ 9-é îáùèíå?», îí îòâåòèë, ÷òî ìîæíî îõàðàêòåð èçîâàòü, êàêáîëü øå âñåã î åìó íðàâ èëèñ ü «çîëîòîé âåê», õîòåëîñü áû, ÷òîáìîëîäåæíûå âñòðå÷è. Íðàâèëèñü, îí âíîâü íà÷àëñÿ è íèêîãäà íåïîòîìó ÷òî âñÿ îáùèíà ïðèõîäè- çàêàí÷èâàëñÿ. Ó áðàòà çàìå÷à-ëà íà ìîëîäåæêè. ×ëåíû öåðêâè òåëüíàÿ ñåìüÿ. Êîãäà îíè ïîÿâëÿ-ïðîñòî æàæäàëè îáùåíèÿ ñ Îäåññêîé, Îñíîâû, 28-ãî ì/ð. Áîã þòñÿ â Öåðêâè, âñå çíàþò, ÷òîÁîãîì è äðóã ñ äðóãîì. ùåäðî áëàãîñëîâèë Öåðêîâü â ã. ñåãîäíÿ ìû áóäåì íàñëàæäàòüñÿ  2004 ã. Àëåêñàíäð Êîçûðü óåõàë â Õàðüêîâå: ÷åëîâåê ïðèíÿëî êðåùåíèå, ïåíèåì.Ñîôèåâêó (Äíåïðîïåòðîâñêàÿ áûëè îðãàíèçîâàíû 4-å íîâûå îáùèíû. Ëåòîì 2008ã. Òèìîôåé Êèðäàí ñîîáëà ñòü) ñîâå ðøàò ü ñëó æåíè å, à Äëÿ ìîëîäîé îáùèíû ¹14 ïðèîáðåëè ñâîåé ñåìüåé îòïðàâèëñÿ ñëóæèòüðóêîâîäèòåëåì îáùèíû ñòàë Âëàäè- ìîëèòâåííûé äîì íà óë. Âîëæñêîé, 19Á. Ãîñïîäó â Ïåðâîìàéñêèé, ïàñòûðåì 9-ìèð Çàèêèí. Ýòî òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, À äåâÿòîé ïðèøëîñü ïîæåðòâîâàòü é îáùèíû ñòàë è ÿâëÿåòñÿ èì äî÷åëîâåê, íàõîäÿùèéñÿ â ïîñòîÿííîì ñâîèì ïàñòîðîì. Çàèêèí ïåðåøåë â ñå ãî äí ÿø íå ãî ìî ìå íò à Ìè õà èëïîèñêå íåîáû÷íûõ, èíòåðåñíûõ, íî â îáùèíó Õàðüêîâ-14, à ðóêîâîäèòåëåì Ìèêèòþê. Ýòîò ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ êòîæå âðåìÿ ïðîñòûõ ìåòîäîâ ïðîïî- äåâÿòîé ñòàë Âàëåíòèí Îñòðîâñêèé. èäåàëó âî âñåì.âåäè Åâàíãåëèÿ. Ýòîãî ÷åëîâåêà î÷åíü Ýòîò ÷åëîâåê î÷åíü ëþáèò Áîãà. Äëÿ Íà ïðî òÿæ åíè è âñå ãî ïåð èîä àëþáèò ìîëîäåæü çà åãî äîáðîòó, íåãî íå âàæíî, ãäå îí íàõîäèòñÿ, â ñó ùå ñò âî âà íè ÿ 9- é îá ùè íû í àñîáùèòåëüíîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, áåçîò- Öåðêâè, íà ðàáîòå, äîìà, â òðàíñïîðòå ïîääåðæèâàëè ñâîèìè ìîëèòâàìè èêàçíîñòü. èëè ïðîñòî èäåò ïî óëèöå, îí âñåãäà ïðîïîâåäÿìè Ñòåïàí Äðîçä, Íèêîëàé  èþí å 200 2ã. î áùèí à àêò èâíî ãîòîâ âåçäå è âñåì ðàññêàçûâàòü î Âîðîíþê, ßêîâ Õîìåíêî. Ñïàñèáî âàìó÷àñòâîâàëà â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå- Áîãå, î òîì, ÷òî Îí ñäåëàë äëÿ íåãî. áîëüøîå, áðàòüÿ!íèè ïðîãðàììû Äæîíà Êàðòåðà. Áûëî  2005ã. ïðîèçîøëî îáúåäèíåíèå 9-éðàñïðîñòðàíåíî äåñÿòü òûñÿ÷ ïðèãëà- Îëüãà Ôåñþê è 14-é îáùèí ã. Õàðüêîâà, à ïàñòîðîìñèòåëüíûõ â ðàéîíàõ àýðîïîðòà, óë. îáúåäèíåííîé 9-é îáùèíû ñòàë«ß ÌÎËÞÑÜ, ×ÒÎÁÛ ÍÀØÈ ÎÁÙÈÍÛ ÍÀÏÎËÍÈËÈÑÜ ÌÓÆ×ÈÍÀÌÈ — ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÞÙÈÌÈ ÀËÊÎÃÎËÈÊÀÌÈ È ÍÀÐÊÎÌÀÍÀÌÈ» ß æåíà õèìè÷åñêè çàâèñèìîãî ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì ÿ ñîñòîþ âáðàêå âîò óæå 13-é ãîä. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñâîèì âûçäîðîâëåíèåì ïî12-òè øàãîâîé ïðîãðàììå ñ òåìè, êòî èìååò ñóïðóãîâ àëêîãîëèêîâ èíàðêîìàíîâ. ß ðàáîòàþ ïî ýòîé ïðîãðàììå âòîðîé ãîä, à ñåé÷àñó÷óñü â øêîëå êîíñóëüòàíòîâ ïî õèìè÷åñêîé çàâèñèìîñòè, êîòîðàÿîòêðûëàñü â Ìåëèòîïîëå. Íàõîäÿñü òàì ÷åòûðå íåäåëè â ãîðîäå, ãäå ÿ æèâó, òåïåðüäåêàáðå è ÿíâàðå, ÿ ïðàêòè÷åñêè êàæäóþ íåäåëþ ðàáîòàåòêàæäûé äåíü ïîñåùàëà ãðóïïû ÀÀ, ÍÀ, ãðóïïà Àë-Àíîí äëÿÀë-Àíîí, êîòîðûå ñûãðàëè îãðîìíóþ ðîäñòâåííèêîâ àëêîãîëè-ðîëü â ìîåì âûçäîðîâëåíèè. êî â è íà ðê îì àí îâ . Áî ã Ãðóïïû ïîìîãàþò ðàçîáðàòüñÿ â ïðèâîäèò ëþäåé íà ãðóïïû,ñâîèõ ÷óâñòâàõ, îñîçíàòü, ÷òî ÿ íå ãäå ìû äåëèìñÿ îïûòîì,îäèíîêà â ñâîåé ïðîáëåìå, ÷òî ìîæíî ñèëîé, íàäåæäàìè, îáðå-áûòü ñ÷àñòëèâîé, äàæå èìåÿ çàâèñè- òàåì äóøåâíûé ïîêîé. Íàøó ãðóïïó äåòüìè, ïîñòðîåíèå ñ íèìè äîâåðè-ìîãî ìóæà. Òî, ÷òî ÿ ïîëó÷àþ íà ïîñåùàþò àäâåíòèñòû, ïðåäñòàâèòå- òåëüíûõ îòíîøåíèé, ïîääåðæêà, íî èãð óï ïà õ, ïð îñ òî íå îö åí èì î, òî ëè äðóãîé äåíîìèíàöèè, òóäà ìîãóò âñòðå÷è ñ èõ ðîäñòâåííèêàìè —ïîíèìàíèå, òà ëþáîâü è ïîääåðæêà, òî ïðèäòè âñå æåëàþùèå. ß îáùàþñü ñ áàáóøêàìè, òåòÿìè, ðîäèòåëÿìè, è Áîãóäîâîëüñòâèå è ñ÷àñòüå, êîòîðîå òàê ëþäüìè, êîòîðûå ïðèíàäëåæà ò ê ìîæåò äåéñòâîâàòü â òàêèõ ñëîæíûõèñêàëà — ÿ, íàêîíåö, îáðåëà. äðóãîìó âåðîèñïîâåäàíèþ, íî, ñëóæà ñèòóàöèÿõ. Òàê êàê ìîÿ áîëåçíü ñîçàâèñèìîñòè àëê îãî ëèê àì è íàð êîì àíà ì è èõ ß äóìàþ, ÷òî íàøà Öåðêîâü ìîæåòïðîãðåññèðîâàëà ñ äåòñòâà, ïîòîìó ðîäñòâåííèêàì, ìû è â äàëüíåéøåì ìíîãîå ñäåëàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè —÷òî ÿ èìåëà çàâèñèìîãî îòöà, òî è âî ïë àí èð óå ì ñî òð óä íè ÷à òü â ýò îì ñëóæèòü íàðêîìàíàì è àëêîãîëèêàì èâçðîñëîì âîçðàñòå ÿ íå áûëà ñ÷àñòëè- íàïðàâëåíèè. èõ ñåìüÿì. Âåäü â Óêðàèíå 85% íàñåëå-âà, ñâîåé íóæíîñòè è öåííîñòè íå Íàøà îáùèíà ïîñåùàåò äåòåé â íèÿ — àëêîãîëèêè. Ïðèìåíåíèå 12-îùóùàëà. È äàæå áóäó÷è â àäâåíòè- ïðèþòå. Âñå äåòè — èç ïðîáëåìíûõ øàãîâîé ïðîãðàììû äàåò 90 ñëó÷àåâñòñêîé Öåðêâè 13 ëåò, ÿ ïðàêòè÷åñêè íå ñåìåé. ß çàíèìàþñü ñ ïîäðîñòêàìè, âûçäîðîâëåíèÿ èç 100. Ýòî îãðîìíûéâûçäîðàâëèâàëà ýìîöèîíàëüíî, íå ïëàíèðóþ íåñêîëüêî âñòðå÷ ïî ïðîôè- ïðîöåíò, è íàøà ñïèâàþùàÿñÿ ñòðàíàðàáîòàëà íàä ñîáîé â ýòîé ñôåðå. ëàêòèêå õèìè÷åñêîé çàâèñèìîñòè. Ýòà ìîæåò ñíîâà îáðåñòè òðåçâîñòü, åñëè Ïðîãðàììà 12 øàãîâ ïîìîãàåò æèòü ðà áî òà ïð åä îñ òà âë ÿå ò îã ðî ìí ûå ïðèëîæèòü óñèëèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè.ìíå ïîëíîöåííîé æèçíüþ ñåé÷àñ.  âîçìîæíîñòè — íå òîëüêî îáùåíèå ñ À ýòî è ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû
 • 3. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 3è ãðóïïû ñàìîïîìîùè. Ìîæíî îðãàíè- èì, à äëÿ ýòîãî íóæíî êàê ìîæíî òî êòî æå? ß ìîëþñü, ÷òîáû åùå òûñÿ÷èçîâàòü ãðóïïû ÀÀ, Àë-Àííîí, Àëàòèí áîëüøå çíàòü î õèìè÷åñêîé çàâèñè- ëþäåé íà÷àëè ñâîå âûçäîðîâëåíèå,(äëÿ äåòå é) ïð è êàæ äîé î áùèí å. ìîñòè. Ëèòåðàòóðà ïî ïðîãðàììå 12 ÷òîá û íàø è îáù èíû í àïîë íèëè ñüÃðóïïû – ýòî ìîùíûé èíñòðóìåíò øàãîâ äàåò ýòè çíàíèÿ. âûçäîðàâëèâàþùèìè ìó æ÷èíàìè —ïðèâëå÷åíèÿ ëþäåé â Öåðêîâü. Íàñ- 27—28 ôåâðàëÿ â Êèåâå ïðîõîäèë àëêîãîëèêàìè è íàðêîìàíàìè, êîòî-êîëüêî ÿ çíàþ, ïî÷òè â êàæäîé ñåìüå ôî ðó ì àí îí èì íû õ àë êî ãî ëè êî â, ðûì áûëî áû íå ñòûäíî ðàññêàçàòü îåñòü õèìè÷åñêè çàâèñèìûé ðîäñòâåí- ïîñ âÿù åíí ûé 21 ãîä îâù èíå ýòî é ñâîåé áîëåçíè è î òîì, êàê Áîã ïîêàçàëíèê — àëêîãîëèê èëè íàðêîìàí. È ìû îðãàíèçàöèè â Óêðàèíå. ß òàì áûëà è èì ïóòü âîññòàíîâëåíèÿ.ìîæåì íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî îòíîñèòü- âèäåëà ìíîãî çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, âñÿ ê ýòèì áîëüíûì ëþäÿì è ïîìîãàòü òîì ÷èñëå è àäâåíòèñòîâ. Åñëè íå ìû, Îëüãà ßíêîâè÷ ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ - Íà îôè öèà ëüí îì ñ àéò å ÂÄ Ê - 1 ìà ÿ â - 16 ìàÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ îáëàñòè âlogosinfo.org îòêðûëñÿ ðàçäåë Êîëëåä- ÕÀÐÜÊÎÂÅ Àêèìîâ êå ïðîéäå ò ïðîãðà ììà äëÿæà åâàíãåëüñêîãî ñëóæåíèÿ. Òàì ñîñòîÿëñÿ âåòåðàíîâ è äåòåé âîéíû.ìîæíî çàäàòü âîïðîñ ïñèõîëîãó Ëèäèè ì è ñ ñ è î í å ð- - 22 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîèòñÿÍåéêóðñ (óæå îïóáëèêîâàí ðÿä îòâå- ñêèé êîíöå ðò ãîðîäñêîå ìîëîäåæíîå ñîáðàíèå âòîâ), ïî÷èòàòü ñòàòüè ïñèõîëîãà æèâîé ìóçûêè ìîëèòâåííîì äîìå ïî óë. Ìèðà, 3 âËþáîâè Ñàïû è ïàñòîðà Àëåêñàíäðà â 1 7 : 0 0 â 18:00.Ìåùåðÿêîâà. Ð à ä ì è ð - - 23 ìàÿ â ÊÈÅÂÅ ïî óë. Ëóêüÿíîâñêàÿ, ýêñïîõîëëå, â ä. 9/10à ñîñòîèòñÿ â Óêðàèíñêîé êîíôåðåíö- óíèîííîé êîíôåðåíöèè (ÓÓÊ) ñîñòîèò- çàëå. Ãîñòü ñÿ çàêëþ÷èòåëüíàÿ âèêòîðèíà «Ìèð ïðîãðàììû – Áèáëèè». ñêð èïà ÷êà èç - 29 ìàÿ áóäåò ïðàçäíîâàíèå 120- Àâñòðàëèè ëåòíåãî þáèëåÿ àäâåíòèñòñêîé öåðêâè Ëèíäà Ãèëáåðò. â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ.  ïð îã ðà ìì å - 29 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïëàíèðóåòñÿ áûëè ïðîèçâå- âîäíîå êðåùåíèå â âîäîåìå. Çà äåíèÿ È. Áàõà, ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòü- Ë. Áåòõî âåíà, ñÿ ê ïàñòîðàì îáùèí. Ô. Êðåéñëåðà, Ì. Áðóõà. - 29—30 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, - 8 ìàÿ â î áùèíàõ  îñòî÷íî - 3 ïðîéäåò ñåìèíàð ïî ïðîáëåìå Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè ñ îñòîÿ- õèìè÷åñêîé çàâèñèìîñòè (àëêîãîëèç- ëîñü òîðæåñòâåííîå áîãîñëóæåíèå ìó, íà ðêîìà íèè, ò àáàêî êóðåí èþ). «Äåíü ìàòåðè». Âåäóùèå: Þðèé Êóçüìåíêî — ìàãèñòð - 2 ìàÿ â Êèðèëëîâêå ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ òåîëîãèè, ïàñòîð, ðóêîâîäèòåëü îáëàñòè æåíñêèé êëóá ïðîâåë âñòðå÷ó èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà Óêðàèíñêî- çà ÷àøêîé ÷àÿ äëÿ âåòåðàíîâ è äåòåé ãî óíèîíà, Ðàèñà Êóçüìåíêî — ïñèõî- âîéíû.  ïðîãðàì ìå: ìóçû êàëüíûå ëîã-ðåàáèëèòîëîã, ñåìåéíûé êîíñóëü- - 1 àïðåëÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ íîìåðà è ÷òåíèå ñòèõî òâîðåíèé. òàíò, è Ñåðãåé Ëóöêèé — ìàãèñòðñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ðóêîâîäèòåëåé Ïðèãëàøåííûì âðó÷èëè öâåòû. - 7-10 îá ùå ñò âå íí îã î çä ðà âî îõ ðà íå íè ÿ,ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ â Âîñòî÷íî- ìàÿ ïðîøëà Ïîëåâàÿ Øêîëà â ïàñòîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà çäîðîâüÿÄíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè â Íîâî- Óêðàèíñêîãî óíèîíà. Âðåìÿ ñåìèíà- - 10 àïðåëÿ øåñòàÿ îáùèíà ìî ñê îâ ñê îì ð- íå , ï. Îð ëî âù èí à ðîâ: 29 ìàÿ â 16:00 — 19:00, 30 ìàÿ â 10:00ÊÐÈÂÎÃÎ ÐÎÃÀ îòïðàçäíîâàëà ñâîå 15- «Ëàãåðü çäîðîâüÿ». — 17:00. Ñïðàâêè: 0934087313, 933995ëåòèå. - 11 àïðåëÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ - 9 ìàÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. (Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé).ïðîøåë ôåñòèâàëü ìîëîäåæíîãî Íàðûìñêàÿ, 46 ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à - 29-30 ìàÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ ïî óë.òâîð÷åñòâà. äèðåêòîðîâ êëóáîâ. Àðòåìà, 1 â 17:00 ñîñòîèòñÿ îáëàñòíîé - 17 àïðåëÿ ñâîå 18-ëåòèå îòïðàç- - 12 ìàÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. ôåñòèâàëü ìîëîäåæíîãî òâîð÷åñòâà.äíîâàëà òðåòüÿ îáùèíà ÊÐÈÂÎÃÎ Íàðûìñêàÿ, 46 ñîñòîèòñÿ îáëàñòíàÿ - 4—11 èþíÿ ñîñòîèòñÿ ñëåäîïûò-ÐÎÃÀ. â ñ ò ð å ÷ à ï à ñ ò î ð î â ã . ñêèé ïàëàòî÷íûé ëàãåðü îòäûõà ÂÄÊ â - 1 ìàÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ñîñòîÿëñÿ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè, Íîâî-ôèíàë âèêòîðèíû «Ìèð Áèáëèè» íà - 15 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ñîñòîèòñÿ ìîñêîâñêîì ðàéîíå, ïîñ. Ãâàðäåé-óðîâíå êîíôåðåíöèè. 17 è 18 àïðåëÿ ìóçûêàëüíûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé ñêîì. Ñïðàâêè: 0933907655 (Âëàäèñëàâïðîøëà âèêòîðèíà ïî îáëàñòÿì äíþ Ïîáåäû, â ýêñïîõîëëå "Ðàäìèð" ïî Ìàòþõèí).Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè. óë. Àêàäåìèêà Ïàâëîâà, 271 â 17:00. - 5 èþíÿ ñîñòîèòñÿ â îáùèíàõÏîáåäèòåëè ïîïàäóò íà êîíôåðåíöè- - 15 ìàÿ ïðîéäåò Ìåæäóíàðîäíûé Âîñòî÷íî-Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèèîííóþ âèêòîðèíó. äåíü ñåìüè, âòîðàÿ âñòðå÷à ñåìåéíîãî ñåìåéíàÿ âèêòîðèíà «Ïóòåøåñòâèå ïî - «Ìèññèîíåðñêîå ñëóæåíèå» äëÿ êëóáà. - 15 ìàÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî Áèáëèè ñ àïîñòîëîì Ïàâëîì».ìèññèîíåðîâ ñîñòîÿòñÿ: 2 ìàÿ â óë. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ, 9-à â 10:00 ñîñòî- - 5 èþíÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, 3 âÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. Íàðûìñêàÿ, èòñ ÿ ìîë îäå æíû é ìèñ ñèî íåð ñêè é 16:00 ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü ìîëîäåæ-46, 16 ìàÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, 3, 23 êîí ãðå ññ, íà êîò îðû é ïðè ãëà øåí íîãî òâîð÷åñòâà «Íàä³ÿ º». Ìîëîäåæüìàÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ ïî óë. Àðòåìà, 1 è 30 ðóêîâîäèòåëü ìîëîäåæíîãî ñëóæåíèÿ îò 16-35 ëåò. Íîìèíàöèè: ôîòî, âèäåî,ìàÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ïî óë. Îòòî Áðîçîâ- â Óêð àèíå Âëàä èìèð Âåëå ÷óê ä ëÿ ñîëî, èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêà è ò.ä.ñêîãî, 44. ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ñåìèíàðîâ. - 14—21 èþíÿ íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî
 • 4. 4 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÌîðÿ ñîñòîèòñÿ ëàãåðü óãëóáëåííîãî ïðîæèâàíèÿ â ñóòêè: êàæäóþ ñóááî òó â 17:00 ïðî õîäèòèçó÷åíèÿ Áèáëèè. Ñïèêåðû — ïàñòîðû -320 ãðí. – êîìíàòà ñ óäîáñòâàìè 3 øêîëà çäîðîâüÿ. Âåñü ìàé âî âðåìÿÃåííàäèé ×åáàí, Ðîñòèñëàâ Âîëêîñëàâ- ìåñòà; ëåêöèé áóäåò ïðîõîäèòü ñîöèàëüíàÿñêèé, Âëàäèìèð Ëóêèí. Ìåñòî âñòðå÷è: -72 ãðí. – ìåñòî â êîìíàòå (êîìíàòà ïðîãðàììà – ðàçäà÷à õëåáà è êðóïû.ÍÈ ÊÎ ËÀ Å ÑÊ Àß îá ëà ñò ü, Î÷ àê îâ , íà 3-4 ÷åë.); -  Ìàðãàíöå ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉàâòîâîêçàë. Öåíà: 580 ãðí. äëÿ âçðîñ- -50 ãðí. – ìåñòî â ïàëàòêå ñ êðîâàòÿ- îáëàñòè áûë ïðèîáðåòå í äîì äëÿëûõ, äåòÿì äî äåñÿòè ëåò — 300 ãðí. ìè è îñâåùåíèåì (ñåêöèÿ íà 4 ÷åë.). ìåñòíî é îáùèíû . Ïàñòîð Âèòàëè éÓ÷àñòíèêè áóäóò îáåñïå÷åíû ëåêöèîí- Ïèòàíèÿ òðåõðàçîâîå, âåãåòàðèàí- Ãëàâàöêèé ïëàíèðóåò äåëàòü ðåêî-íûì ìàòåðèàëîì. Ñïðàâêè: ñêîå ïèòàíèå. Áåñïëàòíî. íñòðóêöèþ çäàíèÿ.063 229 986 5, 095 396 542 5 (Ãå ííà äèé Ñêèäêè: Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ -  ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ óæå ïîëòîðà×åáàí). ïîëó÷åíèÿ ñêèäêè ÿâëÿåòñÿ ïðåäîïëà- ìåñÿöà, êàê îðãàíèçîâàëîñü òþðåì- òà 50% îò ñóììû äîãîâîðà. íîå ñëóæåíèå â çîíàõ äëÿ çàêëþ÷åííûõ 1) Íà âðåìÿ îòäûõà ñ 27.05- 21.06 è ñòðîãî ðåæèìà. Íà äàííûé ìîìåíò ñ 26.08- 16.09 – ñêèäêà 40%, ñ 21.06 – ñôîðìèðîâàëèñü ÷åòûðå ãðóïïû èç 11.07 – 30%; áðàòüåâ äëÿ ñëóæåíèÿ â çîíàõ ñòðîãîãî 2) Îòäûõàþùèì òðåòèé è áîëåå ðåæèìà, îêîëî 12 ÷åëîâåê. Ñåñòðû ðàç – 10%; òàêæå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå, õîäÿ íà 3) Õðèñòèàíàì ïî ðåêîìåíäàöèè ñâ èä àí èÿ ê ç àê ëþ ÷å íí ûì , ÷ òî áû Öåðêâè – 5 %. ïåðåäàòü ïîìîùü â âèäå îäåæäû, Ñîòðóäíè÷åñòâî: ìåäèêàìåíòîâ, ïðîäóêòîâ è îáóâè. Ôîðìèðóåì ñåòü ïðåäñòàâèòåëåé.  êîëîíèè â Àïîëëîíîâêå Äíåïðî- Îïëàòà 5% îò ñóììû ïðîäàííûõ ìåñò ïåòðîâñêîé îáëàñòè îáðàçîâàëàñü (íå ìåíüøå 14). ìóæñêàÿ ãðóïïà èç 13 ÷åëîâåê.  Ïî äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ êàæäîé òàêîé ãðóïïå åñòü ñâîé ñòà- - 19 èþíÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. ïðèãëàøàåì ñòðîèòåëåé, ðàáîòíèêîì ðîñòà. Êàæäóþ ñóááîòó äëÿ çàêëþ÷åí-Íàðûìñêàÿ, 46 ïðîéäåò êîíôåðåíöè- â ñòîëîâóþ, ðàáîòíèêîì ïî ïðîãðàììå íûõ ïðîâîäÿò óðîêè ñóááîòíåé øêîëû,îííûé âûïóñêíîé âå÷åð. ðàáîòà (4 ÷àñà) – îòäûõ íà ìàé-èþíü, ïðîïîâåäè è îòâå÷àþò íà âîïðîñû. - 19—26 èþíÿ ñîñòîèòñÿ äåòñêèé èíñòðóêòîðà âåðõîâîé åçäû – êîíþõà,  ñåðåäèíå àïðåëÿ îäèí èç çàêëþ-ëàãåðü îòäûõà ÂÄÊ â Ãåíè÷åñêîì êîëëåêòèâû (2-3 ÷åë.) äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åíí ûõ ïðèí ÿë âîäí îå êðåù åíèå .ðàéîíå, ïîñ. Ãåíãîðêà. Ïðîæèâàíèå â äóõîâíûõ ïðîãðàìì. Àäìèíèñòðàöèÿ òþðüìû äîñòàòî÷íîêîðïóñàõ. Ñïðàâêè: Àëëà Êðàñèëüùèê Ïðîåçä: Ñàìîñòîÿòåëüíî ïîåçäîì áëàãîñêëîííà ê âåðóþùèì è ïðåä-(093-390-76-05). äî ã. Åâïàòîðèè, äàëåå àâòîáóñîì äî ñ. îñòàâèëà äëÿ òàêèõ ñîáðàíèé ïîìåùå- - 26 èþíÿ — 4 èþëÿ ñîñòîèòñÿ Îëåíåâêà. íèå, äëÿ êîòîðîãî áûëè ïðèîáðåòåíûìîëîäåæíûé ëàãåðü îòäûõà ÂÄÊ â Êîíòàêòû ò. 050-657-41-55; 098-384- òåëåâèçîð è DVD-ïðîèãðûâàòåëü, ãäåÃåíè÷åñêîì ðàéîíå, ïîñ. Ãåíãîðêà. 45-05. ïîêàçûâàþò õðèñòèàíñêèå ôèëüìû èÏðîæèâàíèå â êîðïóñàõ. Ñïðàâêè: Àäðåñ: 96440, óë. Ëåíèíà, 32, ñ. âèäåî-ïðîïîâåäè.Àëåêñàíäð Ñëþñàðñêèé (093-390-76- Îëåíåâêà, ×åðíîìîðñêèé ð-í, ÀÐ Êðûì. Âî âòîðîé çîíå — â ñàìîì Äíåïðî-73). ïåòðîâñêå — ñôîðìèðîâàëàñü ãðóïïà - 27 èþíÿ – 4 èþëÿ ñîñòîèòñÿ õðèñòè- èç 15 ÷åëîâåê. Äëÿ òàêèõ ãðóïï ïðîâîäÿòàíñêèé àíãëèéñêèé ëàãåðü «Real life» â îáðÿä Âå÷åðè Ãîñïîäíåé.  ÆåëòûõÏðèàçîâñêîì ðàéîíå ï. Ñòðîãàíîâêà Âîäàõ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòèëàãåðü «×àéêà». ÷ëåíû Öåðêâè øåñòü ëåò íå ïîñåùàëà - 27 èþëÿ – 3 àâãóñòà â ïîñ. Ãåíè÷åñê çàêëþ÷åííûõ, íî òåïåðü ñâÿçü âîçîá-íà Àðàáàòñêîé ñòðåëêå ñîñòîèòñÿ íîâëåíà, è Öåðêîâü ïîëó÷èëà ðàçðåøå-äåòñêèé ëàãåðü äëÿ äåòåé 7-15 ëåò. íèå ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ. Íà ñëåäóþ-Îòâåòñòâåííûå ïî: è ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÎÉ ùåì ñîáðàíèè çàïëàíèðîâàë ìóçû-îáëàñòè Àëëà Êðàñèëüùèê (093-390-76- êàëüíûé êîíöåðò.05), ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß îáëàñòè Îëüãà Êàê-òî ïàñòîð Âëàäèìèð ïðèøåë âÅôèìîâà (ò.063-845-39-73), òþðüìó è âñòðåòèë îäíîãî áûâøåãîÊÐÈÂÎÐÎÆÑÊÈÉ ðåãèîí Àéêóø Àãàñÿí -  ÕÀÐÜÊÎÂÅ âî âòîðîé îáùèíå çàêëþ÷åííîãî, ïîñåùàâøåãî òàêèå(ò.096-228-56-28 è ò. 063-070-70-48). ïðîõîäèò ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà – ãðóïïû. Êàê ðàç â ýòîò äåíü îí ïîëó÷èë - 25-30 àâãóñòà ñîñòîèòñÿ ñåìåéíûé ðàçäà÷à õëåáà è êðóïû äëÿ íóæäàþ- îñâîáîæäåíèå. È îíè âìåñòå ïîåõàëèëàãå ðü «Ìû íóæí û äðóã äðóã ó» â ùèõñÿ.  ïåðâûé ðàç ïðèøëî 43 ÷åëîâå- íà öåðêîâíîå ñîáðàíèå.Ïðèàçîâñêîì ð-íå ñ. Ñòðîãàíîâêà íà êà, âî âòîðîé ðàç – 56 ÷åëîâåê, à â  áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ ïîñåùåíèåáà çå îò äû õà «× àé êà ». Äè ðå êò îð òðåòèé ðàç 65 ÷åëîâåê. Ýòî ïðîãðàììà æåíñêèõ çîí ñòðîãî ðåæèìà. Áûëèñåìåéíîãî îòäåëà Èðèíà Èñàêîâà ïðîõîäèò êàæäûé ïîí åäåëüíèê âî ïðèãëàøåíû ïàñòîðû Äíåïðîïåòðîâ-(093-390-76-99). âòîðîé îáùèíå ñ 17:00-19:00. Ïîìèìî ñêà äëÿ ïðîïîâåäîâàíèÿ, îòêëèêíóëîñü - Õðèñòèàíñêàÿ áàçà îòäûõà ïðåä- ïðîäóêòîâ, ëþäÿì ïðåäëàãàþ ïðîñëó- äåñÿòü ÷åëîâåê.ëàãàåò âñåì æåëàþùèì îòäûõ íà øàòü âèäåî-ïðîïîâåäè Äàíèèëà×åðíîì ìîðå â ñ. Îëåíåâêà, ×åðíîìîð- Ðåáàíäà. Ïîäãîòîâèëàñêîãî ð-íà, ÀÐ Êðûì. Ñòîèìîñòü -  ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÌ ÄÊ «Ìåòàëëèñò» Àíàñòàñèÿ ÂåðòèêîâàÓÐÎÊÈ ÍÅÄÅËÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ Ïåðâóþ âñòðå÷ó 10 àïðåëÿ ïàñòîð Ñåðãåé Ìîë÷àíîâ ïîñâÿòèë òåìå Ïàñõè:ðàçìûøëÿë î òîì, êàê ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ â ïðàâîñëàâèè, î ïîäãîòîâêå êýòîìó ñîáûòèþ, î Áîæüåì îáðàçå â ÷åëîâåêå è åãî ãðåõîâíîñòè.  çàâåðøåíèèâñòðå÷è ïàñòîð Ìîë÷àíîâ îòâå÷àë íà âîïðîñû. Ïîñëå ñîáðàíèÿ ñîñòîÿëîñü÷àåïèòèå. ÄÅÍÜ ÂÒÎÐÎÉ ñåáÿ òàêèìè ÷óâñòâóåò. Âñòðå÷ó Ýòó âñòðå÷ó âåë ïàñòîð Âëàäèìèð îòêðûëè âåäóùèå Àëèíà Òîëñòûõ èÁëèçíåíêî. Ïðèøëà ìîëîäåæü è òå, êòî Îëåã Êðèâêî. Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ
 • 5. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 515-îé îáùèíû ñïåë íåñêîëüêî ïðîèçâå- íàåäèíå ñ Áîãîì â ñâîåé ïóñòûíå. äðåâíîñòè äëÿ ëþäåé áûëî íîðìàëüíîäåíèé, à òàêæå ñûãðàë îáùåå ïåíèå. Ïîðîé ëþäè íå ïîëó÷àþò ó Áîãà ëèøü ïîñòèòüñÿ. Ñåãîäíÿ ëþäè ðàçó÷èëèñüÊà ê âñ åã äà , Âë àä èì èð Áë èç íå íê î ïîòîìó, ÷òî íå óìåþò ïðîñèòü. Èíîãäà ýòî äåëàòü.  ïîñòå ÷åëîâåê î÷åíüîòêàçàëñÿ îò ìèêðîôîíà, îñòàâèâ ó Áîãà íàäî âûìàëèâàòü ïðîñüáó. ñáëèæàåòñÿ ñ Áîãîì. Ïîñò ïðåäíàçíà-çâóêîîïåðàòîðà áåç ðàáîòû. Òåìîé Ïðèìåð — Äàíèèë, ïðîñèâøèé Áîãà 21 ÷åí äëÿ òîãî, ÷òîáû ñåáÿ óâèäåòü ÷åò÷å.âå÷åðà áûëà «ïóñòûíÿ». äåíü. Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ñêàçàë, ÷òî Òàê ëåã÷å èñïîâåäîâàòü ñâîè ãðåõè.  Âëàäèì èð Àëåê ñååâè÷ ãîâîðè ë î íóæíî êàïèòóëèðîâàòü ïåðåä Áîãîì, ïîñòå íà÷èíàåøü îñîçíàâ àòü ñâîþìûøëåíèè, î òîì, ÷òî äåâÿòü èç äåñÿòè ÷òîáû áûòü â ïóñòûíå, à ïîïàäàòü òóäà ãðåõîâí îñòü, îáîñòðÿ þòñÿ ÷óâñòâà ,áîëåçíåé íà÷èíàåòñÿ â ãîëîâå. Ñîâåòî- ïî ïðèíóæäåíèþ, êàê Èîâ. Îí ïðèçâàë ìûñëè. ×åëîâåê âèäèò òî, ÷åãî ðàíüøåâàë äóìàòü è íå òåðÿòü ìûñëè, õîòÿ áûòü äåò üìè Áîæü èìè, ñòð åìèòüñÿ íå ç àìå ÷àë . Ïå ðåä Áîã îì í óæí îäóìàòü ïîðîé ìîæåò áûòü ñòðàøíî. èñêàòü Ãîñïîäà, ðàçìûøëÿòü î ͸ì è áëàãîãîâåòü. Ê ïîñòó ïîäõîäèòü ñ óìîì,Ãî âî ðè ë îá È îà íí å Êð åñ òè òå ëå , óïîâàòü íà Íåãî. ÷òîáû ñåáå íå íàâðåäèòü.  ïîñòåêîòîðûé ïîäãîòîâèë äîðîãó Õðèñòó, îòêðûâàþòñÿ «êðþ÷êè», ç à êîòîðûåñàì ïðîéäÿ åå äî êîíöà. íå÷èñòûé íàñ óäåðæèâàåò. Áîëüøèå Âñå âåëèêèå ëþäè ïðîøëè ïóñòûíþ. ïîñòû ñîáëþäàòü ìîæíî òåì, ó êîãîÌîèñåé, èäÿ ïî ïóñòûíå â îäèíî÷êó, åå íåò ïðîáëåì ñ æåëóäêîì, ÷òîáû èçïðîøåë. Êîãäà ïîçæå øåë ïî íåé ñ ïîñòà íå óâåçëè íà «ñêîðîé ïîìîùè».ìèëëèîíàìè åâðååâ, ïîãèá. Âî âðåìÿ ïîñòà óõîäÿò øëàêè, îðãà- Ïà ñò îð ïî ñî âå òî âà ë áû âà òü â íèçì îáíîâëÿåòñÿ, è îáÿçàòåëüíî íàäîïóñòûíå, à òî è âîîáùå æèòü â íåé. ïèòü âîäó. Ïîñò îáúÿâëÿëè, êîãäà áûëèÑðàâíèë ÑØÀ ñ äðåâíèì Åãèïòîì, à ïåðåæèâàíèÿ, òðàóð, áîëüøàÿ íóæäà.Óêðàèíó ñ ïóñòûíåé. Ìíîãèå åäóò «â ÄÅÍÜ ÑÅÄÜÌÎÉÅãèïåò» çà ëó÷øåé æèçíüþ, êàê êîãäà-òî Òåìà — ìîëèòâà çà äðóãèõ. Ïðè÷èíàíå âñå åâðåè âûøëè èç Åãèïòà. Ìíîãèì áîëåçíåé – ýòî äóøà, ñòðàäàþùàÿõî÷åòñÿ òóäà âåðíóòüñÿ. äóõîâíî, çàðàæåííàÿ ãðåõîì. Âî âðåìÿ Êîãäà óìåð è âîñêðåñ Õðèñòîñ, áîëåçíè ëþäè ÷àù å èùóò âð à÷åéñëó÷èëîñü çåìëåòðÿñåíèå. Áîã ïðîèç- çåìíûõ, à íå Áîãà. Íàäî ÷àñòî ðàäî-âåë åãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè ïîêàÿëèñü. âàò üñÿ . Êîã äà ÷åë îâå ê ïîñ òîÿ ííîÍî ïîêàÿëèñü åäèíèöû. È ñåãîäíÿ Îí ãðóñòíûé, îí ÷àñòî áîëååò: «óíûëûé ÄÅÍÜ ÏßÒÛÉòðÿñåò çåìëþ, íî ëþäè Åãî íå õîòÿò äóõ ñóøèò êîñòè». Ïðåæäå ÷åì ïðîñèòü Ïðîäîëæàëè «èäòè ïî ïóñòûíå».âñïîìèíàòü è êàÿòüñÿ. ó Áîãà èñöåëåíèå, íàäî èñöåëèòü ñâîè Ðàçìûøëÿëè î ïîñòîÿííîé ìîëèòâå è Íå òîëüêî åâðåè õîäèëè ïî ïóñòûíå, ìîçãè. Ðàñïðàâ èòü ïëå÷è è íà÷àòü âçûâàíèè ê Áîãó. Ïàñòîð Ìîë÷àíîâíî è ñàì Áîã. È âñ¸ ëó÷øåå ðîæäàåòñÿ â óëûáàò üñÿ. Ïàñòîð Ìîë÷àí îâ ðàñ- ãîâîðèë, ÷òî ìîëèòüñÿ íàäî âåçäå — âïóñòûíå, íàïðèìåð, Áîæèé Çàêîí. ñì îò ðå ë âî ïð îñ åë åî ïî ìà çà íè ÿ, ìåòðî, ìàðøðóòêå, òðîëëåéáóñå. Áëèçíåíêî ïðèçâàë áûòü ìûñëÿùèìè ñêàçàâ, ÷òî ñíà÷àëà íóæíî ïîêîí÷èòü ñ Êîãäà ÷åëîâåê ìîëèòñÿ, Ñàòàíå òÿæåëîëþäüìè è ìîëèòüñÿ îá òîì, ÷òîáû îáèäàìè — ïðèìèðèòüñÿ ñî âñåìè åãî îäîëåòü. Ìîëèòâà ïîìîãàåò íàìîñòàâàòüñÿ òàêîâûìè. ëþäüìè, äàæå åñëè êòî-òî èç ýòèõ áîðîòüñÿ ñ èñêóøåíèÿìè. Åñëè áóäåòå Ïî çàâåðøåíèè âå÷åðà êàæäûé ìîã ëþäåé æèâåò çà 300 êì. îò âàñ. Èíîãäà ìîëèòüñÿ, íè îäíà ìèðñêàÿ ïåñíÿ âçàä àòü ïàñ òîð ó âî ëíó þùè é åã î ìîëèòâà åëåîïîìàçàíèÿ ïîìîãàåò ìàðøðóòêå íå ïðèöåïèòñÿ ê âàì. Íàäîâîïðîñ. ÷åðåç ìèíóòû, èíîãäà ÷åðåç äíè, ìîëèòü Áîãà êàê Äàíèèë, è êàê Èçðàèëü Ñåãîäíÿøíþþ âñòðå÷ó âíîâü áóäåò ìåñÿö, ïîëãîäà, ãîä. Ìîëèòâà äîëæíà áîðîòüñÿ çà Åãî áëàãîñëîâåíèå. Äàíèèëïðîâîäèòü Ñåðãåé Ìîë÷àíîâ. áûòü óñèëåííîé è íåîòñòóïíîé — ìîëèëñÿ 21 äåíü, ïîêà Áîã íå îòâåòèë ÄÅÍÜ ÒÐÅÒÈÉ íàñòîÿùåé ìîëèòâîé ïðàâåäíèêà. åìó. Ñåãîäíÿ òèøèíà ìíîãèõ ëþäåé Ìîë÷àíîâ ïðîäîëæèë òåìó ïóñòûíè. ÄÅÍÜ ÂÎÑÜÌÎÉ ñâîäèò ñ óìà. À ñ Áîãîì ÷àùå íàäîÏðèçâàë ÷àùå ìîëèòüñÿ. Ñåðãåé ïðèâåë Ïîäâîäÿ èòîãè, Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ îñòàâàòüñÿ íàåäèíå. Îòâåòû ó Áîãàñòàòèñòèêó, ñîãëàñíî êîòîðîé ìíîãèå ãîâîðèë î ìóçûêå. Î äîâåðèè Áîãó. Î íàäî «âûðûâàòü», êàê Èàêîâ. Êîãäà÷ëåíû öåðêâè ìîëÿòñÿ âñåãî 3-7 ìèíóò â áëàã îñëî âåíè ÿõ. Î òîì, ÷òî íàäî íàó÷èìñÿ ýòîìó, íàó÷èìñÿ ïîëó÷àòü.äåíü. Îí ïðèâåë ïðèìåð Õðèñòà, ïîñòîÿííî ñëàâèòü Ãîñïîäà. Î êðåùå- Ïî íåîòñòóïíîé ïðîñüáå ìû äàåìêîòîðûé óìîëÿë Îòöà î äóõ îâíûõ íèè. ×òî Áîã äåëàåò ÷óäåñà, êîãäà Ãîñïîäó ïðàâî äåéñòâîâàòü â íàøåéïîáåäàõ. Íî÷ü ìîëèëñÿ ïåðåä òåì, êàê î÷åíü òÿæåëî. Êîãäà âñ¸ ãëàäêî, ÷óäåñ æèçíè.ïîøåë ïî âîäå. Äâà äíÿ ìîëèëñÿ ïåðåä íå áûâàåò. Ïðèâåë â ïðèìåð Ãåäåîíà, ÄÅÍÜ ØÅÑÒÎÉòåì, êàê âîñêðåñèë Ëàçàðÿ. ñêàçàâ, ÷òî êòî ïðîéäåò «ïóñòûíþ», òîò Òåìà — ïîñò. Ðàññìîòðåëè âèäû Ìîë÷àíîâ ðàçìûøëÿë òàêæå î óâèäèò Áîãà. ïîñòîâ è ïðè÷èíû ïîñòà. Áîã ãðåõïóñòûíå Èîâà è åãî èñïûòàíèÿõ, ïðîùàåò, íî âñå ðàâíî íàêàçûâàåò. Áîãñêàçàâ, ÷òî èíîãäà íàäî îñòàâàòüñÿ Àíäðåé Öûáàêîâ Äàâèäà ïðîñòèë, íî íàêàçàíèå áûëî.  ²ÊÒÎÐÈÍÀ ÒÐÈÂÀª 17 êâ³òíÿ ï³ä äàõîì äðóãî¿ àäâåíòèñòñüêî¿ ãðîìàäè Êðèâîãî Ðîãà ç³áðàëàñÿìîëîäü, ÿê³é íå áàéäóæà äîñòîâ³ðí³ñòü, ïðàâèëüí³ñòü òà ³ñòèíí³ñòü Ñëîâà Áîæîãî.Ñàìå â öåé äåíü â Êðèâîìó Ðîç³ ïðîõîäèëà â³êòîðèíà ïî êíèç³ ªâàíãåë³ÿ â³ä ²âàíà.Áóëè ñòâîðåí³ ÷îòèðè êîìàíäè: «Êîâ÷åã», «Âîãíèê», «²âàíîâö³» òà «Ëàíü». Îñòàííÿâèáîðîëà ïåðåìîãó, à ì³æ áàëàìè äâîõ ïåðåäîñòàíí³õ ð³çíèöÿ ñêëàëà ëèøå ï’ÿòüî÷îê. Êîìàíäà «Êîâ÷åã» çàéíÿëà ïî÷åñíå ÷åòâåðòå ì³ñöå. Ïèòàííÿ ðîçä³ëèëèñÿ íà ãðóïè: òåêñò ãëèáøå êîïàºø.íàïàì’ÿòü, ÷èñëà, ì³ñöåâ³ñòü òà ³íø³, òà Äð óã èé òó ð çì àã àí ü (ê îí ôå ð-ïî ì³ð³ âàæêîñò³: â³ä 20 äî 80 áàë³â çà åíö³éíèé) áóäå ïðîõîäèòè ïåðøîãî êîìàíäè ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Õàðêîâà,ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü. гçíîìàí³òí³ òðàâíÿ íà áàç³ ÷åòâåðòî¿ ãðîìàäè. Çàïîð³ææÿ òà ³íøèõ ì³ñò.çàâäàííÿ, à ¿õ áóëî ÷îòèðè äëÿ êîæíî¿ Â³ä îðãà í³çà òîð³ â î÷³ê óþòü ñÿ íàêîìàíäè, ïîêàçàëè, ùî Ñëîâî Áîæå, ÿê ð³âåíü ñêëàäí³ø³ ïèòàííÿ ïî òðóäàõ Îëåêñàíäð Ïåðì³íîâòîé êîëîäÿçü — âîäà ÷èñò³øà, ùî Äóõà Ïðîðîöòâà. Áóäåìî ðàä³ â³òàòè
 • 6. 6 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÎÁËÀÑÒÍÀß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ  ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÎÁÎØËÀÑÜ ÁÅÇ ÏÎÄÑÊÀÇÎÊ «Ó êàêèõ âîðîò íàõîäèëàñü êóïàëüíÿ Âèôåçäà?», «Êòî èç ñåñòåð Ëàçàðÿ âûøåë íàâñòðå÷ó Èèñóñó?» Ýòè è ìíîãèåäðóãèå âîïðîñû áûëè ïðåäñòàâëåíû íà âèêòîðèíå ïî Åâàíãåëèþ îò Èîàííà, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà 17 ñåíòÿáðÿ â ã. Õàðüêîâå. íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå òðè êîìàíäû, ïðåäñòàâèâøèå 2, 7, 8 è 9 îáùèíû è, êîíå÷íî æå, æþðè, áåç êîòîðîãî íå ïðîõîäèòíè îäíà âèêòîðèíà.  åãî ñîñòàâ âîøëè ïàñòîðû Þðèé Øåëêóíîâ, Ïåòð Ïîïåëèøêî, Âèòàëèé Áåãàñ, Åâãåíèé Ìóëåíêî,êîòîðûå îòâåòñòâåííî ïîäîøëè ê ñâîåìó äåëó. Âèêòîðèíà ñîñòîÿ ëà èç ÷åòûðåõ áàëîâ ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà ëîâå íèé, â èçó ÷åíè è ñâÿ òîé ê íèãèòóðíèðîâ, â êîòîðûõ ïðèíèìàëà ñåäüìîé îáùèíû (êàïèòàí Îëåã Áèáëèè. È, êîíå÷íî æå, ïîáåä!ó÷àñòèå êàê êàæäàÿ êîìàíäà â öåëîì, Áóðëååâ).òàê è îòäåëüíûå åå ó÷àñòíèêè. Êàæäûé Íî íà ýòîì èãðà íå çàêîí÷èëàñü! Þëèÿ Äûìàðüèìå ë âî çìî æíî ñòü ïðî ÿâè òü ñ âîè Âåäóùèé âèêòîðèíû, Àëåêñàíäð Òþïèí, P.S. Ïåðâîãî ìàÿ õàðüêîâñêàÿçíàíèÿ ïî Åâàíãåëèþ îò Èîàííà. Ê ïîñòàâèë ïåðåä æþðè çàäàíèå íå èç ñáîðíàÿ çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî íàñîæàëåíèþ, òàêîé âîçìîæíîñòè íå ëåãêèõ — âûáðàòü ëó÷øèõ èãðîêîâ, êîíôåðåíöèîííîé âèêòîðèíå ïîáûëî ó áîëåëüùèêîâ, òàê êàê æþðè êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü Õàðüêîâ Åâàíãåëèþ îò Èîàííà.î÷åíü ñòðîãî îòíîñèëîñü êî âñåì íà êîíôåðåíöèîííîéïîäñêàçêàì, êîòîðûå ìîãëè áû õîòü âèêòîðèíå. Ýêñïåðòû îïðå-êàê-òî ïîìî÷ü êîìàíäàì â ñëîæíûõ äåëèëè øåñòåðûõ èãðîêîâ:âîïðîñàõ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, íàøà Îëåãà Áóðëååâà, Åêàòåðèíóìîëîäåæü äåðæàëàñü óâåðåííî è Ðî çó ìí óþ , À ëå êñ àí äð àïîêàçàëà îòëè÷íûå ïîçíàíèÿ. Ìàñ ëåí îãî , Îëü ãó Ôåñ þê, Ïîñëå ïîñëåäíåãî áëèö-òóðíèðà, Âèòà ëèÿ Êè ðäàíà , Âèòà ëèÿêîòîðûé îêàçàëñÿ ðåøàþùèì äëÿ âñåõ Öîâìó. Æåëàåì íàøåéêîìàíä, è ïî ðåçóëüòàòàì íàáðàííûõ ìîëîäåæè áîëüøèõ áëàãîñ-ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÄÅÑÀÍÒÈÐÎÂÀËÈÑÜ Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ 25 àïðåëÿ êëóá ñëåäîïûòîâ «Íåáåñíûå æåì÷óæèíû» ã. Äíåïðîïåòðîâñêà ïðîâåë î÷åðåäíóþ àêöèþ ïîä íàçâàíèåì«Ýêîëîãè÷åñêèé äåñàíò». Ëþäè, ïðîæèâàþùèå â äîìå, äâîð êîòîðîãî îáëàãîðàæèâàëè ñëåäîïûòû, óæå äàâíî çíàþòðåáÿò, òàê êàê ýòî íå ïåðâàÿ àêöèÿ ïîäîáíîãî ðîäà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà âîçíèêíîâåíèÿ êëóáà ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåìïîìîãàþò áåëèòü äåðåâüÿ è áîðäþðû, êðàñèòü äåòñêèå êà÷åëè è ëàâî÷êè, óáèðàòü òåððèòîðèþ. Æèòåëè áëèæàéøèõäîìîâ èõ âñåãäà âñòðå÷àëè ñ ðàäîñòüþ è â áëàãîäàðíîñòü ïîèëè ðîìàøêîâûì ÷àåì ñ ïå÷åíüåì. Íàø êëóá áûë îðãàíèçîâàí 10 èþëÿ ïî ÿâ ëå íè þ êë óá à ñë åä îï ûò îâ , â ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå íàøèâîê.2008 ãîäà. Òîãäà íà ñëåäîïûòñêîì îáùèíó ïðèøëè íåñêîëüêî ñåìåé ñ Ñåé÷àñ â ïëàíàõ êëóáà ó÷àñòèå âëàãåðå ïîä íàçâàíèåì «Îñòðîâ îòêðî- äå òü ìè ïî äð îñ òê îâ îã î âî çð àñ òà . ñîöèàëüíîé ìèññèîíåðñêîé ïðîãðàì-âåíèé» ïàñòîð íàøåé îáùèíû Âëàäèñ- Âïîñëåäñòâèè ýòè äåòè ñòàëè ÷ëåíàìè ìå «Êðà¿íà çäîðîâ’ÿ», ïîõîä ñ íàâûêà-ëàâ Ìàòþõèí è îáúåäèíèë ïîäðîñòêîâ êëóáà. Âñåãî ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ, ìè îðèåíòèðîâàíèÿ â ëåñ, âûñòóïëåíèåâ îäíó êîìàíäó – êëóá «Íåáåñíûå ÷åðåç êëóá ïðîøëî 17 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ íà òî ðæåñòâ àõ, ï îñâÿùå ííûõ 110-æåì÷óæ èíû». Èç ëàãåðÿ ïîäðîñ òêè è âçðîñëûõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ëåòèþ öåðêâè ÀÑÄ â Äíåïðîïåòðîâ-ïðèåõàëè óæå ñ íîâîé öåëüþ, ìûñëÿìè, êëóáå ÷èñëèòñÿ 11 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ ñêîé îáëàñòè. À òàê æå ðåáÿòà ãîòîâÿò-èäåÿìè, ïëàíàìè è äèðåêòîðîì – 3 âçðîñëûõ íàñòàâíèêà. ñÿ ê î÷å ðåäíîì ó ñëåäî ïûòñêî ìóÎêñàíîé Øåéêî. 3 ìàðòà â îáùèíå áûëî ïðîâåäåíî ëàãåðþ, à íàñòàâíèêè êëóáà ê ïîõîäó Ìíîãî òðóäíîñòåé è «ïîäâîäíûõ òîðæåñòâåííîå ñëåäîïûòñêîå ñëóæå- ïî Êðûìó ïåðâîé êàòåãîðèè ñëîæíîñ-êàìíåé» âñòðå÷àëîñü êëóáó â ïåðâûé íèå, ãäå áûë ïîñâÿùåí â ñëåäîïûòû òè.ãîä æèçíè. Ýòî è íå îïûòíîñòü â î÷åíü ñìûøëåíûé ïîäðîñòîê - Ñàøà Ðóêîâîäñòâ î êëóáà óâåð åíî, ÷òîîðãàíèçàöèè çàíÿòèé, íàëàæèâàíèå Ãîæà. äåòè è ïîäðîñòêè êëóáà – ýòî íåîòíîøåíèé äðóã ñ äðóãîì, æåëàíèå âñ¸ Åñòü â êëóáå è îäèí èñêàòåëü ïðè- áóäóùåå, à íàñòîÿùåå öåðêâè.îñòàâèòü è íå ïðèëàãàòü óñèëèé. Íî êëþ÷åíèé – Îëÿ Áîðòíèê. Íåñìîòðÿ íàáë àã îä àð ÿ Ãî ñï îä ó è ïî ää åð æê å òî, ÷òî åé âñåãî 8 ëåò, îíà ó÷àñòâóåò âî Àëåêñàíäð Áîðòíèêîáùèíû, êîòîðàÿ ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿëà âñå õ ìåð îïð èÿò èÿõïîÿâëåíèå êëóáà, ìíîãèå òðóäíîñòè êëóáà â ìåñòå èáûëè ïðåîäîëåíû. íàðàâíå ñî ñëåäîïû-  2009ã. äèðåêòîðîì êëóáà ñòàëà òàìè, è î÷åíü æäåòÍàòàëüÿ Áîðòíèê, à çàìåñòèòåëåì ñâîåãî 10-ëåòèÿ,äèðåêòîðà - Àíæåëà Êîðÿêî, êîòîðàÿ ÷òîáû òàêæå îäåòüòàêæå âûïîëíÿåò ðîëü ìåäðàáîòíèêà â óæå íå áîðäîâûé, àêëóáå è îáó÷àåò ðåáÿò, êàê ïðàâèëüíî æåëòûé, êàê ñîëíöå,îêàçàòü ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü. ãàëñòóê.Áîëüøîé ðàäîñòüþ áûëî ïîñâÿùåíèå â Õî÷åòñÿ îòìåòèòü,ñëåäîïûòû è ïðèíÿòèå â êëóá ñòàðøåãî ÷òî âñå ñëåäîïûòû âäüÿêîíà îáùèíû Àëåêñàíäðà Áîðòíè- êëóáå î÷åíü ïûòëèâûåêà, êîòîðûé âûïîëíÿåò ñëóæåíèå è ñ óäîâîëüñòâèåìêàïåëëàíà – äóõîâíîãî íàñòàâíèêà èç ó÷ àþ ò ï ðè ðî äó ,êëóáà. èñêóññòâà è ðåì¸ñëà, Ó êëóáà ïîÿâèëàñü ñâîÿ «ñëåäîïûò- äîìîâîäñòâî,ñêàÿ êîìíàòà», ãäå ïîäðîñòêè ìîãóò ïðèîáðåòàþò ïîõîä-áåç ïîìåõ ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ, íåêîòî- íûå íàâû êè, è êàêðûé èíâåíòàðü, íî ãëàâíîå – æåëàíèå ðåçóëüòàò, íà íàãðàä-÷òî-òî äåëàòü âìåñòå. Áëàãîäàðÿ íîé ëåíòå ó ðåáÿò
 • 7. 7 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÐÅØÀÞÒ ÏÐÎÁËÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Äíåïðîïåòðîâñêèé êëóá ñëåäîïûòîâ "Ìîëîäûå ëüâû" â ïðîøëîì ãîäó îòìåòèë ñâîå 15-ëåòèå. Ñêîëüêî çà ýòî âðåìÿïðîéäåíî êèëîìåòðîâ äîðîã? Ñêîëüêî ñïåòî ïåñåí è âûó÷åíî ïàìÿòíûõ ñòèõîâ? Ñêîëüêî ñâàðåíî è ñúåäåíî êàøè?Âûïèòî ÷àÿ? Ñêîëüêî î÷èùåíî âîäû è ñîææåíî êîñòðîâ?.. Çà ýòî âðåìÿ âûðîñëî òðè ïîêîëåíèÿ ïîäðîñòêîâ... Èç ñòåííàøåãî êëóáà âûøëè îäèí ïðåñâèòåð, îäèí ñòàðøèé äèàêîí, ìîëîäåæíûå ðóêîâîäèòåëè ìåñòíîãî è ãîðîäñêîãî óðîâíÿ,äåòñêèå è ìóçûêàëüíûå ðóêîâîäèòåëè, çâóêîîïåðàòîðû, à òàêæå íàñòàâíèêè è äèðåêòîðà ñëåäîïûòñêèõ êëóáîâ. Âî ìíîãèõ îáùèíàõ îñòðî ñòîèò ëèäåðàì îòêðûâàòü ïóòü ê çäîðîâüþ ò.ê. ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ðåáÿòà ìîãóòâîïðîñ îòíîøåíèé ìåæäó ìîëîäåæüþ ñâîèì ñâåðñòíè êàì. Îñåíüþ áûëî óéòè (íî ÷àùå âñåãî ïîòîì âîçâðàùà-è ïîäðîñòêàìè. Ó íàñ òîæå òàê áûëî: ïðîâåäåíû äâå òàêèõ ïðîãðàììû: â þòñÿ), à áîëüøå âñåãî, ïðèõîäÿò íîâûåÏî äð îñ òê è òÿ íó ëè ñü ê ìî ëî äå æè Âàñèëüêîâêå è Íîâîìîñêîâñêå Äíåï- ðåáÿòà. Èõ âîçðàñò îò 9 äî 14 ëåò, õîòÿ(õîòå ëè ñêî ðåå ñò àòü ñò àðøå) , à ðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. 25 àïðåëÿ ìû êëóáó óæå 15.ìîëîäåæü îòâîðà÷èâàëàñü îò íèõ (íå ïðîâåëè "Ñòðàíó çäîðîâüÿ" â Âîëîñ- Íî íå äóìàéòå, ÷òî ó íàñ âñå ãëàäêî.èíòåðåñíî ñ "ìàëûøàìè"). Òåïåðü, ñêîì, à 2 ìàÿ â Ñîôèåâêå Äíåïðîïåò- Ó íàñ íå õâ àòàåò íàñ òàâíèêîâ èñëàâà Áîãó, âñå èçìåíèëîñü. Íàøà ðîâñêîé îáëàñòè. 23 ìàÿ ïëàíèðóåòñÿ êàïåëëà íà êëóáà , íåò ïîñ òîÿííîã îìîëîäåæü íà òðåòü ñîñòîèò èç áûâøèõ ïîåçäêà ñ ýòîé æå ïðîãðàììîé â ïîìåùåíèÿ. Ìû ïîñòîÿííî â ìîëèòâåñëåäîïûòîâ è ïðîñèò èíîãäà ïîó÷àñ- Âàñèëüåâêó Çàïîðîæñêîé îáëàñòè, à îòäàåì ñâîè ïðîáëåìû âñåìîãóùåìóòâîâàòü â èõ ñëóæåíèè. Êîãäà æå íàì 28-30 ìàÿ â õîäå þáèëåéíîãî ïàðàäà ëþáÿùåìó Áîãó. È, ãëÿäÿ íà áûâøèõíóæíà êàêàÿ-ëèáî ïîìîùü, îíè íå àä âå íò èç ìà â Ä íå ïð îï åò ðî âñ êî é ñëåäîïûòîâ, ïîÿâëÿåòñÿ íàäåæäà èîòíåêèâàþòñÿ. Òàêèì îáðàçîì ðóøàò- îáëàñòè ïðîâåñòè "Ñòðàíó çäîðîâüÿ" â óâåðåííîñòü íà òî, ÷òî èñòîðèÿ íàøåãîñÿ âîçðàñòíûå ñòåðåîòèïû è îæèâàåò Äíåïðîïåòðîâñêå. Ñàìà ïðîãðàììà êëóáà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî ñëàâíî-öåëîñòíîñòü Òåëà Õðèñòîâà. èíòåðåñíà íå òîëüêî äëÿ æèòåëåé ýòèõ ãî ïðèøåñ òâèÿ íàøåãî Ãîñïîä à è  íàøåé îáùèíå ïðè àêòèâí îì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íî è äëÿ ñàìèõ Ñïàñèòåëÿ.ó÷àñòèè ñëåäîïûòîâ îðãàíèçîâàí Êëóá ó÷àñòíè êîâ. È ìû óæå íå ìî æåìÈñêà òåëå é Ïðèê ëþ÷å íèé, êîòî ðûå, îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî ïðèãëàøåíèÿ. Ìàðèíà Êîâàëü÷óêïåðåðàñòàÿ â ïîäðîñòêîâ, ïëàâíî è Íàø êëóá ïðàê òè-áåçáîëåçíåííî âëèâàþòñÿ â ðÿäû ÷åñêè íè÷åãî íå äåëàåòöåðêîâíîé ìîëîäåæè. Ñëåäîïûòû â îäèíî÷êó.  Äíåïðî-ñîâìåñòíî ñ Èñêàòåëÿìè ðàçíîñÿò ïåòðîâñêå ñóùåñòâóåòãàçåòû "Âå÷íîå ñîêðîâèùå" è "Ìîÿ ÷åòûðå êëóáà ñëåäî-çäîðîâàÿ ñåìüÿ" íà îòâåäåííîì êëóáó ïûòîâ. Ìû î÷åíüó÷àñòêå. Ëþäè óæå îòêëèêàþòñÿ íà äðóæíû, è âû ðåäêîïîäïèñêó ýòèõ ãàçåò. Åñòü ëþäè, íàñ óâèäèòå îòäåëüíî.êîòîðûå íà÷èíàþò îòêðûâàòü ñâîå Ìû äåëèìñÿ è ðàäîñòÿ-ñåðäöå è çàäàâàòü íàáîëåâøèå ìè, è ïðîáëåìàìè. 9-10âîïðîñû. Ìû òàêæå ïðåäëàãàåì ìàÿ ïëàíèðóåì îáùèéïîñèëüíóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü, ïîõîä, ãîòîâèìñÿ êîòêðûâàÿ ëþäÿì ïóòü êî Õðèñòó è ê þáèëåéíîìó ïàðàäó èÖåðêâè. ñëåäîïûòñêîìó Òàêæå ñîâìåñòíî ñ äåòñêèì îòäå- ëàãåðþ.ëîì, ñ Èñêàòåëÿìè è ñ ìîëîäåæüþ, Íà ø êë óá ñå é÷ àññëåäîïûòû àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ñîñòîèò èç äâàäöàòèïðîãðàììå "Ñòðàíà çäîðîâüÿ". Ñëåäî- ñëå äîï ûòî â, íî ýòîïûòû ñòîÿò íà "ñòàíöèÿõ" è ïîìîãàþò ÷èñëî íå ïîñòîÿííîå, ÊÐÈÂÎвÇÜÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÅÐÅÒÂÎÐÈÂÑß ÍÀ ̲ѲÎÍÅÐÑÜÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ²äåÿ êîíöåðòó âèíèêëà íå âèïàäêîâî. Á³ëüø³ñòþ áóëà ñïðèéíÿòà ³ ï³äòðèìàíà. Âæå çà òðè òèæí³ äî ïî÷àòêó ôåñòèâàëþáóëè ðîçðîáëåí³ çàïðîøåííÿ (áëèçüêî 400 øòóê) òà àô³øè, ÿê³ áóëè ðîçêëåºí³ â öåðêâàõ ÀÑÄ ì³ñòà Êðèâèé гã. Îäèí ïëàêàòðîçì³ðîì äâîõ ôîðìàò³â À1 – äëÿ âèõîäó â ì³ñòî òà íàãëÿäíî¿ ðåêëàìè êîíöåðòó ï³ä çâóê ã³òàðè òà õðèñòèÿíñüêèõ ï³ñåíü,ðîçäà÷åþ ñâ³æîãî íîìåðó ãàçåòè „Â³÷íèé ñêàðá”. Ïðîñòî òàê ïîäàðîâàí³ ëèñò³âêè ç íàäïèñîì „Òè îñîáëèâèé” ÷è „²ñóñ òåáåëþáèòü” âèêëèêàëè ïîñì³øêó íà îáëè÷÷ÿõ ëþäåé.  óñüîìó â³ä÷óâàëàñÿ Áîæà ëþáîâ. Íàñòàëî äîâãîî÷³êó- îñ³á, ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü – äðóç³ ç âà íå 25 êâ ³ò íÿ . Í à óí³âåðñèòåò³â, çíàéîì³. Áóëî ïðåäñòàâ- ôåñ òèâ àëü ç’¿ õàë èñÿ ëåíî ïîíàä 15 íîìåð³â õóäîæíüî¿ ñï ³â î÷ ³ ê îë åê òè âè ç ñàìîä³ÿëüíîñò³. Ìåëîäåêëàìàö³¿, òð³î, ð³çíèõ ì³ñò òàêèõ, ÿê äóåò, ñîëüí³ íîìåðè, ãðà íà ìóçè÷íèõ ²íãóëåöü, Àïîñòîëîâå. ³íñòðóìåíòàõ íå çàëèøèëà áàéäóæèìè Îñîáèñòî ÿ áóâ î÷åâèä- òèõ, õòî ïðèéøîâ äî ìîëèòîâíîãî öåì ñìà÷íîãî òà áóäèíêó ç³ ñêåïòè÷íèì íàñòðîºì. êàëîð³éíîãî îá³äó, - öå ²ì’ÿ ²ñóñà Õðèñòà áóëî ïðîñëàâëåíå. òîé ÷àñ ïåðåïî÷èíêó Éîãî â³ñòêà ïðîäîâæóº çâó÷àòè â ì³ æ ôå ñò èâ àë åì òà ï³ñíÿõ, ³ñòîð³ÿõ, Ñëîâ³ Áîæîìó. À öå äຠêîí öåð òîì . À òàê îæ ñèëè éòè äàë³, ñï³âàòè, ãðàòè, à îòæå áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíè- æèòè äëÿ Éîãî Ñëàâè... êîì êîíöåðòó. Íà êîíöåðò ïðèéøëî Îëåêñàíäð Ïåðì³íîâ áëèçüêî äåñÿòè íîâèõ
 • 8. 8 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua ÕÀÐʲÂÑÜÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ Â²Ä²ÄÀ ÁÓÄÈÍÎÊ ÏÐÅÑÒÀвËÈÕ Ó ÕÎÐÎØÅÂÎ Äî Õîðîøåâñüêîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó (Õàðê³âñüêà îáëàñòü) çàâ³òàâàíñàìáëü òðåòüî¿ àäâåíòèñòñüêî¿ ãðîìàäè â Õàðêîâ³. Ïîïðè òå, ùî öå ìóçè÷íèéêîëëåêòèâ, ñï³â íå áóâ ¿õíüîþ ì³ñ³ºþ. Ìåòà â³äâ³äèí áóäèíêó ïðåñòàð³ëèõ – öåáàæàííÿ ìîëîä³ ïîäàðóâàòè ëþäÿì ÷àñòêó Õðèñòîâî¿ ëþáîâ³, ðàä³ñòü, ï³äòðèìêóòà ùèðå ñï³ëêóâàííÿ. Çâ³ñíî, íå îá³éøëîñÿ é áåç ìàòåð- àäðåñàòà ïðîåêòó, âèä³ëåí³ æîâòèì³àëüíèõ ïîäàðóíê³â. Àíñàìáëü ïðèâ³ç êîëüîðîì.äëÿ ëþäåé ïîâàæíîãî â³êó ªâàíãåë³ÿ â³ä Ìîëîä³ ëþäè ïðèâåçëè é â³ä ñåáåÌàðêà, íàäðóêîâàí³ êðóïíèì øðèô- ãî ñò èí ö³ , ùî ïð àâ äà ñî ëî äê ³. ßêò î ì , ò à Á ³ á ë ³ þ ä ë ÿ ³ í â à ë ³ ä ³ â - ðîçïîâ³äàþòü ó÷àñíèêè êîëåêòèâó, âêîëÿñî÷íèê³â (âîíà ì³ñòèòü Íîâèé Çàâ³ò, íèõ º ö³êàâèé ñïîñ³á çáèðàííÿ ãðîøåéÏñàëòèð ³ ïåðø³ ãëàâè êíèãè Áóòòÿ). Öþ äëÿ òàêèõ ïî¿çäîê. Òîé ìóçèêàíò, õòîá³áë ³éíó ë³òå ðàòó ðó ïåðå äàëî äëÿ ñï³çíèâñÿ íà ðåïåòèö³þ á³ëüøå, í³æ íàáóäèíêó ïðåñòàð³ëèõ Ñõ³äíå Ðåã³îíàëü- äåñ ÿòü õâè ëèí , ìóñ èòü çàï ëàò èòèíå Á³áë³éíå Òîâàðèñòâî Óêðà¿íè. Ñëîâî ãð îø îâ èé øò ðà ô. Ïî ñò óï îâ î ö³Áîæå äëÿ ³íâàë³ä³â-êîëÿñî÷íèê³â º øòðàôè íàêîïè ÷óþòüñÿ, ³ òàê èìíîâèì ïðîåêòîì Á³áë³éíîãî Òîâàðèñ- ÷èíîì, àíñàìáëü ìຠìàòåð³àëüíóòâà. Öå âèäàííÿ ìຠñâîþ «ðîäçèíêó»: ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè áóäèíîê ïðå-íà éâ àæ ëè â³ ø³ ì³ ñö ÿ Ñâ ÿù åí íî ãî ñòàð³ëèõ. Ïðîòå ìóçèêàíòè ââàæàþòü,Ïèñàííÿ, ÿê³ ìîæóòü ï³äáàäüîðèòè ùî ãîëîâíà ¿õíÿ ï³ äòðèìêà – öå ³íø³ áàæàþ÷³. Ãîñïîäü, ßêèé äຠ¿ì áàæàííÿ ¿çäèòè â Õî÷à àíñàìáëü íå ïëàíóâàâ ñï³âàòè Õîðîøåâî ³ äàðóâàòè ïîõèëèì ëþäÿì â ãåð³àòðè÷íîìó ïàíñ³îíàò³, âñå æ òàêè ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ. íà ïðîõàííÿ îäí³º¿ æ³íêè, ÿêà ãóëÿëà íà Öå íå ïåðøà ïî¿çäêà àíñàìáëþ â ïîäâ³ð’¿ ïàíñ³îíàòó, âîíè çàñï³âàëè. Õîðîøåâî, àëå ö³ êâ³òíåâ³ â³äâ³äèíè Ìîëîäü âèêîíàëà ï³ñíþ «Äà ñâÿòèòñÿ ñòàëè îñîáëèâèìè. ˳ä³ÿ Ôåäîð³âíà, Èìÿ Òâ ÿê ïîäÿêó Áîãîâ³ çà òó áëàãîñ- àäâåíòèñòêà, ÿêà ìåøêຠó áóäèíêó ëîâåííó ïî¿çäêó. ïðåñòàð³ëèõ, íàäàëà ìîæëèâ³ñòü ìîëîä³ ïðîâåñòè òàì ñóáîòíº áîãîñ- Ãàëèíà Íàéäà ëóæ³ííÿ.  íüîìó ìîãëè âçÿòè ó÷àñòü é äëÿ hopechannel.info  ËÅÒÍÅÌ ËÀÃÅÐÅ ÎÒÄÛÕÀÁÓÄÓÒ ÏÎÇÍÀÂÀÒÜ ÐÅÀËÜÍÓÞ ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ Òåìà ëàãåðÿ "Real life" - ðîæäåíèå, äåòñòâî, øêîëà, êàðüåðà, âçðîñëàÿ æèçíü,çàêàò æèçíè. Êàæäûé äåíü ëàãåðÿ ïîñâÿùåí ñîîòâåòñòâóþùåé òåìå. Ãðóïïûáóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ ñîîòâåòñòâåííî óðîâíþ çíàíèé ó÷àñòíèêà.Ïðåäóñìîòðåíû ãðóïïû äëÿ íà÷èíàþùèõ. Íåçíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà èëèíèçêèé óðîâåíü âëàäåíèÿ èì íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ó÷àñòèÿ â ëàãåðå. 1. çàåçä 27 èþíÿ (Âñ), âûåçä - 4 9. àêöåíò íà ðàçâèòèå äðóæåñ-èþëÿ (Âñ) ïîñëå îáåäà êèõ îòíîøåíèé 2. îòêðûòèå ëàãåðÿ - 27 èþíÿ â 1. ëàãåðü áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî18.00 èäåÿì è ïðèíöèïàì õðèñòèàíñêèõ 3. áàçà îòäûõà ïðÿìî íà áåðåãó ìåæäóíàðîäíûõ ëàãåðåé 6. íåîáõîäèìî âçÿòü ïîñòåëüíîåÀçîâñêîãî ìîðÿ (Áàçà îòäûõà "×àéêà") 2. îáó÷åíèå: çàíÿòèÿ àíãëèéñêî- áåëüå 4. ñòîèìîñòü ïóòåâêè - 780 ãðí. ãî ÿçûê à, ïðîñ ìîòð ôèëü ìîâ íà 7. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëàãåðå íåîáõî-(ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, îáó÷åíèå, àíã ëèé ñêî ì, í åïî ñðå äñò âåí íûé äèìî ñâÿçàòüñÿ ñ ìåíåäæåðàìè ïîó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ëàãåðÿ) êîíòàêò ñ íîñèòåëÿìè ÿçûêà ñëåäóþùèì êîíòàêòíûì òåëåôîíàì: 5. âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ ëàãåðÿ - ñ 3. äèñêóñ ñèè è ñåìèíà ðû íà Äíåïðîïåòðîâñê - 788-46-09,13 ëåò è âûøå (íå òîëüêî äëÿ ìîëîäåæè, àêòóàëüíûå òåìû, îáùåíèå â ãðóïïàõ, 093-10-60-271íî è äëÿ äðóãèõ âîçðàñòîâ) èçó÷åíèå Áèáëèè â êîíòåêñòå ñîâðå- Êðèâîé Ðîã - 401-77-01, 093-541- 6. ïðîæèâàíèå â äîìèêàõ è ìåííîé æèçíè 76-69êîðïóñàõ (êîìíàòû íà ÷åòûðå ÷åëîâå- 4. ïîäúåì - 8.00, îòáîé - 23.00. 5. Õàðüêîâ - 757-93-20, 093-72-768-êà) îòäûõ: ñâîáîäíîå âðåìÿ, êóïàíèå â 72 7. âîä à, ñ âåò íà ò åðð èòî ðèè ìîðå, ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, èãðû, www.elc.in.uaë àã åð ÿ êîíêóðñû, øàðàäû, ñþðïðèçû, Ïðîäàæà ïóòåâîê — äî 16 ìàÿ. 8. òðåõðàçîâîå ïèòàíèå + ñîðåâíîâàíèÿ, ýñòàôåòû, êðóæêè ïîâå÷åðíèé «ïåðåêóñ» èíòåðåñàì. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àäðåñà áîãîñëóæåíèé: Òèðàæ: 650 ýêç. Ðåäêîëëåãèÿ: óë. Êðàñèíà, 3 Õàðüêîâñêèé Äîì Àêò¸ðà Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. Äî 2006 ã . Îïàðèí Àëåêñàíäð Òþïèí Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 äî 12:30 âûõîäèëà ïîä íàçâàíèåì “ÑëîáîæàíñêèåE-mail: balm@ukr.net, Àëåêñåé Ìàêñèì Áàëàêëèöêèé Óë. Ìèðà, 3 ñò. ì. Òðàêòîðíûé çàâîä âåñòè”. Èçäàåòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 ñðåäñòâà. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.òåë. 8-093-408-73-13 Àíàòîëüåâè÷