โครงร่างวิทยานิพนธ์ นายปรัชญา จันตา

5,753 views
5,515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงร่างวิทยานิพนธ์ นายปรัชญา จันตา

 1. 1. นายปรัชญา จันตา รหัสนิสิต 5214653140 นิสิตปริญญาโท ( ภาคพิเศษ ) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดขั้นสูง และความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. 2. ความสำคัญและปัญหาของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมในปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
 3. 3. <ul><li>การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่ อย่างไร </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>มีผลต่อทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 </li></ul><ul><li>หรือไม่ อย่างไร </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>มีผลต่อความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้น </li></ul><ul><li>มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่ อย่างไร </li></ul>
 4. 4. <ul><li>เพื่อศึกษาผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul>
 5. 5. <ul><li>วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>ทักษะการคิดขั้นสูง </li></ul><ul><li>ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต </li></ul>
 6. 6. รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มที่ศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 7. 7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ </li></ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบนิเวศ </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 แบบวัดทักษะการคิดขั้นสูง </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3 แบบวัดความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ </li></ul></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต </li></ul></ul>
 8. 8. การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>ชี้แจงวัตถุประสงค์และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ทดสอบก่อนเรียน </li></ul><ul><li>ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง ระบบนิเวศ </li></ul><ul><li>เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ ทำการทดสอบหลังเรียน </li></ul><ul><li>ตรวจให้คะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ </li></ul>
 9. 9. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>หาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) </li></ul><ul><li>หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยใช้สูตรการหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก </li></ul><ul><li>หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 20 </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) </li></ul>

×