Sikap Kita Terhadap Al-Quran

5,964 views
5,698 views

Published on

Pengkajian ayat-ayat Al-quran Secara tematik. Tema: Al-Quran harus dibaca, Al-Quran harus diterjemahkan kedalam bahasanya masing-masing, Al-Quran harus dipelajari dengan penafsiran dengan maksud memahami kandungannya dan Al-Quran harus dilaksanakan, diamalkan dan di syiarkan secara terus menerus hingga ajal menjelang.

3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
193
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sikap Kita Terhadap Al-Quran

 1. 1. ApaYang Telah Kita Perbuat Terhadap al-Quran www.baitulamin.org
 2. 2. www.baitulamin.org
 3. 3. [Q[QS 54:17]: ]Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan AlQuran untuk pelajaran … www.baitulamin.org
 4. 4. Dengan Cara Apa ALLAHmemudahkan al-Qur’an i ? d hk l Q ’ itu? www.baitulamin.org
 5. 5. [Q[QS 44:58]: ]Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itudengan bahasamu supaya mereka mendapatpelajaran. www.baitulamin.org
 6. 6. [QS 61:2-3]:[2] H i orang-orang yang b i Hai beriman, mengapakamu mengatakan apa yang tidak kamu g p y gperbuat? [3] Amat besar kebencian di sisi Allahbahwa kamubah a kam mengatakan apa apa yang tidak apa-apa angkamu kerjakan. www.baitulamin.org
 7. 7. 7 Nilai memudahkan Kita Memahami Al-quran www.baitulamin.org
 8. 8. [QS 4: 103]Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), shalat(mu) ingatlah Allah di waktu berdiri di berdiri, waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila k d b l kamu telah merasa aman, l h maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana ( g biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang dit t k waktunya atas orang-orang ditentukan kt t y g yang beriman. www.baitulamin.org
 9. 9. www.baitulamin.org
 10. 10. [QS 14 : 7]Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu Sesungguhnya bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) k d ( k ) kepadamu, d jika k dan k kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya g g ( ), gg y azab-Ku sangat pedih." www.baitulamin.org
 11. 11. www.baitulamin.org
 12. 12. [QS 94 : 5]Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan www.baitulamin.org
 13. 13. [QS 3 159]• Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Allah lah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya k S ki kamu b ik k bersikap keras l i b h ti lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari , j sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan mereka, bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah tekad, kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai www.baitulamin.org
 14. 14. [QS 49:12]: 49 12]Hai orang orang yang beriman, jauhilah orang-orangkebanyakan dari prasangka, sesungguhnyasebagian prasangka it adalah d b i k itu d l h dosa d danj gjanganlah kamu mencari-cari kesalahan orang glain dan janganlah sebagian kamumenggunjing sebagian yang lain. Sukakah lainsalah seorang di antara kamu memakan dagingsaudaranya yang sudah mati? Maka tentulahkamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepadanya.kepada Allah. Sesungguhnya Allah MahaPenerima tobat lagi Maha Penyayang. www.baitulamin.org
 15. 15. [QS 49:11]:Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatukaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) bolehjjadi mereka (y g diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang )(yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita(mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) bolehjadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baikdarid i wanita ( it (yang mengolok-olok) d j l k l k) dan janganlah l hkamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamupanggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruksesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat,maka mereka itulah orang-orang yang zalim. orang orang www.baitulamin.org
 16. 16. [QS 4 : 59]• Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di (Nya), antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka d k kembalikanlah ia kepada Allah ( Q p (Al Quran) dan ) Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman k d All h d h i k b i kepada Allah dan hari kemudian. di Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan g ( g ) lebih baik akibatnya. www.baitulamin.org
 17. 17. Sudahkah Kita MengambilPelajaran?P l j ? www.baitulamin.org
 18. 18. [Q[QS 54:17]: ]Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan AlQuran untuk pelajaran, maka adakah orangyang mengambil pelajaran? www.baitulamin.org
 19. 19. [Q[QS 54:22]: ]Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan AlQuran untuk pelajaran, maka adakah orangyang mengambil pelajaran? www.baitulamin.org
 20. 20. [Q[QS 54:32]: ]Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan AlQuran untuk pelajaran, maka adakah orangyang mau mengambil pelajaran? www.baitulamin.org
 21. 21. [Q[QS 54:40]: ]Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan AlQuran untuk pelajaran, maka adakah orangyang mengambil pelajaran? www.baitulamin.org
 22. 22. Berpaling dari al-Quran p g Q www.baitulamin.org
 23. 23. [QS 20:100-101]:100] B Barang siapa berpaling daripada Al Quran i b li d i d Q maka sesungguhnya ia akan memikul dosa gg yyang besar di hari kiamat, [101] mereka kekal didalam keadaan it Dan amat buruklah dosa itu. b r klahitu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat, www.baitulamin.org
 24. 24. [QS 25:27-30]:27] Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalimmenggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai Aduhaikiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-samaRasul ” 28] Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya akuRasul.(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab (ku).29] S Sesungguhnya di t l h menyesatkan aku dari Al h dia telah tk k d iQuran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia.30] Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya , gg ykaumku menjadikan Al Quran ini suatu yang tidakdiacuhkan". 31] Dan seperti itulah, telah Kami adakandiacuhkan itulahbagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yangberdosa.berdosa Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberipetunjuk dan Penolong. www.baitulamin.org
 25. 25. [QS 43:36]:Barangsiapa yang bB i berpaling dari pengajaran li d i jTuhan Yang Maha Pemurah ( Quran), Kami g (Al Q ),adakan baginya syaitan (yang menyesatkan)maka syaitan it lah yang menjadi teman yang s aitan itulah an anselalu menyertainya. www.baitulamin.org
 26. 26. [QS 20:124]:Dan barangsiapa bD b i berpaling dari peringatan-Ku li d i i K( Q(Al Qur’an), maka sesungguhnya baginya ), gg y g ypenghidupan yang sempit, dan Kami akanmenghimpunkannyamenghimp nkann a pada hari kiamat dalamkeadaan buta“. www.baitulamin.org
 27. 27. [QS 72:17]:Dan barangsiapa yang bD b i berpaling d i li daripperingatan Tuhannya (Al Qur’an), niscaya akan g y ( Q ), ydimasukkan-Nya ke dalam azab yang amatberat.berat www.baitulamin.org
 28. 28. [QS 15:9]:Sesungguhnya K i l h yang menurunkan AlS h Kami-lah kDzikr (Al Quran), dan sesungguhnya Kami ( Q ), gg ybenar-benar memeliharanya. www.baitulamin.org
 29. 29. Mengingkari al-Quran g g Q www.baitulamin.org
 30. 30. [QS 21:50]:Dan Quran ini d l hD Al Q i i adalah suatu ki b kitab(p(peringatan) y g mempunyai berkah y g g ) yang p y yangtelah Kami turunkan. Maka mengapakah kamumengingkarinya?mengingkarin a? www.baitulamin.org
 31. 31. [QS 31:32]:Dan id k dD tidak ada yang mengingkari ayat-ayat i k iKami selain orang-orang y g tidak setia lagi g g yang gingkar. www.baitulamin.org
 32. 32. [QS 6:49]:DanD orang-orang yang mendustakan ayat-ayat d kKami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan , pmereka selalu berbuat fasik. www.baitulamin.org
 33. 33. [QS 107:1-7]: 107:1 7]:[1] Tahukah kamu (orang) yang mendustakan ( g) y gagama? [2] Itulah orang yang menghardik anakyatim [3] dan tidak menganjurkan memberiyatim,makan orang miskin. [4] Maka kecelakaanlahbagi orang-orang yang salat, [5] (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya, [6] orang-orang salatnya [ ]yang berbuat riya, [7] dan enggan (menolongdengan) barang berguna. www.baitulamin.org
 34. 34. Mengapa kita berbuat fasik,mengingkari al-Quran, mendustakan g g Q ,ayat-ayat ALLAH atau mendustakanagama? www.baitulamin.org
 35. 35. 1. Menganggap remeh2. Tidak memahami www.baitulamin.org
 36. 36. [QS 56:75-81]: 56 75 81][75] Maka Aku bersumpah dengan tempatberedarnya bintang-bintang. [76] Sesungguhnyasumpah it adalah sumpah yang b h itu d l h h besar k l kalaukamu mengetahui, [77] sesungguhnya Al Quran g , gg yini adalah bacaan yang sangat mulia, [78] padakitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh) [79] tidak Mahfuzh),menyentuhnya kecuali hamba-hamba yangdisucikan. [80] Diturunkan dari Tuhan semestaalam. [ ]alam [81] Maka apakah kamu menganggapremeh saja Al Quran ini?, www.baitulamin.org
 37. 37. [QS 7:179]:Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isineraka Jahanam k b k J h kebanyakan d i ji d k dari jin danmanusia, mereka mempunyai hati, tetapi p y ptidak dipergunakannya untuk memahami(ayat-ayat(ayat ayat Allah) dan mereka mempunyai mata(tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan merekamempunyai telinga (tetapi) tidakdipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayatAllah). Mereka itu sebagai binatang ternak,bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulahorang-orang yang lalai. www.baitulamin.org
 38. 38. [QS 16:108-109]:[108] M Mereka itulah orang-orang yang h i k i l h hati,ppendengaran dan penglihatannya telah g p g ydikunci mati oleh Allah dan mereka itulahoran oran yang lalai [109] Pastilah bah aorang-orang an lalai. bahwamereka di akhirat nanti adalah orang-orangyang merugi. www.baitulamin.org
 39. 39. [QS 17:36]:Dan janganlah kD j l h kamu mengikuti apa yang k ik i kamutidak mempunyai p g p y pengetahuan tentangnya.g ySesungguhnya pendengaran, penglihatan danhati, sem an a ituhati semuanya it akan diminta pertanggung- pertangg ngjawabannya. www.baitulamin.org
 40. 40. [QS 16:78]:Dan AllahD All h mengeluarkan k l k kamu d i perut dari gibumu dalam keadaan tidak mengetahuisesuatu pun, dan Dia memberi kamupendengaran,pendengaran penglihatan dan hati, agar hatikamu bersyukur. www.baitulamin.org
 41. 41. [QS 32:9]:Kemudian Di menyempurnakan dK di Dia k danmeniupkan ke dalam ( p (tubuh)nya ruh ( p ) y (ciptaan)- )Nya dan Dia menjadikan bagi kamupendengaran,pendengaran penglihatan dan hati; (tetapi) hatikamu sedikit sekali bersyukur. www.baitulamin.org
 42. 42. [QS 23:78]:Dan Di l hD Dialah yang telah menciptakan b i k l h i k bagi kamusekalian pendengaran, penglihatan dan hati. p g ,p gAmat sedikitlah kamu bersyukur. www.baitulamin.org
 43. 43. [QS 67:23]:Katakanlah: "Di l h YK k l h "Dia-lah Yang menciptakan kamu i k kdan menjadikan bagi kamu p j g pendengaran, g ,penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikitkamu bersyukur.kam bers k r www.baitulamin.org
 44. 44. Supaya kita termasuk orang yang bersyukur,kita harus memaksimalkan fungsi HATI,PENGLIHATAN d PENDENGARAN kit dan kita,yaitu dengan cara MEMBACA danMEMAHAMI al-Quran www.baitulamin.org
 45. 45. [QS 29:45]:Bacalah apa yang telah diwahyukankepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran), dandirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itumencegah dari (perbuatan perbuatan) keji dan (perbuatan-perbuatan)mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dariibadat ibadat lain).ibadat-ibadat lain) Dan Allah mengetahui apayang kamu kerjakan. www.baitulamin.org
 46. 46. [QS 12:1-2]:[1] Alif l Alif, laam, raa. I i adalah ayat-ayat ki b (Al Ini d l h kitabQuran) y g nyata (dari Allah). [2]Q ) yang y ( )Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa AlQuran den anQ ran dengan berbahasa Arab agar kamu Arab, kammemahaminya. www.baitulamin.org
 47. 47. [QS 43:1-3]:[1] H Miim. [2] D i Ki b (Al Q ) Haa Mii Demi Kitab Quran)yang menerangkan. [3] Sesungguhnya Kamiy g g gg ymenjadikan Al Quran dalam bahasa Arabsupaya kam memahami (n a)s pa a kamu memahami-(nya). www.baitulamin.org
 48. 48. [QS 21:10]:Sesungguhnya telah K i turunkan k dS h l h Kami k kepadakamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat y g y psebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakahkamukam tiada memahaminya? memahamin a? www.baitulamin.org
 49. 49. [QS 2:242]:Demikianlah AllahD iki l h All h menerangkan k d k kepadamuayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya y y y ( y ) p ykamu memahaminya. www.baitulamin.org
 50. 50. Siapa yang Memberi (dan yangDiberi) Kepahaman?Dib i) K h ? www.baitulamin.org
 51. 51. [QS[ 2:269]: ]Allah menganugerahkan al hikmah(kepahaman yang dalam tentang Al Quran danAs Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki.Dan barang siapa yang dianugerahi al hikmahitu, ia benar-benar telah dianugerahi karuniayang b banyak. D h k Dan hanya orang-orang yangberakallah yang dapat mengambil pelajaran y g p g p j(dari firman Allah). www.baitulamin.org
 52. 52. [QS[ 14:52]: ](Al Quran) ini adalah penjelasan yang Qur an)sempurna bagi manusia, dan supaya merekadiberi peringatan dengannya, dan supayamereka mengetahui bahwasanya Dia adalahTuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orangyang b k l mengambil pelajaran. berakal bil l j www.baitulamin.org
 53. 53. [QS[ 12:111]: ]Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ituterdapat pengajaran bagi orang-orang yangmempunyai akal. Al Quran itu bukanlah ceritayang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan dibuat buat,(kitab-kitab) yang sebelumnya danmenjelaskan segala sesuatu, d sebagai j l k l dan b ippetunjuk dan rahmat bagi kaum y g j g yangberiman. www.baitulamin.org
 54. 54. KESIMPULAN1. AL QUR AN harus DIBACA (QS. 29:45; 96:1 3) QUR’AN 96:1-3)2. AL QUR’AN harus diTERJEMAHkan ke dalam bahasanya masing-masing (QS. 30:22; 44:58; 14:4; 19:97; 54: 17, 22, 32, g g (Q ; ; ; ; , , , 40)3. AL QUR’AN harus dipelajari peNAFSIRannya untuk dapat p j p y p MEMAHAMI KANDUNGANnya dengan menggunakan Pendengaran, Penglihatan, Hati Dan Pikiran (QS. 4:59; 3:79; 12:1-2; 43:1-3; 17:36; 7:204-205; 23:78; 16:78; 7:179; 8:22)4. AL QUR’AN harus DILAKSANAKAN (QS. 61:2-3; 2:44) sesuai dengan kesanggupannya masing-masing (QS 2:286; 17:84; d k i i (QS. 2 286 17 84 64:16)5.5 AL QUR’AN harus diSYIARkan dan diSEBARLUASkan (QS 2:174; h diSYIARk d diSEBARLUASk (QS. 2 174 5:67, 99)6.6 Butir 1 s/d 5 harus terus menerus dilaksanakan sampai ajal tiba (QS. 62:10; 4:103; 15:98-99; 50:39-40) www.baitulamin.org

×