Cadangan Aktiviti Projek bagi SBA SPN21

1,727 views
1,647 views

Published on

PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cadangan Aktiviti Projek bagi SBA SPN21

 1. 1. Universiti Brunei Darussalam PL 3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu Pembentangan projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1 Ak Yusran bin Pg Yussof 06B0242 2 Februari 2009
 2. 2. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1
 3. 3. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 1 Gabungjalin Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Catatan bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksanakan kemahiran Diri saya (ms:1-10) i.Menemubual Pelbagai i. Pokok i.Murid dapat i. Seni lukis. i.Menghargai ahli keluarga. aspek keluarga ‘family menghasilkan ahli keluarga. Subtajuk: Mendengar Karangan ii.Sejarah. bahasa tree’ sebuah karangan ii. Senaraikandapat iii.Matema- bertajuk Bertutur Kata nama biodata ahli diajarkan tik ii.Menghor- keluarga saya. i. Kenali keluarga dalam mati keluarga. Membaca saya iv.Sivik ii. murid. menghasi Menyenaraikan iii.Pembentan- lkan Menulis asal usul projek ini iii.Menggunak gan ii. Kenalan antaranya keluarga. an ucapan dilaksanakan baharu kata bertatasusila iii.Menghasilkan setelah kajian nama dan dalam pokok keluarga selesai. karangan. perbualan. dalam bentuk iii. Kenali iv.Kajian menggunakan keluarga iv. Mengenal secara bahan terbuang. keluarga individu. terdekat dan jauh. i.Murid dapat Karangan ii. Diari i.Matematik i. Menghargai i.Mengumpul kehidupan ‘time menghasilkan diri sendiri. pengalaman ii.Sejarah diari dalam line’ manis murid iii.Meningkat ii.Meningkat semenjak lahir bentuk buku atau kan minat manila kad. kan hingga pengetahuan menulis diari. sekarang. ii.Murid dapat bahasa. iii.Mengim- menulis sebuah ii.Mengumpul bas kembali karangan bertajuk gambar murid. pengalaman diri saya. murid semasa iii.Lekatkan kecil. dalam manila kad atau buku.
 4. 4. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 2 Gabung- Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Catatan jalin bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksana- Kenalan kemahiran kan saya (ms:11-14) Subtajuk: Mendengar Kata nama Pelbagai i.Menyenaraik i. i.Sivik i.Menghar- i. Menemu- aspek Bertutur Kata sifat an semua Menyenarai- gai rakan- bual rakan- bahasa i.Kenali biodata rakan- kan kata sifat rakan. rakan. dapat Membaca Kosa kata rakan yang terdapat ii.Seni lukis rakan di bilik diajarkan ii.Mengeratk ii.Projek saya darjah beserta dalam kad dalam an secara Menulis gambar di manila. projek ini silaturrahim individu/ iii.Geografi. antaranya dalam kad sesama kumpulan ii. kata manila. rakan. Mereka iii.Pembenta nama dan kawan kata sifat. iii.Mengena- ngan. ii.Menulis saya li kawan kosa kata dengan lebih yang baru dekat. dipelajari. iii. Ke ii.Agar murid rumah lebih berani kawan iii.Murid dan pandai dapat bargaul membina ayat dengan rakan menggunakan sebaya kata sifat mereka. dengan betul. iv.Membentu k interaksi positif dalam bilik darjah.
 5. 5. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 3 Gabung- Aspek Projek yang Objektif Penyerapa Penyerapan Cara Catatan jalin bahasa dicadangkan n ilmu nilai melaksanakan Cerita kemahiran teladan (ms15-23) Kata sifat i. Lawatan ke i.Menulis i.Menghargai i. Menemubual Pelbagai taman kosa kata. keindahan pekerja Zoo. Subtajuk: Mendengar i.Geografi aspek Kata kerja permainan Negara kita. ii.Menggu- ii.Menghasil- bahasa Negara Brunei Bertutur nakandan ii.Melakukan kan buku dapat Kosa kata bagi i. Pesanan ii.Seni lukis aktiviti yang skrap. menulis diajarkan menghasilkan Membaca datuk bahasa yang berfaedah. dalam iii.Pembentang buku skrap. tepat. iii.Mewujud projek ini -an Menulis kan interaksi antarana iii.Murid ii. Taman yang positif iv.Projek kata sifat dapat permainan individu. dan kata di dalam membina ayat kerja. bilik darjah mengguna- kan kata sifat iii. Cerita dengan betul. datuk Karangan ii.Mengumpul i.Menulis i.Mengerat- i.Menemubual cerita teladan kosa kata. kan ahli keluarga. Kosa kata daripada hubungan ii.Murid dapat i.Sejarah ii.Mengumpul keluarga keluarga. bertutur dan maklumat dari untuk membaca ii.Mengambi pelbagai menghasilkan dengan baik. ii.Sivik l iktibar sumber. dalam bentuk daripada iii.Murid iii.Aktiviti mari kalendar. cerita yang dapat menulis iii.Matema- bercerita. didengar dan sebuah tik. iv.Guru dibaca. karangan menyediakan berdasarkan kalendar untuk cerita teladan murid. v.Projek secara
 6. 6. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 4 Gabungjalin Aspek bahasa Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapa Cara Catatan kemahiran dicadangkan ilmu n nilai melaksanakan Haiwan (ms:24-28) i. Lawatan ke i.Menghasilk i.Geografi i.Menghar- i.Lawatan Pelbagai aspek Zoo Negara an poskad. gai sambil belajar. Subtajuk: Mendengar Kata sifat iii.Matemati bahasa (Lois) bagi binatang. ii.Projek ii.Menggunak k dapat menghasilkan Bertutur an ayat yang iv.Seni lukisii.mewuju secara diajarkan poskad. i. Tempat Kata kerja tepat dkan sikap berpasangan. dalam Membaca tinggal berdasarkan penyayang iii,Pemben- projek haiwan kata sifat. terhadap ini tangan. Menulis Kata nama haiwan. antarany iv.Setelah a kata iii.Bekerja poskad siap, ii. Di Zoo sifat dan -sama murid kata diarahkan kerja. iii. untuk Lawatan mengepos ke Sabah poskad kepada rakan kelas yang lain. Kata tanya ii.Mengumpu i.Menyenarai i.Sains i.Mengumpul l gambar dan kan haiwan maklumat ii.Ilmu alam maklumat mengikut daripada Kata sifat iii.Seni lukis mengenai kumpulan pelbagai haiwan dalam binatang. sumber seperti bentuk laman web, ii.Dapat Kata nama manila kad. temu bual dsb. membina ayat berdasarkan kata tanya dengan betul.
 7. 7. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 5 Gabungjalin Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Catatan kemahiran bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksanakan Haiwan ternakan (ms29-34) i.Menghasil- i.Menghar- i. Menemubual kan tugasan i.Matematik gai binatang. ahli keluarga. Subtajuk Mendengar Kata nama dengan : ii.Menggalak ii.Mengumpul i. Mereka kreatif dan Bertutur -kan mencari bahan dengan model menarik. Kata tanya ii.Perniagaan pekerjaan melukis ternakan. Membaca i.Ternak- ii.Murid yang halal. binatang an datuk dapat ternakan yang iii.Menyeda- Menulis Karangan iii.Sains saya membina dipilih. ri ayat kepentingan iii.Lekatkan mengguna- haiwan gambar Kosa kata iv.Ekonomi ii. kan kata ternakan. binatang tanya Apakah iii.Mewujud- menggunakan dengan makanan v.Seni lukis kan interaksi kotak. betul. haiwan? positif dalam ii.Pembenta- iii.Dapat bilik darjah. ngan menulis dilaksanakan iii. Cuba sebuah setelah projek teka karangan selesai. berdasarkan iii.Projek binatang. kumpulan
 8. 8. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 6 Gabung- Aspek Projek yang Objektif Penyerap- Penyerapan Cara Catatan jalin bahasa dicadangkan an ilmu nilai melaksanakan Haiwan peliharaan kemahiran (ms:35-39) Subtajuk: Mendengar Kata sifat i.Menghasilkan i. Menghasil- i.Sivik i.Menghar- i. Menemubual Pelbagai buku skrap kan buku gai ahli keluarga. ii.Matemat aspek Bertutur berdasarkan skrap. binatang. ik ii.Projek bahasa i.Kasihan Si Kata tanya binatang dapat ii.Menambah iii.Sains individu/ Membaca Tompok peliharaan diajarkan kosa kata ii.Mewujud- pasangan. dalam Menulis Kosa kata iii.Menulis kan sikap iii.Murid projek ini ii.Kucingku ayat yang penyayang/ digalakkan antaranya tepat dan mencari sumber kata sifat simpati. gramatis. melalui internet. dan kata iii. Haiwan tanya. iv.Menghasil- yang cekap Karangan ii.Menghasil- i.Menghasil- i.Seni lukis iii.Bertang- kan buku skrap kan brosur/ kan brosur/ gungjawab bagi projek 1 ii.Sains poster poster dan Kosa kata iii.Perniag bertemakan menghasilkan ii.Mengguna- aan haiwan poster atau kan dan peliharaan. brosur bagi menulis ayat projek 2. yang tepat. v.Pembentangan iii.Murid dapat menulis sebuah karangan berdasarkan haiwan peliharaan.
 9. 9. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 7 Gabungjalin Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Catatan bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksanakan kemahiran Kebersi-han (ms40-43) i. i. i.Sains i. Menghargai Menemubual Menghasil- Subtajuk: Mendengar Kata sifat Pelbag alam sekitar. ahli keluarga. kan brosur i.Brosur/ ai bertemakan ii.Seni ii.Menyeda- ii.Projek Bertutur risalah aspek Kata tanya bertemakan kebersihan. lukis ri i. individu/ bahasa kepentingan pasangan. Utamakan Membaca menjaga ii.Menggun dapat kebersihan. kebersiha kebersihan akan ayat iii. diajar- iii.Murid Menulis Kata kerja n yang tepat. kan digalakkan Geografi dalam iii.Menggu mencari projek Kosa kata -nakan sumber ii. Udara ini. pelbagai melalui bersih sumber. internet. iv.Murid iv.Menghasil- iii. Udara dapat kan brosur/ kotor membina risalah ayat v.Pembentang menggunak -an an kata sifat dengan betul.
 10. 10. Projek yang dicadangkan bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 8 Gabung- Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Catatan jalin bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksanakan Kemudahan kemahira awam n (ms:44-48 i. Poster i. i.Seni lukis i.Menghargai i. Menemubual Pelbagai bertemakan Menghasil- kemudahan ahli keluarga atau aspek Subtajuk: Mendengar Kata nama menjaga kan poster awam. ketua kampung. bahasa ii.Ekonomi kemudahan bertemakan dapat Bertutur ii.Mengelak- awam kemudahan diajarkan i. Jangan Kata tanya kan sikap ii.Projek awam. dalam Membaca rosakkan pemugut. iii.Sivik individu/ projek ini. telefon ii.Menulis iii.Menyedari pasangan. Menulis Kata sifat ayat yang kepentingan tepat kemudahan ii. Mari kita berdasarkan iii.Murid awam. fikirkan kata nama. digalakkan iv.Bertanggun Karangan ii. Brosur i. i.Seni lukis mencari sumber gjawab Menghasil- melalui internet. iii. Nasihat menjaga kan brosur nenek Kosa kata ii.Sivik kemudahan bertemakan awam. kemudahan iv.Menghasilkan awam. poster/brosur. iii.Sejarah ii.Mengum- pul fakta v.Pembentangan yang relevan iv.Matematik iii.Menulis ayat yang gramatis. iv.Menulis sebuah karangan.
 11. 11. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 9 Gabungjalin Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan nilai Cara Catatan kemahiran bahasa dicadangkan ilmu melaksanakan Sayangi alam sekitar (ms: 49-53) i.Mengha- i.Geografi i. Menghargai i. silkan alam sekitar. Menemubual Pelbagai Subtajuk: Mendengar Karangan i.Menghasil- poster ii.Bertanggung- ahli keluarga aspek ii.Seni kan poster/ bertema- lukis. dan guru sains bahasa Bertutur jawab. dapat kan alam dan geografi. i. Taman Kata sifat brosur iii.Mewujud- diajarkan bertemakan sekitar muhibah Membaca ii.Projek dalam kan sikap alam sekitar. ii.Menulis iii.Sains. berkumpulan. projek ini cintakan Menulis Kata ayat yang negara. iii.Murid ii. nama tepat dan iv.Bekerjasama digalakkan Negara gramatis. iv.Ekonomi mencari Brunei . iii.Menye- sumber Darussa- naraikan melalui lam kosa kata. internet. iv.Menulis iv.Menghasil- iii. Sama sebuah kan poster/ tetapi karangan brosur. tidak bertajuk v.Pembenta- serupa menjaga ngan alam sekitar.
 12. 12. Projek bagiProjek yang Objektif Penyerapan Penyerapan tahun 1: penilaian kendalian sekolah Unit 10 Gabungjalin Aspek Cara Catatan bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksanakan kemahiran Cuaca (ms: 54-57) Kata sifat i. Menghasilkan i.Menulis i.Geografi i.Menghar- i. Menemubual Pelbagai aspek buku cuaca ayat yang gai ahli keluarga. Subtajuk Mendengar bahasa (buku skrap). tepat dan : ciptaan ii.Projek dapat Kata nama ii.Sains gramatis. Bertutur tuhan. individu/ diajarkan iii.Menulis ii.Menyedari pasangan. dalam Membaca i. kosa kata ii. projek ini. iii.Seni kebesaran iii.Murid Lebatnya Menghasilkan baharu. lukis tuhan. digalakkan Menulis Karangan lukisan tentang hujan iv.Menggu iii.Bekerjasa- mencari sumber cuaca. -nakan melalui internet. ma pelbagai ii. Banjir iv.Menghasilkan iv.Bertang- sumber. buku skrap/ gungjawab lukisan iii. v.Pembentangan Berhati- hati iv. Cuaca iii.Mereka i.Mengha- i.Mengumpul hari ini Kata tanya model tentang silkan bahan seperti cuaca. tugasan kotak, tisu dsb. dengan ii.Menghasilkan kreatif dan Kata sifat model dengan menarik. bantuan ii.Membin keluarga murid. a ayat iii.Projek dengan berkumpulan. tepat
 13. 13. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 11 Gabungjalin Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Catatan kemahiran bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksanakan Kegiatan masa lapang (ms:58-64) Karangan i. Menghasilkan i.Mengenali i.Seni lukis. i. Supaya i.Projek Kikik layang-layang permainan murid secara yang Subtajuk: Mendengar (kikik) tradisi Brunei. menggunak berpasangan. dihasil- Kata kerja ii.Matematik an masa kan Bertutur ii.Menulis ii.Mengumpul yang boleh i.Hargai ayat yang maklumat. terluang diadakan Membaca masa tepat dan Kata sifat iii. Sejarah iii.Menghasil- dengan aktiviti gramatis. kan lukisan melakukan sebagai Menulis iii.Memberi- kikik. aktiviti kegiatan ii. Layang- kan yang amali. layang iv.Mereka pengalaman berfaedah. terbang model kikik. sebenar tinggi ii.Menghar- v.Pembenta- kepada murid. gai dan ngan iv.Menulis meneruskan iii. vi.Peraduan sebuah permainan Permainan berpulut karangan tradisional tradisional bermain kikik. yang ii.Menghasilkan i.Murid dapat i.Sejarah i. Menemubuali. Murid dicipta oleh menghasilkan poster ahli keluargadigalak- nenek Kata kerja poster bertemakan mengenai kan moyang. bertemakan ii.Matematik permainan permainan melayari iii. Agar permainan tradisional tradisional. laman Kata sifat permainan tradisional web tradisi ii.Menyenarai- negara Brunei. iii.Perniagaa Negara tidak kan permainan sebagai n sumber ii.Dapat Kata tanya dilupakan tradisional. membina ayat maklu- oleh iii.Menghasil- mat. menggunakan generasi kata kerja kan poster. baru. dengan betul.
 14. 14. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 12 Gabung- Aspek Projek yang Objektif Penyerapan Penyerapan Cara Catatan jalin bahasa dicadangkan ilmu nilai melaksanakan Pelancongan kemahiran (ms:65-72) i.Menghasil- Pelbagai i. Brosur i.Geografi i.Menghargai i. Menemubual kan brosur aspek bertemakan keindahan ahli keluarga. Subtajuk: Mendengar Kata sifat tentang bahasa tempat- Brunei. tempat-tempat ii.Ekonomi dapat tempat Bertutur menarik di diajarkan ii.Projek menarik di i. Makan Kata nama negara Brunei. dalam ii.Bekerjasa- berkumpulan Brunei Membaca angin ketiga- iii.Sejarah ma. ii.Menulis tiga perkataan Menulis karangan projek iii.Murid yang tepat dan ii. Dewan ini. iv.Seni lukis iii.Mengetahu digalakkan gramatis. ketibaan i asal usul mencari sumber negara brunei. melalui internet. ii.Menghasil- i.Meningkat- i. Geografi kan kemahiran iii.Ceritakan kan Kata nama lisan dan peta. iv.Menghasilka menulis ii.Seni lukis n projek mengenai Kata tanya maklumat peta. iii.Matematik v.Pembentangan ii.Membina Fahaman ayat menggunakan kata tanya dengan betul. iii.Mengum- i.Mengumpul i.Geografi poskad tempat pul poskad/ Karangan gambar untuk menarik di Brunei. ii.Seni lukis dilekatkan dalam kad ii.Membina Kata tanya manila. ayat dengan tepat dan
 15. 15. Projek bagi penilaian kendalian sekolah tahun 1: Unit 13 Gabung- Aspek Projek yang Objektif Penyerapa Penyerapan Cara Catatan jalin bahasa dicadangkan n ilmu nilai melaksanakan Kenderaan kemahiran (ms:73-75) i.Mengha- i.Seni i.Mewujudkan i. Menemubual Pelbagai silkan model lukis. sikap berjimat ahli keluarga. aspek bahasa Subtajuk: Mendengar Kata sifat i. Menghasil- kenderaan. dan tidak dapat kan model ii.Projek membazir. diajarkan Bertutur kenderaan ii.Menun- berkumpulan ii.Kejuru- dalam projek i.Kenderaan Kata mengguna- jukkan ii.Sikap teraan iii.Murid ini. Membaca nama dahulu kan bahan kemahiran kerjasama digalakkan terbuang dalam reka dalam mencari sumber Menulis bentuk. menyelesaikan iii.Sejarah melalui internet. ii.Kenderaan tugas. iii.Dapat kini iv.Pembentangan membina iv.Matema- ayat menggunaka tik n kata sifat dengan betul. ii.Menghasilk i.Menulis i.Seni lukis i.Menimbul- i.Kumpul logo Contoh: an poster ayat dengan kan sifat Jenis kenderaan kereta Karangan kenderaan tepat bekerjasama. melalui Toyota ii.Matema- yang akhbar,majalah, ii.Mengum- tik (Corolla, Kata sifat diminati. pul logo risalah,katalog. ii.Mewujudka Vios), jenis-jenis n sikap positif ii.Projek individu/ kenderaan. Volkswagen seperti pasangan. Kosa kata (Passat) iii.Dapat berusaha iii.Murid menulis dalam digalakkan sebuah menjalankan mencari sumber karangan tugas. melalui internet. kenderaan Iv.Pembentangan kegemaran saya.

×