ประเทศไทยในอนาคต
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ประเทศไทยในอนาคต

on

 • 354 views

 

Statistics

Views

Total Views
354
Views on SlideShare
348
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 6

http://babytea1.wordpress.com 6

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ประเทศไทยในอนาคต ประเทศไทยในอนาคต Presentation Transcript

 • โครงงานเรื่อง ประเทศไทยในอนาคต จัดทําโดย นาย ภควัต สงคุณฤทธิการ เลขที่ 14 ม. 5/1 โรงเรียนฝางวิทยายน
 • ธรรมชาติภายในอนาคตภัยธรรมชาติก็อาจจะมาถึงตัวพวกเราโดยไมรูตัว เราก็ควรจะปองกันไวแตตนๆเชน ชวยกันประหยัดไฟฟา ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหมากที่สุด
 • การศึกษาก็จะมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพราะวาในอนาคตจะมีการพัฒนากันตอๆ ไปเรื่อยๆไมมีวันจบสิ้น
 • มนุษยมนุษยก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่องการศึกษาและเทคโนโลยี แลวจากนั้นมนุษยก็ยังจะกําหนดโลกใบนี้ดวยตัวของตัวเองเพื่อที่ไมใหเกิดภัยตอโลกได
 • ยานพาหนะภายในอนาคตเรื่องยานพาหนะ อาจจะใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือวาใชความคิดของมนุษยสั่งการเพื่อที่จะไปที่ตางๆ ได
 • อิเล็กทรอนิกสสวนเรื่องอิเล็กทรอนิกสก็จะใชในอนาคต เพราะวาอิเล็กทรอนิกสนี้มันจําเปนตอการใชในชีวิตประจําวันมากๆ
 • โรคระบาดอนาคตนี้เราอาจจะยังไมรูวาโรคระบาดนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบางแตเรื่องนี่ก็ควรตองระวังเปนพิเศษเพราะวา กวาเราจะทําวัคซีนไดเราก็ตองสูญเสียชีวิตคนมากมายจนนับไมถวน
 • อางอิงhttp://www.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi