โครงงานเรื่อง ประเทศไทยในอนาคต         จัดทําโดย นาย ภควัต สงคุณฤทธิการ เลขที่ 14 ม. 5/1      โรงเรียนฝางว...
ธรรมชาติภายในอนาคตภัยธรรมชาติก็อาจจะมาถึงตัวพวกเราโดยไมรูตัว เราก็ควรจะปองกันไวแตตนๆเชน ชวยกันประหยัดไฟฟา ใชชีวิ...
การศึกษาก็จะมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพราะวาในอนาคตจะมีการพัฒนากันตอๆ ไปเรื่อยๆไมมีวันจบสิ้น
มนุษยมนุษยก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่องการศึกษาและเทคโนโลยี แลวจากนั้นมนุษยก็ยังจะกําหนดโลกใบนี้ดวยตัวของตัวเองเพื่อท...
ยานพาหนะภายในอนาคตเรื่องยานพาหนะ อาจจะใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือวาใชความคิดของมนุษยสั่งการเพื่อที่จะไปที่ตางๆ ได
อิเล็กทรอนิกสสวนเรื่องอิเล็กทรอนิกสก็จะใชในอนาคต เพราะวาอิเล็กทรอนิกสนี้มันจําเปนตอการใชในชีวิตประจําวันมากๆ
โรคระบาดอนาคตนี้เราอาจจะยังไมรูวาโรคระบาดนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบางแตเรื่องนี่ก็ควรตองระวังเปนพิเศษเพราะว...
อางอิงhttp://www.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประเทศไทยในอนาคต

416
-1

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
416
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเทศไทยในอนาคต

 1. 1. โครงงานเรื่อง ประเทศไทยในอนาคต จัดทําโดย นาย ภควัต สงคุณฤทธิการ เลขที่ 14 ม. 5/1 โรงเรียนฝางวิทยายน
 2. 2. ธรรมชาติภายในอนาคตภัยธรรมชาติก็อาจจะมาถึงตัวพวกเราโดยไมรูตัว เราก็ควรจะปองกันไวแตตนๆเชน ชวยกันประหยัดไฟฟา ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหมากที่สุด
 3. 3. การศึกษาก็จะมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพราะวาในอนาคตจะมีการพัฒนากันตอๆ ไปเรื่อยๆไมมีวันจบสิ้น
 4. 4. มนุษยมนุษยก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่องการศึกษาและเทคโนโลยี แลวจากนั้นมนุษยก็ยังจะกําหนดโลกใบนี้ดวยตัวของตัวเองเพื่อที่ไมใหเกิดภัยตอโลกได
 5. 5. ยานพาหนะภายในอนาคตเรื่องยานพาหนะ อาจจะใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือวาใชความคิดของมนุษยสั่งการเพื่อที่จะไปที่ตางๆ ได
 6. 6. อิเล็กทรอนิกสสวนเรื่องอิเล็กทรอนิกสก็จะใชในอนาคต เพราะวาอิเล็กทรอนิกสนี้มันจําเปนตอการใชในชีวิตประจําวันมากๆ
 7. 7. โรคระบาดอนาคตนี้เราอาจจะยังไมรูวาโรคระบาดนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบางแตเรื่องนี่ก็ควรตองระวังเปนพิเศษเพราะวา กวาเราจะทําวัคซีนไดเราก็ตองสูญเสียชีวิตคนมากมายจนนับไมถวน
 8. 8. อางอิงhttp://www.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi

×