موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل ونقل می باشید
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل ونقل می باشید

on

 • 148 views

نظرسنجی از کارشناسان حمل و نقل پیرامون تشکیل وزارت حمل و نقل ...

نظرسنجی از کارشناسان حمل و نقل پیرامون تشکیل وزارت حمل و نقل

موضوع ادغام وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدا هم برپایه مبانی قابل دفاعی صورت نگرفت. باید ابعاد مختلف آن بررسی شود اینکه تجربیات دیکر کشورها در این خصوص چگونه است؟ اینکه چه تجانسی بین بخش راه و ترابری و حوزه مسکن وجود دارد؟ اینکه تبعات تفکیک و عدم تفکیک چیست و کدام یک برتری دارد؟ اینکه بخش مسکن به چه میزان دغدغه وزیر است و جه بخش از حیطه نظارتی ایشان را در بر میگیرد.
اخیرا در شورای حمل و نقل هماهنگی کشور بحث مفصلی پیرامون این موضوع داشتیم که مصوبه شورا حاکی از برتری گزینه تفکیک و تشکیل وزارت حمل و نقل بود.
در یک بررسی مقایسه ای مشخص گردید که از یک جامعه 65 کشوری تنها سه کشور بخش راه و مسکن در هم ادغام شده است. کشورهایی مثل هند و چین که حتی وزارت راه آهن مستقل دارند.
بین اهداف سند چشم انداز و سایر اسناد بالادستی که تاکید ویژه بر بخش حمل و نقل و بویژه بخش ریلی گردیده با وزارتخانه ادغام شده فعلی تناسبی به نظر نمی رسد.
البته دیدگاه ها و دلایل شخص وزیر هم در نگهداشتن وزارتخانه موجود مهم است و خوب است که ایشان اگر به وضعیت موجود اعتقاد دارند دلایل را بگویند تا مورد تحلیل و شایدهم کمکی باشد برای تصمیم منطقی تر

Statistics

Views

Total Views
148
Views on SlideShare
148
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل ونقل می باشید موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل ونقل می باشید Document Transcript

  • ‫ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫وزارت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟‬ ‫اﺳﻔﻧد 2931‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣدﯾران اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻣﺟﯾد ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣوﺳس اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻣﮭرداد ﻧﺟﻔﯽ‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش زﯾرﺑﻧﺎھﺎ و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻣرﺗﺿﯽ ﻧﺎﺻرﯾﺎن‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻋﻠﯽ اﺻﻐر ﺷﻔﯾﻊ ﻧﺎدری‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻧﺎدر‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﯾوﻧس ﻏرﺑﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣدﯾرﺑﺧش ﺣﻣل وﻧﻘل ھواﯾﯽ‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﮐﺷﺎورزﯾﺎن‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه‬ ‫ﺧﺎﻧم دﮐﺗرﺛﺎﻣﻧﯽ‬ ‫64 ‪Page 2 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻧﻈﺮات‬ ‫)ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ(‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫¸‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ 79 ﻧﻔﺮ )78% ﻣﻮاﻓ ﻖ ﺗﻔﮑﯿ ﮏ و 31% ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺗﻔﮑﯿ ﮏ( – ﺗﻌ ﺪاد‬ ‫ﻧﻈﺮات 601 ﻣﻮرد‬ ‫از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم ﺑﻄﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮردھ ﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ‫ﭘ ﺲ از ادﻏ ﺎم دو وزارت ﺧﺎﻧ ﮫ , ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾ ﺪ در ﺳ ﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ ﺟﺪﯾ ﺪ و ﺑ ﻮﯾﮋه اﺳ ﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﻄ ﻮر‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺳ ﺘﺎد وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ راه و ﺷﮭﺮﺳ ﺎزی ﭘ ﺲ از ادﻏ ﺎم دﭼ ﺎر ﻧ ﻮﻋﯽ ﺑ ﮫ ھ ﻢ رﯾﺨﺘﮕ ﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪه و‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎراﻣﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ‬ ‫ﺑﯿﻦ وظﺎﺋﻒ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و راه و ﺗﺮاﺑﺮی ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد‬ ‫ﺣﺠﻢ وظﺎﺋﻒ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮫ ﺗﻨﮭ ﺎﯾﯽ آﻧﻘ ﺪر ﺑ ﺎﻻ ھﺴ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﻤ ﺎﻣﯽ وﻗ ﺖ ﯾ ﮏ وزﯾ ﺮ را ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن وظ ﺎﺋﻒ ﺑﺨ ﺶ ﻣﺴ ﮑﻦ و ﺑ ﺪﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳ ﯿﺖ ھ ﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﺑ ﺎﻻﯾﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫دارد ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ و وﻗﺖ وزﯾﺮ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﯿﮏ دارای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در دوﻟ ﺖ ﺟﺪﯾ ﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻠﯿﻘﮫ ای و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺒ ﻞ درس ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و ﺑ ﮫ دوﻟ ﺖ وﻗ ﺖ ﮐ ﺎﻓﯽ‬ ‫ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑ ﮫ ﮐ ﺎھﺶ اﺧﺘﯿ ﺎرات و ﺣ ﻮزه ﻣ ﺪﯾﺮﯾﺖ وزﯾ ﺮ ﮔ ﺮدد و ﻟ ﺬا ﺷ ﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در ﺳﺎل 09 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺣ ﺎﮐﯽ از اﺷ ﺘﺒﺎه ﺑ ﻮدن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم دارد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ای ﺗﮭﯿ ﮫ ﺷ ﺪه ﺗﻮﺳ ﻂ ﺷ ﻮرای ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ھﻤﮕ ﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﻦ 56 ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟ ﻮد وزارت ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ درﺑ ﯿﺶ از 06 ﮐﺸ ﻮر‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر دارد‬ ‫در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ از ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد‬ ‫ﻻزم اﺳ ﺖ ﺗ ﺪاﺑﯿﺮی ﺑ ﺮای ﯾﮑﭙ ﺎرﭼﮕﯽ ﺷ ﺒﮑﮫ ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ درون و ﺑ ﺮون ﺷ ﮭﺮی در ﻧﻈ ﺮ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ و‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺷﮭﺮﺳﺎزی در آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد‬ ‫64 ‪Page 3 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻔﮑﯿﮏ وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫وزارت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟‬ ‫ﺑﻠﮫ‬ ‫∑‬ ‫)%78( 58 ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺧﯿﺮ‬ ‫∑‬ ‫)%21( 21 ﻧﻔﺮ‬ ‫)11( ‪Like‬‬ ‫)601( ‪Comment‬‬ ‫‪Share‬‬ ‫‪Unfollow‬‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, ali delghavi and 9 others like this‬‬ ‫‪106 comments Jump to most recent comment‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ھﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫دﻓﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮑﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﺗﺠﺎﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ راه و ﺗﺮاﺑﺮی و‬ ‫ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺪام ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان دﻏﺪﻏﮫ وزﯾﺮ اﺳﺖ و ﺟﮫ ﺑﺨﺶ از ﺣﯿﻄﮫ‬ ‫ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﯾﺸﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .‬ ‫اﺧﯿﺮا در ﺷﻮرای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺷﻮرا ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺗﺮی ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺑﻮد .‬ ‫در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ 56 ﮐﺸﻮری ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺨﺶ راه و ﻣﺴﮑﻦ در ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ‬ ‫وزارت راه آھﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ .‬ ‫ﺑﯿﻦ اھﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ‬ ‫و ﻧﻘﻞ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ھﻢ در ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﮭﻢ اﺳﺖ‬ ‫و ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن اﮔﺮ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دﻻﯾﻞ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﺎﯾﺪھﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Seyed morteza Naseryan and 2 others like this‬‬ ‫64 ‪Page 4 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪Mahdi‬‬ ‫‪Mahdi Janbaz‬‬ ‫‪R&D at PMO‬‬ ‫ﻧﺳﺑت ﺧطوط راه آھن ﺑﮫ وﺳﻌت ﺧﺎك ﯾك ﻛﺷور و ﻧﯾز ﺟﺎده ھﺎي اﺗوﺑﺎن و وﺳﻌت و اﻣﻧﯾت ﺧطوط ھواﯾﻲ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧﺎدر ﻧﺳل ﺳوم و زﻣﯾﻧﮭﺎي ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺳﻛراﻧﮫ ھﺎي ﺑﻧﺎدر‬ ‫ھﻣرا ﺑﺎ ﯾك زﻧﺟﯾره ﺗﺎﻣﯾن ﻗﺎﺑل اﺗﻛﺎ از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎي ﻛﺷورھﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.در ﻛﻧﺎر اﯾﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻛﻧﯾد ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺳﻛن و ﻧﯾز زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎي ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺳﻛن ﺷﮭري را. ﺣﺎﻻ‬ ‫ﻛﮫ ﻣﺳﻛن ﻣﮭر ﺑراي ﺧودش ﯾك وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﺑراي رﻓﻊ ﻣﺷﻛﻼت ﻻزم دارد !! ﺑﮫ ھر ﺣﺎل دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدي وﺟود دارد ﻛﮫ اﺻوﻻ ﺟﻧس اﯾن دو ﻣﻘوﻟﮫ را از ھم ﺟدا ﻣﯾﻛﻧد‬ ‫و ﺷراﯾط و ﻣﺳﺎﯾل ﺧﺎص ھر ﯾك ﻛﺎﻣﻼ از ھم ﺟدا و ﻗﺎﺑل ﺗﻔﻛﯾك اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Naser‬‬ ‫‪Naser Akhavan‬‬ ‫‪Expert at railway board‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎﯾد ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد و اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻗطﺎرھﺎی ﺣوﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﻣﺗرو ﻣﯾﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ راه آھن و در ﮐل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﻧﺗﻘل ﮔردد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم - ﮔزارش ﻣﻧﺗﺷره ﺷوراي ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﻲ ﺑراي اﯾن ﻣوﺿوع ﻛﺎﻓﻲ اﺳت و ھﻣﯾﻧطور ﮔزارش ﭘژوھش اﻧﺟﺎم ﺷده از ﺳوي ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻛﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ھر‬ ‫دو در اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت. ھر دو ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺿرورت ﺗﻔﻛﯾك اﺳت. ﻣطﻠب ﻣﻔﺻﻠﻲ ﻧﯾز اﯾﻧﺟﺎﻧب در اﯾن راﺑطﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻛرده ام ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ اﯾن ﺗﻔﻛﯾك ﺻورت ﮔﯾرد .‬ ‫ﭼون ﻗﺻد اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﻲ ﻧدارم، ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد از اﯾﻧﺟﺎﻧب درﯾﺎﻓت ﻛﻧﻧد. آدرس اﯾﻣﯾل اﯾﻧﺟﺎﻧب ‪s_naseryan@yahoo.com‬‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪HOSSEIN AMIN SADRABADY, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫64 ‪Page 5 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Hazrati‬‬ ‫‪Hazrati Metro‬‬ ‫‪translator & researching in tehran metro‬‬ ‫ﺳﻼم . ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣواﻓﻘم ﭼون ﺑﺎ ﺟداﯾﻲ اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ ، ﻣدﯾرﯾت و ﭘﯾﺷرﻓت ھر ﻛدام از آﻧﮭﺎ ﺳرﯾﻌﺗر ، راﺣت ﺗر و ﻛﺎرآﻣدﺗر ﺧواھد ﺑود. ﺗﻣرﻛز داﺷﺗن ﺑر ﯾك‬ ‫ﺣوزه ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧظرات ﺧﺎﺻﻲ دﺳت ﭘﯾداﻛرد و در اﯾن ﺧﺻوص وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭري و ﺣوﻣﮫ اي ﻣﻲ ﺗواﻧد راه ﻛﺎري ﺑر ﻏﻠﺑﮫ ﺑر آﻟودﮔﻲ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،‬ ‫ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﻲ در ﻣﺻرف اﻧرژي و ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﻲ اﻗﺗﺻﺎدي و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎي ﻧظﯾر آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺑﺧش دﯾﮕر ﯾﻌﻧﻲ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗواﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻛﻣك‬ ‫ﻣوﺛري ﺑﺎﺷد . ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي ﻛﺷورھﺎي اطراﻓﻣﺎن در ﺧﺻوص ﺷﮭر ﺑدون ﻛرﺑن ﻣﺛل دﺑﻲ و ... ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دھد ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي در ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزي و ﺳﺎﺧت و‬ ‫ﺳﺎز ازﺑﺳﯾﺎري از آﻟودﮔﻲ ھﺎي زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﻲ ﭘﺎك ﻧﻣوده و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺳﺑزي را دراﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﻲ ﻛﻧد. ﻟذا ﺑﺎ اﻟﮕوﺑرداري از ﺑرﺧﻲ ﺗﺟرﺑﯾﺎت دﯾﮕران و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي و‬ ‫ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ در ھر ﻛدام از اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺗواﻧﯾم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﺎك و ﺳﺑزي را در ھر دو ﻣورد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم. ﺑﺎ ﺗﺷﻛر‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪masoud karkehabadi, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ehsan‬‬ ‫‪ehsan jahanmard‬‬ ‫‪civil engineer at mortafa sazan‬‬ ‫ﺳﻼم ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺎﯾد وزرارت ﺣﻣل و ﻧﻘل , راھﺳﺎزی و ﺷﮭرﺳﺎزی ھر ﮐدام ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟزا ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ھرﮐدام ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﮐﮫ ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﮐﺷور‬ ‫دارﻧد,ﺑﭘردازﻧد‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﺳﻼم ﺑﮫ ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ در اﯾران ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ وﺟود ﻧدارد و ھﻣﯾﻣن ﺟدا ﺷدن ھر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﯾن وزات ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺟ ر ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺟزﯾره ای ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ‫وظﺎﻟﯾف ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدﯾر ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾﺷﺗری ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷود.اﻣﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﺣﻣل وﻧﻘﻠﯽ ﺑﮭﺗر وظﺎﯾ ف ﭘراﮐﻧد ﺑﯾن وزات راه وﺷﮭرﺳﺎزی و وزارت‬ ‫ﮐﺷور در ﯾﮏ وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻣﻊ ﮔردد ﺗﺎ در اﯾن ﻣدﯾرﯾت واﺣد و ﺑﻊ ﺗﺑﻊ آن ﯾﮏ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ واﺣد ﻣﻧﺟر ﺷود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫64 ‪Page 6 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻛوﭼكﺳﺎزي دوﻟت از ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﻣوﻛد و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧظﺎم در ﺳﺎﻟﮭﺎي اﺧﯾر اﺳت ﻛﮫ در اﯾن راﺳﺗﺎ در ﻣﺎده 35 ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﻛﺎھش ﺗﻌداد وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷد. ھرﭼﻧد‬ ‫ﻛوﭼكﺳﺎزي دوﻟت ﻣﻲﺗواﻧد ﺑدون ﻛﺎھش ﺗﻌداد وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ روشھﺎﯾﻲ ﻧظﯾر ﻛﺎھش ﺗﺻديﮔري و ﺧﺻوﺻﻲﺳﺎزي ﻧﯾز ﺻورت ﮔﯾرد و در ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﻲ ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم در ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ھﻧﮕﺎﻣﻲ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ادﻏﺎم وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣطرح ﺷد، ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗ ﺻدیھﺎی دوﻟت ﮐم ﻧﺷده و ﺣﺟم ﮐﺎرھﺎی ﺣوزه‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎﻻ اﺳت، ادﻏﺎم ﻣﻣﻛن اﺳت وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗﻔل ﺷدن و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﮐﺎرآﯾﯽھﺎ ﺳوق دھد. در واﻗﻊ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم ﺗﻌرﯾ ف ﻣﺟددي از ﺗﻌداد و وظﺎﯾف‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم، ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب ﺑﮫ ﺻورت ﻛﻼن و ﺑراﺳﺎس ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی دوﻟت و طرح آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن و ﮐﺎﻟﺑد ﻣﻠﯽ، و دﯾﮕر اﺳﻧﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺗﻲ ﻧظﯾر ﺳﻧد ﭼﺷماﻧداز ﺗوﺳط‬ ‫ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼﺣﻲ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷود وﻟﻲ ﭼﻧﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫای ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲرﺳد اﯾن ﻣﺎده ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم، ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽﻧﺷده اﺳت.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Ebrahim Issai like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﺳﻼم ﺟﻧﺎب ﻧﺎﺻرﯾﺎن‬ ‫ﻣن ھم ﺑﺎ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣواﻓق ھﺳﺗم .ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزی دوﻟت ﻗطﻌﺎ ﻣﮭم اﺳت و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻔﺳﯾر اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻧﻘش ﺗﺻدی ﮔری دوﻟت ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ، ھﻣراه ﺑﺎ‬ ‫اﻗراﯾش ﻧظﺎرت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ﺑرای اﯾن ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗوی ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﺑر ﮐل ﻓراﯾﻧد ﻧظﺎرت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻟﺑﺗﮫ ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﮐﻼن ﺑﯾﻧﯽ ﻧﮭﺎد‬ ‫ﺟزﺋﯽ ﺟدا ﻧﺎﭘذﯾر ﺑر ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻧظﺎرﺗﯽ ﻗوی ﺧواھد ﺑود.‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori, Ebrahim Issai and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪mojtaba‬‬ ‫‪mojtaba azizi‬‬ ‫‪iran university of science and technology‬‬ ‫ﺳﻼم‬ ‫اﮔﮫ ﺟدا ﺑﺷﮫ ﺧوب ﻣﯾﺷﮫ وﻟﯽ ﺑﮭﺗره ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻌﺿﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﮫ ھم ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮑﻧﮫ. ﻣﺛﻼ اﺳﺗﻔﺎده از اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص، اﺳﺗﻔﺎده از‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﯾﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ در ﺻﻧﻌت . ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن راه آھن داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺧﺻﺻﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد، از ﺳوی ﺻﻧﻌت دﭼﺎر ﺑﯽ‬ ‫ﻣﮭری ﺷدن و ﮐﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯾﮑﻧﮫ . اﮔﮫ اﯾن ﻋواﻣل ﺑﮭش ﻓﮑر ﻧﺷﮫ، ﺑﮭﺗره اﯾن ﺟداﺳﺎزﯾﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﺷﮫ و ﭼون ﺑﺎﻋ ث اﺳراف در ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻣﯾﺷﮫ.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ebrahim‬‬ ‫‪Ebrahim Issai‬‬ ‫‪Board Member, Amout Sepehr Company‬‬ ‫64 ‪Page 7 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﻧﺎﺻری ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻓرﻣودﻧد، در ﭘﺷت اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻗﺻد و ﻣﻧظوری ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و آن ھم ﮐم ﮐردن ﺗﺻدی ﮔری دوﻟت اﺳت و اﻓزاﯾش واﮔذاری اﻣور ﻣردم‬ ‫ﺑﮫ ﺧود ﻣردم. ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد دوﻟت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﺧﺎص ﮐﺷور ﻣﺟﺑور ﺑﮫ درﮔﯾری ﻣﺳﯾﻘﯾم در اﯾﺟﺎد زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﯾن ﺷراﯾط داﺷﺗن‬ ‫ﯾﮏ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺟزا و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎآﯾﯽ ﺑﮭﺗری دارد.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Saedeh Saeedifard, Seyed morteza Naseryan like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم اﻧﺗظﺎر ﻣﻲرﻓت اﻧﺗﺧﺎب وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑراي ﺗﻠﻔﯾق و ﺗﻐﯾﯾر ﺷرح وظﺎﯾف آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎي ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣدون و ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺟﺎرب دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎ و ﺷراﯾط ﻛﻧوﻧﻲ ﻛﺷور و وﺿﻌﯾت ﻣطﻠوب آﺗﻲ ﺑﺎﺷد وﻟﻲ ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ آﻗﺎي دﻛﺗر ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ ﮔﻔﺗﻧد ادﻏﺎم دو وزارت ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري و ﻣﺳﻛن و‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزي در ﺳﺎل 0931 طﺑق ﯾك ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷده ﻧﺑود )ﺣﺗﻲ اﺟراي ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻗﺑﻠﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي ﻛﺷور ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎي 28 ﺗﺎ 48 ﻧﯾز ﻣدﻧظر‬ ‫ﻧﺑود( و در ﭘﻲ اﺳﺗﯾﺿﺎح وزﯾر ﺳﺎﺑق )دﻛﺗر ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ( اﻧﺟﺎم ﺷد و ﭘﯾرو اﺻرار دوﻟت ﺑر ﺻﻼﺣﯾت وزﯾر ﺳﺎﺑق و ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺳﯾﺎر در ﻣﻌرﻓﻲ ﺳرﭘرﺳت وزارت و ﻋدم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓرد‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑراي ﺗﺻدي ﭘﺳت وزارت راه و ﺗراﺑري ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دوﻟت ادﻏﺎم دو وزارت را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﻲ وزﯾر ﺟدﯾد ﻧﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋ ﻲ‬ ‫واﻛﻧش در ﻗﺑﺎل راي ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﮫ وزﯾر ﺳﺎﺑق ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷد.‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Ebrahim Issai and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﻣن ﻓﻘط ﻧظر ﺗﻣﺎم دوﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐل دارای ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﺞ ﯾﮏ از اﺟزا آن را ﻧدارﻧد !!!!!!!‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺎﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧود ھدف اﺳت ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ای اﺳت ﺑرای ﯾﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮭر ھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟدا ﺷدن اﯾن ارﮔﺎن از ﺳﺎﯾر وزار ت‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﺧﺷﯽ در ﺳطوح ﮐﻼن ﺗﺎ ﻣﺣﻠﯽ داﻣن ﻣﯽ زﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور از‬ ‫ﻗﺑﯾل ﺣﻣل وﻧﻘل ، ﺷﮭرﺳﺎزی ، ﻣﺳﮑن و... ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, kiarash Ghasemlou like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫64 ‪Page 8 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺟﻧﺎب ﺧﺎﻟﺻﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﻣوﺿوع را ازاﯾن ﺣﯾث ھم ﺗﺣﻠﯾل ﮐردﯾد. ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕ ری ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻣواﻓﻘم اﻣﺎ دوﻧﮑﺗﮫ ھم دارم :‬ ‫1( ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟزﺋﯽ از ﻣدل ﮐﻠﯽ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﺷد. ﻓرض اﺻﻠﯽ ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ , ھم راﺳﺗﺎ ﺑودن اھداف ھﻣﮫ اﺟزاء و ﮐل‬ ‫واﺣد اﺳت. آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﯽ اﯾﻧﺟﺎ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .‬ ‫2( از ﻧﻘطﮫ ﻧظر اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﺳت ﻧظرﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ھر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺧش ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھم ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﻧد‬ ‫)ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ﺷﮭرﺳﺎزی ھﻧوز ﺗﻌرﯾف ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧدارد( ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺿﻌﯾف ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺿﻌﯾف ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﮐل‬ ‫ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧواھد داﺷت. ﺣﺎﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزی )ﻋﻣدﺗﺎ ھﻣﺎن ﻣﺳﮑن ﻣﮭر( ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت‬ ‫ﺟﺎی ﺑررﺳﯽ دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎی ﮐﺎر ﺑرداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ ﺑر اﻧﺳﺟﺎم و ﻣدﯾرﯾت ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺷﺗﮫ .‬ ‫ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ادﻏﺎم ﺗﻌرﯾف دﻗﯾﻘﯽ از ﮐل واﺣدی ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﮔردﯾد )ﻣﻧظور وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی( ﻧﺷده اﺳت و ﻟذا ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﯾن اﺟزاء ﺟدﯾد ﻧﺎدﯾده‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت. از طرﻓﯽ ﭼون ھدﻓﮕذاری آن ﮐل واﺣد ﮐﮫ ﻣدﻧظر ﺷﻣﺎﺳت ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﻟذا اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾد ھم ﻋﻣﻼ زﯾرﺳوال اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣﺎ از اﺛرﺑﺧﺷﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺣﻘق اھداف ﻣطﻠوب ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻋﻣﻼ ھدﻓﯽ ﺗرﺳﯾم ﻧﮕردﯾده ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد آن ﻗﺿﺎوت درﺳﺗﯽ داﺷت.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Ebrahim Issai and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫ﺳﻼم ﺟﻧﺎب ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺳﻣت دوم ﺣرف ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺎﻗص و ﺷﺗﺎب زده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در وزرات راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در ﮐل ﺳﯾﺳﺗم اداری و اﺟراﯾﯽ ﮐﺷور ﻣواﻓﻘم ھﺳﺗم‬ ‫اﻣﺎ در ﻣورد ﻗﺳﻣت اول ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﭼون در ﺳﺎﺣﺗﺎر ﮐﻼن ﮐﺷور ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ھدف ﮐﻼن ھﺳﺗﯾم )ﻣﺛﻼ ﯾﮑﯽ از اﯾن اھداف: زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻟﺑدی ﮐﺷور اﺳت(‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف اﯾن ھدف اﺣﺗﻣﺎﻻ راه، ﻣﺳﮑن و ... را ﻣﯽ ﺗوان در ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﮐﻠﯽ )ﻣﺛل وزرات راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺎم آن ھم درﺳت ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت( دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی‬ ‫ﮐرد و در اداﻣﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺳﯾﺳﺗم اﯾن ﻧﮭﺎد ﺧود ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟون ﻣﺳﮑن ، راه و... ﺑﺎﯾد ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, Ebrahim Issai like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ دو ﺑﺧش ﻣﺛل ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺷﺗراك و ھم ﭘوﺷﺎﻧﻲ در ﺑرﺧﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت دارﻧد دﻟﯾل ﺑر ادﻏﺎم دو وزارت ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ وزارت راه ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺧش ﺻﻧﻌت و وﻣﻌدن ھم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي اﺳﺗراﺗژﯾك ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺑﺎ وزارت راه دارﻧد ﯾﺎ وزارت ﻧﯾرو ﻧﯾز ﻛﺎر زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھد و ...‬ ‫ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻋرض ﺷد ﻣﺎده ﻗﺎوﻧﻲ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﻛﺎھش ﺗﻌداد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺟﺎي ﻧﻘد دارد ﻛﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ اھداف ﻛﺎھش ﺗﺻدي ﮔري و ﭼﺎﺑك ﺳﺎزي دوﻟت ﻣﻲ رﺳد ؟ و اﺑﮭﺎم‬ ‫دﯾﮕر ﻛﮫ آﯾﺎ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﻛدام وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ادﻏﺎم ﻛﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟﻠس ھم ﺑرﺳد؟‬ ‫وﻗﺗﻲ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻠﻔﯾق دو وزارت راه و ﺗراﺑري و ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي و ﻣﻌرﻓﻲ آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﻧﯾﻛزاد ﺑراي ھر دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ از ﺳوي دوﻟت ﻣطرح ﺷد ﺟﺎ داﺷت ﻣﺟﻠس ﺷوراي‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ اﺑﺗدا از دوﻟت دﻻﯾل ﺗوﺟﯾﮭﻲ و ﮔزارش ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑراي اﯾن ادﻏﺎم و ﺷرح وظﺎﯾف وزارت ادﻏﺎﻣﻲ را ﻣﻲﺧواﺳت. ﺿﻣن اﯾﻧﻛﮫ ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ اھل ﻓن ﺑر اﺷﺗﺑﺎه ﺑودن اﯾن‬ ‫ﺗﻠﻔﯾق ﺗﺎﻛﯾد ﻣﻲﻛردﻧد وﻟﻲ ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و و ﺑﻌد از اﺳﺗﯾ ﺿﺎح دﻛﺗر ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ، ﭘﺳت وزارت راه ﺑﻼ ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺎﻧده ﺑود و دوره ﺳرﭘرﺳﺗﻲ آﻗﺎي‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﻧﯾﻛزاد، ﺑﯾش از ﺳﻘف زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ طوﻻﻧﻲ ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻲ ﺑﻼﺗﻛﻠﯾف ﺑود و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ وزارت راه و ﺗراﺑري ﺳﺎﺑق دﭼﺎر رﻛود‬ ‫ﺑودﻧد و دوﻟت در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺗوﻟﻲ آن ﺑﻌد از اﺳﺗﯾﺿﺎح آﺧرﯾن وزﯾر راه و ﺗراﺑري، ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺳﯾﺎر اﺻرار ﺑر ادﻏﺎم داﺷت و ھﯾﭻ ﮔزارش ﺗوﺟﯾﮭﻲ ﺗﮭﯾﮫ و اراﺋﮫ ﻧﺷد و ﻣﺟﻠس‬ ‫ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﻲ ادﻏﺎم را ﭘذﯾرﻓت‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫64 ‪Page 9 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Ebrahim Issai, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫∑‬ ‫‪Farhad‬‬ ‫‪Farhad Bandarchian‬‬ ‫‪director at rayman rasha‬‬ ‫در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣور ﺷﮭرﺳﺎزی و راه وﺗراﺑری ﺑﺻورت وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﺷورھﺎی ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ زﯾر ﺳﺎﺧت ﺣﻣل وﻧﻘل وﺷﮭرﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣد‬ ‫ﻣطﻠوب ﺧود رﺳﯾده و ﻓﻘط ﻧﻘش ﻋﻣده اﯾن وزاﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﮕﮭداری وﺗﻌﻣﯾرات ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻟﯾﮑن در ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ھم در ﺷﮭرﺳﺎزی و ھم در ﺣﻣل وﻧﻘل ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎری از زﯾر ﺳﺎﺧت‬ ‫ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑرای اﯾن دو ﻣوﺿوع ﮐﺎر درﺳﺗﯽ ﻧﺑوده ﭼون ﺣﺟم ﮐﺎر ھر دو ﺻﻧﻌت ﺑرای اﯾن ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Majid Babaie, MBA, PMP and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Esmaiel‬‬ ‫‪Esmaiel Ghahremani‬‬ ‫‪Business Development Manager‬‬ ‫ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل، داﺷﺗن ﯾﮏ وزارت ﻣﺟزا ﺑﮭﺗر اﺳت، ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ، ﻣﻌﺿل ﺣﻣل و ﻧﻘل، ﺣﺗﯽ ﺑﺎ داﺷﺗن وزارت ﺟدا‬ ‫ﺣل ﻧﺧواھد ﺷد. از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘروژه ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘﻠﯽ )ﺑوﯾژه رﯾﻠﯽ( ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳ رﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ دارﻧد، ﺑدون ﺗوﺟﮫ وﯾژه از ط رف دوﻟت و ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی‬ ‫ﮐﺷور، ﺑﮭﺑود ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺣﺎﺻل ﻧﺧواھد ﺷد. ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرو در ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ )ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺳ رﯾﻊ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد(‬ ‫ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در ﺣد ﺣﺎﮐم ﯾﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺷﺧﺻﺎ ﭘروژه ھﺎی رﯾﻠﯽ و ھواﯾﯽ را ﺑط ور وﯾژه ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﮑﻧﻧد .‬ ‫ﺑﮫ ھر ﺻورت ﮐﺎر ادﻏﺎم، ﮐﺎﻣﻠن ﻏﯾر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود، ﻟﮑن اﮐﻧون ﺑرای ﻟﻐو اﯾن ﮐﺎر ﺑﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ، وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی، دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت !! ﺑﮫ‬ ‫ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر دﻟﯾل، رﻏﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﺟدا ﺳﺎزی وﺟود ﻧدارد و ﺷﺎﯾد ھم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﻗدام ﻋﺟوﻻﻧﮫ در ﺧﺻوص ادﻏﺎم ﺷود ! اﻣﯾدوارم ﭼﮫ در وﺿﻊ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ و ﭼﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ، وزﯾر ﻣﺣﺗرم راه و ﺷﮭرﺳﺎزی، اھﻣﯾت ﺑﺎﻻ ﺑرای ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻗﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد، ﺣداﻗل ھﻣﺳﻧﮓ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن، ھر ﭼﻧد از ظواھر اﻣر، اﯾن ﻣوﺿوع‬ ‫اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﻣﯾﺷود‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫اﮔر ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺗﻔﻛﯾك ﯾﺎ ھر ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧواھد در ﻋﻣل درﺳت از ﻛﺎر در آﯾد ﺑﺎﯾد ﺳﻧﺟﯾده و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻛﺎﻣل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﯾﻧﻛﮫ اﺑﺗدا وزرا ﻋ زل و ﻧﺻب ﺷوﻧد و ﺑﻌد‬ ‫ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد ادﻏﺎم را ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﮫ روش ﺳﻌﯽ و ﺧطﺎ ﭘﯾش ﺑروﻧد اﯾﻧطور ﻛﺎر ﻛردن ﺳﺎدهﺗرﯾن و ﭘرھزﯾﻧﮫﺗرﯾن روش ﻣدﯾرﯾﺗﯽ اﺳت، ﯾﻌﻧﯽ روش ﺳﻌﯽ و ﺧطﺎ ﻓﻘط در ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﭘﯾشﭘﺎاﻓﺗﺎده ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﯽرود ﻧﮫ در اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻛوﻣﺗﯽ. دﻗت ﺷود ھر ﺳﺎل در ھﻔﺗﮫ ﭘژوھش ﺷﻌﺎر داده ﻣﻲﺷود "ﺑدون ﭘژوھش ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾري ﻧﻛﻧﯾم" وﻟﻲ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫در ﻋﻣل ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﮭﻣﻲ در دوﻟت و ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑدون ﭘژوھش و ﺑدون ﺑﺳﺗرﺳﺎزي ﻣﻧطﻘﻲ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫64 ‪Page 10 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن دو وزات ﺧﺎﻧﮫ از ھم ﺟدا ﺷود ﻻزم اﺳت ﺑرای ﺗﺣﻘق طرح ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗواﻣﺎن ﯾﮏ ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ ﻗوی را در دوﻟت ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧود‬ ‫دارای ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی اﺳت ﻣﺛل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرﺻت و..... ﺧواھد ﺑود‬ ‫اﻣﺎ در ﺻورت ﻋدم وﺟود ﺳﺎزﻣﺎن ﻓوق ﺑﺎ روﻧد ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷوﯾم ﻣﺛل اﺣداث ﺷﮭر ھﺎی ﺟدﯾد در اطراف ﺗﮭران و ﻋدم وﺟود زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی ﻻزم ﺣﻣل و ﻧﻔل‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻼن ﺷﮭر ﺗﮭران !!!!!!!!!!!!!!!!!!!‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن دو ﻧﮭﺎد ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣزﯾت ھﺎی ﭼون: ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎ، ﻣدﯾرت واﺣد زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎو..... را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت‬ ‫و ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺿﻌف ھﺎﯾﯽ در اﯾن ﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺑﺎز ﺗﻌرﯾف ﺷرح وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭘردازﯾم ﻧﮫ ﺗﺟزﯾﮫ آن!!!!!!!!!!!!!!‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺷرط و ﺷروط ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی از دﯾدﮔﺎه وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫ﻣﺗن دﯾدﮔﺎه ھﺎی وزﯾر ﻣﺣﺗرم را ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻣراﺳم روز ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﯾﺎن ﺷده و در ﺳﺎﯾت ﺗﯾن ﻧﯾوز ھم ﻣﻧﻌﮑ س ﮔردﯾده ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد. ﻧﮑﺎت ﺧوﺑﯽ ھم ﻣطرح ﮔردﯾده ﺷﺎﯾد ﺑﺎ‬ ‫اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت وزﯾر ﺳوﺳوی اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺎﺷد .‬ ‫ﺗﯾن ﻧﯾوز | وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ آزاد ﺷدن ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﺳﮑن ﻣﮭر ﺗﻧﮭﺎ در اﻋﯾﺎن ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد و ﺷﺎﻣل ﻋرﺻﮫ ﻧﺧواھد ﺑود، ﮔﻔت: ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت‬ ‫راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم،اﮔر ﭘﺎراداﯾمھﺎی ﺳﮭم ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد، ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻔﮑﯾﮏ را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣﯽدھﯾم .‬ ‫ﻋﺑﺎس آﺧوﻧدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ھﺳﺗﯾد؟ ﮔﻔت: ﻣن در ﻣﺟﻠس ھم را ﮔﻔﺗﮫام و ﻣوﺿوع ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن و‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﻣطرح ﮐردم .‬ ‫وی اداﻣﮫ داد: در ﺳﯾﺳﺗم اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ در ﺳﯾﺳﺗمھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﺳﮑن و ﺣﻣل و ﻧﻘل از ھم ﺟدا ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ‬ ‫دارای ﻣﺣﺎﺳن و ﻣﻌﺎﯾﺑﯽ اﺳت .‬ ‫ْآﺧوﻧدی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد: از اواﯾل دھﮫ 07 ﻗرار ﺷد در اطراف ﺗﮭران ﺷﮭرھﺎی ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﺷود، ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی در آن زﻣﺎن رخ داده ﺑود ﻗﺑل از‬ ‫اﺣداث ﺷﮭرھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﺗرو ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭرھﺎ ﻣﯽرﺳﯾد .‬ ‫وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد: در دﻧﯾﺎ ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎ ﺷﮭرھﺎی ادواری دارﻧد ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽھﺎی ﺳرﯾﻊ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﺷﮭرھﺎی ادواری ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎی اﯾران رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽﺷود .‬ ‫وی ﮔﻔت: ﭼون وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی از ھم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑود ھر ﮐدام ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر از دﯾد ﺗوزﯾﻊ ﺟﻣﻌﯾت و از دﯾد ﺗوزﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺳ رزﻣﯾن ﻧﮕﺎه‬ ‫ﮐﻧﯾم اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺧوب اﺳت.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Hamidreza Bahmanpour khalesi and 2 others like this‬‬ ‫64 ‪Page 11 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫اداﻣﮫ دﯾدﮔﺎه ھﺎی وزﯾر در ﻣورد ﺷروط ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫وی ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد: ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘﯾش ﺑروﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎراداﯾمھﺎ آﯾﺎ ﺳﮭم ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﺗﻣﺎم ارﮔﺎنھﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺣث ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی را‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟‬ ‫آﺧوﻧدی ﮔﻔت: اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﺎﺷد دوﻟت ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﮐﻧد و ﺧود ﺑﺳﺎزد و اﺟرا ﮐﻧد و آن ﭘروژه را ﻧﮕﮭداری ﮐﻧد ﭘس ﺣﺟم زﯾﺎدی و ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ دوﻟت وارد ﻣﯽﺷود .‬ ‫وی ﮔﻔت: در آﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﯾم ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﭘس ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﺻﺑر ﮐﻧﯾم .‬ ‫وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﺳﮑن ﻣﮭر در ﻋرﺻﮫ ﺧواھد ﺑود ﯾﺎ اﻋﯾﺎن ﮔﻔت: آزادﺳﺎزی ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﺳﮑن ﻣﮭر ﺗﻧﮭﺎ در اﻋﯾﺎن ﺧواھد ﺑود .‬ ‫وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻓﺎرس، در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ روز ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﮔﻔت: طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﮑن در ﺗﻣﺎم ﺣوزهھﺎ و اﺟزا ﻗرار اﺳت ﺑﮫ‬ ‫روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن را ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﮐرد.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Hamidreza Bahmanpour khalesi and 3 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻗﺑل از اﯾن ادﻏﺎم ﻋدهاي ﺑﺎ آن ﻣواﻓق ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺗﺷﻛﯾل وزارت اﻣور زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ را ﻣطرح ﻣﻲﻛردﻧد وﻟﻲ ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﺗﻌددي ﺑﮫ ﺷدت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻧﻘد ﮐردﻧد‬ ‫در ﺳﺎﻟﺟﺎري آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺗرﻛﺎن )وزﯾر اﺳﺑق راهوﺗراﺑري( در ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻲ راھﺑردي ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻲدھﻧد:" اﺳﺎﺳﺎ اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻓﻘط در ﮐﻠﻣﺎت » ﺳﺎﺧت« و »ﺳﯾﻣﺎن و آرﻣﺎﺗور« ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺷﺎﺑﮭت داﺷﺗﻧد ﻧﮫ در ﻣﻔﮭوم و ﻣﺎﻣورﯾت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺷﮭرﺳﺎزی. ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾري دوﻟت و ﻣﺟﻠس ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ ﻛﮫ ﺳﮭم ﺑﺧش ﺗراﺑری و ﺣﻣلوﻧﻘل در اﻗﺗﺻﺎد 01 ﺑراﺑر ﺳﮭم‬ ‫آن در ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز اﺳت، ﺗوﺟﮫ ﻧﻛردﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣدﯾرﯾت ﻋ رﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻧظﯾم ﺑﺎزار در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﻲ وزارت راه‬ ‫در اﯾن ادﻏﺎم ﻣورد ﻏﻔﻠت ﻗرار ﮔرﻓت. ھﻣﺎﻧط ور ﻛﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺑﻌﯾت ﺷﮭرﺳﺎزی از اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽﺷود ﺳﮭم ﻣﺎ از ﺷﮭرﺳﺎزی و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﻛن ﻣﮭر‬ ‫ﻣﻌطوف ﻣﯽﺷود. ﺑﺎﯾد در اوﻟﯾن ﻓرﺻت، وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷود و ھرﭼﮫ زﻣﺎن ﮐﻣﺗری ﺻرف ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷود ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻣﮫ اﺳت. دﯾدﮔﺎه ھﺎي دﯾﮕر‬ ‫وزراي ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري را ﻧﯾز ﻋرض ﺧواھﯾم ﻧﻣود. اﻟﺑﺗﮫ دﯾﮕﺎه آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺗرﻛﺎن از اﯾن ﺟﮭت ﻣﮭﻣﺗر اﺳت ﻛﮫ از اﻋﺿﺎي ﺑرﺟﺳﺗﮫ دوﻟت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺑﻼ ھم در ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻣدﯾر ﺑﺧش زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﻧزد آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛردﻧد و ﭘژوھش وﯾژه اي در اﯾن ارﺗﺑﺎط اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺿرورت ﺗﻔﻛﯾك اﯾن دو ﺑﺧش اﺳت و ﺳﺧﻧﺎن ﻓوق را ﭘس از روي ﻛﺎر آﻣدن دوﻟت ﺟدﯾد ﻣطرح ﻓرﻣودﻧد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫64 ‪Page 12 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣوﺿوع ادﻏﺎم اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧواھد داﺷت و ﻋﻠت آن اطﻣﯾﻧﺎن‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﻘﯾﮫ زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ھم زﻣﺎن اﺳت .‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ ﻋﻼوه ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﺎﻻ ﻣدل ھﺎی ﺟذب و ﺗوﻟﯾد ﺳﻔر ﻣوﯾد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﺎﻣﻊ از ﻧﻘﺎط ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺳﻔر ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﺟﺎذب ﺳﻔر ھﺳﺗﻧد.)ﮐﮫ ھر دو ﺑﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣرﺗﺑط اﻧد و ارﺗﺑﺎط‬ ‫اﯾن ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل(‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Alireza‬‬ ‫‪Alireza Rahimi‬‬ ‫‪engineer at tci iran‬‬ ‫ﺑدون ﺷﮏ ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻋﺻر ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه ای دارد دﻗت ﮐﺗﯾد ﺑﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺛر در اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ، اﻗﺗﺻﺎد دﯾﮕر ﺑﺧش ھﺎ ﺑﺳرﻋت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫واﻗﻊ ﺷده و راه و ﺑﺳﺗر ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ دﯾﮕر و ﺣﺗﯽ ﭘﺳت ﺑﻌﻧوان زﯾر ﺷﺎﺧﮫ ان ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد . ﺑﻧﺎﺑراﯾن ادﻏﺎم ان اﺻﻼ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد و ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﺣواھد ﮐرد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫رﺳﺎﻟت ﺳﺎزﻣﺎن )ﯾﺎ وزارت(، ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟودي آن ﺳﺎزﻣﺎن )ﭼراﺋﻲ( اﺳت و ھر ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾك ﺳري ﻧﯾﺎز اﯾﺟﺎد ﻣﻲﺷود و ھدف آن رﻓﻊ آن ﻧﯾﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻗﺑل از‬ ‫ھر اﻗدام ﻛﻼن ﺑراي ﯾك ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود ﻛﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺎزھﺎﺋﻲ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺷﻛﯾل آن ﮔردﯾده اﺳت. ﺑﺎ اﯾن ﻧﮕرش، ھر وزارت ﺑﺎﯾد رﺳﺎﻟت ﻣﻌﯾﻧﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺟﻣﻊ ﻧﻣودن‬ ‫رﺳﺎﻟﺗﮭﺎي ﻣﺗﻌدد و ﺑﻲارﺗﺑﺎط ﯾﺎ ﻛم ارﺗﺑﺎط ﻣوﺟب ﺧدﺷﮫ ﺑﮫ اﺻول ﺗﺷﻛﯾل ﺳﺎزﻣﺎن و اﻣﻛﺎن ﻣدﯾرﯾت آن ﻣﻲﺷود ﻛﮫ در وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺷﺎھد اﯾن ﻣوﺿوع ھﺳﺗﯾم. در‬ ‫ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﻣﮭﻧدس ﻣﺣﻣد رﺣﻣﺗﻲ )وزﯾر اﺳﺑق راه و ﺗراﺑري( ﻣﻲﮔوﯾﻧد: "ﺣﻣلوﻧﻘل ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﻘل اﺳت ﮐﮫ ذﯾل ﻣﻘوﻟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗرار دارد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﯾﺎ‬ ‫ﻋﻣران ﺷﮭری ذﯾل ﻣﻘوﻟﮫ ھﻧر ﻣﻌﻣﺎری و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت. در ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎ اﻧﺑﺎرداری ﯾﮏ ﺟﺎ آورده ﻣﯽﺷود ﺑﮭر ﺣﺎل ﺟﻣﻊ ﮐردن دو ﻣﻘوﻟﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی و‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل در ﯾﮏ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳروﮐﺎر داﺷﺗن ھر دو ﺑﺎ ﺧﺎک وﺳﯾﻣﺎن ﻣﺛل آن ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺑرﯾتﺳﺎزی را ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯾز و ﺻﻧدﻟﯽﺳﺎزی ادﻏﺎم ﮐﻧﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد در‬ ‫ھر دو ﻣﺣﺻول ﭼوب ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.." دﯾدﮔﺎه دﯾﮕر وزراي ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري را ﻧﯾز ﻋرض ﺧواھﯾم ﻧﻣود‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Saedeh Saeedifard, ali delghavi like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hamidreza‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi‬‬ ‫‪student of regional & urban planning at IAUN‬‬ ‫64 ‪Page 13 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺑﮫ ھر ﺣﺎل دو ﻣدل در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ وﺟود دارد‬ ‫ﯾﮑﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ادﻏﺎم اﯾن دو و دﯾﮕری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷﯾوه اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺟداﯾﯽ اﯾن دو‬ ‫ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻧﮑﺎت ﻻزم ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ﭼﮫ در ﻣﻘﯾﺎس ﺷﮭری و ﭼﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﺗطﺎﺑق ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻣطﻠوب ﺑوده و ﺳﺑب ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗن ﺣﻣل وﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر ﺧﺻوﺻﯽ ﺷده اﺳت)ﺑر ﺧﻼف ﺳﺑﮏ ﺣوﻣﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ و ﻧظﺎم ﻓرودﯾﺳم .)‬ ‫اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان آﺧرﯾن ﻧظر ﺧودم در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم‬ ‫ﺷﺎﯾد ادﻏﺎم اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺗﺎب زده و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣدل در اداره اﯾن ﺑﺧش اﺳت ! ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣدل ﻗﺑل از ﺟداﯾﯽ اﯾن دو وزارت ﺧﺎﻧﮫ اﺟﺎزه‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ ﺷدن دھﯾم و ﻣﺛل ااﻟﮕو ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای ﺷﺗﺎب زده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾم و ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﯾن دو اﻟﮕو ﭘ س از ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺻﯾم ﺑﮭﺗر و ﺟﺎﻣﻊ ﺗری در اﯾن‬ ‫ﺑﺎره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫در آﺧر ﺑﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗور ﮐﺎر 12 ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم :‬ ‫ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ درک ﺧود اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم، ﺑﯽ ﺧﺑری و ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﺳﺑﯽ ﺧود را ﺑﭘذﯾرﯾم و ﺑﮫ داﻧ ش ﺧود ﻧﯾز ﺗردﯾد ﮐﻧﯾم!‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, ali delghavi like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Arash‬‬ ‫‪Arash Saeedi‬‬ ‫‪Industrial Engineer at Tehran Urban and Suburban Railway Operation Company‬‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﻘوﻟﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺗری اﺳت و راه ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﻘش ﮐوﭼﮑﯽ در اﯾن ﺻﻧﻌت دارد‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪sajad‬‬ ‫‪sajad rezaei‬‬ ‫‪Faculty member at Qom‬‬ ‫در وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﯾر، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان در ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺷﺷم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎ ﭘس از آن، ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﭘرداﺧت‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Amir‬‬ ‫‪Amir Azadbakhsh‬‬ ‫-‬‫ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری دارد، ھدﻓﻣﻧد ﺷدن ﺗﺧﺻﯾص ﺑودﺟﮫ ھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎ ﻧﯾز ھدﻣﻧد ﺧواھد ﺷد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫64 ‪Page 14 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ادﻏﺎم دو وزارت ﺳﺎﺑق و ﺗﺷﻛﯾل وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي در ﺷراﯾط ﻏﯾرﻋﺎدي و ﺑدون ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗﺑﻠﻲ، ﺻورت ﮔرﻓت و ﻣﺷﺧص ﺑود ﮐﮫ اﯾن ادﻏﺎم ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺑب ﻧداﺷﺗن ﯾﮏ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ، ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت اﺳت و در ﻋﻣل ﻋﺟﻠﮫاي ﻓراوان ھم ﺑﮫ آن اﻓزوده ﺷد و ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺳﯾﺎري اﯾﺟﺎد ﺷد. ﯾك ﻧﻣود ﺑﺎرز از ﻣﺷﻛﻼت ادﻏﺎم‬ ‫ﻧﺳﻧﺟﯾده و ﻋﺟوﻻﻧﮫ در ﻣﺎﺟراي ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت و ﺗﺻﺎﺣب ﻓﺿﺎھﺎي ﻛﺎري در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت ﺑود. ﻛﺎرﻣﻧدان ﺷرﯾف وزارت ﻣﺳﻛن را ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت راه آوردﻧد‬ ‫و ﻛﺎرﻣﻧدان دو وزارت ﺳﺎﺑق را ﺳر ﺑﺣث ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎ و ﺗﻘﺳﯾم اﺗﺎﻗﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻧداﺧﺗﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎرﻛﻧﺎن ﺷ رﻛت ﺳﺎﺧت و ﺗوﺳﻌﮫ زﯾرﺑﻧﺎھﺎي ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور را ﻛﮫ از ﻗﺑل در‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وزارت راه ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺻورت دﻓﻌﯽ در ﭼﮭﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘراﻛﻧده ﻛردﻧد ﻛﮫ ﻣوﺟب ﻟطﻣﮫ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﻛﺎر ھﻣﮫ ﺷد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﺣﺗرم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺗﻔﻛﯾك دو‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرﻧد ﺑﺎﯾد از اﻗدام ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد.‬ ‫از ﺳوي دﯾﮕر ﺑﺎ وﺟود ﺗﻛﻠﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ از ﺳوي ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑراي ﺗﮭﯾﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺷرح وظﺎﯾف ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدي ﺑراي وزارت ادﻏﺎﻣﻲ راه و ﺷﮭرﺳﺎزي، ﺷرح وظﺎﯾف ﺑﻌد‬ ‫از ﯾك ﺳﺎل و ﻧﯾم از ادﻏﺎم در ﺳﺎل 19 ﺗﮭﯾﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧواﻗص در ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧرﺳﯾد ﺗﺎ آﻧﻛﮫ دوﻟت ﺟدﯾد ﻻﯾﺣﮫ ﺷرح وظﺎﯾف وزارت راه و‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزي را ﭘس ﮔرﻓت .‬ ‫ﺟﺎﻟب اﺳت اﮔر ﺑﮫ ﻣﺗن ھﻣﺎن ﻻﯾﺣﮫ رﺟوع ﻛﻧﯾم ﻣوﻟﻔﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد ﺷرح وظﺎﯾف ﺗﻠﻔﯾﻘﻲ ﺑراي اﻣور ﺣﻣلوﻧﻘل و ﻣﺳﻛن ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و در دو ﺑﺧش ﻣﺟزا ﺷرح وظﺎﯾف اﯾن اﻣور‬ ‫را درج ﻛردهاﻧد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP, Esmaiel Ghahremani and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫,‪Shadi‬‬ ‫‪Shadi, Karim‬‬ ‫)‪Managin director at Nou Andishan Rail Iranian (NARICO‬‬ ‫در ﮐﺷور ﭼﯾن راه آھن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت. ھرﭼﻧد اﯾن ﮐﺷور ﺟﻣﻌﯾت و وﺳﻌت زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑﻧظر م ﯾرﺳد ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺻﻧﻌت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ‬ ‫ﺻﻧﻌت ﻣﺎدر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺗوﺳﻌﮫ دﯾﮕر ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑدون ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﺻﻧﻌت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ھﻧوز اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ اﯾن ﺻﻧﻌت در ﮐﺷور ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑردی ﻧﺷده‬ ‫اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻣل ﺗﺟﮭﯾزات ﺧﺎص و ﺣﺟﯾم و ﻓوق ﺳﻧﮕﯾن و ﻣوﺿوﻋﺎت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧظﯾر ﺣﻣل زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Seyed morteza Naseryan like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ghodrat‬‬ ‫‪ghodrat eftekhari‬‬ ‫‪Section Manager of Training at Isfahan Regional Metro Company‬‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺣﻣل وﻧﻘل و ﺑﮭره ﺑرداری از زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﻣل وﻧﻘﻠﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﯾش از اﺣداث اﯾن زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎ‬ ‫دارد.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه در ﮐﺷور ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد.ﺑﻧده اﻋﺗﻘﺎد دارم ﻣوﺿوع ﻣدﯾرﯾت، ﺑﮭره ﺑرداری و ﻧﮕﮭداری از زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﺎﯾﺳﺗﯾدر وزارت ﺣﻣل وﻧﻘل اﻧﺟﺎم‬ ‫ﭘذﯾرد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫64 ‪Page 15 of‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur likes this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻛوﭼكﺳﺎزي دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ﻛوﭼك ﻛردن ﺑﺧش ﻓﻛور و ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺗﺧﺻص ﺳﺗﺎدي آن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣرﻛز ﺑر وظﺎﯾف ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻲ و ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﺧﺻوﺻﻲﺳﺎزي،‬ ‫از ﺑدﻧﮫ ﻛم ﺗﺣرك و زاﺋد ﺷرﻛﺗﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎي دوﻟﺗﻲ ﻛﺎﺳت و در اﯾن ﺻورت ﻣﻲﺗوان ﯾك وزارت ﭼﺎق و ﻛمﺗﺣرك را ﺑﮫ ﯾك وزارت ﻣﺗﻧﺎﺳب و ﭼﺎﺑك ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود وﻟﻲ‬ ‫درادﻏﺎم دو وزارت راه و ﺗراﺑري ﺑﺎ وزارت ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي ﮐوﭼﮏﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت و ﺗﻧﮭﺎ دو ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑزرگ در ﮐﻧﺎر ھم و ﻓﻘط زﯾر ﻧظر ﯾﮏ‬ ‫وزﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد. ﺑﻠﻛﮫ ﻓﻘط ﺑدﻧﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺣﯾف و ﻻﻏر ﺷد و ﺑدﻧﮫ ﻛم ﺗﺣرك در ﺳطوح ﭘﺎﯾﯾن ﯾﻌﻧﯽ در داﺧل ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺷرﻛﺗﮭﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻛرد. ﺑوﯾژه ﻛﺎھش ﺷدﯾدي‬ ‫در ﺑدﻧﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ﺳﺗﺎد وزارت از ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻣور ﺣﻣلوﻧﻘل روي داد و ﻛﺎﻓﻲ اﺳت ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺳراﻧﮕﺷﺗﻲ ﺷود ﻛﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزش، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓنآوري وزارت راه‬ ‫ﺑﮫ ﻛﺟﺎ رﻓﺗﻧد؟ ﭼﮫ ﻣﻘدار از ﺑدﻧﮫ ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ﻣﺟرب اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺎﺳﺗﮫ ﺷد؟ ﭼرا ﭘژوھﺷﻛده ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﻧﺗزع و راﻛد ﺷد؟ آﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرای ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﺗﺎدي ﺑﺧش‬ ‫ﻣﺳﮑن ھم اﻓﺗﺎد؟ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺳﺋوﻻن ادﻏﺎم در وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑﺟﺎي ﺗﻠﻔﯾق و ﻛم ﻛردن از ﺑدﻧﮫ ﻏﯾرﺿروري ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل، ﻣوﻓق ﺑﮫ اﻧﮭدام و ﯾﺎ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﻧﻣودن ﻋواﻣل‬ ‫ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل در ﺳﺗﺎد وزارت و ﻣراﻛز راھﺑردي آن ﺷدﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺧﺷﮭﺎي ﻏﯾرﺳﺗﺎدي و اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻗﺎﺑل واﮔذاری ﻣﺛل آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻓﻧﯽ‬ ‫ﻣﻛﺎﻧﯾك ﺧﺎك و ھﻣﺎ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ واﮔذار ﺷود، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧدﻧد و...‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ali‬‬ ‫‪ali delghavi‬‬ ‫‪Chairman of railway kerman‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧدﻣت دوﺳت ﺧوﺑم آﻗﺎی ﺑﮭﻣن ﭘور‬ ‫ﻣن ﺑﺎ ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻋدم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﭼون ﻣﺎ ﺑﺧواھﯾم ﺷﮭر ﺟدﯾدی اﺣداث ﮐﻧﯾم اﮔر ادﻏﺎم ﺑﺎﺷﯾم ﮐﻣﺗر ھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗم اﮔر اﯾﻧطور ﺑﺎﺷد اﮔر ﺑﺎ ﻣﺧﺎﺑرات ﯾﺎ وزارت ﻧﯾرو و ... ادﻏﺎم اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺷود ﭘس ﮐﻣﺗر ھزﯾﻧﮫ دارﯾم‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ali‬‬ ‫‪ali delghavi‬‬ ‫‪Chairman of railway kerman‬‬ ‫وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﺑﺎﯾد از دﯾد دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظر ﻧﮕﺎه ﮐرد ﺣﻣل وﻧﻘل در ﮐﺷور از ﮔﺳﺗردﮔﯽ و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺧﺎص ﺑرﺧودار اﺳت و ﺳﺎﺧﺗﺎر آن ﺑﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾطﻠﺑد ﺗﺎ ﯾﮏ‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت راھﺑری و ھداﯾت آن را ﺑﭘذﯾرد ﻟذا ﺟدا ﺷدن ﻣﻘوﻟﮫ راه و ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﺷﮭر ﺳﺎزی ﻧﯾﺎز ﻓوری و ﻻزم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫64 ‪Page 16 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻧﺣوه ادﻏﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎي دو وزارت ﺳﺎﺑق ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت. در وزارت ﻣوﺟود دو ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑﮫ اﻣور راه و ﺗراﺑري ﺳﺎﺑق اﺧﺗﺻﺎص دارد ﻛﮫ ﯾﻛﻲ ﻣﻌﺎوﻧت راه‬ ‫روﺳﺗﺎﯾﻲ اﺳت. اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﯾك وظﯾﻔﮫ ﻓرﻋﻲ ﺑرﻋﮭده دارد و ھﯾﭻ ﻛﺳﻲ ﻧﻣﻲداﻧد وﻗﺗﻲ ﻣطﺎﺑق ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل اوﻟوﯾت ﺑﺎ ﺑﺧش رﯾﻠﻲ اﺳت و 02 ﺳﺎل اﺳت‬ ‫راهآھن روﻧد ﺗﻧزﻟﻲ در ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور را ط ﻲ ﻣﻲﻛﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ آن ﺑﮫ اھداف ﭼﺷماﻧداز روز ﺑﮫ روز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻲﺷود، ﭼرا ﯾك ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺗﺎدي در اﻣور رﯾﻠﻲ ﻧدارﯾم؟ و در‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ 09% ﻧﯾﺎز ﻛﺷور ﺑﮫ راه روﺳﺗﺎﯾﻲ اﺟرا ﺷده اﺳت، ﭼرا ﺑﺎﯾد ﯾك ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺗﺎدي ﺑراي راه روﺳﺗﺎﯾﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟ ﻛﺎري ﻛﮫ در ادارات اﺳﺗﺎﻧﻲ ﺑﮫ راﺣﺗﻲ ﻗﺎﺑل ﺳﺎﻣﺎندھﻲ‬ ‫اﺳت و ﺣداﻛﺛر ﯾك اداره ﻛل ﺳﺗﺎدي ﺑراي ھﻣﺎھﻧﮕﻲ اﻣور اﺳﺗﺎﻧﻲ ﻻزم دارد. ﺗﺣول در ﺣﻣل رﯾﻠﻲ - ﺑﮫ ﻗول وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺗﻐﯾﯾر ﮔراﻧﯾﮕﺎه ﺻﻧﻌت ﺣﻣلوﻧﻘل از ﺣﻣل ﺟﺎدهاي ﺑﮫ‬ ‫رﯾﻠﻲ - ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور و ﺑﻠﻛﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﻛﺷور را ﻣﺗﺣول ﻛﻧد و اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻲ در ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺑراي روﻧق ﺑﺧش رﯾﻠﻲ ﻻزم اﺳت ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎﺣث‬ ‫اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ھدﻓﻣﻧد ﺷود و ھزﯾﻧﮫھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺣﺗﻲاﻟﻣﻘدور داﺧﻠﻲ ﺷود و اﯾﺟﺎد ﯾﻛﭘﺎرﭼﮕﻲ زﯾرﺑﺧﺷﮭﺎي رﯾﻠﻲ و ﺟﺎده اي و ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺳﺎﺧت ﭘروژهھﺎي‬ ‫رﯾﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎي ﻣردم و ﻋواﻣل ﺑﮭرهﺑردار ﻛﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺎﻛﯾدي ﺑر ﺿرورت اﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎوﻧت راه آھن در ﺳﺗﺎد وزارت اﺳت .‬ ‫اﮔر ﻛﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺿرورت وﺟود ﻣﻌﺎوﻧت راه روﺳﺗﺎﯾﻲ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﺑر اﯾﺟﺎد وزار ت راه آھن ﺗﺎﻛﯾد ﺷود‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪H‬‬ ‫‪H Vafadar‬‬ ‫‪Computer Scientist‬‬ ‫ﻣن ﻣواﻓﻘم ﭼون :‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ طرح ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزي دوﻟت ﺟواب ﻣﺛﺑت ﻣﯾده ﮐﮫ اداره ﮐﺷور ھم ﺑﺎ روال ﻣﻧظﻣﻲ اﻧﺟﺎم ﺑﺷﮫ و د رواﻗﻊ ﮐﺎرھﺎ ﮐم ﺑﺷﮫ .‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣن ﻓﮑر ﻣﻲﮐﻧم آﺷﻔﺗﮕﻲ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ زﯾﺎدي در ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﮐﺷور وﺟود داره . اﺧﺗﻼف ﺳﻼﯾق، اﺧﺗﻼف ﻓرھﻧﮕﻲ، اﺧﺗﻼف ﺳطﺢ آﮔﺎھﻲ و داﻧش ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺧﺷﻲ از ﻣﺷﮑﻼت ﭘﯾش روي ﻣدﯾران ﺳطﺢ اول ﮐﺷور اﺳت . از طرﻓﻲ ھم ھر ﻣدﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗوﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎھﺎي ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ ﺟواﺑﮕو ﺑﺎﺷﮫ . ﺑﺎ اﯾن ﺷراﯾط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻗﺑوﻟﻲ از داﻧش ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻣق ﻣﻧﺎﺳب ﻧرﺳﯾدﯾم ﺷﺗﺎﺑزدﮔﻲ در ﮐوﭼﮏﺳﺎزي دوﻟت رو ﻣﻧﺎﺳب ﻧﻣﻲدوﻧم وﻗﺗﻲ ﮐﮫ وظﺎﯾف اﺟراﯾﻲ دوﻟت ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن رﺳﯾد و ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻧظﺎرﺗﻲ و ھداﯾﺗﻲ ﭘﯾدا ﮐرد اون ﻣوﻗﻊ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﻋ ﻲ ﺑﮭﺗرﯾن زﻣﺎن ﺑراي ﺑﺳﯾﺎري از ادﻏﺎمھﺎ ﺑﺎﺷﮫ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﮫ.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫64 ‪Page 17 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﯾك از ﻣﺷﻛﻼت ﻋﻣده ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ ﭘس از ادﻏﺎم دو وزارت ﺗﺷدﯾد ﺷد، اﻓزاﯾش ﺷدﯾد طرﺣﮭﺎي راه و راهآھن در ﭘﯾوﺳت ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎي اﺧﯾر اﺳت ﻛﮫ ﻣوﺟب‬ ‫اﻧﺑﺎﺷت ﺗﻛﺎﻟﯾف دوﻟت در طرﺣﮭﺎي ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم و ﭘراﻛﻧده ﺷدن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود در ط رﺣﮭﺎي ﻣﺗﻌدد ﺷده ﻛﮫ ظﺎھر آن ﺑراي اﻓزاﯾش رﺿﺎﯾت ﻣردم و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳت وﻟﻲ ﻋﻣﻼ‬ ‫ﻣوﺟب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﻲ ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﺧﺎطر ﺗطوﯾل زﻣﺎن اﺟراي ﭘروژهھﺎ و ﻛﺎھش ﺑﮭرهوري ﻣﺎﻟﻲ ﺷده اﺳت و طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ از ﻧﯾﺎزھﺎي ﻣﺑرم ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور ﺑراي‬ ‫ﺗﺷﺧﯾص اوﻟوﯾﺗﮭﺎﺳت، ﺑﺎ وﺟود دهﺳﺎل از ﺷروع ﺑﮫ اﺟراي آن، ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳوء ﻣدﯾرﯾت و ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻣﺎﻧده اﺳت. ﺣﺗﻲ ﺑرﺧﻲ ﻣﻲﮔوﯾﻧد اﺻﻼ ﻣﺳﺋوﻻن وزارت راه‬ ‫ﻧداﺷﺗن طرح ﺟﺎﻣﻊ را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻲدھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس و ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﺣﻠﻲ ھﻣواره در ﺣﺎل دادوﺳﺗد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺷراﯾط روز ﺑﺎﺷﻧد. ﺿﻣن اﯾﻧﻛﮫ دﻓﺗر ﺑودﺟﮫ‬ ‫ﻧﯾز ﭘس از ادﻏﺎم ﺑﮫ زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و اﻣور ﺑودﺟﮫ دﯾﮕ ر ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﻲ رﻓﺗﺎر اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ در اﯾن ﺑﺧش ﺗﺷدﯾد‬ ‫ﺷده اﺳت. ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺗﻲ در دوﻟت ﺟدﯾد ھم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺗﻛﻣﯾل طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣلوﻧﻘل ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت و ﻣﺷﻐﻠﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﮫ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌدد اﻣﻛﺎن اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺎﺳب در اﯾن‬ ‫ﻣﮭم را ﺳﻠب ﻧﻣوده اﺳت‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Omid R., Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mehrdad‬‬ ‫‪Mehrdad Taghizadeh‬‬ ‫--‬ ‫ﻣن ﻗطﻌﺎ ﻣواﻓق ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﺳﺗم و از اﺑﺗدا اﯾن ادﻏﺎم ﻏﯾر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑود. ﻟطﻔﺎ دﻻﺋل را در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد‬ ‫:6822=‪http://www.ttic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id‬وزارت-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-)ﺳوﻣﯾن-ﻣﺻوﺑﮫ-ﺷورای-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-‬ ‫ھﻣﮕﺎﻧﯽ:97=‪)&catid‬ﺷوراي-ھﻣﺎھﻧﮕﻲ-ﺣﻣل-و-ﻧﻘل-ھﻣﮕﺎﻧﻲ-ﻛﺷور 121=‪&Itemid‬‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗدﻻل ﺧﯾﻠﯽ ﻗوی ﺗر از اﯾن ﺣرﻓﮭﺎﺳت و اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ادﻏﺎم اﺳت ﺑﺎﯾد دﻟﯾل ﺑﯾﺎورد‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Seyed morteza Naseryan like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﺳﺗدﻻﻟﻲ ﻛﮫ در ﻟﯾﻧﻛﮭﺎي ﻗﺑل از ﺳوي آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﯾﻲ درج ﺷد ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗﻔﻛﯾك ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺗﻔﻛﯾك را ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣدﺗﻲ ﺑراي اﯾن ﻣوﺿوع و‬ ‫داراي ﻣﺷﻛﻼﺗﻲ از ﻗﺑﯾل ﻛﻣﺑود ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎي ﺑﮫ ﻓروش رﻓﺗﮫ ﻣﻲ داﻧد. اﺧﺑﺎر داﺧﻠﻲ وزارت ﺣﺎﻛﻲ اﺳت ﻛﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﺧل وزارت ﺑراي اﯾﺟﺎد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟدﯾد و‬ ‫اﻧﺗﺻﺎب اﻓراد ﺟدﯾد در داﺧل ﺳﺗﺎد وزارت را ﺑﮫ زودي اﻧﺟﺎم ﺧوھد داد ﻛﮫ ﻣﺑﻧﺎي ادﻏﺎم ﻋﻣﻠﻲ دو وزارت ﺗﻠﻘﻲ ﺧواھد ﺷد ﺣﺗﻲ ﭼﯾدﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎ و ﻣدﯾران ﺟدﯾد در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن‬ ‫وزارت را ھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي ﻛرده و در ﺣﺎل اﺟرا ھﺳﺗﻧد . اﯾﺷﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻛﺟﺎ وﻋده ﺗﻔﻛﯾك را ھم ﻧداده ام و اﯾن ﻣو ﺿوع ﯾﻌﻧﻲ ﮔذاﺷﺗن زﻣﺎن ﺑراي ﺗﻔﻛﯾك را‬ ‫ﺳوﺧﺗن ﻓرﺻت ﭼﮭﺎرﺳﺎﻟﮫ ﺧود ﻣﻲ داﻧد و اﮔر اﻓرادي را ﻣﻲ ﺷﻧﺎﺳﯾد ﻛﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻧظ ر وزﯾر ﻣﺣﺗرم را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد ﯾﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺣداﻗل وزﯾر را ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾق ﺑرر ﺳﻲ در اﯾن ﺧﺻوص‬ ‫دﻋوت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺟﺎ دارد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.‬ ‫ﺑﻧده در اداﻣﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣطﺎﻟب ﻗﺑﻠﻲ ﺧود در اﯾن ﻣﺑﺣث، ﺗوﺿﯾﺣﺎت دﯾﮕري را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾم:‬ ‫از ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور ﺿرورت ﺗﺣول در ﻧظﺎم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗﺣول اﺳﺎﺳﻲ در اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل اﺳت ﻛﮫ ﻣورد ﺗﺎﻛﯾد ﺑﺟﺎي وزﯾر ﻣﺣﺗرم‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎي دﻛﺗر آﺧوﻧدي ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت. ﯾﻌﻧﻲ اﯾﻧﻛﮫ ﭼرا ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺑوه ﺑﺎري و ﻣﺳﺎﻓري ﺷﯾوهھﺎي ﺗراﺑري، ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاران اﻧدﻛﻲ راﻏب ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاري ھﺳﺗﻧد؟‬ ‫ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و درآﻣدي در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﻲﺗوان ﺑﺧﺷﻲ از ھزﯾﻧﮫھﺎي ﺣﻣلوﻧﻘل را ﺑﺟﺎي ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﻲ دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺻرفﻛﻧﻧدﮔﺎن‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﺣول ﻧﻣود؟ ﭼرا ﻋوارض ﺑر اﺳﺗﮭﻼك ﺷﺑﻛﮫ ﺗراﺑري، اﯾﺟﺎد آﻻﯾﻧدﮔﻲ و اﯾﺟﺎد ﻋوارض ﺳوء زﯾﺳتﻣﺣﯾطﻲ ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت؟ ﭼرا ﯾﺎراﻧﮫ ﺳوﺧت ﺣﻣلوﻧﻘل در‬ ‫ﻛﺷور ﻣﺎ ﺑﯾش از ﻛل ﺑودﺟﮫ ﻋﻣراﻧﻲ ﻛﺷور اﺳت؟ ﭼرا ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺗﻲ ﻣﺻرﻓﻲ در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎف و ھدﻓﻣﻧد ﺑﯾن ﺷﯾوهھﺎي ﺗراﺑري ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﻲﺷود؟ ﭼرا‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ و رﯾﻠﻲ در ﻛﺷور ﻣﺎ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﻲ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻓﺎﻗد ﺳودآوري ﻋﻧوان ﻣﻲﺷوﻧد؟ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﻛﺎﻧﯾزﻣﻲ ﻣﻲﺗوان اﯾن وﺿﻌﯾت را اﺻﻼح ﻧﻣود؟ ﺣل اﯾن‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺧش اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ از ﺟﻧس ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي اﺳت ﻧﮫ ﻛﺎرﻋﻣراﻧﻲ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧده و ﺑراي ﺣﺻول ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎ ﻧﮕرﺷﻲ ﻋﻣﯾق‬ ‫64 ‪Page 18 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫و ﮔﺳﺗرده و ھﻣﺗﻲ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭼﺎﻟﺷﮭﺎ را رﻓﻊ ﻧﻣود. ﻣﺷﻐﻠﮫ ﻣﺗﻌدد ﺳﺗﺎد وزار ت ﺑﮫ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌدد اﻣور ﻣﺳﻛن و ﺣﺎﻻ ﺑﺣث ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﻛﺎن اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺎﺳب در‬ ‫اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم در اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺳﻠب ﻧﻣوده اﺳت. ﯾﻌﻧﻲ وزﯾر در ﺗﺣﻘق آرﻣﺎﻧﮭﺎي ﺧود در اﺻﻼح ﺗﺣول اﻗﺗﺻﺎدي در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﺎﻛﺎم ﺧواھد ﻣﺎﻧد‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Ebrahim Issai, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪reza‬‬ ‫‪reza jalali‬‬ ‫‪Health information technology and health information management and information technology‬‬ ‫ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓﻘدان زﯾر ﺳﺎﺧت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺳرﯾﻊ ﺑﺎﻋث وﺟود ﻣﺷﮑﻼ زﯾﺎدی از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺷﺗرک در ﻣﻧﺎطق ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی‬ ‫دوﻟت را ﺑﺎﻻ ﺧواھد ﺑرد ﭘس ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﺣﻣل ﻧﻘل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭود اﺳت. ﻣﺛﻼ اﮔر ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺎ ﺷﮭرﮐرد ﺧطوط ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر داﺷت دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻧﺑود ﺑرای ﻧﮕﮭداری‬ ‫ﻓرودﮔﺎه ﺷﮭرﮐرد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻠﯾﺎردی ﮐرد دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻧﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓوق ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﮭداﺷت درﻣﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﺑرد و ﺻدھﺎ ﻣﺛﺎل دﯾﮕرﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺿﻌف ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫اﻣﯾر‬ ‫‪ jafarpur‬اﻣﯾر‬ ‫‪Manager in Transportation Policy Making at Government of I.R.Iran‬‬ ‫ﻣواﻓق ﺟداﯾﯽ ﻣﺳﮑن ھﺳﺗم وﻟﯽ ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﯾد در ﻣدﯾرﯾت ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﮕﻧﺟد ﺗﺎ داﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﺗﺧت و اﻣﺛﺎل آن ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﻣل وﻧﻘل دﻧﺑﺎل ﻧﺷود‬ ‫)3( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪kiarash Ghasemlou, ali delghavi and 1 other like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫در ﺷراﯾطﻲ ﻛﮫ دو وزارت ﺳﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎي ﮔﺳﺗرده ﺑر ﻋﮭده ﯾك وزﯾر اﺳت، اﻣﻛﺎن ﺗﻣرﻛز ﻣﻧﺎﺳب ﺑر وظﺎﯾف ﻣوردﻧظر ﺑراي وزﯾر و ﺳﺗﺎد وزارت ﻓراھم ﻧﻣﻲﺷود، ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد دوره آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﻧﯾﻛزاد وظﺎﯾف ﺳﺗﺎد وزارت در ھداﯾت زﯾرﺑﺧشھﺎي ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣﻼً رھﺎ ﻣﻲﺷود )ﺑر ﻋﮭده ﻓردی ﻣﺛل آﻗﺎی ﻟطﻔﯽ زاده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد( و در ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺷراﯾطﻲ ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﻲ و ﺧطر اﺗﻼف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑود. ﯾﺎ آﻧﻛﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺷﺧﺻﺎ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻧظﯾر ﺣل ﻣﺷﻛل آزادراه ﺗﮭران- ﺷﻣﺎل را ﺗﻌﻘﯾب‬ ‫ﻣﻲﻛﻧد ﻛﮫ در اﯾن ﺻورت ﭼﻧد ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑراي رﻓﻊ ﻧﺎ آﺷﻧﺎﯾﻲ اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎي ﮔﺳﺗرده و ﻣﺗﻧوع آن ﻻزم ﻣﻲﺷود و ﺗﺎ آن ﻣوﻗﻊ ﻛﺎر از ﻛﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻓرﺻت ﯾك وزﯾر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت. ظﺎھرا وزﯾر ﻣﺣﺗرم اﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮕذرد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺗﺎد ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﭼﻧد ﺑﺧش ﺑزرگ‬ ‫ﮐﺷور ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫64 ‪Page 19 of‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Ebrahim Issai like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ebrahim‬‬ ‫‪Ebrahim Issai‬‬ ‫‪Board Member, Amout Sepehr Company‬‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﺎﺻرﯾﺎن، ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﻧظر وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑر ﺣﻔظ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود دارای دﻻﯾل در ﺧور ﺗوﺟﮫ ی اﺳت. ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺗﻼف زﻣﺎن‬ ‫ﻣﺗﺧﺻﯾﺻﯾن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺷور ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾﺷﺎن و وزارت ﺗﺣت اﻣرﺷﺎن ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد ﺗﺎ از ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧدن اﯾن ﺑﺧش ﻣﮭم ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ jafarpur, Hazrati Metro like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ghodrat‬‬ ‫‪ghodrat eftekhari‬‬ ‫‪Section Manager of Training at Isfahan Regional Metro Company‬‬ ‫ﺑﻧده ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﺣﻣل وﻧﻘل ﻣط رح ﻣﯽ ﺷود ﻧﻣود ﺑﯾروﻧﯽ ﻧدارد.ﺑﮫ وﯾژه در ﺣوزه ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺟﻠس ، ﻣﺷﺎورﯾن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و‬ ‫وزرای اﯾﺷﺎن و ﻣﺣﺎﻓل ﻋﻠﻣﯽ و داﻧﺷﮕﺎھﯽ ، ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﭘرده ﻧﺷده زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﮔزاری ﯾﮏ ﺳﻣﯾﻧﺎر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﺗوﺳط‬ ‫ﻋزﯾزان در ﺗﮭران اﯾﺟﺎد ﺷود.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪Hazrati Metro, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP‬‬ ‫‪Secretary General at Guild of Rail Transport Companies and Related Services‬‬ ‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺣث ھﺎ و ﻧظرات ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺎﺷد. اﻟﺑﺗﮫ ﻧظر دﮐﺗر ﺟﻌﻔرﭘور ھم در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑدون ﻣﺳﮑن در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺑﻣﺎﻧد ھم ﺟﺎی ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﻣل دارد. در ﺧﺻوص ﻣﻘوﻟﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ دو ﻣﺳﺎﻟﮫ ھﻣواره ﻣدﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑوده اﺳت. اول اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺟم و ﺳﺎﯾز وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی)ﺑﺎﻣﺳﮑن(‬ ‫ﻣﺷﮑل ﺑزرگ ﺷدن ﺳﺎﯾز و ﻋدم ﺗﻣرﮐز ﻻزم ﺑرای وزارﺗﺧﺎﻧﮫ و ﺷﺧص وزﯾر ﻣﺣﺗرم را ﺑوﺟود آورده. و دوم اﯾﻧﮑﮫ اﺻوﻻ ﺗﺟﺎﻧﺳﯽ ﺑﯾن وظﺎﺋف ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺑوﯾژه ﺑﺧش‬ ‫ﻣﺳﮑن وﺟود ﻧدارد .‬ ‫در ﻣورد ﻗﺳﻣت اول ﮐﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺷﺑﮫ ای ﺑﺎﺷد و ﻧظ ر ھﻣﮫ ﻣدﯾران ﺑﺧش و ﺣﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻔﮑﯾﮏ اﺳت و اداﻣﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻧﻣﯽ داﻧﻧد. اﻣﺎ در ﻣورد ﺑﺧش دوم و اﯾﻧﮑﮫ وظﺎﺋف ﺷﮭرﺳﺎزی آن ھم ﺻرﻓﺎ در ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری ھﺎ در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﻻزم اﺳت دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ﻧظر ﺑدھﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻘوﻟﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫64 ‪Page 20 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺣﺗﻲ در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎﻧﻲ ﻧﯾز اﯾن ادﻏﺎم ﻣﺣرك و ﻣﻔﯾد در اﻣور ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي ﯾﺎ در اﻣور راه و ﺗراﺑري ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺷده اﺳت. وﻟﻲ در وﺿﻌﯾت ﻛﻧوﻧﻲ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر در ادارات اﺳﺗﺎﻧﻲ‬ ‫ھﻣدﯾﮕر را ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد و ھﻣﺎﻧط ور ﻛﮫ در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﯾك اداره ﻛل ﻧﻣﻲﺗواﻧد در ﻣدﯾرﯾت ﺗوام اﻣور راه و ﻣﺳﻛن ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد، در ﺳ طﺢ ﻣﻠﻲ ھم ﯾك وزﯾر و‬ ‫ﭼﻧد ﻣﻌﺎون ﻧﻣﻲﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل اﯾن دو ﺣوزه وﺳﯾﻊ، ﻣﺗﻧوع و ﻣﺗﻔﺎو ت را ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد. در ﻛﺷور ﻣﺎ ﻛﮫ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺗﻌدد در ھر ﺑﺧش وﺟود دارد و اﺻﻼح ھر ﺑﺧش‬ ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﻣت ﺑﺎﻻ و ﺗﻼش ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ﭼرا ﭼﻧد ﻛﺎر ﺑزرگ ﺑر ﻋﮭده ﯾك وزﯾر ﻗرار ﮔﯾرد ﻛﮫ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﻲھﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد؟‬ ‫اﺻوﻻً اﺣداث ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺳﻛن ﭼﮫ ﺳﻧﺧﯾﺗﯽ ﺑﺎ راھﺳﺎزی و راھداری دارد وﻗﺗﻲ ﻋﻼوه ﺑر ﺟدا ﺑودن اھداف و راھﺑردھﺎ؛ ﺣﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن،‬ ‫ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران، ﻣﺷﺎوران، ﻣﻘررات و ﺣﺗﻲ ﻓﮭرﺳت ﺑﮭﺎی ﻛﺎري آﻧﮭﺎ ﻛﺎﻣﻼ ً ﺟداﺳت؟ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻗﺑل اﻣور راه روﺳﺗﺎﯾﯽ از وزارت ﺟﮭﺎد ﺟدا و ﺑﮫ وزارت راه ﭘﯾوﺳت و اﮐﻧون ﮐﺎﻣﻼً‬ ‫ادﻏﺎم و ﺗرﮐﯾب ﺷده اﺳت ﭼون از ﺟﻧس ھم ﺑودﻧد. ﻣﻲﺗوان ﭘرﺳﯾد ﻣﯾﺎن ادارات ﺗﺎﺑﻌﮫ دو وزارت ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑری و ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﮐداﻣﯾك از ادارات ﺷﺑﯾﮫ ھم ھﺳﺗﻧد؟‬ ‫در واﻗﻊ اﻣور راه و ﻣﺳﻛن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش ﻣﮭﻧدس ﺗرﻛﺎن ﻣﺎﻧﻧد آب و روﻏن اﺳت ﻛﮫ ﻗﺎﺑل ﺣل ﻛردن ﺑﺎ ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد .‬ ‫ﺧدﻣت ﺟﻧﺎب آﻗﺎي ﻋﯾﺳﺎﯾﻲ ھم ﻋرض ﻣﻲ ﻛﻧم ﻛﮫ در ﻛﻣك ﻛردن ﺑﮫ ﻣدﯾران ارﺷد ﺑﺧش و وزﯾر ﻣﺣﺗرم ھﯾﭻ ﺣرﻓﻲ ﻧﯾﺳت و اﻛﻧون ھم در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﻣﺎﻣورﯾﺗﮭﺎي ﻣﺣوﻟﮫ ھﺳﺗﯾم و‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺣث ﺗﺧﺻﺻﻲ اﺳت ﻛﮫ آﯾﺎ اﯾن ﺗﻔﻛﯾك ﺑﮫ ﺻﻼح اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن از اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف روي اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﻣﻲ ﻛﻧﻧد و ﺑﻧده ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطور‬ ‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟﻧﺎب آﻗﺎي اﻓﺗﺧﺎري در ﺧﺻوص ﺑرﮔزاري ﺳﻣﯾﻧﺎري ﺑراي ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﻣﻔﯾد اﺳت و اﮔر ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻣرﻛزي ﯾﺎ اﻧﺟﻣﻧﻲ اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﭘذﯾرا ﺑﺎﺷد ﺟﺎ دارد روي اﯾن‬ ‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻛﺎرﺷود ﺑﮫ ﻧظرم واﺣدھﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ وزارت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﻌﯾد اﺳت اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﭘذﯾرﻧد و ﺷﺎﯾد ﻣرﻛز ﭘژوھﺷﮭﺎي ﻣﺟﻠس ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﺷد‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظرات دو وزﯾر ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري ﺗوﺟﮫ ﻛﻧﯾم:‬ ‫آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺳﻌﯾدی ﮐﯾﺎ:ادﻏﺎم وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ھدﻓﯽ ﻧداﺷت و ﻋﻣﻠﮑرد و ﻗدرت اﺟراﯾﯽ ھر دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ را از ﮐﺎر اﻧداﺧﺗﻧد و اﻗدام ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﮐﺷور ﻧﺑود. ﺑﺎ‬ ‫ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻓوق ﺑﮫ ﺷد ت ﻣﺧﺎﻟف ﺑودم و ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ﮐﺷور ﻧﯾز ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﮐردم.از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷ ﮑل و ﮐﺎرآﯾﯽ دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و راه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت در وزارت راه‬ ‫و ﺗراﺑری 07 ﺗﺎ 08 درﺻد ﻧﯾروھﺎ، ﻧﯾروھﺎی ﺻف و اﺟراﯾﯽ و 03 درﺻد ﻧﯾروھﺎ ﺳﺗﺎدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﻣدﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در وزارت ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی دﻗﯾﻘﺎ ﺑرﻋﮑس و 07‬ ‫ﺗﺎ 08 درﺻد ﻧﯾروھﺎ ﺳﺗﺎدی ﺑودﻧد. در ھر دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و راه ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺧﺻص ﺧوﺑﯽ ﺣﺿور دارﻧد اﻣﺎ ﺗﺧﺻﺻﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت. در ﯾﮏ دوره در وزارت‬ ‫ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی و در ﯾﮏ دوره ﻧﯾز در وزارت راه و ﺗراﺑری وزﯾر ﺑودم ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐﻧم. ﺑﺎﯾد دﯾد ھدف ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ را ادﻏﺎم‬ ‫ﮐردﻧد، ﭼﮫ ﺑود؟ ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻧﺎﻣﺷﺧص ﻣﺎﻧده اﺳت. اﮔر ھدف از اﯾن اﻣر ﮐﺎھش ﻧﯾرو ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت وزارت راه ﺣداﻗل 01 ﺑراﺑر وزارت ﻣﺳﮑن ﺗﺎ ﭘﯾش از ادﻏﺎم ﻧﯾرو‬ ‫داﺷت و ﮐﺎھش ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﻣوﺟود و ﺗﺧﺻص آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت. ﺗﻧﮭﺎ دو ﺳﺗﺎد اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺗﺎد ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت،‬ ‫ﺗرﮐﯾب ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﯾﺳت‬ ‫آﻗﺎي دﻛﺗر ﺣﻣﯾد ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ )آﺧرﯾن وزﯾر راه و ﺗراﺑري (: در زﻣﺎن وزارت ﻣن ھﯾﭻ ﺣرف و ﻣطﺎﻟﻌﮫای از اﯾن ادﻏﺎم ﻧﺑود. ﺑرداﺷت ﻣن، ﭘس از ﺗﺟرﺑﮫ دو ﺳﺎﻟﮫ اﯾن ادﻏﺎم اﺳت.‬ ‫ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن ادﻏﺎم ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﮕرﻓت، اﯾن ﺑود ﮐﮫ دو ﻣﻘوﻟﮫ ﻧﺎﻣﺗﺟﺎﻧس ﺑﺎ ھم ادﻏﺎم ﺷدﻧد. ﺷﺎﯾد ﻓﮑر ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ھم راه و ھم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﻋﻣران‬ ‫ﻣﯽﺳﺎزﻧد، ﭘس ﻣﯽﺗوان اﯾن دو را ﺑﺎ ھم ﯾﮑﯽ ﮐرد. ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ادﻏﺎم ﺑدون ﺗدﺑﯾر و ﻋﺟوﻻﻧﮫ ﺑود و ﭘس از آن، ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺧشھﺎی وزارت راه و ﺗراﺑری ﺳﺎﺑق، ﻣظﻠوم واﻗﻊ‬ ‫ﺷدﻧد. ﭘس از ادﻏﺎم، ﻣوﺿوع راه ﺧﯾﻠﯽ ﮐمرﻧﮓ و ﺑﯾﺷﺗر روی ﻣﺳﮑن ﺗﻣرﮐز ﺷده اﺳت. ﺣﺎﻻ ھم اﮔر ﻣﯽﺧواھﻧد درﺻدد ﺟﺑران اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷﻧد و اﻧﺗزاﻋﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد )ﮐﮫ ﻣن‬ ‫ھم ﻣواﻓق اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ھﺳﺗم( ﺑﺎﯾد ﻣدﺑراﻧﮫ، ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل و ﻏﯾرﻋﺟوﻻﻧﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷود. در ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ ﺣﻣلوﻧﻘل، ﺟد و ﭘدر ﺧﺎﻧواده راه اﺳ ت و زﯾرﺷﺎﺧﮫھﺎﯾش؛‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل درونﺷﮭری و ﺑرونﺷﮭری ھﺳﺗﻧد. ﺑﺎﯾد در اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ، ﻣﻌﺎوﻧت راھﺳﺎزی و ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺣﻣلوﻧﻘل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم. ﺣﻣلوﻧﻘل درون ﺷﮭری و ﺑرونﺷﮭری‬ ‫ﺑﺎ ھم دﯾده ﺷوﻧد. ﺣوزه راه ﺑﮫ ورطﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷده ﮐﮫ زﻧده ﮐردن دوﺑﺎره اﯾن ﺣوزه ﺿروری اﺳت. وزﯾر ﺟدﯾد راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﮭﺗر اﺳت از ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫وزارت راه ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدﻧد، ﺣداﮐﺛر اﺳﺗﻔﺎده را ﺑﺑرد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫64 ‪Page 21 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ghodrat‬‬ ‫‪ghodrat eftekhari‬‬ ‫‪Section Manager of Training at Isfahan Regional Metro Company‬‬ ‫ﺿﻣن ﺗﺷﮑر از ﻧظرات ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ دوﺳﺗﺎن ، ﻟطﻔﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔواران ﻣﺑﺎﺣث ﻣطرح ﺷده را ﺑﮫ ﺻورت ﻣدون وﻣﻧظم و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده در ﺑﯾﺎورد. ﻧﮑﺗﮫ ﺑﻌدی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧظ ر آﻗﺎی‬ ‫دﮐﺗر ﺟﻌﻔر ﭘور در ﺧﺻوص ﻣﻌﺿل ﺗﮭران ﻣواﻓﻘم اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﻌﺿل ﺷﮭرﺳﺎزی ﮐﮫ اﺛر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﻼﻓﺻل روی ﻣوﺿوع ﺣﻣل و ﻧﻘل دارد،‬ ‫ﻧﺎﮐﺎر آﻣد ﺑودن ﺳﺎز و ﮐﺎر وزارت ﻣﺳﮑن و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺷﮭرھﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ادﻏﺎم ﻏﯾر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷدت وﺧﯾم ﺗر ﺷده اﺳت.ﺑﮫ ﺑﯾﺎن‬ ‫دﯾﮕر دﺳﺗورات و ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺿواﺑط ﻣﺻوب در ﺣوزه ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﻓﺎرغ از ﻣوﺿوع ﺣﻣل وﻧﻘل ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯾﺷوﻧدﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺗوﺳط ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﺑﺧش‬ ‫ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺧش ﻣﺳﮑن ھﺳﺗﻧد زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.ﺑﻧﺎﺑر اﯾن رﻓﻊ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ رﯾﺷﮫ ای ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺣوزه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺣل ﻧﺧواھد ﺷد‬ ‫و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕری ﺣل ﺷود ﮐﮫ اﮔر اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺧﺻص ﺣﻣل وﻧﻘل در ﺣوزه ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﻣﯾﺗواﻧﯾم اﻣﯾد‬ ‫وار ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در ﺑﯾﺳت ﺳﺎل آﯾﻧده روﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷﮭری ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﺑود ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾد.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 months ago‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori, ali delghavi like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫در ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻗﺑﻠﻲ ﺑﮫ ﻋوارض ﻣﻧﻔﻲ ادﻏﺎم در دوﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺷﺎره ﺷد و ﺟﺎ دارد ﭘرﺳﯾده ﺷود در اﯾن ﻣدت ﭼﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣﺳوﺳﻲ از ادﻏﺎم دو وزارت ﺑراي ﻛﺷورﻣﺎن ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺷده اﺳت؟ ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻔﺣص ﭘﺎﺳﺧﻲ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﻣﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اﯾن ﻧظر را دارﻧد ﻛﮫ ﺣوزه وظﺎﯾف وزارت راه و ﺗراﺑري ﺳﺎﺑق ﺑﮫ ﻗدري وﺳﯾﻊ اﺳت و ھر ﻛدام از‬ ‫زﯾرﺑﺧﺷﮭﺎي ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎدهای، رﯾﻠﯽ، ھواﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺟﺎدهای اﻋم از ﮐﺎﻻ و ﻣﺳﺎﻓر ﻛﮫ ﺟ زء اﺻﻠﯽﺗرﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾﺎی اﻣروز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾﻧد، ﭼﺎﻟﺷﮭﺎي ﻣﺗﻌدد و ﻣﺑﺎﺣث‬ ‫ﭘﯾﭼﯾده و ﺗﺧﺻﺻﻲ دارﻧد و در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺷﯾوهھﺎ ﺑﮫ ﻗدري ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور ﻣﺎ از ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻣﻲ روز ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﺳت و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻛﺷور و ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب رﺷد‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺷور ﺑﮫ ﻗدري ﺟﺎي رﺷد دارد ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎي ط وﻻﻧﻲ وزارت ﻣﺳﺗﻘﻠﻲ ﺑراي اﯾن ﻣﻧظور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .‬ ‫ﺑراي روﺷﻧﺗر ﺷدن ﻣوﺿوع ﺑﮫ روﻧد ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗوﺟﮫ ﺷود: آﯾﺎ وﺿﻌﯾت اﯾﻣﻧﻲ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﻧﺎﺳب ﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺣﻣلوﻧﻘل رﯾﻠﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﺷده ﯾﺎ ﺣداﻗل رو ﺑﮫ رﺷد‬ ‫اﺳت؟ آﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺣﻣلوﻧﻘل ھواﯾﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻓري ﺑراي ﻋﻣوم رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻛﺎﻻ و ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن از وﺿﻌﯾت ﺧدﻣﺎت‬ ‫ﺗراﺑري راﺿﻲ ھﺳﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﺣﻣل ﺑﺎرھﺎي ﺗراﻧزﯾﺗﻲ ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب ﻣطﻠوﺑﻲ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻛﺷورﻣﺎن رﺳﯾده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗراﺑري ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑراي ﮔردﺷﮕري ﻋرﺿﮫ‬ ‫ﻣﻲﺷود؟ آﯾﺎ ﻧظﺎم آﻣﺎري و اطﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﻣوﻣﻲ و ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﻧﺎﺳب اﺳت؟ آﯾﺎ در ﺟذب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻏﯾردوﻟﺗﻲ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﺗوﻓﯾق ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﻲ ﺣﺎﺻل ﺷده‬ ‫اﺳت؟ آﯾﺎ طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑدﺳت آﻣده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺑﻧﺎدر و ﻓرودﮔﺎهھﺎي اﯾران ﺑﺎ روال ﻓﻌﻠﻲ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺗﻧﺎﺳ ب ﺧود ﻣﻲرﺳﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﺻوب در ﺑﺧش‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل ﺗﻘرب داﺷﺗﮫاﯾم؟ و دھﮭﺎ ﺳوال ﻣﺷﺎﺑﮫ... اداﻣﮫ در ﯾﺎدداﺷت ﺑﻌد‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ali delghavi, Esmaiel Ghahremani like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫64 ‪Page 22 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻣﺎم ﺳواﻻت ﻓوق ﺧﯾر اﺳت و در واﻗﻊ ﻛﺷور ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﺷﻛﻼت و ﻣﻌﺿﻼت اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل اﺳت. ﻛﺷور ﻋزﯾز ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑر آﻧﻛﮫ در اﻣور زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ‬ ‫ﻛﺎر ﻋﻣراﻧﻲ ﻓراوان و ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﻲ روال ﻓﻌﻠﻲ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و اﺟراي ﭘروژهھﺎي زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ دارد، در اﻣور ﺑﮭرهﺑرداري ﺷﯾوهھﺎي ﺗراﺑري ﻧﯾز ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺳﯾﺎري دارد ﻛﮫ آﺛﺎر آن در‬ ‫ﻛﻣﺑود وﺳﺎﯾل ﺳﻔر ﻋﻣوﻣﻲ ﻧظﯾر ﻗطﺎر و ھواﭘﯾﻣﺎ و ﮔراﻧﻲ ﻧﺳﺑﻲ ﻛراﯾﮫھﺎي ﺣﻣل ﺑﺎر و ﻛﻣﺑود ﺗراﻧزﯾت و ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻧر خ ﺳواﻧﺢ ﺗراﺑري و ﻓﻘدان رﺿﺎﯾت ﻛﺎرﺑران ﺗراﺑري و‬ ‫ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑﺎر و ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﻲھﺎي ﮔوﻧﺎﮔون ﺷرﻛﺗﮭﺎي ﺗراﺑري و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎﺗواﻧﻲ در اﯾﺟﺎد ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳب ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاري ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﻲ و ﻧواﻗص واﮔذاري اﻣور ﺑﮫ ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﻲ‬ ‫و ﻣﺷﺎﺟرات ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﻲ و دوﻟﺗﻲ در ﺗﻣﺎم ﺑﺧﺷﮭﺎي ﺗراﺑري و ﺑﮫ وﯾژه وﺿﻌﯾت اﺳفﺑﺎر ﺣﻣل رﯾﻠﻲ ﻣﺷﮭود اﺳت. ﺑﮫ ﮔواه اﻏﻠب ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل اﯾران در وﺿﻌﯾت ﻣطﻠوﺑﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺣول اﺳت و در ﺗﻠﻔﯾق وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ رﺳﯾدﮔﻲ ﺑﮫ اﯾن اﻣور ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻲ رھﺎ ﻣﻲﺷود و اﯾن ادﻏﺎم ﻋﻣﻼً ﺣﻣلوﻧﻘل را‬ ‫ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑرده و در اﯾن ﻣدت ﺗوﺟﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫای ﺑﮫ اﯾن ﺣوزه ﻧﺷده اﺳت .‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺎﻛﯾد ﺑر وﺟود وزارت ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎي اﯾن ﺑﺧش و ﻛﺎرھﺎي ﺑر زﻣﯾن ﻣﺎﻧده اﺳت. ﻧﯾﺎز ﻓراوان ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ زﯾرﺑﻧﺎھﺎ و ﺿرورت ﺗﺣول در ﻧظﺎم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧش‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻧﻣودن ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗراﺗژﯾك ﺗراﻧزﯾﺗﻲ ﻛﺷور و ﻋﻣﻠﻲ ﻛردن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل از ﺟﻣﻠﮫ دﻻﯾل ﻣﮭم ﺑراي ﺗﻔﻛﯾك وزارت ﺣﻣلوﻧﻘل اﺳت.‬ ‫ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر وﺿﻌﯾت ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور اﺻﻼً ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣردم ﺷرﯾف اﯾران و ﻧظﺎم ﻛرﯾﻣﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت. اﯾن ﻧﺣوه اداره ﻛﺷور ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﻓﻘط ھﻧﮕﺎم ﺑروز ﯾك ﻋﺎرﺿﮫ‬ ‫ھﻣﭼون ﺳﺎﻧﺣﮫاي ﺗراﺑري، ﭼﻧد روزی ﺟراﯾد و رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧﻧد و ﺑﻌد ﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺎﺳﻲ ﻓراﻣوش ﺷود. ﻣﺳﻠﻣﺎ ً اﯾن ﻧﺣوه ﻣدﯾرﯾت در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﭘﺎﯾدار ﻧﺧواھد ﺑود و‬ ‫ﺑراي ﺣﺻول ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣورد اﻧﺗظﺎر و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣردم ﺷرﯾف اﯾران از ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل در ﭼﺷم اﻧداز ﻛﺷور و اراﺋﮫ اﻟﮕوﯾﻲ اﯾراﻧﻲ – اﺳﻼﻣﻲ از ﭘﯾﺷرﻓت در اﯾن‬ ‫ﺑﺧش ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾك وزارت ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺟدﯾد وزارت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﻟﺟﺳﺗﯾك دارد ﺗﺎ ﺗﺎﻛﯾدي ﺑﺎﺷد ﻛﮫ اﯾن وزارت ﺻرﻓﺎ ﻛﺎر ﻋﻣراﻧﻲ ﻧﻣﻲﻛﻧد ﺑﻠﻛﮫ ﻣﺎﻣورﯾت اﺻﻠﻲ آن ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫دادن ﺑﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل اﺳت ﻛﮫ ﻛﺎرھﺎي ﻋﻣراﻧﻲ ﺑﺧﺷﻲ ﺿروري ﺑراي ﺑﺳﺗرﺳﺎزي و اﻣﻛﺎن اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت اﺻﻠﻲ اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Yahya‬‬ ‫‪Yahya Chaghouee‬‬ ‫‪education expert of ATC departement at Iranian Civil Aviation Technology College‬‬ ‫اﺳﺎﺳﺎ اﯾن دوﺣوزه ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﮑن و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﻘﺎط اﺷﺗراک ﮐﻣﯽ ﺑرای ﺟﻣﻊ ﺷدن در ﯾﮏ وزارت ﺧﺎﻧﮫ را دارﻧد . اﯾن اﻣر ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧﮕﺎه ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾ ﮏ و ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدون‬ ‫ﺑﻠﻧدﻣدت ﺑرای اﯾن دوﺣوزه ﺧواھد ﺷد. ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋ ث ﻣﯽ ﺷود وزرای ﻣﺣﺗرم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺟراﯾﯽ ﺧود و ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮑﯽ از اﯾن دوﺣوزه ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد. ﮐﮫ‬ ‫درﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھد ﺗﻣرﮐز ﺑﯾش از ﺣد وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺑرروی ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﺳﮑن ﺑوده اﯾم.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mohammad‬‬ ‫‪Mohammad Hajarzadeh‬‬ ‫‪Transportation and logistion Economics expert‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد اﯾن ﻣوﺿوع در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزی دوﻟت دارد و در ﻣﺟﻠس ھم ھﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾن ﺧﺻوص وﺟود ﻧدارد ﺧﯾﻠﯽ ﺣﺎﯾز اھﻣﯾت‬ ‫ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در وزارت راه و ﺷﮭر ﺳﺎزی در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ ﺟﮭت ﺳوق دادن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺷورﺑﮫ ﺳﻣت و ﺳوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﻗواﻧﯾن دوﻟت ﻣﺣور ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺣور در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ jafarpur, ali delghavi like this‬اﻣﯾر‬ ‫64 ‪Page 23 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻣﻲﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺋوري ﻣﻧﺎﻓﻌﻲ از ادﻏﺎم ھم ﺑرﺷﻣرد )ﻧظﯾر آﻧﭼﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم در ﺧﺻوص ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺣوﻣﮫاي و ﺷﮭري‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي ﻣطرح ﻛردهاﻧد( وﻟﻲ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﻔﻛﯾك ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﮭﻣﺗر اﺳت. ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت ﻧظري ﻣﻲﺗوان‬ ‫وزارتﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﻓوري ﻛوﭼك و ادﻏﺎم ﻧﻣود و ﻓﻘط وظﺎﯾف ﻋﺎﻟﯾﮫ ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻲ را در ﺳﺗﺎد ﻧﮕﺎه داﺷت و ﺣﺗﻲ ﻣطﺎﺑق ﻧظر دﻛﺗر ﺟﻌﻔرﭘور‬ ‫وزارت ارﺗﺑﺎطﺎت راﻧﯾز در آن ادﻏﺎم ﻧﻣود وﻟﻲ در ﻋﻣل اﯾن ﻣوﺿوع ﻓرآﯾﻧدي زﻣﺎنﺑر و ﺗدرﯾﺟﻲ اﺳت و در ﺷراﯾط ﻛﺷور ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻓوق وﺟود وزارت ﻣﺳﺗﻘل ﺑراي ﻛل ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻻزم اﺳت. در ھﻣﯾن ﺧﺻوص دو ﺳﺎل ﻗﺑل و در ھﻧﮕﺎم ادﻏﺎم‬ ‫وزارت راه و ﻣﺳﻛن، ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﭘژوھﺷﻲ را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود و ﺿﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺑﺎ‬ ‫دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎ و ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻛﺷور ﻋزﯾز ﻣﺎ ﺑﮫ وﯾژه ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ﻛﺷور و ﺷراﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ و ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدي و‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻛﺷور، ﺗﺎﻛﯾد داﺷت ﻛﮫ اﯾن ادﻏﺎم اﺷﺗﺑﺎه اﺳت )ﭼﻛﯾده آن در ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﻌدي اراﺋﮫ ﻣﻲ ﺷود(. ﺟﺎ دارد‬ ‫اﻣروز ھم در راﺳﺗﺎي آن ﭘژوھش و ﻣﺗﻛﻲ ﺑر آن ﺗﻔﻛﯾك وزارت راه و ﻣﺳﻛن ﺗﻌﻘﯾب ﺷود .‬ ‫اﺻل آن را در ﻟﯾﻧك ذﯾل ﻣﻲ ﺗواﻧﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻛﻧﯾد‬ ‫6332=‪http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=64&semid‬‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫و ﭼﻛﯾده ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﭘژوھﺷﻲ ﻣزﺑور در ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك را در ﻟﯾﻧك ذﯾل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد‬ ‫‪http://www.tinn.ir/vdcaumn6y49nmi1.k5k4.html‬‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Hasan‬‬ ‫‪Hasan Ahmadi‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja passenger trains co at RAJA‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﮫ رﻏم و ﻣﺧﺎﻟف ﻧظر ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺧﺎﻟف ﺗﺷﻛﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗﺷﻛﯾل دو وزارت ﺑﮫ روش ﺳﺎﺑق )وزارت راه و وزارت ﻣﺳﻛن( ھﺳﺗم‬ ‫و ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗم ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ وزارت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻋﮭده دار و ﻣﺗوﻟﻲ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻛﺷور ﺑﺎﺷد و ﺑﻧﺣوي ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ ﺑﺧش ﻣﺳﻛن از اﯾن وزارت ﻣﻧﻔك و ﺑﮫ وزارت ﻛﺷور ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧداري‬ ‫ﯾﺎ ﺷوراي ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرداري ھﺎ ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﻛن اﻧﻘﻼب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ‪ NGO‬و )ادﻏﺎم ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﻲ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻧظﺎم ﻓﻧﻲ و اﺟراﯾﻲ( زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧﮭﺎد رﯾﺎﯾت ﺟﻣﮭوري واﮔذار‬ ‫ﮔردد ﭼون ﺑﺧش ﻣﺳﻛن ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﻲ و ﺑدون دﺧﺎﻟت دوﻟت اداره ﮔردد.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫64 ‪Page 24 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ jafarpur, Majid Ebadi Tavallaei like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧظر آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﺣﺳن اﺣﻣدی ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق ھﺳﺗم‬ ‫"ﻣﺧﺎﻟف ﺗﺷﻛﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗﺷﻛﯾل دو وزارت ﺑﮫ روش ﺳﺎﺑق )وزارت راه و وزارت ﻣﺳﻛن( ھﺳﺗم و ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗم ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ وزارت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻋﮭده دار و ﻣﺗوﻟﻲ‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻛﺷور ﺑﺎﺷد و ﺑﻧﺣوي ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ ﺑﺧش ﻣﺳﻛن از اﯾن وزارت ﻣﻧﻔك و ﺑﮫ وزارت ﻛﺷور ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧداري ﯾﺎ ﺷوراي ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرداري ھﺎ ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﻛن اﻧﻘﻼب و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ‪ NGO‬و )ادﻏﺎم ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﻲ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻧظﺎم ﻓﻧﻲ و اﺟراﯾﻲ و ﻋﻣران{ زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوري} واﮔذار ﮔردد ﭼون ﺑﺧش ﻣﺳﻛن ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺗوﺳط‬ ‫ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﻲ و ﺑدون دﺧﺎﻟت دوﻟت اداره ﮔردد " . در ھر ﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎ ﺷﮑﺳت ﺧورده اﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﮑن و ﻋﻣران ﺗوﺳط ﺑﺧش‬ ‫ﺧﺻوﺻﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﺣﺗﯽ ﺑدون ﮐﻣﮏ دوﻟت وﻟﯽ در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدون ﮐﻣﮏ ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯾﺷرﻓت و ﻗﺎﺑل ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ jafarpur, Hazrati Metro like this‬اﻣﯾر‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دو ﻧظر ﻓوق ﻣﺑﻧﻲ ﺑر اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺧش ﻣﺳﻛن ﭼون ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﻲ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وزارت ﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺗوﺿﯾﺢ داد ﻛﮫ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت. ھر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻲ ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﻲ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻲ آن واﺿﺢ ﺷود ﻣﺛﻼ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده اي ﺗوﺳط ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﻲ اﻧﺟﺎم ﻣﻲ ﺷود وﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده اي آن را ﻣدﯾرﯾت‬ ‫ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾد.‬ ‫ﻣﻣﻛن اﺳت آﻗﺎﯾﺎن ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻲ در اﻣور ﻣﺳﻛن را اﻧدك ﺑداﻧﻧد ﻛﮫ ﺟﺎي ﺑﺣث ﺧواھد ﺑود وﻟﻲ در ﺷراﯾط ﻛﻧوﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﺧش ﻣﺳﻛن ﻣﮭر در دوﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭘررﻧﮕﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫وزارت ﺑوده و اﻧﺑﺎﺷت ﻣﺷﻛﻼت آن وﺟود دارد وﺗﻌﮭدات دوﻟت در ھﻣﯾن ﺑﺧش ﻛﮫ آﻗﺎي دﻛﺗر آﺧوﻧدي ﻧﯾز ﺑر ﭘﺎﯾﺑﻧدي ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﻗﺑﻠﻲ دوﻟت در ﺑﺧش ﻣﺳﻛن ﺗﺎﻛﯾد ﻧﻣوده ﺑﯾش از‬ ‫ﭘﻧﺞ ﺑراﺑر ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ وزارت اﺳت ﻧﻣﻲ ﺗوان ﺑﺧش ﻣﺳﻛن را ﻛم دردﺳر ﺷﻣرد و ﻛﻣﺎﻛﺎن وﻗت زﯾﺎدي از ﻋواﻣل ﺳﺗﺎدي وزارت ﺑراي ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧده در اﻣور‬ ‫ﻣﺳﻛن ﺻرف ﻣﻲ ﺷود.‬ ‫ﺑﮭرﺣﺎل ﻋﻘﯾده ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﭘﯾﺷﻛﺳوﺗﺎن ﻧﯾز ﻧﺷﺎندھﻧده ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺗﻔﻛﯾك ﺑوده اﺳت. دﯾدﮔﺎه اﻋﻼم ﺷده ﺟﻧﺎب آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺗرﻛﺎن )ﻋﻼوه ﺑر ﺳﺎﺑﻘﮫ وزارت راه و‬ ‫ﺗراﺑري، ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺧش زﯾرﺑﻧﺎﯾﻲ و ﺣﻣلوﻧﻘل را در ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك رﯾﺎﺳ ت ﺟﻣﮭوري ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﻧد( و ھﻣﯾن طور ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﺗدﻻﻟﻲ و ﺻرﯾﺢ وزراي ﺳﺎﺑق راه و‬ ‫ﺗراﺑري ﻣﮭﻧدس ﺧرم و ﻣﮭﻧدس رﺣﻣﺗﻲ و ﻣﮭﻧدس ﺳﻌﯾديﻛﯾﺎ )ﻛﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ وزارت راه و ﺗراﺑري و ھﻣﭼﻧﯾن وزارت ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي را داﺷﺗﮫاﻧد( و دﻛﺗر ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﻲ ﻣوﯾد اﯾن‬ ‫ﻣوﺿوع اﺳت. رﺋﯾس ﻛﻣﯾﺳﯾون ﻋﻣران ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ و رﺋﯾس ﻛﻣﯾﺳﯾون ﺣﻣلوﻧﻘل اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﺳﯾﺎري ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺷوراي ﺣﻣلوﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻣﺗﺷﻛل‬ ‫از ﺑﯾش از 04 ﻧﻔر از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﺷور اﺳت، ﺑر ﺿرورت و اوﻟوﯾت ﺗﻔﻛﯾك وزارت ﺣﻣلوﻧﻘل ﺗﺎﻛﯾد ﻧﻣودهاﻧد و آن را ﻓوريﺗرﯾن ﻛﺎر وزﯾر دوﻟت ﺟدﯾد‬ ‫داﻧﺳﺗﮫاﻧد. در ﻣﻘﺎﺑل ﻣطﺎﻟب ﻗﺎﻧﻊﻛﻧﻧدهاي در ﻟزوم اﺳﺗﻣرار وﺿﻊ ﻣوﺟود )ادﻏﺎم دو وزارت( ﻧﯾز ﺗﺎﻛﻧون ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت .‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ دو ﺳﺎﻟﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز اﺻﻼ ﻣوﻓق ﻧﺑوده اﺳت. ﻋدم ﺗوﻓﯾق در ادﻏﺎم و واﺿﺢ ﺷدن آﺛﺎر ﻣﻧﻔﻲ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ طرﻓداران ادﻏﺎم ﺑﮫ ﺷدت ﻛم ﺷدهاﻧد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ‬ ‫وزارت ﭘرﻗدرت ﺑراي ﺣل ﭼﺎﻟﺷﮭﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺧش ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي و ﺗﻌﮭدات ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧده از دوﻟت ﻗﺑل در ﺧﺻوص ﻣﺳﻛن ﻣﮭر، ﻣوﯾد ﺟدا ﻛردن دو وزارت اﺳت و اھداﻓﯽ‬ ‫ﻛﮫ از اﯾن ادﻏﺎم ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑود، ﻣﺣﻘق ﻧﺷد و ﺑراي ﺑﺧش ﻣﺳﮑن ﻧﯾز ﻣﻧﺎﻓﻌﻲ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت. ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اظﮭﺎر ﻣﮭﻧدس رﺣﻣﺗﻲ )وزﯾر اﺳﺑق راه و ﺗراﺑري( : ﻧﮕراﻧﻲ ﺟدي وﺟود‬ ‫دارد ﮐﮫ اﺛرات ﺗﺧرﯾﺑﯽ اﯾن ادﻏﺎم ظرف زﻣﺎﻧﯽ 5 ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺻورت اﻧﮭدام زﯾرﺑﻧﺎھﺎی ﮐﺷور ظﺎھر ﺧواھد ﺷد‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫64 ‪Page 25 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪M.Sadegh‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori‬‬ ‫‪Adviser at Iran Airport Company‬‬ ‫اﺻوﻻً اﻋﺗﻘﺎد دارم ادﻏﺎم اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ از اول ﻧﺳﻧﺟﯾده اﻧﺟﺎم ﺷد‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Sadegh‬‬ ‫‪Sadegh Lajevardi‬‬ ‫)‪Expert of engineering and inspection of quality and safety at Tehran urban and suburban railway operation co (TUSRC‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎي ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در ﺣوزه ي ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﮭﺎي ﻣوﺟود در ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺑﮫ ﺧﺻوص راه آھن در ﻛﺷورﻣﺎن اﯾران ﺗوﺟﮫ ﻛﺎﻓﻲ‬ ‫ﻧﺷده اﺳت. اﯾن در ﺣﺎﻟﻲ اﺳت ﻛﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﮭﺎي ﻛﺷور ﺑراي درآﻣدھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗراﻧزﯾت ﻛﺎﻻ ھم اﻧدازه ي درآﻣدھﺎي ﻧﻔﺗﻲ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺑﮫ طور ﻛﻠﻲ اﮔر ﺗﺻﻣﯾﻣﻲ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷد و اﻓرادي ﻣﺗوﺟﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑودن آن ﺷوﻧد و ﻗﺻد اﺻﻼح ﯾﺎ اﻋﺎده آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺷﻣﺎﺗت ﻛرد. ﺑﭘذﯾرﯾم ﻛﮫ ﮔﺎھﻲ ﺑرﺧﻲ‬ ‫ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﺎﯾد اﺻﻼح ﺷوﻧد و اﮔر ﺣﺗﻲ ﺧود ﻓرد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ﻣﺗوﺟﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺧود ﺷود، ﺟﺳﺎرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ اذﻋﺎن و ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد. اﺻطﻼﺣﻲ وﺟود دارد ﻛﮫ : "ﻣداد ھر‬ ‫ﻣدﯾري ﺑﺎﯾد ﭘﺎكﻛن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد." ﺣﺗﻲ اﮔر ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﺎﺷد، ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر اﻗدام ﺷود زﯾرا اداﻣﮫ دادن ﯾك ﺑﯾراھﮫ ﻣﻧطﻘﻲ ﻧﯾﺳت و ﺑﺎ ﺗواﻓق‬ ‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ ادﻏﺎم اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده اﺳت، اداﻣﮫ دادن آن اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرﮔﺗري اﺳت. ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲرﺳد رﻓﻊ و ﺑرﮔرداﻧدن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﺷﺗﺑﺎه دوﻟت ﻗﺑل ﺑﺧﺷﻲ از‬ ‫ﺣﻣﺎﺳﮫ ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻣﻲﺗواﻧد ﺑر ﺣﻣﺎﺳﮫ اﻗﺗﺻﺎدي ﻧﯾز ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد.‬ ‫در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وزارت و ﻧﮭﺎدھﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻧﯾز ادﻏﺎم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﺗﻣﺎم ﺷرﻛﺗﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ دو وزارت ﺳﺎﺑق ﺑﮫ ﺷﻛل ﻗﺑل ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎﻧده و ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎي‬ ‫ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺣوزه ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧده و ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎي راه روﺳﺗﺎﯾﻲ و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي و اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣلوﻧﻘل ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق وﺟود دارﻧد ﻓﻘط ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎي اداري و‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻘوﻗﻲ و اﻣور ﻣﺟﻠس دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در ھم ادﻏﺎم ﺷدهاﻧد و ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزش، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓنآوري ﻛﮫ در وزارت راه و ﺗراﺑري وﺟود داﺷت، ﺣذف ﺷده اﺳت !‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ وﺟود ﺑﺎ ﮔذﺷت دو ﺳﺎل ھﻣﭼﻧﺎن وزارت ادﻏﺎﻣﯽ ﺷرح وظﺎﯾف ﻧدارد و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و راھﺑردھﺎي ﺗﻠﻔﯾﻘﻲ ﺑراي اﯾن وزارت ﻧﯾز وﺿﻊ ﻧﺷده اﺳت. اﯾن ادﻏﺎم از ﺣد ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﯾك وزﯾر )ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾري اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ وزﯾر ﺑرای دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ( و دو ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺗﺎدي ﻓراﺗر ﻧرﻓت و اﮐﻧون روﻧد ﮐﺎر در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی، طﺑق روال ﻗﺑل از ادﻏﺎم‬ ‫اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان ادﻏﺎم ﺷدهاﻧد، ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻧوز راه ﺑرﮔﺷ ت و ﺗﻔﻛﯾك ﺳﺎدهﺗر از اداﻣﮫ دادن ﺑﮫ ادﻏﺎم ﻣﻲﺑﺎﺷد و ﻣﯽﺗوان در ط ول ﭼﻧد ﻣﺎه اﯾن‬ ‫دو وزارت را از ھم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐرد و ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎﻻﯾﻲ ھم ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫64 ‪Page 26 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪SEYED MEHDI‬‬ ‫‪SEYED MEHDI HAVAEJI‬‬ ‫‪head of production dep. at tehran wagon manufacturing company‬‬ ‫ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺎﻣوﻓق ادﻏﺎم اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﺗﻘدم ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل دارای اھﻣﯾت ﻻ زم در ﺣد اﺳﺗﻘﻼل وزارت ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﭘر واﺿﺢ اﺳت ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺎی‬ ‫ﻻزم ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﺣﻣل وﻧﻘل اﻋم از زﻣﯾﻧﯽ ،ورﯾﻠﯽ و...داده ﻧﻣﯽ ﺷود .‬ ‫)4( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Hazrati Metro, ghodrat eftekhari and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mohammad‬‬ ‫‪Mohammad Amirsaiiafi‬‬ ‫‪- at raja‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم. ﺗﻠﻔﯾق دو ﻣدﯾرﯾت ﻛﻼن ﺻرﻓﮫ ﻧظر از ﺟﻧس دو ﻓﻌﺎﻟﯾت، ﺑﮫ ﻧﮕرش ﻣدﯾران آن ﺑﺳﺗﮕﻲ داره. اﮔﮫ ﯾك ﻣدﯾر ﻓﮭﯾم و ﻛﺎرﺑﻠد و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑراي ﺷﮭرﺳﺎزي وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ،‬ ‫ﻗطﻌﺎ ھﻣﮫ ﺗواﻓق ﻧظر دارﯾم ﻛﮫ ﯾﮫ ﻧظري ھم ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ. و ﺑﺎﻟﻌﻛس. ﻣﺷﻛل ﻣﺎ اﯾﻧﮫ ﻛﮫ ﻣدﯾر ﺑزرگ ﻧدارﯾم و ﻻﺟرم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻛوﭼﯾك ﻛردن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﭘﯾﮕﯾر ﺣل‬ ‫ﻣﺷﻛﻼت و ﺗﻧﺎﺳب ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎﺷﯾم. اﻟﺑﺗﮫ ﻛﮫ اﯾن ﻧظ ر ﺷﺧﺻﯾﮫ ﺑﻧدﺳت و ﺧداﻛﻧﮫ ﻛﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷﮫ.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Hamidreza Bahmanpour khalesi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺷﻛﯾل دوﻟت ﯾﺎزدھم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرب ﻧﺎﻣوﻓق اﯾن ادﻏﺎم درﺻدد ﺟﺑران ﺑرآﻣده و طرﺣﻲ را ﺑﺎ اﻣﺿﺎي ﺑﯾش از ﺷﺻت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑراي‬ ‫ﺗﻔﻛﯾك دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻗﯾد دوﻓورﯾت ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺣوﯾل ﻧﻣودﻧد ﻟﯾﻛن زﻣزﻣﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﺑر اﯾﻧﻛﮫ دوﻟت ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در اﯾن ﺧ ﺻوص ﺑررﺳﻲ و اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻲﻧﻣﺎﯾد، اﯾن طرح‬ ‫را ﻣﺗوﻗف ﻧﻣود. آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﺧرم )وزﯾر ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري( ھم ﮔﻔﺗﻧد ﻛﻣﯾﺳﯾون زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺳﺗﺎد دوﻟت ﻣﻧﺗﺧب ﻛﮫ در ﻛﻧﺎر ﭼﮭﺎر ﻛﻣﯾﺳﯾون دﯾﮕر ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﻟت ﯾﺎزدھم و‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب وزرا را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد اﯾن ﻣوﺿوع را ﻧﯾز ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده و درﺑﺎره ﺗﻔﻛﯾك و ﺟداﺳﺎزی اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧظر ﻣﺳﺎﻋد دارد. اﮔر دوﻟت ﯾﺎزدھم‬ ‫ﺑﺧواھد ادﻏﺎﻣﯽ در وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ اﻧﺟﺎم دھد اﯾن اﻗدام ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺑررﺳﯽھﺎی ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.وزﯾر ﻣﺣﺗرم راه و ﺷﮭرﺳﺎزي )دﻛﺗر آﺧوﻧدی( ﻗﺑل از‬ ‫ﻛﺳب راي اﻋﺗﻣﺎد اظﮭﺎر ﻧﻣودﻧد: ﺗﻌﺟﯾل ﭼﮫ در ادﻏﺎم و ﭼﮫ در ﺗﻔﮑﯾ ﮏ آﺛﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﺑدی را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد. ﺑرای ط رح ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﯾد اﻧدﮐﯽ ﺗﺎﻣل ﮐرد، ﻣن‬ ‫اﺻراری ﺑﮫ ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧدارم. ﻣﻌﺗﻘدم ﺑﺎﯾد ﻣﮭﻠﺗﯽ ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺑﮫ دوﻟت آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑدھﻧد ﺗﺎ ﭘس از اﯾن ﻣدت دوﻟت ﯾﮏ ﻧظر را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻻﯾﺣﮫ در راﺑطﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس اراﯾﮫ ﮐﻧد. از ﻣﺟﻠس درﺧواﺳت ﻛردﯾم ﺣدود ٩ ﻣﺎه ﻓرﺻت دھد ﺗﺎ ﯾك ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق و ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ در اﯾن ﺧﺻوص ﺻورت ﮔﯾرد ﺑﺎﯾد‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑراﺳﺎس ﺗﺟﺎرب ﺳﺎﯾر ﻛﺷورھﺎی دﻧﯾﺎ ﺻورت ﮔﯾرد و ﺳﭘس آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﻗرارﺧواھﯾم داد.‬ ‫اﺧﯾرا وزﯾر ﻣﺣﺗرم راه و ﺷﮭرﺳﺎزي اظﮭﺎر داﺷﺗﮫاﻧد: ﻣداﻓﻊ و ﻣﺧﺎﻟف ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزی و راه و ﺗراﺑری ﻧﯾﺳﺗم. ھﻣﺳو ﺷدن ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﺟﻣﻠﮫ ﻣزاﯾﺎی ادﻏﺎم اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرای راه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻛوﻧﺗﮕﺎه ھﺎی ﺣوﻣﮫ ﺷﮭرھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻛﺎت ﻣﺛﺑت اﺳت. " ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫64 ‪Page 27 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫رواﺑط ﻋﻣوﻣﻲ وزارت راهوﺷﮭرﺳﺎزي وﺟود ھرﮔوﻧﮫ طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑراي ﺗﻔﻛﯾك ﯾﺎ ﺑررﺳﻲ اﯾن ﻣوﺿوع در وزارت را رد ﻧﻣود. ﻟذا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲرﺳد ﺟﻧﺎب آﻗﺎي دﻛﺗر آﺧوﻧدي‬ ‫در واﻗﻊ ﺗﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﮫ ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت ﻧدارﻧد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﻲ ﺑراي ﺑررﺳﻲ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺟدد وزارتﺧﺎﻧﮫھﺎي راه و ﻣﺳﮑن‬ ‫ﺗﯾن ﻧﯾوز | ﻣﻌﺎون ﺗوﺳﻌﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﻣﻧﺎﺑﻊ وزﯾر راه و ﺷﮭر ﺳﺎزي از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟدي ﮐﺎرﮔروھﻲ در اﯾن وزارتﺧﺎﻧﮫ ﺑراي ﺑررﺳﻲ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺟدد وزارتﺧﺎﻧﮫھﺎي راه و ﻣﺳﮑن از‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر ﺧﺑر داد .‬ ‫ﺳﯾدﺳﻌﯾد ﺳﯾدﻋﻼﯾﻲ ﻋﺻر اﻣروز در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻣراﺳم ﺗودﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﮫ ﻣدﯾرﮐل راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﮐﮭﮕﯾﻠوﯾﮫ و ﺑوﯾراﺣﻣد در ﭘﺎﺳﺦ ﺳواﻟﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ارﺷد راه و‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزي ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﭘﯾﮕﯾر ﻣوﺿوع ﺗﻔﮑﯾﮏ راه و ﻣﺳﮑن در اﯾن وزارتﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد، اظﮭﺎر ﮐرد: ﻣوﺿوع ادﻏﺎم ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﺎده 35 ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﺗوﺳﻌﮫ ﺑوده ﮐﮫ در‬ ‫ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده ﺑود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺗوﺳﻌﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﻣﻧﺎﺑﻊ وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﮔﻔت: وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزي در ھﻣﺎن ﺟﻠﺳﮫ رأي اﻋﺗﻣﺎد از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن، وﻗﺗﻲ‬ ‫ﺑراي طرح اﯾن ﻣوﺿوع ﺧواﺳت و اﯾن ﻣوﺿوع و طرح در دﺳﺗور ﮐﺎر وزﯾر ﻗرار ﮔرﻓت.‬ ‫ﺳﯾدﻋﻼﯾﻲ اداﻣﮫ داد: اﮐﻧون ﺑﮫ ﺻورت ﺟدي در وزارتﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔروھﻲ ﻣﺷﻐول ﺑررﺳﻲ اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺿررھﺎي‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ را از ﻗﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﻲ ﮐرد.‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺗوﺳﻌﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﻣﻧﺎﺑﻊ وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ اﯾن وزارت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌﺗﻲ ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺣوزهھﺎ رﯾﻠﻲ، ﺑﻧدري،‬ ‫ھواﯾﻲ و ﻣﺳﮑن و راه دارد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن اﺳت ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺗﻌﮭدات دوﻟت ﻗﺑل ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﺳﮑن ﻣﮭر را ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .‬ ‫ﻣرﺟﻊ : ﺧﺑرﮔزاري ﻓﺎرس‬ ‫ﮐد ﻣطﻠب : 533361‬ ‫‪http://tinn.ir/vdcippazwt1aqp2.cbut.html‬‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫64 ‪Page 28 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺿﻣن ﺗﺷﻛر از ﺧﺑر اﻣﯾدوارﻛﻧﻧده ﻓوق ﻛﮫ آﻗﺎي ﺗوﻻﯾﻲ ﻣط رح ﻛردﻧد:‬ ‫ﺑرﺧﻲ ﻣﻲﮔوﯾﻧد ﺷﺧص وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﺎ ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت ﻣﺧﺎﻟف اﺳت وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾل ﻣواﻓﻘﺎن ﺗﻔﻛﯾك ﻧﻣﻲﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻣواﻓﻘت ﻛﻧد و آن را ﻧﮫ رد و ﻧﮫ‬ ‫ﺗﺎﯾﯾد ﻣﻲﻛﻧد. در اﯾن ﺻورت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﻲﺷود وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﮫ ﭘژوھش اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾك ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم و ﻣﺗن ﻣﺻوﺑﮫ ﺷوراي‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﻲ رﺟوع ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن و ﭘﯾﺷﻛﺳوﺗﺎن ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل اﯾران ﻧﺷﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اﮔر ھم ﻣطﺎﺑق وﻋده ﻗﺑﻠﻲ اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺑﺎ دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎ‬ ‫را در دﺳت اﻧﺟﺎم دارﻧد، ﻣراﺗب ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑراي ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل اﺗﺧﺎذ ﮔردد و ﺗواﻓق ﯾﺎ ﺣداﻗل ﺗﻔﺎھم ﺣﺎﺻل ﺷود‬ ‫ﺑﺣث ﻣزﺑور ﻓﺎرغ از اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﭼﮫ ﻛﺳﻲ ﺗﺻدي ﭘﺳت وزارت راه ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻣﻣﻛن اﺳت وزﯾر ﻣﺣﺗرم در ﺗوان ﺧود ﻣﻲﺑﯾﻧد ﻛﮫ دو وزارت ﺳﺎﺑق‬ ‫راهوﺗراﺑري و ﻣﺳﻛن و ﺷﮭرﺳﺎزي را ﺑﮫ ﺻورت ﺗوام اداره ﻧﻣﺎﯾد و ﻗﺎﺋل ﻧﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑر ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل اﺷراف ﻧدارد و ﯾﺎ آن را ﻣﮭم ﻧداﻧد. در اﯾن ﺻورت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻠﻧﮕر‬ ‫ﯾﺎدآور ﻣﻲﺷود وزﯾر ﻣﺣﺗرم در اواﯾل دوره ﺧود وﻋده اﺗﻣﺎم آزادراه ﺗﮭران – ﺷﻣﺎل در دوﻟت ﯾﺎزدھم را داد ﻛﮫ ﺑﻌد ﻓﮭﻣﯾد ﺷدﻧﻲ ﻧﯾﺳت. ﻣﻲﮔوﯾﻧد ﯾك ﻧﻔر ﻣﻲﺗواﻧد ﺳﻧﮕﻲ را در‬ ‫ﭼﺎه ﺑﯾﺎﻧدازد ﻛﮫ ﺻدھﺎ ﻋﺎﻗل ﻧﺗواﻧﻧد درآورﻧد. ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ از اﯾن ﺳﻧﮕﮭﺎي در ﭼﺎه اﻓﺗﺎده ﯾﺎ ﮔرهھﺎي ﻛور ﻣﺗﻌدد داردﻛﮫ آزادراه ﺗﮭران – ﺷﻣﺎل ﯾﻛﻲ از آﻧﮭﺎﺳت،‬ ‫وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻣﺎﻧدن طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم وﻋده آن را ﻧﯾز داده و اﻛﻧون رھﺎ ﺷده اﺳ ت، ﯾﻛﻲ دﯾﮕر و ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﻣﯾزان اﻋﺗﺑﺎرات ﺑﺎ طرﺣﮭﺎي ﺗﻌﮭد ﺷده ﯾﻛﻲ‬ ‫دﯾﮕر و ﻓﻘدان ﺑرﻧﺎﻣﮫ راھﺑردي در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﯾﻛﻲ دﯾﮕر و ھﻣﯾن ادﻏﺎم ﻧﺎﺑﺟﺎ و ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﯾﻛﻲ دﯾﮕر و وﺿﻌﯾت دﯾو ﺳواﻧﺢ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﻲ ﺣدود‬ ‫5.7% ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﻲ را ﻣﻲ ﺑﻠﻌد و ..... در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﻲ آﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت ﻛﺎر اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ذﯾﺻﻼح ﺳﭘرده ﺷود و ﺳﺗﺎد وزارﺗﻲ ﺑراي ﺗﻣرﻛز و ﺗﺧﻔﯾ ف اﯾن‬ ‫ﻣﻌﺿﻼت اﺣﯾﺎء ﺷود؟ ﺗﺎﻛﯾد ﻣﻲﻧﻣﺎﯾد ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل از ﺑﺧشھﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺷور اﺳت و ﺳﮭم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از اﻗﺗﺻﺎد اﯾران را در ﺣوزه ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری، ارزش اﻓزوده، اﺷﺗﻐﺎل‬ ‫ﻣوﻟد و ﺑﮭرهوری در اﺧﺗﯾﺎر دارد، ﻛﮫ ﻧﻘش آن در رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی ﻛﺷور، ﻣﻐﻔول ﻣﺎﻧده و اﺣﯾﺎ و ﺗﻘوﯾت آن ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺧﻠق ﺣﻣﺎﺳﮫ ﺑزرگ اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ُّ‬ ‫ﺑﮫ آن اﻣﯾدوارﯾم و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﺗﺧﺻﺻﻲ ﻗرار ﮔﯾرد، ﻗﺎدر ﺑﮫ رﻓﻊ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺷور ﺧواھد ﺑود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪mansour‬‬ ‫‪mansour mahmoudi‬‬ ‫‪system analysis & problem solving‬‬ ‫ھر ادﻏﺎم و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ در ھر ﺳطﺢ ﻣورد ﻧظر ، ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس اھداف و راھﺑردھﺎ ی ذﯾرﺑط ﺻورت ﭘذﯾرد . ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﺟﺎم ھرادﻏﺎم و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھداف و‬ ‫راھﺑردھﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮔردد . ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اھداف و راھﺑردھﺎی ادﻏﺎم دووزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣزﺑورﺑﮫ طور دﻗﯾق ﺗﺑﯾﯾن ﻧﮕردﯾده اﺳت . و ﻟذا ادﻏﺎم و ﺗﻔﮑﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﻧﯾزﺑﮫ طور‬ ‫ﯾﮑﺳﺎن ﺗوﺟﯾﮫ ﭘذﯾر اﺳت و ﻣﯽ ﺗوان دﻻﯾﻠﯽ ﻧظﯾر ﮐﺎھش ﺳطوح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﺑرای ادﻏﺎم و ﺑﮭﺑود ﺳطﺢ ﺗوﺟﮫ و ﺗﺧﺻص را ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ اراﺋﮫ ﻧﻣود . ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺿﻌف ھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ادﻏﺎم وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﮔذارد.‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP, Majid Ebadi Tavallaei and 2 others like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﻋواﻗب ﺗﺟزﯾﮫ ﭘس از ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫ﮔروه اﻗﺗﺻﺎدی:ﻣﺎﺟرای ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی و راه و ﺗراﺑری ﺑﮫ دوره اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﺳﺗﯾ ﺿﺎح ﺣﻣﯾد ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ وزﯾر وﻗت راه و ﺗراﺑری‬ ‫64 ‪Page 29 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺗوﺳط ﻣﺟﻠس زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑود. ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻣﺣﻣوداﺣﻣدی ﻧژاد از اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋ ث ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزی دوﻟت ﮐﮫ در طرح ھﺎی ﻓرادﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ‬ ‫ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺗﺎﺑزده و ﺑدون ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣذﮐور را ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﻧد .‬ ‫روﻧد اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷ ت اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﮑﺎﻧداری ﻋﻠﯽ ﻧﯾﮑزاد آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرد .‬ ‫ادﻏﺎم اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھدف ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزی در ﺣﺎﻟﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐوﭼﮏ ﺳﺎزی ﺑدﻧﮫ دوﻟت ﺻرﻓﺎ دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھم در درون ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗرار‬ ‫ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑدون ﺗﺟدﯾدﻧظر در ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎی ادﻏﺎم ﺷﺎﻣل ﮐﺎھش ﺗﺻدی ﮔری دوﻟت، ﻓﻘط اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .‬ ‫درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﮔذﺷت ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ازآﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎردوﻟت ﯾﺎزدھم، زﻣزﻣﮫ ھﺎی ﺗﻔﮑﯾ ﮏ اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر از راھروھﺎی ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد و ظﺎھرا ﺗﻌدادی از‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﻣﻊ آوری اﻣﺿﺎء ﺑرای اراﺋﮫ طرح ﺗﻔﮑﯾﮏ دو ﺣوزه ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی و راه و ﺷﮭرﺳﺎزی در ﻗﺎﻟب دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد .‬ ‫ﻣطرح ﺷدن اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺟددا ﺑﺎ واﮐﻧش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت. ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺿﻣن ﺗﺎﯾﯾد ﺷﺗﺎﺑزده ﺑودن طرح ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی و راه و ﺗراﺑری‬ ‫در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑرﺷﻣردن دﻻﯾﻠﯽ، ﺗﺟزﯾﮫ ﺑﻌد از ادﻏﺎم وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی را ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ادﻏﺎم ﺷﺗﺎﺑزده، ﻧﺎدرﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .‬ ‫ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺣﺎﻓل ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﺑﻌد از ادﻏﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺿﻼت ﻣﺗﻌددی ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ، ھزﯾﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻼﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻠﯾق ﭘروژه ھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ، ﺳرﮔرداﻧﯽ ارﺑﺎب‬ ‫رﺟوع و... ھﻣراه اﺳت .‬ ‫ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾن ﮔروه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر 6 ﻣﺎه از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣدن دوﻟت ﯾﺎزدھم ﻣﯽ ﮔذرد و ﺣدود 5/3 ﺳﺎل از اﯾن زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت. اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ روﻧد اﺟرای‬ ‫ﺗﻔﮑﯾﮏ اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧظ ر ﮔرﻓﺗن ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ، ﻋﻣﻼ اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﻧﺧواھد ﺑود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫اداﻣﮫ ﻣﺗن ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺻﻣﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻧد:‬ ‫ﻋواﻗب ﺗﺟزﯾﮫ ﭘس از ادﻏﺎم وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫در اﯾن ﺷراﯾط دﺳت اﻧدرﮐﺎران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑرای ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﺷدن در اﯾن دور ﺑﺎطل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑدون اﻧﺟﺎم ﭘروﺳﮫ ﺗﻔﮑﯾ ﮏ دو‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ،دو ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣل ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم راه و ﺗراﺑری و ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣﻧﺻوب ﺷود ﮐﮫ ھر ﮐدام در ﻧﻘش‬ ‫وزﯾری ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﻣﺣدودﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زﯾرﻧظر وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزی اﯾﻔﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻧﻧد. ﺑر اﯾن اﺳﺎس در اداره ھﺎی اﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز‬ ‫ﺣوزه ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن دو ﮐﺎﻣﻼ از ﻧظر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺟدا ﻣﯽ ﺷود ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھم ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ ﮔروه دﯾﮕری ﻧﯾز اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ﮐﮫ ﺣوزه ﻣﺳﮑن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧت ﺷود و ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎی راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﻧظﯾر راه‬ ‫آھن و... درﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧت و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺟدا ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود اداﻣﮫ دھد .‬ ‫ﺑﮫ ھر روی ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده از ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭘردردﺳر ﺑﮫ ﻣراﺗب ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺗر ﺧواھد ﺑود.‬ ‫آدرس ﻟﯾﻧك از ﺳﺎﯾت ﺻﻣﺎ - ﺷﺑﮑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫88%9‪http://www.samair.ir/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D‬‬‫8‪%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A‬‬‫2‪%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B‬‬‫78%9‪%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D‬‬‫‪%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html‬‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪seyed sajjade‬‬ ‫64 ‪Page 30 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪seyed sajjade mousav‬‬ ‫‪Master of Information Technology Management‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم‬ ‫در اﯾن ﺷراﯾط ﻣﯽ ﺗوﻧﻧد ﺑﮫ ﭼﯾزای ﻣﮭﻣﺗری رو ﮐﺎرﮐﻧﻧد ﮐﮫ واﺟﺑﺗره اﺳت . ﯾﮫ دوﻟت ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﯾﮫ دوﻟت ﺟدا.ﮐﺎر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺷده و دﺳت اھﻠش ﻧﺑﺎﺷﮫ ھﻣﯾن‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪saied‬‬ ‫‪saied akbarnazhad‬‬ ‫ﺷﮭرداری ﺗﺑرﯾز ‪ at‬ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺣﻣل وﻧﻘل وﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭری‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎن‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ از اﯾن ﮐﮫ ھﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﺣﻣل وﻧﻘل وﺗراﻓﯾﮏ اﯾن ﻗدرت رو داد ﮐﮫ ﺑﺗوﻧن ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ھر روز ﺗو‬ ‫ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎ ﺑوﺟود ﻣﯾﺎرن ﺣرﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﻗدرﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ و ﺑﺗوﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﺧت وﺳﺎز ھﺎی ﮐﮫ ﺷﮭرھﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺷﮑﻼت ﺳوق ﻣﯾدن دوام ﺑﯾﺎره ،وﻟﯽ ﺣﯾف ﮐﮫ اﯾن ﻗدرت‬ ‫ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ارﮔﺎن ھﺎﺧطرﻧﺎﮐﮫ وﻣﻧﺎﻓﺎت ﺑﺎدرآﻣدﺷون داره،ﯾﻌﻧﯽ اﮔﮫ ﻣﮭﻧدس ﺣﻣل وﻧﻘل ﻗدرت و داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﺗراﮐم ﺳﺎﺧﺗﻣﺗﻧﮭﺎ وﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﻣﺗﻧﮭﺎرو ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧدارد و‬ ‫ھر ﻣﻌﺑر و ھر ﮐﺎرﺑری و...ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﮫ دﯾﮕﮫ ﺷﮭرداری ﻧﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺗراﮐم ﺑﻔروﺷﮫ واﯾن ﯾﻌﻧﯽ درآﻣد ﺷﮭرداری ﺧﯾﻠﯽ ﻣﯾﺎد ﭘﺎﯾﯾن و ھرﮔز ﺑﺎ اﯾن ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ھرﮔز‬ ‫ﻗدرت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯾدن ﮐﮫ ﺟﻠو دراﻣدﺑرای اداره ﺷﮭر رو ﺑﮕﯾرن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣل ﮐردن ﻣﺷﮑل ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺎﺳرﻓﮫ ﺗر از ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺗراﻓﯾﮑﮫ‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ali delghavi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ھﻧﮕﺎم ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟب در ﺧﺻوص اﯾﻧﻛﮫ ﺗﻔﻛﯾك وزارت راه از ﻣﺳﻛن ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎري از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﺷورت داﺷﺗم در اﯾن ﺻﺣﺑﺗﮭﺎ دو ﻧﻛﺗﮫ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ ﺑود.‬ ‫ﯾﻛﻲ اﯾﻧﻛﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ دﻻﯾل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻲ در ﺧﺻوص ﺿرورت ﺗﻔﻛﯾك وزارت راه ﺑﯾﺎن ﻣﻲﻛردﻧد و ﺑﻌﺿﻲ ﻣطﺎﻟب ﺧود را ﻗﺑﻼً در ﻗﺎﻟب ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻋرﺿﮫ ﻛردهاﻧد وﻟﻲ ﺑرﺧﻲ‬ ‫ﻗﺑول ﻧﻣﻲﻛردﻧد ﻛﮫ ﻣطﺎﻟب ﺧود را ﻋ رﺿﮫ ﻛﻧﻧد، زﯾرا از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻧظ ر وزﯾر ﻓﻌﻠﻲ )ظﺎھرا ﻧظرﺷﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧدن وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ اﺳت( اﻣﺗﻧﺎع داﺷﺗﻧد. ﻧﻛﺗﮫ دوم اﯾﻧﻛﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﮕﺎھﻲ ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﻣﻲﮔوﯾﻧد ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ﻛﺎھش ﺣوزه اﺧﺗﯾﺎرات وزﯾر اﺳت و وزﯾر داﻣﻧﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود را ﻣﺣدود ﻧﻣﻲﻛﻧد. اﯾن ﺗﻠﻘﻲ ﻛﮫ وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓردي‬ ‫را ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﻲ ﺗرﺟﯾﺢ دھد، ﻧوﻋﻲ ﺳوءظن )ﮔﻧﺎه( اﺳت و ﺧدا ﺑﺎ ﭘرھﯾزﮔﺎران اﺳت. ﻧﮕﺎه ﻣﺛﺑت آن اﺳت ﻛﮫ ﺑﮕوﯾﯾم وزﯾر ﻣﺣﺗرم ادﻏﺎم دو وزارت را ﺑﮫ ﺻﻼح ﻣﻲداﻧد‬ ‫اﯾن دو ﻧﻛﺗﮫ ﺣﺎﻛﻲ از رواج دوﮔﺎﻧﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺑﻌﺿﻲ اﻓراد از ﺳوﯾﻲ ﺑﮫ ﻧظر ﻣدﯾران ارﺷد اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارﻧد ﻛﮫ در ﺟﮭت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد و از ﺳوﯾﻲ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ‬ ‫اظﮭﺎر رﺳﻣﻲ دﯾدﮔﺎه ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﺑﺎدا ﻣوﻗﻌﯾتﺷﺎن ﻟطﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد و ﻓﺿﺎي ﺑﺎز ﺑراي اظﮭﺎرﻧظر در ﭘﺎرهاي ﻣوﺿوﻋﺎت وﺟود ﻧدارد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﻲ ﻣدﯾري در ﻣﺳﻧد ﻗدرت اﺳت‬ ‫اﻓراد اﻧدﻛﻲ ﺑﻧﺎﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎي ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ از او ﺻرﯾﺣﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﻲﻛﻧﻧد و ﻣدﯾر داﻧﺎ ﺑﺎﯾد از اﻧﺗﻘﺎدات دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﻛﺎر ﺷﻧﺎﺳﻲ، اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻛﻧد‬ ‫ﺑطور ﻛﻠﻲ اﮔر ھر ﻓرد ﻣﺳﺋول ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﻲ ﯾﻘﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻛﮫ اﯾن ادﻏﺎم ﻏﯾرﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ و اداﻣﮫ آن ﺑﮫ ﺿرر ﻣردم و ﻧظﺎم اﺳت و ﺳﻛوت ﻛﻧﻧد، در ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﻲ ﻛﺷور ﺳﮭﯾم‬ ‫ھﺳﺗﻧد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺎ دارد ﺻﺎﺣﺑﻧظران ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل و ﻧﮭﺎدھﺎي ﻣرﺗﺑط ﺗﻼش ﺑﯾﺷﺗري داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣوﺿوع اﻧﺗزاع ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﻲ از ﻧظرات ﺻﺎﺣب ﻧظران ﺑﺣث و ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﻗوا و ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﯾﺎدآور ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد در ﺑرﮔرداﻧدن اﯾن وزارت ﻣﻔﻠوك‬ ‫ﺣداﻗل ﺑﮫ وﺿﻊ ﺳﺎﺑق ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷود‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫64 ‪Page 31 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪ghodrat eftekhari, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫از دﻻﯾل ﻣطرح ﺷده ﺑراي ادﻏﺎم دو وزارت ﻛﮫ ﻣﻛرر ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت اﯾﻧﻛﮫ ادﻏﺎم دو وزارت ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﻲ‬ ‫ﺷود ﯾﺎ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑرون ﺷﮭري را ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل درون ﺷﮭري ﺗﺎ ﺣدودي ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾد. اﯾن اﺳﺗدﻻل ﺑﻲ رﺑط ﻧﯾﺳت و اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﻲ در ﭘﻲ ادﻏﺎم ﺗﺎ ﺣدودي‬ ‫ﻣﺣﻘق ﻣﻲ ﺷود وﻟﻲ ﺟﺎ دارد ﺑﭘرﺳﯾم:‬ ‫آﯾﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﻣوردﻧظر ﺻدردرﺻد در ﭘﻲ ادﻏﺎم روي ﻣﻲ دھد؟‬ ‫آﯾﺎ اﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑراي اﺛﺑﺎت ادﻏﺎم ﻛﺎﻓﯾﺳت و ﺗﻣﺎم دﻻﯾل ﺑراي ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت را ﻣﻧﺗﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻧد؟‬ ‫آﯾﺎ ﺑدون ادﻏﺎم ﻧﻣﻲ ﺗوان ﻣوﺿوع ھﻣﺎھﻧﮕﻲ را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣود؟‬ ‫آﯾﺎ ﺑراي ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﻣوﺿوع ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺻﻧﻌت - ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت ھم ﺑﺎﯾد دو وزارت ﻣرﺑوطﮫ را ھم ادﻏﺎم ﻧﻣود؟‬ ‫آﯾﺎ ﺑراي ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت رواﺑط و ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﺑوﯾژه ﺑﺎ ﻛﺷورھﺎي ﻣﺟﺎور ﺑﺎﯾد وزارت راه ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ھم ادﻏﺎم ﺷود؟‬ ‫اﮔر اﯾن طرز ﻧﮕﺎه را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎي ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ ﺻورت ذھﻧﻲ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺑﺎﺣث ﻣﺷﺗرك ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑراي ﺗﻠﻔﯾق وزارت راه ﺑﺎ ھر وزارت دﯾﮕري‬ ‫را ھم ﭘﯾدا ﻣﻲ ﻛﻧﯾم. ﻟذا اﯾن اﺳﺗدﻻل ﻛﺎﻓﻲ ﻧﯾﺳت.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Omid‬‬ ‫‪Omid Ramezanpoor‬‬ ‫‪Eocomotive Engineer & Rialroad Maintenance Machines at IRAN RAI‬‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑرای ادﻏﺎم ھﻣﺎن اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻣدﯾرﯾت واﺣد ﺑﯾن اﺟزا ﻣﺗﻔﺎوت و ﮐﺎھش ﺗﺻدﯾﮕری دوﻟت و ﮐوﭼﮏ ﮐردن دوﻟت اﺳت .‬ ‫وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :‬ ‫در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ وزارت دﻓﺎع ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ درﮔﯾر در ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در آن ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎده ﺑود وﻟﯽ اﮐﻧون ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺷﺗﮫ ھﺎی‬ ‫ﺟﺎده ای ﻣﺎ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از ﺟﻧﮓ ھم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﮔردن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﻋظﯾم ﻣﻠت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﮑن ھم ﺑر دوش آن اﻓﺗﺎده اﺳت‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ھدف دوﻟﺗﮭﺎ ﮐﻣرﻧﮓ ﮐردن ﻧﻘﺷﺷﺎن در اﻣر ﻣﺳﮑن ﻣﯾﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ .‬ ‫ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﺻول 3 و 22 و 13 و 34 ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭم ﻣﺳﮑن در ﮐﻧﺎر آﻣوزش و ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در اﯾن ﻗﺎﻧون ﭘﯽ ﺑرد ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﻣﻌﺿل ﺑﺷﻣﺎر‬ ‫ﻣﯾرود ﺣﺎل اﯾن ﻣﻌﺿل ﺑزرگ ﺑر دوش وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ای اﻓﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺧود درﮔﯾر ﻣﺷﮑﻼت ﺑزرﮔﺗری ﻣﯾﺑﺎﺷد .‬ ‫در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھر دو ﺑﺧش ﺑﮫ ﺷدت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد .‬ ‫ﭼرا ﺑﺎﯾد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی اﺟراﯾﯽ واﻗﻌﺎ ﮔﺳﺗرده ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری ﺑﺎﻻ را در ﮐﺷور ﺑﻌﮭده دارﻧد و ھﻧوز ﺗ ﺻدی ﮔری زﯾﺎدی در اﻣور ﻣورد ﻧظر‬ ‫دارﻧد ﺑﺎ ھم ادﻏﺎم ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد ﻧﺗواﻧﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی دﻗﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫در اﻣور دﯾﮕرﻧظﯾر آﻣوزش ﺳﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ آﻣوزش و ﭘرورش و ﻋﻠوم و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎز وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺧﺻﺻﯽ‬ ‫آﻣوزﺷﯽ ﺧودﺷﺎن ﺑر ﻋﮭده ی ﺧودﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫64 ‪Page 32 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ھزﯾﻧﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ راه از ﻣﺳﮑن ﭼﻘدر ﺧواھد ﺑود؟‬ ‫ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺑر ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ در دوﻟت :‬ ‫ھزﯾﻧﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ راه از ﻣﺳﮑن ﭼﻘدر ﺧواھد ﺑود؟‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﭘرس : ﻓروردﯾنﻣﺎه ٠٩٣١ دوﻟت دھم در اﻗداﻣﯽ ﺷﺗﺎبزده ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ادﻏﺎم ﺑرﺧﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ ھدف ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑدﻧﮫاش ﮔرﻓت و‬ ‫وزارت ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و وزارت راه در ﻣﺳﻛن ادﻏﺎم ﺷد ؛ اﻣﺎ اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋ ث ﺷد رخ دادھﺎی دﯾﮕری در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ....‬ ‫در ﺻورت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺟدد دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی، آﯾﺎ دوﻟت ﺑﮫ ﺗﺑﻌﺎت اﯾن ﺗﺻﻣﯾم اﻧدﯾﺷﯾده اﺳت؟ زﯾرا اﮔر اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﯾﺎﻓﺗد، ﺑﮫطور ﻗطﻊ دارای ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺻرف وﻗت و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد وزﯾر ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎﺳت و در‬ ‫ﮐﻧﺎر آن ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﺷﺎھد ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎﻻ ت ﻓراوان در ﺑﺧش ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧواھﯾم ﺑود .‬ ‫ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻗﺗﺻﺎدﭘرس، ﻓروردﯾنﻣﺎه ٠٩٣١ دوﻟت دھم در اﻗداﻣﯽ ﺷﺗﺎبزده ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ادﻏﺎم ﺑرﺧﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ ھدف‬ ‫ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑدﻧﮫاش ﮔرﻓت و وزارت ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و وزارت راه در ﻣﺳﻛن ادﻏﺎم ﺷد .‬ ‫اﯾن اﻗدام در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﺑر اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر اﻧﺗﻘﺎدات ﻓراواﻧﯽ وارد ﮐردﻧد، اﻣﺎ دوﻟت دھم ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎطﻌﯾت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎدات ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﺗ ﺻﻣﯾم ﺧود را ﻋﻣﻠﯽ ﮐرد .‬ ‫ﺑﯾش از دو ﺳﺎل ﮐﮫ از ادﻏﺎم وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﯽﮔذرد، ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺑب ﺷده ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺳﺎﻧﯽ، اﻗﺗﺻﺎدی، زﻣﺎﻧﯽ و...‬ ‫ﺑرای اﺟرای آن ﺻرف ﺷود .‬ ‫در اﯾن ﻣدت ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﺿﻌﯾف دوﻟتھﺎی ﻗﺑﻠﯽ در ﺑﺧش راه و ﺗراﺑری، ﺣﻣلوﻧﻘل، ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺗﺎﮐﯾد‬ ‫ﮐردهاﻧد، اﻣﺎ ﻣﯽﺗوان ﻣدﻋﯽ ﺷد ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در اﯾن ﺑﺧشھﺎ اﺻﻼ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﺑوده اﺳت، زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری از ﭘروژهھﺎ در ﭘرﺗو‬ ‫ﻣﺳﮑنﻣﮭر ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧده و ﺑﮫ دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﺷدﻧد.‬ ‫آدرس ﻟﯾﻧك از ﺳﺎﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﭘرس‬ ‫652/‪http://www.eghtesadpress.ir/content‬‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫اداﻣﮫ ﺑﺣث :‬ ‫ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺻﻧﻌت ﺣﻣلوﻧﻘل در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد اﯾن ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﮫ ﺷد ت ﻓرﺳوده ﺷده و ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﻧدارد؛ ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺟرات ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﻧﺎوﮔﺎن ﻓرﺳوده ﺣﻣل ﺑﺎر ﻛﺷور ﻣدتھﺎﺳت ﻛﮫ ﺗوان اراﺋﮫ ﺳروﯾس ﺑﮫ ﺑﺧش ﺻﺎدرات، واردات و ﺗراﻧزﯾت ﮐﺎﻻھﺎ را ﻧدارد .‬ ‫ﺑررﺳﯽھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾدی ﮔﻼﯾﮫھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺑود ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣلوﻧﻘل دارﻧد و ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺑﮫﺳﺎﻣﺎن ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻣل ﺑﺎری ﻛﺷور، وﺿﻌﯾت‬ ‫آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾمھﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﻛﻼ ت دوﭼﻧدان ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﭘﺎﯾﺎﻧﮫھﺎی ﮐﺷور ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎﻣﯾونھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﺣﻣل ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑر ﻋﮭده دارﻧد، دارای ﻋﻣری ﺑﯾن ۵٢ ﺗﺎ ۵٣ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ‬ ‫ﻋﻧوان از ﻧظر اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت و ﺳﺑب ﺷده ﺗﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻓرﺳوده ﺑﺎﺷد .‬ ‫راهﺳﺎزی‬ ‫در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﯾران ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ، ﺑﺧش ﻓراواﻧﯽ از ﺑودﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ راهﺳﺎزی اﺧﺗﺻﺎص داده، اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗوﺟﮫھﺎی زﯾﺎد، ھﻧوز‬ ‫ھم در اﯾن ﺑﺧش ﺷﺎھد ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺎﺧت و ﻧﺣوه ﻧﮕﮭداری از راهھﺎ ھﺳﺗﯾم .‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی ﭘرﺗردد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑزرﮔراهھﺎ و ﺟﺎدهھﺎی ﭘرﺗردد و ﺳﻧﮕﯾن از ﻧظ ر ﺗراﻓﯾﮏ دارای ﻗدﻣﺗﯽ ﺑﯾن٠۴ ﺗﺎ ٠٧ ﺳﺎل ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔذرا ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری از آزادراهھﺎی ﮐﺷور ﻧﯾز ﺑﮫ طور ﺻددرﺻد ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷدهاﻧد .‬ ‫64 ‪Page 33 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫اﮔر ﺳری ﺑﮫ ﺟﺎدهھﺎی ﭘرﺗردد ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎده ﭼﺎﻟوس، ھراز، ﻓﯾروزﮐوه و... ﺑزﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐوﺗﺎهﺗرﯾن ﺗﻌطﯾﻼ ت ﺟوﻻﻧﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎری از ھﻣوطﻧﺎن ﺑرای ﺳﻔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد، ﺑﮫ طور‬ ‫ﻗطﻊ ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ از ﻧظر اﺳﺗﺎﻧدارد و آﺳﻔﺎﻟت در وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳﻔﻧﺎک ﻗرار دارﻧد و ھﻧﮕﺎم ﺑﺎرش ﺑرف و ﺑﺎران ﺧود ﻣﺳﺗﻌد اﯾﺟﺎد ﺣوادث ﻧﺎﮔوار ﻣﯽﺷوﻧد .‬ ‫ﻣﺳﮑن‬ ‫در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﯾﻣت ﻣﺳﮑن ﺑﮫ وﯾژه در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺑﺎ ﺟﮭش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد؛ ﺑﮫطوری ﮐﮫ اﮐﻧون ﺧرﯾد ﻣﺳﮑن ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ھﻣوطﻧﺎن ﺑﮫ روﯾﺎﯾﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ‬ ‫ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت؛ روﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود اﺧﺗﺻﺎص ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد وام ۵٣ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ و ٠۵ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ وﯾژه ﺟواﻧﺎن ﻧﯾز ﺗﺣﻘق ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد، زﯾرا ﺑﺎ وﺟود ﻗﯾﻣ ت ھر ﻣﺗرﻣرﺑﻊ ﻣﺳﮑن، ﻣﯾزان‬ ‫دﺳﺗﻣزدھﺎ، ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﺎری و... ﺑﺎزﭘرداﺧت اﻗﺳﺎط ﺑرای ﻣردم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫اداﻣﮫ ﺑﺣث :‬ ‫دوﻟتھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﺑﺎ ﺳﺎﺧت ﻣﺳﮑنﻣﮭر ﻣﺷﮑل ﻣﺳﮑن اﻗﺷﺎر ﮐم درآﻣد را ﺣل ﮐﻧﻧد؛ طرﺣﯽ ﮐﮫ اﺻﻼ ﻣوﻓق ﻧﺑود و رﺿﺎﯾت اﯾن ﻗﺷر را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧداﺷت، زﯾرا‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ وﺟود ﺳرآﻣدن ﻣﮭﻠت، ھﻧوز آﻣﺎده ﺗﺣوﯾل ﻧﺷدهاﻧد. ھر ﭼﻧد در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻣﺎم ﺗوان وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی در اﯾن ﺑﺧش ﺻرف ﺷده، اﻣﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ‬ ‫ﻣﺛﺑﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺳﺎل ٣٩‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ دوﻟت ﯾﺎزدھم ﺑرای ﺳﺎل ٣٩ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ دوﻟت ﺗدﺑﯾر و اﻣﯾد ﺑرای وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﭼﮭﺎر ھزار و ٠۵۶ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ٨٩٣ ﻣﯾﻠﯾون و ٠٠٣ ھزار‬ ‫ﺗوﻣﺎن ﺑودﺟﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﯾزان ﺑﯾش از ٠٢۵ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ۶٣٨ ﻣﯾﻠﯾون و ٠٠۴ ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑرای ﺑﺧش ﻣﺳﮑن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .‬ ‫دوﻟت در ﺑودﺟﮫ ٣٩ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻋﻣراﻧﯽ ٧٣ ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن اﺧﺗﺻﺎص داده ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﭘروژهھﺎی ﻣﮭم از ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل ٣٩ ﺣذف ﺷده‬ ‫اﺳت .‬ ‫اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮔذﺷت دوﺳﺎل از ادﻏﺎم وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ، ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺻوص وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺧوب ﻧﺑوده و ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﻣوﻓق ﻋﻣل ﮐﻧد. در ھﻣﯾن‬ ‫راﺳﺗﺎ دوﻟت ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺧﺑر داده اﺳت. ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺳﻌﯾد ﺳﯾدﻋﻼﯾﯽ، ﻣﻌﺎون وزﯾر راه و ﺷﮭرﺳﺎزی، ﺑﺳﯾﺎری از‬ ‫ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و ﻣدﯾران اﺟراﯾﯽ اﺳﺗﺎنھﺎ از ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﻣﺳﻛن راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ راه و ﻣﺳﻛن ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده ٣۵ ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺟﺎم‬ ‫ﺷد، اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻗطﻊ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺳط ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن ﻛﺎرﮔروه ﺑﮫ طور دﻗﯾق و ﻋﻠﻣﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫ﺑﺣث:‬ ‫ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻗﺗﺻﺎدﭘرس ، ﺣﺎل اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺟدد اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ آﯾﺎ دوﻟت ﺑﮫ ﺗﺑﻌﺎت اﯾن‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم اﻧدﯾﺷﯾده اﺳت، زﯾرا اﮔر اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد، ﺑﮫطور ﻗطﻊ دارای ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺻرف وﻗت و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد‬ ‫وزﯾر ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎﺳت و در ﮐﻧﺎر آن ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﺷﺎھد ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻓراوان در ﺑﺧش ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧواھﯾم‬ ‫ﺑود .‬ ‫اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷوﻧد، دوﻟت ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیھﺎی دﻗﯾﻘﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﭘروژهھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ، راھﺳﺎزی و ﻣﺳﮑن‬ ‫ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫﺑﻧدی ﮐﺷور ﺑرای ﺳﺎل ٣٩ ﺑﺎز ھم ﺷﺎھد اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت ﻓراوان در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﺑودﺟﮫ اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ‬ ‫64 ‪Page 34 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺧواھﯾم ﺑود .‬ ‫ﺑﮫ ھر روی ﺗﻔﮑﯾﮏ دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺗﺑﻌﺎت ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارد، زﯾرا اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋ ث ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺧواھد ﺷد و در اﯾن‬ ‫ﻣﯾﺎن ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾش از ﺳﺎﯾر ﺑﺧشھﺎ دﭼﺎر ﺳردرﮔﻣﯽ ﺷده و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎز ھم ﺷﺎھد ﺑﯽﻧظﻣﯽ در اﺑﻼ غ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ و‬ ‫ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑرای ﻣدتھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺗﺎ روی ﻏﻠطﮏ اﻓﺗﺎدن ﮐﺎرھﺎ در دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺛﻣری ﺟز اﺗﻼف وﻗت و ھزﯾﻧﮫ ﻣردم‬ ‫ﻧدارد.‬ ‫آدرس ﻟﯾﻧك از ﺳﺎﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﭘرس‬ ‫652/‪http://www.eghtesadpress.ir/content‬‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻋده ﻛﺛﯾري از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ھﻣﭼﻧﺎن از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺑودن ادﻏﺎم ﻗﺑﻠﻲ و ﺿرورت ﻟﻐو آن ﺳﺧن ﻣﻲﮔوﯾﻧد. اﻟﺑﺗﮫ ﭘﯾش از ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر‬ ‫دوﻟت ﯾﺎزدھم، طرح ﻟﻐو ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﻣطرح ﺷد و ﺑررﺳﻲ ﻣذاﻛرات ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺷﺎن ﻣﻲدھد ﺑﺎ از دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧﺎرج ﮐردن اﯾن‬ ‫طرح، ﻣﺟﻠس ﭘﯾﺎم روﺷﻧﯽ ﺑﮫ دوﻟت داد ﮐﮫ ﺑرای ﺟداﺳﺎزی وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾش ﻗدم ﺷود. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﺿﺎي ﺣﺎﻛم ﺑر ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﻧوﯾدﺑﺧش اﺧذ راي ﻣﺳﺎﻋد ﺑراي اﯾن‬ ‫ﺗﻔﻛﯾك از ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ اﺳت. رﺋﯾس ﻛﻣﯾﺳﯾون ﻋﻣران ﻣﺟﻠس ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎﻛﯾد ﻧﻣوده اﺳت.‬ ‫ﺑﮭرﺣﺎل دوﻟت ﻛﮫ ﻻﯾﺣﮫ ﺷرح وظﺎﯾف وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي را از ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت، ﻣﻛﻠف اﺳت ﻛﮫ ﺷرح وظﺎﯾف وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس‬ ‫ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑرﺳﺎﻧد، ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾري ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﺟﺎي اراﺋﮫ ﺷرح وظﺎﯾف ﺑراي وزارت راه .و ﺷﮭرﺳﺎزي، ﻻﯾﺣﮫ ﻣوردﻧظر را ﺑﮫ ﺻورت‬ ‫اﻋﺎده وزارت راه و ﺑﺎ ﻋﻧوان و ﺷرح وظﺎﯾف ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﺎﯾد .‬ ‫اراﺋﮫ طرح ﯾﺎ ﻻﯾﺣﮫ ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت ﻧﯾﺎزي ﺑﮫ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﻧدارد و اﯾن ﻧﮕراﻧﻲ وﺟود دارد ﻛﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن طوﻻﻧﻲ اﻧﺗﺧﺎب وزﯾر ﻣﺣﺗرم و ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻔﻛﯾك‬ ‫وزارت ﻓراﻣوش ﺷود و ﻣﺷﻐﻠﮫ ﻛﺎرھﺎي ﺟﺎري ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺟدﯾد و ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺗﻠﻔﯾق دو وزارت را ﻣﺗﻌﺎرف ﻧﻣﺎﯾد و دﯾﮕر ﺗﻔﻛﯾك را ﭘﯾﮕﯾري ﻧﻔرﻣﺎﯾﻧد ﻟذا ﺗوﺻﯾﮫ اﻛﯾد آن اﺳت ﻛﮫ‬ ‫وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت را در اوﻟوﯾت ﻗرار دھﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺧواھﻧد ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻲ و رﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد. اﮔر ھم زﻣﺎن زﯾﺎدي ﺑراي ﺑررﺳﻲ روي ﺗﻔﻛﯾك دو‬ ‫وزارت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود - ﺑﺎ اﺗﻛﺎء و اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻧظ ر ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﺻﻼً ﻻزم ﻧﯾﺳت- و آﻗﺎي دﻛﺗر آﺧوﻧدي ﺑﻌد از ﻣﺎھﮭﺎ ﺑﺧواھد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻔﻛﯾك ﺑرود، ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻧﺎﺗواﻧﻲ در اداره ﺗوام ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺑﺧش ﻣﺳﻛن اﺳت و اﻏﻠب اﺷﺧﺎص ﺟﺳﺎرت ﭼﻧﯾن اﻋﺗراف ﺑزرﮔﻲ را ﻧدارﻧد.‬ ‫ﺑراي اﺻﻼح اﺷﺗﺑﺎه ﻗﺑﻠﻲ ﻻزم ﻧﯾﺳت دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ وﺿﻊ ﻗﺑل ﺑرﮔﺷت و ھﻧﮕﺎم ﺗﻔﻛﯾك ﻣﻲﺗوان از ﺣل اﯾن ﻣﺷﻛل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻓرﺻت ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و ﺑرﺧﻲ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎري‬ ‫ﻻزم را ﻧﯾز ﻣطرح ﻧﻣود ﻣﺛﻼً ﻧﺎم وزارت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﻟﺟﺳﺗﯾك ﺑر آن ﻧﮭﺎد و ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻲ ﺣﻣلوﻧﻘل درون ﺷﮭری و ھﻣﺎھﻧﮕﻲ آن ﺑﺎ ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑرونﺷﮭری‬ ‫را ﻧﯾز در آن ﻣﻧظور ﻧﻣود. اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻗﺻد ﺑﺣث روي اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم و ﺟﻧﺑﻲ را ﻧدارم.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Mahdi‬‬ ‫‪Mahdi Janbaz‬‬ ‫‪R&D at PMO‬‬ ‫طرح ﻣﺳﺎﻟﮫ از اﺑﺗدا ﻣﺷﺧص اﺳت. ﻧظرات ﻛﻠﯾﮫ دوﺳﺗﺎن و اﻧدﯾﺷﻣﻧدان و ﻓرھﯾﺧﺗﮕﺎن ﭼﮫ از ﺟﻧس ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﭼﮫ اﻛﺎدﻣﯾك و داﻧﺷﮕﺎھﻲ و ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺣوزه ﺣول و‬ ‫ﻧﻘل ﭼﻧد وﺟﮭﻲ ﻧﯾز ﻣﺣﺗرم و ﻗﺎﺑل اﺗﻛﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد. وﻟﻲ دوﺳﺗﺎن ﻋ زﯾز آﯾﺎ وﻗت آن ﻧرﺳﯾده ﻛﮫ ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺑﺎ اﯾم ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﯾش ﺑروﯾم ؟ ﭼﻧﻲ ﭘﯾش ﻣزاﺣم ھﻣﻛﺎر داﻧﺷﻣﻧد ﺟﻧﺎب آﻗﺎي‬ ‫ﻣﮭﻧدس ﺑﺎﺑﺎﯾﻲ ﺷدم و ھﻣﯾن ﻣوﺿوع را ﻣطرح ﻛردم و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اي دﯾﮕر. ﺳوال اﺳﺎﺳﻲ اﯾن اﺳت ﻛﮫ آﯾﺎ ادﻏﺎم اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ اﮔر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺎ‬ ‫ﻣﺷﺧﺻﻲ رﺳﯾدﯾم - ﻛﮫ در واﻗﻊ اﺻل ﺳوال " ﺗﻔﻛﯾك " ﺑر آن ﻧﮭﺎده ﺷده- ﺑﻌد از آن ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﺛﻼ ﻧﺎم ﺟدﯾد آن و ﺑﺎ وظﺎﯾف ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ آن ﺑروﯾم. ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻛﻧم ﺑراي‬ ‫ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮭﺗر رﺳﯾدن طرح ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم و ﺑﺎ اﯾن ﺳوال آﻏﺎز ﻛﻧﯾم ﻛﮫ ادﻏﺎم دووزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﭼ را از اﺑﺗذا اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده اﺳت. اﮔر ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑودن اﯾن ادﻏﺎم رﺳﯾدﯾم ھر روز‬ ‫اداﻣﮫ آﻧﮭم اﺷﺗﺑﺎه اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺗﻔﻛﯾك اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد. ﺣﺎل ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻗواره ﺟدﯾد ، ﻣﯾﺗوان آﻧرا ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔذاﺷت و دﯾﮕر اﻋﻼم ﻛﻧﯾم ﻛﮫ آﯾﺎ ﻣواﻓق......؟ ھﺳﺗﯾد را ﻛﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم ﺑﮫ‬ ‫ﻗول ﻣﻌروف ﻛﻔﺎﯾت ﻣذاﻛرات را اﻋﻼم ﻛﻧﯾم. ﺑﮫ ھر ﺻورت ھر اﺗﺎق ﻓﻛري ھم ﺑراي ھر ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾك ظرﻓﯾت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﻲ دارد و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد اﻧﺗﮭﺎي اﯾن‬ ‫64 ‪Page 35 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻛﺟﺎﺳت؟ ﻣوﺿوع ﻣﮭم دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣﮕر ﺑﺎ اﯾن ادﻏﺎم اﻧدازه دوﻟت ﻛوﭼك ﺷد؟ ﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ ﻛم ﺷد و ﻧﮫ ﺗﻌداد ﻛﺎرﻛﻧﺎن ، اﮔر ھم ﺷد ھﻣﮫ ﻓﺷ رده ﺷدﻧد و ارﮔوﻧوﻣﻲ‬ ‫ھم ﺑﮫ ھم ﺧورد و ﻧﺎراﺿﻲ ﺗراﺷﻲ ھم ﺷد....ﺣﺎل ﺑﮕذرﯾم ﻛﮫ از اﯾن دﺳت ﻣﺑﺎﺣث زﯾﺎد ﺷده و ﻣن ﻧﻣﯾﺧواھم ﺑﺣث ھﺎي اﻧﺟﺎم ﺷده را دوﺑﺎره زﻧده ﻛﻧم. ﺑﺎ آﻣﺎري ﻛﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ‬ ‫دﺳت آﻣده ﻧزدﯾك ﺑﮫ 09 درﺻد ھﻣﻛﺎران ﻣواﻓق ﺗﻔﻛﯾك ھﺳﺗﻧد و ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد روﯾﻛرد ﺑﺣ ث ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾري ﭘﯾش ﺑرود و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ اي ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺳﻣﻊ و ﻧظ ر ﻣﺳووﻟﯾن‬ ‫ﻣﺣﺗرم رﺳﺎﻧده ﺷود .‬ ‫ﭘﺎﯾدار و ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد ھﻣﻛﺎران ﻣﺣﺗرم و ﮔراﻣﻲ‬ ‫ﻣﮭدي ﺟﺎﻧﺑﺎز.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﮔزارش ﻋﻣﻠﻛرد ﺻد روزه وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي ﻛﮫ ﻧﻔس اﻧﺗﺷﺎر آن از اﻗداﻣﺎت در ﺧور ﺗﻘدﯾر وزﯾر ﻣﺣﺗرم راه و ﺷﮭرﺳﺎزي اﺳت، ﻧﺷﺎن ﻣﻲدھد ظﺎھرا ً ﺑررﺳﻲ ﺗﻔﻛﯾك ﯾﺎ‬ ‫ادﻏﺎم دو وزارت در دﺳﺗور ﻛﺎر وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﻗرار ﻧدارد ﻛﮫ ﺑﺎ وﻋده ﻗﺑﻠﻲ وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺟﻠس ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد. در اﯾن ﮔزارش راھﺑردھﺎي‬ ‫ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻲ ﺑراي ﺗﺣرك ﺟﺳوراﻧﮫ در ﺑرﺧﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻧظور ﺷده وﻟﻲ ﺗداوم اﯾن ﺗﺣرك ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﻣﺳو ﻛردن ﺑدﻧﮫ ﺗﺧﺻﺻﻲ وزارت ﺑﺎ اﯾن راھﺑردھﺎ اﺳت ﻛﮫ اﺛري از اﯾن‬ ‫ھﻣﺎھﻧﮕﻲ دﯾده ﻧﻣﻲﺷود. ﺿﻣﻧﺎ ً ﻣطﺎﺑق اﯾن ﮔزارش :‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده از اﻓراد اﺻﻠﺢ در ﻣدﯾرﯾت ارﺷد وزارت )ﻣﻌﺎوﻧﯾن وزﯾر و روﺳﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺷرﻛﺗﮭﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ( ھدفﮔذاري ﺷده وﻟﻲ در ﻋﻣل ﺑرﺧﻲ از اﻧﺗﺻﺎﺑﺎت ﺟﺎي ﺗﺎﻣل دارﻧد.‬‫ﺿﻣن اﯾﻧﻛﮫ در ﺳﺗﺎد وزارت ھﻧوز ھﯾﭻ ﻓردي ﺑراي اﻣور ﺣﻣلوﻧﻘل ﻣﻧ ﺻوب ﻧﺷده اﺳت .‬ ‫وزارت ﺑر ﺧﻼف ﺗﻛﻠﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻧدرج در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم، ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﺗﻛﻣﯾل و ﺗﺻوﯾب طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣلوﻧﻘل، درﺻدد اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت‬‫ﺑﺳﻧده ﻣﻲﻧﻣﺎﯾد .‬ ‫ﺑراي اﻧﺟﺎم اﻣور ﻓﺎﯾﻧﺎﻧس ﺑﮫ اﺳﺎس روش ﺳﻌﻲ و ﺧطﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﯾك روش ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد )ﻋﻘد ﻗرارداد اﻧﺟﺎم ﭘروژهھﺎ ﺑﯾن وزارت ﺑﺎ ﺷرﻛتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎي واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ‬‫وزارت( ﻛﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﻣوﻓﻘﯾت آن از ﻧظر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﻌﯾد ﻣﻲﻧﻣﺎﯾد .‬ ‫ﺣل ﻣﺷﻛل آزادراه ﺗﮭران – ﺷﻣﺎل ﻛﮫ وﻋده اوﻟﯾﮫ 02 روزه داده ﺷده ﺑود، ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت رﺋﯾس ﺟﻣﮭوري ﻣﺣول ﺷده اﺳت .‬‫ﻧﻛﺎت ﻓوق ﻧﺷﺎندھﻧده ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدن وزﯾر ﻣﺣﺗرم در ﭼﻧﺑره ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺧشھﺎي ﻣﺳﻛن و ﺣﻣلوﻧﻘل و دور ﺷدن از اﻣﻛﺎن ﺗﺣﻘق وﻋدهھﺎي داده ﺷده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدي ﺑﮫ ﻣﺟﻠس‬ ‫ﺷوراي اﺳﻼﻣﻲ اﺳت.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪ghodrat‬‬ ‫‪ghodrat eftekhari‬‬ ‫‪Section Manager of Training at Isfahan Regional Metro Company‬‬ ‫ﺟﻧﺎب ﻧﺎﺻرﯾﺎن ﻋزﯾز ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﻋﻣﻠﮑرد آﻗﺎی وزﯾر ﮐﻣﯽ زود ﺑﺎﺷد وﻟﯽ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﺑر روی ﺑﻧﺎھﺎی وﯾران ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺎری‬ ‫ﺑس دﺷوار اﺳت.ای ﮐﺎش ﭘﯾﮕﯾرﯾﮭﺎ و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ 07 ﺑﻌﺿﯽ از دوﺳﺗﺎن وﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس در ﺧﺻوص ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ، ﺗوﺳط اﻓراد ﺑﻌدی دﻧﺑﺎل ﻣﯽ‬ ‫ﺷد. ﻋﻠﯽ اﯾﺣﺎل ﺧﯾﻠﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان از آﻗﺎی وزﯾر و ﺗﯾم ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺷﺎن اﻧﺗظﺎر اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎر ﻣﮭﻣﯽ را داﺷ ت ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻋرض ﮐردم ﺑﯾﺎن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟدی از طرﯾق‬ ‫ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺻﻼح ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟف و ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت و ھﻣﮑﺎری ﺑدﻧﮫ‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.از ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾر ﻋزﯾزان ﺳﭘﺎﺳﮕزارم.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫64 ‪Page 36 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Majid Ebadi Tavallaei like this‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧظر آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس اﻓﺗﺧﺎری "ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای" ﻣواﻓق ھﺳﺗم‬ ‫و ﺑدون اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﮫ وزارت و ﺷﺧص وزﯾر ﺑرﮔزاری ﭼﻧﯾن ھﻣﺎﯾﺷﯽ ﺗوﺳط اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﻣﺷﺎور اﯾران )‪(www.irsce.org‬ﯾﺎ اﻧﺟﻣن ﻣدﯾرﯾت‬ ‫اﯾران )‪ (iranmanagement.org‬ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﯾطرف و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﺧش ھﺎی ﺻﻧﻌت )رﯾﻠﯽ-ھواﯾﯽ-ﺟﺎده-درﯾﺎﯾﯽ( و ﺑﺧش ﻣﺳﮑن در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻧد ﯾﺎ‬ ‫اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻧده و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺷﺳت ﯾﺎ ھﻣﺎﯾش ﺑﺻورت ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وزارت و ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ و ... اﺳت .‬ ‫ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ 48 ﻧظر اراﺋﮫ ﺷده ﻓوق در اﯾن ﺑﺣث ﺑر ﻧظر اﻋﻼم ﺷده ﺧود اﺳﺗوار ﻣﯽ ﺑﺎﺷم و ﺣﺎﺿر ھﺳﺗم ﻧظر ﺧود را در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ دﻓﺎﻋﯾﮫ ﺑﮫ آن ﻧﺷﺳت اراﺋﮫ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾم .‬ ‫"ﻣﺧﺎﻟف ﺗﺷﻛﯾل دو وزارت ﺑﮫ روش ﺳﺎﺑق )وزارت راه و وزارت ﻣﺳﻛن( ھﺳﺗم و ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗم ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ وزارت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻋﮭده دار و ﻣﺗوﻟﻲ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻛﺷور ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻧوان وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺑﻧﺣوي ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ ﺑﺧش ﻣﺳﻛن از اﯾن وزارت ﻣﻧﻔك و ﺑﮫ وزارت ﻛﺷور اﻟﺣﺎق ﮔردد ﮐﮫ وزارت ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد آن را ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧداري/اﺳﺗﺎﻧداری ﯾﺎ‬ ‫ﺷوراي ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﮭرداري ھﺎ ﺗﻔوﯾض ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﻛن اﻧﻘﻼب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎي ‪ NGO‬ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ادﻏﺎم )ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﻲ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻧظﺎم ﻓﻧﻲ و اﺟراﯾﻲ و‬ ‫ﻋﻣران}زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوري{ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن و ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻣران و ﻣﺳﮑن" ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎي ﻋﺑﺎدي ﺗوﻻﯾﻲ - ﺑﻧده ﻧﯾز ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧم وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻗﺑﻼ ﻋرض ﻛردم ﺑراي اﺻﻼح وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود و ﻣﺳﺗﻘل ﻧﻣودن ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫، ﻟزوﻣﺎ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻗﺑل ﺑرﻧﻣﻲ ﮔردﯾم ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﯾد از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و ﻣﮭﻧدﺳﻲ ﻣﺟددي در ﺳﺎﺧﺗﺎر و و ظﺎﯾف ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺑﺧش ﻣﺳﻛن اﻧﺟﺎم داد اﻣﺎ ﺑﮭرﺣﺎل در‬ ‫ﺑﺣث ﺑﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎي ﻣﺣﺗﻣل ﻧﺑﺎﯾد اﺻل ﺑﺣث ﻓراﻣوش ﺷود ﻛﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت و اﺻﻼح آن ﺿرورت دارد. اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﻲ ﻧظﯾر ﻣﮭﻧدس ﺧرم‬ ‫وزﯾر ﺳﺎﺑق راه و ﺗراﺑري ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑﺣث ﺗﻔﻛﯾك دو وزارت ﺑﮫ ﻗدري ﻣﮭم و ﻓوري اﺳت ﻛﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت اﺑﺗدا اﯾن ﺗﻔﻛﯾك و ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ وﺿﻊ ﺳﺎﺑق ﺻورت ﮔﯾرد و ﺳﭘس ﺑراي‬ ‫ﺑررﺳﻲ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎري ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣود.‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎي اﻓﺗﺧﺎري ﻧﯾز ﻋرض ﻣﻲ ﻛﻧم درﺳت ﻣﻲ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﻛﮫ وﻗﺗﻲ وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺗﻧﮭﺎ ﺷش ﻣﺎه ﻛﺎر ﻛرده اﺳت ھﻧوز ﻧﻣﻲ ﺗوان ﻋﻣﻠﻛرد او را ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛرد و ﺑﻧده ﻓﻘط‬ ‫ھﺷدار دادم ﺑﯾن روال ﻛﺎرھﺎي اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدي وزﯾر ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدي اﺳت و ﺑرﺧﻲ از ﻣﻔﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدي ﻋﻣﻼ در دﺳت اﻗدام ﻧﯾﺳت ﺑﻠﻛﮫ ﻛﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻛﮫ‬ ‫ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت را ذﻛر ﻛردم‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪1 month ago‬‬ ‫‪ghodrat eftekhari likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪M.Sadegh‬‬ ‫‪M.Sadegh Dayjoori‬‬ ‫‪Adviser at Iran Airport Company‬‬ ‫64 ‪Page 37 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺳﻼم‬ ‫ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣوﺿوع ﺗﻔﮑﯾﮏ دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ھرﺳﺎل ھزاران ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ ﺧﺳﺎرت ﻣﺎل در ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﮭﻣراه دارد و دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺳﺎﺧت ﻣﺳﮑن‬ ‫ﺑﺎزاری ﺑﯽ رﻗﯾب اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده و ﺳودی ﺑﯽ ﻧظﯾر از طرف ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﯾب ﺑﺳﺎز و ﺑﻔروش ھﺎ ﺳرازﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﯾد ھﺎی ﺿروری دوﻟت ھﺳت.ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪21 days ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﺷرﯾﮫ "ﻧدای ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ" ﺷﻣﺎره ھﺷت – دی ﻣﺎه 2931 ﺑﺎ ﺗﻌدادی از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻣﺑﺳﯾون ﻋﻣران ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در ﺧﺻوص ﻣواﻓﻘت ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾ ﮏ ﻣﺟدد وزارت راه ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﮫ ﺳروران ﺗوﺻﯾﮫ ی ﻧﻣﺎﯾم:‬ ‫آﻗﺎی ﻣﮭرداد ﻻھوﺗﯽ: ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗم، ﭼون ﺣﺟم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺧش ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی آن ﻗدر ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺳت – ﻓﻘط ﺗﻌﯾﯾن ﺳﯾﺎﺳت‬ ‫ﮔذاری در ﻣﺳﮑن و ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری در ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺷﮭرﺳﺎزی اﺳت. ادﻏﺎم را ﮐﺎر درﺳﺗﯽ ﻣﯽ داﻧم.‬ ‫ﻧﺑﯽ اﺣﻣدی: ﻗطﻌﺎ" ﺣﺟم ﮐﺎر وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﻧﮕﯾن اﺳت، اﻣﺎ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻧﺑﺎﯾد در ﺟداﺳﺎزی آن ﺗﻌﺟﯾل‬ ‫ﮐرد. ﻓﻌﻼ ﻧﻣﯽ ﺷود در اﯾن ﻣورد اظﮭﺎر ﻧظر ﻗطﻌﯽ ﮐرد و…‬ ‫ﺣﺎﻣد ﻗﺎدرﻣرزی)ﺳﺧﻧﮕوی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻋﻣران( : ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ طرح ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر، ﮐﺷور ﻧﺑﺎﯾد‬ ‫ﺻﺣﻧﮫ آزﻣون و ﺧطﺎ ﺷود. اﻻن ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم را دارﯾم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺗﻌداد وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐم ﺷود. و…‬ ‫ﺳﯾدﺣﺳن ﻋﻠوی: ﻣن ھم ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺣداﯾﯽ اﯾن دو ﺑﺧش راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ھﺳﺗم. ﭼون ﺣﺟم ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑرای وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﮑل اﺳت.‬ ‫ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﭼون ﻣدت زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﻣﺻوﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺑرای ادﻏﺎم آنھﺎ ﻧﮕذﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺗﺎ ﺣدی ھزﯾﻧﮫﺑر و ﺗﻌرﯾف ﺧﺎص ﺧودش را‬ ‫دارد و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻻن ﻣﻘداری اﮐراه دارﻧد ﮐﮫ ﺳرﯾﻊ اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.‬ ‫ﻟﯾﻧﮏ ﻓﺎﯾل ﻧﺷرﯾﮫ :‬ ‫ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎره 8 در ﺳﺎﯾت ﻗرار داده ﻧﺷده اﺳت‬ ‫/‪http://www.rtcguild.com/modules/TDMDownloads‬‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪14 days ago‬‬ ‫‪Hazrati Metro likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Saedeh‬‬ ‫‪Saedeh Saeedifard‬‬ ‫.‪System Analyst at Pooya Co‬‬ ‫64 ‪Page 38 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫وزارت ﻣﺳﮑن و وزارت راه ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻟﺟﺑﺎزیھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑدون طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ وزﯾر ﺳﭘرده ﺷدﻧد و در واﻗﻊ ﻧﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ادﻏﺎم ﺷدهاﻧد ﺑﮫ ط وری ﮐﮫ‬ ‫دﯾدﯾم ﺣﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺳﺎزی ﻣدﯾران و ﭘرﺳﻧل ھم در آن زﻣﺎن وﺟود ﻧداﺷت و ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎد و ﺗﺄﺳفﺑﺎری را در داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎ ﺑﮫ وﺟود آورد. در واﻗﻊ ﻓﮑر‬ ‫ﻣﯽﮐﻧم اول ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻗﺑل از اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ و ﺷﺗﺎﺑزده ﺑرﮔردﯾم و ﺑﻌد ﺑررﺳﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم و ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ادﻏﺎم اﯾن دو‬ ‫وزارت ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻧطﻘﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯾر؟‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪12 days ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Majid Babaie, MBA, PMP like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﮐﺛر ﻧظرات ﻓوق ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ آن اذﻋﺎن دارﻧد ھﻣﮕﯽ ﺧواھﺎن ﺑرﮔﺷﺗن ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻗﺑل ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑررﺳﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد ﮐﮫ‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ادﻏﺎم اﯾن دو وزارت ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻧطﻘﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯾر؟‬ ‫ﭼرا... ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺑررﺳﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم و ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺟدد اﯾن وزارت ﻣﻧطﻘﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر‬ ‫ﺑﺟز ﮔزارش ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﮐﮫ آﻧﮭم در ﺳﺎل 09 ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت آﯾﺎ ﮔزارش و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﺑﯾطرف اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت؟!‬ ‫ﺷﺎﯾد در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣل و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺣوزه ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻘل آﻗﺎی ﮐرﯾم ﺷﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﺳﯾم ﮐﮫ وﺟود وزارت رﯾﻠﯽ ﻻزم و ﺿروری اﺳت.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪12 days ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Amirhassan‬‬ ‫‪Amirhassan Jafari‬‬ ‫‪Electrical and communication eng. at Research and engineering affair in raja railway company‬‬ ‫در ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺻﻠﻲ اﯾن دو ﻣﻘوﻟﮫ ﻛﺎﻣﻼ ﺟداﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﺑدور از اھﻣﯾﺗﮭﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﻌﻠﻲ اﯾن دو ﺑﺧش در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻧوﻧﻲ ، ﯾﻛﻲ از ﺷﺎﺧﺻﮫ ھﺎي ﭘﯾﺷرﻓت و رﺷد ﯾك ﻛﺷور در‬ ‫ﺑﺧش راه و راه ﺳﺎزي اﺳت ﻛﮫ ھم ﻣوﻗﻌﯾت و ھم اھﻣﯾت اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﻛﻧد. ﻧﻛﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﺗﺧﺻص ھﺎي اﯾن دو ﺑﺧش ﻛﺎﻣﻼ ﺟدا از ھم ھﺳﺗﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯾﺗوان در‬ ‫ﺑﺧﺷﮭﺎي اﺷﺗراﻛﻲ ﻛﻣﯾﺗﮫ ھﺎي ﺗﺧﺻﺻﻲ اﯾﺟﺎد ﻛرد و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﭘوﺷش داد.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪11 days ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ﭘﯾﺎم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن )ﻣورﺧﮫ 62/11/29 ﺻﻔﺣﮫ 05( ﺑﺎ رﯾﯾس ﺷورای ﻣرﮐزی ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﺷور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﺗرﮐﺎن‬ ‫64 ‪Page 39 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﺳوال : دوﻟت ﺑرای ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣور ﻣﺳﮑن و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫای دارد؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ: در ﮔﺎم ﻧﺧﺳت وزارت راه و ﺗراﺑری ﺑﺎﯾد اﺣﯾﺎ ﺷود، اﯾن ادﻏﺎم ﻧﺎﺑﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻗﺑل ﺑرﮔردد. اﯾن ﺑرﮔﺷ ت در ﺳﮫ ﺳﻧﺎرﯾو ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت. ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﮫﻣﯽ ﺗوان ﺧﺳﺎرتھﺎی ادﻏﺎم را ﺟﺑران ﮐرد ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت. اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ ﺳﻧﺎرﯾو دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑرای ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ وﺟود دارد و آن‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ اﻣور ﺷﮭرداریھﺎ از وزارت ﮐﺷور ﺟدا ﺷود و ﺑﮫ وزارت ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﯾﺎ وزارت ﻋﻣران و ﺷﮭرﺳﺎزی اﻟﺣﺎق ﺷود .‬ ‫ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﺷود ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی دﯾﮕر اﺳت. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺷﮭرﺳﺎزی در وزارت راه‬ ‫ﺗدوﯾنﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺷﮭرداریھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را اﺟرا ﮐﻧﻧد از وزارت راه ﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎط ﺳﺎﺧﺗﺎری وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺷﮭرداریھﺎ ﻗطﻊ اﺳت. اﯾن‬ ‫ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳری ﻗواﻧﯾن را ﺗﺻوﯾبﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﮭرداری ھم ﻗﺎﻧون راﻣﯽ ﻓروﺷد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﺎﯾد ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺷﮭرداریھﺎ در اﻣور ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣوظف ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﺻول و ﻗواﻋد وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﺷﻧد .‬ ‫ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ﭘﯾﺎم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن )ﻣورﺧﮫ 62/11/29 ﺻﻔﺣﮫ 45( ﺑﺎ دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﻧوذرﭘور ، رﺋﯾس ھﯾت ﻣدﯾره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﺷﮭرﺳﺎز‬ ‫ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﺎ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺳﻧﺧﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ وزارت ﮐﺷور ﺳﻧﺧﯾت دارد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺻﻣﯾم درﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣوزه ﻣﺳﮑن در اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫ﺷﮭرداری ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی ھم ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد و ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭریﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد. ﻣدﯾر ﺷﮭری ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﻣردﻣش ﯾﮏ طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺑرﺳﺎﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎی ﺳوال دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭﻣﺗری در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﮭرداری اﺳت وﻟﯽ طرح ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑرای ﺷﮭر ﮐﮫ در آت ﺗﮑﻠﯾف‬ ‫ﺷﺑﮑﮫھﺎ، ﮐﺎرﺑریھﺎ، ﺗراﮐم و ﻏﯾره ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﺑﯾﺎﯾد و از آﻧﺟﺎ وزﯾرﻣﺳ ﮑن ﺑﺎﯾد آن را اﺑﻼغ ﮐﻧد !‬ ‫ﺑﻧظر ﻣن وزارت ﮐﺷور و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮭرداریھﺎ و دھﯾﺎریھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد. اﮔر ﻣﺳﮑن در دﺳت ﺷﮭرداری و ﺷﮭرﺳﺎزی در دﺳت ﮐﺷور ﺑﺎﺷد ﻋﻣﻼ‬ ‫ﭼﯾزی از وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد. ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻣدﯾرﯾت اﻣورﺷﮭرﺳﺎزی ﮐﺷور ﯾﮏ دﺳت ﺧواھد ﺷد و ھم اﮐﻧون ھم وزارت ﮐﺷور و ھم‬ ‫وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی درﮔﯾر ﺷﮭرﺳﺎزی ھﺳﺗﻧد.‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪9 days ago‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan, Saedeh Saeedifard like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Amirhassan‬‬ ‫‪Amirhassan Jafari‬‬ ‫‪Electrical and communication eng. at Research and engineering affair in raja railway company‬‬ ‫ﺑﺎﺗﺷﻛر از ﺟﻧﺎب ﻋﺑﺎدي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص اﺳت ﻛﮫ اﯾن ادﻏﺎم ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺑوده و ﻛﺎر درﺳت ﺳﭘردن اﻣور ﺳﺎﺧت وﺳﺎز ﻣﺳﻛن ﺑﮫ وزارت ﻛﺷور و اﺳﺗﻘﻼل و ﺗﻘوﯾت وزارت راه و‬ ‫ﺗراﺑرى و ﯾﺎ ادﻏﺎم آن ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪8 days ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫اﻣﯾر‬ ‫‪ jafarpur‬اﻣﯾر‬ ‫‪Manager in Transportation Policy Making at Government of I.R.Iran‬‬ ‫اﻣور ﻣﺳﮑن در وﺿﻊ ﺑﻠوغ ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﮭردارﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗوﺳط اﯾﺷﺎن ﻗﺎﺑل ﻣدﯾرﯾت اﺳت‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺳﮑن در ﺑﺧش ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﯾد ﻟﺣﺎظ ﺷود‬ ‫ﻣﺳﮑن ﻣﮭر ھم ﺗﻌﮭدی ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺷﮭرداری ھﺎ ﺧواھد ﺑود‬ ‫در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای ادﻏﺎم ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣوﻓق و روش ﮐﺷورھﺎی آﻟﻣﺎن، ﻓراﻧﺳﮫ و ژاﭘن و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر ﻋﺑﺎرت اﺳت از:‬ ‫وزارت ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫در دل ﻋﺑﺎرت ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ ﺳﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ، ﮔردﺷﮕری)ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر( و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯽ ﮔﻧﺟد ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﭼﻧﯾن وزارﺗﯽ دارﻧد و در ﺷﮭر ﺳﺎزی ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺳﮑن‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫64 ‪Page 40 of‬‬ ‫‪o‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪8 days ago‬‬ ‫‪Arash N likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫در ﻓﻌﻠﯽ ﺷده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد "وزارت ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ و ﺷﮭرﺳﺎزی" ﻧﻘش اﺳﺗﺎﻧداری ھﺎ، ﻓرﻣﺎﻧداری ھﺎ و دھﯾﺎری ھﺎ و ﺷورای ﺷﮭر در ﮐدام ﺑﺧش دﯾده ﺷده اﺳت.‬ ‫ﺑﺎﺗﺷﮑر‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪8 days ago‬‬ ‫‪Arash N likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Majid‬‬ ‫‪Majid Ebadi Tavallaei‬‬ ‫‪Railway Expert at Raja Passenger Trains Co. at RAJA‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺗرام‬ ‫ﺑﻧظرم ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ھم اﻧدﯾﺷﯽ در ﻗﺎﻧون"ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ ﭘﻧﺟم ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ )0931-4931(" ﮐﮫ ﻣواد 161 ﺗﺎ 661 ﺑﮫ‬ ‫ﻣوﺿوع ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن اﺗﺎق ﻓﮑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،‬ ‫اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ راه آھن ج.ا.ا )ﻣﺎده 461( اﺳت. ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺗﻔﮑﯾﮏ وظﺎﯾف ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ و ﺗﺻدی ﮔری در ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺎ ﺣدودی رﻓﻊ دﻏدﻏﮫ دوﺳﺗﺎن و ﺳ روران در ﺑﯾﺎن ﻧظرات اراﺋﮫ ﺷده ﻓوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.‬ ‫از ھﻣﮫ ﻋزﯾزان و ﺳروران ﮔراﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻧدﯾم ﺑرای ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣطرح ﺷده ﺗوﺳط ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم راه آھن و ﺑﻘﯾﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣطرح‬ ‫ﺷده ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎن، راھﮑﺎر و راه ﺣل و روش رﻓﻊ ﭼﺎﻟش اراﺋﮫ طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﻣﮕﺎن ﭘﯾﺷﻧوﯾس اﺟراﯾﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ‬ ‫اراﺋﮫ ﺷود.‬ ‫ﻣزﯾد اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺳروران ﮔراﻣﯽ ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھﻣراه آدرس آورده ﺷده اﺳت‬ ‫اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺷرﮐت راه آھن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ) ﺳﮭﺎﻣﯽ‬ ‫ﺧﺎص)‬ ‫69319/‪http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91394http://rc.majlis.ir/fa/law/show‬‬ ‫ﻗﺎﻧون دﺳﺗرﺳﯽ آزاد ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ‬ ‫90879/‪http://rc.majlis.ir/fa/law/show‬‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ ﭘﻧﺟم ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران )4931 ـ‬ ‫0931 )‬ ‫691097/‪http://rc.majlis.ir/fa/law/show‬‬ ‫64 ‪Page 41 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣﻧﺗظر ﻧﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﻧوﯾﺳﻧد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑراﺳﺎس ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﻌﺿﻼت و... ﻗﺎﻧون ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را اﺻﻼح، ﺑﮭﺑود، ﺑﺎزﻧﮕری‬ ‫ﯾﺎ...اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻟطﻔﺎ ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺳروﺻدا ﻧﻔرﻣﺎﯾﯾد و ﻧﮕوﯾﯾد ﮐﮫ از ﻣﺎ ﻧظرﺧواھﯽ و اﺳﺗﻌﻼم ﻧﺷد. ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﻧون را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﭼرا ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮔراﻣﯽ ھﻧﮕﺎم ادﻏﺎم دو وزارت ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب را اﻋﻼم ﻧﺷد ﮐﮫ‬ ‫اﻣروز ﻓزﯾﺎد ﺗﻔﮑﯾﮏ دو وزارت را ﺳر ﻣﯽ زﻧﯾد.‬ ‫ﺑﮫ ﻗول ﺳﯾدﺣﺳن ﻋﻠوی: ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ :‬ ‫ﭼون ﻣدت زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﻣﺻوﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺑرای ادﻏﺎم آنھﺎ ﻧﮕذﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺗﺎ ﺣدی ھزﯾﻧﮫﺑر و ﺗﻌرﯾف ﺧﺎص ﺧودش را دارد و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻻن ﻣﻘداری اﮐراه دارﻧد ﮐﮫ ﺳرﯾﻊ اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺗظﺎر دارﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺑﻌد از ﻣدت ﮐوﺗﺎه دوﺳﺎﻟﮫ دوﺑﺎره رای ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑدھﻧد‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪7 days ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪masoud‬‬ ‫‪masoud karkehabadi‬‬ ‫‪Phd Candidate, Iran University of Science & Technology - IUST‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دو وزارت راه و ﺗراﺑری و ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎ ھم ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷدﻧد ﯾﮑﯽ از ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧظر ﺑﺳﯾﺎری را ﺟﻠب ﮐرده ﺑود، اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت اﺑﻌﺎد دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ادﻏﺎﻣﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺗﺻدی ﮔری و ﺗﺎﺛﯾر در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای وزارت ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﯾﺎرای ﻋرض اﻧدام در ﻣﻘﺎﺑل وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻋ رﯾض و طوﯾل‬ ‫راه و ﺗراﺑری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد. ﺣﺗﯽ ﻗوت ﺑﺧش ﺣﻣل وﻧﻘل ﺗﺎ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ از وزارت ﻣﺳﮑن و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ وزارت راه ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽ‬ ‫ﺷد. اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ادﻏﺎم رخ داد ﺑﮕوﻧﮫ ای دﯾﮕر ﺑود و ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ﺑﺧش راه ﺑﺎ ھﻣﮫ اھﻣﯾت آن ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑرده ﺷد .‬ ‫ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﮑر ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺧش ﻣﺳﮑن در زﻧدﮔﯽ ﻣردم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران دوﻟﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد، ﺑود. ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﯾن ﺗﺎﺛﯾر اﺳ ت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان دو‬ ‫ﺑﺧش راه و ﻣﺳﮑن را ﺑﺎ ھم در ﯾﮏ ﺳﺑد ﭼﯾد. زﯾرا ﺗﺎﺛﯾرات و ﻓﺷﺎرھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑﺧش ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﻗدری اﺳت ﮐﮫ ھر ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداری را از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﻣل‬ ‫وﻧﻘل ﻣﻧﺻرف ﻣﯽ ﺳﺎزد اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺑﺧش ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑر آﯾﻧده ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾران زﻣﯾن دھﮭﺎ ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﻣﺳ ﮑن ﺑﺎﺷد ..‬ ‫در ھر ﺣﺎل ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ادﻏﺎم وزارت راه و ﻣﺳﮑن ﮐﺎھش ﺗﺻدی ﮐﮫ ﻧداد ﺑﻠﮑﮫ ھر دوﺣوزه را ﻣﺳﻣوم ﮐرد. ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ آن ھر دو‬ ‫ﺑﺧش را ﻧﺟﺎت دھد ﺟدﯾت در ﺟداﺳﺎزی اﯾن دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪6 days ago‬‬ ‫‪Arash N likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪masoud‬‬ ‫‪masoud karkehabadi‬‬ ‫‪Phd Candidate, Iran University of Science & Technology - IUST‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم‬ ‫در ظﺎھر اﻣر اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧوﺑﯽ اﺳت و ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻣزاﯾﺎی ﻓراواﻧﯽ دارد. وﻟﯽ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺑﺎﯾد از ﻗﻠم اﻧداﺧت .‬ ‫1- دو ﻣﻘوﻟﮫ ﻣطرح ﺷده اﺳت ﯾﮑﯽ ﺗﻔﮑﯾﮏ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و دﯾﮕر ﺗﺷﮑﯾل وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد، ﮐﮫ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ھر ﮐدام ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎﯾﯽ دارد .‬ ‫2- ذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ادﻏﺎم ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺣدود 0001 ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن)ﺷﺎﻣل واﮔذاری زﻣﯾن وزارت ﻣﺳﮑن و ... ( ھزﯾﻧﮫ در ﺑر داﺷﺗﮫ اﺳت و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھم ھﻣﯾن‬ ‫ﺣدود ھزﯾﻧﮫ را در ﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. ﺑﻧده در ھﻧﮕﺎم ادﻏﺎم دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ در ﺣوزه وزار ت راه ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑودم و ﺗﺎ ﺣدودی از ﻧزدﯾ ﮏ ﺷﺎھد ﻣﺷﮑﻼت اﯾن اﻣر و ﺳﺧﺗﯾﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ھردو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ آﻣد ﺑودم و ﺑﮫ ﻧظ ر ﺑﻧده ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺟدد ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺷﺗری از ادﻏﺎم ﺧواھد داﺷت .‬ ‫3- اﮔر ﺗﺷﮑﯾل وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل ﺷﺎﻣل ﺣﻣل وﻧﻘل درون ﺷﮭری ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺳت و از طرﻓﯽ ﺣﻣل وﻧﻘل درون ﺷﮭری طﯽ ﻣدت ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣدﯾرﯾت آن ﺗوﺳط‬ ‫ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و وزارت ﮐﺷور ، دارای ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده و رﯾﺷﮫ داری ﺷده اﺳت. و ﮐﻧدن اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر و اﻟﺣﺎق آن ﺑﮫ وزارت ﺣﻣل وﻧﻘل ھر ﭼﻧد ﮐﺎر ﺻﺣﯾﺣﯽ اﺳت اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺳﺧت ﺗر از ﺗﺻور اﺳت .‬ ‫4- ﺷﺎﯾد در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺟﺎم اﯾن اﻗدام ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺟداﺳﺎزی دو وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣود . و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﯾﮏ دوره ﻣﺛﻼ ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺷﮑﯾل‬ ‫64 ‪Page 42 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫وزاﺗﺧﺎﻧﮫ ﺣﻣل وﻧﻘل و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ وظﺎﯾف از وزارت ﮐﺷور ﺑﮫ وزارت ﺣﻣل وﻧﻘل دﻧﺑﺎل ﺷود .‬ ‫5- ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ راھﮑﺎر اﺟراﯾﯽ اﯾن اﻗدام ﻓراﺗر از اﺧﺗﯾﺎرات وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی اﺳت و از طرﻓﯽ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺗراﺑری ﺣﻣل وﻧﻘل ﻧﯾز ﺗوان ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧﻣودن و‬ ‫وﺟﮭﮫ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻻزم ﺟﮭت ﺗﻧظﯾم ﻻﯾﺣﮫ را ﻧدارد. ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﻻﯾﺣﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﺑﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ای ﺑودن ﻣوﺿوع، ﺑﺎﯾد در‬ ‫ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻣل وﻧﻘل ﮐﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﮔردد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪6 days ago‬‬ ‫‪Arash N likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Arash‬‬ ‫‪Arash N‬‬ ‫‪Senior Expert at MOI, Traffic Devision‬‬ ‫ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧم ﻣﮭﻧدس ﻛرك آﺑﺎدي ﻋزﯾز از ﺗﺟرﺑﮫ اي ﻛﮫ در ﺳﺗﺎد ﻣدﯾرﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺳوﺧت دارﻧد ﺑﮫ ﺧوﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎي ﺣﻣل و ﻧﻘل دروﻧﺷﮭري آﺷﻧﺎﯾﻲ ﭘﯾدا ﻛرده اﻧد.‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﻲ ﻣراﺗب ﻣواردي را ﺑﺻورت ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯾﺎن ﻓرﻣوﻧدﻧد ﻛﮫ ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧم ﺑﺎﻋ ث ﻣﻲ ﺷود ﻓﻘط ﻋده ﻛﻣﻲ اھﻣﯾت آﻧرا درك ﻛﻧﻧد. ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ھم اﮔرﭼﮫ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﯾن وظﺎﯾف‬ ‫در ظﺎھر و در ﻧﮕﺎه اول ﺧوب و ﻣﻔﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد اﻣﺎ در ﻋﻣل و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻋﻣﻠﻲ و ﻗواﻧﯾن ﺟﺎري ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎي زﯾﺎدي دارد .ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﻛﮫ ﻧﯾﺎزھﺎي ﻋظﯾم‬ ‫ﺷﮭردارﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ و اﻋﺗﺑﺎرات و ﻧﯾز ﺛروﺗﻣﻧد ﺑودن وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزي )در ﺻورت ﺗﻔﻛﯾك ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم وزارت راه و ﺗراﺑري( ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﮭردارﯾﮭﺎ ﺧواھد ﺑود اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﻛم ﺑر آﻧﮭﺎ؛ ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﻛرد ﺷﮭردارﯾﮭﺎ را ﻋﻣﻼ از ﯾد آن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺧواھد ﻛرد و وزﯾر ﻣرﺑوطﮫ در ﻋﻣل ﺑﺎ ﻣﺷﻛﻼت زﯾﺎدي روﺑرو ﺧواھد ﺷد .‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﺑﻧده ﻣﺑﺣث وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل اﮔر ﭼﮫ ﺟذاب و وﺳوﺳﮫ اﻧﮕﯾز اﺳت اﻣﺎ طرح آن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت ﻓراوان ﺻورت ﮔﯾرد و ﮔرﻧﮫ ﭼﺎھﻲ ﺧواھد ﺷد ﻛﮫ ﺧروج از آن ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎدﮔﻲ ھﺎ اﻣﻛﺎﻧﭘذﯾر ﻧﺧواھد ﺑود. دوﺳﺗﺎن وزارت راھﻲ اﻏﻠب از ﻓﺿﺎي ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭري اطﻼع ﻛﺎﻓﻲ ﻧدارﻧد. ﻓراﻣوش ﻧﺷود در ﻣﻘوﻟﮫ درون ﺷﮭري ﭘدﯾده اي وﺟود دارد ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺎم ﺷوراھﺎ و ﺷﮭردارﯾﮭﺎ ﺧود را ﺻرﻓﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺷوراي ﺧود ﻣﻲ داﻧﻧد و ﭘﺎﺳﺧﮕوي دوﻟت ﻧﯾﺳﺗﻧد. اﯾن ﻣوﺿوع ﺑراي ﻛﻼﻧﺷﮭرھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ھم ﺻدق ﻣﻲ ﻛﻧد. ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﺷوراي‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﻣﺗﺷﻛل از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷوراي ﺷﮭر ھﺳﺗﻧد ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ھﻣﺎﻧﻧد دوﻟت ﺑط ور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘﯾش ﻧوﯾس ﻗواﻧﯾﻧﻲ را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻛﮫ ﺧود ﻗدرت اﯾن ﻧﮭﺎد را ﻣﻲ‬ ‫رﺳﺎﻧد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ادﻏﺎﻣﻲ وزارت راه در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎي ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭري را ﻣﻲ ﭘذﯾرد ﻛﮫ ﻋﻣﻼ اھرم اﺟراﯾﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧدارد و در اﻋﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎري از ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣوﻓﻘﯾﺗش زﯾر ﺳﺋوال ﺧواھد ﺑود. ﺣﺗﻲ وزارت ﻛﺷور ﺑﺎ ھﻣﮫ اﺧﺗﯾﺎرات و اھرﻣﮭﺎي اﺟراﯾﻲ اش ﮔﺎھﻲ در ﻣﻘﺎﺑل ﺷوراھﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﻲ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس‬ ‫ھﯾﭼﮕﺎه از اﻋﺿﺎي ﺷوراي ﺷﮭر ﺳﺋوال ﻧﻣﻲ ﭘرﺳﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ وزﯾر ﻛﺷور در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دارد...‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪6 days ago‬‬ ‫‪masoud karkehabadi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Arash‬‬ ‫‪Arash N‬‬ ‫‪Senior Expert at MOI, Traffic Devision‬‬ ‫...‬ ‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷﺎﯾد ﺟﺳوراﻧﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺟدا ﺷدن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده اي از وزارت راه و ﭘﯾوﺳﺗن ان ﺑﮫ وزارت ﻛﺷور در ذﯾل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭري و روﺳﺗﺎﯾﻲ اﺳت. ﭼرا ﻛﮫ ﺑدﯾن‬ ‫ﺗرﯾب ﻣﺳﺎﯾل زﯾﺎدي ﻛﮫ ﻓﻌﻼ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣدﯾرﯾﺗﮭﺎي ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺣل ﺳﺋوال اﺳت ﻗﺎﺑل ﺣل ﻣﻲ ﺷود .‬ ‫ھﻣﯾن اﻻن وزارت راه )آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﻗرﺑﺎﻧﻲ( ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن وزارت ﺧﺎﻧﮫ در ﺗﺻﺎدﻓﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد و از ﺷﮭردارﯾﮭﺎ اﻧﺗظﺎر دارﻧد ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ي ﺧدﻣﺎﺗﯾﺷﺎن‬ ‫ﻣﻛﻠف ﺑﮫ ﺧدﻣﺎﺗﻲ ﭼون ﺣﻣل ﺟﺳد و آﺗﺷﻧﺷﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻧد در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ از وظﺎﯾف آن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ دﯾﮕر ﺗداﺧل ﺑﺣث ﺗﺎﻛﺳﻲ درون ﺷﮭري و ﺑرون ﺷﮭري و ﻣﺷﻛﻼﺗﻲ ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻠﯾس و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ ﺑوﺟود ﻣﻲ آﯾد روﺑرو ھﺳﺗﯾم و ﯾﺎ ﻣﻘوﻟﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل روﺳﺗﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧظ رم ﺑﺧﺷﻲ از آن در ﺣوزه وظﺎﯾف وزارت راه و ﺑﺧﺷﻲ ھم در ﺣوزه ﺷﮭردارﯾﮭﺎﺳت‬ ‫)وﻟﻲ اﻛﻧون ﺗﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎر آن ﺑﮫ دوش ﺷﮭردارﯾﮭﺎ اﻓﺗﺎده اﺳت(. ﺧﻼﺻﮫ ﻛﻼم اﯾﻧﻛﮫ آن ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﻛرﻛﮫ آﺑﺎدي ﺑﮫ راﺣﺗﻲ در ﯾك ﺑﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻛرد ﺷﺎﯾد ﺧودش‬ ‫ﻣﺛﻧوي ھﻔﺗﺎد ﻣن ﺑﺎﺷد و اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ادﻏﺎﻣﻲ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ط وﯾل و ﻋرﯾض ﺷﮭردارﯾﮭﺎ ﺻورت ﺑﮕﯾرد و ﻣﻘوﻟﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﺗﻘل آﻧﮭﺎ و اھرﻣﮭﺎي‬ ‫اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﻛﮫ در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺑﮫ ﻛﺎم ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﻛﺎﺑوس وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺧواھد ﺷد. اﯾن وﺳط ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدران وزارت ﻛﺷور ھم‬ ‫ﺑدﺷﺎن ﻧﯾﺎﯾد از دردﺳري ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻣل ﻧﻘل ﺷﮭري ﺧﻼص ﺷوﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟو ﺣﺎﻛم ﺑر ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﻧﯾز ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﻲ را در ﻋﻠﻲ رﻏم ﭘر ﺟذﺑﮫ‬ ‫ﺑودن ﻧﺎم آن ﺑراي ھر ﻣﮭﻧدس ﺗراﻓﯾﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ در ﺗﺿﺎد ﻣﻲ ﺑﯾﻧم ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺑﮭره ﮔﯾري از ان طﻲ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و راي زﻧﯾﮭﺎي ﮔﺳﺗرده ﺑﯾن ﺻﺎﺣﺑﻧظران ﻣﺳﺋوﻟﯾن‬ ‫دوﻟﺗﻲ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑروﻧﺷﮭري و ﺣﻣل و ﻧﻘل دروﻧﺷﮭري و ﻧﯾز ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﺷوراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺗﺎﻧﮭﺎ دﯾده ﺷود ﺗﺎ ﺳردرﮔﻣﻲ ھﺎ در آﯾﻧده ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد .‬ ‫در ﻣورد ﭼراﯾﻲ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ رﻓﺗن راه در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﻛن و راه ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧم آﻗﺎي ﻣﮭﻧدس ﻋﻠﻲ رﻏم اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻼﺻﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﺑﻧده ھم ﻓﻘط ﺑﮫ‬ ‫64 ‪Page 43 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻧم ﻛﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل دروﻧﺷﮭري ھم ﭘﯾش از ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑروﻧﺷﮭري ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﺑراي ﻣﺳﻛن ﺳﺎزي ﻣﺗﻘﺑل ﺷده ﺑود و اﯾن ﻓﻘط وزارت راه ﻧﺑود ﻛﮫ از‬ ‫ﻣﺳﻛن ﺻدﻣﮫ دﯾد‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪6 days ago‬‬ ‫‪masoud karkehabadi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Arash‬‬ ‫‪Arash N‬‬ ‫‪Senior Expert at MOI, Traffic Devision‬‬ ‫ﯾك ﻣورد دﯾﮕر در ﺧﺻوص ﺷوراي ﻋﺎﻟﻲ ﺗراﺑري اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺣﺗرم ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻲ ﺷود. واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﻛﮫ در ﺣوزه دروﻧﺷﮭري ﭼﻧﯾن ﺷوراﯾﻲ ﺑﮫ ھﯾﭻ‬ ‫وﺟﮫ ﻛﺎرآﯾﻲ ﺷوراي ﻛوﭼﻛﺗري ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷوراي ﻋﺎﻟﻲ ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺗراﻓﯾك ﺷﮭرھﺎي ﻛﺷور را ﻧدارد. ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اي ﺑﯾن ﻣﺻوﺑﺎت و ﻧﯾز ﺗﻌداد ﺟﻠﺳﺎت ﺑﯾن اﯾن دو ﺷورا ﺧود ﮔوﯾﺎي ھﻣﮫ‬ ‫ﻣطﺎﻟب ﺧواھد ﺑود. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻛﯾﮫ ﺑر ﺷوراي ﻋﺎﻟﻲ ﺗراﺑري را ﺑراي ورود ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل دروﻧﺷﮭري را ﺑﮫ ﭼﺎه رﻓﺗن ﺑﺎ طﻧﺎب ﭘوﺳﯾده ﻣﻲ داﻧم‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪6 days ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Arash‬‬ ‫‪Arash N‬‬ ‫‪Senior Expert at MOI, Traffic Devision‬‬ ‫در ﻣورد ﺑﻠوغ ﺷﮭردارﯾﮭﺎ در ﺑﺧش ﻣﺳﻛن ﻛﮫ ﺟﻧﺎب دﻛﺗر ﺟﻌﻔرﭘور ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻧد ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﻛﻧم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﻧﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎدي آﻧﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣوارد‬ ‫ﭼﻧدان ﻣطﻣﺋن ﺑﮫ آن ﺑﻠوغ ﻧﯾﺳﺗم ﻛﻣﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﻛﻣﺗر ط رح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮭري آﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﺑﺎﯾد اﺟرا ﺷده و اﯾن طرﺣﮭﺎ در ﻛﻣﯾﺳﯾوﻧﮭﺎي ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭرداري و در راﺳﺗﺎي درآﻣدزاﯾﻲ ﺑﻘدري‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر ﻛرده اﻧد ﻛﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺳﻧﺧﯾﺗﻲ ﺑﺎ طرح اوﻟﯾﮫ ﻧدارﻧد ﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎري از ﻣﺷﻛﻼت ﺣﻣل و ﻧﻘل دروﻧﺷﮭري را ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﺷده اﻧد .‬ ‫ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑر اﯾن اﻋﺗﻘﺎدم ﻛﮫ ﺗﺎ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدي ﺑراي ﻧظﺎر ت ﺑر ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و وادار ﻛردن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﻲ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮭﺎدي ﻣﺳﺋول دﯾده ﻧﺷود و آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺻرﻓﺎ‬ ‫ﻣوظف ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﻲ ﺑﮫ ﺷوراھﺎي ﺷﮭري ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﮕﺎه ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻧدارﻧد ھر ﮔوﻧﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﯾﺷﺗري ﺑﮫ ﺷﮭردارﯾﮭﺎ اﺗﻼف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻣﻠﻛت ﺧواھد ﺑود‬ ‫)1( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪6 days ago‬‬ ‫‪masoud karkehabadi likes this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Seyed morteza‬‬ ‫‪Seyed morteza Naseryan‬‬ ‫-‬‫‪Top Contributor‬‬ ‫ﻻزم ﻣﻲ ﺑﯾﻧم ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود ﻛﮫ ﺗﺷﻛﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻟزوﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي ادﻏﺎم ﻣدﯾرﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل درون ﺷﮭري و ﺑرون ﺷﮭري در ﯾك وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻋﻧوان‬ ‫ﻣﺛﺎل اﮔر ﺑﮫ ﻣﺻوﺑﮫ ﺷوراي ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﻲ ﻛﮫ از اﺳﺎﺗﯾد و ﭘﯾ ش ﻛﺳوﺗﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﺷﻛﯾل ﺷده اﺳت رﺟوع ﻧﻣﺎﯾﯾم در آن ﻣﺻوﺑﮫ ﺿﻣن ﺗﺎﻛﯾد ﺑر ﺗﻔﻛﯾك وزارت راه و‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزي ﺑراي ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت اﺻﻠﻲ آن ﯾﻌﻧﻲ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺟﺎي ﻣﺎﻣورﯾت راھﺳﺎزي ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻛردﻧد ﻧﺎم وزارت ﺟدﯾد وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود و در ھﻣﺎن‬ ‫ﻣﺻوﺑﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت ﻛﮫ ادﻏﺎم ﻧﻣودن ﻣدﯾرﯾت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭري و ﺑرون ﺷﮭري ﻣداﻓﻌﯾن و ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻧﻲ دارد ﻛﮫ ﻧظ رات آﻧﮭﺎ ﻣطرح ﺷده وﻟﻲ در ﻣﺟﻣوع ﻣورد ﺗواﻓق ﻧظ ر‬ ‫ﺷورا ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.‬ ‫64 ‪Page 44 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫)2( ‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪4 days ago‬‬ ‫‪Arash N, Hazrati Metro like this‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪masoud‬‬ ‫‪masoud karkehabadi‬‬ ‫‪Phd Candidate, Iran University of Science & Technology - IUST‬‬ ‫ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑدون ﺑﺧش ﺣﻣﻠوﻧﻘل درون ﺷﮭری ﻗطﻌﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺧواھد ﺑود. ﺑرای ذﮐر دﻟﯾل، ﭼﻧد اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺷ ﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﯾن دو ﺑﺧش ﺑوﺟود‬ ‫آﻣده اﺳت اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم :‬ ‫اول اﯾﻧﮑﮫ : ﺗداﺧﻼت وظﺎﯾﻔﯽ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﯾن دو ﺑﺧش ﻣذﮐور وﺟود دارد و ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾرھﺎی ﮐﺷور ﺣﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﻣرز ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺧش درون و ﺑرون ﺷﮭری‬ ‫را ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد .‬ ‫دوم اﯾﻧﮑﮫ: ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﺎن ﺗداﺧﻼت وظﺎﯾف ﮐﮫ در ﺑﺧش ﻗﺑل ﺑدان اﺷﺎره ﮔردﯾد ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑرای ﺑﺧش اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺷور و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣل وﻧﻘل درون ﺷﮭری‬ ‫وﺟود دارد اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .)ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺳواﻧﺢ ﻧزدﯾﮏ ﺷﮭرھﺎ ﮐﮫ ﻧرخ زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھﻧد و ھﻣواره اﯾن ﻣﺷﮑل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺣل وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﺟزو‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐدام ﺑﺧش ﺑوده اﺳت )‬ ‫ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ: در ﮐل دﻧﯾﺎ ﻣرﺳوم اﺳت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﮐﻼن ﺣﻣل وﻧﻘل ﮐﺷور ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی‬ ‫ﺑﯾن وزارت ﮐﺷور و وزارت راه و ﺗراﺑری ﻋﻣﻼ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .‬ ‫ﭼﮭﺎرم اﯾﻧﮑﮫ: اﯾن ﻋدم ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎﻋث ﺑوﺟود آﻣدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣوازی در ﺑﺧش درون و ﺑرون ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣوﺟب اﺗﻼف ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳت .‬ ‫ﭘﻧﺟم اﯾﻧﮑﮫ: در وزارت ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌدد وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ان وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻋﻣﻼ ﻣوﺿوع ﺣﻣل وﻧﻘل ﺷﮭرھﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر در‬ ‫آﺳﺎﯾش ﻣردم ﻣوﺛر اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع دﺳت ﭼﻧدم ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و ﻣﯽ طﻠﺑد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﻣرﮐز دﻧﺑﺎل ﺷود.‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪2 days ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Ali pajoumand‬‬ ‫‪Ali pajoumand Rad‬‬ ‫‪manager at mashhad traffic control center‬‬ ‫ﻣن ﺑﺎ ﻧظر وزﯾر ﻣواﻓﻘم. ﭼون ﻣد ت زﻣﺎن زﯾﺎدی از زﻣﺎن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﮔذرد ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐرد. . ﻧوﺳﺎن و ﺗﻐﯾﯾر در ﺑﺎزه ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣد ت ﻣوﺟب ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻧﺎ ﮐﺎرآﻣد ﺑد ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺻورت اﮐﺎدﻣﯾﮏ اﺛرات و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻗدام را در ﯾﮏ ﺑﺎزه طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ و ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫ﮔﯾری ﮐرد. ﺿﻣﻧﺎ ﻣﻘوﻟﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری ھم دارای ﯾﮏ ﻣﺗوﻟﯽ ﻣﺷﺧص در ﺳطﺢ وزارت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺑﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫ﺑﻌدی اﺻﻼح ﺷود‬ ‫‪Like‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪14 hours ago‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫∑‬ ‫‪Arash‬‬ ‫‪Arash N‬‬ ‫‪Senior Expert at MOI, Traffic Devision‬‬ ‫ﺑﻠﮫ ﺟﻧﺎب ﻧﺎﺻرﯾﺎن ﺣق ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت و ﻟزوﻣﻲ ﺑراي ادﻏﺎم ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم و ﺻﺣﺑﺗﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ درﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر ﻣﻲ ﺷود ﻣﺧﺎط ب ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷﺗﻲ ﻣﻲ ﻛﻧد.‬ ‫در ھر ﺻورت اﮔر ھم ادﻏﺎﻣﻲ ﺑﺧواھد ﺻورت ﭘذﯾرد ﺑﮭﺗر اﺳت ھﻣﮫ ﺟواﻧب آن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و زﻣﯾﻧﮫ ﻻزم ﺑراي ﻋﻣﻠﻛرد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول از ﻗﺑل ﻓراھم ﺷده ﺑﺎﺷد‬ ‫64 ‪Page 45 of‬‬
  • ‫اﺗﺎاق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﻣدﯾران و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﯾراﻣون ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻣﺳﻌود ﺟﺎن در ﻣورد ﻣرز ﻓﯾزﯾﻛﻲ ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﻗواﻧﯾن ﻣﺷﺧص ھﺳﺗﻧد ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ راي و ﺣﺗﻲ ﮔﺎھﺎ رﻓﺗﺎري ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ﺑﺎﻋث اﯾن وﺿﻊ ﻣﻲ ﺷود و ﮔرﻧﮫ‬ ‫ﺑراي ھر ﺷﮭري؛ ﻣﺣدوده و ﺣرﯾم ﻗﺎﻧوﻧﻲ آن ﻣﺷﺧص و ﻣﻌﯾن اﺳت و طﺑﻌﺎ ﻣرز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭردارﯾﮭﺎ و ﺷرﻛت ھﺎي ﻣﺳﺎﻓرﺑري ﺑرون ﺷﮭري ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد. اﯾﻧﻛﮫ ﭼطور‬ ‫ﻣﻲ ﺷود ﺗﺎﻛﺳﻲ ﺷﮭري ﺗﮭران از ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﻲ ﻣﺳﺎﻓر ﺑراي رﺷت ﻣﻲ زﻧد و ﺗﺎﻛﺳﻲ ھﺎي ﺳﯾر و ﺳﻔر در ﺗﺟرﯾش دﯾده ﻣﻲ ﺷوﻧد را ﺑﺎﯾد در ﺟﺎي دﯾﮕري‬ ‫ﺟﺳﺗﺟو ﻛرد‬ ‫در ﻣورد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣدﯾرﯾت ﺳواﻧﺢ ھم ﻓﻛر ﻣﻲ ﻛﻧم دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﺟﺎري ﺑﺎﺷﮫ. ﺟﺳﺎرﺗﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻧده ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣوﺟود اﯾن ﺗﻔﻛﯾك وظﺎﯾ ف ﺑﺻورت ﺷﻔﺎﻓﻲ‬ ‫ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺷﻛل ﻛﻣﺑود ﻗﺎﻧون ﺑط ورﯾﻛﮫ اﻣور را ﻣﺧﺗل ﻛﻧد اﺣﺳﺎس ﻧﻣﻲ ﺷود. اﯾﻧﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻣﻲ ﺧواھد ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﻲ اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ اش را ﻧدارد ﺧود ﺑﺣث دﯾﮕري اﺳت‬ ‫ﺧﺎرج از ﺣوﺻﻠﮫ اﯾن ﺟﻣﻊ اﻣﺎ اﮔر دوﺳﺗﺎن ﻻزم ﺑداﻧﻧد ﻣﻲ ﺗوان ورود ﭘﯾدا ﻛرد‬ ‫در ﺧﺻوص ﻣورد آﺧر اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘم. در ﺻﺣﺑﺗﮭﺎي وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﻛﺷور ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺑري از ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﻛﻼ ﻣﻌﺎوﻧت ﻋﻣراﻧﻲ ﺑﺳﯾﺎر ﻛﻣرﻧﮓ ھﺳت.‬ ‫اﻣﯾدوارﯾم ﺑﮫ ﻣرور اھﻣﯾت اﯾن ﺑﺧش ھم ﻣﺷﺧص و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧودش رو ﭘﯾدا ﻛﻧﮫ‬ ‫‪Unlike‬‬ ‫‪Reply privately‬‬ ‫‪Delete‬‬ ‫‪5 minutes ago‬‬ ‫‪Majid Babaie, MBA, PMP likes this‬‬ ‫ﺑرای ﻋﺿوﯾت و ﻣﺷﺎرﮐت در ﻣﺑﺎﺣث اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران ﺑﮫ آدرس ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد:‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑر ﺣﻣل و ﻧﻘل اﯾران‬ ‫64 ‪Page 46 of‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬