خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران

629 views

Published on

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران - شماره 1 , بهمن 92
حاوی مطالب متنوع و آخرین تحلیل ها و اخبار زیربخش های حمل و نقل شهری و بین شهری

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

خبرنامه اتاق فکر حمل و نقل ایران

  1. 1. ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﺷﻤﺎره 1 , ﺑﮭﻤﻦ 2931‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﻣﺨﺎطﺐ‬ ‫وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی در ﺑﻮﺗﮫ آزﻣﺎﯾﺶ , ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ادﻏﺎم؟‬ ‫آﯾﺎ واردات ﻧﺎوﮔﺎن رﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه " ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫آرﻣﺎن ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در 03 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ طﺮح ھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺘﺮو‬ ‫"ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺷﮭﺮی" از ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ راه آھﻦ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ در ﮐﺸﻮر‬ ‫اﺛﺮآزاد ﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی درﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﻮﺿ ﻮع ادﻏ ﺎم وزارت راه و ﺷﮭﺮﺳ ﺎزی از ھﻤ ﺎن اﺑﺘ ﺪا ھ ﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾ ﮫ ﻣﺒ ﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑ ﻞ‬ ‫دﻓﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠ ﻒ آن ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺷ ﻮد اﯾﻨﮑ ﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿ ﺎت دﯾﮑ ﺮ‬ ‫ﮐﺸ ﻮرھﺎ در اﯾ ﻦ ﺧﺼ ﻮص ﭼﮕﻮﻧ ﮫ اﺳ ﺖ؟ اﯾﻨﮑ ﮫ ﭼ ﮫ ﺗﺠﺎﻧﺴ ﯽ ﺑ ﯿﻦ ﺑﺨ ﺶ راه و‬ ‫ﺗﺮاﺑﺮی و ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ و‬ ‫ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮی دارد؟ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان دﻏﺪﻏﮫ وزﯾﺮ اﺳﺖ و ﺟ ﮫ‬ ‫ﺑﺨﺶ از ﺣﯿﻄﮫ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﯾﺸﺎن را در ﺑ ﺮ ﻣﯿﮕﯿ ﺮد . اﺧﯿ ﺮا در ﺷ ﻮرای ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼ ﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣ ﻮن اﯾ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓ ﺖ ﮐ ﮫ ﻣﺼ ﻮﺑﮫ‬ ‫ﺷ ﻮرا ﺣ ﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺗ ﺮی ﮔﺰﯾﻨ ﮫ ﺗﻔﮑﯿ ﮏ و ﺗﺸ ﮑﯿﻞ وزارت ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ ﺑ ﻮد.‬ ‫در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ 56 ﮐﺸﻮری ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ راه و ﻣﺴﮑﻦ در ھﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺣﺘﯽ وزارت راه آھﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﻢ دارﻧﺪ. ﺑﯿﻦ اھﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸ ﻢ اﻧ ﺪاز و ﺳ ﺎﯾﺮ اﺳ ﻨﺎد‬ ‫ﺑﺎﻻدﺳ ﺘﯽ ﮐ ﮫ ﺗﺎﮐﯿ ﺪ وﯾ ﮋه ﺑ ﺮ ﺑﺨ ﺶ ﺣﻤ ﻞ و ﻧﻘ ﻞ و ﺑ ﻮﯾﮋه ﺑﺨ ﺶ رﯾﻠ ﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪه ﺑ ﺎ‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ ادﻏ ﺎم ﺷ ﺪه ﻓﻌﻠ ﯽ ﺗﻨﺎﺳ ﺒﯽ ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻧﻤ ﯽ ر ﺳ ﺪ.‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ دﯾﺪﮔﺎه ھ ﺎ و دﻻﯾ ﻞ ﺷ ﺨﺺ وزﯾ ﺮ ھ ﻢ در ﻧﮕﮭﺪاﺷ ﺘﻦ وزارﺗﺨﺎﻧ ﮫ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﮭ ﻢ‬ ‫اﺳﺖ و ﺧﻮب اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ اﯾﺸ ﺎن اﮔ ﺮ ﺑ ﮫ وﺿ ﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟ ﻮد اﻋﺘﻘ ﺎد دارﻧ ﺪ دﻻﯾﻠﺸ ﺎن را‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.‬ ‫ھﻮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ھﺸﺪار‬ ‫دوﭼﺮﺧﮫ ﺷﯿﻮه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ,‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت و راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺶ رو‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان‬ ‫از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﺣﻤﻞ و‬ ‫ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه‬ ‫ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺎق ﻓﮑﺮ دﻋﻮت‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد. اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫اﺗﺻﺎل ﻓرودﮔﺎه‬ ‫ﭼرا "ﺗوﺳﻌﮫ درﯾﺎ‬ ‫اﻣﺎم ﺑﮫ ﻣﺗرو ﺗﮭران‬ ‫ﻣﺣور" در ﻛﺷور‬ ‫و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻧﻣﻲ ﯾﺎﺑد؟‬ ‫ﻣﺣﺗﻣل‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫ﻧﺎﮐﺎراﻣد ﺗﮭران ,‬ ‫ﺧداﺣﺎﻓظ ﭘﺎﯾﯾﺗﺧت‬ ‫ھدف از ﺧﺻوﺻﯽ‬ ‫ﺳﺎزی در ﺣﻣل و‬ ‫ﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﭼﯾﺳت؟‬ ‫ﻣدرﻧﯾﺗﮫ و ﺻﻧﻌت‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ‬ ‫راه آھن اﯾران و‬ ‫ﻧﮭﺎد ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد‬ ‫ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل‬ ‫راه آھن ﭼﯾﺳت؟‬ ‫ﻧﻘش ﻓن آوری‬ ‫اطﻼﻋﺎت در ﺣوزه‬ ‫ﺣﻣل و ﻧﻘل‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب , داﻧﺶ و اﯾﺪه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن , ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن , ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ای را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﯾﺎری ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون واﺳﻄﮫ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮآﻣﺪه‬ ‫از اﺻﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
  2. 2. ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﺷﻤﺎره 1 , ﺑﮭﻤﻦ 2931‬ ‫دوطﺑﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑزرﮔراه ھﺎ , ﺗﺣﻘق ﯾﮏ‬ ‫روﯾﺎﺳت ﯾﺎ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺗﻠﺦ!‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ طﺒﻘﮫ دوم ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. از ﻧﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﺤﻖ ﺟﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺤﺴﯿﻦ دارد. ﺑﮫ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﻮ ﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷﮭﺮی ﻗﺒﻼ در ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﯾﺪه‬ ‫اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا رﻓﻊ ﮔﻠﻮﮔﺎه ھﺎی‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ذﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ طﺮح ﻣﮭﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻢ وﺟﻮد دارد. در طﻮل اﺟﺮای طﺮ ح و ﭘﺲ‬ ‫از اﻓﺘﺘﺎح آن دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮ ن اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﺨ ﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ‬ ‫اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﺮﯾﺎن طﺮح ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدروھﺎ‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ھﻢ‬ ‫اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ روان‬ ‫دارﻧﺪ.‬ ‫ﺟﺪ ی‬ ‫ﺗﺮدﯾﺪ‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺐ دوطﺒﻘﮫ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ و‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﮫ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺻﺤﺒﺖ از اﺟﺮای‬ ‫ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﺎ ﯾﺪار در ﺧ ﺼﻮص اﺟﺮای‬ ‫ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭼﮫ روﯾﮑﺮدی را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﮭﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺮو در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﻨﻔﻌﺖ از ﻧﮕﺎه ﺷﮭﺮی و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﻠﯽ ﭼﮫ‬ ‫دارد؟‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرﮔﺮاه دوطﺒﻘﮫ ﺻﺪر ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ و‬ ‫آﯾﺎ ﺻﺮف ﻣﯿﻠﯿﺎرھﺎ ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردھﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫دوﭼﺮﺧﮫ ﺷﯿﻮه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی ,‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت و راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺶ رو‬ ‫ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾ ژه ﺑ ﮫ ﮐﺷ ورھﺎی ﺗوﺳ ﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗ ﮫ داﺷ ﺗﮫ اﯾ م در ﺑ دو ورود اﺳ ﺗﻔﺎده ﻓراﮔﯾ ر از دوﭼرﺧ ﮫ را ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﯾ ﮏ ﺷ ﯾوه ﻣ وﺛر ﺣﻣ ل و ﻧﻘ ل‬ ‫ﺷﮭری ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم. ﻣردم در اﯾن دﺳﺗﮫ از ﺷﮭرھﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ از اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺟذاب و ﮐﺎرﺑردی در ﺳطﺢ وﺳﯾﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. آﻧﻘدر اﯾ ن ﻣوﺿ وع اھﻣﯾ ت ﯾﺎﻓﺗ ﮫ اﺳ ت‬ ‫ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺗﻌﯾﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣردم ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت. ﺟدا از اﺛرات ﻣﺛﺑت اﯾن ﭘدﯾده ﺑر ﺳ ﻼﻣت ﺷ ﮭروﻧدان و اﻟﺑﺗ ﮫ ﺗ ﺎﺛﯾر ﻓ راوان آن در ﮐ ﺎھش ھزﯾﻧ ﮫ‬ ‫ھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ دوﻟت , اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭ ﯽ ﻧﯾز ﺑر ﮐﺎراﺋﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﯾﺳ ﺗم ﺣﻣ ل و ﻧﻘ ل ﺷ ﮭری داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷ د. اﯾﻧﮑ ﮫ در اﻏﻠ ب اﺗوﺑ وس ھ ﺎ و‬ ‫واﮔن ھﺎی ﻣﺗرو اﻓراد دوﭼرﺧﮫ ﺳوار را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﺋﯾد اﺻﻼ دور از ذھن ﻧﯾﺳت ﭼراﮐ ﮫ ﺑﺧ ش ﺻ ﻧﻌت ﻧﯾ ز اﯾ ن ﻣوﺿ وع را ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﯾ ﮏ ﺧواﺳ ت ﻋﻣ وﻣﯽ ﺗﻠﻘ ﯽ ﮐ رده و در‬ ‫طراﺣﯽ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑ رای ﺟﺎﺑﺟ ﺎﯾﯽ دوﭼرﺧ ﮫ ﻧﯾ ز ﺳرﻓﺻ ل وﯾ ژه ای در ﻧظ ر ﮔرﻓﺗ ﮫ اﺳ ت. از ﺳ و ی دﯾﮕ ر زﯾرﺳ ﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳ ﺑﯽ ﻧﯾ ز ﺑ رای ﺗ ردد دوﭼرﺧ ﮫ در ﺳ طﺢ‬ ‫ﻣﻌﺎﺑر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑ ﮫ ﻧﺣ وی ﮐ ﮫ ﺗ رددی اﯾﻣ ن و ﺑ ﺎ ﺳ رﻋﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳ ب ﻣﺣﻘ ق ﮔ ردد. اﯾ ن اﻗ داﻣﺎت و ﺑﺳ ﯾﺎری ﺧ دﻣﺎت ﻣ رﺗﺑط دﯾﮕ ر ھﻣﮕ ﯽ در راﺳ ﺗﺎی ﮐ ﺎھش ﻓﺷ ﺎر‬ ‫ﻣﺿﺎﻋف ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﺳ ﺎن ﺗ ر ﺷ ﮭروﻧدان ﺻ ورت ﻣ ﯽ ﮔﯾ رد. ﻧﺗﯾﺟ ﮫ اﯾﻧﮑ ﮫ اﺳ ﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧ ﮫ اﻣ روز در اﯾ ن دﺳ ﺗﮫ از ﺷ ﮭرھﺎ ﺗﺑ دﯾل ﺑ ﮫ ﯾ ﮏ‬ ‫ت .‬ ‫ده اﺳ‬ ‫ردم ﮔردﯾ‬ ‫تﻣ‬ ‫ول اﮐﺛرﯾ‬ ‫دار و ﻣﻘﺑ‬ ‫ﮓ ﭘﺎﯾ‬ ‫ﻓرھﻧ‬ ‫اﻣﺎ در ﺷﮭرھﺎی ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن وﺿﻊ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ زﯾرﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ در اﯾن ﺧﺻوص اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھ ﺎی ﺷ ﮭری ﻣﺛ ل ﺗﮭ ران ﭼﻧ ﯾن اﻣﮑ ﺎﻧﯽ را در‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر ﺷﮭروﻧدان ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﺑﺎ وﺟود ﮔﺳﺗرش اﻓﻘﯽ ﺷﮭرھﺎ و ﺗﻣرﮐز ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری و ﺑﺎﻟطﺑﻊ طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓت ﻣﺣ ل زﻧ دﮔﯽ ﺗ ﺎ ﻣﺣ ل ﮐ ﺎر آﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ وان دوﭼرﺧ ﮫ را‬ ‫ل رواج داد؟‬ ‫ل و ﻧﻘ‬ ‫دھﺎی ﺣﻣ‬ ‫ﯽ از ﻣ‬ ‫وان ﯾﮑ‬ ‫ﮫ ﻋﻧ‬ ‫زﺑ‬ ‫ﻧﯾ‬ ‫ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد در وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺟواب اﮐﺛر ﺳواﻻت ﻓوق ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷ د ﻣﮕ ر ا ﯾﻧﮑ ﮫ اﻗ داﻣﺎﺗﯽ ﻣﻧﺳ ﺟم وﺑﻠﻧدﻣ دت درھ ردو ﺣ وزه ﺗو ﺳ ﻌﮫ زﯾرﺳ ﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﻓرھﻧ ﮓ اﺳ ﺗﻔﺎده از‬ ‫دوﭼرﺧﮫ ﺻورت ﮔﯾرد. ﻟطﻔﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده و راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در ﺧﺻوص ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده از دوﭼرﺧﮫ را ﺑﯾﺎن ﻓرﻣﺎﺋﯾد‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب , داﻧﺶ و اﯾﺪه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن , ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن , ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ای را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﯾﺎری ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون واﺳﻄﮫ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮآﻣﺪه‬ ‫از اﺻﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
  3. 3. ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﺷﻤﺎره 1 , ﺑﮭﻤﻦ 2931‬ ‫ﻧﺮخ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی آزادﺳﺎزی‬ ‫و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣوﺿوع ﻧرخ ﺣﺎﻣل ھﺎی اﻧرژی و ﻧﻘش آن در اﯾﺟ ﺎد ﺗﻌ ﺎدل در ﺳﯾﺳ ﺗم ﺣﻣ ل و ﻧﻘ ل و ﺑﮑ ﺎرﮔﯾری ﺗﮑﺗوﻟ وژی ھ ﺎ و ﺷ ﯾوه ھ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ دارای‬ ‫ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرف اﻧ رژی ھﺳ ﺗﻧد از ﻣﻘ وﻻﺗﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣ ورد ﺗوﺟ ﮫ ﻏﺎﻟ ب ﻣﺗﺧﺻﺻ ﯾن ﺑﺧ ش و ﺣﺗ ﯽ ﺳﯾﺎﺳ ت‬ ‫ﮔذاران اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺿﻼت ﻣﺎ در ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗزرﯾ ق ﺳ وﺧت ﯾﺎراﻧ ﮫ ای ﺑ ﮫ زﯾ رﺑﺧش ھ ﺎ ﺑ ﮫ ﺻ ورت‬ ‫ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت و ھﻣﮕﯽ ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗواﻓق دارﻧد. ﻣﺛﻼ در ﺣ وزه رﯾﻠﯽ)ﺷ ﮭری و ﺑ رون ﺷ ﮭری( اﺻ وﻻ ﯾﮑ ﯽ از دﻻﯾ ل‬ ‫ﻋدم ﻓﺿﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ رﯾل و ﺟﺎده ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧش ﺟﺎده ای ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻣﺻرف اﻧ رژی دارد ﺑ ر ﮐﺳ ﯽ ﭘوﺷ ﯾده‬ ‫ﻧﯾﺳت. اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﺧش ﺟﺎده ای ھم ﺑﺎ اﯾن ﻧظر اﻣروز ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق ﻧﺑﺎﺷﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﺟدﯾد در ﻋرﺻ ﮫ‬ ‫وﺳﺎﺋط ﻧﻘﻠﯾﮫ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯾﻔﯾت ﺟﺎده ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ را ﺗﺎ ﺣدودی ﻣﺧدوش ﻧﻣﺎﯾد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت.‬ ‫در ﺑﺧش ﺷﮭری ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺗوﻣﺎن ﯾﺎراﻧﮫ ﺳوﺧت ﺑﮫ وﺳﺎﺋط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑر را ﺗﻧﮕﺗر و ﺗراﻓﯾ ﮏ‬ ‫را ﮔﺳﺗرش دھﯾم. ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺳوﺧت ارزان ﻣﺷوق اﺳﺗﻔﺎده از ﺧودرو ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧ ودرو ھ م ﺑزرﮔ راه و ﻣﻌ ﺎﺑر ﺟدﯾ د ﻻزم دارد.‬ ‫اﯾن دور ﺑﺎطل ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯾﺳت؟ از طرﻓﯽ ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ آزاد ﺳﺎزی ﻧرخ ﺣﺎﻣل ھﺎی اﻧرژی ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺻرف ﺑﺧش ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﯾﺳ ت و‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯽ زﯾرﺑﺧش ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧود ﻗرار ﺧواھد داد و ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﻗﺎﻧون ﮔ ذاران و ﻣﺗوﻟﯾ ﺎن اﻣ ر در اﯾ ن‬ ‫ﺧﺻ‬ ‫وص ﺑ‬ ‫ﺎ اﺣﺗﯾ‬ ‫ﺎط ﺑﯾﺷ‬ ‫ﺗر ی ﻋﻣ‬ ‫ل ﻧﻣﺎﯾﻧ‬ ‫د.‬ ‫اﺧﯾرا اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺳط دﮐﺗر ﺗﻘﯽ زاده ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻣﯾل ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻋﺿو ﺷورای ﺣﻣل و ﻧﻘل ھﻣﮕﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ دﮐﺗر ﺻﻣﯾﻣﯽ و‬ ‫ﻣﮭﻧدس ظﮭراب زاده و دﮐﺗر ﺟﻌﻔرﭘورﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ازاﻋﺿﺎء ﺷورا و اﺗﺎق ﻓﮑر ﻣﺎ ھم ھﺳﺗﻧد ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دارد ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧظ رم ﻣوﺿ وﻋﺎت‬ ‫ﻣطروﺣﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب و ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل ﺑودﻧد. ﺑﮫ ﻧظرم رﺳﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ وﺳﯾﻊ ﺗردر اﺗﺎق ﻓﮑر ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.‬ ‫اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب , داﻧﺶ و اﯾﺪه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن , ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن , ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ای را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﯾﺎری ﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪون واﺳﻄﮫ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮآﻣﺪه‬ ‫از اﺻﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‬
  4. 4. ‫ﻣﺪﯾﺮان اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان‬ ‫ﻣﻮﺳﺲ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺮان – ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﮭﺮی – ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺮداد ﻧﺠﻔﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ – ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺎﺻﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ – ﻣﮭﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﻧﺎدری‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺎدر- ﻣﮭﻨﺪس ﯾﻮﻧﺲ ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ھﻮاﯾﯽ – ﻣﮭﻨﺪس ﮐﺸﺎورزﯾﺎن‬

×