‫ﻓراھم ﺳﺎزی ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳب ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز رﻗﺎﺑت ﭘذﯾری ﺑﺧش‬
‫ﻣﺟﯾد ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬
‫دﺑﯾر اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻔﯽ ﺷرﮐت ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ و ...
‫ﺑﺮاﺑﺮ اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 49 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ رﯾﻠـﯽ‬
‫ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ‬

‫88 و 05 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ- ﻧﻔﺮ...
‫1( ﮐﺎھﺶ ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺮﻓﮫ رﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺎده ای‬
‫2( اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ‬
‫در اﻧﻮاع ﺑﺎرھﺎ...
‫ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ھﺎ و دﭘﻮ ھﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮا ﺗﯽ , راه ا ﻧﺪازی ﻗ ﻄﺎر ﮐﺎ ﻣﻞ و وا ﮔﺬاری‬
‫ﻣ ﺴﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨ ﺸﯽ از ا ﻣﻮر ﺳﯿﺮوﺣﺮﮐﺖ در ﻣ ﺴﯿﺮھﺎی ﻣ ﺸﺨﺺ ...
‫18‬

‫68‬

‫19‬

‫ﻣﺗوﺳط‬
‫رﺷد‬
‫دھﺳﺎﻟﮫ‬
‫ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ‬
‫19‬

‫ﻣﺗوﺳط رﺷد‬
‫ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ‬
‫ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ‬
‫19‬

‫طول ﺧط اﺻﻠﯽ‬

‫862,7‬

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

فراهم نمودن بستر مناسب حمل و نقل ریلی زمینه ساز رقابت پذیری بخش

424 views
308 views

Published on

در طول سالیان اخیر در وصف مزایای حمل و نقل ریلی مطالب بسیاری نگاشته شده , از نقش آن بر توسعه اقتصادی کشور گرفته تا مزیت ایمنی و مصرف پائین انرژی مقالات بسیاری تدوین گردیده است. در تدوین برنامه های توسعه کشور همواره بخش ریلی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تصویب قوانین متعدد در حمایت از توسعه حمل و نقل ریلی خود گواه این مدعاست. در کنار اشاره به مزایای بخش به مشکلات و چالش های آن نیز به تفصیل پرداخته شده است. وضعیت بخش ریلی در حد وجود بحران در گردش مالی بخش به تصویر کشیده شده و عالی ترین مقامات کشوری از وزیر راه و شهرسازی گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص دیدگاه های کاملا مثبت و مشابه ای دارند. همواره نقش بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان یگانه راه پیش رو مدنظر بوده و در راستای حل موانع فرایند خصوصی سازی تعابیری حداکثری از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی از جمله اینکه "دولت حق ندارد رقیب بخش خصوصی باشد" و یا اینکه " دولت باید در ابتدا لیستی از کارهایی که نباید انجام دهد تهیه کند زیرا به نظر می رسد بدون بازنگری در ماموریت های دولت، خصوصی سازی اتفاق نمی افتد" و یا اینکه " نوعی بازنگری در رابطه میان دولت و بازار نیاز است " بکارگرفته می شود.
عوامل تاثیرگذار بر پائین بودن بهره وری در حمل و نقل ریلی کدامند؟ چرا علی الرغم ساخت حدود 1500 کیلومتر خطوط ریلی جدید طی 5 سال منتهی به سال 91 , تاثیر آن در رشد عملکرد جابجایی بار و مسافر چندان ملموس نبوده است؟ این در حالی است که مطالعات صورت گرفته در حوزه ظرفیت و ترافیک شبکه موجود طی سالیان اخیر تاکید بر اولویت رفع گلوگاه های شبکه موجود داشته است. اینکه بالغ بر 70 درصد بار حمل شده در 30 درصد شبکه صورت می گیرد خود گواه این مدعاست. دوخطه کردن , سیگنالینگ و ... در آن بخش از خطوط ریلی که با ترافیک بالا امکان جذب بار و مسافر جدید را ندارند می تواند با هزینه و زمان به مراتب کمتر و در عمل اجرائی تر بخش ریلی را در تحقق اهداف خود یاری نماید. چرا باوجود آمادگی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات تخلیه و بارگیری از جمله بارکو بندرعباس همچنان در این بخش دچار نقائص و کمبودهای جدی می باشیم؟

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

فراهم نمودن بستر مناسب حمل و نقل ریلی زمینه ساز رقابت پذیری بخش

  1. 1. ‫ﻓراھم ﺳﺎزی ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳب ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز رﻗﺎﺑت ﭘذﯾری ﺑﺧش‬ ‫ﻣﺟﯾد ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫دﺑﯾر اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻔﯽ ﺷرﮐت ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﯽ و ﺧدﻣﺎت واﺑﺳﺗﮫ‬ ‫در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧ ﯿﺮ در و ﺻﻒ ﻣﺰا ﯾﺎی ﺣ ﻤﻞ و ﻧ ﻘﻞ رﯾ ﻠﯽ ﻣﻄﺎ ﻟﺐ ﺑ ﺴﯿﺎری‬ ‫ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه , از ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و‬ ‫ﻣ ﺼﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ا ﻧﺮژی ﻣ ﻘﺎﻻت ﺑ ﺴﯿﺎری ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮد ﯾﺪه ا ﺳﺖ. در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﮫ‬ ‫ھﺎی ﺗﻮ ﺳﻌﮫ ﮐ ﺸﻮر ھ ﻤﻮاره ﺑ ﺨﺶ رﯾ ﻠﯽ از ﺟﺎﯾ ﮕﺎه و ﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده و‬ ‫ﺗ ﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘ ﻌﺪد در ﺣﻤﺎ ﯾﺖ از ﺗﻮ ﺳﻌﮫ ﺣ ﻤﻞ و ﻧ ﻘﻞ رﯾ ﻠﯽ ﺧﻮد ﮔﻮاه ا ﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪﻋﺎ ﺳﺖ. در ﮐ ﻨﺎر ا ﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺰا ﯾﺎی ﺑ ﺨﺶ ﺑﮫ ﻣ ﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی آن ﻧ ﯿﺰ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻔ ﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧ ﺘﮫ ﺷﺪه ا ﺳﺖ. و ﺿﻌﯿﺖ ﺑ ﺨﺶ رﯾ ﻠﯽ در ﺣﺪ و ﺟﻮد ﺑ ﺤﺮان در ﮔﺮدش‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﺑ ﺨﺶ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎ ﻣﺎت ﮐﺸﻮری از وز ﯾﺮ راه و‬ ‫ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠ ﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ا ﯾﻦ ﺧﺼﻮص د ﯾﺪﮔﺎه‬ ‫ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺜ ﺒﺖ و ﻣ ﺸﺎﺑﮫ ای دار ﻧﺪ. ھ ﻤﻮاره ﻧ ﻘﺶ ﺑ ﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ در ﺗﻮ ﺳﻌﮫ ﺣ ﻤﻞ‬ ‫و ﻧ ﻘﻞ رﯾ ﻠﯽ ﺑﮫ ﻋ ﻨﻮان ﯾﮕﺎ ﻧﮫ راه ﭘﯿﺶ رو ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده و در را ﺳﺘﺎی ﺣﻞ‬ ‫ﻣﻮا ﻧﻊ ﻓﺮاﯾ ﻨﺪ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺳﺎزی ﺗ ﻌﺎﺑﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺳﻮی وز ﯾﺮ ﻣﺤ ﺘﺮم راه و‬ ‫ﺷﮭﺮ ﺳﺎزی از ﺟﻤ ﻠﮫ اﯾﻨ ﮑﮫ "دو ﻟﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد رﻗ ﯿﺐ ﺑ ﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ" و ﯾﺎ‬ ‫اﯾﻨ ﮑﮫ " دو ﻟﺖ ﺑﺎ ﯾﺪ در اﺑ ﺘﺪا ﻟﯿ ﺴﺘﯽ از ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺒﺎ ﯾﺪ اﻧ ﺠﺎم د ھﺪ‬ ‫ﺗﮭ ﯿﮫ ﮐ ﻨﺪ ز ﯾﺮا ﺑﮫ ﻧ ﻈﺮ ﻣﯽ ر ﺳﺪ ﺑﺪون ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ھﺎی دو ﻟﺖ،‬ ‫ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺳﺎزی اﺗ ﻔﺎق ﻧ ﻤﯽ اﻓ ﺘﺪ" و ﯾﺎ اﯾﻨ ﮑﮫ " ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در راﺑ ﻄﮫ‬ ‫ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺎزار ﻧﯿﺎز اﺳﺖ "‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اھﺪاف‬ ‫و ﺑﺮﻧﺎ ﻣﮫ ھﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در را ﺳﺘﺎی ا ﻓﻖ ﭼ ﺸﻢ ا ﻧﺪاز ھﻤ ﮕﯽ ﺣﮑﺎ ﯾﺖ از‬ ‫اﻧﺘ ﻈﺎر ﻣﻌﻨﺎدار ﻧ ﻈﺎم از ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ ﮐ ﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﮭﻢ ﺑﺨﺶ‬ ‫رﯾﻠﯽ در ھﺮ دو ﺣﻮزه ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 03 و 81 درﺻـﺪ ﯾﮑـﯽ‬ ‫دﯾ ﮕﺮ از ا ھﺪاف ﺑﻠ ﻨﺪ ﭘﺮوازا ﻧﮫ اﯾ ﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺤ ﻘﻖ آن ﻣ ﻨﻮط ﺑﮫ ﺣﺮ ﮐﺖ در دو‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:‬ ‫1( ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی درون‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫2( ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ذاﺗﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‬ ‫ھﺎی ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮون ﺑﺨﺸﯽ‬
  2. 2. ‫ﺑﺮاﺑﺮ اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 49 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ رﯾﻠـﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ‬ ‫88 و 05 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ- ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﺎر و ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﻣـﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 19 ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 43)83 درﺻـﺪ( و 72)45 درﺻـﺪ(‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ- ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اداﻣﮫ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ‬ ‫د ﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ا ھﺪاف ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣ ﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ. ا ﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿ ﺴﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ‬ ‫در ﺷﺒﮑﮫ ای ﺑﮫ ﻃﻮل 00501 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از‬ ‫ﺣﺪود 00012 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﺑﺎری , 0051 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 034‬ ‫د ﺳﺘﮕﺎه ﻟﮑﻮﻣﻮﺗ ﯿﻮ در ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺤ ﻘﻖ ﯾﺎﻓ ﺘﮫ ا ﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺤ ﻘﻖ ا ھﺪاف ﺑﺮﻧﺎ ﻣﮫ‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ در ﻧﮕﺎه اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪود دوﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺎوﮔﺎن رﯾ ﻠﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﮭﯽ ا ﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ا ﯾﻦ ﺣ ﺠﻢ از ﻧﺎو ﮔﺎن ﺟﺪا از اﯾﻨ ﮑﮫ ﭼ ﮕﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ را ﺑﮫ ﺷﺪت ا ﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻨ ﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻮ ﺳﻂ ﺧﻮا ھﺪ ﮔﺮد ﯾﺪ ,‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣ ﻨﺪ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾ ﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ , ﻓ ﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده واز ﻧﻘ ﻄﮫ ﻧ ﻈﺮ‬ ‫ﺗﻮﺟﯿ ﮭﺎت اﻗﺘ ﺼﺎدی ﻧ ﯿﺰ ﺟﺎی ﺗﺎ ﻣﻞ ﻓﺮاوان دارد ﭼﺮا ﮐﮫ ﻋ ﻤﻼ ﻋﻼوه ﺑﺮ و ﺟﻮد‬ ‫ﻣﻮا ﻧﻊ‬ ‫ﺟﺪی‬ ‫ﭘﯿﺶ روی ﺑ ﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ در ﺗﻌﺎ ﻣﻞ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫ﺑﺎ ﺑ ﺨﺶ دوﻟ ﺘﯽ ,‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻣﻮ ﺟﻮد در ﺑ ﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮا ﺋﺪ ﺑﺎزار ﻧ ﯿﺰ از ﭼﺎﺑﮑﯽ و اﻧﻌ ﻄﺎف ﻻزم‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﮫ 05 ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ واﮔـﻦ‬ ‫ھﺎی ﺑﺎری ﭘﺎ ﺳﺨﮕﻮی ھﺰﯾ ﻨﮫ ھﺎی ﻓﺰاﯾ ﻨﺪه ﺑ ﺨﺶ ﻧ ﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ و در ﻋ ﻤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻧﺎو ﮔﺎن ﺟﺪ ﯾﺪ از ﺳﻮی ﺑ ﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﮫ ﺑﮫ ا ﻓﺰاﯾﺶ ﭼ ﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿ ﻤﺖ ﺧﺮ ﯾﺪ‬ ‫ﻧﺎو ﮔﺎن دور از واﻗﻌ ﯿﺖ و اﻧﺘ ﻈﺎرات اﻗﺘ ﺼﺎدی اﯾ ﺸﺎن‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ. در ﺑ ﺨﺶ‬ ‫ﻣ ﺴﺎﻓﺮی ﻧ ﯿﺰ ﻣﻮ ﺿﻮع ﺑﮫ ھ ﻤﯿﻦ ﻣ ﻨﻮال ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺗﻨﺎ ﺳﺐ درآ ﻣﺪ و ھﺰﯾ ﻨﮫ ھﺎ‬ ‫ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﻤﺎد ﺗﮑﻠﯿ ﻔﯽ ﺗﻌﺮ ﻓﮫ ھﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﻖ روﺷﻨﯽ را‬ ‫ﭘﯿﺶ روی ﺑﺨﺶ ﻧﻨﮭﺎده اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﮫ ﻧ ﻈﺮ ﻣﯽ ر ﺳﺪ ا ﯾﻦ ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻢ ﺣﺎ ﺻﻞ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﮕﯽ در ھﺮ دو ﺣﻮزه‬ ‫ا ﺷﺎره ﺷﺪه ﯾﻌ ﻨﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧ ﺒﻮدن ﺑ ﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ در دا ﺧﻞ‬ ‫ﺑ ﺨﺶ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑ ﮭﺮه وری‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻣ ﺨﺪوش ﺑﻮدن ﻓ ﻀﺎی ر ﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﺑ ﺨﺶ ﺑﮫ ﻧ ﻔﻊ ﺣ ﻤﻞ و ﻧ ﻘﻞ‬ ‫ﺟﺎده ای ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺮض ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن‬ ‫ﺷﺮاﺋﻂ ر ﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ ر ﯾﻞ و ﺟﺎده از ﻃﺮ ﯾﻖ ﯾﮑ ﺴﺎن ﺳﺎزی ﺗﻌﺮ ﻓﮫ دﺳﺘﺮ ﺳﯽ و‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮدا ﻧﺪن ﺑﺨ ﺸﯽ از ﻣ ﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎ ﺷﯽ از ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﺣ ﻤﻞ و ﻧ ﻘﻞ رﯾ ﻠﯽ از‬ ‫ﺟﻤ ﻠﮫ درﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﮫ ﺑﺪ ﻧﮫ رﯾ ﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ روﯾ ﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﺑﺎزار , ﺗﺒ ﻌﺎت ﻣﺜ ﺒﺖ ﻧﺎ ﺷﯽ از ا ﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺟﮫ ﺧﻮا ھﺪ ﺑﻮد؟‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ :‬
  3. 3. ‫1( ﮐﺎھﺶ ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺮﻓﮫ رﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺎده ای‬ ‫2( اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ‬ ‫در اﻧﻮاع ﺑﺎرھﺎی اﻧﺒﻮه و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎری‬ ‫3( آزادﺳﺎزی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار‬ ‫4( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺎوﮔﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﭼﺮﺧﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری‬ ‫در اﯾﻨ ﺠﺎ ﺳﻮال ﻣﮭ ﻤﯽ ﮐﮫ ﻣ ﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ا ﯾﻦ ا ﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺗﺤ ﻘﻖ ﺷﺮاﺋﻂ‬ ‫ﻓﻮق آ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮ ﻋﮫ ﻋﻮا ﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ا ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎ ﺳﺐ از ﺷﺒﮑﮫ رﯾ ﻠﯽ ﮐ ﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻂ , ﻧﺎو ﮔﺎن و ﻧ ﻈﺎم ﺑ ﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﻮ ﺟﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﯾﺶ ﺗﻘﺎ ﺿﺎی‬ ‫ﻣ ﻀﺎﻋﻒ و ﺗﺮاﻓ ﯿﮏ ﻣﺎزاد را ﺑﮫ ﻧ ﺤﻮی ﮐﮫ ھﻤﺰ ﻣﺎن ﻣﻨ ﺠﺮ ﺑﮫ ا ﻓﺰاﯾﺶ ﺑ ﮭﺮه وری‬ ‫و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ را داراﺳﺖ؟‬ ‫ا ﻣﺎ ﻋﻮا ﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑ ﮭﺮه وری در ﺣ ﻤﻞ و ﻧ ﻘﻞ رﯾ ﻠﯽ‬ ‫ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺪود 0051 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮط رﯾﻠـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﻃـﯽ 5‬ ‫ﺳﺎل ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل 19 , ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در رﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﺑـﺎر و ﻣﺴـﺎﻓﺮ‬ ‫ﭼ ﻨﺪان ﻣﻠ ﻤﻮس ﻧ ﺒﻮده ا ﺳﺖ؟ ا ﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ا ﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟ ﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ ﺘﮫ در‬ ‫ﺣﻮزه ﻇﺮﻓ ﯿﺖ و ﺗﺮاﻓ ﯿﮏ ﺷﺒﮑﮫ ﻣﻮ ﺟﻮد ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧ ﯿﺮ ﺗﺎﮐ ﯿﺪ ﺑﺮ اوﻟﻮ ﯾﺖ ر ﻓﻊ‬ ‫ﮔﻠﻮﮔﺎه ھﺎی ﺷﺒﮑﮫ ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ. اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 07 درﺻﺪ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﺷـﺪه‬ ‫در 03 درﺻﺪ ﺷﺒﮑﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﻮد ﮔـﻮاه اﯾـﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳـﺖ. دوﺧﻄـﮫ ﮐـﺮدن ,‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ و ... در آن ﺑ ﺨﺶ از ﺧ ﻄﻮط رﯾ ﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓ ﯿﮏ ﺑﺎﻻ اﻣ ﮑﺎن ﺟﺬب‬ ‫ﺑﺎر و ﻣ ﺴﺎﻓﺮ ﺟﺪ ﯾﺪ را ﻧﺪار ﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ ﺑﺎ ھﺰﯾ ﻨﮫ و ز ﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺮا ﺗﺐ ﮐﻤ ﺘﺮ‬ ‫و در ﻋ ﻤﻞ اﺟﺮا ﺋﯽ ﺗﺮ ﺑ ﺨﺶ رﯾ ﻠﯽ را در ﺗﺤ ﻘﻖ ا ھﺪاف ﺧﻮد ﯾﺎری ﻧﻤﺎ ﯾﺪ. ﭼﺮا‬ ‫ﺑﺎوﺟﻮد آ ﻣﺎدﮔﯽ ﺑ ﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺟ ﮭﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ارﺗ ﻘﺎء ﮐ ﻤﯽ و ﮐﯿ ﻔﯽ‬ ‫ﺗﺠﮭ ﯿﺰات ﺗﺨﻠ ﯿﮫ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی از ﺟﻤ ﻠﮫ ﺑﺎرﮐﻮ ﺑ ﻨﺪرﻋﺒﺎس ھﻤﭽ ﻨﺎن در ا ﯾﻦ ﺑ ﺨﺶ‬ ‫د ﭼﺎر ﻧ ﻘﺎﺋﺺ و ﮐﻤﺒﻮد ھﺎی‬ ‫ﺟﺪی‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﺑﺎوﺟﻮد اھﻤ ﯿﺖ راه ا ﻧﺪازی‬ ‫ﻗﻄﺎر ھﺎی ﺑﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﻓ ﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ‬ ‫در ا ﯾﻦ ارﺗ ﺒﺎط ﻧﺪا ﺷﺘﮫ ا ﯾﻢ و در ﻋ ﻤﻞ ﻋﺪم ﺣﺴﺎ ﺳﯿﺖ ﻻزم از ﺳﻮی ﻋﻮا ﻣﻞ ﺳﯿﺮ‬ ‫و ﺣﺮ ﮐﺖ ﺑﮫ ﻣﺪت ز ﻣﺎن ﺗﻮ ﻗﻒ در ﭘ ﺴﺖ ھﺎی ﺑﺎزد ﯾﺪ‬ ‫و ر ﺳﯿﺪن ﻗ ﻄﺎر ﺑﮫ ﻣﻘ ﺼﺪ‬ ‫ﻧﺎر ﺿﺎﯾﺘﯽ ﺟﺪی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ و اﯾ ﺠﺎد ﻓ ﻀﺎی ﻋﺪم اﻋﺘ ﻤﺎد ﺑﯿﻦ ذﯾﻨﻔ ﻌﺎن را ﺑﮫ‬ ‫ھ ﻤﺮاه دا ﺷﺘﮫ ا ﺳﺖ. ﻋﺪم وا ﮔﺬاری آﻧﺪ ﺳﺘﮫ از ﻓﻌﺎﻟ ﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮ ﺳﻂ ﺑ ﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ روان و ﮐﺎراﺗﺮ اﻧ ﺠﺎم ﮔ ﯿﺮد از ﺟﻤ ﻠﮫ وا ﮔﺬاری‬
  4. 4. ‫ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ھﺎ و دﭘﻮ ھﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮا ﺗﯽ , راه ا ﻧﺪازی ﻗ ﻄﺎر ﮐﺎ ﻣﻞ و وا ﮔﺬاری‬ ‫ﻣ ﺴﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨ ﺸﯽ از ا ﻣﻮر ﺳﯿﺮوﺣﺮﮐﺖ در ﻣ ﺴﯿﺮھﺎی ﻣ ﺸﺨﺺ ﮐﮫ در را ﺳﺘﺎی ﭼﺎ ﺑﮏ‬ ‫ﺳﺎزی ﺑ ﺨﺶ رﯾ ﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮا ھﺪ ﺑﻮد ﻧ ﯿﺰ از ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎت ﻣﮭ ﻤﯽ ا ﺳﺖ ﮐﮫ اﻣ ﯿﺪ ﻣﯽ‬ ‫رود در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ راه آھﻦ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺘﺎ ﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺒ ﻌﺎت ﻧﺎ ﺷﯽ از و ﺟﻮد ﻣ ﺸﮑﻼت‬ ‫ﻓﻮق ا ﻟﺬﮐﺮ در ﻋ ﻤﻞ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻋﻤﻠ ﮑﺮدی ﺑ ﺨﺶ را در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻧﮕﮭﺪا ﺷﺘﮫ و اﻣ ﮑﺎن ا ﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧ ﺴﯿﻞ‬ ‫ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ را ﺑﮫ ﺑ ﺨﺶ ﻧﻤﯽ دھﺪ. اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ر ﺷﺪ ﺧﻮد در ﺣﻠ ﻘﮫ ﻣﻌ ﯿﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﮔﺮد ﯾﺪه ﮐﮫ ﺑﺮون ر ﻓﺖ از آن ﻣ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮ ﺟﮫ‬ ‫ﺟﺪی ﺑﮫ ا ﺻﻼﺣﺎت درون ﺑﺨ ﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ. ا ﯾﻦ ا ﻣﺮ ﻧﮫ ﺗﻨ ﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌ ﻨﺎی ﺻﺮف ﻧ ﻈﺮ‬ ‫ﮐﺮدن از ﺣ ﻘﻮق واﻗ ﻌﯽ ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﺋﻂ ﻋﺎدﻻﻧﮫ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ رﯾﻞ و‬ ‫ﺟﺎده ﻧ ﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﻠ ﮑﮫ ﺑﺎﯾ ﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ و ﺑﺎ ﺑ ﮭﺮه ﮔ ﯿﺮی از ﺗ ﻤﺎﻣﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎ ﻧﺎت ﺑﺮ ﻣﻮ ﺿﻊ ﺣ ﻘﮫ ﺧﻮد ﭘﺎﻓ ﺸﺎری ﻧ ﻤﻮد ا ﻣﺎ ھﻤﺰ ﻣﺎن ﺑ ﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺒﺎ ﯾﺪ‬ ‫از ا ﺻﻼح درو ﻧﯽ , ﭼﺎ ﺑﮏ ﺳﺎزی ﺑ ﺨﺶ و ارﺗ ﻘﺎء ﺑ ﮭﺮه وری در ﺑ ﺨﺶ رﯾ ﻠﯽ ﻏﺎ ﻓﻞ‬ ‫راه ا ﻧﺪازی ا ﺗﺎق ﻓ ﮑﺮ ﺣ ﻤﻞ و ﻧ ﻘﻞ رﯾ ﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھ ﻤﺖ‬ ‫ﮔﺮدﯾﻢ.‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪ ﯾﺪ راه آ ھﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ ﺘﮫ ا ﺳﺖ ﻗﻄ ﻌﺎ در ا ﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ ﺑ ﺴﯿﺎر‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫روﻧد ﺗﻐﯾﯾرات ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺻﻠﯽ رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺷﺎﺧص‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫درﺻد رﺷد ﺳﺎﻻﻧﮫ‬
  5. 5. ‫18‬ ‫68‬ ‫19‬ ‫ﻣﺗوﺳط‬ ‫رﺷد‬ ‫دھﺳﺎﻟﮫ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ‬ ‫19‬ ‫ﻣﺗوﺳط رﺷد‬ ‫ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ‬ ‫19‬ ‫طول ﺧط اﺻﻠﯽ‬ ‫862,7‬ ‫547,8‬ ‫322,01‬ ‫%5.3‬ ‫%2.3‬ ‫ﺗﻧﺎژ ﺑﺎر ﺣﻣل ﺷده‬ ‫)ﻣﯾﻠﯾون ﺗن(‬ ‫4,62‬ ‫13‬ ‫3,43‬ ‫%7.2‬ ‫%0.2‬ ‫ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﺳﺎﻓر )ﻣﯾﻠﯾون‬ ‫ﻧﻔر(‬ ‫3,41‬ ‫4,42‬ ‫72‬ ‫%5.6‬ ‫%0.2‬ ‫ﺗﻌداد واﮔن ﻣﺳﺎﻓری در‬ ‫ﺳروﯾس‬ ‫886‬ ‫%5.8‬ ‫%5.5‬ ‫%5.3‬ ‫%0.0‬ ‫%0.4‬ ‫%3.3‬ ‫002,1‬ ‫225,1‬ ‫ﺗﻌداد واﮔن ﺑﺎری در‬ ‫ﺳروﯾس‬ ‫457,41‬ ‫003,02‬ ‫004,02‬ ‫ﻟﮑوﻣوﺗﯾو در ﺳروﯾس‬ ‫482‬ ‫263‬ ‫234‬ ‫اھداف ﻛﻣﻲ ﺣﻣل و ﻧﻘل رﯾﻠﻲ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎي ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟم‬ ‫ردﯾف‬ ‫ﻋﻧوان ﺷﺎﺧص‬ ‫1‬ ‫ﻣﺟﻣوع ﺧطوط‬ ‫واﺣد‬ ‫0931‬ ‫ﮐﯾﻠوﻣﺗر‬ ‫59401‬ ‫59211‬ ‫59031‬ ‫54041‬ ‫66051‬ ‫ﻣﯾﻠﯾون ﺗن‬ ‫3‬ ‫1931‬ ‫2931‬ ‫3931‬ ‫4931‬ ‫24‬ ‫5.05‬ ‫06‬ ‫27‬ ‫2.88‬ ‫ﺣﻣل ﺑﺎر‬ ‫4‬ ‫ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗن ﮐﯾﻠوﻣﺗر‬ ‫2.52‬ ‫4.13‬ ‫2.73‬ ‫5.44‬ ‫6.45‬ ‫5‬ ‫ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر‬ ‫5.82‬ ‫53‬ ‫04‬ ‫54‬ ‫05‬ ‫ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر ﮐﯾﻠوﻣﺗر‬ ‫7.91‬ ‫8.12‬ ‫4.42‬ ‫8.72‬ ‫9.13‬ ‫ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗن و ﻧﻔر‬ ‫ﮐﯾﻠوﻣﺗر‬ ‫3.64‬ ‫2.35‬ ‫6.16‬ ‫3.27‬ ‫5.68‬ ‫ﺣﻣل ﻣﺳﺎﻓر‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫واﺣد ﺣﻣل‬

×