• Like
وزیر محترم , حمل و نقل "اعتبار" می خواهد نه اعتبار
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

وزیر محترم , حمل و نقل "اعتبار" می خواهد نه اعتبار

 • 50 views
Uploaded on

مسئله اصلی امروز بخش حمل و نقل موضوعات فنی و زیربنایی نیست , اتصال این شهر به آن شهر نیست , حتی رشد اسمی حمل و نقل هم نیست , امروز بایستی ابتدا به این موضوع پرداخت که آیا تعریف ما در گذشته از حمل و …

مسئله اصلی امروز بخش حمل و نقل موضوعات فنی و زیربنایی نیست , اتصال این شهر به آن شهر نیست , حتی رشد اسمی حمل و نقل هم نیست , امروز بایستی ابتدا به این موضوع پرداخت که آیا تعریف ما در گذشته از حمل و نقل صحیح بوده است؟ آیا مفهوم حمل و نقل پایدار که بخشی از توسعه پایدار است همین است که طی سالیان اجرا شده است؟ چه رابطه ای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بخش حمل و نقل وجود دارد و آیا تحلیل حساسیتی از تاثیرات متقابل بخش حمل و نقل و اقتصاد کلان داشته ایم؟

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
50
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ , ‫ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫وزﯾﺮ‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﺴﺌﻠﮫ‬ ‫ﻣ‬‫ﺻﻠﯽ‬ ‫ا‬‫ﻣﺮوز‬ ‫ا‬‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬‫ﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﻮ‬‫ﻨﯽ‬ ‫ﻓ‬‫و‬‫ﻨﺎﯾﯽ‬ ‫زﯾﺮﺑ‬‫ﺴﺖ‬ ‫ﻧﯿ‬, ‫اﺗﺼﺎل‬‫اﯾﻦ‬‫ﺷﮭﺮ‬‫ﺑﮫ‬‫آن‬‫ﺷﮭﺮ‬‫ﻧﯿﺴﺖ‬,‫ﺣﺘﯽ‬‫رﺷﺪ‬‫اﺳﻤﯽ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫و‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ھﻢ‬‫ﻧﯿﺴﺖ‬, ‫اﻣﺮوز‬‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬‫اﺑﺘﺪا‬‫ﺑﮫ‬‫اﯾﻦ‬‫ﻣﻮﺿﻮع‬‫ﭘﺮداﺧﺖ‬‫ﮐﮫ‬‫آﯾﺎ‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬‫ﻣﺎ‬‫در‬‫ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫از‬‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬‫ﺻﺤﯿﺢ‬‫ﺑﻮده‬‫ﺳﺖ؟‬‫ا‬‫ﯾﺎ‬‫آ‬‫ﮭﻮم‬‫ﻣﻔ‬‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬‫ﯾﺪار‬‫ﭘﺎ‬‫ﮐﮫ‬‫ﺸﯽ‬‫ﺑﺨ‬ ‫از‬‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬‫ﭘﺎﯾﺪار‬‫اﺳﺖ‬‫ھﻤﯿﻦ‬‫اﺳﺖ‬‫ﮐﮫ‬‫ﻃﯽ‬‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬‫اﺟﺮا‬‫ﺷﺪه‬‫اﺳﺖ؟‬‫ﭼﮫ‬‫راﺑﻄﮫ‬ ‫ای‬‫ﺑﯿﻦ‬‫ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی‬‫اﻗﺘﺼﺎد‬‫ﮐﻼن‬‫و‬‫ﺑﺨﺶ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫و‬‫ﻧﻘﻞ‬‫وﺟﻮد‬‫دارد‬‫و‬‫آﯾﺎ‬‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺳﯿﺘﯽ‬‫ﺣﺴﺎ‬‫از‬‫ﺗﺎﺛﯿﺮات‬‫ﺑﻞ‬‫ﻣﺘﻘﺎ‬‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬‫و‬‫ﺼﺎد‬‫اﻗﺘ‬‫ﮐﻼن‬‫ﺷﺘﮫ‬‫دا‬‫ﯾﻢ‬‫ا‬‫؟‬ ‫وﻗﺘﯽ‬‫ﺳﯿﺎﺳﺖ‬‫ﻣﮭﻢ‬‫ﮐﺸﻮر‬‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬‫اﻗﺘﺼﺎد‬‫ﺑﺪون‬‫ﻧﻔﺖ‬‫اﺳﺖ‬‫ﭘﺲ‬‫ﭼﺮا‬‫ﺟﺎﯾﮕﺎه‬‫ﺣﻤﻞ‬ ‫و‬‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬‫ﯾﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰ‬‫ﮐﮫ‬‫ﻣﯽ‬‫ﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮا‬‫ﺸﺎء‬ ‫ﻣﻨ‬‫در‬‫آ‬‫ﻣﺪ‬‫ھﺎی‬‫ارزی‬‫ﺑﻞ‬ ‫ﻗﺎ‬‫ﺗﻮﺟﮭﯽ‬‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ‬‫اﺳﻔﻨﺎک‬‫اﺳﺖ‬.‫ﺳﮭﻢ‬10‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫درﺻﺪی‬‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫ﺑﮫ‬‫و‬ ‫ﺼﺎدی‬ ‫اﻗﺘ‬ ‫ﮭﺎن‬ ‫ﭘﻨ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﯾﺖ‬ ‫ﻣﺰ‬ ‫ﺳﺖ؟‬ ‫ا‬ ‫ﺧﻮرده‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺼﺎد‬ ‫اﻗﺘ‬ ‫ﺠﺎی‬ ‫ﮐ‬ ‫رد‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬ ‫ﺼﯿﻦ‬‫ﻣﺘﺨﺼ‬ ‫ﮐﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻌﺎ‬‫واﻗ‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺪه‬‫د‬ ‫ﺠﺎ‬‫ﮐ‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬ ‫ﻤﺎﻋﯽ‬‫اﺟﺘ‬ ‫ھﻮرا‬ ‫ﺴﻮﻟﯿﻦ‬ ‫ﻣ‬ , ‫ﺷﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﮭﺎن‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﯿﺪا‬ ‫ﭘ‬ ‫ﺒﺖ‬ ‫ﻣﺜ‬ ‫ﺛﺮات‬ ‫ا‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ‬ ,‫ﺷﻌﺎر‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺑﻌﺪش‬ ‫ﺑﺪھﻨﺪ‬ ‫و...ﺑﯿﺮون‬ ‫ﻧﺎﻣﮫ‬ ‫آﺋﯿﻦ‬ , ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺳﺮھﻢ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﺸﻨﺪ‬ ‫اﻓﺘﺘ‬ , ‫ﮐﻠﻨﮓ‬!‫ھﯿﭻ‬ ‫ھﻢ‬ ‫آﺧﺮ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺎح‬‫وزﯾﺮ‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ‬ , ‫ﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺳﺮاغ‬ ‫ﺠﺎ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﺘﺮم‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺸﺎن‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗ‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﻈﺎرات‬ ‫اﻧﺘ‬ , ‫را‬ ‫ﺸﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮاﺗ‬ ‫ﺠﺎ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ‬.‫ﮔﺬاران‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻢ‬‫ﺴﺘ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺑﺪه‬ ‫ﮔﺮم‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺴﺎﺑﯽ‬ ‫ﺣ‬ ‫ھﺎ‬ ‫روز‬‫ﺎ‬‫ﺠﺎ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ن‬ ‫ﺷﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺼﻮﺑﺎت‬ ‫ﻣ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫ﭘﯿﮕ‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫آﻣﺪ‬‫؟‬‫ﻋﺪم‬ ‫ﺿﯿﺢ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﺴﻮل‬ ‫ﻣ‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫ﻧﺪ؟‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮا‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺮای‬ ‫ا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬‫ﺷﯿﻮه‬ ‫و‬ ‫ﻨﺪ‬ ‫ﺗﺮﻓ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﮕﺮی‬ ‫دﯾ‬ ‫ﻣﯿﻦ‬ ‫ز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺗﻮپ‬ , ‫ﺴﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣ‬ ‫از‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﯾﺪ‬ ‫ﺟﺪ‬ ‫ای‬ , ‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ‬‫ﺳﻮء‬ ‫ﺧﻼ‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬.‫ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ‬"‫ھﺎﻟـﮫ‬"‫ﺳـﺎﺧﺘﮫ‬ ‫ﺗﻮھﻤـﺎت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫درﺑﺨﺶ‬ , ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﺻﺎدق‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ .‫ﻧﮑﻨﯿﻢ‬ ‫رھﺎ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن‬
 • 2. ‫ﺴﻨﺠﯿﺪه‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻠﻂ‬ ‫ﻏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺠﺎم‬ ‫اﻧ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﺳﺮﻋﺘﻤﺎن‬ ‫ﮭﺖ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺑﯽ‬ , ‫ﯾﻢ‬ ‫ا‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ﺸﻨﺎﺧﺘﯿﻢ‬‫ﻧ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮز‬ , ‫ﯾﻢ‬‫ا‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﯾﺎد‬‫ز‬‫را‬ ‫راه‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ر‬ .‫ﺘﯿﻢ‬‫رﻓ‬ ‫ﻠﻂ‬‫ﻏ‬‫ﺴﺖ‬‫ﻧﯿ‬ ‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬ ‫ﻧﺎﻣﺶ‬ ‫ﮕﺮ‬‫دﯾ‬ ‫ﺷﮑﻢ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫دم‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎل‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺷﯿﺮ‬ ‫ﯾﻦ‬‫ا‬ ‫دارد‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻓﺮﺳﻨﮓ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻮﻧﮑﮫ‬ ,, ‫ﻧﺪارد‬ ‫ﺳﺐ‬‫ﺗﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮازن‬, ‫ﺴﺖ‬‫ﻧﯿ‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﯿﻞ‬‫ﺗﺤﻠ‬ , ‫ﺳﺖ‬‫ا‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﭼﺮا‬ ‫ﺗ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫درﺳﺘﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫را‬ ‫ھﺎﯾﺶ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﻮان‬ .‫ﻨﺰوی‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺸﺪت‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﮔﺮا‬ ‫درون‬ , ‫ﺴﺘﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮑﺎر‬ ‫اﻓ‬ , ‫ﺻﻠﺐ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ , ‫ﻧﺪارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺻﯿﺎت‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﻨﯿﻢ‬‫ﻧﮑ‬ ‫ﺷﺘﺒﺎه‬‫ا‬‫ﻨﯿﻢ‬‫ﺑﺒﯿ‬ ‫را‬ ‫ﻓﻖ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﯿﺮ‬‫ﻏ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻖ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﻓﺮاد‬‫ا‬‫ﺻﯿﺎت‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎﺑﮏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬‫رﻣﻖ‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ‬‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻓﺮﻗﯽ‬.‫ﻌﺎ‬‫واﻗ‬ ‫ﺑﮏ‬ ‫ﭼﺎ‬ ‫ای‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻣﺮوز‬ ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫آ‬‫و‬ ‫ﮔﺮا‬ ‫ﺑﺮون‬ , ‫داﻧﺴﺖ؟‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﮔﺬار‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ‬‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺜﻼ‬ ‫ﺻﻼ‬ ‫ا‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮕﺮ‬ ‫دﯾ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺴﮫ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾ‬ ‫در‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬‫ھ‬ ‫ای‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫وز‬‫ﻧﯽ‬ ‫ز‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﭼﺎ‬ ‫ﻗﺪرت‬ ‫ﺴﺖ؟‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ا‬ ‫دارد؟‬‫ﮐﮫ‬‫ﺟﯽ‬ ‫ﻓﺮ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺣﺘ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺼﺺ‬ ‫ﻣﺘﺨ‬ ‫ﻨﮫ‬ ‫ﮐﺎﺑﯿ‬ ‫ﺋﯿﺲ‬ ‫ر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺒﻼ‬ .‫ﺑﻮد‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ .‫ﺳﯽ‬ ‫اﺳﺎ‬ ‫ھﻢ‬ ‫آن‬ ‫دارد‬ ‫ﺷﮑﺎل‬ ‫ا‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﭘﺲ‬‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫اﻣﺮوز‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬"‫ﻣﺸﮑﻠﺶ‬ , ‫اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫دارد‬"‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬"‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ,‫ﺧﻮدش‬"‫ﭘﺮوژه‬"‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﻠﯽ‬‫ﻣﺴـﻮل‬ ‫ﺻـﺮﻓﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑـﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ , ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻗﻠﻤﺪاد‬ ... ‫ھﺎی‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫از‬ ‫اﻧﺒﻮھﯽ‬ ‫اﺟﺮای‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬"‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه‬ ‫ﺑﺨﺶ‬"‫ﻣﺴﮑﻦ‬"‫ﺑﺪون‬ ‫ﯾﺎ‬"‫ﻣﺴـﮑﻦ‬".‫ﮐﻨـﺪ‬ ‫ﻧﻤـﯽ‬ ‫ﻓﺮﻗـﯽ‬‫اﻣـﺎ‬ ‫اﺑﺰار؟‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﮫ؟‬‫ﭼﮕﻮ‬‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫و‬‫ﮐﺴﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬‫ﻣﮫ‬‫ﺑﺮﻧﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫اﺣﯿﺎ‬ ‫را‬ ‫رﻓﺘﮫ‬ ‫ﮐﻤﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ای‬‫؟‬ ‫ﺘﺮم‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﯾﺮ‬ ‫وز‬,‫ﻤﺎن‬ ‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨ‬ ‫ﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘ‬ ‫را‬ ‫ﺳﺎن‬ ‫آ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘ‬ ‫ﮭﺎ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫ﺠﮫ‬ ‫ﻧﺘﯿ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﺟﻮد‬ ‫ﻣﻮ‬ ‫ﺿﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻔﻆ‬ ‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎ‬ ‫ﻣﮫ‬ ‫ادا‬‫ر‬ ‫ﺴﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ھ‬ ‫ﻣﺮوز‬ ‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﻤﯿﻦ‬ ‫ھ‬ ‫ﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﺪھﯿﻢ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫را‬ ‫ﻧﯿﻤﮫ‬ ‫ﻧﺼﻔﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻗﻮت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫ﺑﺪﺗﺮ‬ ‫ﻤﺎﻧﻄﻮر‬ ‫ھ‬ ,‫ﮐﮫ‬‫ھﻢ‬ ‫ﮕﺮان‬ ‫دﯾ‬‫آ‬‫ﻌﺎ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ا‬ ‫دوم‬ ‫ﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘ‬ .‫ﺸﺪ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺸﺪ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی‬ , ‫ﺟﺮاﺣﯽ‬ , ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪﻧﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫دﺷﻮار‬ ‫و‬ ‫ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺑﺲ‬"‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬","‫ﻗﻔـﻞ‬" ‫را‬ ‫ﺑﺴﺘﮫ‬ ‫ھﺎی‬‫ﺑﺎ‬"‫ﮐﻠﯿﺪ‬""‫ﺗﺪﺑﯿﺮ‬"‫ﻧﻘـﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤـﻞ‬ ‫ﺑـﮫ‬ , ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺎز‬"‫اﻋﺘﺒـﺎر‬" ‫ﺸﯿﺪن‬‫ﺑﺨ‬.‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻤﯿﻦ‬‫ھ‬‫ﯾﺪ‬‫ﺑﺮو‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫راه‬ ‫ﯿﺪ‬‫ﺨﻮاھ‬‫ﺘﺎ‬‫ﺣﻘﯿﻘ‬‫ﺳﺖ‬‫ا‬ ‫راه‬ ‫ﺼﻒ‬‫ﻧ‬ ‫ﺧﻮد‬ .‫داﻧﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺑﮭﺘﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﺑﺮوﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫و‬ 1392/05/22