وزیر محترم , حمل و نقل "اعتبار" می خواهد نه اعتبار

297 views

Published on

مسئله اصلی امروز بخش حمل و نقل موضوعات فنی و زیربنایی نیست , اتصال این شهر به آن شهر نیست , حتی رشد اسمی حمل و نقل هم نیست , امروز بایستی ابتدا به این موضوع پرداخت که آیا تعریف ما در گذشته از حمل و نقل صحیح بوده است؟ آیا مفهوم حمل و نقل پایدار که بخشی از توسعه پایدار است همین است که طی سالیان اجرا شده است؟ چه رابطه ای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بخش حمل و نقل وجود دارد و آیا تحلیل حساسیتی از تاثیرات متقابل بخش حمل و نقل و اقتصاد کلان داشته ایم؟

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

وزیر محترم , حمل و نقل "اعتبار" می خواهد نه اعتبار

  1. 1. ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ , ‫ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫وزﯾﺮ‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﺴﺌﻠﮫ‬ ‫ﻣ‬‫ﺻﻠﯽ‬ ‫ا‬‫ﻣﺮوز‬ ‫ا‬‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬‫ﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﻮ‬‫ﻨﯽ‬ ‫ﻓ‬‫و‬‫ﻨﺎﯾﯽ‬ ‫زﯾﺮﺑ‬‫ﺴﺖ‬ ‫ﻧﯿ‬, ‫اﺗﺼﺎل‬‫اﯾﻦ‬‫ﺷﮭﺮ‬‫ﺑﮫ‬‫آن‬‫ﺷﮭﺮ‬‫ﻧﯿﺴﺖ‬,‫ﺣﺘﯽ‬‫رﺷﺪ‬‫اﺳﻤﯽ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫و‬‫ﻧﻘﻞ‬‫ھﻢ‬‫ﻧﯿﺴﺖ‬, ‫اﻣﺮوز‬‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬‫اﺑﺘﺪا‬‫ﺑﮫ‬‫اﯾﻦ‬‫ﻣﻮﺿﻮع‬‫ﭘﺮداﺧﺖ‬‫ﮐﮫ‬‫آﯾﺎ‬‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬‫ﻣﺎ‬‫در‬‫ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫از‬‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬‫ﺻﺤﯿﺢ‬‫ﺑﻮده‬‫ﺳﺖ؟‬‫ا‬‫ﯾﺎ‬‫آ‬‫ﮭﻮم‬‫ﻣﻔ‬‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬‫ﯾﺪار‬‫ﭘﺎ‬‫ﮐﮫ‬‫ﺸﯽ‬‫ﺑﺨ‬ ‫از‬‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬‫ﭘﺎﯾﺪار‬‫اﺳﺖ‬‫ھﻤﯿﻦ‬‫اﺳﺖ‬‫ﮐﮫ‬‫ﻃﯽ‬‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬‫اﺟﺮا‬‫ﺷﺪه‬‫اﺳﺖ؟‬‫ﭼﮫ‬‫راﺑﻄﮫ‬ ‫ای‬‫ﺑﯿﻦ‬‫ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی‬‫اﻗﺘﺼﺎد‬‫ﮐﻼن‬‫و‬‫ﺑﺨﺶ‬‫ﺣﻤﻞ‬‫و‬‫ﻧﻘﻞ‬‫وﺟﻮد‬‫دارد‬‫و‬‫آﯾﺎ‬‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺳﯿﺘﯽ‬‫ﺣﺴﺎ‬‫از‬‫ﺗﺎﺛﯿﺮات‬‫ﺑﻞ‬‫ﻣﺘﻘﺎ‬‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬‫و‬‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬‫و‬‫ﺼﺎد‬‫اﻗﺘ‬‫ﮐﻼن‬‫ﺷﺘﮫ‬‫دا‬‫ﯾﻢ‬‫ا‬‫؟‬ ‫وﻗﺘﯽ‬‫ﺳﯿﺎﺳﺖ‬‫ﻣﮭﻢ‬‫ﮐﺸﻮر‬‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬‫اﻗﺘﺼﺎد‬‫ﺑﺪون‬‫ﻧﻔﺖ‬‫اﺳﺖ‬‫ﭘﺲ‬‫ﭼﺮا‬‫ﺟﺎﯾﮕﺎه‬‫ﺣﻤﻞ‬ ‫و‬‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬‫ﯾﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰ‬‫ﮐﮫ‬‫ﻣﯽ‬‫ﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮا‬‫ﺸﺎء‬ ‫ﻣﻨ‬‫در‬‫آ‬‫ﻣﺪ‬‫ھﺎی‬‫ارزی‬‫ﺑﻞ‬ ‫ﻗﺎ‬‫ﺗﻮﺟﮭﯽ‬‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ‬‫اﺳﻔﻨﺎک‬‫اﺳﺖ‬.‫ﺳﮭﻢ‬10‫ﮐﺸﻮر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫درﺻﺪی‬‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫ﺑﮫ‬‫و‬ ‫ﺼﺎدی‬ ‫اﻗﺘ‬ ‫ﮭﺎن‬ ‫ﭘﻨ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﯾﺖ‬ ‫ﻣﺰ‬ ‫ﺳﺖ؟‬ ‫ا‬ ‫ﺧﻮرده‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺼﺎد‬ ‫اﻗﺘ‬ ‫ﺠﺎی‬ ‫ﮐ‬ ‫رد‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬ ‫ﺼﯿﻦ‬‫ﻣﺘﺨﺼ‬ ‫ﮐﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻌﺎ‬‫واﻗ‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺪه‬‫د‬ ‫ﺠﺎ‬‫ﮐ‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬ ‫ﻤﺎﻋﯽ‬‫اﺟﺘ‬ ‫ھﻮرا‬ ‫ﺴﻮﻟﯿﻦ‬ ‫ﻣ‬ , ‫ﺷﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﮭﺎن‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﯿﺪا‬ ‫ﭘ‬ ‫ﺒﺖ‬ ‫ﻣﺜ‬ ‫ﺛﺮات‬ ‫ا‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ‬ ,‫ﺷﻌﺎر‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺑﻌﺪش‬ ‫ﺑﺪھﻨﺪ‬ ‫و...ﺑﯿﺮون‬ ‫ﻧﺎﻣﮫ‬ ‫آﺋﯿﻦ‬ , ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺳﺮھﻢ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﺸﻨﺪ‬ ‫اﻓﺘﺘ‬ , ‫ﮐﻠﻨﮓ‬!‫ھﯿﭻ‬ ‫ھﻢ‬ ‫آﺧﺮ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺎح‬‫وزﯾﺮ‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫دوﻟﺖ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ‬ , ‫ﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺳﺮاغ‬ ‫ﺠﺎ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﺘﺮم‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺸﺎن‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗ‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﻈﺎرات‬ ‫اﻧﺘ‬ , ‫را‬ ‫ﺸﺎن‬ ‫ﻧﻈﺮاﺗ‬ ‫ﺠﺎ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ‬.‫ﮔﺬاران‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻢ‬‫ﺴﺘ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺑﺪه‬ ‫ﮔﺮم‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺴﺎﺑﯽ‬ ‫ﺣ‬ ‫ھﺎ‬ ‫روز‬‫ﺎ‬‫ﺠﺎ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﺳﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ن‬ ‫ﺷﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺼﻮﺑﺎت‬ ‫ﻣ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫ﭘﯿﮕ‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫آﻣﺪ‬‫؟‬‫ﻋﺪم‬ ‫ﺿﯿﺢ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﺴﻮل‬ ‫ﻣ‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫ﻧﺪ؟‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮا‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺮای‬ ‫ا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬‫ﺷﯿﻮه‬ ‫و‬ ‫ﻨﺪ‬ ‫ﺗﺮﻓ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﮕﺮی‬ ‫دﯾ‬ ‫ﻣﯿﻦ‬ ‫ز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺗﻮپ‬ , ‫ﺴﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣ‬ ‫از‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﯾﺪ‬ ‫ﺟﺪ‬ ‫ای‬ , ‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ‬‫ﺳﻮء‬ ‫ﺧﻼ‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬.‫ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ‬"‫ھﺎﻟـﮫ‬"‫ﺳـﺎﺧﺘﮫ‬ ‫ﺗﻮھﻤـﺎت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫درﺑﺨﺶ‬ , ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﺻﺎدق‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ .‫ﻧﮑﻨﯿﻢ‬ ‫رھﺎ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن‬
  2. 2. ‫ﺴﻨﺠﯿﺪه‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻠﻂ‬ ‫ﻏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺠﺎم‬ ‫اﻧ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﺳﺮﻋﺘﻤﺎن‬ ‫ﮭﺖ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺑﯽ‬ , ‫ﯾﻢ‬ ‫ا‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ﺸﻨﺎﺧﺘﯿﻢ‬‫ﻧ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮب‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮز‬ , ‫ﯾﻢ‬‫ا‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ﯾﺎد‬‫ز‬‫را‬ ‫راه‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ر‬ .‫ﺘﯿﻢ‬‫رﻓ‬ ‫ﻠﻂ‬‫ﻏ‬‫ﺴﺖ‬‫ﻧﯿ‬ ‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬ ‫ﻧﺎﻣﺶ‬ ‫ﮕﺮ‬‫دﯾ‬ ‫ﺷﮑﻢ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫دم‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎل‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺷﯿﺮ‬ ‫ﯾﻦ‬‫ا‬ ‫دارد‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻓﺮﺳﻨﮓ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻮﻧﮑﮫ‬ ,, ‫ﻧﺪارد‬ ‫ﺳﺐ‬‫ﺗﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮازن‬, ‫ﺴﺖ‬‫ﻧﯿ‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﯿﻞ‬‫ﺗﺤﻠ‬ , ‫ﺳﺖ‬‫ا‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﭼﺮا‬ ‫ﺗ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫درﺳﺘﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫را‬ ‫ھﺎﯾﺶ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬‫از‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﻮان‬ .‫ﻨﺰوی‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺸﺪت‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﮔﺮا‬ ‫درون‬ , ‫ﺴﺘﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮑﺎر‬ ‫اﻓ‬ , ‫ﺻﻠﺐ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ , ‫ﻧﺪارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺻﯿﺎت‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﻨﯿﻢ‬‫ﻧﮑ‬ ‫ﺷﺘﺒﺎه‬‫ا‬‫ﻨﯿﻢ‬‫ﺑﺒﯿ‬ ‫را‬ ‫ﻓﻖ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﯿﺮ‬‫ﻏ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻖ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﻓﺮاد‬‫ا‬‫ﺻﯿﺎت‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎﺑﮏ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬‫رﻣﻖ‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ‬‫ﻋﻤﻞ‬ ‫در‬‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻓﺮﻗﯽ‬.‫ﻌﺎ‬‫واﻗ‬ ‫ﺑﮏ‬ ‫ﭼﺎ‬ ‫ای‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻣﺮوز‬ ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫آ‬‫و‬ ‫ﮔﺮا‬ ‫ﺑﺮون‬ , ‫داﻧﺴﺖ؟‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﮔﺬار‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ‬‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺜﻼ‬ ‫ﺻﻼ‬ ‫ا‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮕﺮ‬ ‫دﯾ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺴﮫ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾ‬ ‫در‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬‫ھ‬ ‫ای‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫وز‬‫ﻧﯽ‬ ‫ز‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﭼﺎ‬ ‫ﻗﺪرت‬ ‫ﺴﺖ؟‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ا‬ ‫دارد؟‬‫ﮐﮫ‬‫ﺟﯽ‬ ‫ﻓﺮ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺣﺘ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺼﺺ‬ ‫ﻣﺘﺨ‬ ‫ﻨﮫ‬ ‫ﮐﺎﺑﯿ‬ ‫ﺋﯿﺲ‬ ‫ر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺒﻼ‬ .‫ﺑﻮد‬ ‫ﺷﺪه‬‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ .‫ﺳﯽ‬ ‫اﺳﺎ‬ ‫ھﻢ‬ ‫آن‬ ‫دارد‬ ‫ﺷﮑﺎل‬ ‫ا‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﭘﺲ‬‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫اﻣﺮوز‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬"‫ﻣﺸﮑﻠﺶ‬ , ‫اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫دارد‬"‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬"‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ,‫ﺧﻮدش‬"‫ﭘﺮوژه‬"‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﻠﯽ‬‫ﻣﺴـﻮل‬ ‫ﺻـﺮﻓﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑـﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ , ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻗﻠﻤﺪاد‬ ... ‫ھﺎی‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫از‬ ‫اﻧﺒﻮھﯽ‬ ‫اﺟﺮای‬‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬"‫اﻋﺘﺒﺎر‬"‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه‬ ‫ﺑﺨﺶ‬"‫ﻣﺴﮑﻦ‬"‫ﺑﺪون‬ ‫ﯾﺎ‬"‫ﻣﺴـﮑﻦ‬".‫ﮐﻨـﺪ‬ ‫ﻧﻤـﯽ‬ ‫ﻓﺮﻗـﯽ‬‫اﻣـﺎ‬ ‫اﺑﺰار؟‬ ‫ﮐﺪام‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﮫ؟‬‫ﭼﮕﻮ‬‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫و‬‫ﮐﺴﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬‫ﻣﮫ‬‫ﺑﺮﻧﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫اﺣﯿﺎ‬ ‫را‬ ‫رﻓﺘﮫ‬ ‫ﮐﻤﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ای‬‫؟‬ ‫ﺘﺮم‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﯾﺮ‬ ‫وز‬,‫ﻤﺎن‬ ‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨ‬ ‫ﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘ‬ ‫را‬ ‫ﺳﺎن‬ ‫آ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘ‬ ‫ﮭﺎ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫ﺠﮫ‬ ‫ﻧﺘﯿ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﺟﻮد‬ ‫ﻣﻮ‬ ‫ﺿﻊ‬ ‫و‬ ‫ﻔﻆ‬ ‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎ‬ ‫ﻣﮫ‬ ‫ادا‬‫ر‬ ‫ﺴﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ھ‬ ‫ﻣﺮوز‬ ‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﻤﯿﻦ‬ ‫ھ‬ ‫ﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﺪھﯿﻢ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫را‬ ‫ﻧﯿﻤﮫ‬ ‫ﻧﺼﻔﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻗﻮت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫ﺑﺪﺗﺮ‬ ‫ﻤﺎﻧﻄﻮر‬ ‫ھ‬ ,‫ﮐﮫ‬‫ھﻢ‬ ‫ﮕﺮان‬ ‫دﯾ‬‫آ‬‫ﻌﺎ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ا‬ ‫دوم‬ ‫ﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘ‬ .‫ﺸﺪ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺸﺪ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی‬ , ‫ﺟﺮاﺣﯽ‬ , ‫ﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪﻧﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫دﺷﻮار‬ ‫و‬ ‫ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺑﺲ‬"‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬","‫ﻗﻔـﻞ‬" ‫را‬ ‫ﺑﺴﺘﮫ‬ ‫ھﺎی‬‫ﺑﺎ‬"‫ﮐﻠﯿﺪ‬""‫ﺗﺪﺑﯿﺮ‬"‫ﻧﻘـﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤـﻞ‬ ‫ﺑـﮫ‬ , ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺎز‬"‫اﻋﺘﺒـﺎر‬" ‫ﺸﯿﺪن‬‫ﺑﺨ‬.‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻤﯿﻦ‬‫ھ‬‫ﯾﺪ‬‫ﺑﺮو‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫راه‬ ‫ﯿﺪ‬‫ﺨﻮاھ‬‫ﺘﺎ‬‫ﺣﻘﯿﻘ‬‫ﺳﺖ‬‫ا‬ ‫راه‬ ‫ﺼﻒ‬‫ﻧ‬ ‫ﺧﻮد‬ .‫داﻧﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫از‬ ‫ﺑﮭﺘﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﺑﺮوﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫و‬ 1392/05/22

×