‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎاﻣﯿﺪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬
(‫رو‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫وری‬ ...
‫ﻧﺎﮐﺎر‬ ‫ﺻﯽ‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺸﮑﻼت‬‫ﻣ‬ ‫ﺘﺮﯾﻦ‬‫ﻣﮭﻤ‬ ‫از‬ ‫ﺷﮏ‬ ‫ﺑﺪون‬‫آ‬‫ﮭﺮه‬‫ﺑ‬ ‫ﺴﺘﻢ‬‫ﺳﯿ‬ ‫ﻣﺪی‬
.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎر‬...
‫ﻣﻌـﺎد‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﮭﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ل‬20‫ﺑـﻮد‬ ‫ﺧﻮاھـﺪ‬ ‫ﻣـﺬﮐﻮر‬ ‫ﻣﺒﻠـﻎ‬ ‫درﺻـﺪ‬
‫)ﻣﻌﺎدل‬132‫ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧ...
‫ﺷﻮ‬ ‫داده‬ ‫ﺳﻮق‬ ‫ﺟﻮد‬‫ﻣﻮ‬.‫د‬‫ﻣﺮوز‬‫ا‬‫در‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ﮭﺮه‬‫ﺑ‬ ‫ﻘﺎء‬‫ارﺗ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘﺮوژه‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎوﮔ...
(‫ﭘﻮل‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ارزش‬
20/04/1392
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

بخش خصوصی ناامید از بازگشت سرمایه در حمل و نقل ریلی بار

336 views

Published on

ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ریلی کشور و ﻋﺪم ﺗﻔﺎھﻢ ﻻزم ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﺎه ﯾﮑﺴﻮﯾﮫ راه آھﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺷﺒﮑﮫ رﯾﻠﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر اھﻤﯿﺖ راھﺒﺮدی
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ا ﺳﺖ.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

بخش خصوصی ناامید از بازگشت سرمایه در حمل و نقل ریلی بار

  1. 1. ‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫در‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎاﻣﯿﺪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ (‫رو‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫)ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آزاد‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺑﻼغ‬ ‫ﺑﺎ‬1384‫آﺋـﯿﻦ‬ ‫ﺗﺼـﻮﯾﺐ‬ ‫و‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺳﯿﺲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﮫ‬ ‫ﻧﺎ‬‫ﮭﺖ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺴﺘﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬ ‫ﻃﯽ‬ ‫ﮑﮫ‬ ‫ﺑﻄﻮرﯾ‬ ‫ﯾﺪ‬ ‫ﮔﺮد‬ ‫ﯿﺎ‬ ‫ﻣﮭ‬ ‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫در‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬ ‫ﮔﺎن‬ ‫ﻧﺎو‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ر‬ ‫ﺷﺎھﺪ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫اﺧ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫ھﺎی‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫راﺳﺘﺎ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ .‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫ﺷﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ج.ا.ا‬ ‫ھﻦ‬‫آ‬ ‫راه‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬‫و‬ ‫ﮔﺬار‬‫وا‬ ‫ﺻﯽ‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐﺖ‬‫ﺼﻞ‬‫ﻓ‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬‫وﻧ‬ ‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬ .‫ﻤﻮد‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺠﺮ‬ ‫را‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫از‬ ‫ﯾﺪی‬ ‫ﺟﺪ‬‫ﻣﺎ‬ ‫ا‬‫ھﮫ‬ ‫د‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﺐ‬ ‫ﻗﺮ‬ ‫ﺷﺖ‬ ‫ﮔﺬ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﭼﻨﺪان‬ ‫ﺣﺎﺻﻠﮫ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری‬ ‫ﺸﮑﻼت‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ .‫ﺒﺮد‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﮭﺮه‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﯽ‬ ‫ذا‬ ‫ﯾﺎی‬ ‫ﻣﺰا‬ ‫از‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻤﺎﺑﯿﻦ‬ ‫ﻓﯿ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﻔﺎھﻢ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫و‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ‬‫ﻤﺪﺗﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺘﯽ‬ ‫دوﻟ‬ ‫و‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫ﯾﮑﺴﻮﯾﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻣﺠﻤﻮع‬‫راھﺒﺮدی‬ ‫اھﻤﯿﺖ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻨﯽ‬‫ﻣﺒ‬ ‫ﺳﺘﯽ‬‫ﺑﺎﻻد‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﺳﻨﺎد‬‫ا‬ ‫ﯿﺪ‬‫ﺗﺎﮐ‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف‬ .‫ﺳﺖ‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫ﺳﺖ‬‫د‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ر‬ ‫ﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﺘﺎ‬ , ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﺧﻮر‬ ‫در‬ ‫ﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺟﺎﯾ‬ ‫ﺴﺐ‬ ‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﺳﻌﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫و‬ ‫ھﺪاف‬ ‫ا‬ ‫ﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫از‬ ‫ﺸﺎن‬ ‫ﻧ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫اﺧ‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬ ‫ﻃﯽ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫در‬ ‫ﻔﯽ‬ ‫ﻣﻨ‬ ‫ﺴ‬ ‫اﻓﺴﺎرﮔ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ر‬ .‫دارد‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﯿﺎز‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺎت‬ ‫اﻟﺰا‬‫ﺷﯽ‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻨﮫ‬ ‫ھﺰﯾ‬ ‫ﯿﺨﺘﮫ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺳﻮ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﺼﺎدی‬ ‫اﻗﺘ‬ ‫ﺿﻌﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫از‬‫آ‬‫ﺑﺮداری‬ ‫ﮭﺮه‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻈﺎم‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻣﺪی‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﮫ‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ‬ ‫را‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮی‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫را‬ ‫ﺷﺮاﺋﻄﯽ‬ ‫ﮕﺮ‬ ‫دﯾ‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬‫ﻓﺮاھﻢ‬‫ﻤﻮده‬ ‫ﻧ‬‫ﺗﻮان‬ ‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ا‬ .‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺘﮫ‬ ‫ﻧﺪا‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎده‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺸﮕﯽ‬ ‫ھﻤﯿ‬ ‫ﯿﺐ‬ ‫رﻗ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺖ‬ ‫رﻗﺎ‬‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﮕﺮ‬ ‫دﯾ‬ ‫ﻣﺮوز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺨﮕﻮﯾﯽ‬‫ﭘﺎ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ‬ , ‫ﺴﺖ‬‫ﻧﯿ‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ارزان‬ ‫ﻨﮫ‬‫ﮔﺰﯾ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺬاﮐﺮه‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی‬ ‫ﻄﺎف‬ ‫اﻧﻌ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ , ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫ﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧـﺪارد‬ ‫را‬ ‫ﮐـﺎﻻ‬ ‫ﺻـﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﻔﺎھﻤـﮫ‬‫ﻧﺘﯿﺠـﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬‫ﺑـﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻـﯽ‬ ‫ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾ‬ ‫ﺸﺖ‬ ‫ﺑﺎزﮔ‬ ‫از‬ ‫ﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎزر‬ ‫و‬ ‫ﮐﺖ‬ ‫ﺣﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺮ‬ ‫ﻈﺎم‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎرا‬‫ﺧﻮد‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ‬ ‫ﻟﺬا‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﺎاﻣﯿﺪ‬‫ﺑﺮای‬.‫داﺷﺖ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬
  2. 2. ‫ﻧﺎﮐﺎر‬ ‫ﺻﯽ‬‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺨﺶ‬‫ﺑ‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺸﮑﻼت‬‫ﻣ‬ ‫ﺘﺮﯾﻦ‬‫ﻣﮭﻤ‬ ‫از‬ ‫ﺷﮏ‬ ‫ﺑﺪون‬‫آ‬‫ﮭﺮه‬‫ﺑ‬ ‫ﺴﺘﻢ‬‫ﺳﯿ‬ ‫ﻣﺪی‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮداری‬‫اﻣﺮوز‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫ﮔﺮدش‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫آﻣﺎر‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫در‬90‫رﯾﻠ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺗﻨﮭـﺎ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﻃﻮل‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫دﻓﻌﺎت‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھﺪ‬26‫ﻣـﻮرد‬ ‫ھـﺮ‬ ‫ﺗﻨﮭـﺎ‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﻄﻮر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪان‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬14‫روز‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺳﯿﺮ‬ ‫ﺳﻂ‬ ‫ﻣﺘﻮ‬ ‫ﮑﮫ‬ ‫اﯾﻨ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﯾﺪه‬ ‫ﮔﺮد‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﺒﺎر‬ ‫ﯾﮑ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬635‫ﺳـﯿﺮ‬ ‫ﮐـﮫ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬‫روزاﻧـﮫ‬ ‫ﺣﺪود‬ ‫واﮔﻦ‬45‫روزاﻧـﮫ‬ ‫ﺳـﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣـﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ 300.‫دارد‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮫ‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫از‬33‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺗﻦ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن‬90‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬9‫ﺗـﻦ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿـﻮن‬ ‫آن‬‫)ﺣﺪود‬27‫اﯾـﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐـﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارده‬ ‫و‬ ‫ﺻﺎدره‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط‬ (‫درﺻﺪ‬ ‫و‬ ‫ﯿﮫ‬ ‫ﺗﺨﻠ‬ ‫ﯿﺰات‬ ‫ﺗﺠﮭ‬ ‫ﻘﺶ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺼﻮص‬ ‫ﺧ‬‫در‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺻﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺒﺎدی‬ ‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﺟﻮد‬‫ﻣﻮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺤﺪودﯾﺖ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﯿﺖ‬‫ﭘﺮاھﻤ‬ ‫ﺴﯿﺎر‬‫ﺑ‬ ‫ﺠﺎری‬‫ﺗ‬ ‫ﻨﺎدر‬‫ﺑ‬‫ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﯾﻦ‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ﻧﺎﮐﺎر‬ .‫داﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫وری‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻮﺟﮭﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬‫آ‬‫ﻣﺪی‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎرﮐﻮ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻧﻤﻮ‬ ‫ﻨﻮان‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺑﮫ‬ ) ‫ﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫ﯿﮫ‬ ‫ﺗﺨﻠ‬ ‫ﯿﺰات‬ ‫ﺗﺠﮭ‬ ‫ﻗﻒ‬‫ﺗﻮ‬ ‫ﻣﺎﻧﯽ‬‫ز‬ ‫دوره‬ (‫ﺒﺎس‬‫ﻋ‬ ‫ﻨﺪر‬‫ﺑ‬‫داده‬ ‫ﻓﺰاﯾﺶ‬‫ا‬ ‫ﺸﻤﮕﯿﺮی‬‫ﭼ‬ ‫ﺣﺪ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮔﻦ‬‫وا‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫درآ‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ ‫ﺒﺎت‬ ‫ﻣﻮﺟ‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﺿﺎﯾﺘﯽ‬ ‫ﻧﺎر‬ ‫ﺠﺎد‬ ‫اﯾ‬ ‫ﻨﺎر‬ ‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺘﮫ‬ ‫اﻟﺒ‬ .‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﻤﻮده‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻓﺮاھﻢ‬ ‫را‬ ‫ھﻦ‬ ‫آ‬ ‫راه‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺘﮫ‬ ‫اﻟﺒ‬ ‫و‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺧﺖ‬ ‫ﭘﺮدا‬ ‫ﻠﮫ‬ ‫ﺟﻤ‬ ‫از‬ ‫ﮕﺮی‬ ‫دﯾ‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﯾﺎن‬ ‫ز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮔﻦ‬ ‫وا‬ ‫ﻨﮓ‬ ‫ﭘﺎرﮐﯿ‬ ‫و‬ ‫ﻗﻒ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﻨﮫ‬ ‫ھﺰﯾ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺒﮫ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟ‬ ‫ھﻦ‬ ‫آ‬ ‫راه‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬ ‫ﮔﺮدد‬‫ﻧﯿﺰ‬.‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﻮق‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎ‬‫درآﻣﺪ‬ ‫ﺗﺮاز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺪ‬ ‫ﺧﺮ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺸﺖ‬ ‫ﺑﺎزﮔ‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫ﻔﯽ‬ ‫ﻣﻨ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻨﮫ‬ ‫ھﺰﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻌﮫ‬ ‫ﻣﺮاﺟ‬ ‫ﺑﺎ‬ .‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺼﺎدی‬ ‫اﻗﺘ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﻋ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ‬ ‫ﺴﯿﺎر‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮔﺎن‬ ‫ﻧﺎو‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮫ‬90‫از‬ ‫ﻧﺎﺷـﯽ‬ ‫درآﻣﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﮫ‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﯽ‬ ‫دﺳﺘﺮ‬ ‫ﻓﮫ‬ ‫ﺗﻌﺮ‬ ‫ﻨﺎی‬ ‫ﻣﺒ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﮐﮫ‬ (‫ﯾﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺴﺎب‬ ‫اﺣﺘ‬ ‫ﺑﺪون‬ ) ‫ﺑﺎر‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫از‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ‬‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬529‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫)ﻣﻌﺎدل‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬80‫در‬ ‫درﺻﺪ‬‫آ‬‫ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺪ‬‫ﮐـﺎﻻ‬ ‫ﺻـﺎﺣﺒﺎن‬ ‫از‬ ‫درﯾﺎﻓﺘﯽ‬‫ﺑـﺪﯾﻦ‬ .( ‫در‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬‫آ‬‫ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺪ‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬661‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬‫آ‬‫ود‬
  3. 3. ‫ﻣﻌـﺎد‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﮭﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ل‬20‫ﺑـﻮد‬ ‫ﺧﻮاھـﺪ‬ ‫ﻣـﺬﮐﻮر‬ ‫ﻣﺒﻠـﻎ‬ ‫درﺻـﺪ‬ ‫)ﻣﻌﺎدل‬132‫ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫درآﻣﺪ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫ﺑﺎ‬ .(‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺳﻂ‬ ‫ﻣﺘﻮ‬ ‫ﻃﻮر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﻦ‬ ‫وا‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺑﺎزای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓﺖ‬ ‫ﮔﺮ‬ ‫ﺠﮫ‬ ‫ﻧﺘﯿ‬ 000/253‫درآﻣ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬‫ﺑـﺮ‬ ‫ﺻـﻮرت‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻧﺼﯿﺐ‬ ‫ﺪ‬ ‫ھـﺮواﮔﻦ‬ ‫ﺑـﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫دﻓﻌﺎت‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺒﻨﺎی‬26‫در‬ ‫ﺳـﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺑـﺎر‬‫آ‬‫ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ‬ ‫ﻣـﺪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ‬000/600/6.‫ﺑﻮد‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﯿﺮ‬‫اﺧ‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬ ‫ﻃﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻨﮫ‬‫ھﺰﯾ‬ ‫ﺸﻤﮕﯿﺮ‬‫ﭼ‬ ‫ﮭﺶ‬‫ﺟ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺪ‬‫ﮔﺮد‬ ‫ﺷﺎره‬‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻤﺎﻧﻄﻮر‬‫ھ‬ ‫اﻣﺮوز‬ , ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢ‬ ‫اﻋﻤﺎل‬‫ﺟﺪی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺮاز‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫ﻧﺤﻮه‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ‬‫آ‬‫ھﺎ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﻧﺪک‬ ‫درآﻣﺪ‬ ‫از‬ ‫ﺗﻮﺟﮭﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ‬ ‫ﻈﻮر‬ ‫ﻣﻨ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﻤﺪﺗﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺘﮫ‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓ‬ ‫ﮔﺎن‬ ‫ﻧﺎو‬ ‫ﮑﺎری‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫آ‬ , ‫ـﺪاری‬‫ـ‬‫ﻧﮕﮭ‬ ‫و‬ ‫ـﺮات‬‫ـ‬‫ﺗﻌﻤﯿ‬ ‫ـﺎﻧﯽ‬‫ـ‬‫اﻧﺴ‬ ‫ـﺮوی‬‫ـ‬‫ﻧﯿ‬‫ـﻮر‬‫ـ‬‫اﻣ‬ , ‫ـﺪﮐﯽ‬‫ـ‬‫ﯾ‬ ‫ـﺎت‬‫ـ‬‫ﻗﻄﻌ‬ ‫ـﺎﻣﯿﻦ‬‫ـ‬‫ﺗ‬ .‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫ﻏﯿﺮه‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺤﻮی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻧﮕﺮان‬ ‫ﻓﻮق‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻨﮫ‬ ‫ھﺰﯾ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫اﺧ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫دو‬ ‫ﻃﯽ‬ ‫ارز‬ ‫ﺑﺮی‬ ‫ﺑﺮا‬ ‫ﻧﺮخ‬ ‫ﺴﻮس‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫ﺗﻐﯿ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﻃﻮرﯾﮑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﮫ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی‬ ‫ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ای‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻃﻮر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه‬200 ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻮل‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ارزش‬ ‫ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﺣﺘﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﯿﻮن‬‫ﻣﯿﻠ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب‬50‫ﻣﺘﺮﺗـﺐ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫درآﻣﺪ‬ ‫از‬ ‫درﺻﺪ‬, ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫دوره‬60‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺳﺎل‬ .‫ﺑﻮد‬ ‫ﺑﺪو‬‫ﯿﺮات‬‫ﺗﻐﯿ‬ ‫ﻤﺎل‬‫اﻋ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﺷﮏ‬ ‫ن‬‫ﯿﺎدی‬‫ﺑﻨ‬‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻠﯽ‬‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻤﻞ‬‫ﺣ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫در‬ ‫ﻔﮫ‬ ‫وﻇﯿ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺸﯽ‬ ‫ﺑﺨ‬ ‫ﮐﮫ‬‫و‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﯾﯽ‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫و‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮭﺎد‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻈﺎم‬ ‫ﻧ‬ ‫ﮑﺮد‬ ‫ﻋﻤﻠ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯽ‬ ‫اﺳﺎ‬ ‫ﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻮط‬ ‫ﻣﺮ‬ ‫ﯿﺰ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﮕﺮ‬ ‫دﯾ‬ ‫ﮭﻢ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺘﮫ‬ ‫اﻟﺒ‬ ‫ﻈﺎر‬ ‫اﻧﺘ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻤﯽ‬ ‫ﻧ‬ , ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﮭﺮه‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻨﺪاﻧﯽ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮﻓ‬.‫ﺷﺖ‬ ‫دا‬ ‫ﺸﻮر‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫وﻧ‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﻨﺪ‬ ‫ﻓﺮاﯾ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺤﻮی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﮫ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎ‬ ‫ﯾﺖ‬ ‫اوﻟﻮ‬ ‫و‬ ‫ﺘﮫ‬ ‫ﯾﺎﻓ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫ﺗﻐﯿ‬ ‫ھﺪ‬ ‫د‬ ‫ﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺪی‬ ‫ﮐﺎرا‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﻋ‬ ‫در‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ‬ ‫وری‬ ‫ﮭﺮه‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻘﺎء‬ ‫ارﺗ‬ ‫ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻨﺎ‬ ‫زﯾﺮﺑ‬ ‫ﺟﮫ‬ ‫ﻣﻮ‬ ‫ﯿﺮ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﺳﻌﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬
  4. 4. ‫ﺷﻮ‬ ‫داده‬ ‫ﺳﻮق‬ ‫ﺟﻮد‬‫ﻣﻮ‬.‫د‬‫ﻣﺮوز‬‫ا‬‫در‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ﮭﺮه‬‫ﺑ‬ ‫ﻘﺎء‬‫ارﺗ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘﺮوژه‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن‬ , ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫وری‬ ‫ﯾﻦ‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﺎدﮔﯽ‬ ‫آ‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫ﻓ‬ ‫اول‬ ‫ﻓﻊ‬ ‫ر‬ .‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺘﮫ‬ ‫دا‬ ‫ﻌﺎل‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻟﺖ‬ ‫دو‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬ ‫ﯾﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎ‬ ‫ﺷﺮط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﺷﺒﮑ‬ ‫ﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﺣ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﮔﻠﻮ‬‫در‬ ‫ﺸﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﭘﯿ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻟﻮژی‬ ‫ﺗﮑﻨﻮ‬ ‫ﮑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑ‬ , ‫ﻠﯽ‬ ‫ﻓﻌ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺸﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﭘﯿ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ﯿﺰات‬ ‫ﺗﺠﮭ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬ , ‫ﮐﺖ‬ ‫ﺣﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯿﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﮭﺮه‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻣﺮ‬ ‫ا‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫وﻧ‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫ﺻﻼح‬ ‫ا‬ ‫ﺴﺌﻠﮫ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﮭﻤ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫و‬ ‫ﯿﮫ‬ ‫ﺗﺨﻠ‬ ‫ﻠﮫ‬ ‫ﺟﻤ‬ ‫از‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻔﻆ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻋﺎدﻻ‬ ‫ﻌﺎن‬ ‫ذﯾﻨﻔ‬ ‫ﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻘﻮق‬ ‫ﺣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺤﻮی‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺟﮫ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺴﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ا‬ ‫ﻣﻮاردی‬‫ﯿﺮ‬ ‫ﻏ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫ﯿﺮد‬ ‫ﮔ‬ ‫ﻗﺮا‬ ‫ﺟﺪی‬ ‫ﺼﻮرت‬ ‫اﯾﻨ‬‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺟﺬب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯿﺪی‬ ‫اﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺘﮫ‬ ‫ﯾﺎﻓ‬ ‫ﻣﮫ‬ ‫ادا‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫ﻓﻌ‬ ‫ﺴﺎﻣﺎن‬ ‫ﻧﺎﺑ‬ ‫ﺿﻌﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻟﺬا‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ھﺪ‬ ‫ﻧﺨﻮا‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﺨﺶ‬ ‫ﺑ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺪ‬ ‫ﺟﺪ‬ ‫ھﺎی‬‫ﻘﻖ‬ ‫ﺗﺤ‬ ‫ﻈﺎر‬ ‫اﻧﺘ‬ ‫ﯾﺪ‬ ‫ﻧﺒﺎ‬ ‫ﻌﺎ‬ ‫ﻗﻄ‬ ‫را‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫رﯾ‬ ‫ﻘﻞ‬ ‫وﻧ‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻧﺪاز‬ ‫ا‬ ‫ﺸﻢ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺳﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻨﯽ‬ ‫ﺑﯿ‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ھﺪاف‬ ‫ا‬‫ﺷﺘﮫ‬ ‫دا‬ .‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮدی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬‫ﺳﺎل‬1390 ‫ﺷﺮح‬‫واﺣﺪ‬‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺗﻨﺎژ‬‫ﻣﯿﻠﯿﻮن‬33 ‫ﺗﻦ‬–‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬21 ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬‫دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ھﺰار‬522 ‫واﮔﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬‫ﺑﺎری‬‫اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫در‬‫دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ھﺰار‬20 ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫دﻓﻌﺎت‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬‫دﻓﻌﮫ‬26 ‫واﮔﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺑﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮫ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬‫روز‬14 ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺳﯿﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬635 ‫در‬ ‫ﺳﮭﻢ‬‫آ‬‫ﺟﺰ‬ ‫ﺑﮫ‬ ) ‫ﺑﺎر‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫از‬ ‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫ﻣﺪ‬ (‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬529 ‫ﺑﺮ‬‫آ‬‫در‬ ‫ورد‬‫آ‬‫ﺑﺎر‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺪ‬‫اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫)ﺑﺎ‬80 (‫آھﻦ‬ ‫راه‬ ‫ﺳﮭﻢ‬ ‫درﺻﺪ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬661 ‫در‬ ‫ﺳﮭﻢ‬‫آ‬‫ﺑﺎر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫از‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺪ‬ )20‫در‬ ‫درﺻﺪ‬‫آ‬(‫ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬132 ‫در‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫از‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﮭﻢ‬‫آ‬‫واﮔﻦ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﺎر‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬000/253 ‫در‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬‫آ‬‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺪ‬‫ﺗﻮﻣﺎن‬000/600/6 ‫ﺑﺎری‬ ‫واﮔﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬‫ﻧﻮ‬‫ﺗﻮﻣﺎن‬000/000/200 ‫ﻓﺮض‬ ‫)ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫دوره‬50‫درﺻﺪ‬ ‫در‬‫آ‬‫اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫و‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺳﺎل‬60
  5. 5. (‫ﭘﻮل‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ارزش‬ 20/04/1392

×