Your SlideShare is downloading. ×
ضرورت منطقه ای شدن انتخابات شورای شهرهای بزرگ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ضرورت منطقه ای شدن انتخابات شورای شهرهای بزرگ

83
views

Published on

آیا اصولا در ابر شهری مانند تهران انتخاب 31 نفر از بین 1732 نفر کاندیدا با گرایشات و تجربیات مختلف امکان پذیر است و نتیجه کار تشکیل شورایی متشکل از نیروهای زبده و کارامد در حوزه های مختلف شهری خواهد …

آیا اصولا در ابر شهری مانند تهران انتخاب 31 نفر از بین 1732 نفر کاندیدا با گرایشات و تجربیات مختلف امکان پذیر است و نتیجه کار تشکیل شورایی متشکل از نیروهای زبده و کارامد در حوزه های مختلف شهری خواهد بود؟ تجربه نشان داده که اینگونه نیست و طی دوره های اخیر نیز شورای شهر تهران علی الرغم تلاش بسیار بدلیل عدم برخورداری از تخصص های لازم نتوانسته نقش محوری و سازنده ای داشته باشد و محوریت کارها عموما با شهرداری تهران بوده است

Published in: News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
83
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ﺑزرگ‬ ‫ﺷﮭرھﺎی‬ ‫ﺷورای‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫ﺿرورت‬(‫ﺗﮭران‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﻣوردی‬ ‫)ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬‫ﻧﻘل‬ ‫و‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﮐﺎرﺷﻧﺎس‬ , ‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺟﯾد‬‫ﺷﺪن‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮرای‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬31‫ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫اﻋﻀﺎی‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫راه‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫از‬ ‫ﺟﺪا‬ .‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺪﯾﺪی‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ , ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮرای‬‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﺟﮫﺖ‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫دارای‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮرای‬ ‫ﺑﻪ‬‫اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫از‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‬ ‫اراﺋﻪ‬ ,‫ﺧﯿﺮ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬ ‫اﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺻﻮﻻ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫از‬ ‫آورد‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد‬ ‫را‬ ‫ﺳﻮاﻻﺗﯽ‬31‫ﻧﻔﺮ‬‫ﺑﯿﻦ‬ ‫از‬1732‫ﮔ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﮐﺎر‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺮاﯾﺸﺎت‬‫ﺷﮫﺮی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎراﻣﺪ‬ ‫و‬ ‫زﺑﺪه‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ‬ ‫ﺷﻮراﯾﯽ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬‫ﺷﻮرای‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دوره‬ ‫طﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫داده‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺑﻮد؟‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬‫ﻻزم‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداری‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬‫ﺷﮫﺮداری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎرھﺎ‬ ‫ﻣﺤﻮرﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ‬ ‫ای‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﻮری‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﺗﮫﺮان‬.‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺗﮫﺮان‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ‬.‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺷﮫﺮوﻧﺪ‬ ‫ھﺮ‬31‫ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﻧﻔﺮ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دارا‬ ‫رای‬‫ﻓﻘﻂ‬6.8‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ھﻨﮕﺎم‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺳﺨﺘﯽ‬ ‫دھﻨﺪه‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫از‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫و‬ ‫رای‬ ‫ھﺎی‬.
  • 2. ‫ﮐﻪ‬ ‫دھﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫آﻣﺎری‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫طﻮر‬ ‫ﺑﻪ‬63‫دھﻨﺪﮔﺎن‬ ‫رای‬ ‫درﺻﺪ‬‫ﺑﻪ‬31‫اﻧﺪ‬ ‫ﻧﺪاده‬ ‫رای‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻧﻔﺮ‬‫ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﮐﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﮫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫دھﻨﺪﮔﺎن‬ ‫رای‬ ‫ﻓﮑﺮی‬ ‫طﯿﻒ‬ ‫دار‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ‬.‫و‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ‬ ‫ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮرا‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬‫ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬‫ﻣﺰاﯾﺎی‬ ‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻨﻄﻔﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﮔﺮ‬‫دارد‬ ‫ھﻤﺮاه‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ذﯾﻞ‬:-‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫راﺣﺘﺘﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ھﺮ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬-‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯿﻨﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫راﺣﺘﺘﺮ‬ ‫ﺷﮫﺮی‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‬-‫ﺑﻮد‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬-‫داد‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ‬-‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬,‫اﻓﺮاد‬‫در‬ ‫و‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﻣﺘﻌﮫﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫آﻧﮫﺎ‬‫داﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫ﺧﺼﻮص‬‫ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﻮﯾﺪ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺷﻮراھﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫در‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ای‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬.‫آﻣﺎری‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ‬:-‫ﺷﮫﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﻣﯿﺰان‬:‫ﺗﮫﺮان‬‫ﺣﺪود‬50‫درﺻﺪ‬
  • 3. -‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﺻﺤﯿﺢ‬2,242,662-‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫ﺗﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﺷﺪه‬1732-‫آراء‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬15,260,136-‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬31‫ﻧﻔﺮ‬:‫ﻧﮫﺎﯾﯽ‬5,678,331‫)ﻣﻌﺎدل‬37‫آراء‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫درﺻﺪ‬)-‫ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫ھﺮ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬:‫رای‬6.8‫ﻧﻔﺮ‬-‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬31‫ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫راه‬ ‫ﻧﻔﺮ‬:‫ﺷﻮرا‬183,172‫ﺑﺮای‬ ‫آراء‬ ‫ﺑﻨﺪی‬ ‫طﺒﻘﻪ‬1732‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬‫ردﯾﻒ‬ ‫آراء‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺗﻌﺪادﮐﺎﻧﺪﯾﺪا‬1 ‫ﺑﺎﻻی‬500,000‫رای‬ 12 ‫ﺑﺎﻻی‬300,000‫رای‬ 23 ‫ﺑﺎﻻی‬200,000‫رای‬ 74 ‫ﺑﺎﻻی‬150,000‫رای‬ 155 ‫ﺑﺎﻻی‬110,000‫رای‬ 336 ‫ﺑﺎﻻی‬100,000‫رای‬ 487 ‫ﺑﺎﻻی‬50,000‫رای‬ 818 ‫ﺑﺎﻻی‬20,000‫رای‬ 1129 ‫ﺑﺎﻻی‬10,000‫رای‬ 176
  • 4. 10 ‫ﺑﺎﻻی‬5,000‫رای‬ 31811 ‫زﯾﺮ‬5,000‫رای‬ 141401/04/1392

×