‫ﺟﻤﮫﻮری‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ...
‫اﺷﺎره‬‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻢ‬ ‫اﻧﺪﮐﯽ‬‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬‫و‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬‫ﺗﺎﻣﻞ‬.‫اﺳﺖ‬‫...
.‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آن‬ ‫ھﺎی‬ ‫زﯾﺮﺑﺨﺶ‬‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢ‬ , ‫اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫رﮐﻮد‬, ‫ھ...
‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻨﺤﺮف‬ ‫ﺗﻌﻘﻞ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬.‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﺑﺮون‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬‫ﻃﯽ‬ ‫در‬‫ﺗﻮﺳﻌ...
‫از‬ ‫رﻓﺖ‬ ‫ﺑﺮون‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﯾﺒﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

جای خالی مطالبات بخش حمل و نقل در برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری

367 views
292 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

جای خالی مطالبات بخش حمل و نقل در برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری

  1. 1. ‫ﺟﻤﮫﻮری‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ‬‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬‫ﺳﺎل‬ ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﮫ‬ ‫ﻗﻮه‬ ‫ھﺪاﯾﺖ‬ ‫ﺳﮑﺎن‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻗﺮار‬‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫ھﺸﺖ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﯾﻨﺪه‬‫ﮐﺎھﺶ‬ , ‫اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫رﺷﺪ‬ , ‫اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ .‫ﺷﻮد‬ ‫داده‬, ‫ﻓﻘﺮ‬, ‫ﺗﻮرم‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل‬‫و‬ ‫ﮐﺸﺎورزی‬ ‫و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬‫روزھﺎ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫اﯾﻨﮭﺎ‬ ...‫ﻣﻄﺮح‬ ‫ﮐﺮات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬‫راه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه‬‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫و‬.‫ﮔﺮدد‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫راھﺒﺮدی‬‫اﻟﺒﺘﮫ‬‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫درﺳﺖ‬‫اﻗﺘﺼﺎ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬‫ﭼﮫ‬ ‫از‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫د‬‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫راھﺒﺮدھﺎﯾﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺴﯿﺮی‬‫ھﻢ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺳﭙﺮده‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ‬ ‫ﺑﺎد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫اﯾﻨﮑﮫ‬ .‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫ﺳﻮی‬ ‫از‬ ‫ﭼﺸﻤﯽ‬ ‫ﮔﻮﺷﮫ‬ ‫از‬ ‫درﯾﻎ‬ ‫و‬‫از‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫از‬ ‫ھﺮﯾﮏ‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن‬‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫رﺳﺎﻧﮫ‬‫ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ‬‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬‫ﺣﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ھﺎﯾﺸﺎن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬
  2. 2. ‫اﺷﺎره‬‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻢ‬ ‫اﻧﺪﮐﯽ‬‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬‫و‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬‫ﺗﺎﻣﻞ‬.‫اﺳﺖ‬‫ﺳﮭﻢ‬ ‫آﯾﺎ‬10‫از‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫درﺻﺪی‬‫ﻧﺪارد؟‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬‫آﯾﺎ‬‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫زاﺋﯽ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل‬‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬‫اﺻﻮﻻ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﻧﺒﻮده‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ھﻤﮕﺎن‬ ‫ﺗﺎﺋﯿﺪ‬‫ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺸﺎورزی‬ ‫و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬‫از‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداری‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﭘﻮﯾﺎ‬ ‫ﻧﻘﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ‬‫واﻗﻌﺎ‬‫ﺟﺰو‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫ﭼﺮا‬‫ا‬ ‫ﻧﺒﻮده‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫رای‬ ‫ﺳﺒﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ‬‫و‬ ‫ﻧﺪ؟‬‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﻋﻮام‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫ھﻤﻮاره‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ﺷﻌﺎرھﺎی‬ ‫ﭼﺮا‬‫ھﺮ‬ ‫اوﻟﯿﮫ‬ ‫ھﺪف‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫درﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﯿﺮ‬‫و‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫رای‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ‬‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫روﺷﻨﮕﺮی‬‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎﯾﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻋﻮام‬‫ﺗﺮی‬ ‫راھﺒﺮدی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺑﺮای‬‫ﺳﻮی‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮی‬ ‫اﻗﺒﺎل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺣﻮزه‬‫ﻣﺮدم‬‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺮار‬.‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫اﻣﺮوزه‬‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﺑﺮون‬ ‫و‬ ‫درون‬‫ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫در‬
  3. 3. .‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آن‬ ‫ھﺎی‬ ‫زﯾﺮﺑﺨﺶ‬‫اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢ‬ , ‫اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫رﮐﻮد‬, ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺳﻮء‬ , ‫داﺧﻠﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧﻮدﺗﺤﺮﯾﻤﯽ‬ ,‫ﺗﻮﺳ‬ , ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ‬‫ﻧﺎﻣﺘﻮازن‬ ‫ﻌﮫ‬,‫ﺷﺪن‬ ‫ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ‬‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮدی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬... ‫و‬ ‫ای‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬‫اﺷﮑﺎﻻت‬ ‫ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ھﻤﮕﯽ‬‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫و‬‫ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ‬ ‫در‬ ‫اﯾﻦ‬‫ﻃﯽ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﮐﮫ‬8‫در‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﮫ‬ ‫ﻗﻮه‬ ‫راس‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺳﺎل‬‫اﺧﺘﯿﺎر‬‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫ﻋﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‬‫ﺷ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ای‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ‬‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﺪه‬‫ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺮوز‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ‬ ‫اﻟﺬﮐﺮ‬ ‫ﻓﻮق‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻓﺰوده‬ ‫آن‬ ‫وﺳﻌﺖ‬.‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬‫در‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬‫در‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ‬‫ادﻋﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﻣﻌﺎﺑﺮ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺮاه‬ ‫اﺣﺪاث‬‫ﺧﺼ‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺷﮭﺮداری‬‫ھﻤﭽﻨﺎن‬ , ‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫ﻮص‬‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬.‫ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ‬ ‫ھﻮا‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮏ‬‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫دﻋﻮاھﺎی‬‫ﻣﺨﺪوش‬ ‫را‬ ‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫روﻧﺪ‬‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﻮده‬
  4. 4. ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻨﺤﺮف‬ ‫ﺗﻌﻘﻞ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﮔﺬاری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬.‫ﺷﮭﺮی‬ ‫ﺑﺮون‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫در‬‫ﻃﯽ‬ ‫در‬‫ﺗﻮﺳﻌﮫ‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎن‬‫ورود‬ ‫و‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎھﺎ‬‫از‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺳﮭﻢ‬ ‫ﮐﺎھﺶ‬ ‫ﺷﺎھﺪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬‫و‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ .‫اﯾﻢ‬ ‫ﺑﻮره‬ ‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬‫ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺘﺼﺪی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺗﻨﺰل‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه‬‫ﻣﺎدی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺑﺮداری‬ ‫ﺑﮭﺮه‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﻧﺤﻮ‬‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﺘﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻨﺪرج‬ ‫ﻣﻌﻨﻮی‬ ‫و‬‫ﻣ‬‫ﺻﻮرت‬ ‫ﺼﻮب‬‫اﻓﻖ‬ ‫و‬ ‫رھﺎﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ .‫ﻧﮕﯿﺮد‬‫ﺗﻮﺟﮭﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ .‫ﺑﯿﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫روﺷﻨﯽ‬‫اﺧﺘﯿﺎرات‬ ‫ﺳﻠﺐ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬‫اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺠﺎی‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‬‫ﺗﻤﺎﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺧﺮج‬ ‫و‬ ‫دﺧﻞ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬‫ﺑﮫ‬ ‫اش‬ ‫رﺗﺒﮫ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر‬‫دوﻟﺖ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻤﻮده‬ ‫ﺗﻨﺰل‬‫ﺑﯿﻨﯿﻢ‬.‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫ﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﺮھﮫ‬ ‫در‬ ‫رﺳﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻟﺬا‬
  5. 5. ‫از‬ ‫رﻓﺖ‬ ‫ﺑﺮون‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫رﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﯾﺒﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬‫ا‬ ‫ﻻزم‬ ‫و‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫روﯾﮑﺮدی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬‫رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺳﺖ‬‫ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫راھﺒﺮدی‬ ‫ای‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫آﯾﻨﺪه‬ ‫ﺟﻤﮭﻮر‬.‫درآورد‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫اﻧﺪاز‬ ‫ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺳﻨﺪ‬ ‫اھﺪاف‬‫ﺗﺎﻣﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺣﺴﺎس‬ ‫ﻣﻘﻄﻊ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻟﺬا‬‫اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ‬ ‫ﭘﯿﺎم‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬‫ﺗﺸﺪﯾﺪ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﮫ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای‬.‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ‬ ‫ﺻﺮﻓﺎ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬‫را‬‫ﺧﺼﻮص‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬‫ﺑﺪﻧﮫ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ‬ , ‫داﻧﺴﺖ‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ‬‫ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬‫ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه‬‫و‬‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬‫درﺳﺘﯽ‬‫ﺧﻮد‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﮑﺮده‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ‬‫در‬ ‫ﻧﻘﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻤﻞ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫را‬ ‫ﻧﻘﺸﯽ‬ ‫ﻋﻤﻼ‬ ‫و‬‫ﻗﻮﻟﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ , ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ‬ ‫ﻻﯾﻖ‬ ‫ﻓﺮدی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬‫اﻣ‬ ‫ﺣﺮﻣﺖ‬‫ﻧﮕﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﯽ‬ ‫اﺑﺘﺪا‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺎﻣﺰاده‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﺒﻮده‬ ‫اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬.20/03/1392

×