Metgeltseen

577 views
482 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metgeltseen

  1. 1. МэтгэлцээнÇîðèëãî: Ñóðàã äàä àñóóäëûãîëîí òàëààñ íü õàðæ, òîäîðõîéñýäâýýð óíøèæ, ñóäàëãàà õèéæ,ëîãèãòîé ñýòãýæ, ººðèéí áîäîëñàíààã îéëãîìæòîé, öýãöòýéèëýðõèéëæ áóñäûã õ¿íäýòãýíõàìòðàí àæèëëàõ àðãà áàðèëäñóðàëöàõ
  2. 2. Ìýòãýëöýýíèé ÷àäâàðóóä Унших чадвар Бичих чадвар Сонсох чадварЯрих чадварСэтгэн бодох чадва
  3. 3. Ìýòãýëöýýíèé çàð ìóóä1.Ìýòãýëçàõ øèéäýë íü íîòëîã , íÿöààã 2 òàëä 50:50 õóâèéí áîëîìæ îëãîñîí áàéíà.2. Ñóðàëöàõûí òóëä ìàðãàõ /Ñóðàëöàõ íü èë¿¿ óõàë/3. Øóäðàãà áàéõ4. ªðñºëäºã ºº õ¿íäýòãýõ.
  4. 4. Ìýòãýëöýýíèé á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿ä1. Øèéäýë: ìýòãýëöýõèéí òóëä ÿìàð íýã ñýäýâ õýðýãòýé. ¿¿íèéãáèä øèéäëýýð èëýðõèéëæ áàéãàà þì.2. Íîòëîõ òàë: äýâø¿¿ëñýí øèéäëèéã çºâ áîëîõûã áàòëàõ ¿¿ðýãòýé.3. Íÿöààõ òàë: øèéäýë áîëîí íîòëîã òàëûí ãàðãàæ áóé íîòîëãîîíóóäíü ÿìàð ó èðààñ áóðóó áîëîõûã ø¿¿ã èäýä áàòëàí õàðóóëæíÿöààëò õèéõ ¿¿ðýãòýé.4. Íîòîëãîî: ÿìàðâàà íýã àñóóäëàà𠺺ðèéí äýâø¿¿ëæ áàéãàà ñàíààáîäëûã ø¿¿ã èäýä îéëãóóëàõûí òóëä íîòîëãîîíóóäûã /àðãóìåíò/ãàðãàõ ¸ñòîé.5. Äýìæëýã: äýâø¿¿ëæ áóé íîòîëãîîíóóäàà áîäèòîé òîî áàðèìòæèøýýãýýð áàÿæóóëæ ¿íýìøèëòýé áîëãîõ.6. Ø¿¿ã èéí øèéäâýð: ø¿¿ã íü 2 òàëûí íîòîëãîíóóäûã íýã á¿ð ëýíñîíñîæ òýìäýãëýí õºòºëñíèé ¿íäñýí äýýð àëü áàã øèéäýëòýé èë¿¿óÿëäààòàé ¿íýí çºâ íîòîëãîî ãàðãàñíûã õàðãàçàí òîäîðõîéëæø¿¿ã èéí õóóäñàí äýýð òýìäýãëíý.
  5. 5. Мэтгэлцээний илтгэлийн дараалал 1.Нотлогч 3 минут 2.Няцаагч 3 минут 3.Нотлогч 1 минут 4.Няцаагч 2 минут 5.Нотлогч 1 минут 6.Шүүгчийн шийдвэр
  6. 6. Мэтгэлцээний шийдэл буюу сэдэв “Хөвгүүд, охид сургуульдсуралцах ёстой болохоос ажиллах ёсгүй”

×