8 r angi

1,072 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8 r angi

 1. 1. Ìýäëýãýý øàëãààðàé! <ul><li>1.Óðãàìëûí ºãñºõ ã¿éäëýýð ÿìàð áîäèñ äàìæäàã âý?
 2. 2. À.Óñ,ýðäýñ äàâñ á.óóðàã â. Í¿¿ðñ óñ
 3. 3. 2.Íàâ÷íû õàëüñ ÿìàð ýäýýñ òîãòîõ âý?
 4. 4. À.Äàìæóóëàõ á.Òóëãóóð â.Á¿ðõ¿¿ë
 5. 5. 3.Ìîäíû ãîë ÿìàð ¿¿ðýãòýé âý?
 6. 6. À.ͺºöëºõ á.äàìæóóëàõ â. Õàìãààëàõ
 7. 7. 4.Íàâ÷íû àìñàð ÿìàð ¿åä íýýëòòýé áàéäàã âý?
 8. 8. À.Õàëóóí á.Áîðîîòîé â.Õàðàíõóé
 9. 9. 5.Óðãàìëûí ¿ðæëèéí ýðõòýí àëü íü þý?
 10. 10. À.¯íäýñ á.Èø,íàâ÷ â.Öýöýã </li></ul>
 11. 11. C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsuzuulenUntitled-14.jpg
 12. 12. Óðãàìëûí ýðõòýí Óðãàë ýðõòýí ¯ ðæëèéí ýðõòýí ¯íäýñ,èø,íàâ÷ Öýöýã ¯ðæëèéí ýðõòýí Øàäàð ýðõòýí Öîìîðëèã Äýëáý Òîîñîâ÷ Àìñàð Øèëáý Äîõèóð ¯ðèéí îðîí Áàãàíà ¯ðýâ÷
 13. 13. Õè÷ýýëèéí ñýäýâ <ul><li>Öýöýãò óðãàìàëä
 14. 14. ¿ð òîãòîõ </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Öýöýãò óðãàìëûí ¿ð òîãòîõ ¿çýãäëèéã ñóäàëæ ìýäýõ </li></ul>Çîðèëãî
 16. 16. <ul><li>1.Öýöýã ÿìàð ¿¿ðýãòýé ýðõòýí áîëîõûã ìýäýõ
 17. 17. 2.Öýöýãò óðãàìàëä ¿ð æèìñ õýðõýí áèé áîëäãèéã ìýäýõ
 18. 18. 3.Õîñîëñîí ¿ð òîãòîëò ãýæ þó áîëîõûã òàéëáàðëàæ ÷àääàã áîëîõ
 19. 19. 4.Óðãàë ýðõòíýýð öýöýã ¿ðñë¿¿ëýõ àðãàä ñóðàëöàõ </li></ul>Çîðèëò
 20. 20. Öýöýãò óðãàìàëä ¿ð òîãòîõ C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulenur togtolt.jpg
 21. 21. Äàðààõ óðãàìëûí îíöëîãèéã íýðëý savoy_cabbage2 Grains strawberries-271 kiwi
 22. 22. Äàðààõ ïðîöåññûã çºâ äàðààëàëä îðóóë C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulen1.jpg C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulen2.jpg C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulen3.jpg C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulen4.jpg C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsuzuulen5.jpg 1 2 3 4 5
 23. 23. ¯íýëãýý
 24. 24. Ãýðèéí äààëãàâàð <ul><li>1.31-ð õóóäàñ 1-4ð àñóóëò,
 25. 25. 1-3ð òåñò
 26. 26. 2.32-ð õóóäàñ 6-7ð àñóóëò </li></ul>
 27. 27. Àíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëàà! D:ZURAGFlowerFLOWER~4.JPG

×