111 ปี กรมชลประทานชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
ก้าวย่างที่สําคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นปีที่กรมชลประทานครบรอบ ๑๑๑ ปี คือการประกาศที่จะเป็นองค์กรนํา ด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า...
เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกล...
ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้างวิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดําเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ไฮเด ...
ผลงานของกรมคลองในยุคเริ่มต้น นอกจากแนวคิดของนายเย โฮมัน วันเดอร์ไฮเด ที่เสนอรายงานให้สร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่(The Greater...
• เขื่อนพระราม 6 ที่ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดําริว่าหน้าที่ของกรมทดนํ้า มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดนํ้าเพ...
ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดําริอันเป็นประ...
• เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
• อ่างเก็บนํ้าเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประตูระบายนํ้าธรณิศนฤมิต จ.นครพนม
โครงการประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช
โครงการเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก
โครงการอุโมงค์ส่งนํ้าลําพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.กาฬสินธุ์
เพื่อแสดงผลงานและความภาคภูมิใจในการรับใช้แผ่นดิน ซึ่งจะเป็นการนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จในการจัดหา และการพัฒนาแหล่ง...
ภารกิจด้านการส่งนํ้าและบํารุงรักษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรนํ้าการส่งนํ้า การระบายนํ้า และการใช้นํ้าเพื่อให้เกิ...
ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของนํ้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการพัฒนาแหล่งนํ้าให้สามารถใช้ประโยชน์ไ...
ภารกิจด้านการป้ องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า มีหน้าที่ควบคุมปริมาณนํ้าให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภครวม...
เป็นการนําเสนอนวัตกรรมชลประทาน ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีก่อสร้างการบริหารจัดการนํ้าและวิชาการ เพื่อให้งาน...
นําเสนอผลงาน เครื่องวัดกระแสนํ้าในคลองชลประทานโดยทุ่นวัดแรงเฉือนการไหลสําหรับกลุ่มผู้ใช้นําชลประทาน
นําเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในงานชลประทาน
นําเสนอผลงาน เครื่องเตือนภัยทางนํ้ากึ่งอัตโนมัติ(เพชรพยากรณ์)
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU

819 views
554 views

Published on

สรุปข้อมูลการศึกษาดูงาน งานครบรอบ 111 ปี กรมชลประทาน กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปข้อมูลการศึกษาดูงานเพื่อการนำเสนอ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ WE KU

 1. 1. 111 ปี กรมชลประทานชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
 2. 2. ก้าวย่างที่สําคัญในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นปีที่กรมชลประทานครบรอบ ๑๑๑ ปี คือการประกาศที่จะเป็นองค์กรนํา ด้านการพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการโดยจะให้มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มมากขึ้นติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก ซึ่งจะมีการพัฒนาแหล่งนํ้าและการเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้า ให้เกิดความสมดุลและบริหารจัดการนํ้าอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าและกระบวนการบริหารจัดการนํ้า เพื่อลดกระแสความขัดแย้งในสังคม ภายไต้แนวคิดที่ว่า
 3. 3. เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจํานวนมาก ดําเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม SiamCanals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาติ เมื่อ พ.ศ.2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดําเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปีโครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่นํ้านครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายนํ้าสําหรับ ควบคุมการเก็บกักนํ้าเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางนํ้าตลอดทั้งปี
 4. 4. ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้างวิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดําเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง"กรมคลอง" และทรงแต่งตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็น เพื่อทําหน้าที่ดูแลทํานุบํารุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน
 5. 5. ผลงานของกรมคลองในยุคเริ่มต้น นอกจากแนวคิดของนายเย โฮมัน วันเดอร์ไฮเด ที่เสนอรายงานให้สร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่(The GreaterChao Phraya Project) หรือที่เรียกกันในเวลานั้นว่า ขึ้นเพื่อช่วยเหลือการทํานาในบริเวณทุ่งราบภาคกลางให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสมํ่าเสมอไม่ผันแปรไปตามความวิปริตของลมฟ้ าอากาศในแต่ละปีแล้ว ยังเป็นผู้เสนอให้ขุดคลองสําหรับเป็นทางนํ้าจืดลงมาจนถึงพระนครแล้วนํานํ้าจากคลองนั้นมาใช้ก็คือในปัจจุบันนั่นเอง โดยมีคลองที่สําคัญได้แก่ คลองเปรมประชากรคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เป็นต้น
 6. 6. • เขื่อนพระราม 6 ที่ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. 7. จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดําริว่าหน้าที่ของกรมทดนํ้า มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดนํ้าเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดนํ้าปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดนํ้า รวมทั้งการส่ง นํ้าตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบนํ้าเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก เป็น เมื่อวันที่ 21มีนาคม 2476 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดนํ้า การส่งนํ้าและการสูบนํ้าช่วยเหลือพื้ นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึงโดยมีดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมชลประทานเป็นคนแรก พร้อมทั้งย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ บริเวณถนนสามเสนจนถึงปัจจุบัน ...
 8. 8. ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดําริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งนํ้ามาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บนํ้าเขาเต่า ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า อันเนื่องมาจากพระราชดําริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของ
 9. 9. • เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
 10. 10. • อ่างเก็บนํ้าเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 11. 11. ประตูระบายนํ้าธรณิศนฤมิต จ.นครพนม
 12. 12. โครงการประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช
 13. 13. โครงการเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก
 14. 14. โครงการอุโมงค์ส่งนํ้าลําพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.กาฬสินธุ์
 15. 15. เพื่อแสดงผลงานและความภาคภูมิใจในการรับใช้แผ่นดิน ซึ่งจะเป็นการนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จในการจัดหา และการพัฒนาแหล่งนํ้าด้วยจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิวัฒนาการงานชลประทานของประเทศไทยตั้งแต่กรมคลองเมื่อ 111 ปีที่ผ่านมา จวบจนถึงปัจจุบันหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ภารกิจโครงการชลประทานได้ 3 ด้าน ดังนี้
 16. 16. ภารกิจด้านการส่งนํ้าและบํารุงรักษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรนํ้าการส่งนํ้า การระบายนํ้า และการใช้นํ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทานให้สามารถใช้การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 17. 17. ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของนํ้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการพัฒนาแหล่งนํ้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีภารกิจวางโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าในลุ่มนํ้าต่างๆทั่วประเทศ และวางระบบการส่งนํ้า การใช้นํ้าให้มีประสิทธิภาพ
 18. 18. ภารกิจด้านการป้ องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า มีหน้าที่ควบคุมปริมาณนํ้าให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภครวมไปถึงใช้ในการด้านเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนไทย และป้ องกันไม่ให้เกิดนํ้าท่วม นํ้าแล้ง อันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประเทศชาติ
 19. 19. เป็นการนําเสนอนวัตกรรมชลประทาน ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีก่อสร้างการบริหารจัดการนํ้าและวิชาการ เพื่อให้งานชลประทานของไทยมีความทันสมัย รวมทั้งจะมีการนําเสนอผลงานจัดการความรู้ของหน่วยงานชลประทานเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมต่าง ๆของหน่วยงานภายในกรมชลประทาน อาทิเช่นสํานักชลประทานที่ 1 – 17 กองพัสดุ กองแผนงาน สํานักบริหารโครงการ สํานักวิจัยและพัฒนา สํานักเครื่องจักรกล เป็นต้น
 20. 20. นําเสนอผลงาน เครื่องวัดกระแสนํ้าในคลองชลประทานโดยทุ่นวัดแรงเฉือนการไหลสําหรับกลุ่มผู้ใช้นําชลประทาน
 21. 21. นําเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในงานชลประทาน
 22. 22. นําเสนอผลงาน เครื่องเตือนภัยทางนํ้ากึ่งอัตโนมัติ(เพชรพยากรณ์)

×