รายงานการทดลอง                เรื่ อง     GRAIN SIZE ANALYSIS               เสนอ    ...
COARSE SIEVE ANALYSIS DATA SHEETPROJECT      Grain Size Analysis   OPERATOR Surawut Nimtim DATE 27 Nov 2012SAMPLE...
HYDROMETER ANALYSIS DATA SHEETPROJECT      Grain Size Analysis   OPERATOR Surawut Nimtim DATE 27 Nov 2012SAMPLE N...
FINE SIEVE ANALYSIS DATA SHEETPROJECT                      OPERATOR          DATESAMPLE NO....
GRAVEL            SANDUNIFIED     COBBLES                                 ...
วเิ คราะห์ ผลการทดลองSieve Analysis         - เปอร์เซ็นต์ของดินที่คางบนตระแกรง (Sieve No.3/4)           ...
จําแนกดินระบบ Unified Soil Classification        - Cu =  𝐷60            𝐷10              ...
Sieve analysis and hydrometer analysis
Sieve analysis and hydrometer analysis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sieve analysis and hydrometer analysis

839 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sieve analysis and hydrometer analysis

 1. 1. รายงานการทดลอง เรื่ อง GRAIN SIZE ANALYSIS เสนอ ผศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ จดทาโดย ั ํ นาย สุ รวุฒิ นิ่มทิม 5310501355 E21รายงานน้ ีเป็นส่วนหน่ ึงของวชา Soil Mechanic Laboratory (01203353) ิ ภาคปลาย ปี การศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทยาเขตบางเขน ิ
 2. 2. COARSE SIEVE ANALYSIS DATA SHEETPROJECT Grain Size Analysis OPERATOR Surawut Nimtim DATE 27 Nov 2012SAMPLE NO. 3 SOIL DISCRIPTION clay soilTOTAL WEIGTH OF AIR DRY SOIL 1000.00 (gm) CUMULATIVE SIEVE Wt. OF COMULATIVE PERCENT SIVE NO. OPENING SOIL PERCENT FINER (mm) RETAINED RETAINED (gm) 3 76.1 2½ 64.0 2 50.8 1½ 38.1 1 25.4 ¾ 19.0 62.71 6.28 93.72 ½ 12.7 3/8 9.51 197.33 19.77 80.23 4 4.76 362.76 36.34 63.66 10 2.00 544.33 54.52 45.48 20 0.84 722.34 72.36 27.64 40 0.42 819.52 82.04 17.91 60 0.25 908.77 91.03 8.97 140 0.105 937.20 93.88 6.12 200 0.074 958.68 96.03 3.97 PAN 0.000 998.33 100.00 0.00
 3. 3. HYDROMETER ANALYSIS DATA SHEETPROJECT Grain Size Analysis OPERATOR Surawut Nimtim DATE 27 Nov 2012SAMPLE NO. 3 SOIL DISCRIPTION clay soilTOTAL WEIGTH OF SOIL 48.73 (gm) Elapsed Original Corr. Eff. Particle Comp Time Temp Hyd. Rdg. P Depth Diameter PercentClock Hyd. K t °C Rdg. R % L D Finer Corr. min g/l % cm mm8.49 Zero 2 27.5 41 2.75 38.52 76.92 9.60 0.01215 0.027 3.05 4 27.5 36 2.75 33.25 66.87 10.40 0.01215 0.020 2.66 8 27.5 33 2.75 30.25 60.84 10.90 0.01215 0.014 2.42 15 27.5 32 2.75 29.25 58.82 11.10 0.01215 0.010 2.34 30 27.0 30 2.90 27.10 54.50 11.40 0.01221 0.007 2.16 60 27.0 26 2.90 23.10 46.46 12.00 0.01221 0.005 1.85 120 27.0 22 2.90 19.10 38.91 12.70 0.01221 0.004 1.53 180 27.0 20 2.90 17.10 34.39 13.00 0.01221 0.003 1.37 210 27.0 18 2.90 15.10 30.37 13.30 0.01221 0.003 1.218.49 1440 27.0 13 3.20 9.80 19.71 14.20 0.01235 0.001 0.788.49 2880 27.0 12 2.90 9.10 18.30 14.30 0.01221 0.001 0.73
 4. 4. FINE SIEVE ANALYSIS DATA SHEETPROJECT OPERATOR DATESAMPLE NO. SOIL DISCRIPTIONWEIGTH OF SOIL SIEVED (gm)TOTAL WEIGTH OF SOIL (at the beginning of hydrometer test) (gm) Cumulative Sieve Wt. of Cumulative Sieve Percent Opening Soil Percent No. Finer mm Retained Retained (gm) 10 2.00 20 0.84 40 0.42 60 0.25 140 0.105 200 0.074 Pan
 5. 5. GRAVEL SANDUNIFIED COBBLES SILT OR CLAY COARSE FINE COARSE MEDIUM FINE SAND SILT MIT GRAVEL CLAY COARSE MEDIUM FINE COARSE MEDIUM FINESieve Operating(mm.) Percent Finer (%) Sieve Operating(mm.) Percent Finer (%) Sieve Operating(mm.) Percent Finer (%) 19.00 93.72 0.105 6.12 0.005 1.85 9.15 80.23 0.074 3.97 0.004 1.53 4.76 63.66 0.027 3.05 0.003 1.37 2.00 45.48 0.020 2.66 0.003 1.21 0.84 27.64 0.014 2.42 0.001 0.78 0.42 17.91 0.010 2.34 0.001 0.73 0.25 8.97 0.007 2.16
 6. 6. วเิ คราะห์ ผลการทดลองSieve Analysis - เปอร์เซ็นต์ของดินที่คางบนตระแกรง (Sieve No.3/4) ้ = × 100 นํ้าหนักดินแห้งในตระแกรง นํ้าหนักดินทั้งหมด = × 100 62.71 998.33 = 6.28 % - เปอร์เซ็นต์การค้างสะสม = ผลบวกสะสมของเปอร์เซ็นต์ของดินที่คางบนตระแกรงที่หยาบกว่า ้ = 6.28 % ์ ่ - เปอร์เซ็นตของดินที่ผานตระแกรง (% Finer) = 100 – เปอร์เซ็นต์คางสะสม ้ % Finer (Sieve No.3/4) = 100 – 6.28 = 93.72 %Hydrometer - ขนาดของเมดดิน (D) = 𝐾� 𝐿 𝑡 ็ = 0.01215�9.6 2 = 0.027 ็ ่ - เปอร์เซ็นตของดินที่มีขนาดเลกกวา (%Finer) ์ % F = %P = (%Finer No. 200) 76.92×3.97 100 %F (D=0.027) = = 3.05%
 7. 7. จําแนกดินระบบ Unified Soil Classification - Cu = 𝐷60 𝐷10 = 4.0 0.3 = 13.33 - Cc = DD30 = 12 = 0.833 2 D 10 60 0.3×4สรุปผลการทดลอง ่ จากผลการทดสอบดินตัวอย่างสรุ ปได้วา - ดินตัวอย่างผ่านตระแกรง เบอร์ 200 มี 3.97% - ดินตัวอย่างผ่านตระแกรง เบอร์ 4 มี 63.66% - ค่า Cc ของดิน เท่ากับ 0.83 ค่า PI เท่ากับ 11.51 - ค่า Cu ของดิน เท่ากับ 13.33 ค่า LL เท่ากับ 35.90 จากผลการทดสอบดินตั้งแต่การทดสอบแรก สามารถจําแนกดินได้ตามระบบดังต่อไปนี้ ั ู่ - จาแนกดินโดยใชเ้ กณฑ์ USCS ดินน้ ีจดอยในประเภท SP ํ ั ู่ - จาแนกดินโดยใชเ้ กณฑ์ AASHTO ดินน้ ีจดอยในประเภท A-2-6 ํวิจารณ์ ผลการทดลอง - ในการทดสอบ Sieve Analysis ตระแกรงมีอายุการใช้งานมานาน และมีการชํารุ ด(ขาด) ทําให้ ้ ่ปริ มาณดินที่คางอยูบนตระแกรงอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ่ - การทอสอบอาจะมีความคลาดเคลื่อนจากนํ้าหนักของดินที่ติดค้างอยูในอุปกรณ์ เครื่ องมือการทดสอบ - ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการจับเวลาของการทดสอบ Hydrometer เพราะ ไม่สามารถมาอ่านค่าไดตลอดเวลา และมีเลือกใช้ Hydrometer ไม่ถูกชนิด ทําให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน ต้องมีการปรับแก้ค่า ้

×