ไฟฟ้าพลังงานน้ำ Present

1,487 views

Published on

บรรยาย การเพิ่มมูลค่าน้ำ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ไฟฟ้าพลังงานน้ำ Present

 1. 1. http://www.eppo.go.th/power/power2554.pdf
 2. 2. จากการประมาณการสํารวจพลังงานสํารองอันเปนเชื้อเพลิง หลักที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาของโลกในปจจุบัน พบวา ทรั พ ยากรประเภทถ า นหิ น ยั ง มี ใ ห ใ ช ไ ด อี ก 220 ป ก า ซ ธรรมชาติยังเหลือเพียง 62 ปและอีกไมถึง 40 ป น้ํามันจะไม มีเหลือใหใชอีกแลว
 3. 3. แหล่ง พลังงานไฟฟ้ า (GWh) สัดส่วน (%) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,942.24 74.54 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน 24.04 0.26 จากประเทศลาว 2,346.76 25.20 รวม 9,313.04 100.00 http://www.yp.co.th/2010-10-03-06-35-34/88--hydroelectricity.html
 4. 4. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขื่อนขุนดานปราการชล ตําบล หินตั้งอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อบรรเทาความทุกขยากที่เกิดกับประชาชนชาว นครนายก และจังหวัดใกลเคียง เนื่องจากพื้นที่นี้อยูในลุมแมน้ํานครนายกซึ่งเปนลุม แมน้ําขนาดใหญ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งอําเภอเมือง อําเภอบานนา อําเภอปากพลี ไป จนถึงอําเภอองครักษ เปนที่ราบที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนน แตระดับน้ําใตดินมีการลด ระดับหรือพื้นที่ลาดเทคอนขางมากทําใหน้ําไหลบารุนแรง ในฤดูฝนเกิดปญหาน้ําทวม สวนในฤดูแลงกลับเกิดปญหาขาดแคลนน้ํา
 5. 5. http://pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2009/sitegroup1/data2.html
 6. 6. ไมเพียงเขื่อนขุนดานปราการชลจะเปนเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มี ความยาวที่สุดในโลกที่มีความยาวรวม 2,593 เมตร ความสูง 93 เมตร และมีความจุ 224 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อการใชน้ํา ใหเกิดประโยชนสูงสุดเทานั้น น้ําที่กักเก็บในที่เขื่อนประมาณ รอยละ 80 หากปลอยออกจากทายเขื่อนเพื่อปนกังหันไฟฟา ผลิตเปนกระแสไฟฟา จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาเขาสูระบบ ได 10 เมกะวัตต
 7. 7. In Take
 8. 8. Generator : Turbine
 9. 9. River Outlet
 10. 10. River Outlet
 11. 11. หากเปรียบเทียบความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดของ ประเทศไทย ที่มความ ี ต้ องการใช้ มากถึงสองหมื่นกว่าเมกะวัตต์ในแต่ละวัน ระหว่าง ศักยภาพในการผลิตกระแส ไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานนํา เขื่อนขุนด่านปราการ ้ ชล เทียบได้ เพียงหนึ่ง เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้ าพลังนําทั้งหมด ้
 12. 12. เพียงหนึ่งเปอรเซ็นตของไฟฟาพลังน้ําที่ไดจากโครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อาจเป น เพี ย งหนึ่ ง ในร อ ยของการพั ฒนาโครงการพลั ง งานสี เ ขี ย ว แต โ ครงการ ดังกลาวนี้จะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาโครงการทีสามารถทําใหมนุษยสามารถอยู ่ รวมกับโลกดวยการพึ่งพาอาศัยกันและกันอยางยั่งยืน

×