Iijs 2014 marketing

242 views

Published on

IIJS Stall Low Budget Digital Marketing

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iijs 2014 marketing

  1. 1. લે઩ાયીશ્રી , ફાફત : આઈ આઈ જે એવ (મુંફઈ) જલેરયી એક્ઝીફીળન સ્ટોરના ભાર્કેટટંગ ર્કે પ્રભોળન અંગે ઓનરાઈન ડીજીટર ઓં઱ખાણ અત્માયે અનનલામય થઇ ગઈ છે. જો તભે ઓનરાઈન નટશ શોલ તો વ્મા઩ાય ની ઩ધ્ધનત અધૂયી છે. ભાટે જ એર્ક નલી વનલિવ ચાલુ ર્કયી છે.જેભાં ઓનરાઈન ને રગતી ફધી જ વેલાઓ ઉ઩રભ્ધ યશળે ઩ટયચમ :ઓનરાઈનટ્રેડપ્રોટપટ (ર્કોભોટડટી અને જલેરવ ઇન્પોભેળન પ્રોલાઈડય) એર્ક વનલિવ પ્રોલાઈડય વંસ્થા છે. ર્કે જેભાં જલેરયી ભાર્કેટ ભાટે ઓનરાઈન ભાર્કેટટંગ ની વનલિવીવ ઩ૂયી ઩ાડે છે.  ફલ્ર્ક SMS અને Email ને રગતી વેલાઓ (લેફવાઈટ –www.sendsmart.in )  વોળીમર ભીટડમા ભાર્કેટટંગ ને રગતી વેલાઓ (લેફવાઈટ –www.e-website.in)  લેફવાઈટ ર્કે જલેરયી પ્રોડક્ટ ર્કે એક્ઝીફીળન સ્ટોરના ભાર્કેટટંગ ને રગતી વેલાઓ  જલેરવય ર્કે જલેરયી ને રગતા ડેટાફેઝ ઩ય ભાર્કેટટંગ ને રગતા ફલ્ર્ક SMS અને ઈભેર(Email) ને રગતી વેલાઓ - (લેફવાઈટ –www.jewelsms.in ) A. ફલ્ર્ક SMS (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૨૫૦૦ રૂન઩મા) તભાયા ડેટાફેઝ ઩ય ફલ્ર્ક SMS ર્કયલા અંગે :  પર્કત ૦.૫૦ ઩ૈવા ભાં એર્ક SMS નભનનભભ ૫૦૦૦ SMS ખયીદલાના યશેળે. (ટોટર ૨૫૦૦ રૂન઩મા)  વેન્ડય આઈડી (છ અક્ષય) વાથે અને લેલરટડટી એર્ક લ઴ની યશળે  જેભાં DND નંફય ઩ય નટશ જામ  પ્રભોળનર ભાટે પોભ બયીને આ઩લાનું યશેળે.  વયર્કાયીતંત્ર ના ર્કામદા મુજફ ટેમ્પરેટ અગાઉથી એપ્રુલર રેલાનું યશળે.  ૫૦૦ રૂન઩મા વોફ્ટલેય યજીસ્ટ્રેળનના - SMS ની એર્ક લ઴ય ની લેલરટડટી વાથે. B. ફલ્ર્ક SMS (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૨૦૦૦૦ રૂન઩મા) અભાયા ડેટાફેઝ ઩ય ફલ્ર્ક SMS ર્કયલા અંગે :  ગુજયાતના ળશેય ર્કે ગાભના ડેટાફેઝ ઩ય રગબગ ૫૦૦૦ ભોફાઇર નંફય એર્ક SMS પર્કત ૧.૦૦ રૂન઩મા ભાં નભનનભભ ૨૦૦૦૦ SMS ખયીદલાના યશેળે. (ટોટર ૨૦૦૦૦ રૂન઩મા ચાય લાય જ – જુરાઈ ૭ / ૧૦ / ૧૪ / ૧૬ ) શોરભાર્કય નો ડેટાફેઝ, એવોવીએળન નો ડેટાફેઝ, જલેરયી ળો ર્કે એક્ઝીફીળનો ડેટાફેઝ, ળશેય ર્કે ગાભ મુજફ નો ડેટાફેઝ...લગેયે
  2. 2. A. ફલ્ર્ક Email (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૫૦૦૦ રૂન઩મા) અશી વેમ્઩ર મુજફ ઇભેર ભાર્કેટટંગ  બાયતબયના જલેરવય ના ડેટાફેઝ ના ઇભેર ઩ય રગબગ ૧૦૦૦૦ ઇભેર અડ્રેવ ઩ય ૨૫૦૦ રૂન઩મા (એર્ક ઇભેર અડ્રેવ પર્કત ૦.૨૫ ઩ૈવાભાં નભનનભભ ૧૦૦૦૦ ઇભેર અડ્રેવ ખયીદલાના યશેળે.) ૨૫૦૦ રૂન઩મા (1500 Software + Rs 1000 ડીઝાઇન અને ઩ોસ્ટંગના) (પક્ત ચાય લખત જ ઇભેર ર્કયીશું)
  3. 3. A. વોળીમર ભીટડમા ભાર્કેટટંગ (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૫૦૦૦ રૂન઩મા) શું તભને ખફય છે ર્કે પેવબુર્ક ઩ય તભાયા જલેરવયના નાભ ની ભાટશતી મૂર્કી ને જાશેય જનતા જોઈ ળર્કે અને તેને જોલે અને લેચાણભાં લધાયો ર્કયી ળર્કામ છે. તભાયા જલેરવય ર્કે જેલરયી ના લે઩ાય ના નાભ નું વોળીમર ભીટડમાભાં ગ્રાટપક્વ વાથે ૨૦ દીલવ અ઩ડેટ ર્કયલા નો ર્કોન્ટ્રાક્ટ ર્કયાલો જેભ ર્કે પેળબુર્ક,ટલીટય,રીનર્કડ ઇન,ગૂગર પ્રવ,ફ્રીર્કય,઩ીન્ત્રએસ્ત,......લગેયે  પેવબૂર્ક ઩ેજ ને ભલ્ટીભીટડમા ડીઝાઇન વાથે અ઩ડેટ ર્કયલાના (જેભાં ગુગરભાં-વચય એંનજીન ઓ઩ટેભાંઈઝય વાથે)  જેભાં ઇલેન્ટ ને શાઈરાઈટ ર્કયવું  ટાયગેટ લે઩ાયી ગ્રુ઩ ર્કે લે઩ાયી એર્કાઉન્ટને ર્કયવું  ભલ્ટી ર્કરય ની ડીઝાઇન લાયા ગ્રાટપક્વ લાયી ૪ ઈભેજ થી શાઈરાઈટ ર્કયવું A. લેફવાઈટ (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૫૦૦૦ રૂન઩મા) તભાયી લેફવાઈટ નથી...? જો તભે https://www.yourcompany.com ફનલા ભાગો છો..? ડોભીન (Domian) પક્ત ૧૦૦૦ રૂન઩મા લાન઴િર્ક અને શોસ્ટંગ (Hosting)ના પક્ત ૨૦૦૦ રૂન઩મા લાન઴િર્ક , લેફવાઈટ ફનાલલાનો પક્ત એર્ક લાય નો ખચય ૨૦૦૦ રૂન઩મા – ટોટર : ૫૦૦૦ રૂન઩માભાં (લેફવાઈટ ફનતા લીવ ટદલવ રાગળે) લધુ ભાટશતી ભાટે ૯૮૨૪૦ ૫૩૫૪૧ નલ઩ુરબાઇ વોની નો વં઩ર્કૅ ર્કયલો. ખાવ નોધ : તાયીખ ઩શેરી જુરાઈ થી એર્કલીવ જુરાઈ સુધીનુ જ ભાર્કેટટંગ ઩ેર્કેજ યશેળે

×