Iijs 2014 marketing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Iijs 2014 marketing

on

 • 256 views

IIJS Stall Low Budget Digital Marketing

IIJS Stall Low Budget Digital Marketing

Statistics

Views

Total Views
256
Views on SlideShare
253
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 3

http://www.slideee.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Iijs 2014 marketing Iijs 2014 marketing Document Transcript

 • લે઩ાયીશ્રી , ફાફત : આઈ આઈ જે એવ (મુંફઈ) જલેરયી એક્ઝીફીળન સ્ટોરના ભાર્કેટટંગ ર્કે પ્રભોળન અંગે ઓનરાઈન ડીજીટર ઓં઱ખાણ અત્માયે અનનલામય થઇ ગઈ છે. જો તભે ઓનરાઈન નટશ શોલ તો વ્મા઩ાય ની ઩ધ્ધનત અધૂયી છે. ભાટે જ એર્ક નલી વનલિવ ચાલુ ર્કયી છે.જેભાં ઓનરાઈન ને રગતી ફધી જ વેલાઓ ઉ઩રભ્ધ યશળે ઩ટયચમ :ઓનરાઈનટ્રેડપ્રોટપટ (ર્કોભોટડટી અને જલેરવ ઇન્પોભેળન પ્રોલાઈડય) એર્ક વનલિવ પ્રોલાઈડય વંસ્થા છે. ર્કે જેભાં જલેરયી ભાર્કેટ ભાટે ઓનરાઈન ભાર્કેટટંગ ની વનલિવીવ ઩ૂયી ઩ાડે છે.  ફલ્ર્ક SMS અને Email ને રગતી વેલાઓ (લેફવાઈટ –www.sendsmart.in )  વોળીમર ભીટડમા ભાર્કેટટંગ ને રગતી વેલાઓ (લેફવાઈટ –www.e-website.in)  લેફવાઈટ ર્કે જલેરયી પ્રોડક્ટ ર્કે એક્ઝીફીળન સ્ટોરના ભાર્કેટટંગ ને રગતી વેલાઓ  જલેરવય ર્કે જલેરયી ને રગતા ડેટાફેઝ ઩ય ભાર્કેટટંગ ને રગતા ફલ્ર્ક SMS અને ઈભેર(Email) ને રગતી વેલાઓ - (લેફવાઈટ –www.jewelsms.in ) A. ફલ્ર્ક SMS (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૨૫૦૦ રૂન઩મા) તભાયા ડેટાફેઝ ઩ય ફલ્ર્ક SMS ર્કયલા અંગે :  પર્કત ૦.૫૦ ઩ૈવા ભાં એર્ક SMS નભનનભભ ૫૦૦૦ SMS ખયીદલાના યશેળે. (ટોટર ૨૫૦૦ રૂન઩મા)  વેન્ડય આઈડી (છ અક્ષય) વાથે અને લેલરટડટી એર્ક લ઴ની યશળે  જેભાં DND નંફય ઩ય નટશ જામ  પ્રભોળનર ભાટે પોભ બયીને આ઩લાનું યશેળે.  વયર્કાયીતંત્ર ના ર્કામદા મુજફ ટેમ્પરેટ અગાઉથી એપ્રુલર રેલાનું યશળે.  ૫૦૦ રૂન઩મા વોફ્ટલેય યજીસ્ટ્રેળનના - SMS ની એર્ક લ઴ય ની લેલરટડટી વાથે. B. ફલ્ર્ક SMS (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૨૦૦૦૦ રૂન઩મા) અભાયા ડેટાફેઝ ઩ય ફલ્ર્ક SMS ર્કયલા અંગે :  ગુજયાતના ળશેય ર્કે ગાભના ડેટાફેઝ ઩ય રગબગ ૫૦૦૦ ભોફાઇર નંફય એર્ક SMS પર્કત ૧.૦૦ રૂન઩મા ભાં નભનનભભ ૨૦૦૦૦ SMS ખયીદલાના યશેળે. (ટોટર ૨૦૦૦૦ રૂન઩મા ચાય લાય જ – જુરાઈ ૭ / ૧૦ / ૧૪ / ૧૬ ) શોરભાર્કય નો ડેટાફેઝ, એવોવીએળન નો ડેટાફેઝ, જલેરયી ળો ર્કે એક્ઝીફીળનો ડેટાફેઝ, ળશેય ર્કે ગાભ મુજફ નો ડેટાફેઝ...લગેયે
 • A. ફલ્ર્ક Email (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૫૦૦૦ રૂન઩મા) અશી વેમ્઩ર મુજફ ઇભેર ભાર્કેટટંગ  બાયતબયના જલેરવય ના ડેટાફેઝ ના ઇભેર ઩ય રગબગ ૧૦૦૦૦ ઇભેર અડ્રેવ ઩ય ૨૫૦૦ રૂન઩મા (એર્ક ઇભેર અડ્રેવ પર્કત ૦.૨૫ ઩ૈવાભાં નભનનભભ ૧૦૦૦૦ ઇભેર અડ્રેવ ખયીદલાના યશેળે.) ૨૫૦૦ રૂન઩મા (1500 Software + Rs 1000 ડીઝાઇન અને ઩ોસ્ટંગના) (પક્ત ચાય લખત જ ઇભેર ર્કયીશું)
 • A. વોળીમર ભીટડમા ભાર્કેટટંગ (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૫૦૦૦ રૂન઩મા) શું તભને ખફય છે ર્કે પેવબુર્ક ઩ય તભાયા જલેરવયના નાભ ની ભાટશતી મૂર્કી ને જાશેય જનતા જોઈ ળર્કે અને તેને જોલે અને લેચાણભાં લધાયો ર્કયી ળર્કામ છે. તભાયા જલેરવય ર્કે જેલરયી ના લે઩ાય ના નાભ નું વોળીમર ભીટડમાભાં ગ્રાટપક્વ વાથે ૨૦ દીલવ અ઩ડેટ ર્કયલા નો ર્કોન્ટ્રાક્ટ ર્કયાલો જેભ ર્કે પેળબુર્ક,ટલીટય,રીનર્કડ ઇન,ગૂગર પ્રવ,ફ્રીર્કય,઩ીન્ત્રએસ્ત,......લગેયે  પેવબૂર્ક ઩ેજ ને ભલ્ટીભીટડમા ડીઝાઇન વાથે અ઩ડેટ ર્કયલાના (જેભાં ગુગરભાં-વચય એંનજીન ઓ઩ટેભાંઈઝય વાથે)  જેભાં ઇલેન્ટ ને શાઈરાઈટ ર્કયવું  ટાયગેટ લે઩ાયી ગ્રુ઩ ર્કે લે઩ાયી એર્કાઉન્ટને ર્કયવું  ભલ્ટી ર્કરય ની ડીઝાઇન લાયા ગ્રાટપક્વ લાયી ૪ ઈભેજ થી શાઈરાઈટ ર્કયવું A. લેફવાઈટ (઩ેર્કેજ ટડટેર - ૫૦૦૦ રૂન઩મા) તભાયી લેફવાઈટ નથી...? જો તભે https://www.yourcompany.com ફનલા ભાગો છો..? ડોભીન (Domian) પક્ત ૧૦૦૦ રૂન઩મા લાન઴િર્ક અને શોસ્ટંગ (Hosting)ના પક્ત ૨૦૦૦ રૂન઩મા લાન઴િર્ક , લેફવાઈટ ફનાલલાનો પક્ત એર્ક લાય નો ખચય ૨૦૦૦ રૂન઩મા – ટોટર : ૫૦૦૦ રૂન઩માભાં (લેફવાઈટ ફનતા લીવ ટદલવ રાગળે) લધુ ભાટશતી ભાટે ૯૮૨૪૦ ૫૩૫૪૧ નલ઩ુરબાઇ વોની નો વં઩ર્કૅ ર્કયલો. ખાવ નોધ : તાયીખ ઩શેરી જુરાઈ થી એર્કલીવ જુરાઈ સુધીનુ જ ભાર્કેટટંગ ઩ેર્કેજ યશેળે View slide