Gadaian Islam (Ar Rahn)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Gadaian Islam (Ar Rahn)

on

 • 18,499 views

Sistem Gadaian Islam (Ar-Rahn) dari perspektif Muassasah Gadaian Islam Terengganu

Sistem Gadaian Islam (Ar-Rahn) dari perspektif Muassasah Gadaian Islam Terengganu

Statistics

Views

Total Views
18,499
Views on SlideShare
18,477
Embed Views
22

Actions

Likes
8
Downloads
503
Comments
2

3 Embeds 22

http://www.slideshare.net 15
http://nicksisterhood3.blogspot.com 5
https://twimg0-a.akamaihd.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • apa beza ar-rahnu exchange dgn yg ini???
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • mnbj
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Gadaian Islam (Ar Rahn) Gadaian Islam (Ar Rahn) Presentation Transcript

 • GADAIAN ISLAM (AR-RAHN)DARI PERSPEKTIFMUASSASAH GADAIAN ISLAM TERENGGANU( MGIT)siti azura hushien
 • ABSTRAK
  Artikel ini adalah berkisar dengan perlaksanaan sistem gadaian Islam oleh Muassasah Gadaian Islam Terengganu iaitu salah satu pengendali gadaian Islam di Malaysia. Artikel ini dimulakan dengan definisi pajak gadai Islam, landasan hukum, sekitar pengendalian dan hikmah gadaian Islam, diikuti dengan latarbelakang Muassasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT), objektif utama penubuhan, konsep, rukun dan ciri-ciri perlaksanaan sistem gadaian Islam. Turut disentuh di dalam artikel ini ialah analisis perbandingan di antara sistem gadaian Islam MGIT dengan pengendali gadaian Islam yang lain serta sistem gadaian konvensional. Artikel ini merumuskan bahawa manfaat yang sangat besar yang dihasilkan oleh sistem gadaian Islam umumnya dan oleh MGIT khususnya masih belum disebarkan seluruhnya.
 • PENDAHULUAN
  • Kemahsyuransistemekonomi Islam telahtersebarluaskeseratadunia
  • Sistemekonomi Islam menawarkankaedah yang memberikesan “win-win”
  • Negara-negaraEropahseperti Britain danjugaJepundan Korea telahmula
  menggunakanbeberapabentukmekanismeekonomi Islam sepertiSUKUK.
  • Di Malaysia, pasaranpembiayaanmikrokreditamatluas, terdapatbanyak
  pengendali yang menawarkanpembiayaanini, tetapimalangnyauntuk
  mendapatkankemudahaniniperlukandokumen yang pelbagaiseperti slip
  gaji, bagirakyat yang tidakmempunyaipekerjaantetapiniadalahamat
  menyukarkan. Alternatif lain yang lebihmudahialahdenganpajakgadai.
  • Pajakgadaiadalahsalahsatualternatifbagipembiayaanmikrokredit
  daniasememangnyatelahdiiktirafdidalam Islam, initerbukti
  apabilaNabi Muhammad sendiripernahmelakukanpajakgadai
  • Terdapatbanyakpengendalipajakgadai Islam di Malaysia,
  diantaranyaialah Bank Rakyat, KoKanun, Yapeim, PKB (Permodalan
  Kelantan Berhad), Bank Islam, Maidam (MGIT/MAR)
  • Artikeliniakanmemfokusgadaian Islam dariperspektifMuassasah
  Gadaian Islam Terengganu (MGIT) dibawahMajlis Agama Islam dan
  AdatMelayu Terengganu (MAIDAM)
  • MGIT menjadipilihankeranaiaadalahsatu-satunyasyarikatpengendali
  pajakgadaididunia yang tidaklangsungmengenakancajtambahan
  bagipinjaman.
 • DEFINISI GADAIAN ISLAM (AR-RAHN)
  • Bahasa Malaysia, gadaibermaksudpinjamanwangdenganmenyerahkan
  barangsebagaicagaranuntuktempohtertentujikatidakditebusdalamtempoh
  tertentubarangtersebutakanmenjadimilikorang yang memberipinjaman.
  • Bahasa Arab, ‘Rahn’ iabermaksudsuatubarangseseorang yang beradadalam
  milikseseorang yang lain sebagaicagarandaripadahutang yang diberikan
  kepadanya.
  • Al-Qardawidalambukunya ‘Al-Halawa Al-Haramfil Islam’ menghuraikan
  maksudgadaianitusebagaisesuatubarang yang dijadikanpeneguhanatau
  kepercayaandalamurusanhutangpiutang. Barang yang dijadikanjaminanitu
  bolehdijual, jikahutangtidakdapatdibayar. Tetapipenjualanitumestisama
  nilainyadengannilaiwangdipinjam.
  • Dari segisyara’ ataukacamata Islam pula, kesimpulannyaialahgadaian
  tersebutsebagaicagaranataujaminanterhadapsesuatuhutang, olehitu
  sekiranyapenggadaitidakmampumembayarbalikhutangitumakabarang yang
  digadaikantadi, dikirasebagaibayarankepadahutangtersebut.
 • LANDASAN HUKUM
  • Sebahagianulama’ telahmenyatakanbahawagadaianadalahdiharuskan.
  • IbnuQudamahsecarajelasmenyatakanbahawahukumgadaiadalahharus
  • Al-Sharqawidalam “Fath al-Qadir” menyatakanbahawasetiapbarang yang harus
  dijualbelimakadiharuskanjugagadaian.
  • Dalil-dalil :-
  - Al-Quran
  Surah Al-Baqarah (2:283) maksudnya:
  “ Jikakamudalamperjalanan, sedangkankamutidakmemperolehiseorang
  penulismakahendaklahadabarang yang dipegang. Akantetapijika yang lain
  mempercayainyaitumenunaikanamanat (hutangnya) danhendaklahia
  bertaqwakepada Allah Tuhannya”.
  Di dalamayatdiatas, al-Qurtubitelahmenghuraikanbeberapapersoalan yang
  berkaitan, diantaranyasebabdiharuskangadaianadalahuntukmenjaga
  keselamatanhartadanhutangpiutang.
 • - As-Sunnah
  HadithdaripadaAisyahr.a yang bermaksud “ Rasulullahs.a.wpernah
  membelimakanandariorangYahudidanbeliaumenggadaikepadanya
  bajubesibeliau”. Hadithriwayat Al- Bukharidan Muslim
  Terdapatsatuhadith lain yang bermaksud “ DaripadaAnastelahberkata
  Rasulullahs.a.wtelahmenggadaikanbajubesinyakepadaorangYahudi
  denganmengambilbuahgandumdandiberikankepadaahli
  keluarganya”. Hadithriwayat Ahmad.
  • Ijma’
  Jumhurulama’ telahbersepakatmengatakantentangkeharusangadaian
  danmerekatidakberselisihpendapattentangnya, walaupunbukandalam
  musafir. SebagaimanadenganperbuatanRasulullahs.a.w yang telah
  menggadaibajubesinyakepadaorangYahudidimanabagindadidalam
  bermukim.
 • HikmahGadaian Islam
  • Menggalakkanmanusiasupayasentiasa bantu membantudiantarasatusama
  lain. Allah telahberfirmandalamSurah Al-Maidah (5:2) yang bermaksud:
  “ Bertolong-tolonglahkamudalamperkarakebaikandantaqwa”.
  • Meneguhkankepercayaankepadapemberihutang. Dimanajikahutangitutidak
  dapatdijelaskansekalipun, makabaranggadaiantersebutmenjadiganti.
  • Merapatkanlagiukhuwahantarasesamamuslim. Di manaorangkayadapat
  menolongorangmiskindanberhajatkepadasesuatusepertimana yang telah
  dianjurkandandigalakkanoleh Islam sendiri.
  • Mengelakkanperkara-perkara yang tidakdiinginisepertikecurianataumerompak
  olehorang-orang yang tidakmamputetapiberhajatkepadasesuatudalamhidupnya.
 • MUASSASAH GADAIAN ISLAM TERENGGANU (MGIT)
  • Ditubuhkanpada 23 Januari 1992
  • Bertujuanuntukmenyediakanpajakgadaialternatifkepadaumat Islam diNegeri
  Terengganu.
  • BeroperasidibawahkendalianMajlis Agama Islam danAdatMelayu Terengganu
  (MAIDAM).
  • SumberkewanganutamaadalahdariKerajaanNegeri Terengganu melalui
  MAIDAM.
  • Ditubuhkanatasdasarfardhukifayahdanbukanatasdasarkeuntungansemata-
  mata, iajugabertujuanuntukmenghapuskanribaatauhasilbungadangharar
  yang dikenakanolehpajakgadaikonvensional.
  • BeroperasidiNo. 18A, Jalan Sultan Sulaiman, 20000 Kuala Terengganu,
  Terengganu.
 • KONSEP, RUKUN DAN KAEDAH PERLAKSANAAN GADAIAN ISLAM MGIT
  • Konsep
  Merangkumi 3 konsepasas:-
  a. Ar-Rahnu
  - suatubarangberharga (barangkemas yang terdiridaripadabarangkemas)
  dijadikansandaran yang terikatdenganhutangbercagar yang bolehdibayar
  dengannya, sekiranyahutangtersebuttidakdapatdijelaskan.
  b. Al-Qardul Hassan
  - hutangataupinjamankebajikansemata-matatanpadikenakansebarang
  faedahatau lain-lain caj. Namunbegitupeminjamdigalakkanmemberi
  sumbanganikhlasketikamembayarbalikpinjamanmereka.
  c. Al-Wadiah
  - merujukkepadaakad yang berlakuuntukmenjagabarang yang dicagar
  denganjaminan.
 • OPERASI DI MGIT
  TatacaraGadaian
  - baranggadaian yang diterimaialahemastulenbergantungkepadakeadaan
  fizikaldanjenisnya.
  - jenis-jenisemasialahemas 10/24k, emas 18k, emas 916/22k, emas 14k, emas
  915/22k, suasa, emaspaundanberlianasli.
  - dokumen yang diperlukanialahsalinankadpengenalan.
  - pegawaipenilaiakanmenentukannilaimutuemasdenganmenggoresemasdi
  batuuji. Jikawarna yang terhasilialahwarnaemassedikitterangmakamutu
  emastersebutialah 916, tetapijikawarna yang terhasilialahemassedikitgelap
  makamutuemastersebutialahemas 10.
  - jikawarna yang terhasildaripadagoresantersebutialahmerah, makabarang
  kemastersebutialahtembaga, atauputihmakabarangkemastersebutbukan
  emas.
 • - penaksirperluberhati-hatiuntukmenaksiremaskeranadewasakinibanyak
  pelanggan yang datangdengantujuanuntukmenipudengancubamenggadai
  barangkemastiruan.
  - Barangkemas yang dikenalpastitulen yang kemudiannyadikenalisebagai
  ‘marhun’ akandimeterai (‘seal’)
  • Kaedahpengiraanpinjaman
  Nilaiemasdi MGIT (semasa) emas 10 = RM 90 segram, emas 916 = RM 80
  segram.
  barangkemasakanditimbangterlebihdahulumenggunakan
  alatpenimbangkhas, jikaberatbarangkemasemas 916 ialah 20gm
  20gm x RM80 = Rm1600
  olehkeranamaksimapinjamanialah RM1000, makapinjaman yang
  bolehdiberiialah RM1000 sahaja.
 • 2. TatacaraPenebusan
  - setiapgadaiandiberitempoh 3 bulanuntukditebus
  - bayaranbalikpinjamanadalahsecarasekaligus
  - bagipelanggan yang tidakdapatmenebusgadaiandalamtempoh 3 bulan
  tersebut, tempohtambahanselama 3 bulan 14 haridiberi, tetapipelanggan
  perludatangsendirike MGIT untukmemohonpenangguhantersebut.
  - pelangganhanyaperlumembawasuratgadaianbersertakadpengenalan
  untukmenebusgadaian.
  - wakildibenarkandengansyaratterdapatsalinankadpengenalansebagaibukti
  - bagipelanggan yang masihtidakdapatmenebutgadaianselepastempoh
  tambahandiberikan, pihak MGIT akanmenghantarsebanyak 2 surat
  peringatan.
  • Jikaselepaskedua-duasuratperingatantersebutdihantar, pelangganmasih
  gagalmenebusgadaian (marhun), makamarhuntersebutakandilelong.
  • seperticontoh yang diberi, marhundilelongdenganhargasebanyak
  RM2000, pinjaman yang diberiialahsebanyak RM1000. Makapihak MGIT
  akanmemulanglebihanbakijualankepadapelanggansetelahditolaknilai
  pinjamandansedikitwanguntukpengurusan.
  • setelahpelangganselesaimenebusgadaianmereka, barulahmereka
  dibenarkanuntukmembuatgadaiansemula.
 • PERBANDINGAN SISTEM GADAIAN DI MGIT DENGAN SYARIKAT GADAIAN LAIN
  GadaianKonvensional
  a. Riba
  Pajakgadaikonvensionalmengenakanribaataspinjaman. Kadar yang
  dikenakanialahpadakadarlebih 2% atassetiap RM100 pinjaman. Ini
  bermaknajikapinjaman RM1000, RM1000 x 2% = RM20 sebulan.
  b. Jumlahpinjamantanpa had
  Pelangganbolehdatanguntukmembuatgadaiansetiapharitanpa had.
  Nilaianemasdipajakgadaikonvensionallebihtinggiberbandingdi MGIT.
  c. Bayaranbolehdibuatsecaraberansur-ansur
  Berbandingdi MGIT, dipajakgadaikonvensionalbayaranbalikpinjaman
  bolehdibuatsecaraberansur-ansur.
 • d. Notissebelumtamattempohtebus
  Padakebiasaannyasyarikattidakakanmenghantarnotistampattempoh
  tebuskepadapelanggan. Pelangganperlusentiasa ‘alert’ dengantarikh
  tamattempohpenebusanuntukmengelakkanbaranggadaian ‘hangus’.
  e. Pemulanganwanglebihanlelongan
  Jikaterdapatlebihanataslelonganbaranggadaian, syarikattidakakan
  memaklumkankepadapelanggan, iabergantungkeatasinisiatifpelanggan
  untukdatangbertanyakepadasyarikatpajakgadaiansamadaterdapat
  lebihanatautidak. Wang lebihanakanmenjadihakmiliksyarikatpajak
  gadaijikatidakdituntutdalamtempoh 6 bulanselepaslelongan.
  2. Syarikat Gadaian Islam Lain
  a. Upahsimpan
  Di MGIT tiadaupahsimpandikenakan. Tetapibagisyarikatpajakgadaiislam
  lain seperti Bank Rakyat, Bank Islam, Yapeim, KokanundanMuassasahAr-
  Rahn (MAIDAM) sendiriterdapatupahsimpandikenakankeatasbarang
  gadaian, Cumakadarupahsahaja yang berbeza-beza.
 • contohpengiraanupahsimpan:-
  MuassasahAr-Rahnu MAIDAM – kadarupahsimpanialah RM0.30 bagi
  setiap RM100 pinjaman.
  Beratemas(nilaisemasaemas) x 0.30 (jikapinjaman RM1000 kebawah)
  100
  2000 x 0.30 = RM6 sebulan
  100
  Bank Rakyat kadarupahsimpanialah RM0.70 (jikapinjaman RM1000
  kebawah)
  Beratemas(nilaisemasaemas) x 0.70 (jikapinjaman RM1000 kebawah)
  100
  2000 x 0.70 = RM14 sebulan
  100
 • b. Bayaranbaliksecaraansuran
  Berbandingdengan MGIT, disyarikatpengendalipajakgadai Islam yang
  lain, pinjamanbolehdibayarbaliksecaraberansur-ansur.
  KESIMPULAN
  Sistemekonomi Islam telahmenganjurkanjalanterbaikatassetiappermasalahekonomi. Dasarsistemekonomi Islam yang ‘win-win’ adalahsangathebat, cumanyapenyebarankeistimewaaniniperludiperluaskan. Ar-Rahnumerupakansalahsatumekanismeekonomi Islam untukmemberikanpenyelesaianpinjamanmikrokredit. MGIT telahmemenuhikeperluanfardhukifayahdenganmemberipinjamanmikrokreditmelaluigadaiankepadarakyatnegeriTerenganutanpasebarangcajtambahan pun. Jikadilihatdenganlebihluas, manfaat yang diberikandenganpenubuhan MGIT iniadalahsangatbesardidalamduniadimanakeuntunganperniagaanadalahmenjadikeutamaan. Keistimewaan MGIT iniperludisebarluaskandinegeri Terengganu bagimengelakkanrakyatterbanyakterlibatdenganpajakgadaikonvensional yang sudahtentujelashukumharamnyakeranaterlibatdenganriba. Surah Al-Baqarah 92:275) maksudnya “ Orang-orang yang memakan riba, tidak mampu berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan. Demikian itu, kerana mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”