Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Bab 12

on

 • 2,872 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,872
Slideshare-icon Views on SlideShare
825
Embed Views
2,047

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

3 Embeds 2,047

http://tunassasterahangtuah.wordpress.com 2043
http://translate.googleusercontent.com 2
http://webcache.googleusercontent.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bab 12 Bab 12 Presentation Transcript

  • HikayatHang Tuah
  • TAJUK PELAJARAN:
   BAB 12Laksamana hang tuahdan raja melaka
  • SINOPSIS
   • Bab 12 mengisahkanLaksamana Hang Tuahsangatdikasihioleh Raja Melaka sehinggakata-katadialahdianggapsebagai “kata-kata raja”. PuteriRadenGaluhEmasAyuhamiltujuhbulandanterlaluidamkanNyiurGading yang tumbuhtinggimelanggitdantengah-tengahpohontersebutsudahreputdimakananai.
   • Raja Melaka menitahkanpembesar-pembesaristanauntukmemajatpohonniurgadingitunamuntidakdisanggupiolehmerekakeranamerekayakinbahawapohonnyiurituakanpatahjikadipanjat. Maka, tiadasesiapa pun yang beranimemanjatpokokNiyurGadinginikecualiLaksamana Hang Tuah.
   • Setibadiatas, Laksamana Hang Tuahmemarangsetandankelapagading. Sepeti yang diramal, pohonitupatahditenaghlalutumbangketanah. Sejurussebelummemecahketanah, Laksamana Hang Tuahmelompatlaluberdiriterpacakditanah, sebelahtanganmemegangparangmanakalasebelahlagimemegangtandannyiur.
  • Semua yang melihatberasahairandan, kagumdantidakpercaya. Kejayaaninimenambatkanlagiperasaankeercayaan Raja Melaka terhadapLaksamana Hang Tuah.
   PuteriRadenGaluhEmasAyuselamatmelahirkanseorangputera yang dinamakanRadenBahar. BeritakelahiraninidisampaikankepadaayahandaBetaraMajapahit. LaluBetaraMajapahittelahmenghadiakankudatezikepadacucuandabagindaitu.
   Kudateziitusangat liar dangarang.semuapembesartidakberanimenunggangkudaitu. HanyaLaksamana Hang Tuah yang dapatmenjinakkankudaitu.
   InimenyebabakanhubunganantaraLaksamana Hang TuahdenganRadenBaharadalahsangatrapatapabilalaksamanatelahmenunjukkankehandalannnyamenaikikudatersebutdihadapan Raja Melaka danRadenBahar,
  • Kemudian, RadenGaluhEmasAyumelahirkanputera yang keduaiaituRadenBajau. Para pembesaristanacubamenaikkankudateziitu yang jatuhkedalamtelagatahi. tapitidak Berjaya.
   Padaperistiwaini, Laksamana Hang Tuahtelahmemperlihatkankesetiaanyaterhadap Raja Melaka apabilaLaksamanasanggupmemasukitelagatahiuntukmenyelamatkanKudaTeziiaitukudakesayangankedua-duaputerabaginda.
   KejayaaninitelahmenambahkanlagikasihbagindaterhadapLaksamanatetapimenimbulkanperasaandengkidikalanganpembesar-pembesaristananegeri.
  • PERISTIWA PENTING & LATAR TEMPAT
  • PeristiwaPenting
   Laksamana Hang Tuahsemakindipercayaioleh Raja Melaka sehinggadirinyadianggapsebagaiwakil raja dalamsegalaurusan.
   RadenGaluhEmasAyumegidamnyiurgading yang pohonyasanagttinggidanditengah-tengahpohoninirapuhkeranadimakananai-anai.
   Semuapembesaristanatakutuntukmemanjatpohonnyiurgading.
   Laksamana Hang Tuahsangupmemnajatpohonnyiurgading.
   Laksamana Hang Tuahberjayamendapatnyiurgadingwalaupun hamper meagutnyawanya.
   Laksamana Hang Tuahsemakindikasihi Raja Melaka.
  • RamaipegawaiistanasemakinmembenciLaksamana Hang Tuah.
   RadenGaluhEmasAyuberputerakanRadenBahar.
   Raja Melaka menghantarutusankeMajapahit.
   BetaraMajapahitmenghantarhadiahuntukcucuandabagindaberupaKudaTezi.
   Raja Melaka menitahkanpembesaristanamenunggangKudaTezi, tidakseorang pun yang menyanggupinya.
   Laksamana Hang TuahmenjinakanKudaTezi.
   RadenGaluhEmasAyuberputerakanRadenBaju.
   RadenBahardanRadenBajaubermainkudaTezilaluKudaTeziituterjatuhkekolannajis.
  • Raja Melaka menitahkanpembesaristanamengambilKudaTeziitutetapitidakseorang pun menganggupinya.
   Laksamana Hang TuahberjayamembawanaikKudaTezi
   Raja Melaka memandikanLaksamana Hang Tuahdanmengenakanpakaianbaginda.
   Raja Melaka semakinkasihkepadaLaksamanaHnagTuah yang terbuktikesetiaannyadankesanggupannyamenggadainyawademiuntukmemuaskankehendak raja.
   RamaipembesasristanasemakinbencikepadaLaksamana Hang Tuah.
  • LatarTempat
   Antaralatartempat yang terdapatdalambab 12 ialah
   Negeri Melaka
   NegeriMajapahit
  • WATAK
  • Watak-watakdalamBab 12
   BetaraMajapahit
   Laksamana Hang Tuah
   RadenGaluhEmasAyu
   PetehKermaWijaya
   BendaharaPaduka Raja
   RadenBahar
   Beberapawataksampingan.
   Raja Melaka
   RadenBajau
  • TamatBerkorbanapasajaHartaatau pun nyawaItulahkasihmesraSejatidanmuliahmm... hmm... hmm...UntukmenjadibuktiKasih yang sejatiItulahtandanyaJikamahudiuji