To t secondary school slaydlari viii gun

1,602 views

Published on

education
kurikulum

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

To t secondary school slaydlari viii gun

 1. 1. Anlayış (acar söz) Ənənəvi Müasir qiymətləndirmə qiymətləndirmə1.Obyektlər,məqsədlər2. Funksiyalar3. Növlər3. Xüsusiyyətlər4. Meyarlar,göstəricilər5. Metodlar,vasitələr
 2. 2. Anlayış (acar söz) Ənənəvi qiymətləndirmə Müasir qiymətləndirmə1.Obyektlər, məqsədlər Bilik, bacarıq, vərdiş. Biliklərin Bilik, bacarıq, vərdiş, dəyərlər. inkişafına yönəlmiş. Reallıqda əsasən Şəxsiyyətin inkişafına yönəlmiş. bilik səviyyəsi qiymətləndirilirdi Şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərlər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.2. Funksiyalar Qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq Qiymətləndirmə təhsilin kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız keyfiyyətinin yüksəldilməsinə qiymət almaq xatirinə oxuyurdu. yönəldilir və onu idarə edən vacib Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir amil kimi meydana çıxır. hissəsində tətbiq edilirdi. Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir.3. Növlər Carı və yekun qiymətləndirmə Diaqnostik, formativ (holistik, analitik), summativ qiymətləndirmə.3. Xüsusiyyətlər Daha formal, qeyri-dəqiq, müəllimin Standart əsasında qurulur. Daha subyektiv rəyinə əsaslanırdı, sistemsiz. obyektiv, dəqiq, adekvat, sistemli.4. Meyarlar, göstəricilər Mövzulara əsaslanan Qiymətləndirmə standartlarına əsaslanan5. Metodlar, vasitələr Məhdud və qeyri-çevik (şifahi cavab, Daha müxtəlif və çevik (müsahibə, yoxlama işləri, testlər) söhbət, müşahidə, rubriklər, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri)
 3. 3. Müasir qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmə ilə müqayisəsi Ənənəvi qiymətləndirmə Müasir qiymətləndirməQiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətininkimi qəbul olunurdu, şagird yalnız yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu idarəqiymət almaq xatirinə oxuyurdu. edən vacib amil kimi meydana çıxır. Cari qiymətləndirmə formalizmə Cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması gətirib çıxarırdı. Müəllimin subyektiv məzmun standartlarının bütövlükdə rəyinə əsaslanırdı. mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir Tədris prosesinin bütün mərhələlərindəhissəsində tətbiq edilirdi. tətbiq edilir.Əsasən bilik səviyyəsi Şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymət-qiymətləndirilirdi. ləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir. Məzmun standartlarının mənimsənilməsiQiymətləndirmə standartları səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndirməmövcud deyildi. standartları müəyyənləşdirilmişdir.
 4. 4. Müasir qiymətləndirmənin növləriBeynəlxalq Məktəbdaxili Milli
 5. 5. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləriDiaqnostik Summativ Formativ
 6. 6. Beynəlxalq qiymətləndirməBeynəlxalq standartlara əsaslanır.Cəmiyyətdə inteqrasiya proseslərinin nəticəsidir.Hər bir ölkənin vətəndaşına digər ölkədə təhsil almaqimkani yaradırBeynəlxalq və milli ekspertlər tərəfindən keçirilir
 7. 7. Milli qiymətləndirmə Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilir Bütün pillələr və səviyyələr üzrə təlim nəticələrinin səviyyəsini müəyyən etmək məqsədi ilə aparılır
 8. 8. Müasir qiymətləndirmə siyasəti “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın əsas istiqamətləri Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və keyfiyyətin idarə edilməsi müasir qiymətləndirmə siyasətinin əsası kimi Milli Kurikulum və fənn kurikulumlarında qiymətləndirmə məsələləri
 9. 9. Diaqnostik qiymətləndirməFənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir.• Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklər aparılmasına imkan yaradır.• Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa imkan verir.
 10. 10. Formativ qiymətləndirməTəlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyənolunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarınınformalaşma səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. Formativqiymətləndirmə müəyyən edilmiş sxemlər üzrə aparılır. • tədris prosesinin düzgün istiqamətləndirilməsini və səmərəliliyini təmin edir. • şagirdlərin təlim ehtiyaclarının öyrənilməsinə imkan yaradır. • şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir.
 11. 11. Summativ qiymətləndirməTəhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin,yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdiklərinailiyyətlərin qiymətləndirməsidir. Summativqiymətləndirmə məzmun standartlarınınmənimsəmə səviyyəsinin etibarlı göstəricisidir.
 12. 12. Summativ qiymətləndirmə Tədris vahidi Məzmun Summativstandartları Yarımil qiymətləndirmə İl
 13. 13. III gün DƏRSİN MÜŞAHİDƏSİ QEYD1 Mövzu ilə əlaqədar şagirdlərin yaş və səviyyəsinə uyğun, idrak fəallığını təmin edən problemli şəraitin yaradılması2 Mövzu ilə bağlı optimal iş formasının və müvafiq təlim metodların məqsədyönlü istifadəsi3 Gözlənilən nəticəyə müvafiq olan, dəqiq ifadə olunan, müxtəlif təfəkkür növlərini (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) inkişaf etdirən tapşırıqların verilməsi4 Əyani vəsaitlərin və müxtəlif məlumat mənbələrinin istifadəsi5 Şagirdlərin müstəgillik və təşəbbüskarlığına şərait yaradılması6 Müzakirə zamanı əməkdaşlıq, dəstəkləyici mühitin yaradılması, bütün şagirdlərin müzakirəyə cəlb edilməsi7 Dərsin tərbiyəedici və inkişafedici xarakterdə olması, müvafiq həyati bacarıqların aşılanması8 Obyektiv , mövzuya və yaşa uyğun qiymətləndirilmə formasının seçilməsi9 İKT-nin istifadəsi10 Təlim vaxtının optimal bölüşdürülməsi və səmərəli istifadəsi
 14. 14. Metod və vasitələri Rolu və Xüsusiy- vəzifələri yətləriMeyar və Keyfiyyət norma- göstəri- tivlər ciləri Qiymət- ləndirmə Obyekti Nailiyyət və səviyyə- məqsədi ləri Kəmiyyət Növləri göstəri- ciləri
 15. 15. METOD və VASİTƏLƏRRəğbətləndirmə Rubrikalar Təcrübə Portfolio Yaradıcı Yoxlama Müşahidə İnşa tapşırıqlar yazı işləri Şifahi Test Müsahibə Layihə sorğu Yarış
 16. 16. OBYEKTI və MƏQSƏDI Şagirdin Şagirdin təlim irəliləyişlərinin Təlim prosesində nəticələrinin (qiymətlərinin)_ qərarların qəbuluqiymətləndirilməsi izlənməsi Şagird Şagird fəaliyyətinin Kurikulumun tələbatlarının fasiləsiz qiymətləndirilməsi öyrənilməsi stimullaşdırılması Mənimsə istiqamətində hədəflərin təyin edilməsi
 17. 17. ROLU və VƏZIFƏLƏRI Təlim Şagirdin bilik,məqsədlərinə nail bacarıq, vərdiş, olma dərəcəsi dəyərlərini inkişafhaqqında məlumat səviyyəsini vermək müəyyən edir Şagirdləri daha Şagirdlərin yekun səylə çalışmağa nailiyyətlərinin stimullaşdırır yekun qiyməti İrəliləyiş dərəcəsi barədə bildirmək (əksəlaqə)
 18. 18. MEYAR və NORMATIVLƏR Fənnin Qiymətləndirmə tələblərinə standartlarına uyğun uyğun meyarlar normativlər Gözlənilən Şagirdnəticəyə uyğun fəaliyyətinə meyarlar uyğun meyarlar Meyarların tələblərinə müvafiq normativlər
 19. 19. KEYFIYYƏT GÖSTƏRICILƏRIMimika JestlərSözlər Rəmzlər
 20. 20. NÖVLƏRIDiaqnostik Formativ Summativ Milli Beynəlxalq
 21. 21. XÜSUSIYYƏTLƏRI StandartObyektiv əsasında Dəqiq qurulur Adekvat Sistemli
 22. 22. KƏMIYYƏT GÖSTƏRICILƏRIBalla Rəqəmlə Summativ
 23. 23. NÖVLƏRİ METOD və VASİTƏLƏRİ Metod və Diaqnostik FormativRəğbətlən- dirmə Rubrikalar Təcrübə Portfolio vasitələri Rolu və Xüsusiy- Summativ Yaradıcı YoxlamaMüşahidə İnşa vəzifələri yətləri tapşırıqlar yazı işləri KƏMİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ Şifahi Test Müsahibə Layihə sorğu Balla Rəqəmlə Summativ Meyar və Keyfiyyət Yarış norma- göstərici- tivlər ləri Qiymət- KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ ləndirmə Mimika Jestlər Obyekti Nailiyyət və səviyyə- Sözlər Rəmzlər məqsədi ləri Kəmiyyət Növləri göstərici- ləri OBYEKTİ və MƏQSƏDİ ROLU və VƏZIFƏLƏRİ MEYAR və NORMATİVLƏR Şagirdin təlim Şagirdin Təlim Təlim Şagirdin bilik, Fənnin nəticələrinin irəliləyişlərinin prosesində məqsədlərinə nail bacarıq, vərdiş, Qiymətləndirmə tələblərinə qiymətləndiril- (qiymətlərinin) qərarların olma dərəcəsi dəyərlərini inkişaf standartlarına uyğun məsi izlənməsi qəbulu haqqında səviyyəsini uyğun meyarlar normativlər məlumat vermək müəyyən edir Şagird Şagird fəaliyyətinin Kurikulumun Gözlənilən Şagird tələbatlarının fasiləsiz qiymətləndiril- Şagirdləri daha Şagirdlərin yekun öyrənilməsi stimullaşdırıl- məsi səylə çalışmağa nailiyyətlərinin nəticəyə uyğun fəaliyyətinə meyarlar uyğun meyarlar ması stimullaşdırır yekun qiyməti Mənimsə istiqamətində Meyarların hədəflərin təyin İrəliləyiş dərəcəsi tələblərinə edilməsi barədə bildirmək müvafiq (əksəlaqə) normativlər
 24. 24. Diaqnostik qiymətləndirmənin üsulları, vasitələri və fəaliyyət növləri Məqsədi Üsullar Vasitələr Fəaliyyət növləri (obyekti) Məs., Müşahidə Müşahidə vərəqləri Tapşırığın cütlərdə (Standart) yerinə yetirilməsi Əməkdaşlıq bacarığı
 25. 25. Diaqnostik qiymətləndirmənin üsulları, tapşırıqları (fəaliyyət növləri) və qiymətləndirmə meyarlarıQiymətləndirmə Tapşırıqlar Qiymətləndirməüsulları (Fəaliyyət növləri) meyarlarıMəs., “Sən yay tətilini NitqininSöhbət necə keçirdin, mükəmməl harada oldun?” olması, mövzusu ətrafında Söz ehtiyatının şagirdlərlə söhbət zəngin olması, aparmaq. Danışarkən düzgün cümlə qurması, Cümlələrin xüsusi intonasiya ilə deyilməsi
 26. 26. Məlumatların toplanması üçün qiymətləndirmə üsulları və vasitələrindən istifadə olunur:Qiymətləndirmə üsulları sagirdlərin qiymətləndirilməsi üçünmüəyyənləşdirilən priyomdur.Qiymətləndirmə vasitələri həmin üsulu həyata keçirmək üçün istifadəolunan alətlərdir.Qiymətləndirmənin növündən asılı olaraq üsul və vasitələr fərqli olur.Məsələn,a) formativ qiymətləndirmə zamanı müəllimin məqsədi şagirdin riyaziməsələ həll etmək bacarığını yoxlamaqdırsa, onun istifadə edəcəyi üsultapşırıqvermə, qiymətləndirmə vasitəsi isə riyazi çalışmalardır.b) müəllimin məqsədi şagirdin şifahi nitq bacarıqlarınıqiymətləndirməkdirsə, onun istifadə edəcəyi üsul nəqletmə, qiymətləndirməvasitəsi isə şifahi nitq bacarıqları üzrə müəllimin tərtib etdiyi qeydiyyatvərəqi ola bilər.
 27. 27. IV gün Qiymətləndirmənin (diaqnostik, formativ, summativ) üsulları, vasitələri və fəaliyyət növləri Məqsədi Üsullar Vasitələr Fəaliyyətlər (obyekti) növləri(Standart) – Müşahidə Müşahidə Tapşırığın cütlərdəƏməkdaşlıq vərəqləri yerinə yetirilməsibacarığı
 28. 28. Üsullar Vasitələr Fəaliyyət növləriMüşahidə Müşahidə vərəqləri Qrupda və ya cütlərdə hər hansı tapşırığı yerinə yetirirlərŞifahi sual-cavab Şifahi nitq bacarıqları üzrə Təqdimatlar hazırlayırlar qeydiyyət vərəqiTapşırıqvermə Çalışmalar Qrammatik tapşırıqları yerinə yetirirlərValideynlərlə və digər fənn Söhbət, sorğu vərəqi (şagirdin Sorğuların yazılı doldurulması evdə və ya məktəbdəki və ya şifahi müzakirəsimüəllimləri ilə əməkdaşlıq fəaliyyəti ilə bağlı suallar yazılmış vərəq)Oxu Dinləmə üzrə qeydiyyat vərəqi Ev tapşırığıları yerinə yetirilir Oxu üzrə qeydiyyat vərəqiYazı Yazı vərdişlərinin inkişafı üzrə Yoxlama köçürmələr, İmlalar qeydiyyat vərəqi İfadədələrin yazırlarTədqiqat layihəsi Meyar cədvəli Müstəqil (yaradıcı) işi yerinə yetirilirRubrik Nailiyyət səviyyələri üzrə Yoxlanılan bacarıq üzrə hər qiymətləndirilmə şkalası hansı fəaliyyət növünü həyata keçirirlərŞifahi və yazılı təqdimat Meyar cədvəli Qrup işi və ya fərdi tədqiqatın təqdimatını hazırlayırlarTest Test tapşırıqları Test tapşırıqlarını həll edirlərÖzünüqiymətləndirmə Özünüqiymətləndirmə Özünüqiymətləndirmə vərəqləri vərəqlərin doldurulrlar
 29. 29. IV gün Qiymətləndirmənin (diaqnostik, formativ, summativ) tapşırıqları (fəaliyyət növləri) və qiymətləndirmə meyarları№ QIYMƏTLƏNDIRMƏ TAPŞIRIQLAR QİYMƏTLƏNDİRMƏ ÜSULLARI (Fəaliyyət növləri) MEYARLARI1 Söhbət «Sən yay tətilini necə keçirdin, Nitqinin mükəmməl harada oldun?» mövzusu ətrafında olması, şagirdlərlə söhbət aparmaq. Bu Söz ehtiyatının zəngin zaman şagirdlərin cavabları olması, əsasında müəllim qeydiyyatlar Danışarkən düzgün cümlə aparır. qurması, Cümlələrin xüsusi intonasiya ilə deyilməsi
 30. 30. Qiymətləndirmə Tədris ilində Üsullar Fəaliyyətlər növləri növləri nə zaman aparılır (vaxtı və tezliyi)1. Diaqnostik İlin əvvəlində, Söhbət, davranışın İmlalar, inşalar, şifahi ortasında, müşahidəsi, müsahibə, cavablar və yazılı axırında sorğu, rəsm və yazı tapşırıqlar, oyunlar, rəsm işlərinin təhlili, çəkmə, müəllim və özünüqiymətləndirməni valideynlərlə əməkdaşlıq n təhlili, müəllim və və s. valideynlərdən əldə olunan məlumatların təhlili.2.Formativ3.Summativ
 31. 31. Rubriklərmeyar əsasındaqiymətləndirmə şkalasıdır
 32. 32. Rubriklər holistik və analitik olaraq 2 növə ayrılır:Holistik rubrik - şagirdin fəaliyyətinəverilən tələbləri meyarlar şəklində təsviredir və onların nailiyyət səviyyələrinigöstərir.Analitik rubrik - şagirdin fəaliyyətinəverilən tələblərdən irəli gələn meyarları birneçə aspektə ayıraraq nailiyyətsəviyyələrini müəyyən edir.
 33. 33. Şifahi təqdimat bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə holistik rubrikGöstəricilər Qeyd (səviyyə) Meyarlar Təqdimat yaxşı təşkil olunub. Məzmun bütünlükdə əhatə 4 olunub və həqiqətən şagirdlərin birgə əməyinin məhsuludur. Təqdimatın təşkili qənaətbəxşdir. Məzmun müəyyən qədər 3 əhatə olunub və şagirdlərin onun üzərində birgə çalışdığı məlum olur. Təqdimatin təşkilatçılığı zəifdir. Məzmun bir qədər əhatə 2 olunub və qrupun kollektiv işlədiyi az hiss olunur. Təqdimat qoyulmuş məzmunu əhatə etmir.Təqdimatın 1 kollektiv işin nəticəsi olduğu hiss olunmur.
 34. 34. Şifahi təqdimat bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə analitik rubrik Cəmi Aspektlər Göstəricilər 1 2 3 4 Təqdimatın Məlumatlar qeyri Məlumatlar Məzmunu ətraflıTəqdimatın məzmunu ilə bağlı müvafiqdir və məzmuna izah edir, tətbiq məlumatı azdır və yalnız bəsit müvafiqdir, lakin yollarını bilir və məzmunu suallara cavab sualları bildiyini tətbiq edə tətbiq edir. verməkdə çətinlik cavabalandıra bilmir. çəkir. bilir.Təqdimatın Auditoriya Şagird Məlumatları Məlumatları təqdimatı çətin məlumatları auditoriyanın izləyə auditoriyanın izləyəstrukturu və başa düşür, çünki ötürərək təqdim biləcəyi ardıcıllıqda biləcəyi ardıcıllıqla təşkili məlumatların etdiyi üçün verir. və məntiqi şəkildə ardıcıllığı zəifdir. auditoriya verir. təqdimatı başa düşməkdə çətinlik çəkir.Sinif ilə göz Mətni üzündən Mətni müntəzəm Kağızdan bəzi Mətnin məzmununu oxuyur və sinif ilə olaraq kağızdan hallarda istifadə edir sərbəst danışır və təması göz təması oxuyur və sinif ilə və əsasən sinif ilə davamlı olaraq sinif qurmur. göz təması göz təması qurur. ilə göz təması qurur. qurmaqda çətinlik çəkir.Təqdim etmə İfadələri yanlış İfadələri yanlış Aydın səs tonundan tələffüz edir və tələffüz edir, istifadə edir, ifadələri səsi zəif eşidilir. auditoriya düzgün və dəqiq təqdimatı tələffüz edir. eşitməkdə çətinlik çəkir. YEKUN
 35. 35. Kommunikativ bacarıqlar;Refleksiya bacarığı;Müstəqil öyrənmə bacarığı;Əməkdaşlıq bacarığı;Diskusiya aparmaq bacarığı;Tədqiqat bacarığı.
 36. 36. sentyabr oktyabr noyabr dekabr yanvar fevral mart aprel may
 37. 37. Dəyər və ya keyfiyyət:……………………. (“+” və ya “--” işarəsi ilə qiymətləndirilir)Şagirdlərin adı Cəmi: və soyadı “+” =..... “--” =..... Meyar 1 Meyar 2 Meyar 3 Meyar 41.2.Nəticə
 38. 38. Qiymətləndirmənin «keyfiyyət» üsulları• yazı və yoxlama işlərində konstruktiv qeydlər;• «portfolio» sistemi;• verbal (sözlə);• qarşılıqlı qiymətləndirmə;• özünüqiymətləndirmə;• reytinqin çıxarılması;• rənglərlə qiymətləndirmə;• şəkillərlə qiymətləndirmə;• emosional münasibət yolu ilə qiymətləndirmə;• meyar cədvəli;• refleksiya.

×