Topik 1 konsep dan latar belakang seni dalam pendidikan

41,853 views

Published on

4 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
41,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2,717
Comments
4
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Topik 1 konsep dan latar belakang seni dalam pendidikan

 1. 1. Topik  Konsep dan 1 Latar Belakang Seni dalam Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan konsep asas yang membawa kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan; 2. Menyatakan matlamat dan objektif mata pelajaran Seni dalam Pendidikan; dan 3. Menjelaskan faedah Seni dalam Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PENGENALANSeni dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada seni visual, seni muzik dan senipergerakan. SDP tidak merujuk kepada bidang seni lain seperti seni teater, senisastera, seni fotografi dan seni mempertahankan diri. Seni dalam Pendidikanperingkat sarjana muda keguruan ini lebih menegaskan kepada aspekpemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetikadan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi, persepsi, imaginasi dankonsepsi murid. Guru akan membenarkan murid menjalankan aktiviti untukmeneroka, mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera. Muriddiharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, seni muzik dan senipergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti dan daya imaginasiuntuk mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.
 2. 2. 2 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 1.1 PENGENALAN KONSEPSeni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arahperkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dankreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudayadengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventifdan mempunyai jati diri yang tinggi. Penggabungan tiga jenis seni yang terdiridaripada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantupembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh.Terdapat beberapa pandangan yang menyokong bahawa Seni dalam Pendidikanmemberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut adalah teori dan pandangandaripada tokoh-tokoh:(a) Teori konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran dicapai melalui aktiviti meneroka, bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. Oleh itu, Seni dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.(b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. Realitinya, kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan terhadap kecerdasan linguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung, kecerdasan lain akan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yang digabung seperti dalam matapelajaran Seni dalam Pendidikan. Penggabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selain daripada itu, ia dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan. Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.
 3. 3. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 3(c) Hermann (1991) di dalam „Quadrant Concept‰ yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.(d) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak- kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kecerdasan muzik, intuitif, personal, intrapersonal, praktik, estetika, holistik, analitik, emosional, fizikal dan intelektual.(e) Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya.Seni dalam Pendidikan akan:(i) Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah lebih seronok.(ii) Membantu anda memahami diri sendiri.(iii) Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah.(iv) Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka, mempunyai personaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional.(v) Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh.1.1.1 Matlamat Seni dalam Pendidikan (SDP)Matlamat Seni dalam Pendidikan sekolah rendah adalah untuk membentukkeperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilaiestetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungankurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadapTuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisanbangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga,masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Seni dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akanmelengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik tolak daripada
 4. 4. 4 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKANpengintegrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi,rohani dan intelek akan berlaku. Rajah 1.1 menunjukkan matlamat SDP. Rajah 1.1: Matlamat Seni dalam Pendidikan1.1.2 Objektif Seni dalam Pendidikan (SDP)Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk:(a) Menghargai keindahan ciptaan Tuhan.(b) Memupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan.(c) Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.(d) Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasil kerja.(e) Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat.(f) Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain.
 5. 5. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 5(g) Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.(h) Menjadikan Seni dalam Pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan.(i) Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup.(j) Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.(k) Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan.(l) Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. 1.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKANSeni dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) olehHoward Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapaikecemerlangan. Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil perananpenting dalam kurikulum. Oleh itu, guru perlu menggalakkan murid untukmengenali dan menggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu, guru perlumerancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluanmurid yang mempunyai gaya belajar yang berbeza-beza. Mereka sepatutnyadigalakkan mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta didedahkankepada persekitaran yang memberi inspirasi.(a) Teori Kecerdasan Manusia Howard Gardner mengetengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran. Hermann (1991) mengutarakan „Quadrant Concept‰ yang menjelaskan peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. Einstein juga sebenarnya mengetengahkan teori yang sama di mana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri.(b) Seni Muzik Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff, Shinuchi Suzuki, Zoltan Kodaly dan Erwin Gordon juga mengetengahkan teori pembelajaran berasaskan otak kanan dan otak kiri. Walaupun setiap pengkaedahan muzik mempunyai latar belakang yang berbeza, masing-
 6. 6. 6 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN masing banyak memberi perhatian kepada penghayatan kepada murid. Secara yang tersirat, pengertian ini menunjukkan bahawa murid-murid akan belajar menggunakan kemahiran berfikir dan penghayatan secara berperingkat atau „sequential‰.(c) Seni Pergerakan Einstein mengatakan bahawa setiap pergerakan mendapat kawalan yang dipantau oleh otak kiri dan kanan melalui proses mengimaginasi. Seterusnya, pergerakan-pergerakan kreatif sebenarnya berlaku melalui proses menaakul dan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai apa yang kita ingin lakukan. Gardner berpendapat bahawa otak yang kreatif seringkali menghasilkan pergerakan-pergerakan yang menarik dan seterusnya dapat membina kemahiran-kemahiran yang berbagai. Torrance (1969) menyatakan bahawa otak yang kreatif seringkali mempamerkan kebolehan murid mengatasi pelbagai masalahnya.(d) Seni Visual Bersoon (1982) mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperoleh pengalaman yang disediakan. Menerusi kegiatan seni, kanak-kanak meningkatkan keupayaannya untuk membuat pengamatan dan penaksiran. Apabila kanak-kanak melakukan aktiviti yang sedemikian, otak kanan dan otak kirinya difungsikan. Eisner (1980) juga mendapati bahawa kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah membina kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan, membuat taksiran dan tanggapan dan seterusnya membina konsep. Feldman (1976) mendapati bahawa kegiatan seni dapat meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkaya pengetahuannya tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berupaya mengembangkan pemikiran yang kritis. Sila rujuk Rajah 1.2 untuk ringkasannya:
 7. 7. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 7 Rajah 1.2: Teori kecerdasan manusia menjadi asas Seni dalam Pendidikan AKTIVITI 1.1 Mengapa Seni dalam Pendidikan diperlukan?1.2.1 Teori PembelajaranTeori penting yang perlu diketahui dalam Seni dalam Pendidikan adalah sepertiberikut:(a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran
 8. 8. 8 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan murid mencari idea, membuat kajian, yakin diri dan dapat berinteraksi. Akhirnya, proses inkuiri akan terhasil. Anda boleh merujuk PPK, Kementerian Pendidikan Malaysia (2001), Pembelajaran secara konstruktisme. Rujuk dan imbas kembali topik ini dalam Seni dalam Pendidikan dan cuba terapkan dalam proses pembelajaran anda. Huraian mengenai apakah itu konstruktivisme oleh McBrien dan Brandt (1997), Briner, M. (1999) dan Brooks dan Brooks (1993) Ciri pembelajaran secara konstruktivisme Kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme Peranan murid dan guru serta cabaran dalam kelas yang mengamalkan konstruktivisme. Perbandingan pembelajaran secara tradisional dan konstruktivisme Rajah 1.3 berikut menunjukkan implikasi daripada pembelajaran konstruktivisme. Rajah 1.3: Implikasi daripada pembelajaran konstruktivisme
 9. 9. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 9 CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME (a) Menggalakkan murid bertanya sesama sendiri dan guru. (b) Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. (c) Menyokong pembelajaran secara koperatif. (d) Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. (e) Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar. (f) Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna. (g) Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid. (h) Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid mempelajari sesuatu idea. (i) Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen. Dalam teori konstruktivisme, manusia belajar secara aktif dengan membina ilmu yang didapati bermakna kepada dirinya (actively construct knowledge that they find personally meaningful ).Bagaimana Seni dalam Pendidikan dapat dikaitkan dengan teorikonstruktivisme?(a) Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan yang sedia ada.(b) Menyusun atur maklumat dan pengetahuan.(c) Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru.(d) Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk.(e) Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan.(f) Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan.
 10. 10. 10 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Aktiviti-aktiviti Seni dalam Pendidikan dapat membina konsep pembelajaran kanak-kanak melalui (sila rujuk Rajah 1.4): Rajah 1.4: Aspek-aspek yang dapat membina konsep pembelajaran untuk aktiviti SDP(b) Teori Kecerdasan Pelbagai Teori kecerdasan pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Dengan tajuk „seven ways of knowing, perceiving and understanding life‰, beliau membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Teori ini telah menjadi penjana kecerdasan serta definisi konsep yang relevan dalam pendidikan hari ini. Ia dirumuskan sebagai: (i) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar; (ii) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan; dan (iii) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Jenis-jenis kecerdasan: Verbal-linguistik Logik-matematik Visual-ruang Kinestetik Muzik
 11. 11. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 11 Interpersonal Intrapersonal NaturalisAnda boleh rujuk PPK, Kementerian Pendidikan Malaysia (2001), AplikasiKecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Rajah 1.5 dan Rajah 1.6 menunjukkan teori kecerdasan pelbagai HowardGardner dan contoh-contoh kecerdasan pelbagai yang boleh diubahsuaioleh murid.Rajah 1.5: Teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner (1983) dalam bukunya „Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligence‰Mengapa teori ini penting dalam Seni dalam Pendidikan?• Menyokong pembelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.• Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai.
 12. 12. 12 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN • Membentuk kepelbagaian untuk menilai. • Mewujudkan suasana kolaboratif. • Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. • Meningkatkan kualiti diri dan motivasi diri. • Meningkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri. Rajah 1.6: Kecerdasan pelbagai yang dikuasai oleh murid
 13. 13. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 13 SEMAK KENDIRI 1.1 Nyatakan jenis teori kecerdasan pelbagai yang terdapat di bawah ini: Jenis TKP yang Bil. Aktiviti Murid Digunakan 1. Murid mengira dan menjumlahkan buah kuini yang dikutip di dusunnya. 2. Murid meniru nyanyian Mawi di televisyen. 3. Murid bermonolog, merintih kepada Tuhannya. 4. Murid mengikut sebutan pensyarah ketika beliau menyebut terminologi dalam sesi kuliahnya. 5. Murid menggunakan pensel untuk mendapatkan skema ukuran dalam kerja melukis perspektif. 6. Murid berborak di bawah pohon mengkudu selepas tamat sesi kuliah. 7. Murid mengambil daun puding untuk ditiru dalam mata pelajaran Pendidikan Seni. 8. Murid membuat regangan otot sebelum mendaki Gunung Arong dalam sesi Bina Insan Guru.(c) Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. Teori ini juga menekankan konsep peniruan. Ia berlaku dalam tiga bentuk yang berikut: (i) Peniruan secara langsung. Dengan mengambil bahan maujud, murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya. Di peringkat permulaan menghasil sesuatu karya, kaedah peniruan langsung ini dianggap paling baik dan berkesan sehingga murid dapat berdikari dengan pengkaryaannya. (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam sesuatu situasi
 14. 14. 14 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. Contohnya, murid boleh membuat peniruan atau imitasi dalam berkarya tetapi tidak sesuai lagi apabila murid tersebut bergelar artis. Amalan meniru ini dianggap suatu kerja menciplak atau plagiat yang dianggap sebagai taksekatlakuan. Murid juga membuat kerja taksekatlakuan. Ini bermakna murid akan terus-menerus meniru dalam semua situasi. Contohnya, walaupun kerja meniru dalam berkarya itu suatu yang ditegah dan tidak bermoral, tetapi kerana amalan ini tiada tegahan ia akan menjadi satu tabiat dan kelaziman. (iii) Peniruan elistasi. Murid terus-menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya. Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Pemerhatian dari gerak balas penglihatan, pengamatan, pendengaran dan responsif deria: Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu. Cara yang termudah ialah membuat representasi idea yang sedia ada dalam minda murid. (ii) Memori yang berkekalan: Murid mempunyai penghayatan yang kekal dalam minda atau ingatannya sama ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. Untuk tujuan mengekspresikan idea, memori ini membantu murid mendapatkan idea sebagai hal subjek (subject matter). (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai: Apabila sesuatu gerak balas itu mendapat ganjaran, ia akan menjadi satu prinsip kendiri dan boleh menjadi pemerapan idea pada jangka panjang.(d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan Herman (1991), otak mempunyai fungsi yang berbagai dan memerlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. Ini penting kerana setiap insan dilahirkan dengan sekurang-kurangnya tujuh kecerdasan otak yang perlu dipupuk dan dipotensikan mengikut tumbesarannya. Teori ini menyatakan bahawa setiap insan yang dilahirkan wajar diberi perhatian, pendidikan secara menyeluruh dan penerapan nilai murni yang secukupnya untuk menghindari gejala vandalisme di kalangan murid. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata pelajaran di sekolah. Pokok persoalannya, adakah mata pelajaran yang diajar di
 15. 15. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 15 sekolah melengkapi penyuburan kecerdasan otak seseorang murid? Rajah 1.7 menunjukkan peranan otak kanan dan otak kiri: Rajah 1.7: Peranan otak kanan (hoka) dan otak kiri (hoki)(e) Teori Pemprosesan Maklumat Robert M. Gagne (1975) mengemukakan teori tentang bagaimana manusia memperolehi maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. Mengikut teori ini, rangsangan-rangsangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. Ini untuk memudahkan proses pembelajaran baru berlaku. Untuk itu, Gagne telah mengenal pasti lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa pemahaman, fasa ingatan kembali, fasa
 16. 16. 16 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas. Rajah 1.8 menunjukkan teori pemprosesan maklumat: Rajah 1.8: Teori pemprosesan maklumat Apabila aktiviti-aktiviti Seni dalam Pendidikan dijalankan, pembelajaran kecerdasan emosi dan pengalaman langsung dari proses maklumat seperti di atas akan memberikan peluang untuk kanak-kanak: (a) Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil. (b) Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian. (c) Mendapat maklum balas dari orang lain. (d) Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya. (e) Mengelak perlakuan yang tidak diingini. (f) Mengekalkan perlakuan yang diingini.1.2.2 Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan PembelajaranApa sahaja pembelajaran, ia berlaku secara berperingkat-peringkat, berfasa danbersekuen mengikut rangsangan yang diperolehi di persekitaran kemudiandiproses ke dalam otak untuk menjadi pengalaman atau ilmu pengetahuan yangbermakna dan seterusnya akan diamalkan dalam situasi yang sepadan.
 17. 17. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 17Tindakan mengamal dari pengalaman atau ilmu pengetahuan yang diperolehidalam proses pembelajaran boleh diperlihatkan sebagai perubahan tingkah lakumanusia.Pembelajaran hanya boleh berlaku apabila wujudnya tindak balas terhadapsesuatu rangsangan yang ada. Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapatmotivasi yang sesuai sebagai penggerak yang mendorong untuk berusahamemikirkan erti rangsangan itu. Proses pembelajaran ini akan berakhir apabilaperubahan tingkah laku dapat dibentuk dan dikekalkan.Berdasarkan Model Proses Gagne (1974), fasa-fasa proses pembelajaran dapatdibahagikan kepada lapan fasa. Proses pembelajaran ini bermula daripadapenerimaan rangsangan melalui organ deria manusia, diikuti oleh pembentukankonsep dan diakhiri dengan perubahan tingkah laku ke tahap yang lebih tinggi.Setiap fasa dalam proses pembelajaran mempunyai tindakan dalam atau punluaran yang tersendiri dan mempengaruhi fasa yang berikutnya, di antaranyakesediaan, motivasi, pengamatan, penanggapan, ingatan, lupaan danpemindahan. Aspek-aspek utama ini berkait rapat dengan proses pengajaran danpembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah.(a) Kesediaan Belajar Kesediaan belajar merujuk kepada keadaan dalaman individu yang bersedia dan berupaya untuk mempelajari sesuatu dengan tujuan memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan belajar mengutamakan peringkat perkembangan intelek, psikomotor, emosi dan kematangan murid untuk membolehkannya menerima dan menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan. Seseorang individu tidak boleh dipaksa untuk mempelajari sesuatu sekiranya individu itu belum mempunyai kesediaan belajar. Hal paksaan ini tidak akan menghasilkan keberkesanan dalam pembelajarannya.(b) Pengamatan Pengamatan boleh diertikan sebagai persepsi iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar yang dikesan oleh organ- organ deria iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Rangsangan yang dikesan kemudiannya menghasilkan impuls yang dihantar ke otak melalui sistem saraf yang menghubungkan deria tertentu dengan otaknya. Otak mentafsir maklumat yang diterima dan berdasarkan pengalaman yang berkaitan, ia akan menginterpretasi dan membentuk makna, bayangan, gambaran atau konsep rangsangan tersebut.
 18. 18. 18 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN(c) Jenis-jenis Organisasi Pengamatan (i) Persepsi ruang - mengandungi ruang dimensi dan tiga dimensi. Contohnya, persepsi ruang dua dimensi terdapat pada satah gambar yang sifatnya rata (flat) atau mendatar. Ruang seperti ini bersifat ilusi iaitu hanya dapat dilihat dalam bentuk gambar. Manakala ruang tiga dimensi merujuk kepada objek yang sebenar yang bersifat konkrit. Ia merujuk kepada objek dan persekitaran yang sebenar, boleh disentuh dan dilihat dengan mata kita. (ii) Persepsi gerakan - persepsi ini berkait kepada objek-objek bergerak di mana pergerakan objek mempengaruhi retina mata kita. Contohnya, kapal terbang yang bergerak di udara, burung terbang, kereta api bergerak dan lain-lain lagi. (iii) Persepsi masa - ditafsir oleh individu berdasarkan pengalaman atau apa yang dirasai. Contohnya, masa berlalu terlalu laju, tahu-tahu umur sudah menjangkau 50 tahun. Kerana seronok menjawab soalan peperiksaan, terasa masa berjalan begitu cepat. Menunggu itu suatu penyeksaan ketika menunggu kekasih yang tidak kunjung sampai.Rajah 1.9 menunjukkan proses pembelajaran yang berlaku secara berperingkat-peringkat: Rajah 1.9: Proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat
 19. 19. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 191.2.3 Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan PembelajaranMengaktifkan pembelajaran bermakna mewujudkan suasana yang responsif danbersifat dua hala. Manakala pemindahan pembelajaran bermaksud kebolehandan kecekapan menggunakan pengalaman, pengetahuan ataupun kemahiransedia ada ingatan untuk diaplikasikan kepada proses pembelajaran dalam situasibaru.Proses mengkategori, generalisasi dan gangguan proaktif merupakanpembelajaran lama yang mempengaruhi pembelajaran baru. Fenomena kesanpembelajaran yang baru berlaku dikenali sebagai pemindahan pembelajaran ataupemindahan latihan.Proses pemindahan pembelajaran boleh berlaku secara aktif dan negatif.Pemindahan pembelajaran positif berlaku apabila pembelajaran dalam situasi Adapat membawa kepada pembelajaran dalam situasi B. Sifat keluwesan inimenunjukkan bahawa penerimaan berlaku tanpa kongkongan. Contohnya,kebolehan Idris dalam melukis pemandangan menggunakan kertas dan cat airdapat dipindahkan ketika menggunakan kanvas dan cat minyak.Proses pemindahan negatif berlaku sebaliknya. Contohnya, Mukhtar telahmenghasilkan catan air dan kemudian mencuci berusnya dengan air. Mukhtarmembuat kesilapan apabila beliau menghasilkan catan minyak dankemudiannya menggunakan air untuk mencuci berusnya.Syarat-syarat untuk pemindahan pembelajaran positif ialah:(a) Kefahaman Murid hendaklah faham tentang konsep yang telah dipelajari sebelum dia boleh menggunakannya dalam situasi baru.(b) Kesamaan Dua situasi di mana murid hendak mengaplikasikan konsep yang dipelajari perlu mempunyai persamaan.(c) Kemahiran Murid telah benar-benar menguasai kemahiran sebelum dia memindahkannya kepada situasi baru.(d) Celik akal Murid telah celik akal dalam konsep, prinsip atau kemahiran dalam sesuatu untuk membolehkan pemindahan pembelajaran kepada situasi lain.
 20. 20. 20 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN1.2.4 Isu-isu Berkaitan Seni dalam Pendidikan(a) Penyerapan tiga dalam satu Adalah sukar untuk menerima hakikat bahawa selama ini telah wujud mata pelajaran Seni Visual, Seni Muzik dan Pendidikan Jasmani sebagai satu subjek. Mengapa sekarang ini ketiga-tiga mata pelajaran ini digabungkan? Apakah selama ini ketiga-tiga mata pelajaran ini telah mantap, perkasa dan dominan sehingga akhirnya lahir satu integrasi ketiga-tiga subjek tadi? Bagi orang yang tidak berminat dengan ketiga-tiga subjek ini, tentulah mereka menjangkakan bahawa ia menjadi suatu mimpi ngeri semata-mata.(b) Penerimaan Seni dalam Pendidikan di sekolah Konsep pembelajaran di sekolah hari ini berkait rapat dengan peperiksaan rasmi di peringkat kebangsaan. Kalau subjek ini sekadar pelengkap atau suatu pengisian tambahan, adalah sukar untuk merealisasikan penerimaannya secara total. Jika ia diajar di tahun enam, subjek ini mungkin digunakan untuk memulihkan (recover) subjek peperiksaan kerana pihak sekolah inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang.(c) Perlaksanaan di sekolah Sebagai subjek yang diintegrasikan, guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja. Contohnya, jika cikgu Habsah adalah guru Seni Visual, pengajarannya tentulah cenderung kepada Seni Visual. Bagaimana dengan Seni Muzik dan Pendidikan Jasmani? Untuk mewujudkan tiga guru seni tadi dalam satu masa tentunya agak sukar. Kalau ada pun, keselarasan menjadi suatu persoalan.(d) Kekaburan matlamat dan objektif Seperti biasa, apabila disebut sebagai baru, ia masih dalam pemerhatian, tilikan dan renungan. Secara beransur-ansur, penelitian matlamat dan objektif ditanggap tetapi tidaklah sepantas saranan pihak pentadbir. Terminologi dan laras bahasa Seni dalam Pendidikan masih dalam konteks „ingat-ingat lupa‰.(e) Pertindihan subjek seni yang sedia ada Pada masa ini, kita telah maklum bahawa Seni Visual, Seni Muzik dan Pendidikan Jasmani diajar di sekolah. Kedatangan Seni dalam Pendidikan seolah-olah membawa suatu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar. Konsep 3 + 1 sebenarnya telah bertindan dengan 1 + 1 + 1.
 21. 21. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 21(f) Masa interaksi guru bertambah Bebanan kerja adalah suatu fobia kepada guru. Bukanlah guru hendak mengelak kerja, tetapi dalam waktu yang sama guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan mereka sudah pun mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum. Ini lebih kritikal dalam kes sekolah kurang murid (SKM) di mana guru selalunya mengambil satu standard untuk setiap tahap dalam pengajaran dan pembelajaran.(g) Mata pelajaran yang rileks Mata pelajaran yang tiada peperiksaan. Guru menganggap bahawa mata pelajaran bukan peperiksaan adalah mata pelajaran tidak penting sehingga boleh dijadikan mata pelajaran rileks. Kepada guru yang mengajar dalam jumlah interaksi maksimum, dia mahukan subjek ini untuk waktu rehatnya. Jika pernyataan ini benar, tentulah implikasinya negatif.1.2.5 Pendapat Tokoh-tokoh(a) Fox and Diffily (2000) Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang, sosio- emosi-psikomotor dan perkembangan kognitif. Seni Kreatif, Seni Muzik, Drama, Seni Pergerakan dan Seni Visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanak-kanak.(b) Gibson, Rex (1996) Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing. Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam. Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia. Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta. Ini bermakna perasaan boleh ada makna suatu yang mempengaruhi kita.(c) John Dewey Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. Pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni.(d) Walter Gropius Seni seharusnya berfungsi dan memberi faedah, bukan sahaja untuk tujuan menyatakan hasrat diri, tetapi juga kepada kehidupan seharian. Gropius telah memberi kepentingan prinsip asas reka bentuk ke barangan seharian
 22. 22. 22 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN keluaran industri dengan menyatukan seni, pertukangan, sains dan teknologi. Prinsip rekaan dan nilai estetika telah dibawa ke barangan seharian seperti kerusi, meja, lampu, alat perkakas elektrik, kenderaan, bangunan dan lain-lain lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan. Konsep seni ini memperkembangkan seni reka, seni komersial dan seni dalam kehidupan seharian.(e) Plato Seni dan pendidikan perlu berpandukan kebenaran, kebaikan, kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan. Seni dibincang dan dikaitkan dengan perlakuan, akhlak, nilai dan moral untuk membawa kesejahteraan. Seni dapat mencipta sesuatu persekitaran berkebudayaan dan meningkatkan perpaduan.(f) Aristotle Pelukis sebenarnya tidak meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam. Pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai katarsis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur yang universal kepada pokok. Dengan struktur bentuk universal itu, kita dapat mengenali pokok. Maka seni itu adalah baik. Menerusi struktur bentuk dalam puisi itu, kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang baik. 1.3 KEPENTINGAN SENI DALAM PENDIDIKANSeni dalam Pendidikan melibatkan ekspresi, emosi dan imaginasi.(a) Peranan Ekspresi Seni dalam Pendidikan menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan, pernyataan emosi, idea dan manifestasi pemikiran. Aktiviti Seni dalam Pendidikan memberi peluang untuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi, meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik. Rajah 1.10 menunjukkan beberapa bentuk ekspresi yang berkaitan dengan SDP:
 23. 23. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 23 Rajah 1.10: Bentuk ekspresi Rajah 1.11 pula menunjukkan peranan ekspresi dalam SDP: Rajah 1.11: Peranan ekspresi(b) Peranan Emosi Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan kepada dua jenis iaitu: (i) Seronok dan tenang; dan (ii) Kurang seronok dan cemas.
 24. 24. 24 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Menurut Mohmood Nazar Mohamad (1991), emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia yang melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan psikologi. Steq pula menyatakan bahawa jika seseorang itu memiliki IQ (Intelligence Quotient) yang tinggi, ditambah dengan EQ (Emotional Quotient) yang tinggi juga, orang tersebut akan lebih mampu menguasai keadaan dan merebut setiap peluang yang ada tanpa membuat masalah yang baru. (i) Kecerdasan Emosi • Konsep IQ dan EQ Intelligence Dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah. Alfred Binet dan Theodore Simon memperkenalkan ujian kecerdasan yang diguna sehingga sekarang. IQ dikaitkan dengan kejayaan, namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak (neurologi) mendapati bahawa emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). Ujian IQ tidak menjadi ukuran mutlak untuk meramalkan masa depan seseorang. Menurut Coleman (pakar sains otak dan psikologi), peringkat terbaik IQ hanya menyumbang 20% kejayaan seseorang manakala 80% lagi dipengaruhi faktor-faktor lain. „intelligence tests really assess skill in assimilating new information in solving new problems. This bias toward crystallized rather than fluid knowledge can have astounding consequences and individuals can lose his entire frontal lobes, in the process becoming a radically different person unable to display any initiative or to solve new problems and yet may continue to exhibit an IQ close to genius level .... Edward Gardner (1983) (ii) Membina Emosi yang Sihat Guru yang penyayang dan ceria. Tahap EQ guru yang membina EQ murid. Angkubah EQ guru dapat menangani emosi negatif secara tulen, benar dan sihat.
 25. 25. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 25 Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan. Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dengan tingkah laku. Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial. Mereka lebih bekerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempati. Lebih fokus, tekal, boleh menangani kekecewaan dan sabar. (iii) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid. Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru murid. Pengintegrasian secara menyeluruh dalam setiap organisasi pengurusan. Menguasai kemahiran mengajar EQ. Menggunakan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan. Menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan. Menggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita. Ada unsur kecindan. Menggunakan unsur biografi untuk perkara yang berkaitan. Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.(c) Peranan Imaginasi Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan: (i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti. (ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil. (iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. Menurut Russel (1968), matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan
 26. 26. 26 TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN kemahiran memerhati serta mempunyai kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstur dan irama. Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya, menggunakan lagu untuk memperkenalkan konsep „lebah‰. Semasa kanak-kanak menyanyi lagu, mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah yang sedang terbang. Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. Ini membantu pembelajaran tentang konsep tersebut. Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. Untuk mencipta sesuatu yang baru, kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasi alatan dan bahan yang mereka gunakan. AKTIVITI 1.2 Setiap guru perlu memahami emosi muridnya semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan emosi? (b) Bagaimanakah caranya guru dapat membina emosi murid yang sihat?• Topik ini memberi penekanan kepada konsep asas yang membawa kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, matlamat dan objektif serta hubung kaitnya dengan pembentukan insan murid. Maklumat yang sedemikian juga penting sebagai persiapan bakal guru yang mengajar mata pelajaran ini.• Di samping itu, anda juga didedahkan kepada beberapa teori pembelajaran yang berkaitan dengan minda dan kepentingan seni secara global.• Sikap kendiri dalam proses pembelajaran seperti ekspresi diri, emosi, imaginasi, persepsi dan pengamatan menjadi intipati penting untuk pemantapan seorang murid dan bakal guru dalam mata pelajaran ini.
 27. 27. TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 27Ekspresi InventifEmosi IsmeEstetik PersepsiImaginasi RepresentatifIntuisiAl-Hurwitz, & Michael Day. (2001). Children and their art. USA: Harcourt College Publishers.Anderson, W. M., & Lawrence, J. E. (1991). Integrating music into the classroom. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co.Bahagian Pendidikan Guru. (2005). Seni dalam pendidikan untuk LPBS. Putrajaya.Fogarty, R. (1991). How to integrate the curricula. Illinois: IRI/Skylight Publishing Inc.Howard Gardner. (1997). Multiple intelligences as a partner in school improvement. New York, USA: University of Illinois Press.Isabel, R. T., & Raines, S. C. (2003). Creativity and the arts with young chidren. USA: Thomson Learning Inc.Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Pembelajaran secara konstruktivisme. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Teori kecerdasan pelbagai. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.Read, H. (1977) Meaning of arts. London: Faber & Faber.

×