• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual)
 

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual)

on

 • 4,390 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,390
Views on SlideShare
4,390
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
165
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual) KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual) Presentation Transcript

  • KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH(konstruktivisme + kontekstual)
   Dipersembahkanoleh :
   Syamimi
   Habibah
   Syazwani
  • Konsepkonstruktivisme
   menekankan pembinaan konsep yang asas sebelum konsep itu dibangunkan dan kemudiannya diaplikasikan apabila diperlukan.
  • Menurut Brooks (1998), manusiamembentukpemikirandanmembinapemahamanberdasarkanperistiwa yang merekaalamisebelumini.
   teorikonstruktivismemenekankanpembinaankonsepmelaluipengetahuanlepas.
   Menurut Jones (1997), konstruktivisme ialah proses menambah dan mensintesis maklumat baru berpandukan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan satu maklumat baru.
  • Hasilannya, individuakanmembentukpemahamannyasendiridansuatukonseptertentuberhubungpengetahuandanmaklumatberkenaan.
   Pengetahuansediaada
   Pengetahuanbaru
   Konsepsendiri
  • Prinsip-prinsipKonstruktivisme:
   Pengetahuandibinapelajar.
   Pemahamandibentukmelaluianalisisdansintesispengalamanlalu.
   Aktivitipembelajaranmenggabungkan 3 domain iaitu domain kognitif, domain afektifdan domain psikomotor.
   Refleksimembantumembentukpengetahuandanpemahaman.
   Pelajarberperananmenentukanpembelajaransendiri.
   Hasilanpembelajaranadalahpelbagaidansukarhendakdijangka.
   Menggalakkanpelajarberfikirdanmencuba idea baru.
   Menyokongdanmencabarpemikiranseseorang
  • Sells dan Glasgow (1998) = konstruktivismemenekankanpenerokaandanpenemuankendirimelaluiaktivitipenyelesaianmasalah.
   teoriinisesuaidigunakanuntukgayapembelajaranreflektifkeranapelajarmengaitkanpengetahuandanpengalamanlepasuntukmembentukpemahamanbaru.
  • Konstruktivisme 5 Fasa Needham
  • Fasaorientasi: (Engage)
   menarikperhatian, minat , danmemotivasikanpelajar.
   contoh = tunjukcara/demonstrasi, tayanganfilem, tayanganvideo, keratanakhbar, mengemukakansoalan-soalan yang bolehmenjanakanperasaaningintahukepadapelajar-pelajarnya.
   Kesan = pelajarlebihberfikirdanlebihseronokdenganaktiviti yang telahdijalankandalambilikdarjah.
  • (ii) FasaPencetusan idea: (Explore)
   mengenalpastikerangkaalternatifpelajar. Idea-idea pelajar yang terdahuludikenalpastimelaluisoalan-soalan yang diajukanuntukmendorongmerekaberfikirmengapa idea merekatidakselaridengan idea saintifik. Soaljawab yang mendorongpemikiranbolehdijalankanoleh guru.
   Gunakaedahinkuiriuntukmenyelongkardanmenyiasatmelaluikaedaheksperimen.
   Contoh = amali, perbincangandalamkumpulankecil, pemetaankonsepdanlaporan.
  • Kesan = pelajarlebihberfikir, seronokdanlebihberkemahiransosial.
   Pelajarlebihberfikirkeranadalammembinapengetahuanbarupelajarakanberfikiruntukmenyelesaikanmasalah, menjana idea, danmembuatkeputusan yang bijakdalammenghadapipelbagaikemungkinanan
  • (iii) FasaPenstrukturanSemula idea : (Explain)
   mengubahsuaikerangkaalternatifkepada idea saintifik. Idea-idea baruakandipersembahkandalampelbagaibentuk yang sesuaidengankecerdasanpelajar. Peneranganbesertadenganaktiviti yang sesuaidengankecerdasanmasing-masingakandigunakanuntukmembantumembentukkonsep yang baruini.
   membuatdefinisi, menerangkankonsep, menyoaltentangpeneranganlanjutandanmemintajustifikasisertapenjelasan.
  • Contoh = perbincangandalamkumpulankecildanmembuatlaporan.
   Kesan = pelajarlebihyakindanberanimencabarhipotesis yang telahdibuatdandigalakkanberbincanguntukmembuatramalan. Pelajarmempunyaibanyakruangdanpeluanguntukmengujihipotesismerekaterutamamelaluiperbincangandalamkumpulan.
  • (iv) FasaAplikasi idea: (Elaborate)
   mengenalpastiidea yang barudiubahsuai/dibinadalamfasapenstrukturansemula idea dapatdiaplikasidalamsituasi yang baru. Konsep yang telahdibinadikaitkandandikembangkandidalambidang yang lain ataudidalamduniasebenarnya.
   Contoh = penulisansendirikerjaprojekolehpelajar.
  • Kesan = pelajarlebihfahamdaningat. Kefahamanpelajartentangsesuatukonsepdan idea lebihjelasapabilamerekaterlibatsecaralangsungdalampembinaanpengetahuanbaru.
  • (v) FasaRefleksi (Evaluate)
   menilaikefahamanmuriddanmenilaisama idea terdahulutelahberubah.
   Contoh = soalpelajarsecarareflektif
   Kesan = pelajardapatmenilaiadakahmerekafahamdandapatmengaplikasikanapa yang dipelajaridalamsesipengajarandanpembelajaranmereka.
  • ContohAktivitiDalam P&P
  • Perbincangan
   Guru memberisebuahtajukkepadapelajar
   Pelajardibahagikankepadabeberapakumpulanuntukberbincang.
   Contohtajuk :
   MakananRingan
  • Perdebatan
   Kumpulan - kumpulanpelajartadidibenarkanuntukberdebattentangpendapatmereka.
   Melaluiperdebatanini, pelajarmenggunakanpengetahuansediaadauntukmengutarakanpendapatnya.
  • Eksplorasi
   Setelahberdebat, guru mengalakkanpelajaruntukmencarimaklumattambahansamaadadariperpustakaanatau internet untukmendapatkanpengetahuan-pengetahuanbaru.
  • Pembinaan
   Melaluipengetahuansediaadasertapengetahuan yang baru, guru menyuruhpelajarmenulispenulisansepertipidato, debatatausyarahanuntukmenguatkanlagipengetahuanpelajarberdasarkanpenyepaduanpengetahuantersebut.
  • PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL
  • DEFINISI
   Kaedah yang menggabungkanisikandungandenganpengalamanharianindividu, masyarakatdanalampembelajaran.
   Kaedahpembelajaran yang konkrit.
  • Pembelajaranakanberlakuapabilamerekadapatmemprosesmaklumatdanpengetahuanbarudengancarabermaknadalammindamereka.
   Pengetahuanbaru
   Pengetahuansediaada
  • Pembelajaranlebihbermaknasekiranya guru meyampaikandarikonteks yang lebihbermakna
   1)Budaya
   2)Fizikal
   3) Sosial
  • Pendekatankontekstualmerestasikurikulum
  • KaedahPembelajaranKontekstual
   Murid
   Dapatmengaitkanisipelajarandenganpekerjaandankehidupan.
   Bolehmemindahkankemahiran
   Bolehbelajarbekerjasama
   Dapatmenerokadanmendapatbukti
  • Guru
   Dapatmenjadikanpengajaransebagaipegalaman yang berjaya
   Dapatmengaitkanprinsipmatapelajarandenganduniapekerjaan
  • KepentinganKontekstualPembelajrandanPengajaran
   Pembelajaran yang menagambilkirapelbagaigayapembelajaran
   Individumemilikipelbagaikecerdasan
   Individumengekalkanmaklumatdenganlebihberkesanmelaluipengalamansendiri