Your SlideShare is downloading. ×
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual)

3,688
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,688
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH(konstruktivisme + kontekstual)
  Dipersembahkanoleh :
  Syamimi
  Habibah
  Syazwani
 • 2. Konsepkonstruktivisme
  menekankan pembinaan konsep yang asas sebelum konsep itu dibangunkan dan kemudiannya diaplikasikan apabila diperlukan.
 • 3. Menurut Brooks (1998), manusiamembentukpemikirandanmembinapemahamanberdasarkanperistiwa yang merekaalamisebelumini.
  teorikonstruktivismemenekankanpembinaankonsepmelaluipengetahuanlepas.
  Menurut Jones (1997), konstruktivisme ialah proses menambah dan mensintesis maklumat baru berpandukan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan satu maklumat baru.
 • 4. Hasilannya, individuakanmembentukpemahamannyasendiridansuatukonseptertentuberhubungpengetahuandanmaklumatberkenaan.
  Pengetahuansediaada
  Pengetahuanbaru
  Konsepsendiri
 • 5. Prinsip-prinsipKonstruktivisme:
  Pengetahuandibinapelajar.
  Pemahamandibentukmelaluianalisisdansintesispengalamanlalu.
  Aktivitipembelajaranmenggabungkan 3 domain iaitu domain kognitif, domain afektifdan domain psikomotor.
  Refleksimembantumembentukpengetahuandanpemahaman.
  Pelajarberperananmenentukanpembelajaransendiri.
  Hasilanpembelajaranadalahpelbagaidansukarhendakdijangka.
  Menggalakkanpelajarberfikirdanmencuba idea baru.
  Menyokongdanmencabarpemikiranseseorang
 • 6. Sells dan Glasgow (1998) = konstruktivismemenekankanpenerokaandanpenemuankendirimelaluiaktivitipenyelesaianmasalah.
  teoriinisesuaidigunakanuntukgayapembelajaranreflektifkeranapelajarmengaitkanpengetahuandanpengalamanlepasuntukmembentukpemahamanbaru.
 • 7. Konstruktivisme 5 Fasa Needham
 • 8. Fasaorientasi: (Engage)
  menarikperhatian, minat , danmemotivasikanpelajar.
  contoh = tunjukcara/demonstrasi, tayanganfilem, tayanganvideo, keratanakhbar, mengemukakansoalan-soalan yang bolehmenjanakanperasaaningintahukepadapelajar-pelajarnya.
  Kesan = pelajarlebihberfikirdanlebihseronokdenganaktiviti yang telahdijalankandalambilikdarjah.
 • 9. (ii) FasaPencetusan idea: (Explore)
  mengenalpastikerangkaalternatifpelajar. Idea-idea pelajar yang terdahuludikenalpastimelaluisoalan-soalan yang diajukanuntukmendorongmerekaberfikirmengapa idea merekatidakselaridengan idea saintifik. Soaljawab yang mendorongpemikiranbolehdijalankanoleh guru.
  Gunakaedahinkuiriuntukmenyelongkardanmenyiasatmelaluikaedaheksperimen.
  Contoh = amali, perbincangandalamkumpulankecil, pemetaankonsepdanlaporan.
 • 10. Kesan = pelajarlebihberfikir, seronokdanlebihberkemahiransosial.
  Pelajarlebihberfikirkeranadalammembinapengetahuanbarupelajarakanberfikiruntukmenyelesaikanmasalah, menjana idea, danmembuatkeputusan yang bijakdalammenghadapipelbagaikemungkinanan
 • 11. (iii) FasaPenstrukturanSemula idea : (Explain)
  mengubahsuaikerangkaalternatifkepada idea saintifik. Idea-idea baruakandipersembahkandalampelbagaibentuk yang sesuaidengankecerdasanpelajar. Peneranganbesertadenganaktiviti yang sesuaidengankecerdasanmasing-masingakandigunakanuntukmembantumembentukkonsep yang baruini.
  membuatdefinisi, menerangkankonsep, menyoaltentangpeneranganlanjutandanmemintajustifikasisertapenjelasan.
 • 12. Contoh = perbincangandalamkumpulankecildanmembuatlaporan.
  Kesan = pelajarlebihyakindanberanimencabarhipotesis yang telahdibuatdandigalakkanberbincanguntukmembuatramalan. Pelajarmempunyaibanyakruangdanpeluanguntukmengujihipotesismerekaterutamamelaluiperbincangandalamkumpulan.
 • 13. (iv) FasaAplikasi idea: (Elaborate)
  mengenalpastiidea yang barudiubahsuai/dibinadalamfasapenstrukturansemula idea dapatdiaplikasidalamsituasi yang baru. Konsep yang telahdibinadikaitkandandikembangkandidalambidang yang lain ataudidalamduniasebenarnya.
  Contoh = penulisansendirikerjaprojekolehpelajar.
 • 14. Kesan = pelajarlebihfahamdaningat. Kefahamanpelajartentangsesuatukonsepdan idea lebihjelasapabilamerekaterlibatsecaralangsungdalampembinaanpengetahuanbaru.
 • 15. (v) FasaRefleksi (Evaluate)
  menilaikefahamanmuriddanmenilaisama idea terdahulutelahberubah.
  Contoh = soalpelajarsecarareflektif
  Kesan = pelajardapatmenilaiadakahmerekafahamdandapatmengaplikasikanapa yang dipelajaridalamsesipengajarandanpembelajaranmereka.
 • 16. ContohAktivitiDalam P&P
 • 17. Perbincangan
  Guru memberisebuahtajukkepadapelajar
  Pelajardibahagikankepadabeberapakumpulanuntukberbincang.
  Contohtajuk :
  MakananRingan
 • 18. Perdebatan
  Kumpulan - kumpulanpelajartadidibenarkanuntukberdebattentangpendapatmereka.
  Melaluiperdebatanini, pelajarmenggunakanpengetahuansediaadauntukmengutarakanpendapatnya.
 • 19. Eksplorasi
  Setelahberdebat, guru mengalakkanpelajaruntukmencarimaklumattambahansamaadadariperpustakaanatau internet untukmendapatkanpengetahuan-pengetahuanbaru.
 • 20. Pembinaan
  Melaluipengetahuansediaadasertapengetahuan yang baru, guru menyuruhpelajarmenulispenulisansepertipidato, debatatausyarahanuntukmenguatkanlagipengetahuanpelajarberdasarkanpenyepaduanpengetahuantersebut.
 • 21. PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL
 • 22. DEFINISI
  Kaedah yang menggabungkanisikandungandenganpengalamanharianindividu, masyarakatdanalampembelajaran.
  Kaedahpembelajaran yang konkrit.
 • 23. Pembelajaranakanberlakuapabilamerekadapatmemprosesmaklumatdanpengetahuanbarudengancarabermaknadalammindamereka.
  Pengetahuanbaru
  Pengetahuansediaada
 • 24. Pembelajaranlebihbermaknasekiranya guru meyampaikandarikonteks yang lebihbermakna
  1)Budaya
  2)Fizikal
  3) Sosial
 • 25. Pendekatankontekstualmerestasikurikulum
 • 26. KaedahPembelajaranKontekstual
  Murid
  Dapatmengaitkanisipelajarandenganpekerjaandankehidupan.
  Bolehmemindahkankemahiran
  Bolehbelajarbekerjasama
  Dapatmenerokadanmendapatbukti
 • 27. Guru
  Dapatmenjadikanpengajaransebagaipegalaman yang berjaya
  Dapatmengaitkanprinsipmatapelajarandenganduniapekerjaan
 • 28. KepentinganKontekstualPembelajrandanPengajaran
  Pembelajaran yang menagambilkirapelbagaigayapembelajaran
  Individumemilikipelbagaikecerdasan
  Individumengekalkanmaklumatdenganlebihberkesanmelaluipengalamansendiri