KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual)

4,054 views
3,842 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,054
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
175
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (konstruktivisme + kontekstual)

 1. 1. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH(konstruktivisme + kontekstual)<br />Dipersembahkanoleh :<br />Syamimi<br />Habibah<br />Syazwani<br />
 2. 2. Konsepkonstruktivisme<br />menekankan pembinaan konsep yang asas sebelum konsep itu dibangunkan dan kemudiannya diaplikasikan apabila diperlukan.<br />
 3. 3. Menurut Brooks (1998), manusiamembentukpemikirandanmembinapemahamanberdasarkanperistiwa yang merekaalamisebelumini. <br />teorikonstruktivismemenekankanpembinaankonsepmelaluipengetahuanlepas.<br />Menurut Jones (1997), konstruktivisme ialah proses menambah dan mensintesis maklumat baru berpandukan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan satu maklumat baru.<br />
 4. 4. Hasilannya, individuakanmembentukpemahamannyasendiridansuatukonseptertentuberhubungpengetahuandanmaklumatberkenaan. <br />Pengetahuansediaada<br />Pengetahuanbaru<br />Konsepsendiri<br />
 5. 5. Prinsip-prinsipKonstruktivisme:<br />Pengetahuandibinapelajar.<br />Pemahamandibentukmelaluianalisisdansintesispengalamanlalu.<br />Aktivitipembelajaranmenggabungkan 3 domain iaitu domain kognitif, domain afektifdan domain psikomotor.<br />Refleksimembantumembentukpengetahuandanpemahaman.<br />Pelajarberperananmenentukanpembelajaransendiri.<br />Hasilanpembelajaranadalahpelbagaidansukarhendakdijangka.<br />Menggalakkanpelajarberfikirdanmencuba idea baru.<br />Menyokongdanmencabarpemikiranseseorang<br />
 6. 6. Sells dan Glasgow (1998) = konstruktivismemenekankanpenerokaandanpenemuankendirimelaluiaktivitipenyelesaianmasalah. <br />teoriinisesuaidigunakanuntukgayapembelajaranreflektifkeranapelajarmengaitkanpengetahuandanpengalamanlepasuntukmembentukpemahamanbaru. <br />
 7. 7. Konstruktivisme 5 Fasa Needham<br />
 8. 8. Fasaorientasi: (Engage)<br />menarikperhatian, minat , danmemotivasikanpelajar.<br />contoh = tunjukcara/demonstrasi, tayanganfilem, tayanganvideo, keratanakhbar, mengemukakansoalan-soalan yang bolehmenjanakanperasaaningintahukepadapelajar-pelajarnya. <br />Kesan = pelajarlebihberfikirdanlebihseronokdenganaktiviti yang telahdijalankandalambilikdarjah.<br />
 9. 9. (ii) FasaPencetusan idea: (Explore)<br />mengenalpastikerangkaalternatifpelajar. Idea-idea pelajar yang terdahuludikenalpastimelaluisoalan-soalan yang diajukanuntukmendorongmerekaberfikirmengapa idea merekatidakselaridengan idea saintifik. Soaljawab yang mendorongpemikiranbolehdijalankanoleh guru. <br />Gunakaedahinkuiriuntukmenyelongkardanmenyiasatmelaluikaedaheksperimen. <br />Contoh = amali, perbincangandalamkumpulankecil, pemetaankonsepdanlaporan. <br />
 10. 10. Kesan = pelajarlebihberfikir, seronokdanlebihberkemahiransosial.<br />Pelajarlebihberfikirkeranadalammembinapengetahuanbarupelajarakanberfikiruntukmenyelesaikanmasalah, menjana idea, danmembuatkeputusan yang bijakdalammenghadapipelbagaikemungkinanan<br />
 11. 11. (iii) FasaPenstrukturanSemula idea : (Explain)<br />mengubahsuaikerangkaalternatifkepada idea saintifik. Idea-idea baruakandipersembahkandalampelbagaibentuk yang sesuaidengankecerdasanpelajar. Peneranganbesertadenganaktiviti yang sesuaidengankecerdasanmasing-masingakandigunakanuntukmembantumembentukkonsep yang baruini. <br />membuatdefinisi, menerangkankonsep, menyoaltentangpeneranganlanjutandanmemintajustifikasisertapenjelasan. <br />
 12. 12. Contoh = perbincangandalamkumpulankecildanmembuatlaporan. <br />Kesan = pelajarlebihyakindanberanimencabarhipotesis yang telahdibuatdandigalakkanberbincanguntukmembuatramalan. Pelajarmempunyaibanyakruangdanpeluanguntukmengujihipotesismerekaterutamamelaluiperbincangandalamkumpulan.<br />
 13. 13. (iv) FasaAplikasi idea: (Elaborate)<br />mengenalpastiidea yang barudiubahsuai/dibinadalamfasapenstrukturansemula idea dapatdiaplikasidalamsituasi yang baru. Konsep yang telahdibinadikaitkandandikembangkandidalambidang yang lain ataudidalamduniasebenarnya. <br />Contoh = penulisansendirikerjaprojekolehpelajar. <br />
 14. 14. Kesan = pelajarlebihfahamdaningat. Kefahamanpelajartentangsesuatukonsepdan idea lebihjelasapabilamerekaterlibatsecaralangsungdalampembinaanpengetahuanbaru.<br />
 15. 15. (v) FasaRefleksi (Evaluate)<br />menilaikefahamanmuriddanmenilaisama idea terdahulutelahberubah. <br />Contoh = soalpelajarsecarareflektif<br />Kesan = pelajardapatmenilaiadakahmerekafahamdandapatmengaplikasikanapa yang dipelajaridalamsesipengajarandanpembelajaranmereka.<br />
 16. 16. ContohAktivitiDalam P&P<br />
 17. 17. Perbincangan<br />Guru memberisebuahtajukkepadapelajar<br />Pelajardibahagikankepadabeberapakumpulanuntukberbincang.<br />Contohtajuk :<br />MakananRingan<br />
 18. 18. Perdebatan<br />Kumpulan - kumpulanpelajartadidibenarkanuntukberdebattentangpendapatmereka.<br />Melaluiperdebatanini, pelajarmenggunakanpengetahuansediaadauntukmengutarakanpendapatnya.<br />
 19. 19. Eksplorasi<br />Setelahberdebat, guru mengalakkanpelajaruntukmencarimaklumattambahansamaadadariperpustakaanatau internet untukmendapatkanpengetahuan-pengetahuanbaru.<br />
 20. 20. Pembinaan<br />Melaluipengetahuansediaadasertapengetahuan yang baru, guru menyuruhpelajarmenulispenulisansepertipidato, debatatausyarahanuntukmenguatkanlagipengetahuanpelajarberdasarkanpenyepaduanpengetahuantersebut.<br />
 21. 21. PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL <br />
 22. 22. DEFINISI<br />Kaedah yang menggabungkanisikandungandenganpengalamanharianindividu, masyarakatdanalampembelajaran. <br />Kaedahpembelajaran yang konkrit.<br />
 23. 23. Pembelajaranakanberlakuapabilamerekadapatmemprosesmaklumatdanpengetahuanbarudengancarabermaknadalammindamereka.<br />Pengetahuanbaru<br />Pengetahuansediaada<br />
 24. 24. Pembelajaranlebihbermaknasekiranya guru meyampaikandarikonteks yang lebihbermakna<br />1)Budaya<br />2)Fizikal<br />3) Sosial<br />
 25. 25. Pendekatankontekstualmerestasikurikulum<br />
 26. 26. KaedahPembelajaranKontekstual<br />Murid<br />Dapatmengaitkanisipelajarandenganpekerjaandankehidupan.<br />Bolehmemindahkankemahiran<br />Bolehbelajarbekerjasama<br />Dapatmenerokadanmendapatbukti<br />
 27. 27. Guru<br />Dapatmenjadikanpengajaransebagaipegalaman yang berjaya<br />Dapatmengaitkanprinsipmatapelajarandenganduniapekerjaan<br />
 28. 28. KepentinganKontekstualPembelajrandanPengajaran<br />Pembelajaran yang menagambilkirapelbagaigayapembelajaran<br />Individumemilikipelbagaikecerdasan<br />Individumengekalkanmaklumatdenganlebihberkesanmelaluipengalamansendiri<br />

×