Lärare och E-delegationens riktlinjer för sociala medier

6,639 views

Published on

Vad de nya riktlinjerna för sociala medier
från e-delegationen betyder för lärare på universitet och högskolor.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,547
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lärare och E-delegationens riktlinjer för sociala medier

 1. 1. E-DELEGATIONENS RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIERHUR PÅVERKAS LÄRARKÅREN? Per Axbom Axbom Innovation +46 709 13 25 00 per@axbom.se
 2. 2. 2 PER AXBOM AXBOM INNOVATION• Webbjobb sedan 1996• Kommunikationsvetare• Upplevelsedesigner• Webbstrateg• Trendbevakare• Lärare
 3. 3. 3 BAKGRUNDmaj 2010 synpunkte 10-20 dec r 2010 2010-12-3 0 dir. 2010:32. vägledand e
 4. 4. 4 Utvidgning av uppdraget E-delegationen har tidigare fått i uppdrag att bl. a. koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklings projekt. Utöver det ur sprungliga uppdraget ges delegationen i uppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av hand lingar. Arbetetska ta sin utgångspunkt i den lag om vidareutn yttjande avhandlingar från den offentliga förvaltningen so m föreslås ipropositionen Offentlig förvaltning för demok rati, delaktighetoch tillväxt (prop. 2009/10:175). Delegationen ska även inomramen för sitt uppdrag att utveckla vägledning ar ta framriktlinjer för statliga myndigheters användning av socialamedier exempelvis webbforum och bloggar nin g av sociala medier R iktlinjer för använd sitt uppdrag att utveckla för Dele gationen ska inom ramen ter s riktl injer för statliga myndighe vägledningar även ta fram itter. dier, t.ex. Facebook och Tw användning av sociala me e te sär skilt beakta rättsliga D elegationen ska i detta arb . aspe kter på sådan användning
 5. 5. 5 VAD ÄR SOCIALA MEDIER?Sociala medier är ett sätt att kommunicera, skapa relationer,främja dialog och dela kunskap. När vi här pratar om socialamedier menar vi till exempel:• webbplatser med nyhetskommentarer, länkar, chatt och kommentarfält,• Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Flickr och många andra,• bloggar och• wikier där användarna hjälps åt att skapa innehållet.
 6. 6. 6Vilka funktioner det sociala mediet har och hur myndigheten använderdet påverkar ofta de rättsliga aspekterna. Riktlinjerna utgår därför ifrånvilka olika rättsliga krav som ställs beroende på hur sociala medieranvänds.Vidare utgår riktlinjerna från att en myndighet använder publikasociala medier. Därmed avses sociala medier som ävenutomstående, dvs. personer som inte ingår i eller är knuten tillmyndigheten, kan besöka genom att läsa myndighetens inlägg ellerlämna egna inlägg.De särskilda överväganden som kan behöva göras om en myndighetanvänder sociala medier i exempelvis projekt som har begränsats tillvissa andra myndigheter, organisationer eller fysiska personer tas därförinte upp här.
 7. 7. 7 INTERNET ÄR SOCIALT Så fort något publiceras på internet i dialog eller kollaboration med någon annan så är det en socialhandling, internet blir ett socialt medium, oavsett om det sker i realtid eller i tidsoberoende form. Vilket verktyg som används är irrelevant förbedömningen av om det är ett socialt medium.Skillnaderna blir i vilken grad informationen blir synlig vid publiceringen, dvs: öppen för anonyma, öppenför alla efter identifiering, för en sluten grupp, och så vidare. *Om en person utanför myndigheten publicerar information på digitala Riktlinjerna avser information där myndigheten är medier i regi avavsändare* och som bli synlig för människor utanför myndigheten så är myndigheten. myndighetern ansvarig även för detta.
 8. 8. 8VIKTIGA SKILLNADER I SM• Intern/extern • Konversationer• Gratis • Kollaboration• Open source • RSS• Användarbas • Ping/Trackback• Stängt / öppet • Integration• Radera data • Filuppladdning• Arkivera data • Användarstyrning• Profilsidor • Åldersbegränsningar• Interna meddelanden • Användarvillkor• Realtid (chat) • Roller/nivåer
 9. 9. 9LÄSA DOKUMENTET (63s) Från avsnitt tre består varje avsnitt av tre delar. De inleds med inramade ”Riktlinjer”. Därefter följer ”Bedömning”. Den sista delen har rubriken ”Övervägande”. Den som vill ha en snabb överblick kan läsa sammanfattningen och ”Riktlinjer” i avsnitten 3– 15. Den som vill en något djupare bild av riktlinjerna läser dessutom avsnitt 2 och ”bedömning” i avsnitten 3–15. Texten under rubriken ”Överväganden” riktar sig till jurister och personer som behöver sätta sig in i de bakomliggande regelverken.
 10. 10. 10 VÄGLEDNING STEG FÖR STEG1. tänka igenom mål 5. hantera allmänna och syfte handlingar2. granska avtalet 6. arkivera3. sätt upp interna 7. gallra regler 8. hantera ärenden4. ta ansvar för egna och andras inlägg (i 9. hålla uppsikt vissa fall) 10. informera.
 11. 11. 11RELEVANS FÖR LÄRARKÅREN• Bloggar Var går gränsen mellan lärare/ ! elever och privatperson?• Facebook-grupper• Öppna wikis Bör lärare ha separata ! “lärarkonton” i sociala medier?• Relationer Vilka är lärarnas ansvar för• Spårbarhet ! generella frågor om skolan?• Kommentarer hos andra.... Bör lärarna ha ett separat telefonnummer för privata• Ansvar gentemot eleverna samtal?
 12. 12. 12 1. MÅL & SYFTE• Utgå från verksamhetskrav och Lärarstöd syfte• Relationer, förtroende, kunskapsspridning, tillgänglighet, Relationer, tillgänglighet, omvärldsbevakning, kunskaps- hjälpa varandra. inhämtning, crowdsourcing• Fungera oberoende av teknisk Standardiserade verktyg plattform och tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar ! Vilka hinder finns?
 13. 13. 13 HUR JAG GJORDE wiki yammer social? “privat” publik!elevbloggar wu f oo
 14. 14. 14 2. GRANSKA AVTALET ! Hjälp lärare/elever förstå Allmän handling även om ! det ligger externtkvalitet » ansvarsbegränsning / skadestånd » upplåtelse av rättigheter » regleringar om annonser » lagval/tvistlösning » censur/gallring » elevernas avtalssituation
 15. 15. 15
 16. 16. 163. SÄTT UPP INTERNA REGLER Vem talar i organisationens ! namn? Vems ansvar? ! Privata eller andra konton? ! Språkregler? Arkiveringsprinciper? ! Rekommenderade verktyg/ ! ! Exit-strategi? medieformer? Hur får arbetsgivarens Hur ska kommunikation till ! utrustning användas? ! elever fungera?
 17. 17. 17 Separat lärar-konto! Eleverna godkänner avtal... Kommunikation med! föräldrar/andra intressenter?
 18. 18. 184. TA ANSVAR FÖR EGNA OCH ANDRAS INLÄGGMyndigheten ansvarar för alla inlägg som myndigheten själv gör,alla inlägg som utomstående gör på myndighetens sociala medieroch vissa inlägg som utomstående gör på sociala medier som inte ärmyndighetens eget men som uppkommer till exempel i en dialogmed myndigheten. Ansvaret är inte lika i alla sammanhang. I mångafall är även utomstående ansvariga. Till exempel kan myndighetenbli ansvarig för ett inlägg med olagligt innehåll på myndighetenssociala medium men det blir givetvis även den som gjort inlägget. Gallra
 19. 19. 19! Ansvar?! Tillåtelse?
 20. 20. 205. HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGARMyndighetens inlägg på sociala medier blir allmänna handlingar,oavsett om den förfogar över mediet helt själv eller det tillhandahållsav en tjänsteleverantör eller om myndigheten gör ett inlägg pånågon annans sociala medium. Ett inlägg som en utomstående görpå ett socialt medium som myndigheten förfogar över blir ocksåallmän handling. Kommentarer hos andra blir ! allmänna handlingar Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen kunna visas upp utan avgift hos myndigheten. Allmänna handlingar ska också kunna lämnas ut som utskrift – i vissa fall mot avgift. Informera centralt när ! kommentarer sker hos andra.
 21. 21. 21 6. ARKIVERA Sekretessreglerade uppgifter ska inte förekomma i inlägg i sociala medier som myndigheten ansvarar för. Därmed behöver inte de allmänna handlingarna diarieföras, det räcker med att de hålls ordnade så att det framgår om de upprättats av myndigheten eller inkommit från någon annan.Sitesucker (Mac) Hur ofta? ! HTTrack (PC) ! Var? Handlingar måste kunna ! lämnas ut skyndsamt.
 22. 22. 22 7. GALLRA 2§ Gallring Gallringsbeslutet gäller för handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion, är av tillfällig art, ringa betydelse eller av anspråkslösare slag.Gallring – Allmänna handlingar Aktuella handlingstyper som avses är:som har ringa eller tillfällig • frågor som genererar svar av enklarebetydelse för myndighetens karaktärverksamhet kan normalt gallras • kommentarer och inlägg som gällerom myndigheten har ett för kännedom • kommentarer och inlägg som ejtillämpningsbeslut som omfattar berör Konsumentverkets verksamhetsociala medier. • kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär, så kallade Konsumentverkets tillämpningsbeslut, forumtroll (gallras omedelbart från 2010-05-07, av Riksarkivets föreskrift mediet) och allmänna råd RA-FS 1997:6
 23. 23. 23 8. HANTERA ÄRENDENÄrenden som ändå kommer in via socialamedier ska hanteras. Avsätt resurser ochskapa rutiner för att ta hand om sådanameddelanden som inte bör finnas i detsociala mediet.Myndigheten kan bli skadeståndsskyldig omden lämnar felaktiga upplysningar eller råd.Gör därför inga uttalanden i ett socialtmedium som kan uppfattas som råd ellerupplysningar som kan få ekonomiskakonsekvenser.
 24. 24. 24 9. HÅLLA UPPSIKTEtt socialt medium som myndigheten ansvarar förmåste hållas under uppsikt. Det är därför viktigt att bemanning?avsätta resurser för detta. Myndigheten• får inte publicera kränkande personuppgifter,• ska hålla uppsikt över besökares kommentarer föratt upptäcka kränkande personuppgifter,• ska ta bort kränkande personuppgifter och• kan bli skadeståndsskyldig för kränkandepersonuppgifter. Gallra
 25. 25. 25
 26. 26. 2610. INFORMERA Att inlägg blir allmänna! Undvik privata konton ! handlingar. Vilka uppgifter som inte får! Tydlig med avsändare! ! publiceras. Tydliga rutiner för vem som Hur inlägg blir tillgängliga! tar vilka ärenden. ! för andra användare. Använd ex. logotyp för att Vad som händer om man! tydliggöra avsändare. ! inte följer reglerna...
 27. 27. 27ÖVRIGT • Risk- och sårbarhetsanalys, vilka risker elimineras, reduceras, accepteras. • Informationssäkerhet ska samsas med informationssäkerhetspolicy (LIS) • Personuppgiftsskydd enligt PUL
 28. 28. 28 LÄRARFOKUS• Interna regler - (“godkända” verktyg, sammanfattningar av villkor, m.m)• Privat / officiellt konto • om privat, hur hantera allmänna frågor som kommer den vägen?• Språkliga krav • om språkliga krav, hur förenligt är det med privata konton?• Hur arkivera så att det blir lättillgängligt och sökbart? • Central arkivering eller gör läraren det själv?• Gallring: vilken typ av info blir INTE allmän handling. • Hur ofta/när/på vilket sätt måste läraren själv gallra (bevakning)• Hur måste läraren informera eleverna om villkor i tjänsterna?• Hur informerar läraren om användning av en ny tjänst centralt?• Hur hantera “exit”?
 29. 29. 29 NÄSTA STEG Kartlägg nuvarandeDialog! Börja prata Tillämpningsbeslut och önskadbrett om det här! för gallring! användning Inte bara med lärarkåren utan Inte bara verktyg, utan hur man vill Underlättar att sålla bort med elever, andra myndigheter, jobba, vilken flexibilitet som irrelevanta och kränkande m.m. behövs för att vara kommentarer. konkurrenskraftig...Rutiner för: läsa, Rutiner för Nätverk förbedöma & informera bevakning / erfautbyte / bestom användaravtal arkivering / exit practiceSkapa en wiki där alla, såväl lärare Resurskrävande Skapa eget som elever (och utomstående) Följ @Edelegationen på Twitter! kan bidra med insikter. Gå med i http://edelegationen.ning.com/
 30. 30. 30 Flexibilitet Säkerhetskrav Snabbhet Personlig Effektivitet integritetKonkurrenskraft Riskhantering
 31. 31. 31 PRIVAT ANVÄNDNING?• Dessa riktlinjer tar inte upp anställdas privata användning av sociala medier. Det görs i andra sammanhang. Till exempel behandlar KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, sådana frågor ur såväl rättsliga som etiska perspektiv i sin skrift från 2010, Fri åsiktsbildning – om yttrandefrihet och meddelarfrihet i statsförvaltningen.• Samma slags frågor berörs i skriften Yttrandefrihet och lojalitet – Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner, utgiven 2010, SKL Kommentus. Men... är det rimligt att lärare förväntas ha separata konton på alla förekommande medier som de använder både privat och i tjänsten?
 32. 32. 32nja...men i kubik!
 33. 33. 33 FRÅGA PÅ! per@axbom.se @axbom på Twitter MSN/Google Talk: per@axbom.se http://axbom.seDenna presentation: http://per.ax/edesm
 34. 34. 34HUR FÖRHÅLLER VI OSS...? Elevarbete vid kursen Communication & Technology, Högskolan i Jönköping, HT 2010 http://per.ax/lifebook
 35. 35. 35 REFERENSER / VIDARE LÄSNING• http://www.edelegationen.se/sida/riktlinjer-for-myndigheters- anvandning-av-sociala-medier• https://crocodoc.com/u15ox (utkast med kommentarer)• http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2010/dir2010_32.pdf• SKL:s bok: Lojalitet och yttrandefrihet• SKL förslag till checklista för sociala medier: http://www.skl.se/web/Fritt_fram_for_social_medier.aspx
 36. 36. 36 Denna presentation:http://per.ax/edesm

×