ประกาศ อบต.โสธร                     เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554      ...
ง. การวางแผน      อบต.โสธร ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใ...
เงินอุดหนุนจาก    121,000.00 เพื่อดาเนินการด้านการต่อสู้    ยาเสพติดลดลง10. การพัฒนาด้านการจัด    ป้องกันและแก้...
26. การพัฒนาด้านการส่งเสริม จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เงินอุดหนุนจาก     50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ    อุ...
43. การพัฒนาด้านการบริหาร บารุงรักษา ซ่อมแซม      เงินอุดหนุนจาก    320,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประ     ...
6.  การพัฒนาด้าน    กาจัดวัชพืชริมถนน เงินอุดหนุนจาก    130,000.00  19,000.00 นายสมศักดิ์    14/02/2554  7 ...
นายราเชนท์ 400.00           18/05/2554  1      แซ่ตั้น      นายทรงยศ 800.00           1...
นายนัน กัญนิ                                       800.00         07/09/255...
นายสมญา สุข                                       2,400.00        15/08/2554 ...
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54

1,369 views
1,293 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54

 1. 1. ประกาศ อบต.โสธร เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตาม ิระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.โสธร จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต.โสธร ดังนี้ก. วิสยทัศน์ ของอบต.โสธร ั "แหล่งรองรับที่อยู่อาศัยใกล้เมือง สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ประชากรมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง "ข. พันธกิจ ของอบต.โสธร 1.1จัดบริการด้านสาธารณูปโภค ตามความจาเป็นพืนฐานอย่างครบถ้วน เพียงพอ และสอดคล้อง กับระบบผังเมืองรวม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ ้ขยายตัวของเขตเมือง 1.2 จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง 1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของตาบลให้นาอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบ ่ เรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ 1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยดี สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ิ 1.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภูมปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้รอบด้านให้ประชาชน คิดเป็น ทาเป็น ิ แก้ปัญหาเป็น นาหลักคาสอนทางศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิต สามารถปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดารงตนอยูใน ่สังคมได้อย่างมีความสุข 1.6 บารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและพัฒนาอาชีพให้มนคง เกษตรกรรมยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจ ั่ พอเพียง 1.7 สร้างทัศนคติและค่านิยมของประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นให้ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมี ่จิตสานึกสาธารณะ 1.8 พัฒนาการบริการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทาร่วมวางแผน และร่วมตรวจสอบค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โสธรได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 1. การก่อสร้าง บารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 2. การก่อสร้าง ดูแล บารุงรักษาแหล่งน้า การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. การรักษา ความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1. 17 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2. การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 1. การส่งเสริมการดาเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 2. งานสวัสดิการสังคม 3. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 4. ส่งเสริมการศึกษา 5. ส่งเสริมและบารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. การสาธารณสุข การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 1. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการขนส่ง 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. การพัฒนาศักยภาพทางของบุคลากร 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 5. ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและบารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 2. 2. ง. การวางแผน อบต.โสธร ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพืนที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพืนที่ ที่ ้ ้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.โสธร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) 2554 2555 2556 ยุทธศาสตร์ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ ้ 10 4,880,000.00 14 9,106,000.00 37 14,891,400.00การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 5 678,000.00 4 1,490,500.00 4 590,500.00ความสงบเรียบร้อยการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 5 780,000.00 5 830,000.00 7 880,000.00สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 24 6,774,000.00 22 6,684,000.00 24 5,194,000.00ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ 6 635,000.00 8 215,000.00 7 205,000.00ท่องเที่ยว และการขนส่งการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 14 2,350,000.00 14 2,910,000.00 14 1,370,000.00 รวม 64 16,097,000.00 67 21,235,500.00 93 23,130,900.00 จ. การจัดทางบประมาณ ผู้บริหารอบต.โสธร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจานวน 43 โครงการ งบประมาณ 14,329,080 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ โครงการ ตามข้อบัญญัติการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ ้ 8 5,868,640.00การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 521,000.00การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3 1,248,000.00การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 18 5,149,740.00การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง - -การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 10 1,541,700.00 รวม 43 14,329,080.00 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โสธร มีดงนี้ ั แหล่งที่มา งบตาม วัตถุ ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ข้อบัญญัติ ประสงค์1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนโส เงินอุดหนุนทั่วไป 2,973,040.00 เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชารุด ถนน พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ธรวงแหวน หมู่ที่ 1,4,5 ,เงินอุดหนุนเฉพาะ ไม่สะดวกในการเดินทาง กิจ2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง ขยายเขตประปา ซ.ศรี 975,000.00 เพื่อประโยชน์ด้าน ประปา พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เจริญ 7 หมู่ 6 การเกษตร3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง การวางระบบผังเมือง เงินอุดหนุนทั่วไป 720,600.00 เพื่อการพัฒนาเมืองให้ ผังเมือง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับ การพัฒนาในปัจจุบัน4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย เงินอุดหนุนจาก 150,000.00 เพื่อป้องกันอันตรายให้ ไฟฟ้า พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ รัฐบาลจัดเก็บและ ประชาชนที่ใช้รถในเวลา จัดสรรให้ กลางคืน5. การพัฒนาด้านโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เงินอุดหนุนจาก 400,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชารุด ซ่อมถนน พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และลงหินคลุกถนน รัฐบาลจัดเก็บและ ไม่สะดวกในการเดินทาง สาธารณะ หมู่ 1-7 จัดสรรให้6. การพัฒนาด้านโครงสร้าง กาจัดวัชพืชริมถนน เงินอุดหนุนจาก 130,000.00 เพื่อความเป็นระเบียบ กาจัดวัชพืช พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สาธารณะ รัฐบาลจัดเก็บและ เรียบร้อยและป้องกัน จัดสรรให้ อุบัติเหตุ7. การพัฒนาด้านโครงสร้าง กาจัดวัชพืชแหล่งน้าเพื่อ เงินอุดหนุนจาก 110,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน กาจัดวัชพืช พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเกษตร รัฐบาลจัดเก็บและ น้าเพื่อการเกษตร จัดสรรให้8. การพัฒนาด้านโครงสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้า ถ. เงินอุดหนุนทั่วไป 410,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง ท่อระบายน้า พื้นฐานทางเศรษฐกิจ โสธร ซ.3 หมู่ 29. การพัฒนาด้านการจัด เวรยามหมู่บาน,สนับสนุน เงินอุดหนุนจาก ้ 110,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ออกตรวจ ระเบียบชุมชน สังคม และ การดาเนินการป้องกัน รัฐบาลจัดเก็บและ ในการป้องกันเหตุในหมู่บ้าน การรักษาความสงบ และลดอุบัติเหตุช่วง จัดสรรให้ ของตนเอง เรียบร้อย เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
 3. 3. เงินอุดหนุนจาก 121,000.00 เพื่อดาเนินการด้านการต่อสู้ ยาเสพติดลดลง10. การพัฒนาด้านการจัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา รัฐบาลจัดเก็บและ เอาชนะยาเสพติด ระเบียบชุมชน สังคม และ ยาเสพติด(อุดหนุนศูนย์ จัดสรรให้ การรักษาความสงบ ต่อสู้ยาเสพติด,สนับสนุน เรียบร้อย การดาเนินงานของ คณะกรรมการหมู่บ้าน)11. การพัฒนาด้านการจัด ฝึกอบรม อปพร,และ เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้า ฝึกอบรม ระเบียบชุมชน สังคม และ อาสาสมัครหนึ่งตาบลหนึ่ง มาเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ การรักษาความสงบ ทีมกู้ภัย ของรัฐด้านการป้องกันภัย เรียบร้อย12. การพัฒนาด้านการจัด ป้องกันและบรรเทาสา เงินอุดหนุนทั่วไป 220,000.00 เพื่อป้องกัน บรรเทาและ ช่วยเหลือ ระเบียบชุมชน สังคม และ ธารณภัย(ช่วยเหลือ ,เงินอุดหนุนจาก ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย การรักษาความสงบ ผู้ประสบภัย,อุดหนุนภัย รัฐบาลจัดเก็บและ เรียบร้อย แล้ง,อุดหนุนกาชาด) จัดสรรให้13. การพัฒนาด้านการบริหาร รณรงค์สร้างจิตสานึกด้าน เงินอุดหนุนจาก 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง รณรงค์ด้าน จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รัฐบาลจัดเก็บและ คุณค่าของ สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดสรรให้ ทรัพยากรธรรมชาติ14. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดจ้างจัดเก็บขยะและสิ่ง เงินอุดหนุนจาก 918,000.00 เพื่อความสะอาดและเป็น เก็บขยะ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิกูล รัฐบาลจัดเก็บและ ระเบียบเรียบร้อย และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดสรรให้15. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดซื้อถังรองรับขยะ เงินอุดหนุนจาก 30,000.00 เพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งขยะ ถังขยะ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลจัดเก็บและ ตามที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดสรรให้16. การพัฒนาด้านการส่งเสริม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เงินอุดหนุนจาก 24,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่มี เบี้ยยังชีพ คุณภาพชีวิต การศึกษา เอดส์ รัฐบาลจัดเก็บและ ฐานะยากจน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ ประเพณี17. การพัฒนาด้านการส่งเสริม กิจกรรมวันสาคัญทาง เงินอุดหนุนจาก 52,000.00 เพื่อทานุบารุงศานาและ จัดกิจกรรม คุณภาพชีวิต การศึกษา พุทธศาสนา รัฐบาลจัดเก็บและ ส่งเสริมให้ประชาชนนาหลัก ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ คาสอนมาใช้ในการดาเนิน ประเพณี ชีวิต18. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเสริมงานศูนย์บริการ เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ สนับสนุน คุณภาพชีวิต การศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เกษตรกรนาไปพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฯ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เกษตรกรรม ประเพณี19. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม เงินอุดหนุนจาก 15,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน ฝึกอบรม คุณภาพชีวิต การศึกษา รัฐบาลจัดเก็บและ แนวทางการประกอบอาชีพ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ ประเพณี20. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เงินอุดหนุนจาก 150,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย สงเคราะห์ คุณภาพชีวิต การศึกษา (แจกถุงยังชีพ,ก่อสร้าง รัฐบาลจัดเก็บและ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม บ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ) จัดสรรให้ ประเพณี21. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเสริมการออกกาลังกาย เงินอุดหนุนจาก 40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก ออกกาลังกาย คุณภาพชีวิต การศึกษา เพื่อสุขภาพ รัฐบาลจัดเก็บและ กาลังกาย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ ประเพณี22. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเสริมการศึกษาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 285,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา ส่งเสริมเด็กเล็ก คุณภาพชีวิต การศึกษา ก่อนวัยเรียน(อาหาร ,เงินอุดหนุนจาก และมีพัฒนาตามวัยที่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กลางวัน,นม,วัสดุอุปกรณ์ รัฐบาลจัดเก็บและ เหมาะสม ประเพณี ,จัดกิจกรรม,ก่อสร้าง/ จัดสรรให้ ซ่อมแซมอาคาร)23. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพคน เงินอุดหนุนแบบมี 356,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ เบี้ยยังชีพ คุณภาพชีวิต การศึกษา พิการ วัตถุประสงค์,เงิน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนจากรัฐบาล ประเพณี จัดเก็บและจัดสรร ให้24. การพัฒนาด้านการส่งเสริม งานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง เงินอุดหนุนจาก 86,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ งานเฉลิมพระ คุณภาพชีวิต การศึกษา ในวันเฉลิมพระ รัฐบาลจัดเก็บและ แสดงออกถึงความจงรักภักดี เกียรติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ชนมพรรษา(สนับสนุน จัดสรรให้ ต่อสถาบันพระมหากษัตริยื ประเพณี การจัดกิจกรรมฯ,อุดหนุน เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น)25. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุนแบบมี 3,172,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ คุณภาพชีวิต การศึกษา ผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์,เงิน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนจากรัฐบาล ประเพณี จัดเก็บและจัดสรร ให้
 4. 4. 26. การพัฒนาด้านการส่งเสริม จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เงินอุดหนุนจาก 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ อุปกรณ์กีฬา คุณภาพชีวิต การศึกษา รัฐบาลจัดเก็บและ เยาวชนในแต่ละหมูบ้าน ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ ประเพณี27. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเสริมและพัฒนาบริการ เงินอุดหนุนทั่วไป 450,340.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ พัฒนาบริการ คุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข(จัดกิจกรรม ,เงินอุดหนุนจาก บริการสาธารณสุขอย่าง สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ต่าง ๆ,อุดหนุนกิจกรรม รัฐบาลจัดเก็บและ ทั่วถึง ประเพณี ต่าง ๆ) จัดสรรให้28. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน เงินอุดหนุนจาก 15,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับ ฝึกพัฒนาฝีมือ คุณภาพชีวิต การศึกษา รัฐบาลจัดเก็บและ ฝีมือแรงงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ ประเพณี29. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเสริมประเพณี เงินอุดหนุนจาก 32,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วม กิจกรรมวัน คุณภาพชีวิต การศึกษา สงกรานต์ รัฐบาลจัดเก็บและ รักษาวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ ประเพณี30. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ป้องกันควบคุมและระงับ เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุม ป้องกันโรค คุณภาพชีวิต การศึกษา โรคติดต่อ(จัดซื้อน้ายา, ,เงินอุดหนุนจาก โรคติดต่อ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัคซีน,อุดหนุนโครงการ) รัฐบาลจัดเก็บและ ประเพณี จัดสรรให้31. การพัฒนาด้านการส่งเสริม จัดหาหนังสือให้ที่อ่าน เงินอุดหนุนจาก 6,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ สนับสนุน คุณภาพชีวิต การศึกษา หนังสือหมู่บาน ้ รัฐบาลจัดเก็บและ ข้อมูลข่าวสาร หนังสือพิมพ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ รายวัน ประเพณี32. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเสริมศูนย์กีฬาตาบลโส เงินอุดหนุนจาก 200,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ แข่งกีฬา คุณภาพชีวิต การศึกษา ธร รัฐบาลจัดเก็บและ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้ ประโยชน์ ประเพณี33. การพัฒนาด้านการส่งเสริม ส่งเสริมงานประเพณี เงินอุดหนุนทั่วไป 86,400.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน งานประเพณี คุณภาพชีวิต การศึกษา ท้องถิ่น(ลอยกระทง,ทา ,เงินอุดหนุนจาก รักษาวัฒนธรรมและ ท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขวัญทุ่ง,งานศาลเจ้าอาม้า, รัฐบาลจัดเก็บและ ประเพณีท้องถิ่น ประเพณี อุดหนุนร่วมขบวนแห่ จัดสรรให้ หลวงพ่อทางน้า)34. การพัฒนาด้านการบริหาร อบต.เคลื่อนที่หน่วย เงินอุดหนุนจาก 36,000.00 เพื่อานวยความสะดวกแก่ อบต.เคลื่อนที่ กิจการบ้านเมืองและสังคม บริการประชาชน รัฐบาลจัดเก็บและ ประชาชน ที่ดี จัดสรรให้35. การพัฒนาด้านการบริหาร ประเมินประสิทธิภาพและ เงินอุดหนุนจาก 30,000.00 เพื่อประเมินผลการ ประเมินความ กิจการบ้านเมืองและสังคม ประสิทธิผลของงาน รัฐบาลจัดเก็บและ ปฏิบัติงาน พึงพอใจ ที่ดี ราชการ จัดสรรให้36. การพัฒนาด้านการบริหาร ส่งเสริมการเลือกตั้งตาม เงินอุดหนุนจาก 100,000.00 เพื่อให้การเลือกตั้งทุกระดับ ส่งเสริมการ กิจการบ้านเมืองและสังคม ระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจัดเก็บและ เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุตธรรม ิ เลือกตั้ง ที่ดี จัดสรรให้37. การพัฒนาด้านการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนา เงินอุดหนุนจาก 60,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ พัฒนา กิจการบ้านเมืองและสังคม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รัฐบาลจัดเก็บและ ถูกต้อง ครบถ้วน ประสิทธิภาพ ที่ดี รายได้(จัดทาป้าย,จัด จัดสรรให้ การจัดเก็บ กิจกรรมเสริมสร้าง แรงจูงใจฯ)38. การพัฒนาด้านการบริหาร พัฒนาประสิทธิภาพการ เงินอุดหนุนจาก 78,000.00 เพื่อให้การบริหารจัดการมี พัฒนา กิจการบ้านเมืองและสังคม บริหารจัดการองค์กร รัฐบาลจัดเก็บและ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ที่ดี (จัดเก็บข้อมูล จปฐ.,จัด จัดสรรให้ บริหารจัดการ กิจกรรมวันสถาปนา อบต.ฯ)39. การพัฒนาด้านการบริหาร ส่งเสริมการพัฒนา เงินอุดหนุนจาก 320,000.00 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ พัฒนาบุคลากร กิจการบ้านเมืองและสังคม บุคลากรท้องถิ่น(จัด รัฐบาลจัดเก็บและ ที่ดี ฝึกอบรม,ส่งบุคลากร จัดสรรให้ อบรม,ศึกษาต่อ,ดูงาน)40. การพัฒนาด้านการบริหาร ส่งเสริมการประชุม เงินอุดหนุนจาก 88,700.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดประชุม กิจการบ้านเมืองและสังคม ประชาคมหมู่บาน/ตาบล ้ รัฐบาลจัดเก็บและ ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ที่ดี (จัดประชุมท้องถิ่นท้องที่ จัดสรรให้ และพัฒนาท้องถิ่น สามัคคีรวมพลัง)41. การพัฒนาด้านการบริหาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง เงินอุดหนุนจาก 50,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์การ เผยแพร่ข้อมูล กิจการบ้านเมืองและสังคม ราชการ(จัดทาเอกสาร, รัฐบาลจัดเก็บและ ดาเนินงาน ข่าวสาร ที่ดี ติดตั้งระบบกระจายเสียง, จัดสรรให้ อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง)42. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ เงินอุดหนุนทั่วไป 459,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ซื้อวัสด กิจการบ้านเมืองและสังคม จาเป็นในการปฏิบัติงาน ,เงินอุดหนุนจาก ประสิทธิภาพการทางาน ครุภัณฑ์ ที่ดี (วัสดุ,ครุภัณฑ์,ป้าย รัฐบาลจัดเก็บและ จราจร) จัดสรรให้
 5. 5. 43. การพัฒนาด้านการบริหาร บารุงรักษา ซ่อมแซม เงินอุดหนุนจาก 320,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประ ซ่อมวัสดุ กิจการบ้านเมืองและสังคม วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคาร รัฐบาลจัดเก็บและ สิทธิการทางาน ครุภัณฑ์ ที่ดี สถานที่ราชการ จัดสรรให้ฉ. การใช้จายงบประมาณ ่ อบต.โสธร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37โครงการ จานวนเงิน 12,033,745 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 37 โครงการ จานวนเงิน 12,033,745 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ การก่อหนี้ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ โครงการ ผูกพัน/ โครงการ งบประมาณ ลงนามในสัญญาการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ ้ 7 5,270,599.93 7 5,270,599.93การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 183,123.50 4 183,123.50การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 2 813,460.00 2 813,460.00ยั่งยืนการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 15 4,657,244.63 15 4,657,244.63ประเพณีการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 9 1,109,316.62 9 1,109,316.62 รวม 37 12,033,744.68 37 12,033,744.68 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โสธร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ระยะเวลา แหล่งที่มา งบตาม วงเงินตาม วันทีเซ็น ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ คู่สญญา ั การ งบประมาณ ข้อบัญญัติ สัญญา สัญญา ดาเนินงาน1. การพัฒนาด้าน ปรับปรุงผิวจราจร เงินอุดหนุน 2,973,040.00 1,998,000.00 บจก. วนิชชัย 08/12/2553 60 โครงสร้างพื้นฐานทาง ถนนโสธรวงแหวน ทั่วไป,เงิน ก่อสร้าง เศรษฐกิจ หมู่ที่ 1,4,5 อุดหนุนเฉพาะ (1979) กิจ บจก. วนิชชัย 973,000.00 ก่อสร้าง 03/05/2554 15 (1979)2. การพัฒนาด้าน ขยายเขตประปา 975,000.00 975,000.00 บริษัท พี 18/03/2554 60 โครงสร้างพื้นฐานทาง ซ.ศรีเจริญ 7 หมู่ 6 ดับเบิลยู พี เศรษฐกิจ เอ็นจีเนียริ่ง จากัด3. การพัฒนาด้าน การวางระบบผัง เงินอุดหนุน 720,600.00 720,600.00 เทศบาลเมือง 21/01/2554 1 โครงสร้างพื้นฐานทาง เมือง ทั่วไป เศรษฐกิจ4. การพัฒนาด้าน ไฟฟ้าสาธารณะ เงินอุดหนุนจาก 150,000.00 68,429.18 ร้าน บูรพาเท 11/03/2554 5 โครงสร้างพื้นฐานทาง ถนนสายต่าง ๆ รัฐบาลจัดเก็บ รดดิ้ง เศรษฐกิจ และจัดสรรให้ นายมานะ 33,000.00 09/05/2554 15 เทพมงคล นายมานะ 12,500.00 16/09/2554 15 เทพมงคล5. การพัฒนาด้าน ปรับปรุงซ่อมแซม เงินอุดหนุนจาก 400,000.00 72,866.00 บจก. วนิชชัย 26/11/2553 45 โครงสร้างพื้นฐานทาง ถนนและลงหินคลุก รัฐบาลจัดเก็บ ก่อสร้าง เศรษฐกิจ ถนนสาธารณะ หมู่ และจัดสรรให้ (1979) 1-7 บจก. วนิชชัย 31,000.00 ก่อสร้าง 26/01/2554 15 (1979) บจก. วนิชชัย 88,000.00 ก่อสร้าง 18/04/2554 7 (1979) นางสาวจิดา 42,000.00 15/08/2554 5 ภา มาตจินดา นายสมศักดิ์ 72,000.00 02/09/2554 15 เรืองศิริ ร้านโชคชัย 11,101.25 05/09/2554 5 พานิช 5 นายสมศักดิ์ 3,300.00 15/09/2554 เรืองศิริ
 6. 6. 6. การพัฒนาด้าน กาจัดวัชพืชริมถนน เงินอุดหนุนจาก 130,000.00 19,000.00 นายสมศักดิ์ 14/02/2554 7 โครงสร้างพื้นฐานทาง สาธารณะ รัฐบาลจัดเก็บ เรืองศิริ เศรษฐกิจ และจัดสรรให้ นายธวัชชัย 20,500.00 25/04/2554 15 ทองกระจ่าง นายสุวิทย์ ศรี 30,000.00 30/06/2554 15 เกษม นายธวัชชัย 20,500.00 11/07/2554 15 ทองกระจ่าง บริษัท สื่อ พี 7,346.00 21/09/2554 5 ที ที จากัด บริษัท สื่อ พี 12,522.00 21/09/2554 5 ที ที จากัด นางมาเรียม 5,400.00 16/09/2554 5 พิมพ์สวัสดิ์7. การพัฒนาด้าน กาจัดวัชพืชแหล่ง เงินอุดหนุนจาก 110,000.00 17,000.00 หจก. ชัย 20/01/2554 15 โครงสร้างพื้นฐานทาง น้าเพื่อการเกษตร รัฐบาลจัดเก็บ เจริญ (บุบ) เศรษฐกิจ และจัดสรรให้ 2539 บริษัท สื่อ พี 21,335.50 24/01/2554 5 ที ที จากัด นางมาเรียม 16,200.00 14/06/2554 5 พิมพ์สวัสดิ์8. การพัฒนาด้านการจัด เวรยามหมู่บาน, ้ เงินอุดหนุนจาก 110,000.00 5,000.00 ที่ว่าการ 16/12/2553 1 ระเบียบชุมชน สังคม สนับสนุนการ รัฐบาลจัดเก็บ อาเภอเมือง และการรักษาความ ดาเนินการป้องกัน และจัดสรรให้ สงบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ นายสมญา สุข 6,300.00 20/12/2553 7 ประเสริฐ นายสมญา สุข 700.00 16/02/2554 7 ประเสริฐ นายมาเนตร 5,000.00 01/02/2554 28 กุลศรี นางบุศรา 4,000.00 01/02/2554 15 ญาณวโร ที่ทาการ 7,000.00 15/03/2554 1 ปกครอง ที่ว่าการ 5,000.00 31/03/2554 1 อาเภอเมือง นายมาเนตร 4,000.00 01/04/2554 30 กุลศรี นางบุศรา 3,000.00 01/04/2554 15 ญาณวโร นายมาเนตร 4,000.00 02/05/2554 30 กุลศรี นายมาเนตร 4,000.00 01/06/2554 30 กุลศรี นายมาเนตร 4,000.00 01/07/2554 30 กุลศรี นายมาเนตร 2,000.00 01/08/2554 30 กุลศรี9. การพัฒนาด้านการจัด ป้องกันและแก้ไข เงินอุดหนุนจาก 121,000.00 21,000.00 ศูนย์ 25/01/2554 1 ระเบียบชุมชน สังคม ปัญหายาเสพติด รัฐบาลจัดเก็บ ประสานงาน และการรักษาความ (อุดหนุนศูนย์ต่อสู้ และจัดสรรให้ พลังแผ่นดิน สงบเรียบร้อย ยาเสพติด, สนับสนุนการ ดาเนินงานของ คณะกรรมการ หมู่บ้าน)10. การพัฒนาด้านการจัด ฝึกอบรม อปพร เงินอุดหนุน 70,000.00 200.00 นายบุญส่ง 18/05/2554 1 ระเบียบชุมชน สังคม ,และอาสาสมัคร ทั่วไป สิงห์สมุทร และการรักษาความ หนึ่งตาบลหนึงทีม ่ สงบเรียบร้อย กู้ภัย
 7. 7. นายราเชนท์ 400.00 18/05/2554 1 แซ่ตั้น นายทรงยศ 800.00 18/05/2554 1 พุ่มเจริญ นายบัญญัติ 600.00 18/05/2554 1 สกุลรัตน์ นายโสฬส 600.00 18/05/2554 1 พวงสวัสดิ์ นายนัน กัญนิ 200.00 18/05/2554 1 การ์ นายมาเนตร 200.00 18/05/2554 1 กุลศรี นางสาว 1,500.00 จันทนา รักษา 18/05/2554 7 นนท์ นาบสมญา 550.00 18/05/2554 7 สุขประเสริฐ นายพงศ์พันธ์ 4,800.00 18/05/2554 7 แก่นจันทร์ นายราเชนท์ 800.00 01/06/2554 1 แซ่ตั้น นายบัญญัติ 800.00 01/06/2554 1 สกุลรัตน์ นายนัน กัญนิ 800.00 01/06/2554 1 การ์ นายวิทยา 800.00 01/06/2554 1 เต่าทอง นายชัยยา สัต 1,800.00 23/08/2554 30 ยารักษ์ นายปรีชาพล 600.00 23/08/2554 30 ติยานันท์ ดต.สุรพันธ์ 1,200.00 23/08/2554 30 สอนซิว จ่าเอกณรงค์ 4,200.00 23/08/2554 30 ชัย ทองลาย จ่าเอกสุนทร 5,400.00 23/08/2554 30 กลิ่นไม้ นายมณฑล 4,800.00 23/08/2554 30 โฆสิตมาน นายพิษณุ นิล 1,800.00 23/08/2554 30 โต นางทัศนีย์ ภูวิ 1,200.00 23/08/2554 30 ภิรมย์ นางสาว 1,200.00 จิรวัฒน์ กลัด 23/08/2554 30 สุข นายอดิเรก 1,200.00 23/08/2554 30 รัตนะ นางสาวขวัญ 5,450.00 ใจ จิรการ์ย 23/08/2554 5 พิสิฐ นางสาว12,500.00 จันทนา รักษา 23/08/2554 7 นนท์ นายสุรบถ 6,000.00 26/08/2554 5 บุญยะศักดิ์ บริษัท สื่อ พี 840.00 23/08/2554 5 ที ที จากัด นายสมญา สุข 700.00 23/08/2554 7 ประเสริฐ นายราเชนท์ 800.00 07/09/2554 1 แซ่ตั้น นายบัญญัติ 800.00 07/09/2554 1 สกุลรัตน์
 8. 8. นายนัน กัญนิ 800.00 07/09/2554 1 การ์ นายโสฬส 800.00 07/09/2554 1 พวงสวัสดิ์11. การพัฒนาด้านการจัด ป้องกันและบรรเทา เงินอุดหนุน 220,000.00 10,000.00 เหล่ากาชาด 01/11/2553 1 ระเบียบชุมชน สังคม สาธารณภัย ทั่วไป,เงิน และการรักษาความ (ช่วยเหลือ อุดหนุนจาก สงบเรียบร้อย ผู้ประสบภัย, รัฐบาลจัดเก็บ อุดหนุนภัยแล้ง, และจัดสรรให้ อุดหนุนกาชาด) บริษัท สื่อ พี 15,025.00 26/01/2554 5 ที ที จากัด นายเดวาวุธ 5,938.50 ธีรภัทร 26/01/2554 5 ไพศาล บริษัท สื่อ พี 12,020.00 31/01/2554 5 ที ที จากัด12. การพัฒนาด้านการ รณรงค์สร้าง เงินอุดหนุนจาก 300,000.00 3,400.00 นายสมญา สุข 29/10/2553 7 บริหารจัดการ จิตสานึกด้าน รัฐบาลจัดเก็บ ประเสริฐ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจัดสรรให้ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน นายชวลิต สุข 3,600.00 31/08/2554 30 เจริญ นางสาวสิริวริ 3,600.00 31/08/2554 30 นทร์ บรรจง นายสมจิตร 10,500.00 31/08/2554 30 ศรีสุข นายนิพัฒน์ 12,000.00 31/08/2554 30 เจริญกิจการ นางสาวขวัญ 5,450.00 ใจ จิรการย์ 01/09/2554 5 พิสิฐ หจก. เอส.พี. 3,350.00 01/09/2554 5 วัสดุภัณฑ์ นายประพนธ์ 1,200.00 01/09/2554 5 แจ้งศรี นายนภดล 96,000.00 01/09/2554 7 หมื่นเดช นางสาวสมพร 16,000.00 05/09/2554 7 พึ่งพิบูลย์13. การพัฒนาด้านการ จัดจ้างจัดเก็บขยะ เงินอุดหนุนจาก 918,000.00 72,000.00 นายจารงค์ โต 01/10/2553 30 บริหารจัดการ และสิ่งปฏิกูล รัฐบาลจัดเก็บ สุขเจริญ ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดสรรให้ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน นายสมศักดิ์ 72,000.00 01/11/2553 30 พลอยขา นายสมศักดิ์ 63,995.00 01/12/2553 30 พลอยขา นายสมศักดิ์ 63,995.00 01/01/2554 30 พลอยขา นายสมศักดิ์ 63,995.00 01/02/2554 28 พลอยขา นายสมศักดิ์ 63,995.00 01/03/2554 30 พลอยขา นายสมศักดิ์ 63,995.00 01/04/2554 30 พลอยขา นายสมศักดิ์ 63,995.00 02/05/2554 30 พลอยขา นายสมศักดิ์ 63,995.00 01/06/2554 30 พลอยขา 30 นายสมศักดิ์ 63,995.00 01/07/2554 พลอยขา
 9. 9. นายสมญา สุข 2,400.00 15/08/2554 7 ประเสริฐ14. การพัฒนาด้านการ สงเคราะห์เบี้ยยัง เงินอุดหนุนจาก 24,000.00 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/10/2553 30 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชีพผู้ป่วยเอดส์ รัฐบาลจัดเก็บ การศึกษา ศาสนา และจัดสรรให้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/11/2553 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/12/2553 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/01/2554 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/02/2554 28 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/03/2554 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/04/2554 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/05/2554 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/06/2554 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/07/2554 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/08/2554 30 2,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 01/09/2554 3015. การพัฒนาด้านการ กิจกรรมวันสาคัญ เงินอุดหนุนจาก 52,000.00 2,000.00 นายสมญา สุข 25/04/2554 7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทางพุทธศาสนา รัฐบาลจัดเก็บ ประเสริฐ การศึกษา ศาสนา และจัดสรรให้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้านงี่หมง 6,580.00 11/07/2554 5 โนแวลตี้ นางสายสุนี 14,500.00 26/07/2554 7 ศรีบุญจิต16. การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมงาน เงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 นายประพนธ์ 29/08/2554 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศูนย์บริการและ ทั่วไป คงสาราญ การศึกษา ศาสนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ฯ ประเพณี17. การพัฒนาด้านการ ฝึกอบรมอาชีพ เงินอุดหนุนจาก 15,000.00 300.00 นายสมญา สุข 16/02/2554 7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริม รัฐบาลจัดเก็บ ประเสริฐ การศึกษา ศาสนา และจัดสรรให้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี นางสาวเมธา 8,000.00 18/02/2554 5 พร นาคผิว นางสุจิตรา 1,800.00 15/02/2554 15 ไพพร18. การพัฒนาด้านการ ส่งเคราะห์ผู้มี เงินอุดหนุนจาก 150,000.00 4,272.00 นางจาลอง 29/09/2554 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายได้น้อย(แจกถุง รัฐบาลจัดเก็บ พิศวาท การศึกษา ศาสนา ยังชีพ,ก่อสร้างบ้าน และจัดสรรให้ ศิลปวัฒนธรรม เทิดไท้องค์ราชันฯ) ประเพณี นางสาวพิภา 4,272.00 29/09/2554 1 พร พิศวาท นายวินัย 2,100.00 29/09/2554 1 แซ่ตั้น นายพยอม 2,100.00 29/09/2554 1 ไทยเจริญ นายธนวัฒน์ 2,300.00 29/09/2554 1 เจียรสถิตย์ นายยุทธนา 2,300.00 29/09/2554 1 พิศสวาท นายเฉลา พิศ 2,420.00 29/09/2554 1 สวาท นายภินนท์ ั 2,420.00 29/09/2554 1 พิศสวาท นายบุญส่ง 10,800.00 29/09/2554 1 สิงห์สมุทร 99,883.43 ร้านกิจไพสาล 29/09/2554 5

×