• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Se AcabarìA La Cal De Las Paredes, Rotu
 

Se AcabarìA La Cal De Las Paredes, Rotu

on

 • 595 views

 

Statistics

Views

Total Views
595
Views on SlideShare
595
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Se AcabarìA La Cal De Las Paredes, Rotu Se AcabarìA La Cal De Las Paredes, Rotu Presentation Transcript

  • VH DFDEDUuD OD FDO GH ODV SDUHGHV 6H PH KD ROYLGDGR KDFHUWH SDUWuFLSH GH TXH DHU LED VLHQGR OXQD HQWHUD TXH KR D HV OXQD OOHQD SDUD FXDQGR KH TXHULGR GHFuUWHOR HVWjEDPRV HQ]DU]DGRV GH FXDWUR SLHUQDV FXDWUR EUD]RV XQD ORFXUD QLFD GH JHPLGRV OLPSLRV LQLQWHUUXPSLGRV FRQ HO VXVXUUR GLVFUHWR GH XQ YHOR PRYLqQGRVH 7 FRPR ORFD DJLWDGD R SHUWXUEDGR ORFR SRU FRJHUWH MDGHDUWH
  • FXDQGR PH KH TXHULGR GDU FXHQWD D qUDPRV VXPLVRV DO JLPLqQGRWH SHUWXUEjQGRQRV YROFDQGR OD FDO GH OD SDUHG FRQWUD QRVRWURV FKRFDQGR VREUH HOOD PDQFKDGR GH FDO W PDQFKDGD GH FDO &XDQGR PH KH TXHULGR GDU FXHQWD &XDQGR PH KH TXHULGR GDU FXHQWD HVWDED FRQ ODV PDQRV HFKDGDV D OD FDUD SULPHUR ODV WXDV OXHJR ODV PuDV SXHVWDV XQDV VREUH ODV RWUDV
  • FRQ ODV PDQRV HFKDGDV D OD FDUD UHFLELHQGR HO RORU D VH[R TXH YLHQH PjV DOOj GH WX YLHQWUH VXDYH
  • TXH VH UHWXHUFH LQFRUUHJLEOH YDV D VHU OXQD HQORTXHFLGD GH FDGD QRFKH YDV D VHU YDV D VHU PL SHUGLFLzQ GH GRQGH VDOHQ WXV OXQDV
  •  $ PL FKLFR WuPLGR OH JXVWD WX OXQD LQFRUUHJLEOH D PH DGYHUWLVWH HQ VX PRPHQWR GH TXH WH YROYuDV ORFD
  • PL FKLFR QR FRQFLEH WX WLWXEHR WX QHUYLR VHQFLOOR WX FDULxR WUDQVSDUHQWH FHUFDQR QR FRQFLEH TXH GH SURQWR DUGHQ HQ XQ PRWuQ GH VHQWLPLHQWRV R PH FRQWDJLR HPEHOHVDGR SRU WX JUDQ HSLGHPLD ¢GH GzQGH KDV VDOLGR SDUD SHUGHUPHquot; GHER FRPSUHQGHU HO FRQMXQWR GH WX SLQWXUD DO KDFHUPH SDUWuFLSH GH WX SDXVD VLQ GHVFDQVR SDUD VDERUHDU FDGD HVWuPXOR TXH UHFLEHV
  •  1RV GHMDPRV OOHYDU SRU XQ DFWR GH SRVHVLzQ 1XHVWUR DFWR GH SRVHVLzQ (QWUHFHUUDPRV ORV GRV ORV RMRV
  • QXHVWUDV QDULFHV WRPDQ DLUH GH DQLPDO DVXVWDGR DLUH GH DQLPDO DVXVWDGR
  • DEULPRV ODV ERFDV JUDQGHV FRPR XQ FRUWHMR ERFDV JUDQGHV FRPR XQ FRUWHMR
  • QRV GHMDPRV OOHYDU SRU XQ DFWR GH SRVHVLzQ ¢6HUuD JUDYH DILUPDU TXH PH JXVWDV FXDQGR HVWjV SHUWXUEDGD FXDQGR QR OR HVWjVquot; (O WDPDxR GH WX DQ]XHOR FXUYR WUDJDGR PH H[FLWD FRQ FDGD SXQ]DGD FRQ FDGD IRUFHMHR TXLqQ YLROD D TXLqQ
  • 1DGD QRV REOLJD D QDGD D QR KD YXHOWD DWUjV PH HFKR ODV PDQRV D OD FDUD SRUTXH QDGD QRV REOLJD D QDGD D QR KD YXHOWD DWUjV DVu PH OOHJD HO RORU PjV LQWHQVR GH WX YDJLQD HQ PLV GHGRV PH HFKR ODV PDQRV D OD FDUD SRU HO IXHUWH RORU GH WX GXOFH VXDYH FDUQH TXH FRUURH ODV GXGDV KXPHGHFH PL OHQJXD GH SHUWXUEDGR SRUTXH PH JXVWDV SHUWXUEDGD FXDQGR QR OR HVWjV DUGHPRV HQ XQ PRWuQ GH VHQWLPLHQWRV OD SULPHUD HQ FDHU HV OD FRUGXUD
  • 
  • 9D D VHU PL SHUGLFLzQ GH GRQGH VDOHQ WXV OXQDV 9D D VHU PL SHUGLFLzQ HO SRUTXH QRV JXVWD D ORV KRPEUHV ROHU IXHUWH GH QXHVWUDV PDQRV HO SHJDPHQWR IXHUWH GH YXHVWUDV HQWUHSLHUQDV
  •  2OHU IXHUWH HO SHJDPHQWR VDQJUDGR VXDYH GH WX HQWUHSLHUQD %HVDU PRUGHU FKXSDU WHQWDU DFDULFLDU UR]DU WDQWDV SDUWHV GH WX FXHUSR D ODV TXH SRGHU OODPDU ERFD 7X ERFD &RPHUWH OD ERFD 7XV RMRV HQWUHFHUUDGRV WX ERFD WXV PDQRV HQ FUX] PDQFKDQGR OD FDO GH ODV SDUHGHV WX ERFD PLUDU GRQGH DSXQWD HO FLHOR GH OXQD OOHQD DO PRUGLVTXHDU WX FXHOOR WX ERFD 9D D VHU PL SHUGLFLzQ GH GRQGH VDOHQ WXV OXQDV ¢TXLqQ VH SHUGHUj DQWHVquot;¢HKquot;¢TXLqQquot;
  • ¢1R WH KDFHV W PLVPD WDPELqQ HVD SUHJXQWDquot; 1RV GHMDPRV OOHYDU SRU HVWH DFWR GH SRVHVLzQ DEULPRV ODV ERFDV JUDQGHV QRV OR WUDJDPRV WRGR KDVWD ODV ERFDV KDVWD ODV ERFDV ¢TXLqQ VH SHUGHUj DQWHVquot;
  •  ¢WH GDV FXHQWD TXH D VLHPSUH QRV DFXGLPRV FRQ OD GHVQXGH] KHFKD XQ KDWLOOR EDMR HO EUD]R FRPR PqWRGR SUHVHUYDWLYRquot; ¢TXLqQ VH SHUGHUj DQWHVquot;
  •  0L ERFD WX ERFD D QR GLJR PjV ODV EDUDWLMDV GH OD SDODEUD QRV GDQ SHUH]D WDQWD SHUH]D
  • PH OOHYDUuD XQD YLGD HQWRQFHV VH DFDEDUuD OD FDO GH ODV SDUHGHV OD HURVLzQ VHQWDUuD IDWDO D QXHVWURV FXHUSRV HO PRWuQ GH ORV VHQWLPLHQWRV QRV SHUWXUEDUuD PjV GH OR TXH HVWDPRV HO RORU D WL PH YROYHUuD ORFR FRPR D XQ JUDQ FD]DGRU EODQFR VHUuDPRV HQIHUPRV GH QRVRWURV VHUuD GLIuFLO VHU SDFLHQWH HO XQR GHO RWUR 
  • SDFLHQWHV HO XQR GHO RWUR SDFLHQWHV SDFLHQWHV GHEHPRV VHU SDFLHQWHV PL ERFD WX ERFD HO DFWR GH SRVHVLzQ WXV OXQDV PLV PDQRV HQ PL FDUD SULPHUR ODV WXDV OXHJR ODV PuDV
  • WX HQWUHSLHUQD OD SHUGLFLzQ OD SHUGLFLzQ SDFLHQWH QRVRWURV SDFLHQWHV SDFLHQWHV HQ WUDJDU HO DQ]XHOR GHMDUQRV DWUDYHVDU OD JDUJDQWD HPEHOHVDUQRV FRQ OD JUDQ HSLGHPLD VLQ FRUUHJLU XQR VROR GH QXHVWURV HUURUHV 6H PH KD ROYLGDGR GHFLUWH DHU IXH OXQD OOHQD ORV GuDV GH QXHVWURV PHVHV VH SUHSDUDQ FRQWuQXDPHQWH SDUD HOOR $O ILQDO PH TXHGR SODQFKDQGR PL URVWUR D GRV GHGRV GH GLVWDQFLD GHO WXR
  • D WUDYqV GHO FULVWDO GH OD SXHUWD GH WX SRUWDO OODPjQGRWH FKLFD JXDSD D WUDYqV GH WX SDXVD PRGHUDGRUD VLQ GHVFDQVR SDUD VDERUHDU VLQ PRGHUDFLzQ FDGD HVWuPXOR TXH UHFLELPRV HO XQR GHO RWUR Š :FC<:K@MF 8LKF9FD9F