การเขียนผังงาน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การเขียนผังงาน

on

 • 877 views

 

Statistics

Views

Total Views
877
Views on SlideShare
865
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 12

http://nidachuapratoom.wordpress.com 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การเขียนผังงาน การเขียนผังงาน Presentation Transcript

 • การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(1)(1)Flowcharting(1)Flowcharting(1)
 • การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการ เขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็น เครื่องหมายภาพสัญลักษณ์แสดงลำาดับ ขั้นตอนการทำางาน •การเขียนผังงาน เป็นการถ่ายทอดความ เข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์งานให้อยู่ ในรูปภาพหรือสัญลักษณ์ •ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถเข้าใจ ลำาดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้
 • การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•งานทุกชนิดที่มีการวิเคราะห์เป็นลำาดับ ขั้นตอนแล้ว เราสามารถนำามาเขียนผัง งานได้ แม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำาวันของเราเอง View slide
 • ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป((1/3)1/3)•แสดงการโยน เหรียญ 3 ครั้ง ถ้าออกหัว ผู้ โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้า ออกก้อย ผู้โยน จะเสียเงิน 10 บาท เริ่มต้น โยนเหรียญ ผลการโยน ได้เงิน 10 บาทเสียเงิน 10 บาท ครบ 3 ครั้ง หรือยัง? หยุด หัวก้อย ยัง ครบ View slide
 • ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป(2/3)(2/3)•ผังงานแสดง การเดินข้าม ถนนที่มี สัญญาณไฟ จราจร เริ่มต้น รอสัญญาณไฟ ไฟแดง หรือไม่ เดินข้ามถนน หยุด ใช่ ไม่ใช่
 • ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป(3/3)(3/3)•ผังงานพิจารณา การใช้ยาตาม ฉลากยาที่ปิดข้าง ขวด แยกตาม ขนาดการใช้ดังนี้ – อายุตำ่ากว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน – อายุ 5 - 7 ปี ครั้ง ละ 1 เม็ด – อายุ 8 - 14 ปี เริ่มต้น อายุตำ่ากว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ 5 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ 8 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ครั้งละ 2 เม็ด ครั้งละ 3 เม็ด หยุด ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
 • ผังงานทางคอมพิวเตอร์ผังงานทางคอมพิวเตอร์ ผังงานทางคอมพิวเตอร์แบ่งออก เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผังงานระบบ (System flowchart) ผังงานโปรแกรม (Program flowchart)
 • ผังงานระบบผังงานระบบ(System(System flowchart)flowchart)•เป็นผังงานที่ใช้แสดงขั้นตอนการ ทำางานของระบบงานอย่างกว้าง ๆ ทั้ง ระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ของส่วนสำาคัญต่าง ๆ ในระบบนั้น •เช่น เอกสารเบื้องต้น หรือสื่อบันทึกที่ใช้ อยู่เป็นอะไร และผ่านไปยังหน่วยงาน ใด มีกิจกรรมอะไรในหน่วยงานนั้น ๆ แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานใด เป็นต้น •ดังนั้น ผังงานระบบ จะเกี่ยวข้องกับ คน
 • ตัวอย่างผังงานระบบตัวอย่างผังงานระบบ •ผังงานแสดงการ คำานวณพื้นที่ สามเหลี่ยม จำานวน 100 รูป เริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำานวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ
 • ผังงานผังงาน โปรแกรมโปรแกรม(Program(Program flowchart)flowchart)•เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนของคำาสั่งที่ ใช้ในโปรแกรม •ผังงานนี้แยกย่อยมาจากผังงานระบบ โดยผู้เขียนโปรแกรมจะดึงเอาแต่ละจุด ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลใน คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในผังงานระบบมา เขียนแสดงรายละเอียดในการประมวล ผลอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน เพื่อนำาไป ประกอบการเขียนโปรแกรมต่อไป
 • ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน โปรแกรมโปรแกรม•ผังงานแสดง การคำานวณ พื้นที่สามเหลี่ยม จำานวน 100 รูป เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำานวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่
 • เปรียบเทียบผังงานระบบและเปรียบเทียบผังงานระบบและ ผังงานโปรแกรมผังงานโปรแกรมเริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำานวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำานวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่ ผังงานระบบ ผังงานโปรแกรม
 • ประโยชน์ของการเขียนประโยชน์ของการเขียน ผังงานผังงาน• เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง • ผังงานเป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ ทำาให้ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาลำาดับ ขั้นตอนในการทำางานดีกว่าการบรรยายเป็น ตัวอักษร • ช่วยให้การค้นหาความผิดพลาดของลำาดับ การทำางานได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขได้ ง่าย • การเขียนโปรแกรมโดยพิจารณาจากผังงาน
 • ข้อจำากัดของการเขียนข้อจำากัดของการเขียน ผังงานผังงาน •การเขียนผังงานไม่เหมาะกับงานที่ มีวิธีการซับซ้อน เช่น มีการที่ เงื่อนไขในการทอสอบมากมาย ซึ่ง มักจะใช้ตารางการตัดสิน ใจ(decision table) เข้ามาช่วย มากกว่า
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(1/13)(1/13) •การเขียนผังงานเป็นการนำาเอาภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเรียงต่อกัน เพื่อ แสดงลำาดับขั้นตอนการทำางาน โดย มีเส้นลูกศรเชื่อมระหว่างภาพต่างๆ •สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานที่ นิยมใช้กันนั้น เป็นสัญลักษณ์ของ หน่วยงานที่ชื่อว่า American National Standard Institute
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(2/13)(2/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การเริ่มต้น หรือสิ้นสุด การเขียน ผังงาน (Terminal ) 1. เริ่มต้น ผังงาน 2. จบผัง งาน รับข้อมูล หรือแสดง 1. รับค่าใส่ ใน ตัวแปร START STOP read name display area
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(3/13)(3/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้บัตร เจาะรู (Punch card) 1. อ่านค่า A ที่บัตร เจาะรู 1 ใบ 2. เจาะค่า B,C บน บัตร 1 ใบ ชุดของ บัตรเจาะรู เจาะค่า B1 , B2 , Bn read A punch B , C punch bi b=1 , …n
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(4/13)(4/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้เทป กระดาษ (Punched tape) อ่านค่า ID , name บนเทป กระดาษ การรับหรือ read ID , name
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(5/13)(5/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้จานแม่ เหล็กเป็น สื่อ (Magnatic disk)
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(6/13)(6/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การแสดง ผลลัพธ์ ทาง เครื่องพิมพ์ (Documen t) พิมพ์ค่า A ทาง เครื่องพิมพ์ การแสดง ผลลัพธ์ แสดงค่า A, B write A display A , B
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(7/13)(7/13)สัญลักษ ณ์ ความ หมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การ ประมวล ผล (Process) 1. คำานวณ A + B และ เก็บไว้ใน C 2. กำาหนดค่า sum เท่ากับ 0 การเปรียบ เทียบหรือ เปรียบเทียบถ้า i มีค่า น้อยกว่าหรือ C = A + B Sum = 0 i <= 10 true false แสดง i
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(8/13)(8/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การ กำาหนดค่า ต่างๆ ไว้ ล่วงหน้า (Preparati on) กำาหนดให้ i มี ค่าเท่ากับ 1 และเพิ่มค่าที ละ 1 จนมีค่าเป็น 100 จึง ออก จากการทำางาน ซำ้า โดยแต่ละรอบ บวกค่า sum ด้วยค่า i for i =1 to 100 sum = sum + i i
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(9/13)(9/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย จุดต่อเนื่อง ในหน้า เดียวกัน (In-Page connector ) หลังจากพิมพ์ ค่า A แล้วให้ทำา ตามที่จุด ต่อเนื่อง A ซึ่งอยู่ใน หน้าเดียวกัน จุดต่อเนื่อง ที่อยู่คนละ หลังจาก กำาหนด A write A A = 3 1
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(10/13)(10/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย หมายเหตุ (Commen t) รับค่า ทางการกด แป้นพิมพ์ (Manual Input) รับค่า A ทาง แป้นพิมพ์ read A A = Age read A
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(11/13)(11/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การทำางานที่ กำาหนดไว้ แล้ว เช่น โปรแกรม ย่อย (Predefine Process) เรียก โปรแกร ม ย่อยชื่อ findGra de ให้ทำางาน การควบคุม การทำางาน ด้วยมนุษย์ findGrade
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(12/13)(12/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การทำางาน แบบออฟไลน์ ของอุปกรณ์ที่ ไม่ได้ถูก ควบคุมจาก หน่วยประมวล ผลกลาง โดยตรง (Auxiliary Operation) การจัดเรียง
 • สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(13/13)(13/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การส่งข้อมูล ทางสาย สื่อสาร (Communic ation Link)
 • หลักการจัดภาพผังงานหลักการจัดภาพผังงาน •ทิศทางของผังงานจะเริ่มจากส่วน บนของหน้ากระดาษลงมายังส่วน ล่าง และจากซ้ายมือไปของหน้า กระดาษ และควรเขียนเครื่องหมาย ลูกศรกำากับทิศทางไว้ด้วย •สัญลักษณ์หรือภาพที่ใช้ในการ เขียนผังงานมีขนาดต่าง ๆ กันได้ แต่จะต้องมีรูปมาตรฐานตามความ
 • หลักการจัดภาพผังงานหลักการจัดภาพผังงาน •การเขียนทิศทางของผังงานควร เป็นไปอย่างมีระเบียบ และหลีก เลี่ยงการขีดโยงไปโยงมาในทิศทาง ตัดกัน ถ้าจำาเป็นต้องโยงถึงกัน ควร ใช้เครื่องหมายจุดต่อเนื่องแทนและ ถ้าเป็นไปได้ควรเขียนผังงานให้จบ ในหน้าเดียวกัน •คำาอธิบายในภาพ เขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย
 • รูปแบบการเขียนผังงานรูปแบบการเขียนผังงาน •แบบตามลำาดับ (Sequence) •แบบการเลือก/ตัดสินใจ/เงื่อนไข (Selection/Decision/Condition) •แบบวนซำ้า (Iteration / Loop)
 • รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(1/3)(1/3) •แสดงลำาดับการทำางานจากบนลงล่าง ตามลูกศร งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 อ่านข้อมูล คำานวณข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ คำานวณ คำานวณ คำานวณ
 • รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(2/3)(2/3) START STOP A = 5 B = 3 C = A + B print C เริ่มต้น กำาหนดค่าตัวแปร A มีค่าเป็น 5 กำาหนดค่าตัวแปร B มีค่าเป็น 3 เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C พิมพ์ค่า C จบการทำางาน
 • รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(3/3)(3/3) เริ่มต้น รับข้อมูลมาเก็บไว้ใน ตัวแปร A, B ทางแป้นพิมพ์ เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C พิมพ์ค่า C จบการทำางาน START STOP C = A + B print C A , B
 • แบบการเลือกแบบการเลือก •แบบทางเลือกเดียว (IF - THEN) •แบบสองทางเลือก (IF – THEN - ELSE) •แบบหลายทางเลือก (CASE)
 • แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(1/5)(1/5) เงื่อนไข ประโยคงาน งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ เงื่อนไข ประโยคงาน 1 งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ ประโยคงาน 2
 • แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(2/5)(2/5) START STOP read age age > 60 “You are old” true false เริ่มต้น รับค่าใส่ตัวแปร age ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You ar ถ้าเป็นเท็จ ไม่ต้องทำาอะไร จบการทำางาน เปรียบเทียบค่า age มากกว่า 60
 • แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(3/5)(3/5) รับค่า รหัสผ่านจาก ผู้ใช้ ถ้ารหัสผ่านที่ ป้อนมีค่า GoodLuck ให้แสดง ข้อว่า Welcome Manager และ ข้อความ Exit Password System เริ่ม รับค่า ans ans = “GoodLuck” พิมพ์ Welcome Manager พิมพ์ Exit Password System จบ จริง เท็จ
 • แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(4/5)(4/5) •บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีก คนละ 10% และให้พนักงานทุกคนได้รับ โบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน •ขั้นตอนการประมวลผล 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรียบเทียบค่า เงินเดือน - ถ้าน้อยกว่า 5000 ให้เงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * 10/100) 1.คำานวณโบนัส = เงินเดือน * 3
 • แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(5/5)(5/5) START STOP read name ,salary salary < 5000 Name , salary , bonus true false salary = salary + (salary*10/100) A A bonus = salary * 3 แต่ไม่ต้องเขียนเส้นเชื่อมนี้
 • แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(1/6)(1/6) •การทำางานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง ไปทำางานด้านหนึ่ง ถ้าเป็นเท็จก็จะไป ทำางานอีกอย่างหนึ่ง เงื่อนไข ประโยคงาน2 งานลำาดับถัดไป จริงเท็จ ประโยคงาน1
 • แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(2/6)(2/6) •ถ้า sex =1 เงื่อนไขเป็น จริง จะเพิ่ม ค่าตัวแปร Male ขึ้นอีก 1 •ถ้า sex =1 เงื่อนไขเป็น เท็จ จะเพิ่ม ค่าตัวแปร Sex = 1 Male = Male +1Female = Female + 1 TrueFalse
 • แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(3/6)(3/6) START STOP read age age > 60 “You are old” truefalse “You are young” เริ่มต้น รับค่าใส่ตัวแปร age ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You are ถ้าเป็นเท็จ พิมพ์ข้อความ You are จบการทำางาน เปรีบเทียบค่า age มากกว่า 6
 • แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(4/6)(4/6) เริ่ม รับค่า ans ans = ‘y’ OR ans=‘Y’ พิมพ์ Thank Youพิมพ์ I’m sorry to hear that จริงเท็จ พิมพ์ Do you like Pascal พิมพ์ Good Bye จบ แสดงข้อความ Do you like Pascal รับค่าใส่ตัวแปร ans เริ่มการทำางาน เปรียบเทียบค่า ans เท่ากับ y หรือ - ถ้าเป็นจริง พิมพ์ Thank you -ถ้าเป็นเท็จ พิมพ์ I’m sorry to hear that พิมพ์คำาว่า Goodbye จบการทำางาน
 • แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(5/6)(5/6) • บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีกคนละ 10% และพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 5000 เพิ่ม 5% ให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน • ขั้นตอนการประมวลผล 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรียบเทียบค่า เงินเดือน < 5000 - ถ้าเป็นจริง ให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 10/100 - ถ้าเป็นเท็จให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 5/100 1.คำานวณเงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * อัตราเพิ่มเงินเดือน) 2.โบนัส = เงินเดือน * 3
 • แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(6/6)(6/6) START STOP read name ,salary salary < 5000 Name , salary , bonus truefalse rate = 10 / 100 A A bonus = salary * 3 แต่ไม่ต้องเขียนเส้นเชื่อมนี้ rate = 5 / 100 salary = salary+(salary * rate)
 • การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ IF)IF)•เป็นรูปแบบการ เลือกการทำางานที่ มีทางเลือก มากกว่า 2 ทางขึ้น ไป เงื่อนไข 1 คำาสั่งที่ 1 TrueFalse เงื่อนไข 2 คำาสั่งที่ 2 TrueFalse เงื่อนไข 3 คำาสั่งที่ 3 TrueFalse คำาสั่งที่ 4
 • การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ IF)IF) Score >=80 Grade = ‘A’ truefalse Score >=70 Grade = ‘B’ truefalse Score >=60 Grade = ‘C’ truefalse Score >=50 Grade = ‘D’ truefalse Grade = ‘F’ Score = mid + final
 • การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ CASE)CASE)•เป็นรูปแบบการเลือกการทำางานที่มีทาง เลือกมากกว่า 2 ทางขึ้นไป เงื่อนไข คำาสั่งที่ 2คำาสั่งที่ 1 คำาสั่งที่ 4คำาสั่งที่ 3 กรณี 1 กรณี 2 กรณี 3 กรณี 4
 • การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ CASE)CASE) score Grade = ‘B’Grade = ‘A’ Grade = ‘D’Grade = ‘C’ 80..100 70..79 60..69 50..59 Grade = ‘F’ 0..49 Score = mid + final
 • แบบวนซำ้าแบบวนซำ้า •แบบกำาหนดรอบไว้ล่วง หน้า(Controlled Loop) •แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน(Pre- Test Condition) •แบบตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง(Post- Test Condition)
 • แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า •มีการกำาหนดรอบการทำางานซำ้าไว้ล่วง หน้า เมื่อครบตามจำานวนรอบจึงหยุด ทำางานซำ้าแล้วทำาคำาสั่งต่อไป กำาหนดรอบการทำางาน คำาสั่งทำาซำ้า 1 คำาสั่งทำาซำ้า 2 Next
 • แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า •ค่า N จะเริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มค่าทีละ 1 จนกระทั่ง มากกว่า 5 จึงหยุดการ ทำางานซำ้า และทำาคำาสั่งถัดจาก Next ในแต่ละรอบของงานที่ให้ทำาซำ้าคือ พิมพ์ค่าในตัวแปร N ทีละรอบFor N =1 , 5 Next Print N
 • แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า •แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไข ยังเป็นจริงให้ทำางานซำ้า จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จจึงหยุดทำางานซำ้า แล้วไปทำางานคำาสั่งอื่นถัดไป เงื่อนไข คำาสั่งงานซำ้า 1 True False คำาสั่งงานซำ้า 2
 • แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า •ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า N <= 5 – ให้พิมพ์ ค่า N – เพิ่มค่า N อีก 1 (N=N+1) •กลับไปตรวจสอบ เงื่อนไขอีก จนกว่าเงื่อนจะเป็น N <=5 N = N+1 True False Print N N = 1
 • แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข •แบบให้ทำางานในคำาสั่ง ทำาซำ้าก่อน แล้วค่อย ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า เงื่อนไขยังเป็นเท็จให้ กลับไปทำางานในคำาสั่ง ทำาซำ้าอีก จนกระทั่ง ตรวจสอบแล้วเงื่อนเป็น จริง จึงหยุด แล้วไป ทำางานคำาสั่งอื่น เงื่อนไข คำาสั่งงานซำ้า 1 True False คำาสั่งงานซำ้า 2
 • แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข – ให้พิมพ์ค่าใน ตัวแปร N – เพิ่มค่าให้ตัวแปร N อีก 1 •ตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้า N > 5 เป็นจริงให้หยุด ทำางานซำ้า ถ้า เป็นเท็จให้กลับ N > 5 True False N = N+1 Print N N = 1