พุทธทำนาย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

พุทธทำนาย

 • 2,737 views
Uploaded on

หนังสือที่ผมรวบรวมไว้

หนังสือที่ผมรวบรวมไว้

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,737
On Slideshare
2,736
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
31
Comments
0
Likes
1

Embeds 1

http://www.slideshare.net 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. พุทธทานายเกี่ยวกับคําทํานายด้ านภัยพิบติโลก มีบนทึกอยู่ใน ั ัตําราและหนังสือของหลายๆชาติหลายๆภาษากระผมจึงทําหน้ าที่รวบรวมสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงทํานายอนาคตไว้ เพื่อให้ ญาติ สนิท มิตรสหาย ได้ อ่านไว้ เพื่อเตือนสติ ให้ หมันทําคุณงาม ่ความดี ไม่ประมาท เพราะไม่มีใครรู้อนาคตได้ แค่เตรี ยมตัวเตรี ยมใจ ไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้น ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี ้นะครับ เนื่องจากเป็ นการรวบรวมมาจากหลายแหล่งบางสิ่งบางอย่างผมมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และสอดแทรกความเห็นส่วนตัวไปบ้ างนะครับ By Aunkrublive
 • 2. พุ ท ธ ทำ น ำ ย จ ำ ก ห นั ง สื อ ต่ ำ ง ๆเดก
 • 3. หนังสือใบลานสี ได้ ถกค้ นพบในวัดแห่งหนึง ในจังหวัดอัตตะปื อ (ประเทศลาว) พระอาจารย์ผ้ ทรงศีล ู ่ ุองค์หนึงเผยแผ่ ข้ าพเจ้ าคิดว่าพอมีประโยชน์ สําหรับชาวพุทธ และชาวโลกได้ บ้างเลย คัดลอก ่บทความโดยย่อให้ ได้ อานเพื่อเป็ นกุศล และเพื่อการพิจารณาญาณด้ วยตนเองถึงเหตุการณ์ มหันตภัย ่ของโลกมนุษย์ ซึงจะบังเกิดขึ ้นตามพุทะทํานายไว้ ดังนี ้ ่โลชังชม โทโพโส อินโตกรุ ณา พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้ สงไว้ วา ถ้ าบุคคลใด ได้ ร้ ูแล้ ว จงรี บ ั้ ่บอกให้ คนอื่นฟั งหรื อพิมพ์แจกตามกําลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ ท่านได้ หลุดพ้ นจากมหันตภัยพิบตทงปวง ถ้ าบุคคลใดจะลงมาเกิดพร้ อมทังหนังสือใบลานฉบับบนี ้ ถ้ าใครไม่มีไว้ ในบ้ านเรื่ อนจะมี ั ิ ั้ ้ภุตผีปีศาจเข้ ามาทําลายอย่างแน่แท้ในปี จอ ถึงปี กุน เมื่อเดือนหงายจะมีงพิษอยูบนศรี ษะฉกกัดให้ ถึงตาย และผู้คนทังหลาย จะเกิดความ ู ่ ้เดือดร้ อนหลายประการ page 4 of 35
 • 4. ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนศึกสงครามบ่แล้ ว ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนนํ ้าและไฟ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนบ่มีไผสิเบิงไผ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนอึดข้ าวปลาอาหาร ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนผัว บ่เห็นหน้ ากัน ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนมีคนตายตามทุงนา ่ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนบ่มีผ้ เู ฒ่า ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนไปต่างประเทศบ่สะดวก ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนนอนบ่หลับ ในปี จอนี ้ ในเมืองจันทร์ จะมีฤาษีองค์หนึงทองคําลาสิกขาลาเพศออกมาเป็ นพ่อค้ าในปี จอขึ ้น ่๘ คํ่า ห้ ามบ่ให้ ตกนํ ้าอาบ นํ ้ากิน ตามห้ วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนคํ่า) พระยายม ัราชจะนําเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์ ในปี จอ เมืองกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขน พระแก้ วมรกต หัวเชียงเมี ้ยง ข้ าวเม็ด ัใหญ่จะกลับสูเ่ วียงจันทร์ นี ้คือ พระคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราช ได้ เขียนไว้ ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ ให้ ดีเพื่อช่วยหลุดพ้ นจากภัยพิบตได้ ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ วา ัิ ่ ปะโต เมตัง ประระชีมนัง สุคะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นินะมัง สุคะโต จุติ ิพระคาถาบทนี ้เขียนลงใบลาน แผ่นทองหรื อแผ่นผ้ าก็ดี ติดไว้ ที่ประตูบ้านหรื อในรถ หรื อโพกศรี ษะยามเกิดเหตุการ์ จะช่วยให้ หลุดพ้ นจากภัยอันตราย ในกาลเวลานี ้ เทพเจ้ าเหล่าเทวดาผุ้รักษาคุ้มครองโลกได้ กราบทูลต่อพระอินทร์ วามนุษย์โลก ทําบุญ ่เพียง ๓ ส่วน และทําบาปกรรมถึง ๗ ส่วน เมื่อเป็ นเช่นนี ้องค์อินทร์ จะสังลงโทษมนุษย์ผ้ ใจบาปถึง ๙ ่ ูข้ อ นับตังแต่ ปี จอ ถึงปี กุน ดังนี ้ ้ ๑. จะให้ เกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว ๒. จะให้ เกิดอัคคีภยั ๓. จะให้ เกิดอุทกภัย ๔. จะให้ เกิดฟาผ่า ้ ๕. จะเกิดร้ อนเกินไป หนาวเกินไป page 5 of 35
 • 5. ๖. จะเกิดสารพิษต่าง ๆ ๗. จะเกิดกาฬโรคต่าง ๆ ๘. จะเกิดข้ าวยากหมากแพง ๙. จะเกิดฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเองมหันตภัย ๙ อย่างนี ้ จะหลุดพ้ นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีบญคนที่ปฎิบติตามคําสังสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้ า ุ ั ้เท่านัน รู้แล้ วจงบอกต่อกันไปให้ รีบทําความดีมากๆ ถ้ าเลยปี จอ ปี กุน ไปแล้ ว ทุกคนพร้ อมทังลูกหลาน ้ ้จะได้ รับ ความสุขกายสบายใจทุกคน ให้ ทกคนเคร่งครัดในศีล ๕ ุ นอกจากนี ้ หนังสืออินตก ที่ได้ กล่าวมาแล้ วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึง ได้ พบเห็นคําสอนที่ ่จารึกไว้ ในแผ่นศิลาที่พงพบในภูเขาแห่งหนึงที่พระพุทธเจ้ าได้ เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป พระ ึ่ ่ผู้ทรงศีลกล่าวว่า พี่น้องทังหลาย ถ้ าไม่เชื่อก็สดแล้ วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้ วที่สวรรค์จะไม่มี ้ ุความลับ ถ้ าท่านเชื่อก็เป็ นกุศล รู้เพียงเท่านี ้ ข้ าพเจ้ าจึงขอบอกกล่าวเล่าสูทานฟั งตามคํากล่าวของพระ ่ ่ผู้ทรงศีลรูปนี ้ ว่า ในแผ่นสิลาได้ เขียนไว้ โดยพระมหากัสสะปะว่า ในปี ระกา ปี จอ ปี กุน เดือน ๗-๘ จะเกิดเหตุร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน ๙- ๑๐ คนใจบาปจะถูกล้ างผลาญให้ หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน สุดท้ าย พระผู้ทรงศีลได้ กล่าวยํ ้าถึงความศักดิสิทธิ์ของหนังสือ “อินทร์ ตก” “อินทร์ ต่ ืน” ์ถ้ าท่านผู้ใดเชื่อ ศรัทธา บูชา เคารพกราบไหว้ หรื อบนบาน ว่าจะบอกเล่าต่อผู้อื่นหรื อลงพิมพ์แจกให้สาธุชน คนทังหลายรับรู้ด้วยแล้ ว ท่านจะปรารถนาสิ่งใดจะได้ ดงใจนึก พยาธิร้ายที่เบียดเบียนกายก็จะ ้ ั่หายขาด page 6 of 35
 • 6. ศิลาจารึกในมหาวิหารชรเจตมหาเชตะวันณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอันเชิญพระบรมสารี ริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ ตามคําแปลเป็ นภาษาไทย ว่าดังนี ้สาธุ อะระหังตา สัมาสัมพุทธเจ้ า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทวโลก ที่เกิดมาแล้ วแต่ลําบาก ั่ทัวหน้ า ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ “เมื่ออาตมาเข้ านิพพานไปแล้ วครบบห้ าพันปี เป็ นที่สด โลก ่ ุจะหมุนไปใกล้ จะถึงจํานวนที่ตถาคตทํานายไว้ สองพันห้ าร้ อยปี มนุษย์และสัตว์จะได้ รับภัยพิบตเิ สีย ัครังหนึงในระยะเวลา ๓๐ ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะจะได้ เห็น ไม่เคยพบจะได้ พบ ยักษ์ หินที่ถกสาป ้ ่ ูให้ หลับกลับตื่นขึ ้นมาอาละวาดยิ่งนัก”ใกล้ กับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยิ่งทวีกนใหญ่ขึ ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกพระศาสนาจะรบราฆ่าฟั นกันจนถึง ั ่เลือดนองเต็มพื ้นดิน พื ้นนํ ้า จะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ ายต่าทําลายเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็ นเปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งหนึงจึงจะเลิกล้ ม ต่างฝ่ ายต่างหมดกําลัง ่ด้ วยกันตามวิสยยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึงถือกําเนิดจากป่ า อํามหิต ส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทําแต่บญ ั ่ ุเดินตามทางตถาคตสามารถระงับร้ อนไม่รุนแรงบ้ านใดได้ บชาพระโพธิสตว์ผ้ากาสาวพัตร์ ก็จะรับภัยพิบติเบาบางแต่หนีภยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะ ู ั ั ัลุกลามมาทางทิศตะวันออก ไหว้ วดวาอารามสมณะชีพราหมณ์ จะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตก ัจากฟา เหล็กกล้ าจะผุดจากนํ ้า สงครามจะเกิดทัวทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็ นเพลิง ทหารจะเป็ น ้ ่ page 7 of 35
 • 7. เจ้ า ข้ าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้ นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ ภยในที่สด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบํารุงพระพุทธเจ้ าว่าดังนี ้ ั ุชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลิตนีท่านให้ เขียนใส่ กระดาษ หรื อผ้ าขาวติดไว้ หน้ าบ้ าน ้หรือหัวนอน ดังนีจะมีอายุยืนยาว จะทันผู้มีบญชื่อ พระยาธรรมิกราชา เมื่อแรกสถิตอยูเ่ ขต ้ ุอยุธยา บัดนี ้ท่านเสด็จอยูลานช้ าง ( ภาคอีสานในปั จจุบน ) พระยาธรรมิกราชา เข้ ามาปี กุน เดือน ่ ั๑๑ เป็ นเที่ยงแท้ หนักหนาท่านเสด็จมาในปี ระกา แรม ๕ คํ่า มหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตก สมณะชีพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ ๗๖,๔๐๐ รูป ทัวอาณาจักรสมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ ประกาศ ่คาถาว่า ดังนี ้นะสัจจัง ทะ คะยังมะสาคาปั ง คอยดูในปี มะโรง คนจะเดินโก่งโค คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบญ ุชื่อพระยาธรรมิกราชให้ ภาวนา ให้ หมันรักษาศีล สดับรับฟั งพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งจะ ่พัง มหาสมุทรจะชอกชํ ้า อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ ง ท่านเข้ ามาปี กุน เดือน ๘ เป็ นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เชื่อจะรับอันตราย คอยดูในปี จอ คนจะพ้ น ภัยสะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะยะ ภาวนาทุกเช้ าคํ่า ผู้นนจะมีอายุยืนนานจะได้ เห็นพระธรรม ั้มิกราช (พระโพธิสตว์ศรี อริยเมตไนย) ในปี กุน ท่านจะเข้ ามาอีก ถ้ าไม่เห็นหนังสือบ้ านใดผู้นนจะ ั ั้ได้ รับอันตรายรู้แล้ วให้ บอกต่อกันด้ วย page 8 of 35
 • 8. คาทานายสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรั งสี)รัชกาลที่ ๑ ทํานายว่า มหากาฬ (ทําลายเพื่อน-พี่น้อง)รัชกาลที่ ๒ ทํานายว่า ฌานยักษ์ (ชํานาญเวทย์มนต์)รัชกาลที่ ๓ ทํานายว่า รักมิตร (มีการค้ าขายกับต่างชาติมากมาย)รัชกาลที่ ๔ ทํานายว่า สนิทคา (ออกบวช)รัชกาลที่ ๕ ทํานายว่า จาแขนขาด (คือ ต้ องยอมเสียดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขงและเขมร เพื่อปองกัน ้อธิปไตย)รัชกาลที่ ๖ ทํานายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครังที่ 1 เกิดกลุมโจรมากมาย มีการก่อตังกอง ้ ่ ้ลูกเสือป่ าครังแรกของไทย) ้รัชกาลที่ ๗ ทํานายว่า ชนร้ องทุกข์ (เกิดการเดินขบวนเพื่อเรี ยกร้ องประชาธิปไตย)รัชกาลที่ ๘ ทํานายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้ าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์)รัชกาลที่ ๙ ทํานายว่า ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเข้ ามามากมาย นําเงินมาซื ้อประเทศ เกิดวิกฤตการเงิน)รัชกาลที่ ๑๐ ทํานายว่า ชาวศิวิไลซ์ (จะเหลือเฉพาะผู้มีบญเท่านัน ที่รอคอยเป็ นยุคของพระศรี อาริย ุ ้เมตไตย) page 9 of 35
 • 9. พุทธทานาย ๑๖ ข้ อ พุทธทํานายในที่นี ้ จะกล่าวถึงเรื่ องที่พระพุทธเจ้ าทรงทํานายพระสุบน (ความฝั น) ของพระ ิเจ้ าปเสนทิโกศล จํานวน ๑๖ ข้ อ ซึงพระพุทธเจ้ าทรงทํานายว่า เหตุการณ์เหล่านันจะเกิดขึ ้น ในยุคสมัย ่ ้ที่ศาสนาได้ เสื่อมลง ซึงหลายอย่างได้ เกิดขึ ้นแล้ วในปั จจุบน เนื ้อความดังกล่าวปรากฏใน อรรถกถา ่ ัพระไตรปิ ฎก มหาสุบนชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย มีเนื ้อความดังต่อไปนี ้ ิ วันหนึงพระเจ้ าโกศลมหาราช เสด็จเข้ าสูนิทรารมย์ในราตรี กาล ในปั จฉิมยามทอดพระเนตร ่ ่เห็น พระสุบนนิมิตรอันใหญ่หลวง ๑๖ ประการ ทรงตระหนกพระทัยตื่นพระบรรทม ทรงพระดําริวา ิ ่เพราะเราเห็นสุบนนิมิตรเหล่านี ้ จักมีอะไรแก่เราบ้ างหนอ เป็ นผู้อนความสะดุ้งต่อมรณภัย คุกคามแล้ ว ิ ั page 10 of 35
 • 10. ทรงประทับเหนือพระแท่นที่ไสยาสน์นนแล จนล่วงราตรี กาล ั้ ครันรุ่งเช้ า พวกพราหมณ์ปโรหิตเข้ าเฝากราบทูลถามว่า ข้ าแต่พระมหาราชเจ้ า พระองค์บรรทม ้ ุ ้เป็ นสุขหรื อพระเจ้ าข้ า? รับสังตอบว่า ท่านอาจารย์ทงหลาย เราจักมีความสุข ได้ อย่างไร เมื่อคืนนี ้เวลา ่ ั้ใกล้ รุ่ง เราเห็นสุบนนิมิตร ๑๖ ข้ อ ตังแต่เห็นสุบนนิมิตรเหล่านันแล้ ว เราถึงความหวาดกลัวเป็ นกําลัง ิ ้ ิ ้เมื่อพวกปุโรหิตกราบทูลว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า โปรดตรัสเล่าเถิดพระเจ้ าข้ า พวกข้ าพระองค์สดับแล้ วจักทํานายถวายได้ จึงตรัสเล่าพระสุบน ที่ทรงเห็นแล้ วให้ พวกพราหมณ์ฟัง แล้ วตรัสว่า เพราะเหตุเห็น ิสุบนเหล่านี ้ จักมีอะไรแก่เราบ้ าง? พวกพราหมณ์พากันสลัดมือ. เมื่อรับสังถามว่า เพราะเหตุไรพวก ิ ่ท่านจึงพากันสลัดมือเล่า? พวกพราหมณ์จงพากันกราบทูลว่า ข้ าแต่พระมหาราชเจ้ า พระสุบน ึ ิทังหลายร้ ายกาจนัก รับสังถามว่า พระสุบนเหล่านันจักมีผลเป็ นประการใด? พวกพราหมณ์จงพากัน ้ ่ ิ ้ ึกราบทูลว่า จักมีอนตรายใน ๓ อย่างเหล่านี ้ คือ อันตรายแก่ราชสมบัติ ๑ อันตราย คือโรคจะ ัเบียดเบียน ๑ อันตรายแก่พระชนม์ ๑ อย่างใดอย่างหนึง. รับสังถามว่า พอจะแก้ ไขได้ หรื อแก้ ไขไม่ได้ ่ ่พราหมณ์ทงหลายกราบทูลว่า ขอเดชะ พระสุบนเหล่านี ้ หมดทางแก้ ไขเป็ นแน่แท้ เพราะร้ ายแรงยิ่งนัก ั้ ิแต่พวกข้ าพระองค์ทงหลาย จักกระทําให้ พอแก้ ไขได้ เมื่อพวกหม่อมฉันไม่สามารถเพื่อจะแก้ ไขพระ ั้สุบนเหล่านี ้ได้ แล้ ว ขึ ้นชื่อว่าความเป็ นผู้สําเร็จการศึกษา จักอํานวยประโยชน์อะไร? รับสังถามว่า ท่าน ิ ่อาจารย์ทงหลาย จักกระทําอย่างไรเล่า ถึงจักให้ คืนคลายได้ พวกพราหมณ์พากันกราบทูลว่า ข้ าแต่ ั้มหาราชเจ้ า พวกข้ าพระองค์ต้องบูชายัญด้ วยวัตถุอย่างละ ๔ ทุกอย่างพระเจ้ าข้ า พระราชาทรงสะดุ้งพระทัย ตรัสว่า ท่านอาจารย์ทงหลาย ถ้ าเช่นนัน เราขอมอบชีวิตไว้ ในมือของพวกท่านเถิด พวกท่านรี บ ั้ ้กระทําความสวัสดีแก่เราเร็วๆ เถิด พวกพราหมณ์พากันร่าเริงยินดี ว่าพวกเราต้ องได้ ทรัพย์มาก จักต้ องได้ ของเคี ้ยวกินมามากๆ แล้ วพากันกราบทูลปลอบพระราชาว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า อย่าได้ ทรงวิตกเลยพระเจ้ าข้ า แล้ วพากันออกจากราชนิเวศน์ จัดทําหลุมบูชายัญที่นอกพระนคร จับฝูงสัตว์ ๔ เท้ า มากเหล่ามัดเข้ าไว้ ที่หลักยัญ รวบรวมฝูงนกเข้ าไว้ เสร็จแล้ ว เที่ยวกันขวักไขว่ไปมา กล่าวว่า เราควรจะได้ สิ่งนี ้ๆ. ครังนันแล พระนางมัลลิกาเทวีทรงทราบเหตุนน ก็เข้ าเฝาพระราชากราบทูลถามว่า ข้ าแต่ ้ ้ ั้ ้มหาราชเจ้ า พวกพราหมณ์พากันเที่ยวขวักไขว่ไปมา มีเรื่ องอะไรหรื อเพคะ? พระราชาตรัสว่า แน่ะนางผู้เจริญ เธอมัวแต่สขสบาย จึงไม่ร้ ูวาอสรพิษมันสัญจรอยูใกล้ ๆ หูของพวกเรา. พระนางทูลถามว่า ข้ า ุ ่ ่แต่มหาราช เรื่ องนันคืออะไรเพคะ? พระราชารับสังว่า เราฝั นร้ ายถึงปานนี ้ พวกพราหมณ์พากันทํานาย ้ ่ page 11 of 35
 • 11. ว่า อันตรายใน ๓ อย่าง ไม่อย่างใดอย่างหนึงก็จกปรากฏ เพื่อบําบัดอันตรายเหล่านันต้ องบูชายัญ จึง ่ ั ้ต้ องสัญจรไปมาอยู่บอยๆ พระนางมัลลิกากราบทูลถามว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า ก็ผ้ ที่เป็ นยอดพราหมณ์ ่ ูในโลกพร้ อมทังเทวโลก ทูลกระหม่อมได้ ทลถาม ถึงการแก้ ไขพระสุบนแล้ วหรื อเพคะ? ทรงรับสังถามว่า ้ ู ิ ่นางผู้เจริญ พระผู้เป็ นยอดพราหมณ์ในโลก พร้ อมทังเทวโลกนัน เป็ นใครกันเล่า ? พระนางกราบทูลว่า ้ ้ทูลกระหม่อมไม่ทรงรู้จกมหาพราหมณ์ โคดมผู้ตถาคต หมดกิเลสบริ สทธิ์แล้ ว เป็ นสัพพัญํู เป็ นบุคคล ั ุผู้เลิศในโลกพร้ อมทังเทวโลก ดอกหรื อเพคะ พระผู้มีพระภาคเจ้ าพระองค์นน คงทรงทราบเหตุในพระ ้ ั้สุบนแน่นอน ขอเชิญทูลกระหม่อมเสด็จพระราชดําเนินไปกราบทูลถามเถิดเพคะ. พระราชาทรงรับสัง ิ ่ว่า ดีละเทวี แล้ วเสด็จไปยังพระวิหาร ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้ วประทับนังอยู่ พระศาสดาทรง ่เปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะ ตรัสถามว่า มหาบพิตร เหตุไรเล่าบพิตรจึงเสด็จมา ดุจมีราชกิจด่วน. พระราชากราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ เมื่อใกล้ รุ่งหม่อมฉันเห็นมหาสุบน ๑๖ ข้ อ สะดุ้ง ิกลัว บอกเล่าแก่พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ทํานายว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า พระสุบินร้ ายแรงนัก เพื่อระงับสุบนเหล่านันต้ องบูชายัญ ด้ วยยัญญวัตถุอย่างละ ๔ ครบทุกอย่าง แล้ วพากันเตรี ยมบูชายัญ ฝูง ิ ้สัตว์เป็ นอันมากถูกมรณภัยคุกคาม ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า พระองค์เป็ นบุคคลผู้เลิศในโลกทังเท ้วโลก เญยยธรรมที่เข้ าไปกําหนดอดีต อนาคต ปั จจุบน ที่ยงมาไม่ถึงซึงคัลลองในญาณมุขของพระองค์ ั ั ่นันมิได้ มีเลย ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า ขอพระองค์ได้ ทรงพระกรุณาโปรดทํานายผลแห่งสุบนของ ้ ิหม่อมฉันเหล่านันเถิด พระเจ้ าข้ า. พระศาสดาตรัสว่า ขอถวายพระพร เป็ นเช่นนันทีเดียวมหาบพิตร ใน ้ ้โลกทังเทวโลก เว้ นตถาคตเสียแล้ ว ผู้อื่นที่จะได้ ชื่อว่าสามารถรู้เหตุ หรื อผลของสุบนเหล่านี ้ไม่มีเลย ้ ิตถาคตจักทํานายให้ มหาบพิตร ก็แต่ว่ามหาบพิตรจงตรัสบอกพระสุบน ตามทํานองที่ทรงเห็นนันเถิด ิ ้พระราชาทรงรับพระพุทธดํารัสว่า ดีละ พระพุทธเจ้ าข้ า เริ่ มกราบทูลพระสุบิน ตามทํานองที่ทรงเห็นอย่างถี่ถ้วน โดยทรงวางหัวข้ อไว้ ดงนี ้ว่า ั"โคอุสุภราชทังหลาย ๑ ต้ นไม้ ทงหลาย ๑ แม่ โคทังหลาย ๑ โคทังหลาย ๑ ม้ า ๑ ถาดทอง ๑ ้ ั้ ้ ้สุนัขจิงจอก ๑ หม้ อนา ๑ สระโบกขรณี ๑ ข้ าวไม่ สุก ๑ แก่ นจันทน์ ๑ นาเต้ าจม ๑ ศิลาลอย ๑ ้ ้ ้เขียดขยอกงู ๑ หงส์ ทองล้ อมกา ๑ เสือกลัวแพะ ๑” page 12 of 35
 • 12. สําหรับรายละเอียดของพระสุบน รวมทังพุทธทํานายแต่ละข้ อนัน จะขอแยกกล่าวเป็ นเรื่ องๆ ต่อไป ิ ้ ้ พระบรมศาสดา ครันทรงนําพระธรรมเทศนานี ้มาแล้ ว ตรัสให้ พระเจ้ าปเสนทิโกศล เลิกบูชา ้ยัญ ด้ วยพระพุทธดํารัสว่า เพราะพระสุบนเป็ นปั จจัย ภัยยังไม่มีแก่มหาบพิตรดอก มหาบพิตรจงสังให้ ิ ่เลิกยัญเสียเถิด พระราชทานชีวิตทานแก่มหาชน .........พุทธทานายข้ อที่ ๑ โคอุสภราชทังหลาย ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ หม่อมฉัน ิเห็นสุบนข้ อ ๑ อย่างนี ้ก่อนว่า โคผู้สีเหมือนดอกอัญชัน ๔ ตัว ต่างคิดว่าจักชนกัน พากันวิ่งมาสูท้อง ิ ่พระลานหลวงจากทิศทัง้ ๔ เมื่อมหาชนประชุมกันคิดว่า พวกเราจักดูโคชนกัน ต่างแสดงท่าทางจะชนกัน บรรลือเสียงคํารามลัน แล้ วไม่ชนกัน ต่างถอยออกไป หม่อมฉันเห็นสุบนนี ้เป็ นปฐม อะไรเป็ นผล ่ ิของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลของสุบินข้ อนี ้ จักไม่มีในชัวรัชกาลของมหาบพิตร ในชัวศาสนาของตถาคต แต่ใน ่ ่อนาคต เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อม ในรัชกาลของพระราชาผู้กําพร้ า ผู้มิได้ ครองราชย์โดยธรรม และในกาลของหมูมนุษย์ผ้ ไม่ตงอยู่ในธรรม เมื่อกุศลธรรมลดน้ อยถอยลง อกุศลธรรมหนาแน่นขึ ้น ในกาลที่ ่ ู ั้โลกเสื่อม ฝนจักแล้ ง และตีนเมฆจักขาด ข้ าวกล้ าจักแห้ ง ทุพภิกขภัยจักเกิด เมฆทังหลายตังขึ ้นจากทิศ ้ ้ทัง้ 4เหมือนจะย้ อยเม็ด พอพวกผู้หญิงรี บเก็บข้ าวเปลือก เป็ นต้ น ที่เอาออกผึงแดดไว้ เข้ าภายในร่ม ่เพราะกลัวจะเปี ยก เมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้ าพากันออกไป เพื่อจะก่อคันกันนํ ้า ก็ตงเค้ าจะ ้ ั้ตก ครางกระหึม ฟาแลบ แล้ วก็ไม่ตกเลย ลอยหายไป เหมือนโคตังท่าจะชนกัน แล้ วไม่ชนกันฉะนัน ่ ้ ้ ้ นี ้เป็ นผลของสุบนนัน แต่ไม่มีอนตรายไรๆ แก่มหาบพิตร เพราะเรื่ องนันเป็ นปั จจัย มหาบพิตรเห็น ิ ้ ั ้สุบนนี ้ ปรารภอนาคต ฝ่ ายพวกพราหมณ์อาศัยการเลี ้ยงชีวิตของตน จึงทํานายดังนี .้ ิ page 13 of 35
 • 13. หมายเหตุ จะเห็นได้ วาเรื่ องการที่ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล ทําท่าว่าจะตกแล้ วไม่ตกนัน ก็เริ่มมีให้ เห็น ่ ้แล้ วในปั จจุบน ัพุทธทานายข้ อที่ ๒ ต้ นไม่ ทงหลาย ั้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นสุบนข้ อที่ ๒ อย่างนี ้ว่า ต้ นไม้ เล็กๆ และกอไผ่ แทรกแผ่นดินพอถึงคืบหนึงบ้ าง ศอก ิ ่หนึงบ้ าง เพียงแค่นี ้ก็ผลิดอกออกผลไปตามๆ กัน นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๒ ที่หม่อมฉันได้ เห็น อะไรเป็ นผลของ ่ ิสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแม้ ของสุบนข้ อนี ้ ก็จกมีในกาลที่โลกเสื่อม เวลามนุษย์มีอายุน้อย ด้ วยว่าสัตว์ ิ ัทังหลายในอนาคตจักมีราคะกล้ า กุมารี มีวยยังไม่สมบูรณ์ จักสมสูกะบุรุษอื่น เป็ นหญิงมีระดู มีครรภ์ ้ ั ่พากันจําเริญด้ วยบุตรและธิดา ความที่กมารี เหล่านันมีระดู เปรี ยบเหมือนต้ นไม้ เล็กๆ มีดอก กุมารี ุ ้เหล่านันจําเริญด้ วยบุตรและธิดา ก็เหมือนต้ นไม้ เล็กๆ มีผล ภัยแม้ มีนิมิตรนี ้เป็ นเหตุ ไม่มีแก่มหาบพิตร ้ดอก.พุทธทานายข้ อที่ ๓ แม่ โคทังหลาย ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนัน นี ้เป็ นสุบินข้ อที่ ๓ ของหม่อม ้ฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนัน พระเจ้ าข้ า? ิ ้ page 14 of 35
 • 14. มหาบพิตร แม้ ผลของสุบนนี ้ ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน จักมีผลในเวลาที่มนุษย์ทงหลาย พา ิ ั ั้กันละทิ ้งเชษฐาปจายิกกรรม คือความเป็ นผู้ประพฤติออนน้ อมต่อผู้ใหญ่ เพราะในอนาคต ฝูงสัตว์จก ่ ัมิได้ ตงไว้ ซงความยําเกรงในมารดาบิดา หรื อในแม่ยายพ่อตา ต่างแสวงหาทรัพย์สินด้ วยตนเองทังนัน ั ้ ึ่ ้ ้เมื่อปรารถนาจะให้ ของกินของใช้ แก่คนแก่ๆ ก็ให้ ไม่ปรารถนาจะให้ ก็ไม่ให้ คนแก่ๆ พากันหมดที่พง หา ึ่เลี ้ยงตนเองก็ไม่ได้ ต้ องง้ อพวกเด็กๆ เลี ้ยงชีพ เป็ นเหมือนแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนัน้แม้ ภยมีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ไม่มีแก่มหาบพิตร. ั ุ ิพุทธทานายข้ อที่ ๔ โคทังหลาย ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันเห็นฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆ ที่เคยพาแอกไป ซึงสมบูรณ์ด้วยร่างกายและเรี่ ยวแรง เข้ าใน ่ระเบียบแห่งแอก กลับไปเทียมโครุ่นๆ ที่กําลังฝึ กเข้ าในแอก โครุ่นๆ เหล่านันไม่อาจพาแอกไปได้ ก็พา ้กันสลัดแอกยืนเฉยเสีย เกวียนทังหลายก็ไปไม่ได้ นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๔ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลของ ้ ิสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลของสุบนแม้ ข้อนี ้ ก็จกมีในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ตงอยูในธรรม ในอนาคต ิ ั ั้ ่เหมือนกัน ด้ วยว่าในภายหน้ า พระราชาผู้มีบญน้ อย มิได้ ดํารงในธรรม จักไม่พระราชทานยศแก่มหา ุอํามาตย์ผ้ เู ป็ นบัณฑิต ฉลาดในประเพณี สามารถที่จะยังสรรพกิจให้ ลลวงไปได้ จักไม่ทรงแต่งตัง้ ุ่อํามาตย์ผ้ ใหญ่ ผู้เป็ นบัณฑิต ฉลาดในโวหารไว้ ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาล แต่พระราชทานยศแก่คน ูหนุมๆ ตรงกันข้ ามกับที่กล่าวแล้ วนัน แต่งตังบุคคลเช่นนันไว้ ในตําแหน่งผู้วินิจฉัยอรรถคดี คนหนุมพวก ่ ้ ้ ้ ่นัน ไม่ร้ ูทวถึงราชกิจ และการอันควรไม่ควร ไม่อาจดํารงยศนันไว้ ได้ ทังไม่อาจจัดทําราชกิจให้ ลลวงไป ้ ั่ ้ ้ ุ่ได้ เมื่อไม่อาจก็จกพากันทอดทิ ้งธุระการงานเสีย ฝ่ ายอํามาตย์ที่เป็ นบัณฑิตเป็ นผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้ ย ศ ถึง ัจะสามารถที่จะให้ กิจทังหลายลุลวงไป ก็จกพากันกล่าวว่า พวกเราต้ องการอะไรด้ วยเรื่ องเหล่านี ้ พวก ้ ่ ัเรากลายเป็ นคนภายนอกไปแล้ ว พวกเด็กหนุมเขาเป็ นพวกอยูวงใน เขาคงรู้ดี แล้ วไม่รักษาการงานที่ ่ ่ page 15 of 35
 • 15. เกิดขึ ้น เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ความเสื่อมเท่านันจักมีแก่พระราชาเหล่านัน ด้ วยประการทังปวง เป็ นเสมือน ้ ้ ้เวลาที่คนจับโครุ่นๆ กําลังฝึ ก ยังไม่สามารถจะพาแอกไปได้ เทียมไว้ ในแอก และเป็ นเวลาที่ไม่จบเอาโคัใหญ่ๆ ผู้เคยพาแอกไปได้ มาเทียมแอกฉะนัน แม้ ภยมีสบินนี ้เป็ นเหตุ ก็ยอมไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ั ุ ่พุทธทานายข้ อที่ ๕ ม้ า พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นม้ าตัวหนึง มีปากสองข้ าง ฝูงชนพากันให้ หญ้ าที่ปากทังสองข้ างของมัน มันเคี ้ยวกิน ่ ้ด้ วยปากทังสองข้ าง นี ้เป็ นสุบนที่ ๕ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ้ ิ ิ มหาบพิตร ผลของสุบินแม้ นี ้ ก็จกมีในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่ดํารงในธรรม ในอนาคต ัเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า พวกพระราชาโง่เขลา ไม่ดํารงธรรม จักทรงแต่งตังมนุษย์โลเล ไม่ ้ประกอบด้ วยธรรม ไว้ ในตําแหน่งวินิจฉัยคดี คนเหล่านันเป็ นพาล ไม่เอื ้อเฟื อในบาปบุญ พากันนังใน ้ ้ ่โรงศาล เมื่อให้ คําตัดสิน ก็จกรับสินบนจากมือของคูคดีทงสองฝ่ ายมากิน เป็ นเหมือนม้ ากินหญ้ าด้ วย ั ่ ั้ปากทังสองฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุก็ยอมไม่มีแก่มหาบพิตรดอก. ้ ้ ุ ิ ่ page 16 of 35
 • 16. พุทธทานายข้ อที่ ๖ ถาดทอง พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันเห็นมหาชนขัดถูถาดทองราคาตังแสนกระษาปณ์ แล้ วพากันนําไปให้ หมาจิ ้งจอกแก่ตวหนึง ้ ั ่ด้ วยคําว่า เชิญท่านเยี่ยวใส่ในถาดทองนี ้เถิด หมาจิ ้งจอกแก่นนก็ถ่ายปั สสาวะใส่ในถาดทองนัน นี ้เป็ น ั้ ้สุบนข้ อที่ ๖ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนข้ อนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ ิ มหาบพิตร ผลของสุบนนี ้ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่า ในกาลภายหน้ า พวกพระราชาผู้ ิ ัไม่ตงอยูในธรรม ทรงรังเกียจกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเสีย แล้ วไม่พระราชทานยศให้ จักพระราชทาน ั้ ่ให้ แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านัน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ สกุลใหญ่ๆ จักพากันตกยาก สกุลเลวๆ จักพากันเป็ นใหญ่ ก็ ้เมื่อพวกมีสกุลเหล่านัน ไม่อาจเลี ้ยงชีวิตอยูได้ จักคิดว่า เราต้ องอาศัยพวกเหล่านี ้เลี ้ยงชีวิตสืบไป แล้ ว ้ ่ก็พากันยกธิดาให้ แก่ผ้ ไม่มีสกุล การอยูร่วมกับคนพวกไม่มีสกุลของกุลธิดาเหล่านัน ก็จกเป็ น ู ่ ้ ัเช่นเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจิ ้งจอก ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตร. ุ ิพุทธทานายข้ อที่ ๗ สุนัขจิงจอก ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นอย่างนี ้ บุรุษผู้หนึงฟั่ นเชือก แล้ วหย่อนไปที่ใกล้ เท้ า แม่หมาจิ ้งจอกโซตัวหนึง นอนอยู่ ่ ่ใต้ ตงที่บรุษนัง กัดกินเชือกนัน เขาไม่ได้ ร้ ูเลยทีเดียว นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๗ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่ง ั่ ุ ่ ้ ิสุบนข้ อนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ page 17 of 35
 • 17. มหาบพิตร ผลแม้ ของสุบนข้ อนี ้ ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า หมูสตรี จก ิ ั ่ ัพากันเหลาะแหละโลเลในบุรุษ ลุมหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัว ชอบเที่ยวเตร่ตามถนนหนทาง เห็นแก่ ่อามิส เป็ นหญิงทุศีล มีความประพฤติชวช้ า พวกนางจักกลุ้มรุมกันแย่งเอาทรัพย์ที่สามีทํางาน มีกสิ ั่กรรม และโครักขกรรมเป็ นต้ น สังสมไว้ ด้วยยาก ลําบากลําเค็ญ เอาไปซื ้อสุราดื่มกับชายชู้ ซื ้อดอกไม้ ่ของหอมและเครื่ องลูบไล้ มาแต่งตน คอยสอดส่องมองหาชู้ โดยส่วนบนของบ้ านที่มิดชิดบ้ าง โดยที่ซง ึ่ลับตาบ้ าง แม้ ข้าวเปลือกที่เตรี ยมไว้ สําหรับหว่านในวันรุ่งขึ ้น ก็เอาไปซ้ อม จัดทําเป็ นข้ าวต้ ม ข้ าวสวยและของเคี ้ยวเป็ นต้ น มากินกัน เป็ นเหมือนนางหมาจิ ้งจอกโซ ที่นอนใต้ ตง คอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่ น ั่แล้ ว หย่อนลงไว้ ใกล้ ๆ เท้ าฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ุ ิ ัพุทธทานายข้ อที่ ๘ หม้ อนา ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นตุมนํ ้าเต็มเปี่ ยมลูกใหญ่ใบหนึง ตังอยูที่ประตูวง ล้ อมด้ วยตุมเป็ นอันมาก วรรณะ ่ ่ ้ ่ ั ่ทัง้ ๔ เอาหม้ อตักนํ ้ามาจากทิศทัง้ ๔ และทิศน้ อยทังหลาย เอามาใส่ลงตุมที่เต็มแล้ วนันแหละ นํ ้าก็เต็ม ้ ่ ่แล้ วเต็มอีก จนไหลล้ นไป แม้ คนเหล่านันก็ยงเทนํ ้าลงในตุมนันอยูเ่ รื่ อยๆ แต่ไม่มีผ้ ที่จะเหลียวแลดูตมที่ ้ ั ่ ้ ู ุ่ว่างๆ เลย นี ้เป็ นสุบินข้ อที่ ๘ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบินนี ้จักมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า โลกจักเสื่อม แว่นแคว้ นจักหมดความหมาย พระราชาทังหลายจักตกยาก เป็ นกําพร้ า องค์ใดเป็ นใหญ่ องค์นนจักมีพระ ้ ั้ราชทรัพย์เพียงแสนกระษาปณ์ในท้ องพระคลัง พระราชาเหล่านันตกยากถึงอย่างนี ้ จักเกณฑ์ให้ ชาว ้ชนบททุกคน ทําการเพาะปลูกให้ แก่ตน พวกมนุษย์ถกเบียดเบียน ต้ องละทิ ้งการงานของตน พากัน ู page 18 of 35
 • 18. เพาะปลูกปุพพันพืช(อาหาร มีข้าวสาลี เป็ นต้ น) แลอปรันพืช (ของว่างหลังอาหาร มีถว งา เป็ น ั่ต้ น) ให้ แก่พระราชาทังหลายเท่านัน ต้ องช่วยกันเฝา ช่วยกันเก็บเกี่ยว ช่วยกันนวด ช่วยกันขน ช่วยกัน ้ ้ ้เคี่ยวนํ ้าอ้ อย เป็ นต้ น และช่วยกันทําสวนดอกไม้ สวนผลไม้ พากันขนปุพพันพืช เป็ นต้ น ที่เสร็จแล้ ว ในที่นนๆ มาบรรจุไว้ ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านัน แม้ ผ้ ที่จะมองดูย้ งฉางเปล่าๆ ในเรื อนทังหลายของตน ั้ ้ ู ุ ้จักไม่มีเลย จักเป็ นเช่นกับการเติมนํ ้าใส่ตมที่เต็มแล้ ว ไม่เหลียวแลตุมเปล่าๆ บ้ างเลยนันแล ภัยแม้ มี ุ่ ่ ่สุบนนี ้เป็ นเหตุ จะยังไม่มีแก่มหาบพิตร. ิพุทธทานายข้ อที่ ๙ สระโบกขรณี พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นโบกขรณีสระหนึง ดารดาดไปด้ วยปทุม ๕ สี ลึก มีทาขึ ้นลงรอบด้ าน ฝูงสัตว์ สองเท้ า สี่ ่ ่เท้ า พากันลงดื่มนํ ้าในสระนันโดยรอบ นํ ้าที่อยู่ในที่ลกกลางสระนันขุนมัว ในที่ซงสัตว์ สองเท้ า สี่เท้ า ้ ึ ้ ่ ึ่พากันยํ่าเหยียบ กลับใสสะอาดไม่ขนมัว หม่อมฉันได้ เห็นอย่างนี ้ นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๙ ของหม่อมฉัน ุ่ ิอะไรเป็ นผลของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบนนี ้จักมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า พระราชาทังหลาย ิ ้จักไม่ตงอยูในธรรม ลุอคติ (มีความลําเอียง ) ด้ วยอํานาจความพอใจเป็ นต้ น เสวยราชสมบัติ จักไม่ ั้ ่ประทานการวินิจฉัยอรรถคดีโดยธรรม มีพระหฤทัยมุงแต่สินบน โลเลในทรัพย์ ขึ ้นชื่อว่าคุณธรรมคือ ่ความอดทน ความเมตตา และความเอ็นดูของพระราชาเหล่านัน จักไม่มีในหมูชาวแว่นแคว้ น จักเป็ นผู้ ้ ่กักขฬะ หยาบคาย คอยแต่เบียดเบียนหมู่มนุษย์ เหมือนหีบอ้ อยด้ วยหีบยนต์ จักกําหนดให้ สวยต่างๆ ่บังเกิดขึ ้น เก็บเอาทรัพย์ พวกมนุษย์ถกรี ดส่วยอากรหนักเข้ า ไม่สามารถจะให้ อะไรๆ ได้ พากันทิ ้งคาม ูนิคมเป็ นต้ นเสีย อพยพไปสู่ปลายแดน ตังหลักฐาน ณ ที่นน ชนบทศูนย์กลางจักว่างเปล่า ชนบท ้ ั้ชายแดนจักเป็ นปึ กแผ่นแน่นหนา เหมือนนํ ้ากลางสระโบกขรณีขน นํ ้าที่ฝั่งรอบๆ ใส ฉันใด ก็ฉนนัน ภัย ุ่ ั ้แม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตร. ุ ิ page 19 of 35
 • 19. พุทธทานายข้ อที่ ๑๐ ข้ าวไม่ สุก พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ข้ า ิพระองค์ได้ เห็นข้ าวสุก ที่คนหุงในหม้ อใบเดียวกันแท้ ๆ แต่หาสุกทัวกันไม่ เป็ นเหมือนผู้หงตรวจดูแล้ วว่า ่ ุไม่สก เลยแยกกันไว้ เป็ น ๓ อย่าง คือ ข้ าวหนึงแฉะ ข้ าวหนึงดิบ ข้ าวหนึงสุกดี นี ้เป็ นสุบนที่ ๑๐ ของ ุ ่ ่ ่ ิหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนข้ อนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแม้ ของสุบนข้ อนี ้ จักมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า พระราชา ิทังหลายจักไม่ดํารงในธรรม เมื่อพระราชาเหล่านันไม่ดํารงในธรรมแล้ ว ข้ าราชการก็ดี พราหมณ์และ ้ ้คฤหบดีก็ดี ชาวนิคม ชาวชนบทก็ดี รวมถึงมนุษย์ทงหมด นับแต่สมณะและพราหมณ์ จักพากันไม่ ั้ตังอยูในธรรม แม้ เทวดาทังหลายก็จกไม่ทรงธรรม ในรัชกาลแห่งอธัมมิกราชทังหลาย ลมทังหลายจัก ้ ่ ้ ั ้ ้พัดไม่สมํ่าเสมอ พัดแรงจัด ทําให้ วิมานในอากาศของเทวดาสันสะเทือน เมื่อวิมานเหล่านันถูกลมพัด ่ ้สันสะเทือน ฝูงเทวดาก็พากันโกรธ แล้ วจักไม่ให้ ฝนตก ถึงจะตกก็จะไม่ตกกระหนํ่าทัวแว่นแคว้ น ่ ่มิฉะนัน จักไม่ตกให้ เป็ นอุปการะแก่การใด การหว่านในที่ทงปวงจักไม่ตกกระหนํ่าทัวถึง แม้ ในชนบท ้ ั้ ่แม้ ในบ้ าน แม้ ในตระพังแห่งหนึง แม้ ในสระลูกหนึง เหมือนกันกับในแคว้ นฉะนัน เมื่อตกตอนเหนือของ ่ ่ ้ตระพัง ก็จกไม่ตกในตอนใต้ เมื่อตกในตอนใต้ จักไม่ตกในตอนเหนือ ข้ าวกล้ าในตอนหนึงจักเสียเพราะ ั ่ฝนชุก เมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึง ข้ าวกล้ าจักเหี่ยวแห้ ง เมื่อฝนตกดีในส่วนหนึง ข้ าวกล้ าจักสมบูรณ์ ข้ าว ่ ่กล้ าที่หว่านแล้ วในขอบขัณฑสีมาของพระราชาพระองค์เดียวกัน จักเป็ น ๓ สถาน ด้ วยประการฉะนี ้เหมือนข้ าวสุกในหม้ อเดียวมีผลเป็ น ๓ อย่างฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ จะยังไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ุ ิพุทธทานายข้ อที่ ๑๑ แก่ นจันทร์ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นคนทังหลายเอาแก่นจันทน์ มีราคาตังแสนกษาปณ์ ขายแลกกับเปรี ยงเน่า นี ้เป็ นสุบน ้ ้ ิข้ อที่ ๑๑ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนี ้เล่า พระเจ้ าข้ า? ิ page 20 of 35
 • 20. มหาบพิตร แม้ ผลแห่งสุบนนี ้ก็จกมีในอนาคต ในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนันแล ด้ วยว่า ิ ั ่ในกาลภายหน้ า พวกภิกษุอลัชชีเห็นแก่ปัจจัย จักมีมาก พวกเหล่านัน จักพากันแสดงธรรมเทศนา ที่ ้ตถาคตกล่าวติเตียนความลโมภในปั จจัยไว้ แก่ชนเหล่าอื่น เพราะเหตุแห่งปั จจัย ๔ มีจีวรเป็ นต้ น จักไม่สามารถแสดงให้ พ้นจากปั จจัยทังหลาย แล้ วตังอยูในฝ่ ายธรรมนําสัตว์ให้ พ้นจากทุกข์ มุงตรงสูพระ ้ ้ ่ ่ ่นิพพาน (ภิกษุจะแสดงธรรมเพราะความอยากได้ ลาภจากผู้ฟัง แทนที่จะแสดงธรรมเพราะปรารถนาให้ ผ้ ฟังได้ รับประโยชน์อย่างแท้ จริง คือความพ้ นทุกข์ บรรลุมรรคผลนิพพาน และธรรมที่แสดงนัน ก็จะ ู ้เป็ นธรรมขันพื ้นฐาน เช่น ความมักน้ อย สันโดษ การให้ ทาน เป็ นต้ น ไม่ใช่ธรรมขันสูงที่จะทําให้ บรรลุ ้ ้มรรคผลนิพพาน) ชนทังหลายก็จะฟั งความสมบูรณ์แห่งบทและพยัญชนะ และสําเนียงอันไพเราะอย่าง ้เดียวเท่านัน แล้ วจักถวายเอง และยังชนเหล่าอื่นให้ ถวายซึงปั จจัยทังหลาย มีจีวรเป็ นต้ น อันมีคามาก ้ ่ ้ ่ภิกษุทงหลายอีกบางพวก จักพากันนังในที่ตางๆ มีท้องถนน สี่แยก และประตูวงเป็ นต้ น แล้ วแสดง ั้ ่ ่ ัธรรมแลกรูปิยะ มีเหรี ยญกษาปณ์ ครึ่งกษาปณ์ เหรี ยญบาท เหรี ยญมาสก เป็ นต้ น โดยประการฉะนี ้ ก็เป็ นเอาธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ มีมลค่าควรแก่พระนิพพาน ไปแสดงแลกปั จจัย ๔ และรูปิยะ มีเหรี ยญ ูกษาปณ์และเหรี ยญครึ่งกษาปณ์เป็ นต้ น จักเป็ นเหมือนฝูงคนเอาแก่นจันทน์มีราคาตังแสน ไปขายแลก ้เปรี ยงเน่าฉะนัน ภัยแม้ มีสบินนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ุ ัพุทธทานายข้ อที่ ๑๒ นาเต้ าจม ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นกระโหลกนํ ้าเต้ าจมนํ ้าได้ อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบินนี ้ก็จกมีในอนาคตกาล เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อม ในรัชกาลของ ัพระราชาผู้ไม่ตงอยูในธรรม ด้ วยว่าในครังนันพระราชาทังหลาย จักไม่พระราชทานยศแก่กลบุตรผู้ ั้ ่ ้ ้ ้ ุสมบูรณ์ด้วยชาติ จักพระราชทานแก่ผ้ ไม่มีสกุลเท่านัน พวกนันจักเป็ นใหญ่ อีกฝ่ ายหนึ่งจักยากจน ู ้ ้ถ้ อยคําของพวกไม่มีสกุล ดุจกระโหลกนํ ้าเต้ า ดูประหนึงหยังรากลงแน่นในที่เฉพาะพระภักตร์ พระราชา ่ ่ก็ดี ที่ประตูวงก็ดี ที่ประชุมอํามาตย์ก็ดี ที่โรงศาลก็ดี จักเป็ นคําไม่โยกโคลง มีหลักฐานแน่นหนาดี แม้ ั page 21 of 35
 • 21. ในสังฆสันนิบาต (ที่ประชุมสงฆ์) เล่า ในกิจกรรมที่สงฆ์พงทําและคณะพึงทําก็ดี ทังในสถานที่ดําเนิน ึ ้อธิกรณ์เกี่ยวกับบาตร จีวร และบริเวณเป็ นต้ นก็ดี ถ้ อยคําของคนชัวทุศีลเท่านัน จักเป็ นคํานําสัตว์ออก ่ ้จากทุกข์ได้ มิใช่ถ้อยคําของภิกษุผ้ ลชชี (ผู้ มีความละอายที่จะทําชัว คือผู้ไม่กล้ าทําชัวเพราะมีความ ู ั ่ ่ละอายใจ ที่จะทําเช่นนัน คือภิกษุที่ดีนนเอง) เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ก็จกเป็ นเหมือนกาลเป็ นที่จมลงแห่ง ้ ั่ ักระโหลกนํ ้าเต้ า แม้ ด้วยประการทังปวง ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. สรุปง่ายๆ ก็ ้ ุ ิ ัคือ ถ้ อยคําของผู้ที่ไม่มีคณสมบัตที่ควรจะได้ รับความเชื่อถือ (ซึงถ้ อยคําเหล่านันควรมีนํ ้าหนักเบา ุ ิ ่ ้ประดุจผลนํ ้าเต้ า ซึงควรจะเบาจนลอยนํ ้าได้ ) กลับได้ รับการยอมรับจากผู้เป็ นใหญ่ ประดุจว่าเป็ น ่ถ้ อยคําที่มีนํ ้าหนักมากน่าเชื่อถือ เหมือนผลนํ ้าเต้ าที่ควรจะลอยนํ ้า แต่กลับถูกมองเหมือนกับว่ามีนํ ้าหนักมากจนจมนํ ้าได้พุทธทานายข้ อที่ ๑๓ ศิลาลอย พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเรื อนยอด ลอยนํ ้าเหมือนดังเรื อ อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนี ้ พระเจ้ า ิข้ า? มหาบพิตร ผลแห่งสุบินแม้ นี ้ ก็จกมีในกาลเช่นนันเหมือนกัน ด้ วยว่าในครังนัน พระราชาผู้ไม่ ั ้ ้ ้ตังอยูในธรรมทังหลาย จักพระราชทานยศแก่คนไม่มีสกุล พวกนันจักเป็ นใหญ่ พวกมีสกุลจักตกยาก ้ ่ ้ ้ใครๆ จักไม่ทําความเคารพในพวกมีสกุลนัน จักกระทําความเคารพในพวกที่เป็ นใหญ่ฝ่ายเดียว ถ้ อยคํา ้ของกุลบุตรผู้ฉลาดในการวินิจฉัย ผู้หนักแน่น เช่นกับศิลาทึบ จักไม่หยังลงดํารงมันในที่เฉพาะ ่ ่พระภักตร์ ของพระราชา หรื อในที่ประชุมอํามาตย์ หรื อในโรงศาล เมื่อพวกนันกําลังกล่าว พวกนอกนี ้ ้จักคอยเยาะเย้ ยว่า พวกนี ้พูดทําไม แม้ ในที่ประชุมภิกษุ พวกภิกษุก็จกไม่เห็นภิกษุผ้ มีศีลเป็ นที่รัก ผู้ ั ูควรทําความเคารพว่าเป็ นสําคัญ ในฐานะต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ ว ทังถ้ อยคําของภิกษุผ้ มีศีลเป็ นที่รัก ้ ูเหล่านัน ก็จกไม่หนักแน่นมันคง จักเป็ นเหมือนเวลาเป็ นที่เลื่อนลอยแห่งศิลาทังหลายฉะนัน ภัยแม้ มี ้ ั ่ ้ ้ page 22 of 35
 • 22. สุบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. สรุปง่ายๆ ก็คือ ถ้ อยคําของผู้ที่มีคณสมบัตที่ควรจะได้ รับความ ิ ั ุ ิเชื่อถือ (ซึงถ้ อยคําเหล่านันควรมีนํ ้าหนักมากประดุจแท่งหินใหญ่ ซึงควรจะจมนํ ้า) กลับไม่ได้ รับการ ่ ้ ่ยอมรับเชื่อถือจากผู้เป็ นใหญ่ ประดุจว่าเป็ นถ้ อยคําที่ไม่มีนํ ้าหนัก ไม่นาเชื่อถือ เหมือนแท่งหินใหญ่ที่ ่ควรจะจมนํ ้า แต่กลับถูกมองเหมือนกับว่าไม่มีนํ ้าหนัก จนลอยนํ ้าได้พุทธทานายข้ อที่ ๑๔ เขียดขยอกงู พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆ ขนาดดอกมะซาง วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ๆ กัดเนื ้อขาดเหมือนตัดก้ านบัวแล้ วกลืนกิน นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๑๔ อะไรเป็ นผลแห่งสุบินนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งแม้ สบนข้ อนี ้ ก็จกมีในอนาคต ในเมื่อโลกเสื่อมโทรมดุจกัน ด้ วยว่าในครังนัน ุ ิ ั ้ ้พวกมนุษย์จะมีราคะจริตแรงกล้ า ชาติชว ปล่อยตัวปล่อยใจ ตามอํานาจของกิเลส จักต้ องเป็ นไปใน ั่อํานาจแห่งภรรยาเด็กๆ ของตน ผู้คนมีทาสและกรรมกรเป็ นต้ นก็ดี สัตว์พาหนะมีโคกระบือเป็ นต้ นก็ดีเงินทองก็ดี บรรดามีในเรื อนทุกอย่าง จักต้ องอยูในครอบครองของพวกนางทังนัน เมื่อพวกสามีถามถึง ่ ้ ้เงินทองโน้ นๆ ว่าอยูที่ไหน หรื อถามถึงจํานวนสิ่งของว่ามีที่ไหนก็ดี พวกนางจักพากันตอบว่า มันจะอยู่ ่ที่ไหนๆ ก็ชางเถิด กงการอะไรที่ทานจะตรวจตราเล่า ท่านเกิดอยากรู้สิ่งที่มีอยู่ และไม่มีอยูในเรื อนของ ่ ่ ่เราละหรื อ แล้ วจักด่าด้ วยประการต่างๆ ทิ่มตําเอาด้ วยหอกคือปาก กดไว้ ในอํานาจดังทาสและคนรับใช้ ดํารงความเป็ นเจ้ าเป็ นใหญ่ของตนไว้ สืบไป เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ก็จกเป็ นเหมือนเวลาที่ฝงเขียดขนาดดอก ั ูมะซาง พากันขยอกกินฝูงงูเห่า ซึงมีพิษแล่นเร็วฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็จกไม่มีแก่มหาบพิตร ่ ้ ุ ิ ัดอก.พุทธทานายข้ อที่ ๑๕ หงส์ ทองล้ อมกา พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นฝูงพญาหงษ์ ทอง ที่ได้ นามว่าทองเพราะมีขนเป็ นสีทอง พากันแวดล้ อมกา ผู้ page 23 of 35
 • 23. ประกอบด้ วยอสัทธรรม ๑๐ ประการ เที่ยวหากินตามบ้ าน อะไรเป็ นผลแห่งพระสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบนนี ้ ก็จกมีในอนาคต ในรัชกาลของพระราชาผู้ทรพลนันแหละ ด้ วยว่าใน ิ ั ุ ่ภายหน้ าพระราชาทังหลาย จักไม่ฉลาดในศิลปะ มีหสดีศิลปะเป็ นต้ น ไม่แกล้ วกล้ าในการยุทธ ท้ าวเธอ ้ ัจักไม่พระราชทานความเป็ นใหญ่ ให้ แก่พวกกุลบุตรที่มีชาติเสมอกัน ผู้รังเกียจความวิบตแห่งราช ัิสมบัตของพระองค์อยู่ จักพระราชทานแก่พวกพนักงานเครื่ องสรงและพวกกัลบกเป็ นต้ น ซึงอยูใกล้ ิ ่ ่บาทมูลของพระองค์ พวกกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและโคตร เมื่อไม่ได้ ที่พงในราชสกุล ก็ไม่สามารถ ึ่เลี ้ยงชีวิตอยูได้ จักพากันปรนนิบติบํารุงฝูงชนที่ไม่มีสกุล มีชาติและโคตรทราม ผู้ดํารงอิสริยยศ จักเป็ น ่ ัเหมือนฝูงพญาหงษ์ทองแวดล้ อมเป็ นบริวารกา ฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ุ ิ ัพุทธทานายข้ อที่ ๑๖ เสือกลัวแพะ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ใน ิกาลก่อนๆ เสือเหลืองพากันกัดกินฝูงแกะ แต่หม่อมฉันได้ เห็นฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลือง กัดกินอยูมมมํ่าๆ ทีนนเสืออื่นๆ คือเสือดาว เสือโคร่ง เห็นฝูงแกะอยูหางๆ ก็ สะดุ้งกลัว ถึงความสยดสยองพา ่ ุ่ ั้ ่ ่กันวิ่งหนี หลบเข้ าพุมไม้ และป่ ารก ซุกซ่อนเพราะกลัวฝูงแกะ หม่อมฉันได้ เห็นอย่างนี ้ อะไรเป็ นผลแห่ง ่สุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบินแม้ นี ้ ก็จกมีในรัชกาลแห่งพระราชาผู้ไม่ตงอยูในธรรม ในอนาคต ั ั้ ่เหมือนกัน ด้ วยว่าในครังนัน พวกไม่มีสกุลจักเป็ นราชวัลลภ เป็ นใหญ่เป็ นโต พวกคนมีสกุลจักอับเฉา ้ ้ตกยาก ราชวัลลภเหล่านันพากันยังพระราชาให้ ทรงเชื่อถือถ้ อยคําของตน มีกําลังในสถานที่ราชการ มี ้โรงศาลเป็ นต้ น ก็พากันรุกเอาที่ดนไร่นาเรื อกสวนเป็ นต้ น อันตกทอดสืบมาของพวกมีสกุลทังหลายว่า ิ ้ที่เหล่านี ้เป็ นของพวกเรา เมื่อพวกผู้มีสกุลเหล่านันโต้ เถียงว่า ไม่ใช่ของพวกท่าน เป็ นของพวกเรา แล้ ว ้พากันมาฟองร้ องยังโรงศาลเป็ นต้ น พวกราชวัลลภก็พากันบอกให้ เฆี่ยนตีด้วยหวายเป็ นต้ น จับคอไส ้ page 24 of 35
 • 24. ออกไป พร้ อมกับข่มขู่คกคามว่า พ่อเจ้ าไม่ร้ ูประมาณตน มาหาเรื่ องกับพวกเรา เดี๋ยวจักไปทูลพระราชา ุให้ ลงพระราชอาญาต่างๆ มีตดตีน ตัดมือ เป็ นต้ น พวกผู้มีสกุลกลัวเกรงพวกราชวัลลภ ต่างก็ยินยอม ัให้ ที่ทางที่เป็ นของตน ว่า ที่ทางเหล่านี ้ ถ้ าเป็ นของท่าน ก็เชิญครอบครองเถิด แล้ วพากันกลับบ้ านเรื อนของตนนอนหวาดผวาไปตามๆ กัน แม้ ภิกษุผ้ ชวช้ าทังหลายเล่า ก็จกพากันเบียดเบียนภิกษุผ้ มีศีลเป็ นที่ ู ั่ ้ ั ูรักตามชอบใจ พวกภิกษุผ้ มีศีลเป็ นที่รักเหล่านัน ไม่ได้ ที่พํานัก ก็พากันเข้ าป่ า แอบแฝงอยูในที่รกๆ ข้ อ ู ้ ่ที่กลบุตรผู้มีชาติสกุลทังหลาย และภิกษุผ้ มีศีลเป็ นที่รักทังหลาย ถูกคนชาติชว และถูกภิกษุผ้ ลามก ุ ้ ู ้ ั่ ูทังหลาย เข้ าไปประทุษร้ ายอย่างนี ้ จักเป็ นเหมือนกาลที่พวกเสือดาว และเสือโคร่งทังหลาย พากัน ้ ้หลบหนีเพราะกลัวฝูงแกะฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร ด้ วยสุบินนี ้ที่มหาบพิตร ้ ุ ิ ัเห็นแล้ ว ปรารภอนาคตทังนัน แต่พวกพราหมณ์มิได้ ทํานายสุบนนันด้ วยความจงรักภักดีในพระองค์ ้ ้ ิ ้โดยถูกต้ องเท่าที่ถกที่ควร ทํานายไปเพราะอาศัยการเลี ้ยงชีพ เพราะเห็นแก่อามิสว่า พวกเราจักได้ ูทรัพย์กนมากๆ ั......... พระบรมศาสดา ครั้นทรงนาพระธรรมเทศนานีมาแล้ว ตรัสให้พระเจ้าปเสนทิ โกศล ้เลิ กบูชายัญ ด้วยพระพุทธดารัสว่า เพราะพระสุบินเป็ นปั จจัย ภัยยังไม่มีแก่มหาบพิตรดอกมหาบพิตรจงสังให้เลิ กบูชายัญเสียเถิ ด พระราชทานชี วิตทานแก่มหาชน ......... ่ page 25 of 35
 • 25. คาพยาการณ์ ขององค์ สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ า “อานันทะ ดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล ๑๕ ปี จะเกิดการณ์ร้ายแรง จะมีการรบราฆ่าฟั นซึง ่กันและกัน ฝนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศ จะเผาผลาญประชาชนให้ พินาศ จะมีการล้ มตายซึงกันและกันเป็ นอันมาก แต่ว่า ดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล ๑๕ ปี จะถือว่าเป็ นการณ์ ่ร้ ายแรงหาได้ ไม่ ทังนี ้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ ว อานันทะ ดูก่อนอานนท์ จะมีความร้ ายแรง ้มากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมาก ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟั นซึงกันและกัน ต่างฝ่ ายจะล้ มตาย ่กันฝ่ ายละมาก ๆ สมณะ ซี พราหมณ์ จะล้ มตาย จะตายไปฝ่ ายละครึ่งจึงเลิกรากัน สําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก” ั พระพุทธเจ้ าบอกว่า ค.ศ. 2000 โลกจะไม่สลาย พระพุทธศาสนาจะทรงอยูได้ ตลอด ๕๐๐๐ ่ปี ทรงตรัสชี ้ว่า เขตประเทศต่อไปนี ้ จะเป็ นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรื องมากจะสามารถทรงพระพุทธศาสนาตลบ ๕๐๐๐ ปี นี่หมายถึงประเทศไทย ถ้ าสงครามใหญ่เกิดขึ ้น คนไทยจะมีความมันคงในพุทธศาสนามากขึ ้นในเมื่อเห็นการสูญเสีย ่ความตายเกิดขึ ้น ความทุกข์ก็เกิดขึ ้น จิตใจก็เริ่มเป็ นกุศล เวลานันบรรดาพุทธศาสนิกชนก็จะมีความ ้มันคงในพุทธศาสนามากขึ ้น เพราะกลัวตาย สําหรับท่านนักปฏิบตที่เจริญสมาธิจิตก็จะเร่งรัดตัวเอง ่ ัิกําลังใจก็จะมีสมาธิ ในที่สดอภิญญาก็จะเกิด ในเมื่ออภิญญาเกิดก็จะเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธ ุบริษัททังหลาย ให้ มีความสุขปลอดภัย ขอให้ ทกท่านยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้ าที่ให้ ไว้ คือ ้ ุสังคหวัตุ ๔ ได้ แก่๑.๑ ทาน การให้ ให้ มีการสงเคราะห์ซงกันและกัน สร้ างความรักเข้ าไว้ อย่าสร้ างศัตรู ึ่๑.๒ ปิ ยวาจา พูดดี พูดให้ คนที่รับฟั งมีความสุข เขาจะรักเรา เราก็มีความสุข๑.๓ อัตถจริยา ช่วยเหลือการงานซึงกันและกัน ่๑.๔ สมานัตตตา ไม่ถือตัว ไม่ถือตน page 26 of 35
 • 26. พรหมวิหาร ๔ ได้ แก่๒.๑ เมตตา ความรัก๒.๒ กรุณา ความสงสาร๒.๓ มุทิตา มีจิตอ่อนโยน เห็นใครได้ ก็ยินดีด้วย๒.๔ อุเบกขา วางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ ้น ไม่ดิ ้นรน ยอมรับตามความเป็ นจริง จงอย่าประมาทในชีวิต จงทรงจิตของท่านให้ มีความมันคงในคุณพระรัตนตรัย ๓ ประการ คือ ่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ มีจิตยึด พระพุทธคุณ ให้ ภาวนาว่า “พุทโธ”ก่อนจะหลับให้ กําหนดการเข้ าออกของลมหายใจ หายใจเข้ านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” และเวลาตื่นนอนใหม่ๆ ทําแบบนี ้เป็ นปกติ เวลาที่ยงตื่นอยู่ ถ้ าคิดขึ ้นมาได้ เมื่อไหร่ก็ทําใจให้ นกถึงความดี ั ึขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ภาวนาว่า “พุทโธ” เป็ นปกติอย่างนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้เข้ าถึงไตรสรณคมน์พุทธรัตน ธรรมรัตน และสังฆรัตน ทัง้ ๓ ประการ จิตของท่าจะทรงสมาธิ อํานาจบารมีของพระพุทธเจ้ าจะทําจิตใจของท่านให้ เยือกเย็นมีความสุข อันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับท่านทังหลาย ก็จะพ้ นภัยด้ วย ้อํานาจของพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ ถ้ าจิตของเราไม่นิยมในขันธ์ ๕ หรื อ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จิตเราเกาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าว่าพระองค์อยูที่ไหนเราจะไปที่นน ท่านะพ้ นจากกิเลส จะ ่ ั่เข้ าถึงพระนิพพานได้ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ(๓จบ) พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้ าพเจ้ าขอถึงพระพุทธเจ้ าเป็ นที่พ่ง ึ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ข้ าพเจ้ าขอถึงพระธรรมเป็ นที่พ่ง ึ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ข้ าพเจ้ าขอถึงพระสงฆ์ เป็ นที่พ่ ง ึ page 27 of 35
 • 27. การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติครังใหญ่ ้๑. ก่อนการเกิดภัยธรรมชาติครังใหญ่ ๑๕ วัน โลกจะเอียงก้ มหัวให้ ดวงอาทิตย์มากขึ ้นเรื่ อยๆ ้ส่งผลให้ นํ ้าแข็งจากขัวโลกเหนือละลาย จะนําไปสู่คลื่นยักษ์ถาโถมเข้ าสูแผ่นดิน (ปั จจุบน ้ ่ ัเกิดขึ ้นแล้ ว)๒. เกิดภัยธรรมชาติครังใหญ่เป็ นเวลา ๔๙ วัน ในระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ้๓. ฝนตกครังใหญ่ทวโลก (ระยะชําระล้ างเป็ นเวลา ๗ วัน) ้ ั่*ใน ๓ วันแรกจะเกิดสงครามนิวเคลียที่ทวีปเอเชีย ในประเทศที่เป็ นอริ ตอกัน ่ภัยธรรมชาติท่ เกิดขึนอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ี ้๑. เกิดนํ ้าท่วมครังใหญ่ ้๒. พายุถล่ม๓. แผ่นดินแยกและแผ่นดินไหว๔. ภูเขาไฟระเบิด (จังหวัดทางภาคกลาง ๒ ลูก,ภาคเหนือตอนล่าง ๓ ลูก,อีกทังที่จงหวัด ้ ัราชบุรี น่าน แพร่ -อ.ร้ องกวาง)๕. คลื่นยักษ์จากทะเลา๖. โรคระบาดที่สดจะเยียวยา ได้ แก่ Virusteria : อหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม่ ผู้ที่ได้ รับเชื ้อจะ ุเสียชีวิตทันทีภายใน ๖ วัน๗. คลื่นเสียงที่รุนแรง ตังแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยได้ ยินเสียงที่ดงขนาดนันมากก่อน ้ ั ้๘. อดอยากขาดแคลนอาหารการเตรียมตัวเตรียมปั จจัยเพื่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว๑. เตรี ยมอาหารและนํ ้าดื่มไว้ ที่บ้านอย่างน้ อย ๓-๖ เดือน๒. เครื่ องนุงห่มเพื่อความอบอุนของร่างกาย ได้ แก่ เสื ้อผ้ า กระเป๋ านํ ้าร้ อน ผ้ าห่ม ฯลฯ เพราะ ่ ่ในช่วงเวลานันอากาศจะหนาวเย็นยะเยือกจับขัวหัวใจ ้ ้๓. เครื่ องใช้ ที่จําเป็ น๔. ที่อยูอาศัย ่๕. ยารักษาโรค page 28 of 35
 • 28. ๖. ด่างทับทิมและคาราไมล์(จําเป็ นมาก) ห้ ามกินอาหารที่มาได้ ล้างด้ วยด่างทับทิม เพราะจะมีทังเชื ้อโรคและสารกัมมันตรังสี ส่วนคาราไมล์ จะมีไว้ รักษาโรคทางผิวหนังที่ดเู หมือนจะยาก ้ต่อการรักษา แต่เมื่อทาคาราไมล์แล้ ว จะหายได้ อย่างน่าอัศจรรย์๘. ยานพาหนะ เช่น เรื อ เสื ้อชูชีพ๘. เครื่ องช่วยชีวิต๙. แสงสว่างเช่น เทียน ตะเกียงพายุ (เวลานันท้ องฟาจะมืดมิด ๗ วัน เท่ากับ 1 ราตรี และจะ ้ ้มืดมิดรวม ๗ ราตรี หรื อ 49 วัน ไฟฟาจะดับทัวโลก) ้ ่๑๐. เครี ยมสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรงการดุแลตัวเองในช่ วงวิกฤติ๑. ห้ ามออกนอกบ้ านโดยเด็ดขาด ใครมาเคาะประตูบ้านก็ห้ามเปิ ด ไม่วาคนนันจะเป็ นญาติ ่ ้สนิทหรื อคนที่เรารู้จกก็ตาม ั๒. ห้ ามตากฝน เพราะในฝนจะมีพิษ ทังเชื ้อโรคและสารเคมีที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ้๓. ห้ ามลุยนํ ้าหรื อแช่นํ ้านานๆ แต่ถ้าหลีกเลียงไม่ได้ ต้องใช้ ดางทับทิมล้ างทุกครัง ่ ้๔. ห้ ามเปิ ดประตูต้อนรับผู้อื่น เพราะช่วงเวลานันประตูมิตของโลกทัง้ ๓ ภพ จะถูกเปิ ดเป็ น ้ ิครังแรก ผู้ไม่เชื่อเรื่ องผีสาง จิตวิญญาณ ก็จะได้ เห็น คนที่มาเยือนอาจเป็ นผีเปรต ผีโขมด ที่ ้เป็ นเจ้ ากรรมนายเวรของเราจําแลงมาก็เป็ นได้ และห้ ามอยากรู้อยากเห็นโดนเด็ดขาด๕. ห้ ามกินเนื ้อสัตว์ทกชนิด ุ๖. ห้ ามกินผักที่ยงไม่ได้ แช่ดางทับทิม ั ่๗. ฝึ กการกินน้ อย ถ่ายน้ อย๘. ระวังอากาศที่หนาวเย็น๙. ระวังสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษเช่น งูพิษ จระเข้๑๐. ห้ ามอยู่ตกสูงเกิน ๓ ชัน เพราะตึกสูงเกิน ๓ ชัน จะพังทลายราบเป็ นหน้ ากลอง ึ ้ ้การเตรียมจิตวิญญาณ๑. ชําระกรรมให้ เบาบางโดย หยุดโลภ โกรธ หลง ทําจิตใจให้ สงบเบิกบาน เพราะวันนันจะมีผ้ ู ้ที่เส้ นโลหิตในสมองแตก เสียชีวิตเป็ นจํานวนมาก เพราะเสียงที่ดงกึกก้ องไปกระตุ้นเส้ นเลือด ัในสมองให้ แตก ดังนัน ต้ องปล่อยวาง ทําจิตให้ เป็ นบวก จะช่วยได้ มาก ้๒. มีสํานึกทางจิตวิญญาณ page 29 of 35
 • 29. ๓. ฝึ กการละวาง๔. มีสติร้ ูตวตลอดเวลา ั๕. ฝึ กการทําโฆษกรรม ขออภัยต่อเจ้ ากรรมนายเวร หรื อผู้ที่เราล่วงละเมิดการดูแลแก่ นแท้ ยามมีภัย๑. ได้ ยินเสียงใด ให้ ละวางสิ่งนัน รู้เห็นสิ่งใด ให้ ละวางสิ่งนัน ต้ องไม่รับรู้ ไม่รับเห็น ไม่ร้ ู ไม่ชี ้ ้ ้ไม่วาจะได้ ยินเสียงคนข้ างบ้ านร้ องเพราะกําลังจะตาย หรื อได้ ยินเสียงใดที่น่าหวาดกลัว ต้ อง ่ได้ ยินแล้ วผ่านเลยไป หากละวางไม่ได้ จะเกิดอาการ “ตายก่อนตาย” (รู้ วาตนเองจะต้ องตาย ่แน่ๆ หรื อการตายทังเป็ น) ้๒. ยอมรับให้ ได้ ตอเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ต้ องมีสติตลอดเวลา ่๓. อย่าอยูนิ่งเฉย เพราะจะทําให้ กลัวมากขึ ้น ควรหากิจกรรมทํา เช่น อ่านหนังสือธรรมะ ่เพื่อให้ จิตเป็ นบวกเกิดความอิ่มเอิบ๔. สังเกตธรรมชาติก่อนนาทีวิกฤติจะเกิดขึ ้นลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาติครังใหญ่ (ระยะ ๒ ) ้ ท้ องฟามืดมิดผิดปกติ ใบไม้ จะพลิกควํ่าพลิกหงาย และดูหดหู่ สัตว์ทงหลายจะไม่ ้ ั้ปรากฏกายให้ เห็น แต่ถ้ามีสตว์เลี ้ยงอยูในบ้ านจะเห็นมันวิ่งลุกลี ้ลุกลนผิดปกติ หรื อบางตัวจะ ั ่นอนนิ่งนํ ้าตาซึม เรื่ องเวลาที่แน่นอนนัน ขอบอกตามตรงว่า ไม่ทราบ เพราะจริงๆแล้ วน่าจะเกิดตังแต่ ้ ้ค.ศ. 1999 ตามที่นอสตราดามุสทํานายเอาไว้ แต่เมื่อดูจากเหตุการณ์ในปั จจุบนแล้ ว ภัย ัธรรมชาติที่รุนแรงอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตนี ้ และจากคําบอกเล่าของครูบาอาจารย์ต่างๆ คิดว่าจะเกิดภายใน ๑ – ๓ ปี นี ้ เป็ นกรรมของสัตว์โลกนะ ครูบาอาจารย์ทานเคยบอกว่าระบบจะเริ่มล้ างมนุษย์ปลายปี ่๒๕๔๗ แล้ วจะมีเหตุอื่นมาล้ างเรื่ อย ๆ ด้ วยระบบภัยพิบติทางดิน นํ ้า ลม ไฟ โรคระบาดและ ัอุบตภยสงคราม และจะหนักขึ ้นเรื่ อยๆ จนพระจักรพรรดิลงมาก ภัยพิบตจงจะสงบ ต่อไปที่จะ ัิ ั ัิึวิบติหนัก ๆ ก็คือ ไต้ หวัน ญี่ปน ฟิ ลิปปิ นส์ อเมริกา ฯลฯ ในโลกนี ้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เพราะ ั ุ่กรรมของมนุษย์เป็ นแบบนัน สําหรับเมืองไทย ต่อไปกรุงเทพฯ ก็มิใช่จะปลอดภัยเพราะฝ่ าย ้รักษาภายในของกทม. เริ่มถอนระบบออกไปมากแล้ ว และต่อไปภาคใต้ แทบจะไม่เหลือ จะเป็ นเกาะ แก่งทังหมด เราเข้ าใจว่าภัยพิบตในภาคใต้ สัญญาณของยุคจักรพรรดิที่กําลังจะ ้ ัิ page 30 of 35
 • 30. เริ่มต้ น ที่จริงมีสญญาณอย่างอื่นด้ วย แต่เป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล เช่น เรื่ องธาตุแก้ วเจ็ดประการ ัที่เริ่มเข้ ามาสูระบบแล้ ว และมีสิ่งของอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่กระจัดกระจายกันอยูในหลาย ่ ่ประเทศ เป็ นต้ น ครูบาอาจารย์เคยเล่าว่า แค่นาคโก่งหลังขึ ้นมามนุษย์ก็ตายเป็ นเบือแล้ ว ต่อไปบางที่ก็จะหายไปทังเกาะ นี่ยงไม่นบภัยพิบตจากท้ าวกกนาคแถวลพบุรีที่ในไม่ช้า (ช่วงท้ ายของภัย ้ ั ั ัิพิบต) จะลุกขึ ้นมา (ภายใน) เพื่อไปรอรับพระจักรพรรดิ ขณะที่ทหารลิง ๑๘ กองพล ที่เคยเฝา ัิ ้ยักษ์ ตนนี ้อยูที่อื่น ครูบาอาจารย์ทานว่ายักษ์กกนาคตนนี ้มีพิษมาก แค่พลิกตัว พิษของยักษ์ก็ ่ ่จะทําให้ เกิดโรคร้ ายแรงได้ มนุษย์จะตายไปครึ่งโลก แต่คนที่มีศีลก็ไม่เป็ นไรเราค่อนข้ างมันในว่า ภายในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยจะได้ เป็ นมหาอํานาจและไทยกับลาวจะ ่รวมกันเป็ นหนึง (ประเทศเดียวกัน) ท่านไหนที่ขยันหมันเพียรรักษาศีล ภาวนา ก็จะได้ มีโอกาส ่ ่อยูในยุคใหม่ตอไป ส่วนท่านที่ยงไม่มีศีลธรรมพอ ก็คงต้ องไปตามวิถีกรรมของตนเอง ่ ่ ัศาสนาอื่นนันไม่มีเหลือ เมื่อถึงเวลาแล้ วจะหนีตายมาพึงศาสนาพุทธกันหมด เท่าที่ทราบ ้ ่ต่อไป มหาอํานาจอย่างเช่น อเมริกา อังกฤษ ฯลฯ จะต้ องมาพึงพาไทย ศูนย์กลางโลก ่ศูนย์กลางศาสนา อยูในประเทศไทย ซึงต่อไป ที่แห่งหนึงในประเทศไทย จะเป็ นใจกลางโลก ่ ่ ่ใจกลางศาสนา ในยุคจักรพรรดิ ทังโลกจะถูกปกครองโดย ๓ ร่มโพธิ์ศรี อญญาสิทธิ์และอัญญาธรรม ้ ัพระจักรพรรดิจะเป็ นพระมหากษัตริย์ของโลกอย่างที่พวกยิงเขาคิดจะครองโลกกันนันไปไม่ถึง ้ดวงดาวหรอกเพราะวิทยาศาสตร์ ถึงทางตันแล้ ว เหตุที่เกิดในภาคใต้ ซึ่งเป็ นเขตพระพุทธศาสนายังรุนแรงขนาดนี ้ ต่อไปเหตุที่เกิดในเขตศาสนาอื่นๆนัน จะรุนแรงกว่านี ้มาก และความหายนะที่จะเกิดขึ ้นนันก็จะมากด้ วย ้ ้ถ้ าหากศึกษาถึงเชื ้อของจิตวิญญาณเดิมของการมาเกิดก็จะเข้ าใจว่า อย่างอิสลามและคริสต์นัน เชื ้อจิตวิญญาณเดิมหรื อต้ นธาตุของจิตวิญญาณของพวกนี ้ เป็ นพวกยักษ์ ตระกูลต่างๆ ้ดังนัน ที่ครูบาอาจารย์ท่านว่า พวกยักษ์นอกศาสนาเขาตีกนนันก็พวกยักษ์เหล่านี ้แหละที่มี ้ ั ้ปั ญหา และพวกยักษ์เหล่านี ้ก็มาเกิดมากในยุคนี ้ ส่วนใหญ่ในเขตประเทศไทย และประเทศใกล้ เคียงจะเป็ นเชื ้อนาค เชื ้อเทวดา เชื ้อครุฑ คนในเขตประเทศไทยส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยูกบ ่ ัการเกิดเป็ นเชื ้อต่างๆ เหล่านี ้ขึ ้นอยู่กบชาติที่ทําบารมีมาเด่นๆ ว่าเคยทําบารมีในภพภูมิไหน ัมาก ก็จะมีความเกี่ยวพันกันกับภพภูมิเหล่านัน และเมื่อถึงเวลาก็จะเป็ นการทําบารมีร่วมกัน ้ระหว่างภพภูมิ และบางครังการทํางานจากภายใน ก็จะส่งผลออกมาสูภายนอก แต่คนไม่ ้ ่ page 31 of 35
 • 31. เข้ าใจว่าเกิดอะไรขึ ้นภายใน ที่เห็นก็คือผลที่แสดงออกมาภายนอก และพยายามอธิบายกันด้ วยเหตุผลและผลทางวิทยาศาสตร์ ซงเป็ นการรู้นอกแต่ไม่ร้ ูใน คล้ ายๆกับวิทยาศาสตร์ ึ่พยายามอธิบายเหตุผลภายนอก แต่ไม่เข้ าใจถึงกฎแห่งกรรม ซึงเป็ นเหตุอยูภายใน เป็ นต้ น นี่ ่ ่คือรู้ไม่แจ้ งในเรื่ องนันๆ ก็เลยเกิดความ “ประมาท” ต่อไปจะมีพระจักรพรรดิเป็ นผู้ปกครองโลก ้พระยาธรรมิกราชจะคล้ ายพระสังฆราชและจะมีพระโพธิสตว์อีกองค์หนึงจะทําหน้ าที่คล้ ายกับ ั ่นายกรัฐมนตรี ซึงสามร่มโพธิ์ศรี ก็คือ สามโพธิสตว์ที่ลงมาทําหน้ าที่ดแลพระพุทธศาสนา ่ ั ูนันเอง และก็มีเหล่าอัญญาสิทธิ์ บางคนก็อาจยังไม่ร้ ูตวเอง ถึงเวลาแล้ วก็คงจะได้ เห็นว่าของ ่ ัจริงนันเป็ นอย่างไร ซึงบางท่านจะมีชื่อเสียงในหมูเ่ ทพ เทวดา นาค ครุฑ กุมภกัณฑ์ ฤาษี ้ ่ดาบส ฯลฯ พวกเขาเหล่านันก็รอยุคพระยาธรรมิกราช แต่พวกมนุษย์ไม่ร้ ูจก เพราะท่านเหล่านี ้ ้ ัจะอยูอย่างเงียบ ๆ และลี ้ลับ ครูบาอาจารย์ทานเคยเปรย ๆ ให้ ฟังว่า สําหรับผู้ทําบารมีเข้ มข้ น ่ ่แล้ วนัน “ดังบ่ดี ดีบดง” ้ ่ ั จากที่ครูบาอาจารย์ทานเล่าสูกนฟั ง สิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้ ไม่มีใครที่จะ ่ ่ ัสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะกรรมเป็ นตัวกําหนดและยุคพระยาธรรมิกราช ก็เป็ นพุทธประเพณีเป็ นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในกึ่งกลางพุทธศาสนา ในยุคของพระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ อย่างในยุคพระเวสสันดร หลังจากพระเวสสันดร ได้ พรแปดประการจากพระอินทร์ แล้ ว หลังจากนันไม่ ้นาน ก็เกิดยุคพระยาธรรมิกราชหรื อยุคพระจักรพรรดิขึ ้น ถ้ าจําไม่ผิดรู้สกว่าลูกชายพระ ึเวสสันดรจะเป็ นพระจักรพรรดิในสมัยนันในยุคร่วมสมัยปั จจุบนนี ้ มีบคคลผู้หนึง ทําทานบารมี ้ ั ุ ่จนได้ พรแปดประการจากพระอินทร์ แล้ วเช่นกัน ก็พอจะอนุมานได้ วา ยุคพระยาธรรมิกราชนัน ่ ้เข้ ามาใกล้ ถึงปลายจมูกแล้ ว ใครที่คดจะทําบุญกุศลอะไร ก็ให้ รีบเร่งทํา หากเมื่อใดที่ผ้ ที่เขาได้ ิ ูพรพระอินทร์ เขาทําอธิษฐานบารมีเพื่อดูแลพระศาสนา ระบบที่เขาทําหน้ าที่ภายในเขาก็จะทํางานตามลําดับ เมื่อถึงตอนนันจะเห็นคุณค่าของศีลธรรม ของศีล ๕ ศีล ๘ ของบุญบารมีที่ ้แต่ละท่านบําเพ็ญเพียร สังสมมา ่ ให้ ลองนึกถึงคลื่นยักษ์ในภาคใต้ ดวา คลื่นยักษ์ ขนาดไหนที่ทําให้ ด้ามขวานไทยเหลือ ู่เป็ นเกาะแก่ง และคลื่นยักษ์ ขนาดไหนที่จะสามารถทําให้ เกาะขนาดประเทศไต้ หวันหายวับไปได้ ในพริบตาเมื่อไหร่ก็ตามที่นาคใหญ่ทํางาน จะสันสะเทือนไปทังโลก หากจะเทียบเหตุการณ์ ่ ้ในภาคใต้ ที่ผานมา เป็ นแค่นาคใหญ่โก่งหลังหรื อสะดุ้งเพียงเล็กหน่อย ลองจินตนาการดูวา ่ ่หากพวกนาคบางพวกมีหน้ าที่ทําฤทธิ์เพื่อล้ างพวกผู้มีศีลธรรมไม่เพียงพอ สําหรับอยูในยุค ่พระยาธรรมบนโลกนี ้ก็จะเหลือคนไม่มากอย่างที่พระสูตรบอกไว้ page 32 of 35
 • 32. เหตุการณ์ตางๆที่กล่าวมานัน จะมีอยูวนหนึงที่เหตุการณ์รุนแรงที่สด คลื่นพลังมหาศาลจาก ่ ้ ่ั ่ ุจักรวาลจะกระแทกลงมายังโลก เป็ นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนุดวงอาทิตย์จดที่ ๑๑ มนุษย์ทกคนบนโลก จะได้ พบกันเหตุการณ์ที่นาสะพรึงกลัว บรรยากาศ ุ ุ ่ช่วงแรกๆ จะรู้สกหดหู่ เวิ ้งว้ าง ท้ องฟาจะวังเวงพิกล หลังจากนันไม่นานนัก ลมจะแรงขึ ้น แรง ึ ้ ้ขึ ้น เสียงฟาเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้ องดังที่สด ตังแต่เกิดมาไม่เคยได้ ยินเสียงที่ดงขนาดนี ้มา ้ ุ ้ ัก่อนในชีวิต เป็ นเสียงของพญามัจจุราชที่พิพากษาโลกในด้ านความเป็ นมนุษย์คนชัวทุกคนจะ ่ถูกประหารชีวิตและจะตายอย่างทรมาน ไม่เว้ นแม้ แต่ผ้ นําสังคม ผู้นําเศรษฐกิจ ผู้นําลัทธิ ฯลฯ ูส่วนคนดีจะได้ รับการยกเว้ นเอาไว้ ให้ ได้ ทําความดีโดยไม่มีอปสรรคต่อไป ุปลายปี ๒๕๔๘ นี ้ จะเกิดสงครามครังยิ่งใหญ่ของโลก ซึงจะส่งผลให้ มีคนตายจํานวนมาก ้ ่ส่วนผู้ที่รักษาศีล ๕ ขึ ้นไปจะรอด และอีก ๕ ปี ต่อไปนํ ้าจะท่วมภาคใต้ และจะร้ ายแรงกว่าสึนามิหลายเท่า ผู้คนที่รอดชีวิตจําต้ องเดินทางขึ ้นเหนือเพื่อให้ พ้นภัยโดยระหว่างทางจะพบกับคนนอนตายเกลื่อนกลาดจํานวนมาก คนที่ไม่เคยเข้ าวัดก็รีบเข้ าวัดซะ ตอนนี ้ก็ยงทัน รี บหาของดี วัตถุมงคลติดตัวไว้ แต่ถ้ า ัเป็ นคนที่มีศีลดีอยูแล้ วก็ยิ่งดีและสุดท้ ายให้ นงสมาธิ เพราะไม่มีสิ่งใดจะช่วยเราได้ นอกจาก ่ ั่สมาธิ และผู้ที่ปฏิบตสมาธิได้ อภิญญา เรี ยกว่าให้ อยูใกล้ คนดีเข้ าไว้ และปี ๒๕๔๙ พระศรี ัิ ่อารย์ ซึงเป็ นพระโพธิสตว์อยู่สวรรค์ชนดุสิตในตอนนี ้ จะลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ (ท่านลงมาเกิด ่ ั ั้ในคราวนี ้ไม่ใช่จะมาเป็ นพระพุทธเจ้ า แต่เพื่อช่วยให้ ผ้ คนรอดพ้ นจากเหตุการณ์อนเหลือที่ ู ัมนุษย์จะรับมือได้ ไหวครังนี ้ เพื่อช่วยให้ พ้นจากภัยสงครามครังมหึมาที่จะทําให้ มีคนตาย ้ ้มหาศาลที่กําลังจะเกิดขึ ้น ท่านอาจจะเกิดเป็ นมนุษย์แล้ วก็ได้ แต่ยงไม่แสดงตัวเท่านัน) ั ้หากท่านไม่แน่ใจว่าตัวท่านมีความดีพอที่จะรอดพ้ นจากมหาภัยพิบติครังนี ้ละก็ ขอให้ หาของดีั ้ติดตัวเอาไว้ เป็ นอย่างดี หรื อถ้ าหาของดีไม่ได้ จริงๆ ก็จงทําตัวของท่านให้ เป็ นคนดีเพื่อความดีจะรักษาตัวของท่านเอง หากท่านไม่เชื่อก็จงอย่างเพิ่งปฏิเสธ เช่น เชื ้อโรคที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็น แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ วามันมี เพราะเรามีเครื่ องมือคือกล้ องจุลทรรศน์ที่จะส่อง ่เห็นแล้ ว ส่วนเรื่ องอย่างอื่นเช่นที่กล่าวไปแล้ วก่อนหน้ า เครื่ องมือที่จะเห็นก็มีแล้ วคือการปฏิบติ ัธรรมนังสมาธิ แต่อยูที่ท่านจะใช้ เครื่ องมือ หรื อรู้วิธีใช้ เครื่ องมือนันอย่างถูกต้ องหรื อไม่เท่า ่ ่ ้นันเอง ้ page 33 of 35
 • 33. ผู้เขียนเคยอ่านหนังสือที่หลวงพอฤาษีลิงดํา ท่านเขียนไว้ ว่า อีกไม่กี่ร้อยปี จะมี พระมหากษัตริ ย์ทานหนึงเดินทางจากเหนือมาบูรณะวัดท่าซุง ขณะนี ้ วัดท่าซุงก็ยงคงเป็ นปกติ ่ ่ ั ดี แสดงว่าหลังจากนี ้ไม่นานนักคงต้ องมีเหตุการณ์ที่ทําให้ วดท่าซุงร้ าง ซึงปั จจุบนวัดท่าซุงยังมี ั ่ ั คนไปทําบุญถือศีล ปฏิบตธรรมอย่างไม่ขาดสาย แต่จะมีเหตุใดเล่าที่ทําให้ วดร้ างได้ นอกจาก ัิ ั .. (อาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ ระหว่างชาติซงเป็ นชนวนให้ เกิดอภิมหาสงครามครังใหญ่ซง ึ่ ้ ึ่ ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยก็เป็ นได้ ) ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ จงหมันทําดีเพื่อรักษาชีวิตรอดเทอญ ่ ประเทศไทย เป็ นดินแดนอันศักดิสิทธิ์ ที่จะได้ รับการปกปองคุ้มครองรักษาไว้ ซึงจะได้ รับความ ์ ้ ่ บอบชํ ้าจากมหันตภัยธรรมชาติน้อยที่สดในโลกและจะเป็ นอูข้าวอูนํ ้าซึงมีความเจริญเป็ น ุ ่ ่ ่ ศูนย์กลางของโลกต่อไป มนุษย์ที่รอดชีวิตไปได้ จะเข้ าสูยคใหม่ จะมีจิตใจที่ดีงามและมีอายุ ่ ุ ไขที่ยาวจนน่าประหลาดใจ มีอารยธรรมเจริญก้ าวหน้ า โดยที่ไม่ได้ สร้ างเทคโนโลยีที่ก่อปั ญหา ให้ กบโลกมากมายเช่นในปั จจุบน นอกจากนี ้ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ตางดาว ั ั ่ ได้ ซึงแม้ แต่ปัจจุบนบางคนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี ้มีอยูจริงก็ตาม ประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลาง ่ ั ่ ของโลก และเป็ นประเทศแรกที่มีผ้ สร้ างยานอวกาศไปท่องจักรวาลได้ เป็ นแห่งเดียวของโลก ุ โดนใช้ พลังจิตในการขับเคลื่อนโดยไม่ใช้ เชื ้อเพลิงในการเผาไหม้ ให้ เกิดพลังงานที่ทําลาย สิ่งแวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้ เสียหายเหมือนอย่างเช่นปั จจุบน ั นอกจากนี ้ต่อมไพนิล หรื อตาที่ ๓ ของมนุษย์จะถูกฟื นฟูขึ ้นมาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จน ้ สามารถเข้ าถึงสภาวะนิพพานได้ ง่ายขึ ้นกว่าในอดีตในระยะเวลาไม่นานนัก (ภายใน ๖ ปี ) พระศรี อริยะเมตไตร จะเปิ ดเผยพระองค์ เพื่อปลอบประโลมสร้ างขวัญกําลังใจให้ กับมวล มนุษยชาติ ที่มีความบอบชํ ้าทางจิตใจซึงในขณะนี ้พระองค์ทานได้ เสด็จลงมาบนโลกมนุษย์ ่ ่ แล้ ว กําลังเป็ นสามเณรในพุทธศาสนา และพระองค์ได้ มาปรากฏที่ประเทศไทยนี่เอง ดังเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านบอกว่า ใครบ้ ามาลองภูมิทาน ท่านก็แกล้ งทําตัวเป็ นคนบ้ าตอบ ่ เสียเลย เพราะพวกมาลองของกับหลวงพ่อพวกนี ้ พอพูดความจริงไม่คอยเชื่อ แต่พอโกหกคิด ่ ว่าเป็ นเรื่ องจริงบทวิเคราะห์จากคาทานายทีเ่ กิ ดขึ้น ใน ปี ระกา ปี จอ ปี กุน หมายถึงปี พศ. ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ประหลาด ใจตรงทีคาทานาย ตรงกับ ใน ปี 2012 หรื อ ๒๕๕๕ จะมี ปรากฏการณ์ ทีดวงดาวเรี ยงกัน ่ ่ page 34 of 35
 • 34. และมี การทานาย ถึงวันสิ้ นโลก ด้วย จาก สนามแม่แหล็ก ของดวงดาว ทีตรงกันทุกดวง ่จากสถานะการณ์ ปั จจุบนพบว่า อากาศเปลียนแปลงไปมาก ขัวโลก น้าแข็งละลาย ในขณะเดียวกัน ยุโรป อเมริ กา ั ่ ้จี น หนาวผิ ดปกติ และอากาศบ้านเราก็ ผิดแปลกไป ตังแต่ฝนหน้าหนาว อากาศทีเ่ ย็นลง ในกลางเดือน มกราคม ้อย่างแปลกประหลาดรวมทัง คัมภีร์ การทานายดวงชะตา และหลักฮวงจุ้ยของจี น ก็ระบุ ไว้ ว่า ้ในปี ๒๕๔๗ เป็ นต้นไป ฮวงจุ้ยโลกจะเข้าสู่ ยุดที ๘ ดาวบิ นขาว ( จี นแบ่งยุค เป็ น ๙ ยุค ๆ ๒๐ ปี ) มี อานาจ จะเป็ นยุค ความเจริ ญของประเทศ จี น เกาหลี เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไปถึง ประเทศในทวีปออสเตเลีย ทาให้ประเทศเหล่านีพบความเจริ ญ ในขณะเดียวกัน ้ ยุค ๘ นี ้ เรี ยกว่า ประตูผีก่อนกาเนิ ด เพราะฉะนัน จะเกิ ดเหตุการฯืื ทีจะทาให้มนูาญื ล้มตายคราวละมาก ๆ ไม่ ้ ่ว่าจะเป็ น เรื ่องโรคระบาด และ ภัยธรรมชาติ มากมายแผ่นดิ นไหว น้าท่วม สึนามิ เป็ นเครื ่องบอกเหตุ ซึ่งต่อไป จะเกิ ดขึ้นเป็ นระยะ ๆ จนถึง ปี ๒๕๖๖ แผ่นดิ นไหว ที ่ อิ นโนซี เซี ย เกิ ดสึนามิ ถล่ม ตายเป็ นแสน ๆ แผ่นดิ นไหว ทีเ่ สฉวน ประเทศจี น แผ่นดิ นไหว ทีญี่ปน เมื องโกเบ พายุ นากิ ส พัดถล่มพม่า ่ ุ่ แผ่นดิ น โคลน ถล่ม ที ่ อเมริ กาใต้ น้าท่วม ทวีปยุโรป ไฟป่ าทีออสเตเลีย ่ ล่าสุด ทีเ่ ฮติ ซึ่ ง ภัยเหล่านี ้ ยากทีจะหลีกเหลียงได้ ่ ่ page 35 of 35
 • 35. ห นั ง สื อ นี้ เ ป็ น เ พี ย ง ก า ร เ ตื อ น ใ จว่ า สิ่ ง ที่ พ ร ะ พุ ท ธ อ ง ค์ ทา น า ย ไ ว้ มีอ ะ ไ ร บ้ า งกรุณาใช้ วจารณญาณในการอ่าน ทําความเข้ าใจ ใช้ สติ ในการไตร่ตรอง ิและวิเคราะห์จ า ก ใ จ จ ริ งน า ย บ ว ร วิ ช ป ว ง เ ริ่ มBAWORNWICHPOUNGRERM page 36 of 35