Estimulació primerenca

2,099 views
1,827 views

Published on

Descripció del concepte d'estimulació primerenca i dels diferents serveis als que es poden accedir en cas de tenir a l'aula un alumne amb necessitats educatives específiques.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estimulació primerenca

 1. 1. Intervenció primerenca
 2. 2. Tipus d’estimulació primerenca <ul><li>Dirigida a qualsevol infant per afavorir el seu desenvolupament global (àrees: sensorial, cognitiva, motora, socioafectiva i psicomotriu). </li></ul><ul><li>Infants amb necessitats educatives específiques: mostren trastorns o problemes o amb risc de patir-los, facilitant així, un desenvolupament millor. </li></ul>
 3. 3. Infants amb necessitats educatives específiques <ul><li>Dèficits sensorials greus. </li></ul><ul><li>Retards en el desenvolupament </li></ul><ul><li>(sensorial, motor, cognitiu…). </li></ul><ul><li>Retard mental diagnosticat. </li></ul><ul><li>Autisme. </li></ul><ul><li>Grups de risc amb antecedents familiars. </li></ul><ul><li>Immigració i adopció. </li></ul><ul><li>Quan abans s’intervingui, més s’afavorirà el desenvolupament de l’infant. </li></ul>
 4. 4. Serveis de suport en l’estimulació primerenca <ul><li>CDIAP (centre de desenvolupament infantil i atenció precoç). </li></ul><ul><li>USEE (unitats de suport a l’educació especial). </li></ul><ul><li>CEE (centres d’educació especial). </li></ul><ul><li>Altres. </li></ul>
 5. 5. 1. CDIAP <ul><li>Centres públics. </li></ul><ul><li>Adreçats a infants fins als 6 anys. </li></ul><ul><li>Infants que mostren algun trastorn o risc de patir-lo. </li></ul><ul><li>L’objectiu és disminuir o eliminar els efectes del trastorn amb un tractament adient a les característiques de l’infant. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Serveis que ofereix el CDIAP: </li></ul><ul><ul><li>Prevenció, detecció, diagnòstic i tractament dels trastorns en el desenvolupament per qualsevol causa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport a la família en la criança del seu fill. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevenció d’antecedents de risc personals o familiars. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Funcions del CDIAP: </li></ul><ul><ul><li>Diagnòstic interdisciplinar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació contínua del pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer la intervenció terapèutica interdisciplinar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb els serveis implicats en el tractament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientar les famílies en les seves actuacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientar els professionals de l’educació (PI, avaluació...). </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Perfil del professional del CDIAP: </li></ul><ul><ul><li>Equip multidisciplinar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Camp sanitari: psiquiatres, metges... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Camp social: educadors socials... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Camp educatiu: psicopedagogs, logopedes... </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Accés al CDIAP : </li></ul><ul><ul><li>D’ofici: la demanda la fa el propi CDIAP, els serveis sanitaris, socials o educatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>D’instància de part: la demanda la fa la família . </li></ul></ul><ul><li>Procediment d’actuació : </li></ul><ul><ul><li>Anamnesis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diagnòstic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment i coordinació família-professionals. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Intervenció terapèutica al CDIAP: </li></ul><ul><ul><li>S’adapta a les necessitats de cada infant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es fa un Pla Terapèutic Individualitzat. </li></ul></ul><ul><li>Carpeta individual amb els informes: </li></ul><ul><ul><li>Full de demanda. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anamnesis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoracions inicials. </li></ul></ul><ul><li>Entrevistes família. </li></ul><ul><ul><li>Pla terapèutic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fulls de seguiment. </li></ul></ul><ul><li>Informes varis. </li></ul><ul><ul><li>Informe complet d’alta (si s’escau), derivació i recomanacions. </li></ul></ul>
 11. 11. 2. USEE <ul><li>Recurs per a alumnes </li></ul><ul><li>amb necessitats educatives específiques greus o permanents, per afavorir la inclusió en un centre ordinari. </li></ul><ul><li>En centres educatius d’Infantil, Primària i Secundària. </li></ul><ul><li>Participen en les activitats generals programades pels alumnes del centre. </li></ul><ul><li>Participen en les activitats programades pels alumnes del grup de referència. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Intervenció de les USEE : </li></ul><ul><ul><li>Coordinació amb la resta del professorat del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptació dels continguts, activitats i materials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració del PI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Figura del cotutor responsable del seguiment del procés d’E/A, informació a la família i exercici de l’acció tutorial. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’avaluació es farà d’acord amb els objectius del PI des de totes les àrees i dels diferents professionals que intervinguin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes estan adscrits en el grup ordinari en funció de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nivell d’aprenentatges. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necessitat educativa específica de l’infant. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Edat cronològica. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Infants que s’escolaritzen a les USEE : </li></ul><ul><ul><li>Les USEE es creen en un centre ordinari, </li></ul></ul><ul><ul><li>quan hi ha un grup d’alumnes amb NEE greus i permanents que podrien escolaritzar-se en un CEE. </li></ul></ul><ul><ul><li>La LOE parteix del principi d’escola inclusiva per això es justifica la formació de les USEE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perfil dels alumnes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Retard mental mitjà. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trastorns del comportament d’etiologia diversa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trastorns del desenvolupament. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dèficits sensorials no associats a altres dèficits greus. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trastorns motrius semidependents. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>TDAH greu. </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. 3. CEE <ul><li>Pels infants que no tenen un procés d’integració satisfactori en el centre ordinari tot i les mesures d’atenció a la diversitat. </li></ul><ul><li>Ho decideix l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). </li></ul><ul><li>Perfil de l’alumnes dels CEE: </li></ul><ul><ul><li>Retard mental profund. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plurideficiència. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trastorns del desenvolupament i la conducta molt greus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dèficits sensorials associats a altres dèficits greus i permanents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trastorns motrius dependents. </li></ul></ul>
 15. 15. 4. Altres equips i serveis <ul><li>EAP (equip d’assessorament psicopedagògic): </li></ul><ul><ul><li>Servei extern que dóna suport als equips docents, personal implicat en l’educació, equips directius i famílies d’alumnes amb dificultats o NEE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es coordinen amb altres </li></ul></ul><ul><ul><li>serveis (CREDA, SEEM...), </li></ul></ul><ul><ul><li>projectes de zona o </li></ul></ul><ul><ul><li>departaments </li></ul></ul><ul><ul><li>(Salut, benestar social...). </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius): </li></ul><ul><ul><li>Equips de suport i orientació a docents d’infants amb dificultats greus d’audició de centres ordinaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fan atenció directa a aquests alumnes i a les famílies. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>CREDV (Centre de recursos educatius per a deficients visuals): </li></ul><ul><ul><li>Equips de suport i orientació, en col·laboració amb la ONCE, </li></ul></ul><ul><ul><li>a docents d’infants </li></ul></ul><ul><ul><li>amb dificultats </li></ul></ul><ul><ul><li>greus de visió de </li></ul></ul><ul><ul><li>centres ordinaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fan atenció directa </li></ul></ul><ul><ul><li>a aquests alumnes i a les famílies. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>CSMIJ (centre de salut mental infanti i juvenil): </li></ul><ul><ul><li>Serveis sanitaris especialitzats en psiquiatria i salut mental de 0 a 18 anys. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupen funcions de prevenció i promoció de la salut. </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>SEEM (Servei Educatiu Específic per a Discapacitats Motores): </li></ul><ul><ul><ul><li>Equips de suport i orientació a docents d’infants amb dificultats motrius greus de centres ordinaris. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SEETDIC (Servei Educatiu Específic per a trastorns del desenvolupament i la conducta): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Equips de suport i orientació als centres docents d’infants amb trastorns del desenvolupament i de la conducta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incideixen en 4 àmbits: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>alumnat i famílies, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>centres i profes, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EAPs i zona educativa. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>CAD (centre d’atenció a disminuïts): </li></ul><ul><ul><li>Servei d’informació, valoració i orientació per a discapacitats. </li></ul></ul><ul><li>Centre per a l’autonomia personal Sírius: </li></ul><ul><ul><li>Potencien l’autonomia personal, l’accessibilitat i integració de les persones discapacitades. </li></ul></ul><ul><li>EAIA (equip d’atenció a la infància i l’adolescència): </li></ul><ul><ul><li>Servei per atendre infants amb risc social derivats d’altres serveis socials. </li></ul></ul>
 21. 21. Detecció, diagnòstic i planificació de la intervenció.

×