Què és l                                                                       ar duino ?                                 ...
fotocel·la            microcontrolador                                                              LED                   ...
sensor                                               de forces          polsador                              resistiu    ...
tensió?                    intensitat?                    resistència?                     llei dOhm?                     ...
llei dOHM            intensitat = tensió / resistència                        (I = U / R)                           o bé  ...
A r a q u e j a h e m re v i s a t a l g u n s                   I                                       I                ...
Instruccions per instal·lar el programari                       Arduino en un Mac:       ht t p:/ / www.ar du in o .c c / ...
Què és un   Entorn deDesenvolupament   Integrat?Quan heu descarregat el programariArduino heu descarregat un IDE.Combina u...
voi d set up( ) {  / / i ni t i al i ze t he di gi t al pi n as an out put .  / / Pi n 13 has LED connect ed on m         ...
forats connectats                                                                       horitzontalment                   ...
C o n n e c t a u n e x t re m d e l p o l s a d o r a l p i u 4 d e l  A rd u i n o ,Ara afegirem un interrupto r una ent...
un potenciòmetre és un resistorvariable. La seva resistència canviaquan es fa girar tot augmentant o                ,  dis...
cicle de treball del 0% - analogWrite(0)                                                                            5V    ...
Sha acabat!.                                                  Enllaços                    Aquesta és una introducció      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arduino comic v004_cat_beta

588 views

Published on

traducció del Arduino Comic de Jody Clukin al català

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arduino comic v004_cat_beta

  1. 1. Què és l ar duino ? És una plataforma de codi obert per a prototips electrònics. by J o d y C u l k in I això què vol dir?plataforma - "Arquitectura de maquinari amb un sistema de programari sobre la qual es pot executar un (altre) programa."codi obert - "Recursos que poden ser usats, redistribuits o reescrits lliures de càrrec. Sovint programari o maquinari."prototip - "Model original que pot servir com a base per altres coses."electrònica - "Tecnologia que utilitza el corrent elèctric per controlar quelcom automàticament."
  2. 2. fotocel·la microcontrolador LED placa de connexionsUn Arduino conté un microcontrolador que és un ordinador en miniatura que pots programar Li pots , .connectar sensors per mesurar condicions (per exemple quanta llum hi ha a lhabitació). Pot controlarcom altres ob jectes reaccionen a aquestes condicions (si lhabitació senfosqueix el LED sengega). un ratolí és un dispositiu dentrada ON OFF dun ordinador, una pantalla és un dispositiu de sortida. Els microcontroladors utilitzen les entrades i sortides com qualsevol ordinador Les entrades capten informació . O pot respondre a quelcom tan de lusuari o de lentorn, mentre que les sortides fan senzill com prémer un interruptor . alguna accio amb la informació que ha estat captada.
  3. 3. sensor de forces polsador resistiu motor de C.C. Qualsevol objecte que volguem engegar o aturar i Un interruptor o un sensor poden ser controlar pot ser una sortida. Pot ser un motor o una entrada per lArduino. fins i tot un ordinador . Quina diferència La informació analògica hi ha entre La informació digital es caracteritza entrades i sortides és discreta i finita. per la seva naturalesa digitals i analògiques? Tota la informació es contínua. Pot terni un descriu en dos estats, infinit nombre 1 o bé 0, on o bé off. de possibles valors.Les entrades i sortides poden se r digitals oanalògiques. La informació digital és binària Un interruptor és una entrada digital, un sensor és una -és o bé cert o fals- La informació analògica és . entrada analògica. El rang dun sensor analògic estàcontínua, pot abarcar un rang de valors. limitat per la seva conversió a dades digitals.
  4. 4. tensió? intensitat? resistència? llei dOhm? Intensitat (I) Resistència (R) Tensió (U) és la velocitat és loposició és la mesura del flux a través del material del potencial dun material al flux del elèctric. conductor . corrent elèctric. Es mesura Es mesura Es mesura en volts (V). en ampères (A). en ohms (Ω ).Abans de connectar lArduino revi-sarem uns conceptes i principisrelacionats amb el comportamentdel corrent elèctric (i per tantde lelectrònica). El corrent elèctric és el flux denergia a través dun material conductor . la pressió del raig ve determinada per la tensió la resistència fa decréixer o créixer el raig el cabal daigua equival a la intensitat L analogia de laigua sutilitza habitualment per explicar aquests conceptes. Aquí tenim un model.
  5. 5. llei dOHM intensitat = tensió / resistència (I = U / R) o bé resistència = tensió / intensitat (R = U / I) o bé tensió = resistència * intensitat (U = R * I) Hi ha una relació entre tensió, intensitat Per exemple, si sincrementa i resistència, descoberta per en la resistència es redueix O si sincrementa la tensió Georg Ohm, un físic alemany. la intensitat. hi ha més corrent. làmpada - interruptor generador C.C. +Anem a veure ara un circuit senzill. Cada circuit és un Aquest és lesquema del mateix circuit (representa elrecorregut tancat que té una font denergia (pila) i una circuit mit jançant símbols pels components electrònics).càrrega (làmpada). La càrrega converteix lenergia elèctrica Quan linterruptor és tancat, el corrent flueix des delen una altra dútil. Aquest circuit també té un interruptor generador i fa encendre la làmpada
  6. 6. A r a q u e j a h e m re v i s a t a l g u n s I I p r i n c i p i s b à s i c s d e l c o r re n t , t o r n e m a l A rd u i n o C o r re n t C o n t i n u C o r re n t A l t e r n (C.C.) (A.C.) I IH i h a d o s t i p u s h a b i t u a l s d e c i rc u i t s , e l s d eC o r re n t C o n t i n u i e l s d e C o r re n t A l t e r n .E n u n c i rc u i t d e C . C . e l c o r re n t s e m p re f l u e i x e ne l m a t e i x s e n t i t . E n C . A . e l c o r re n t f l u e i x e ns e n t i t s o p o s a t s e n c i c l e s re g u l a r s . A q u í n o m é s L A rd u i n o n e c e s s i t a e n e rg i a p e r f u n c i o n a r. L h e m d ep a r l a re m d e c i rc u i t s d e C . C . c o n n e c t a r a u n o rd i n a d o r p e r p ro g r a m a r- l o . descàrrega: ht t p:/ / ar du in o .c c / en / Main / S o f t war e S h a d e d e s c a r re g a t i i n s t a l · l a r p ro g r a m a r i p e r p o d e r p r o g r a m a r l A rd u i n o . E s t r o b aA l c o n n e c t a r l A rd u i n o a l o rd i n a d o r a m b disponible en lURL de dalt gratuïtament.u n c a b l e U S B , a q u e s t p ro p o rc i o n a r à e l s 5 V E l p r o g r a m a r i A rd u i n o é s e x e c u t a b l e e nq u e n e c e s s i t a i p o d r e m p r o g r a m a r- l o . plataformes Mac OS X, Windows i Linux.
  7. 7. Instruccions per instal·lar el programari Arduino en un Mac: ht t p:/ / www.ar du in o .c c / en / Gu ide/ Mac OS X Instruccions per instal·lar el programari Arduino en Windows: ht t p:/ / www.ar du in o .c c / en / Gu ide/ Win do ws Instruccions per instal·lar el programari Arduino en Linux:ht t p:/ / www.ar du in o .c c / pl ayg r o u n d/ L ear n in g / L in u x Després dhaver instal·lat el programariA les URL de dalt hi ha instruccions detallades per instal·lar connecteu lArduino. Un LED marcat ONel programari en aquestes plataformes. shauria dencendre a la placa. A continuació seleccioneu el port sèrieExecuteu el programari Arduino. En el menú Tools (Tools > Serial Port). En un Mac serà quelcomescolliu la placa que estigueu utilitzant (Tools > Board). semblant a /dev/tty.usbmodem. En un ordinadorPer exemple, Arduino UNO. amb Windows serà com3 o quelcom similar.
  8. 8. Què és un Entorn deDesenvolupament Integrat?Quan heu descarregat el programariArduino heu descarregat un IDE.Combina un editor de text amb un L IDE Arduino permet escriure Sketch o programes i carregar -los a lacompilador i altres funcions per a judar als placa Arduino. Obriu lexemple Blink en el menú File:programadors a desenvolupar programari. File > Exemples > 1.Basics > Blink. Botó Upload Per carregar lsketch a la placa Arduino cliqueu el botó Upload en la tira de botons de dalt de la finestra. Apareixeran alguns missatges a la part de baix de la finestra i finalment Done Uploading. El LED del pin 13 de lArduino començarà a parpelle . jar
  9. 9. voi d set up( ) { / / i ni t i al i ze t he di gi t al pi n as an out put . / / Pi n 13 has LED connect ed on m ost Ar dui no boar ds: pi nM ode( 13, OUTPUT) ; setup: sexecuta una vegada quan} el programa siniciavoi d l oop( ) { di gi t al W i t e( 13, HI GH) ; r // set t he LED on del ay( 1000) ; // w t f or a second ai di gi t al W i t e( 13, LOW ; r ) // set t he LED of f loop: es repeteix una i del ay( 1000) ; // w t f or a second ai} altra vegadaU n s ke t c h , c o m q u a l s e v o l p ro g r a m a e s c r i t e nu n a l t re l l e n g u a t g e é s u n c o n j u t s d i n s t r u c c i o n sp e r l o rd i n a d o r. S i o b s e r v e m d e t i n g u d a m e n t Aq u e s t s d o s s ó n b l o c s d e c o d i a n o m e n a t sl exe m p l e B l i n k v e u re m q u e h i h a d u e s p a r t s f u n c i o n s q u e t i n d r a n t o t s e l s s ke t c h . E s t a nprincipals: setup i loop. tancat per claudàtors { }. http://arduino.cc/es/reference/homepage voi d set up( ) { // declara un bloc de codi pi nMode( 13, OUTPUT) ; // posa el piu 13 com sortida } // finalitza el bloc de codi voi d l oop( ) { // declara un bloc de codi di gi t al W i t e( 13, HI GH) ; // posa piu 13 a nivell alt r del ay( 1000) ; // pausa 1 segon di gi t al W i t e( 13, LOW ; //posa piu 13 a nivell baix r ) del ay( 1000) ; //pausa 1 segon } //finalitza el bloc de codiA l w e b d A rd u i n o p o d e u c o n s u l t a r l ag u i a d e re f e rè n c i a i m o l t s a l t re s re c u r s o s A r a m i re u a q u e s t s c r i p t s e n z i l l l í n i a a l í n i ap e r a p re n d re e l l l e n g u a t g e . p e r v e u re q u e f a c a d a s c u n a .
  10. 10. forats connectats horitzontalment forats connectats verticalment Aquest placa de prototips té 2 files de forats verticalsCom es controlen ob jectes que no estan en la a esquerra i dreta, i files de 5 forats horitzontals alsplaca Arduino?. Connectarem lArduino a una costats de la ranura central. Les tires dels costatsplaca de prototips sense soldadura. Això ens estan connectades verticalment, i cada tira de 5 foratspermetrà construir i comprovar circuits ràpidament del mig és independent de les altres. ànode (es connecta a 5V) càtode (es connecta a terra)Connectarem els 5V i la terra de la placa Arduino Quan circula corrent travessant un L E D (Díodea les tires connectades verticalment a esquerra i Emissor de Llum) en la direcció correcta aquestdreta amb cables prims. Els components es poden sencén. Anem a connectar un LED a la placa deinterconnectar amb els forats del mig i a 5V i terra prototips i llavors a lArduino per tal de podersi és necessari. controlar-lo amb codi.
  11. 11. C o n n e c t a u n e x t re m d e l p o l s a d o r a l p i u 4 d e l A rd u i n o ,Ara afegirem un interrupto r una entrada , i t a m b é u n e x t re m d u n re s i s t o r d e 1 0 k c o n n e c t a t p e rdigital, per poder encendre i apagar el LED. l a l t re e x t re m a t e r r a . C o n n e c t a l a l t re e x t re m a l s 5 V. Deixa el LED connectat al mateix piu que abans. voi d set up( ) { pi nMode( 2, OUTPUT) ; pi nMode( 4, I NPUT) ; } voi d l oop( ) { i f ( di gi t al Read( 4) ) { di gi t al W i t e( 2, HI GH) ; r }el se{ di gi t al W i t e( 2, LOW ; r ) } }A continuació escriurem el codi. A setup, declarem elpiu 2 com sortida i el piu 4 com entrada. A loop,utilitzarem una sentència if: si al comprovar el piu 4està a nivell alt, posarem el piu 2 a nivell alt, en cascontrari posarem el piu a nivell baix tot apagant-lo. E l L E D s e n c é n q u a n e l p o l s a d o r e s m a n t é p re m u t .
  12. 12. un potenciòmetre és un resistorvariable. La seva resistència canviaquan es fa girar tot augmentant o , disminuint segons el sentit en que es fa girar. C o n n e c t a e l t e r m i n a l d e l m i g d e l p o t e n c i ò m e t re a l p i u Ara establirem una entrada analògica. a n a l ò g i c A 0 . C o n n e x t a u n e x t re m d e l p o t e n c i ò m e t re Utilitzarem un potenciòmetre. a 5 V i l a l t re a t e r r a . S er i al Mo ni t o r voi d set up( ) { S er i a l . begi n( 9600) ; } voi d l oop( ) { S er i a l . pr i nt l n( a na l ogR ea d( A0) ) ; } c l ic k t o o pe n s e r i a l wi n d o wPrimer mirarem el rang de valors que obtenim al girarel potenciòmetre utilitzant el Serial Monitor. En el codiinicialitzarem lob jecte serial al setup, configurant una Després dhaver carregat lscript a lArduino, clica el botóvelocitat de 9600 bauds. A loop llegirem el valor del Serial Monitor per veure els valors a mesura que girespiu analògic A0 i limprimirem a lob jecte serial amb la el potenciòmetre. Sobrirà una finestra i veuràs els valorsfunció println. dins un rang entre 0 i 1024.
  13. 13. cicle de treball del 0% - analogWrite(0) 5V 0V cicle de treball del 50% - analogWrite(127) 5V 0V cicle de treball del 100% - analogWrite(255) 5V 0V Utilitzarem la modulació per amplada de polsos (PWM). És una manera de simular un valor analògic tot alterant la tensióAra utilitzarem els valors variables que es reben del potenciòmetre entre el màxim i el mínim a diferent ritmecom atenuador per controlar un LED. Connecta lànode mit jançant o cicle de treball. Es pot utilitzar la PWM enun resistor al piu 3 de la placa i el càtode a terra. els pius 3, 5, 6, 9, 10 i 11. i nt sensor Val ue = 0; voi d set up( ) { pi nMode( 3, OUTPUT) ; } voi d l oop( ) { sensor Val ue = anal ogRead( A0) ; anal ogW i t e( 3, sensor Val ue/ 4) ; r }Primer crearem una variable per emmagatzemar el valordel potenciòmetre. A setup definim el piu 3 com sortida.A loop emmagatzemem el valor que sha llegit del pin A0a la variable. Llavors escrivim el valor al piu 3, el del LED.Hem de dividir la variable entre 4 per tal de tenir un rang La lluentor del LED canvia, entre completament apagatde valors entre 0 i 255 que és un byte. i molt luent al girar el potenciòmetre.
  14. 14. Sha acabat!. Enllaços Aquesta és una introducció molt breu. A les següents Programari vinyetes hi ha enllaços i Descàrrega de programari altres recursos. Proveu-los http://arduino.cc/es/Main/Software tots i en trobareu molts Referència del llenguatge més!. http://arduino.cc/es/Reference/HomePage On comprar http:/ /arduino.cc/es/Main/Buy http:/ /store.arduino.cc/eu/index.phpGuies Te x t i d i b u i x o s d e J o d y C u l k i n Guies del web dArduino vegeu-ne més a jodyculkin.com http:/ /arduino.cc/es/Tutorial/HomePage Traduït al català, adaptat i remaquetat per Antoni Ubieto Xirgas Agraïments especials a Tom Igoe, Marianne Petit, Calvin Reid, http:/ /arduino.cc/playground/es/manuales al professorat i personal del Interactive TelecommunicationsLlibres Program de la NYU particularment Dan OSullivan,Danny Rozin , i Red Burns. Gràcies a Cindy Karasek, Chris Stein, Sarah Teitler , http:/ /arduino.cc/playground/Es/Manuales Kathy Goncharov i Zannah Marsh.Pro jectes Moltes, moltes gràcies al Arduino Team per oferir -nos aquesta plataforma de codi obert robusta i flexible. http:/ /arduino.cc/playground/Es/Pro jects I gràcies a la animada, activa i sempre creixent comunitat Arduino. Introduction to Arduino by Jody Culkin està subjecta a una llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. La traducció i adaptació dAntoni Ubieto Xirgas és per tant també sub jecta a la mateixa llicència

×