Your SlideShare is downloading. ×
Hsp pj kbsr
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hsp pj kbsr

483
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
483
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN JASMANI PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 • 2. Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604Kuala Lumpur, Malay sia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-PenerbitanMalay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202 Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es
 • 3. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan xi1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 1 12. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2 233. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3 454. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4 715. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5 996. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6 1277. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 153 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5 iii
 • 4. iii
 • 5. RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :Kepercayaan kepada TuhanKesetiaan kepada Raja dan NegaraKeluhuran PerlembagaanKedaulatan Undang-UndangKesopanan dan Kesusilaan v
 • 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahlebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vii
 • 7. PENDIDIKAN JASMANIKATA PENGANTARHu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka t er h a da p t a ha pme mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir ab er t u ju an un t u k me me nu h i c it a- c i ta mu r n i da n k e s e pa d ua n i l mu, n i la i da n a ma l a n. Pe ng a j ar a ns e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n, da n dan p e mb el a j ar a n d ir a nc a ng s u p ay a d a pa tme n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i me l a h i r ka n mu r id y an g bijak me n j ag as er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d k e s e j ah t er a a n d ir i, mas y ar a ka t d an n e gar a .ke -2 1 . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a i an S u k at an Pe l a j a r a nDo k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n ini b any a k p i ha k te r li b at ter u ta ma g ur u ,p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv e r s i t i s er ta p eg aw a idan p en g gu n aa n s u mb er . G ur u d ig a l a k ka n K e me n t er ia n Pe n d id i k an , d a n in d iv id u y an gme n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h , me ny us u n mew a k i l i b a da n- ba da n t er te nt u.d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id .Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u K e p ad a s e mu a p i ha k y an g t e la h me mb e r i ka nme r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n s u mb an ga n k ep a ka r a n, ma s a d an te n ag ap e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . s eh i ng g a t er has i l ny a Hur ai a n Su k a ta n Pe l a j ar a n ini, K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a nDa l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n s et i ng g i- t in gg i p en gh ar ga a n d an uc ap an t er i map e mb e l a jar a n, g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i k a s ih .p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h , i a it uk e ma h i r a n b er f i k ir , k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar ,p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i ,k e c er d as a n p e lb a ga i , p e mb el a j ar a n mas ter i ,p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l , pe mb e l a ja r a ns ec ar a ko ns t r u k t iv is me, pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir id a n k a j ia n mas a de pa n . Di s a mp i n g it u, n i l a i mur n id a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )d i u ta ma k a n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t Pengarahme mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n Pusat Perkembangan Kurikulumd a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Kementerian Pendidikan Malaysia ix
 • 8. vi
 • 9. PENDIDIKAN JASMANIPENDAHULUAN Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan KesihatanMatlamat Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikutPendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi tiga tunjang utama iaitu :cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalankecergasan. 1. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaanBuda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup Tumpuan diberi kepada komponen kecergasanyang sihat dan aktif. Pendekatan yang dicadangkan bagi fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatanPendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting, 2. Kemahiraniaitu : Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek Penglibatan murid secara aktif dan selamat pergerakan otot besar dan otot halus. Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alat Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif pembelajaran dan rekreasi.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani 3. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkanSelain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu merujuk kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkankepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Huraian amalan pendidikan jasmani dan sukan. TumpuanSukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan,perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmaniRendah (KBSR) Tahap I dan II serta (KBSM). dan sukan. xi
 • 10. PENDIDIKAN JASMANIxii
 • 11. PENDIDIKAN JASMANIKandungan Buku IniBuku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk danPendidikan Jasmani untuk sekolah rendah. subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikutObjektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran.merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran inidengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1, 2 dan 3.Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapatmengikut tiga lajur seperti berikut : dilakukan oleh semua murid Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Bidang / Unit Hasil Cadangan Akti viti Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. xiii
 • 12. PENDIDIKAN JASMANICadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TAH AP I/ TAH AP II/ *KEL. TINGKATAN TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN PER. PEMBELAJ AR AN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJ AR AN Daya tahan kardiovaskular 6 6 5 3 3 2 4 4 3 3 5 6 Daya tahan otot - - - 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Kekuatan - - - 3 2 2 3 4 4 4 5 5 Kelenturan 5 5 4 2 2 2 2 1 - - - - Kecergasan Komposisi badan - - - - - 2 - - 1 1 - 1 Kordinasi 5 5 4 3 - - - - - - - - Imbangan 5 5 5 2 2 2 - - - - - - Ketangkasan 5 5 5 3 3 3 1 - - - - - Kuasa - - - - 2 3 1 3 3 3 - - Masa tindak balas - - - 2 2 2 - - - - - - Kepantasan - - - 1 3 3 2 4 3 3 - - Konsep, definisi, prinsip dan kaedah - - - 1 1 1 2 1 1 1 - - latihan Pergerakan Asas 30 30 30 - - - - - - - - - Permainan - - - 14 14 14 16 15 15 15 15 15 Olahraga - - - 6 6 6 6 6 9 8 8 9 Kemahiran Gimnastik 10 10 11 10 10 9 9 9 9 9 10 10 Pergerakan Kreatif 10 10 10 - - - 2 2 2 2 4 4 Rekreasi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kesenggangan 2 2 2 - - - - - - - - - Keselamatan 2 2 2 1 1 1 2 - - - - 2 Pengurusan 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - Kesukanan Kerjaya - - - - - - - - - 1 1 - Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan - - 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 Etika - - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - JUMLAH WAKTU 84 84 84 60 60 60 60 60 60 60 60 60* KEL. PER. : Kelas PeralihanNota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv
 • 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1, murid dapat :1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan yakin;3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang mengembirakan;4. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri, rakan, dan kumpulan; dan5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 1
 • 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 12
 • 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut (a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti Daya tahan kardiovaskular Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira murid. sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan dengan baik. kardiovaskular. Melakukan aktiviti daya tahan Melakukan sekurang-kurangnya kardiovaskular secara individu dan (i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti daya tahan berpasangan. Lari berterusan selama 2-3 kardiovaskular. minit. Menyebut aspek-aspek Lari ulang alik 10 meter Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira selama 2-3 minit. Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan Lari berhalangan 2-3 minit. aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. Menyatakan perasaan semasa (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti daya tahan Melakar dan mew arnakan memek Mengenal pasti kardiovaskular. muka untuk menyatakan perasaan kemampuan, tahap, dan selepas melakukan aktiviti daya kecergasan murid semasa Aras 3 tahan kardiovaskular . melakukan aktiviti. Melakukan tiga aktiviti daya tahan Kemudahan peralatan. kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan anggota Persekitaran atau tempat Menyatakan anggota badan yang badan yang terlibat semasa beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti daya tahan Penyeliaan, arahan dan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik. 3
 • 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secara meregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membongkok badan ke hadapan. Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek Melentik ke sisi, kanan dan Melakukan sekurang-kurangnya dua muka untuk menyatakan perasaan kiri. aktiviti kelenturan. selepas melakukan aktiviti Melentik ke belakang. Menyatakan perasaan semasa kelenturan. melakukan aktiviti kelenturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melakar dan mew arnakan anggota Mengenal pasti kemampuan, Aras 3 badan yang terlibat semasa tahap, dan kecergasan murid Melakukan sekurang-kurangnya tiga melakukan aktiviti kelenturan. semasa melakukan aktiviti. aktiviti kelenturan. Kemudahan peralatan. Mengenal pasti anggota badan yang Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. kelenturan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik.4
 • 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(c) Koordinasi Murid dapat :Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1yang melibatkan keselarasan antara Menyatakan aspek-aspek Melakukan aktiviti koordinasi secaramata, tangan, kaki dan badan. keselamatan yang perlu diambil kira individu dan berkumpulan. dalam melakukan aktiviti koordinasi.(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya Melakar dan mew arnakan memek Lambung dan sambut bola satu aktiviti koordinasi. muka untuk menyatakan perasaan besar atau pundi kacang. selepas melakukan aktiviti Menggolek gelung rotan. Aras 2 koordinasi. Lambung, sentuh lantai dan Melakukan sekurang-kurangnya dua sambut pundi kacang. aktiviti koordinasi. Melakar dan melabelkan anggota Menyatakan perasaan semasa badan yang terlibat semasa(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti koordinasi. melakukan aktiviti koordinasi. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid Aras 3 Menyebut aspek-aspek semasa melakukan aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil kira Kemudahan peralatan. aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Persekitaran atau tempat Mengenal pasti anggota badan yang beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Penyeliaan, arahan dan koordinasi. bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik. 5
 • 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Melakar dan mew arnakan memek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya muka untuk menyatakan perasaan satu aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti (i) Cadangan Aktiviti: imbangan. Berjalan sambil menjengket di Aras 2 atas garisan lurus. Melakukan sekurang-kurangnya dua Melakar dan melabelkan anggota Berjalan di atas bangku aktiviti imbangan. badan yang terlibat semasa gimnastik. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. Berjalan di atas per mukaan melakukan aktiviti imbangan. bercerun. Aras 3 (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melakukan sekurang-kurangnya tiga Mengenal pasti kemampuan, aktiviti imbangan. tahap, dan kecergasan murid Mengenal pasti anggota badan yang semasa melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. imbangan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik6
 • 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(e) Ketangkasan Murid dapat :Ketangkasan bermaksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasanseseorang bergerak dengan pantas Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan.sambil bertukar arah atau posisi keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti Melakar dan mew arnakan memek(i) Cadangan Aktiviti: ketangkasan. muka untuk menyatakan perasaan Lari zig-zag sambil membaw a Melakukan sekurang-kurangnya selepas melakukan aktiviti bola satu aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Musang dan ayam Harimau dan kambing Aras 2 Melakar dan melabelkan anggota Melakukan sekurang-kurangnya dua badan yang terlibat semasa(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: aktiviti ketangkasan. melakukan aktiviti ketangkasan. Mengenal pasti kemampuan, Menyatakan perasaan semasa tahap, dan kecergasan murid melakukan aktiviti ketangkasan. semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan Aras 3 Persekitaran atau tempat Melakukan sekurang-kurangnya tiga beraktiviti aktiviti ketangkasan. Penyeliaan, arahan dan Mengenal pasti anggota badan yang bimbingan terlibat semasa melakukan aktiviti Per lakuan murid ketangkasan. Latihan yang sistematik 7
 • 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pergerakan Asas Murid dapat : (a) Lokomotor Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan ke satu tempat yang lain. lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berjalan dan selamat. lokomotor. Berlari Melompat Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Merangkak Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Berguling lokomotor. pergerakan lokomotor. Ketingting Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan Menamakan sepuluh aktiviti yang (ii) Aspek-Aspek lokomotor. berkaitan dengan kemahiran Keselamatan: pergerakan lokomotor. Latihan yang Aras 3 sistematik seperti Mereka cipta aktiviti pergerakan Melakar dan melabelkan anggota memanaskan badan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa dan menyejukkan Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan badan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. Mengenal pasti pergerakan lokomotor. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan8
 • 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN aktiviti Memberi contoh aktiviti harian yang Kemudahan berkaitan dengan pergerakan peralatan. lokomotor. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 9
 • 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Murid dapat : Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan keupayaan untuk Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan tempat. bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berdiri dan selamat. bukan lokomotor. Duduk Membongkok Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Memusing Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Mendekam bukan lokomotor. pergerakan bukan lokomotor. Mengilas Melakukan satu rangkaian aktiviti Menguak pergerakan dalam pergerakan bukan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menyokong lokomotor. berkaitan dengan kemahiran pergerakan bukan lokomotor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Latihan yang Mereka cipta aktiviti pergerakan Melakar dan melabelkan anggota sistematik seperti bukan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa memanaskan badan Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan bukan dan menyejukkan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. badan. pergerakan bukan lokomotor. Mengenal pasti Memberi contoh aktiviti harian yang kemampuan, tahap, berkaitan dengan pergerakan bukan dan kecergasan murid lokomotor. semasa melakukan10
 • 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 11
 • 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Manipulasi Alatan Murid dapat : Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan mengkoordinasikan Menyatakan aspek-aspek manipulatif alatan secara individu bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan. badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan alatan. manipulatif alatan. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: manipulatif alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Melambung betul dan selamat. manipulatif alatan. Menyambut Membaling Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyentuh Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Menampar manipulatif alatan. pergerakan manipulatif alatan. Menggolek Mereka cipta aktiviti pergerakan Memukul manipulatif dengan menggunakan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menendang alatan. berkaitan dengan kemahiran Menggelecek Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Menahan pergerakan dalam pergerakan Melantun manipulatif alatan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa (ii) Aspek-Aspek Aras 3 melakukan aktiviti pergerakan Keselamatan: Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Latihan yang manipulatif alatan bersama rakan. sistematik seperti Mengenal pasti anggota badan yang Memberi contoh aktiviti harian yang memanaskan badan terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan dan menyejukkan pendidikan pergerakan manipulatif manipulatif alatan. badan. alatan.12
 • 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Pelakuan murid. 13
 • 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 Melakukan pergerakan kesedaran Menyatakan aspek-aspek tubuh badan secara individu dan Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik dalam gimnastik yang pendidikan. Membincangkan aspek-aspek memberi tumpuan kepada Melakukan pergerakan kesedaran keselamatan yang perlu diambil kira pembelajaran individu yang tubuh badan dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti gimnastik unik dar i segi gaya dan selamat. pendidikan. pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Melakukan pergerakan pelbagai cara pergerakan dalam gimnastik (i) Tema Gimnastik dengan menggunakan ruang am dan pendidikan. Pendidikan: ruang diri dengan gaya yang betul Tema 1 dan selamat. Melakar dan melabelkan anggota - Kesedaran tubuh badan yang terlibat dalam aktiviti badan Aras 3 gimnastik pendidikan. Tema 2 Mereka cipta rangkaian pergerakan - Kesedaran ruang menggunakan kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang dalam gimnastik pendidikan. (ii) Aspek-Aspek Mengenal pasti anggota badan yang Keselamatan terlibat semasa melakukan aktiviti Latihan yang pendidikan pergerakan. sistematik.14
 • 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 15
 • 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif Aras 1 Melakukan kemahiran pergerakan bermaksud interpretasi idea, Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan. deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan simbolik melalui pergerakan. kreatif. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira (i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan Tema 1 kreatif. - Kesedaran tubuh Aras 2 badan Melakukan satu rangkaian Menunjuk cara rangkaian Tema 2 pergerakan dalam pergerakan kreatif pergerakan dalam kemahiran - Kesedaran dengan mengambil kira kesedaran pergerakan kreatif. rintangan kepada ruang, arah, dan aliran. beban dan masa Melakar dan melabelkan anggota Tema 3 Aras 3 badan yang terlibat semasa - Kesedaran ruang Mereka cipta pergerakan dengan melakukan aktiviti pergerakan Tema 4 menggunakan kesedaran tubuh kreatif. - Aliran beban badan dan kesedaran ruang dalam badan dan ruang pergerakan kreatif. dan masa Tema 5 Mengenal pasti anggota badan yang - Penyesuaian terlibat semasa melakukan aktiviti terhadap rakan pergerakan kreatif.16
 • 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 17
 • 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Melakukan aktiviti menjejak secara Menyatakan aspek keselamatan yang berkumpulan. Rekreasi ber maksud aktiviti perlu diambil kira dalam melakukan terancang untuk mengisi masa aktiviti rekreasi. Melakukan aktiviti perkhemahan lapang yang bukan untuk tujuan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga secara berkumpulan. pertandingan. aktiviti rekreasi. Melakukan aktiviti abseiling / (i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 rapelling secara berkumpulan. Menjejak Mengenal pasti kesesuaian tempat Per khemahan atau lokasi untuk aktiviti menjejak, Menamakan lima jenis tumbuh- Abseiling / rappelling perkhemahan dan abseiling. tumbuhan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Menamakan dua jenis pokok. Latihan yang sistematik. Menyatakan kepentingan aktiviti Mengenal pasti rekreasi untuk diri sendiri dan Menamakan lima jenis serangga. kemampuan, tahap, dan keluarga. kecergasan murid Menunjuk cara membuat layang- semasa melakukan layang. aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid.18
 • 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Kesenggangan Murid dapat :Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1mengisi masa lapang Menyatakan sekurang-kurangnya dua Menyediakan folio individu berkaitan jenis aktiviti kesenggangan. dengan aktiviti berbasikal.(i) Cadangan Aktiviti: Menyatakan sekurang-kurangnya dua Bersiar-siar faedah kesenggangan. Menamakan lima jenis aktiviti Berbasikal bersenggang. Menyiram bunga Aras 2 Galah panjang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Menamakan tiga faedah Rebut tiang jenis aktiviti kesenggangan. bersenggang. Menyatakan sekurang-kurangnya(ii) Faedah bersenggang: empat faedah kesenggangan. Menulis tiga faedah bersenggang Mengisi masa lapang. dalam folio. Menyihatkan tubuh Aras 3 badan. Menyatakan kepentingan Melakar kan memek muka untuk Interaksi. bersenggang untuk diri sendiri dan menyatakan perasaan apabila Kepuasan. keluarga. melakukan aktiviti kesenggangan. Keseronokan. Menyatakan perasaan yang dialami ketika kesenggangan.(iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang.(iv) Aspek-aspek keselamatan 19
 • 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Menyediakan folio berkaitan bermaksud keadaan yang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dengan keselamatan diri sendiri dan membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan dir i sendiri rakan semasa beraktiviti. dalam sesuatu keadaan sukar atau semasa beraktiviti. permainan tanpa menimbulkan Menyatakan sekurang-kurangnya dua Bercerita tentang perlakuan yang implikasi buruk. aspek keselamatan rakan semasa berbahaya pada rakan semasa beraktiviti. beraktiviti. (a) Keselamatan semasa Menyatakan sekurang-kurangnya dua beraktiviti: aspek keselamatan dalam kumpulan (i) Keselamatan diri sendiri: semasa beraktiviti. Pakaian yang sesuai. Peralatan yang betul. Aras 2 Kaw asan yang selamat. Menerangkan perlakuan yang (ii) Keselamatan rakan: berbahaya pada rakan semasa Elakkan dar ipada beraktiviti. bergurau, bertolak- tolakan dan membaling Aras 3 objek kepada rakan. Menjelaskan melalui contoh tiga (iii) Keselamatan dalam situasi keselamatan bersama rakan kumpulan: semasa beraktiviti. Mematuhi dan mendengar arahan guru dan ketua kumpulan. Meletakan peralatan di20
 • 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN tempat yang selamat. Membaw a alatan dengan selamat. 21
 • 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Murid dapat : (a) Pengurusan dir i: Aras 1 Melukis pakaian sukan yang sesuai. (i) Kebersihan tubuh badan. Menyatakan cara-cara membersihkan tubuh badan selepas melakukan Berbincang faedah berpakaian (ii) Faedah berpakaian sukan aktiviti pendidikan jas mani dan bersukan semasa beraktiviti. semasa beraktiviti: rekreasi. Keselamatan Memotong dan menampal gambar pergerakan. Aras 2 pakaian sukan dari majalah dalam Memudahkan Menyatakan sekurang-kurangnya dua folio. pergerakan. faedah berpakaian sukan semasa Keselesaan . beraktiviti. Aras 3 Mereka cipta pakaian sukan pada tahun 2020.22
 • 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2, murid dapat :1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;4. Memahami serta mengamalkan pengurusan masa yang sesuai untuk beraktiviti; dan5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 23
 • 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 224
 • 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut (a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru Daya tahan kardiovaskular Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti bermaksud keupayaan jantung dan Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira murid. dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular secara individu dan (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya dua berpasangan. Latihan berterusan 3 – 4 aktiviti daya tahan kardiovaskular. minit Menyebut aspek-aspek Lari berganti-ganti 2 x 200 Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira meter Melakukan tiga aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan Naik turun bangku 3 – 4 kardiovaskular. kardiovaskular. minit Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan Menamakan tiga otot-otot yang kardiovaskular. terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 Menyatakan tiga otot utama yang Melabelkan otot-otot yang terlibat terlibat semasa melakukan aktviti dalam melakukan aktiviti daya tahan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 25
 • 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid.26
 • 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Kelenturan Murid dapat :Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secarameregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan kumpulan.sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kirasepenuhnya dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Meleding sokong hadapan dua lutut. Aras 2 Menamakan tiga anggota badan Meleding sokong hadapan Melakukan ketiga-tiga aktiviti yang terlibat dengan aktiviti satu lutut. kelenturan. kelenturan. Meleding belakang dengan Menyatakan perasaan semasa lutut bengkok. melakukan aktiviti kelenturan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa kelenturan. melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat kelenturan. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 27
 • 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Koordinasi Murid dapat : Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 Melakukan aktiviti koordinasi secara yang melibatkan keselarasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira badan dalam melakukan aktiviti koordinasi. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Lambung dan sambut bola kecil. Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang Lambung, tepuk dan Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi. sambut bola kecil. koordinasi. Lambung, pusing dan Menyatakan perasaan semasa Melabelkan otot-otot yang terlibat sambut bola kecil. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa koordinasi. melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.28
 • 41. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira aktiviti imbangan dengan betul dan dalam melakukan aktiviti imbangan.(i) Cadangan Aktiviti: selamat. Dirian bangau Melakar dan mew arnakan memek Dirian skala depan Aras 2 muka untuk menyatakan perasaan Dirian skala sisi Melakukan ketiga-tiga aktiviti selepas melakukan aktiviti imbangan. imbangan.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaan semasa Mengenal pasti kemampuan, melakukan aktiviti imbangan. Melabelkan otot-otot utama yang tahap, dan kecergasan murid terlibat dalam melakukan aktiviti semasa melakukan aktiviti. Aras 3 imbangan. Kemudahan peralatan. Mengenal pasti otot utama yang Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. imbangan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik Per lakuan murid. 29
 • 42. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1 (e) Ketangkasan Murid dapat : Ketangkasan bermaksud Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasan kebolehan seseorang bergerak Menyatakan aspek-aspek secara individu dan kumpulan. dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti Menyebut aspek-aspek ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti Pijak bayang diri atau rakan aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Bola beracun Galah panjang Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti Mengenal pasti Menyatakan perasaan semasa ketangkasan. kemampuan, tahap, dan melakukan aktiviti ketangkasan. kecergasan murid semasa Melabelkan anggota badan yang melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. Mengenal pasti anggota badan yang ketangkasan. Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. ketangkasan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.30
 • 43. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pergerakan Asas Murid dapat : (a) Lokom otor Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan ke satu tempat yang lain lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berjalan dan selamat. lokomotor. Berlari Melompat Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Merangkak Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Berguling lokomotor dengan menggunakan pergerakan lokomotor. alatan. (ii) Aspek-Aspek Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Keselamatan: pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran Mengenal pasti lokomotor. pergerakan lokomotor. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid Aras 3 Melabelkan anggota badan yang semasa melakukan Mereka cipta pergerakan lokomotor terlibat semasa melakukan aktiviti aktiviti. bersama rakan. pergerakan lokomotor. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 31
 • 44. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan. Mengenal pasti anggota badan yang Memberi contoh aktiviti harian yang Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktviti berkaitan dengan pergerakan beraktiviti. pergerakan lokomotor. lokomotor. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.32
 • 45. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Murid dapat : Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan keupayaan untuk Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan tempat. bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berdiri dan selamat. bukan lokomotor. Duduk Membongkok Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Memusing Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Mencekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor. Mengilas menggunakan alatan. Menguak Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran lokomotor. pergerakan bukan lokomotor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Melabelkan anggota badan yang Mengenal pasti Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti kemampuan, tahap, lokomotor bersama rakan. pergerakan bukan lokomotor. dan kecergasan murid Mengenal pasti anggota badan yang semasa melakukan terlibat semasa melakukan aktviti Memberi contoh aktiviti harian yang aktiviti. pergerakan bukan lokomotor. berkaitan dengan pergerakan bukan Kemudahan peralatan. lokomotor. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 33
 • 46. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Pelakuan murid.34
 • 47. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Manipulasi alatan Murid dapat : Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan mengkoordinasikan Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan kumpulan. badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan alatan. manipulasi alatan. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan. Menyambut Membaling Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyentuh Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Menampar manipulasi alatan dengan pergerakan manipulasi alatan. Menggolek menggunakan alatan. Memukul Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Menendang pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran Mengelecek manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan. Menahan Aras 3 Melabelkan anggota badan yang Melantun Mereka cipta pergerakan manipulasi terlibat semasa melakukan aktiviti alatan bersama rakan. pergerakan manipulasi alatan. Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktviti Memberi contoh aktiviti harian yang pergerakan manipulasi alatan. berkaitan dengan pergerakan manipulasi alatan. 35
 • 48. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.36
 • 49. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 Melakukan aktiviti gimnastik Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik dalam gimnastik yang pendidikan. Membincangkan aspek-aspek memberi tumpuan kepada Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik unik dar i segi gaya masa, kesedaran perkaitan antara pendidikan. pergerakan, pembelajaran pelbagai bahagian tubuh badan dan dan perkembangan pelajar kesedaran beban. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik Tema Gimnastik Pendidikan : Aras 2 pendidikan. Tema 3 Melakukan satu rangkaian - Kesedaran masa pergerakan gimnastik pendidikan Melabel anggota badan yang terlibat dengan menggunakan tema dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Tema 4 kesedaran masa dan kesedaran - Kesedaran perkaitan beban. antara pelbagai bahagian tubuh badan Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakan Tema 5 menggunakan tema kesedaran masa, - Kesedaran beban kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan dan kesedaran beban. 37
 • 50. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aspek-Aspek Mengenal pasti anggota badan yang Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti Mengenal pasti pendidikan pergerakan. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.38
 • 51. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif Aras 1 Melakukan kemahiran pergerakan bermaksud interpretasi idea, Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan. deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan simbolik melalui pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira Tema Pergerakan : dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan Tema 6 kreatif. - Penggunaan Tubuh Aras 2 Badan Sebagai Alat Melakukan satu rangkaian Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam penggunaan tubuh pergerakan dalam aktiviti Tema 7 badan sebagai alat, ritma-ritma pergerakan kreatif. - Lapan Lakuan Daya berkaitan dengan pekerjaan dan Asas kesedaran bentuk-bentuk Melabelkan anggota badan yang pergerakan. terlibat semasa melakukan aktiviti Tema 8 pergerakan kreatif. - Ritma-ritma Berkaitan Aras 3 Dengan Pekerjaan Mereka cipta pergerakan dengan penggunaan tubuh badan sebagai Tema 9 alat, ritma-ritma berkaitan dengan - Kesedaran Bentuk- pekerjaan dan kesedaran bentuk- bentuk Pergerakan bentuk pergerakan. Mengenal pasti anggota badan yang Tema 10 terlibat semasa melakukan aktiviti - Transisi Lapan Daya pergerakan kreatif. Asas 39
 • 52. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.40
 • 53. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Melakukan aktiviti menjejak dalam Rekreasi ber maksud aktiviti Menyatakan aspek-aspek kaw asan sekolah secara terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi. pertandingan Menyatakan persediaan dan Mencatat simbol arah dalam aktiviti peralatan yang diperlukan sebelum menjejak. (i) Cadangan aktiviti: aktiviti menjejak. Menjejak Menamakan dua jenis pokok. - Persediaan Aras 2 - Simbol arah Mengenal pasti simbol arah dalam Menamakan tiga jenis serangga. - Peralatan aktiviti menjejak. Menyebut aspek-aspek (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 keselamatan yang perlu diambil kira Mengenal pasti Mengenal pasti flora dan fauna semasa melakukan aktiviti menjejak. kemampuan, tahap, dan semasa aktiviti menjejak. kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 41
 • 54. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan Murid dapat : Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan masa lapang Menyatakan sekurang-kurangnya dengan aktiviti kesenggangan. empat jenis aktiviti kesenggangan. (i) Cadangan aktiviti: Melakar memek muka untuk Bersiar-siar Menyatakan aspek-aspek menyatakan perasaan apabila Berbasikal keselamatan yang perlu diambil kira melakukan aktiviti kesenggangan. Menyiram bunga dalam melakukan aktiviti Galah panjang kesenggangan. Rebut tiang Aras 2 (ii) Faedah bersenggang: Menyatakan faedah kesenggangan. Mengisi masa lapang Menyihatkan tubuh badan Aras 3 Interaksi Menyatakan perasaan yang dialami Kepuasan ketika bersenggang. Keseronokkan (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang. (iv) Aspek-aspek keselamatan42
 • 55. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Mencatatkan maksud keselamatan. bermaksud keadaan yang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan alatan yang Menyenaraikan alatan yang dalam sukan atau per mainan digunakan semasa beraktiviti. digunakan semasa beraktiviti. tanpa menimbulkan implikasi buruk. . Aras 2 Mencatatkan peraturan-peraturan Mengenal pasti alatan yang semasa menggunakan alatan Keselamatan semasa beraktiviti digunakan semasa beraktiviti. sukan. (i) Alatan sukan dan Aras 3 permainan: Menjelaskan melalui contoh Skitel peraturan-peraturan semasa Pundi kacang menggunakan alatan sukan. Gelung rotan Rotan manau Tali Kayu Bola 43
 • 56. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Murid dapat : Pengurusan diri dari segi: Aras 1 Menyebut pakaian yang sesuai Kesesuaian pakaian Menyatakan pakaian yang sesuai semasa beraktiviti. Kebersihan pakaian semasa beraktiviti. Menyatakan kebaikan berpakaian Mencatat faedah-faedah berpakaian bersih dan keburukan berpakaian yang sesuai semasa beraktiviti. kotor. Melukis dan mew arna pakaian Aras 2 sukan tahun 2020. Menyatakan faedah berpakaian yang sesuai dengan aktiviti. Aras 3 Mereka cipta pakaian sukan pada tahun 2020.44
 • 57. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3, murid dapat :1. Memahami maksud kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;2. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;3. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;5. Memahami serta mengamalkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan; dan6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 45
 • 58. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 346
 • 59. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan bermaksud keupayaan jantung dan Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu. sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan Menyebut aspek-aspek kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan dua aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan Skip berterusan 3-4 minit kardiovaskular. kardiovaskular. Galop berterusan 3-4 minit Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti kardiovaskular. kemampuan, tahap dan Melabelkan otot-otot yang terlibat kecergasan murid semasa Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan melakukan aktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang kardiovaskular. Kemudahan peralatan. terlibat dalam aktiviti daya tahan Persekitaran atau tempat kardiovaskular. Melukis dan mew arnakan memek beraktiviti. muka untuk menyatakan perasaan Penyeliaan, arahan dan selepas melakukan aktiviti daya bimbingan. tahan kardiovaskular. Per lakuan murid. 47
 • 60. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secara meregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan kedua-dua aktiviti keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Meleding berpasangan Membelakang berpasangan Aras 2 Menamakan dua anggota badan sambil menyentuh jari Menyatakan perasaan semasa yang terlibat semasa melakukan tangan kaw an melakukan aktiviti kelenturan. aktiviti kelenturan. Mengenal pasti anggota badan yang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti Melabelkan otot-otot yang terlibat Mengenal pasti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa Aras 3 melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat kelenturan. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Memahami latihan yang sistematik. Perlakuan murid.48
 • 61. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(c) Koordinasi Murid dapat :Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 Melakukan aktiviti koordinasi secarayang melibatkan keselarasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kirabadan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Lambung pundi kacang dan kaw al dengan tangan. Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang Baling dan tangkap bola Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi. berpasangan. koordinasi. Lambung dan pukul bola Menyatakan perasaan semasa Melabelkan otot-otot yang terlibat dengan tangan. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kemampuan, tahap dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa koordinasi. melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat koordinasi. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid. 49
 • 62. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan. (i) Cadangan Aktiviti: Berdiri sambil mengangkat Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek lutut dan depa tangan Menyatakan perasaan semasa muka untuk menyatakan perasaan Meniti di atas kayu kecil atau melakukan aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti tali imbangan. Aras 3 (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti otot utama yang Melabelkan otot-otot utama yang Mengenal pasti kemampuan, terlibat semasa melakukan aktiviti terlibat dalam melakukan aktiviti tahap dan kecergasan murid imbangan. imbangan. semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.50
 • 63. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(e) Ketangkasan Murid dapat : Ketangkasan bermaksud Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasan kebolehan seseorang bergerak Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan. dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti Menyebut aspek-aspek ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti Cuit ekor aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Lompat dan tukar arah Lari dan tukar arah Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti Mengenal pasti Menyatakan perasaan semasa ketangkasan. kemampuan, tahap dan melakukan aktiviti ketangkasan. kecergasan murid semasa Melabelkan anggota badan yang melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. Mengenal pasti otot utama yang ketangkasan. Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. ketangkasan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Memahami latihan yang sistematik. Perlakuan murid. 51
 • 64. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pergerakan Asas Murid dapat : (a) Lokomotor Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan ke satu tempat yang lain. lokomotor. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Mengayakan aktiviti pergerakan dalam melakukan aktiviti pergerakan Berjalan lokomotor dengan gaya yang betul lokomotor. Berlari dan selamat. Melompat Menunjuk cara rangkaian Merangkak Aras 2 pergerakan dalam aktiviti Mengguling Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan lokomotor. Ketingting lokomotor dengan menggunakan alatan. Menamakan sepuluh aktiviti yang (ii) Aspek-Aspek berkaitan dengan kemahiran Keselamatan: Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan lokomotor. Mengenal pasti pergerakan dalam pergerakan kemampuan, tahap lokomotor. Melabelkan anggota badan yang dan kecergasan murid terlibat semasa melakukan aktiviti semasa melakukan pergerakan lokomotor. aktiviti. Kemudahan peralatan.52
 • 65. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Persekitaran atau Aras 3 Menggunakan alatan bulat, gelung tempat beraktiviti. Mereka cipta pergerakan lokomotor rotan, bangku dan lain-lain dalam Penyeliaan, arahan bersama rakan dengan pergerakan lokomotor. dan bimbingan. menggunakan alatan. Latihan yang Memberi contoh aktiviti harian yang sistematik. Mengenal pasti anggota badan yang berkaitan dengan pergerakan Per lakuan murid. terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. pergerakan lokomotor. 53
 • 66. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Murid dapat : Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan keupayaan untuk Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan tempat. bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: bukan lokomotor dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Berdiri betul dan selamat. bukan lokomotor. Duduk Membongkok Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Memusing Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Mendekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor. Mengilas menggunakan alatan. Menguak Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran lokomotor. pergerakan bukan lokomotor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Melabelkan anggota badan yang Mengenal pasti Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti kemampuan, tahap lokomotor bersama rakan dengan pergerakan bukan lokomotor. dan kecergasan murid menggunakan alatan. semasa melakukan Menggunakan alatan bulat, gelung aktiviti. rotan, bangku dan lain-lain dalam Kemudahan peralatan pergerakan bukan lokomotor.54
 • 67. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Persekitaran atau Mengenal pasti anggota badan yang Memberi contoh aktiviti harian yang tempat beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan bukan Penyeliaan, arahan pergerakan bukan lokomotor. lokomotor. dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 55
 • 68. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Manipulasi Alatan Murid dapat : Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan mengkoordinasikan Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan. badan bagi menipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan alatan. manipulasi alatan. Menyebut aspek-aspek Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan. Menyambut Membaling Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyentuh Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Menampar manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan. Menggolek Melakukan satu rangkaian aktiviti Memukul pergerakan dalam pergerakan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menendang manipulasi alatan. berkaitan dengan kemahiran Mengelecek pergerakan manipulasi alatan. Menahan Aras 3 Melantun Mereka cipta pergerakan manipulasi Melabelkan anggota badan yang alatan bersama rakan. terlibat semasa melakukan aktiviti Mengenal pasti anggota badan yang pergerakan manipulatif alatan. terlibat semasa melakukan aktiviti manipulasi alatan.56
 • 69. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Menggunakan alatan bulat, gelung Keselamatan: rotan, bangku dan lain-lain dalam Mengenal pasti pergerakan manipulatif alatan. kemampuan, tahap dan kecergasan Memberi contoh aktiviti harian yang murid semasa berkaitan dengan pergerakan melakukan aktiviti. manipulatif alatan. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid. 57
 • 70. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 Melakukan aktiviti gimnastik Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik dalam gimnastik memberi pendidikan. Membincangkan aspek-aspek tumpuan kepada Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik unik dar i segi gaya aliran, kesedaran perkaitan dengan pendidikan. pergerakan, pembelajaran orang lain dan kesedaran ritma. dan perkembangan pelajar. Aras 2 Menunjuk cara rangkaian (i) Tema Gimnastik Melakukan satu rangkaian pergerakan dalam gimnastik Pendidikan: pergerakan gimnastik pendidikan pendidikan. Tema 6 dengan menggunakan tema - Kesedaran aliran kesedaran aliran dan kesedaran Melabel anggota badan yang terlibat Tema 7 ritma. semasa melakukan aktiviti gimnastik - Kesedaran pendidikan. perkaitan dengan Aras 3 orang lain Mereka cipta rangkaian pergerakan Tema 8 menggunakan tema kesedaran aliran, - Kesedaran ritma kesedaran perkaitan dengan orang lain dan kesedaran ritma. Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pendidikan pergerakan.58
 • 71. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 59
 • 72. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif Aras 1 Melakukan kemahiran pergerakan bermaksud interpretasi idea, Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan. deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan simbolik melalui pergerakan. kreatif. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira (i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan Tema 11 kreatif. - Orientasi ruang Aras 2 Tema 12 Melakukan satu rangkaian Menunjuk cara rangkaian - Gabungan pergerakan dalam pergerakan kreatif. pergerakan dalam aktiviti bentuk dan daya pergerakan kreatif. dalam Aras 3 pergerakan Mereka cipta pergerakan dengan Melabelkan anggota badan yang Tema 13 penggunaan orientasi ruang, terlibat semasa melakukan aktiviti - Penaikan dari gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan kreatif. lantai pergerakan, penaikan dari lantai, Tema 14 kesedaran kumpulan, formasi-formasi - Kesedaran dalam kumpulan dan kualiti-kualiti kumpulan ekspresif dalam pergerakan. Tema 15 - For masi-formasi dalam kumpulan60
 • 73. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tema 16 Mengenal pasti anggota badan yang - Kualiti-kualiti terlibat semasa melakukan aktiviti ekspresif pergerakan kreatif. dalam pergerakan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 61
 • 74. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan Rekreasi ber maksud aktiviti Menyatakan aspek-aspek dengan jenis-jenis khemah dan terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira peralatan perkhemahan. lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi. pertandingan. Mengenal pasti jenis-jenis khemah Melukis jenis-jenis khemah. dan peralatan perkhemahan. (i) Cadangan Aktiviti: Menyebut aspek-aspek keselamatan Pengenalan Asas Aras 2 yang perlu diambil kira semasa Per khemahan Menyatakan pengurusan tempat melakukan aktiviti perkhemahan. - Jenis-jenis khemah perkhemahan. - Peralatan Menamakan jenis-jenis khemah. perkhemahan Aras 3 - Pengurusan tempat Menjelaskan cara-cara memasang Menunjuk cara memasang khemah. perkhemahan khemah. Pemilihan tempat (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik seperti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.62
 • 75. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 63
 • 76. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan Murid dapat : Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan masa lapang Menyatakan aspek-aspek dengan aktiviti kesenggangan. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: dalam melakukan aktiviti rekreasi. Menamakan lima jenis aktiviti Bersiar-siar Menyatakan sekurang-kurangnya kesenggangan. Berbasikal empat jenis aktiviti kesenggangan. Menyiram bunga Membincangkan faedah Galah panjang Aras 2 kesenggangan. Rebut tiang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faedah bersenggang. Melakar memek muka untuk (ii) Faedah bersenggang: Menyatakan tempat dan masa menyatakan perasaan apabila Mengisi masa lapang. bersenggang. melakukan aktiviti kesenggangan. Menyihatkan tubuh badan. Aras 3 Membincang aspek-aspek Interaksi. Menyatakan perasaan yang di alami keselamatan yang perlu diambil kira Kepuasan. ketika bersenggang. semasa melakukan aktiviti Keseronokan. kesenggangan. (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang: Gembira Sedih Marah Suka64
 • 77. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(iv) Tempat bersenggang: Taman rekreasi Kaw asan lapang(v) Masa bersenggang: Waktu lapang Cuti sekolah(vi) Aspek-aspek keselamatan 65
 • 78. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Menamakan tempat permainan yang bermaksud suatu keadaan yang Menyatakan maksud keselamatan sesuai untuk beraktiviti. membolehkan kita melibatkan diri Menyatakan tempat per mainan yang dalam sukan dan per mainan tanpa sesuai untuk beraktiviti. Menyebut langkah-langkah menimbulkan implikasi buruk. keselamatan di tempat per mainan. Aras 2 Keselamatan semasa beraktiviti di Menjelaskan langkah-langkah Membincangkan peraturan- tempat per mainan: keselamatan di tempat per mainan. peraturan semasa menggunakan Padang per mainan tempat per mainan. Taman kanak-kanak Aras 3 Mencadangkan peraturan semasa menggunakan tempat per mainan.66
 • 79. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Pengurusan Murid dapat : Pengurusan diri dari segi Aras 1 Membincangkan masa yang Masa Menyatakan masa yang sesuai sesuai untuk beraktiviti. untuk beraktiviti. Menyediakan satu jadual aktiviti harian. Aras 2 Menjelaskan melalui contoh masa yang sesuai untuk beraktiviti. Aras 3 Menyatakan satu jadual aktiviti harian. 67
 • 80. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Murid dapat : Sukan Aras 1 Membincangkan isu-isu pakaian Sosio budaya Menyatakan isu-isu pakaian dalam dalam sukan dan per mainan. Pakaian sukan dan per mainan. Latihan Membincangkan kepentingan Aras 2 latihan dalam sukan dan permainan. Menyatakan isu-isu kelas Pendidikan Jas mani dan Kelas Pendidikan Kesihatan. Aras 3 Menyatakan isu-isu latihan dalam sukan dan per mainan.68
 • 81. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN4. Etika dalam sukan Murid dapat : Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 Menyebut cara-cara menghargai panduan tentang peranan peserta Menyatakan tiga cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan. dalam sukan dan peranan kejayaan rakan dan kumpulan. penonton yang menyaksikan Membincangkan cara-cara sesuatu permainan Aras 2 menghargai kejayaan rakan dan Menjelaskan dengan contoh cara- kumpulan. Semangat Kesukanan cara menghargai kejayaan rakan Hor mat menghor mati dan kumpulan. Membincangkan semangat kesukanan dalam pasukan Aras 3 permainan. Menghuraikan semangat kesukanan dalam pasukan per mainan. 69
 • 82. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat :1. Memahami maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan, dan masa tindak balas.2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh.3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul dan selamat.4. Menyatakan peralatan dan fungsinya dalam kraf perkhemahan.5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.70
 • 83. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 71
 • 84. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan Daya tahan kardiovaskular Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu. bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan Menyebut aspek-aspek dengan baik. kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira Melakukan aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan (i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular. kardiovaskular. Berjalan pantas selama 5 minit Aras 2 Menamakan tiga otot besar yang Senaman ritma selama 5 Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan minit melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melabelkan otot-otot yang terlibat Latihan yang sistematik. Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan Mengenal pasti Menyatakan tiga otot besar yang kardiovaskular. kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa daya tahan kardiovaskular. melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid72
 • 85. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Kelenturan Murid dapat :Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secarameregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kirasepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Meregang otot-otot kaki statik Aras 2 Menamakan dua anggota badan Mengilas badan ke kiri dan Menyatakan perasaan semasa yang terlibat semasa melakukan ke kanan melakukan aktiviti kelenturan. aktiviti kelenturan. Mengenal pasti anggota badan yang(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti Melabelkan otot-otot yang terlibat Mengenal pasti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa Aras 3 melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat kelenturan. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 73
 • 86. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Koordinasi Murid dapat : Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 Melakukan aktiviti koordinasi secara yang melibatkan keselarasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira badan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Golek dan tangkap bola berpasangan Aras 2 Menamakan tiga otot besar yang Baling dan pukul bola Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi. berpasangan koordinasi. Golek dan kaw al gelung Menyatakan perasaan semasa Melabelkan otot-otot yang terlibat rotan melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa koordinasi. melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat koordinasi. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.74
 • 87. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap ataupun semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan. Mengimbang skala ke depan di atas bangku Aras 2 Melakar memek muka untuk gimnastik. Menyatakan perasaan semasa menyatakan perasaan selepas Mengimbang di atas melakukan aktiviti imbangan. melakukan aktiviti imbangan. hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik. Aras 3 Melabelkan otot-otot utama yang Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. Mengenal pasti imbangan. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 75
 • 88. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (e) Ketangkasan Murid dapat : Ketangkasan bermaksud Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasan kebolehan seseorang bergerak Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan. dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira arah atau posisi dalam melakukan aktiviti Menyebut aspek-aspek ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan aktiviti ketangkasan dalam melakukan aktiviti Lari zig-zag mengikut dengan betul dan selamat. ketangkasan. tanda skital. Lari ulang alik 10 meter. Aras 2 Melabelkan otot-otot utama yang Menyatakan perasaan semasa terlibat semasa melakukan aktiviti (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan Aras 3 kecergasan murid semasa Mengenal pasti otot utama yang melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. ketangkasan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Memahami latihan yang sistematik. Per lakuan murid.76
 • 89. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (f) Daya Tahan Otot Murid dapat : Daya tahan otot ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan otot kemampuan otot untuk melakukan Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan. kerja berulang kali dalam tempoh keselamatan yang perlu diambil kira masa yang panjang tanpa merasa dalam melakukan aktiviti daya tahan Membincangkan aspek-aspek letih. otot. keselamatan yang perlu diambil kira Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti daya tahan otot. otot. Ketingting dalam jarak 10 meter. Aras 2 Melabelkan tiga otot utama yang Melompat dua belah kaki Melakukan ketiga-tiga aktiviti daya terlibat dalam aktiviti daya tahan dalam jarak 10 meter. tahan otot. otot. Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 meter Aras 3 Menyatakan tiga otot utama yang(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid. 77
 • 90. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Per ingatan untuk aktiviti daya tahan otot: i. Jumlah ulangan diperbanyakkan mengikut kemampuan. ii. Menamakan tiga otot utama yang terlibat. Nota : Guru boleh menambah aktiviti daya tahan otot yang sesuai dengan kebolehan murid.78
 • 91. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(g) Kekuatan Murid dapat :Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 Melakukan aktiviti kekuatan otototot untuk menghasilkan daya bagi Menyatakan aspek-aspek secara berpasangan.mengatasi sesuatu rintangan. keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. Menamakan tiga otot utama yang(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya dua terlibat dalam aktiviti kekuatan. Tolak patung. aktiviti kekuatan otot. Timbang garam Membincangkan aspek-aspek Dukung belakang Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira Melakukan ketiga-tiga aktiviti dalam melakukan aktiviti kekuatan.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: kekuatan otot. Mengenal pasti Melabelkan otot-otot utama yang kemampuan, tahap, dan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti kecergasan murid semasa Menyatakan tiga otot utama yang kekuatan. melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 79
 • 92. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Per ingatan untuk aktiviti kekuatan otot: i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti sederhana ii. Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan iii. Cara perlakuan perlahan Nota : Guru boleh menambah aktiviti kekuatan otot yang sesuai dengan kebolehan murid.80
 • 93. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (h) Masa Tindak Balas Murid dapat : Masa tindak balas ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti masa tindak balas masa yang diambil oleh seseorang Menyatakan konsep tindak balas. secara berkumpulan. untuk bertindak setelah menerima Melakukan sekurang-kurangnya dua rangsangan untuk berbuat aktiviti masa tindak balas. Membincangkan aspek-aspek demikian. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa (i) Cadangan Aktiviti: dalam melakukan aktiviti masa tindak tindak balas. Pukul berapa datuk balas. harimau Mencatatkan perasaan semasa dan Belalang belatuk Aras 2 selepas melakukan aktiviti masa Nombor sama berlari Menyatakan perasaan semasa tindak balas. melakukan aktiviti masa tindak balas.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melabelkan otot-otot utama yang Mengenal pasti Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti kemampuan, tahap, dan Menyatakan tiga otot utama yang masa tindak balas. kecergasan murid semasa terlibat dalam aktiviti masa tindak melakukan aktiviti. balas. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 81
 • 94. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Perm ainan Murid dapat : (a) Hoki (i) Kemahiran asas hoki: Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam Memukul Menyatakan aspek-aspek permainan hoki secara Menolak dan menahan keselamatan dalam per mainan hoki. berpasukan. Menggelecek Melakukan kemahiran asas Flik / kuis permainan hoki. Menyediakan folio individu Menjaga gol Menyatakan empat kemahiran asas berkaitan dengan kemahiran dalam per mainan hoki. permainan hoki. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 2 Membincangkan aspek-aspek Mengenal pasti Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kemampuan, tahap, dalam situasi per mainan. kira dalam per mainan hoki. dan kecergasan murid semasa melakukan Aras 3 Menjelaskan kesalahan biasa yang aktiviti. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dilakukan semasa latihan dan Kemudahan peralatan kesalahan biasa yang dilakukan oleh permainan. Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan. tempat beraktiviti. Menyatakan otot utama yang Menamakan otot utama yang Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran asas digunakan dalam kemahiran dan bimbingan. hoki. permainan hoki. Latihan yang sistematik. Merancang aktiviti latih tubi Per lakuan murid. kemahiran asas permainan hoki dalam kumpulan.82
 • 95. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Bola Sepak Murid dapat : (i) Kemahiran: Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam Menendang Menyatakan aspek-aspek permainan bola sepak secara Menyerkap keselamatan dalam per mainan bola berpasukan. Mengelecek sepak. Menanduk Melakukan kemahiran asas dalam Menyediakan folio individu Menjaga gol permainan bola sepak. berkaitan dengan kemahiran Melontar ke dalam Menyatakan sekurang-kurangnya permainan bola sepak. empat kemahiran asas dalam setiap (ii) Aspek-Aspek permainan bola sepak. Membincangkan aspek-aspek Keselamatan: keselamatan yang perlu diambil Mengenal pasti Aras 2 kira dalam melakukan per mainan kemampuan, tahap, Mengenal pasti tindakan berbahaya bola sepak. dan kecergasan murid dalam situasi per mainan. semasa melakukan Menjelaskan kesalahan biasa yang aktiviti. Aras 3 dilakukan semasa latihan dan Kemudahan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan. peralatan. kesalahan biasa yang dilakukan oleh Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan. Menamakan otot utama yang tempat beraktiviti. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola sepak. dan bimbingan. Latihan yang Merancang aktiviti latih tubi sistematik. kemahiran asas permainan bola Per lakuan murid. sepak dalam kumpulan. 83
 • 96. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (j) Bola Jaring Murid dapat : (i) Kemahiran: Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam Menghantar dan Menyatakan aspek-aspek permainan bola jar ing secara menerima keselamatan dalam per mainan bola berpasukan. Menjaring jaring. Gerak kaki Melakukan kemahiran asas dalam Menyediakan folio individu Mengelak dan permainan bola jar ing. berkaitan dengan kemahiran mengacah Menyatakan sekurang-kurangnya permainan bola jar ing. Mengaw al empat kemahiran asas dalam permainan bola jar ing. Membincangkan aspek-aspek (ii) Aspek-Aspek keselamatan yang perlu diambil Keselamatan: Aras 2 kira dalam melakukan per mainan Mengenal pasti Mengenal pasti tindakan berbahaya bola jar ing. kemampuan, tahap, dalam situasi per mainan. dan kecergasan murid Menjelaskan kesalahan biasa yang semasa melakukan Aras 3 dilakukan semasa latihan dan aktiviti. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan. Kemudahan peralatan kesalahan biasa yang dilakukan oleh Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan. Menamakan otot utama yang tempat beraktiviti. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola jar ing. dan bimbingan. Latihan yang Merancang aktiviti latih tubi sistematik. kemahiran asas permainan bola Per lakuan murid. jaring dalam kumpulan.84
 • 97. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (j) Bola Baling Murid dapat : (i) Kemahiran: Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam Menghantar. Menyatakan aspek-aspek permainan bola baling secara Menerima bola dari keselamatan dalam per mainan bola berpasukan. depan. baling. Mengelecek. Melakukan kemahiran asas dalam Menyediakan folio individu Menjaring. permainan bola baling. berkaitan dengan kemahiran bola Menyatakan sekurang-kurangnya tiga baling. (ii) Aspek-Aspek kemahiran asas dalam per mainan Keselamatan: bola baling. Membincangkan aspek-aspek Mengenal pasti keselamatan yang perlu diambil kemampuan, tahap, Aras 2 kira dalam melakukan per mainan dan kecergasan murid Mengenal pasti tindakan berbahaya bola baling. semasa melakukan dalam situasi per mainan. aktiviti. Menjelaskan kesalahan biasa yang Kemudahan peralatan Aras 3 dilakukan semasa latihan dan Persekitaran atau Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan. tempat beraktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh Penyeliaan, arahan rakan semasa latihan dan per mainan. Menamakan otot utama yang dan bimbingan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran Latihan yang digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola baling. sistematik. Per lakuan murid. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan bola baling dalam kumpulan. 85
 • 98. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Olahraga Murid dapat : (a) Balapan Aras 1 Melakukan teknik asas larian Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara (i) Kemahiran asas larian: keselamatan semasa melakukan individu. Teknik asas berlari: acara larian. - Lari atas hujung Melakukan teknik asas larian dengan Menyenaraikan peraturan asas kaki betul dan selamat. dalam teknik asas larian. - Angkat lutut tinggi Menyatakan peraturan asas dalam - Badan condong ke teknik asas berlar.i Membincangkan aspek-aspek hadapan hayunan keselamatan yang perlu diambil tangan Aras 2 kira dalam acara larian. Teknik asas Menyatakan teknik asas permulaan permulaan: larian dan teknik asas menamatkan Menyediakan folio individu - Gaya berdiri larian. berkaitan dengan acara larian. - Gaya dekam Melakukan kemahiran lari berganti- Teknik asas ganti dengan betul dan selamat. Melukis dan melabelkan otot-otot menamatkan larian: utama yang terlibat dalam acara - Mendada / torso Aras 3 larian. - Lonjakan Menjelaskan undang-undang dan Lari berganti-ganti: peraturan acara larian. - Membaw a baton Menyatakan sekurang-kurangnya tiga - Hantaran baton kesalahan biasa yang dilakukan oleh - Menerima baton rakan semasa latihan. Undang-undang dan Mengenal pasti otot utama yang peraturan digunakan dalam acara larian.86
 • 99. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Memahami latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 87
 • 100. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Padang Murid dapat : (i) Lompat Jauh: Aras 1 Melakukan teknik lompat jauh Fasa-fasa lompat Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara jauh: keselamatan semasa melakukan individu - Lari landas acara lompat jauh - Lonjakan Melakukan teknik lompat jauh dengan Menyenaraikan undang-undang - Penerbangan betul dan selamat dan peraturan asas dalam acara - Mendarat Menyatakan undang-undang dan lompat jauh - Undang-undang peraturan asas dalam teknik lompat dan peraturan jauh Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil (ii) Aspek-Aspek Aras 2 kira dalam acara lompat jauh Keselamatan: Menyatakan fasa-fasa acara lompat Mengenal pasti jauh Menyediakan folio individu kemampuan, tahap, berkaitan dengan acara lompat dan kecergasan Aras 3 jauh murid semasa Menyatakan sekurang-kurangnya tiga melakukan aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh Menjelaskan kesalahan-kesalahan Kemudahan rakan semasa latihan biasa dilakukan oleh rakan semasa peralatan Mengenal pasti otot utama yang latihan Persekitaran atau digunakan dalam acara lompat jauh tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.88
 • 101. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Iram a Aras 1 Melakukan kemahiran gimnastik Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik segerak dengan ritma untuk irama. Membincangkan aspek-aspek menghasilkan pergerakan Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul kira dalam pergerakan gimnastik berkoordinasi serta estetik. dan selamat. irama. (i) Tema Pergerakan: Aras 2 Menjelaskan tiga kesalahan biasa Pergerakan 1 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga yang dilakukan oleh rakan semasa - Imbangan kesalahan yang biasa dilakukan latihan. Pergerakan 2 semasa latihan. - Melentik Menamakan tiga otot utama yang Pergerakan 3 Aras 3 digunakan dalam acara gimnastik - Meringkuk dan Mereka cipta rangkaian pergerakan irama. melunjur menggunakan tema imbangan, melentik dan meringkuk dan Menunjuk cara rangkaian (ii) Aspek-Aspek meluncur. pergerakan dalam gimnastik irama Keselamatan Menyatakan otot utama yang dengan menggunakan muzik, digunakan dalam acara gimnastik alatan atau tanpa alatan. Latihan yang irama. sistematik Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid 89
 • 102. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid.90
 • 103. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Gim nastik Artistik Murid dapat : Gimnastik artistik Aras 1 Melakukan kemahiran gimnastik menekankan tiga aktiviti Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik Strategi pengajaran dan artistik. Membincangkan aspek-aspek pembelajaran adalah secara Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil formal dan terancang. Teknik artistik mengikut pola pergerakan kira dalam pergerakan gimnastik dan gaya pelaksanaan dengan betul dan selamat. artistik. sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyatakan sekurang-kurangnya tiga pergerakan yang menggabungkan (i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan aktiviti yang berlainan dalam pola Pola pergerakan 1 semasa latihan. yang sama atau berlainan. - Pendaratan Pola pergerakan 2 Aras 3 Menjelaskan tiga kesalahan biasa - Statik Mereka cipta rangkaian pergerakan yang dilakukan oleh rakan semasa menggunakan pola pergerakan latihan. (ii) Aspek-Aspek pendaratan dan statik. Keselamatan: Menyatakan otot utama yang Menamakan tiga otot utama yang Latihan yang digunakan dalam acara gimnastik digunakan dalam acara gimnastik sistematik. irama. artistik. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan 91
 • 104. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid. Perhatian : Pola pergerakan di atas perlu diajar dengan menggunakan alatan khusus atau alatan ganti.92
 • 105. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Menyediakan folio individu Rekreasi ber maksud aktiviti Menyatakan aspek-aspek berkaitan dengan cara mendir i dan terancang untuk memenuhi masa keselamatan yang perlu diambil kira mengemaskan khemah. lapang untuk tujuan bukan dalam melakukan aktiviti rekreasi. pertandingan tetapi untuk Menyatakan cara mendir i dan Menyebut aspek-aspek merehatkan fikiran dan badan. mengemaskan khemah. keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti (i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 perkhemahan. Cara mendiri dan Menyatakan susun atur kraf mengemaskan khemah. perkhemahan. Melukis plan lokasi susun atur atau Susun atur kraf kraf perkhemahan. perkhemahan. Aras 3 Keselamatan di kaw asan Menunjuk cara memasang khemah. Menunjuk cara memasang perkhemahan. khemah. 93
 • 106. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Menamakan sekurang-kurangnya bermaksud suatu keadaan yang Menyatakan alatan sukan dan empat jenis alatan di padang, membolehkan kita melibatkan diri permainan yang selamat digunakan gelanggang dan dew an yang boleh dalam sukan dan per mainan tanpa di padang, gelanggang dan dew an. membahayakan. menimbulkan implikasi buruk . Menyatakan peraturan-peraturan yang betul dan selamat semasa Menyebut langkah-langkah (a) Keselamatan semasa menggunakan alatan padang, keselamatan semasa menggunakan beraktiviti: gelanggang dan dew an. alatan per mainan dan sukan. Alatan - Padang Aras 2 Membincangkan peraturan- - Gelanggang Mengenal pasti alatan dan tempat peraturan semasa menggunakan - Dew an yang selamat digunakan semasa alatan sukan dan per mainan. sukan dan per mainan. Contoh: Menjelaskan langkah-langkah Menyenaraikan peraturan-peraturan - Tiang gol keselamatan semasa menggunakan untuk meningkatkan disiplin dalam - Tiang sepak takraw alatan per mainan dan sukan. latihan sukan dan permainan. - Tiang bola tampar - Tiang badminton Aras 3 - Per mukaan gelanggang Mencadangkan peraturan semasa - Papan anjal menggunakan alatan sukan dan - Peti lombol permainan. - Tilam94
 • 107. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Pengurusan Murid dapat : (a) Pengurusan dir i dari segi: Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis makanan Amalan pemakanan Menyatakan jenis-jenis makanan pemberi tenaga. untuk tenaga pemberi tenaga. Pengambilan air Menyatakan cara penjagaan alatan Membincangkan cara penjagaan semasa latihan dan sukan dan per mainan. alatan sukan dan per mainan. bersukan Aras 2 Menyediakan folio individu berkaitan (b) Pengurusan alatan sukan dan Menjelaskan kepentingan amalan dengan amalan pemakanan permainan: pemakanan yang memberi tenaga pemberi tenaga. Penjagaan alatan dalam sukan dan per mainan. sukan dan per mainan Menjelaskan kepentingan penjagaan alatan sukan dan per mainan. Aras 3 Merancang kepentingan penjagaan alatan sukan dan per mainan. Membincangkan perkaitan antara pemakanan yang sihat dan prestasi dalam sukan. 95
 • 108. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat : 3. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Aras 1 Membincangkan kesan Menyatakan kesan pengambilan ubat pengambilan ubat berlebihan dalam Kesan pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan sukan dan per mainan. berlebihan dalam sukan dan permainan. permainan. Membincangkan isu-isu Aras 2 pengambilan ubat yang berlebihan Membincang isu-isu pengambilan dalam sukan dan per mainan. ubat yang berlebihan dalam sukan dan permainan. Melayari lama w eb berkaitan dengan isu pengambilan ubat yang Aras 3 berlebihan dalam sukan dan Membuat penilaian tentang isu-isu permainan. pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan per mainan.96
 • 109. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN4. Etika dalam sukan Murid dapat : Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 Membincangkan faktor-faktor panduan tentang peranan peserta Menyatakan sekurang-kurangnya tiga disiplin diri yang perlu ada pada dalam sukan dan peranan kebaikan semangat kesungguhan setiap ahli sukan. penonton yang menyaksikan yang perlu ditanamkan dalam diri sesuatu permainan. setiap ahli sukan. Membincangkan langkah-langkah Menyatakan sekurang-kurangnya tiga untuk menanamkan semangat (a) Semangat Kesukanan: faktor disiplin diri yang perlu ada pada kesungguhan dalam diri setiap ahli Kesungguhan dalam setiap ahli sukan. sukan. sukan dan per mainan. Aras 2 Membincangkan langkah-langkah (b) Disiplin dalam sukan dan Menjelaskan dengan contoh tiga untuk meningkatkan disiplin diri permainan: langkah-langkah untuk menanamkan dalam latihan sukan. Disiplin diri dalam sukan semangat kesungguhan dalam diri dan permainan. setiap ahli sukan. Aras 3 Membincangkan langkah untuk meningkatkan disiplin diri dalam latihan sukan. 97
 • 110. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5, murid dapat :1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan, masa tindak balas, kelajuan, dan kuasa;2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh;3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul dan selamat;4. Memahami dan mengamalkan sikap positif dalam bidang sukan yang diceburi;5. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan;6. Mengetahui dan memahami keburukan dadah dalam sukan; dan7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan..98
 • 111. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 99
 • 112. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi (a) Daya Tahan Kardiovaskular mencapai hasil pembelajaran. Guru juga Aras 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran Daya tahan kardiovaskular Menyatakan aspek-aspek lain mengikut kebolehan murid. bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan Melakukan aktiviti daya tahan dengan baik. kardiovaskular. kardiovaskular secara individu. Melakukan aktiviti daya tahan (i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek Berlari dan ber jalan 1000 keselamatan yang perlu diambil kira meter Aras 2 dalam melakukan aktiviti daya tahan Senamrobik selama 5 minit Menyatakan perasaan semasa kardiovaskular. melakukan aktiviti daya tahan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: kardiovaskular. Menamakan tiga otot utama yang Latihan yang sistematik. terlibat dengan aktiviti daya tahan Mengenal pasti Aras 3 kardiovaskular. kemampuan, tahap, dan Menyatakan tiga otot utama yang kecergasan murid semasa terlibat semasa melakukan aktiviti Melabelkan otot-otot yang terlibat melakukan aktiviti. daya tahan kardiovaskular. dalam melakukan aktiviti daya tahan Kemudahan peralatan. kardiovaskular. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid.100
 • 113. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan ber maksud keupayaan meregang otot beserta kebebasan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secara sendi bergerak dengan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. sepenuhnya. keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira Mengecilkan badan betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Lentik kucing Melunjur ke hadapan Aras 2 Menamakan sekurang-kurangnya Menyatakan perasaan semasa dua anggota badan yang terlibat(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti kelenturan. semasa melakukan aktiviti Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kelenturan. kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa kelenturan. Melabelkan otot-otot yang terlibat melakukan aktiviti. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Kemudahan peralatan. Aras 3 Persekitaran atau tempat Mengenal pasti tiga otot utama yang beraktiviti. terlibat dalam melakukan aktiviti Penyeliaan, arahan dan kelenturan. bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 101
 • 114. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara badannya ketika dia berada dalam Menyatakan aspek-aspek individu dan kumpulan. keadaan tetap ataupun semasa keselamatan yang perlu diambil kira melakukan sesuatu aktiviti. dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek keselamatan Melakukan aktiviti imbangan dengan yang perlu diambil kira dalam (i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. melakukan aktiviti imbangan. Imbangan skala sisi Imbangan skala ‘Y’ Aras 2 Melabelkan otot-otot utama yang Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti imbangan. imbangan. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan Aras 3 kecergasan murid semasa Mengenal pasti otot utama yang melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. imbangan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.102
 • 115. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(d) Ketangkasan Murid dapat :Ketangkasan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasankebolehan seseorang bergerak Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kiraarah atau posisi. dalam melakukan aktiviti Menyebut aspek-aspek keselamatan ketangkasan. yang perlu diambil kira dalam(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan aktiviti ketangkasan melakukan aktiviti ketangkasan. Lompat kuadran 10 saat dengan betul dan selamat. Skip dan tukar arah Melabelkan otot-otot utama yang Aras 2 terlibat semasa melakukan aktiviti(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaan semasa ketangkasan. Mengenal pasti melakukan aktiviti ketangkasan. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa Aras 3 melakukan aktiviti. Mengenal pasti otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat ketangkasan. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 103
 • 116. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (e) Daya Tahan Otot Murid dapat : Daya tahan otot ber maksud kemampuan otot untuk melakukan Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan otot kerja berulang kali dalam tempoh Menyatakan aspek-aspek secara individu. masa yang panjang tanpa merasa keselamatan yang perlu diambil kira letih. dalam melakukan aktiviti daya tahan Menyebut aspek-aspek keselamatan otot. yang perlu diambil kira dalam (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan aktiviti daya tahan otot melakukan aktiviti daya tahan otot. Bangkit tubi lutut bengkok dengan betul dan selamat. Tekan tubi Melabelkan otot-otot utama yang Aras 2 terlibat dalam melakukan aktiviti daya (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaaan semasa tahan otot. Mengenal pasti melakukan aktiviti daya tahan otot. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa Aras 3 melakukan aktiviti. Mengenal pasti otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat daya tahan otot. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. Per ingatan: Jumlah ulangan diperbanyakkan mengikut kemampuan.104
 • 117. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(f) Kekuatan Murid dapat :Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 Melakukan aktiviti kekuatan ototmaksimum seseorang itu untuk Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.mengatasi sebarang rintangan keselamatan yang perlu diambil kirafizikal. dalam melakukan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti kekuatan dengan keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kekuatan Tolak bahu berpasangan. otot. Lambung dan sambut bola Aras 2 segar pelbagai arah. Menyatakan perasaan semasa Menamakan tiga otot utama yang Bergayut pada palang. melakukan aktviti kekuatan. terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Menyatakan tiga otot utama yang kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa kekuatan. melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 105
 • 118. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iii) Peringatan untuk aktiviti kekuatan: Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti sederhana. Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan. Cara perlakuan perlahan.106
 • 119. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (g) Masa Tindak Balas Murid dapat : Masa tindak balas ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti masa tindak balas masa yang diambil oleh seseorang Menyatakan aspek-aspek secara berpasangan. untuk bertindak setelah menerima kesalamatan yang perlu diambil kira rangsangan untuk berbuat dalam melakukan aktiviti masa tindak Membincangkan aspek-aspek demikian. balas. keselamatan yang perlu diambil kira Melakukan akitiviti masa tindak balas dalam melakukan aktiviti masa tindak(i) Cadangan Aktiviti: dengan betul dan selamat. balas. Tampar lutut berpasangan Pijak kasut Aras 2 Melabelkan otot-otot utama yang Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti masa tindak balas. masa tindak balas. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan Aras 3 kecergasan murid semasa Menyatakan tiga otot utama yang melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti masa tindak Kemudahan peralatan. balas. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 107
 • 120. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (h) Kelajuan Murid dapat : Kelajuan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti kelajuan secara seseorang melakukan pergerakan Menyatakan aspek-aspek individu. pantas dalam masa yang singkat. kesalamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan aspek-aspek (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan akitiviti kelajuan dengan keselamatan yang perlu diambil kira Lari pecut 30 meter betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelajuan. Lari berganti-ganti 50 meter Aras 2 Mencatatkan perasaan semasa dan Menyatakan perasaan semasa selepas melakukan aktiviti kelajuan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti kelajuan. Mengenal pasti Melabelkan otot-otot utama yang kemampuan, tahap, dan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti kecergasan murid semasa Menyatakan tiga otot utama yang kelajuan. melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti kelajuan. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.108
 • 121. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(i) Kuasa Murid dapat :Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti kuasa secaramelakukan suatu pergerakan yang Menyatakan aspek-aspek individu.pantas dengan daya maksimum kesalamatan yang perlu diambil kiradalam masa yang singkat. dalam melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspek Melakukan akitiviti kuasa dengan keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kuasa. Lonjak dan merejam bola. Lonjak dan baling bola Aras 2 Melabelkan otot-otot utama yang menuju sasaran. Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti melakukan aktiviti kuasa. kuasa.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti Aras 3 kemampuan, tahap, dan Menyatakan tiga otot utama yang kecergasan murid semasa terlibat dalam aktiviti kuasa. melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 109
 • 122. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (j) Konsep Kecergasan Fizikal Murid dapat : dan Kesihatan Menyeluruh Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan Konsep kecergasan fizikal dan Menyatakan konsep kecergasan dengan konsep kecergasan kesihatan menyeluruh ber maksud berasaskan kesihatan. berasaskan kesihatan dan konsep keupayaan melaksanakan tugas Menyatakan konsep kecergasan kecergasan berasaskan kemahiran. harian dengan cekap dan cergas berasaskan kemahiran. tanpa rasa kepenatan yang Membincangkan konsep kecergasan berlebihan serta mempunyai Aras 2 berasaskan kesihatan dan konsep tenaga yang mencukupi untuk Menjelaskan dengan contoh konsep kecergasan dan konsep kecergasan aktiviti riadah. kecergasan berasaskan kesihatan. berasaskan kemahiran. Menjelaskan dengan contoh konsep (i) Konsep kecergasan fizikal dan kecergasan berasaskan kemahiran. Menyediakan laporan ringkas kesihatan menyeluruh berkaitan dengan aktiviti konsep berasaskan: Aras 3 kecergasan berasaskan kesihatan Membanding dan membezakan dan konsep kecergasan berasaskan. Kecergasan berasaskan antara konsep kecergasan kesihatan. berasaskan kesihatan dan konsep Kecergasan berasaskan kecergasan berasaskan kemahiran. kemahiran.110
 • 123. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Perm ainan (a) Sofbol Murid dapat : (i) Kemahiran asas sofbol: Menangkap Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam Membaling Menyatakan aspek-aspek permainan sofbol secara Memadang keselamatan dalam per mainan berpasukan. Memukul sofbol. Menampan Melakukan kemahiran asas Menyediakan folio individu berkaitan Pitching permainan sofbol dengan betul dan dengan kemahiran per mainan Larian antara tapak selamat. sofbol. (ii) Aspek-Aspek Aras 2 Membincangkan aspek-aspek Keselamatan: Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam per mainan sofbol. kemampuan, tahap, dan kecergasan Aras 3 Menjelaskan kesalahan biasa yang murid semasa Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dilakukan semasa latihan dan melakukan aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan permainan. Kemudahan semasa latihan dan per mainan. peralatan. Menyatakan otot utama yang Menamakan otot utama yang Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran tersebut. digunakan dalam kemahiran tempat beraktiviti. permainan sofbol. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Merancang aktiviti latih tubi Latihan yang kemahiran asas permainan sofbol sistematik. dalam kumpulan. Per lakuan murid. 111
 • 124. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Badminton Murid dapat : (i) Kemahiran asas Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam badminton: Menyatakan aspek-aspek permainan badminton secara Memegang raket keselamatan dalam per mainan berpasukan. Servis badminton. Pukulan hadapan Melakukan kemahiran asas dalam Menyediakan folio individu berkaitan Pukulan kilas permainan badminton. dengan kemahiran per mainan Pukulan lob badminton. Smesy Aras 2 Mengenal pasti tindakan berbahaya Membincangkan aspek-aspek (ii) Aspek-Aspek dalam situasi per mainan. keselamatan yang perlu diambil kira Keselamatan: dalam melakukan permainan Mengenal pasti Aras 3 badminton. kemampuan, tahap, Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dan kecergasan murid kesalahan biasa yang dilakukan Menjelaskan kesalahan biasa yang semasa melakukan semasa latihan dan per mainan. dilakukan semasa latihan dan aktiviti. Menyatakan otot-otot utama yang permainan. Kemudahan digunakan dalam kemahiran tersebut. peralatan. Menamakan otot utama yang Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran tempat beraktiviti. permainan badminton. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Merancang aktiviti latih tubi Latihan yang kemahiran asas permainan sistematik. badminton dalam kumpulan. Per lakuan murid.112
 • 125. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(c) Ragbi Sentuh Murid dapat : (i) Kemahiran ragbi sentuh: Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam Menghantar Menyatakan aspek-aspek permainan ragbi sentuh secara Menangkap keselamatan dalam per mainan ragbi berpasukan. Menggelecek sentuh. Mengelak Melakukan kemahiran asas dalam Menyediakan folio individu berkaitan Menghadang permainan ragbi sentuh. dengan kemahiran per mainan ragbi Menyentuh sentuh. Aras 2 (ii) Aspek-Aspek Mengenal pasti tindakan berbahaya Membincangkan aspek-aspek Keselamatan: dalam situasi per mainan. keselamatan yang perlu diambil kira Mengenal pasti dalam melakukan permainan ragbi kemampuan, tahap, Aras 3 sentuh. dan kecergasan murid Menyatakan sekurang-kurangnya tiga semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan Menjelaskan kesalahan biasa yang aktiviti. semasa latihan dan per mainan. dilakukan semasa latihan dan Kemudahan Menyatakan otot utama yang permainan. peralatan. digunakan dalam kemahiran tersebut. Persekitaran atau Menamakan otot utama yang tempat beraktiviti. digunakan dalam kemahiran Penyeliaan, arahan permainan ragbi sentuh. dan bimbingan. Latihan yang Merancang aktiviti latih tubi sistematik. kemahiran asas permainan ragbi Per lakuan murid. sentuh. 113
 • 126. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Olahraga Murid dapat : (a) Padang (i) Lompat tinggi: Aras 1 Melakukan kemahiran lompat tinggi Gaya pelana Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara Gaya fosbury keselamatan semasa melakukan individu. acara lompat tinggi. (ii) Fasa-fasa lompat tinggi: Melakukan kemahiran lompat tinggi Menyenaraikan undang-undang dan Lari landas dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lompat Lonjakan Menyatakan undang-undang dan tinggi. Layangan peraturan asas dalam acara lompat Mendarat tinggi. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira (iii) Undang-undang dan Aras 2 dalam acara lompat tinggi. peraturan acara lompat Menyatakan fasa-fasa acara lompat tinggi tinggi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lompat tinggi. (iv)Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Menjelaskan kesalahan-kesalahan kemampuan, tahap, dan kesalahan biasa yang dilakukan biasa dilakukan oleh rakan semasa kecergasan murid semasa latihan. latihan. semasa melakukan Mengenal pasti otot utama yang aktiviti. digunakan dalam acara lompat tinggi. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik.114
 • 127. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Iram a Aras 1 Melakukan kemahiran gimnastik Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik segerak dengan ritma untuk irama. Membincangkan aspek-aspek menghasilkan pergerakan Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul dalam pergerakan gimnastik irama. berkoordinasi serta estetik. dan selamat. Menjelaskan tiga kesalahan biasa (i) Tema Pergerakan: Aras 2 yang dilakukan oleh rakan semasa Pergerakan 4 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga latihan. - Gerak edar dan kesalahan yang biasa dilakukan pusing badan semasa latihan. Menamakan tiga otot utama yang Pergerakan 5 digunakan dalam acara gimnastik - Pusingan badan Aras 3 irama. Mereka cipta rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek menggunakan tema gerak edar, dan Menunjuk cara rangkaian Keselamatan: pusing badan. pergerakan dalam gimnastik irama Latihan yang Menyatakan otot utama yang dengan menggunakan muzik, alatan sistematik. digunakan dalam acara gimnastik atau tanpa alatan. Mengenal pasti irama. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 115
 • 128. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. Nota : Pergerakan di atas boleh dikaitkan dengan teknik alatan dan dirangkaikan.116
 • 129. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Gim nastik Artistik Murid dapat : Gimnastik artistik Aras 1 Melakukan kemahiran gimnastik menekankan tiga aktiviti Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik Strategi pengajaran dan artistik. Membincangkan aspek-aspek pembelajaran adalah secara Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira formal dan terancang. Teknik artistik mengikut pola pergerakan dalam pergerakan gimnastik artistik. dan gaya pelaksanaan dengan betul dan selamat. sesuatu kemahiran Menunjuk cara rangkaian pergerakan adalah khusus. Aras 2 pergerakan yang menggabungkan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berlainan dalam pola (i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan yang sama atau berlainan. Pola pergerakan 3 semasa latihan. - Gerak edar Menjelaskan tiga kesalahan biasa Pola pergerakan 4 Aras 3 yang dilakukan oleh rakan semasa - Putaran Mereka cipta rangkaian pergerakan latihan. menggunakan pola pergerakan gerak (ii) Aspek-Aspek edar dan putaran. Menamakan tiga otot utama yang Keselamatan: Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik Latihan yang digunakan dalam acara gimnastik artistik. sistematik. irama. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 117
 • 130. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid. Perhatian : Pola pergerakan di atas perlu diajar dengan menggunakan alatan khusus atau alatan ganti.118
 • 131. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN4. Rekreasi (a) Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : Rekreasi ber maksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan lapang untuk tujuan bukan Menyatakan aspek-aspek dengan cara menggunakan kompas pertandingan tetapi untuk keselamatan yang perlu diambil kira untuk mencari bear ing dan titik merehatkan fikiran dan badan. dalam melakukan aktiviti rekreasi. kaw alan. Menyatakan maksud orienteering. (i) Cadangan Aktiviti: Menjelaskan cara menggunakan Membincangkan aspek-aspek ‘Orienteering’ kompas dengan betul. keselamatan yang perlu diambil kira - maksud ‘orienteering’ semasa melakukan aktiviti - mengenal kompas Aras 2 orienteering. - membaca bearing Menjelaskan cara menggunakan - mencari titik kaw alan kompas untuk mencari bearing dan Melakukan aktiviti orienteering titik kaw alan. bersama guru. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang Aras 3 sistematik. Mengaplikasikan kemahiran Mengenal pasti penggunaan kompas dalam aktiviti kemampuan, tahap, orienteering. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 119
 • 132. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : (a) Keselamatan semasa Aras 1 Menamakan sekurang-kurangnya beraktiviti: Menyatakan alatan sukan dan empat jenis alatan di padang dan Keselamatan dalam sukan permainan yang selamat digunakan balapan yang boleh bermaksud suatu keadaan di padang, gelanggang dan dew an. membahayakan. yang membolehkan kita Menyatakan peraturan-peraturan melibatkan diri dalam sukan yang betul dan selamat semasa Membincangkan langkah-langkah dan permainan tanpa menggunakan alatan padang dan keselamatan dan peraturan yang menimbulkan implikasi buruk . balapan. betul semasa menggunakan alatan padang dan balapan. (i) Alatan Aras 2 Padang Mengenal pasti alatan padang dan Membincangkan langkah-langkah Balapan balapan yang selamat digunakan meningkatkan disiplin dalam latihan semasa sukan dan permainan. sukan dan per mainan. (ii) Peraturan dan keselamatan Menjelaskan langkah-langkah alatan. keselamatan semasa menggunakan Contoh: alatan padang dan balapan. Peluru Palang dan tiang lompat Aras 3 tinggi Mencadangkan peraturan semasa Pagar menggunakan alatan sukan dan Per mukaan balapan permainan. Baton Spike120
 • 133. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Papan penahan Kaw asan mendarat lompat jauh Papan lonjak 121
 • 134. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Murid dapat : (a) Pengurusan diri dar i segi: Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis makanan Makanan bervitamin Menyatakan jenis-jenis vitamin yang bervitamin. semasa latihan dan diperlukan semasa latihan dan bersukan. bersukan. Menyusun dan mengelaskan alatan Menyatakan cara susunan dan sukan dan per mainan. (b) Pengurusan alatan sukan dan pengelasan alatan sukan dan permainan: permainan. Menyediakan folio individu berkaitan Susunan dan pengelasan. dengan makanan bervitamin Aras 2 semasa latihan dan bersukan. Menjelaskan kepentingan makanan bervitamin dalam sukan dan Membincangkan kepentingan permainan. menyusun dan mengelaskan alatan Menjelaskan kepentingan menyususn sukan dan per mainan. dan mengelaskan alatan sukan dan permainan. Aras 3 Membincang tentang kepentingan vitamin bagi aktiviti sukan.122
 • 135. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Isu-isu dalam Pendidikan Murid dapat : Jasm ani dan Sukan Aras 1 Membincangkan kesan (a) Kesan pengambilan dadah Menyatakan kesan pengambilan pengambilan dadah dalam sukan dalam sukan dan per mainan. dadah dalam sukan dan per mainan. dan permainan. (b) Penyalahgunaan dadah dalam Aras 2 Membincangkan isu-isu pesalah sukan dan per mainan. Membincang isu salah guna dadah guna dadah dalam sukan dan dalam sukan dan per mainan. permainan. Aras 3 Menyediakan folio individu berkaitan Membuat penilaian tentang isu salah dengan penyalahgunaan dadah guna dadah dalam sukan dan dalam sukan dan per mainan. permainan. Melayari lama w eb berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah dalam sukan dan per mainan. 123
 • 136. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4. Etika dalam sukan Murid dapat : Etika dalam sukan ber maksud panduan tentang peranan peserta Aras 1 Bercerita tentang perasaan setelah dalam sukan dan peranan Menyatakan perasaan semasa menerima keputusan sesuatu penonton yang menyaksikan menerima keputusan sesuatu permainan. sesuatu permainan. permainan. Membincangkan cara-cara (a) Semangat Kesukanan Aras 2 mengaw al perasaan setelah Menerima keputusan Menjelaskan dengan contoh faktor- menerima kekalahan dalam permainan. faktor yang mempengaruhi prestasi. permainan. (b) Contoh faktor-faktor yang Aras 3 mempengaruhi prestasi: Mencadangkan cara-cara mengaw al Menyediakan folio individu berkaitan Kurang kerjasama perasaan setelah menerima sesuatu dengan insiden-insiden pengaduhan sepasukan. keputusan per mainan. selepas permainan ( dengan tujuan Kelemahan strategi mengambil iktibar ) permainan. Kurang kemahiran. Membincang pro dan kontra semangat kesukanan yang ekstrim. (c) Cara mengaw al perasaan setelah dew asa: Mengikut arahan atau nasihat jurulatih. Menenangkan fikiran melalui aktiviti menyejukkan badan. Relaksasi mental.124
 • 137. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6, murid dapat :1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan otot, masa tindak balas, kelajuan, kuasa, dan komposisi badan;2. Memahami maksud kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh;3. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan;4. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul dan selamat;5. Memahami dan mematuhi peraturan keselamatan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan;6. Mengetahui kemudahan tempat yang sesuai untuk beraktiviti;7. Mengenali bentuk-bentuk rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan;8. Mengetahui dan mengamalkan undang-undang dan peraturan dalam sukan dan permainan; dan9. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 125
 • 138. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6126
 • 139. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan Daya tahan kardiovaskular Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu. bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan Menyebut aspek-aspek dengan baik. kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira Melakukan aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan (i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular dengan betul. kardiovaskular. Fartlek (pelbagai kelajuan) Berlari 1200 meter Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti kardiovaskular. kemampuan, tahap dan Menyatakan faedah memanas dan Melabelkan otot-otot yang terlibat kecergasan murid semasa menyejukkan badan dalam kegiatan dalam melakukan aktiviti daya tahan melakukan aktiviti. harian. kardiovaskular. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat Aras 3 Membincangkan faedah beraktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang memanaskan dan menyejukkan Penyeliaan, arahan dan terlibat semasa melakukan aktiviti badan dalam kegiatan harian. bimbingan. daya tahan kardiovaskular. Per lakuan murid. Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. 127
 • 140. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secara pergerakan meregang otot beserta Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. kebebasan sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Baring angkat dan silang kaki ke sisi Aras 2 Menamakan sekurang-kurangnya Berdiri membongkok dan Menyatakan faedah memanas dan tiga otot utama yang terlibat semasa sentuh hujung kaki menyejukkan badan dalam kegiatan melakukan aktiviti kelenturan. harian. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melabelkan otot-otot yang terlibat Mengenal pasti Aras 3 dalam melakukan aktiviti kelenturan. kemampuan, tahap dan Menyatakan perasaan semasa kecergasan murid semasa melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan faedah memanas melakukan aktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian. Persekitaran atau tempat kelenturan. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian.128
 • 141. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. badanya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap ataupun semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Membincangkan aspek-aspek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan.(i) Cadangan Aktiviti: Imbangan dekam. Menamakan sekurang-kurangnya Dirian kepala, lutut Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa bengkok. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. melakukan aktiviti imbangan.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan tiga otot utama yang Melabelkan otot-otot utama yang Mengenal pasti terlibat semasa melakukan aktiviti terlibat dalam melakukan aktiviti kemampuan, tahap dan imbangan. imbangan. kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan faedah memanas Kemudahan peralatan. Aras 3 dan menyejukkan badan dalam Persekitaran atau tempat Menyatakan faedah memanas dan kegiatan harian. beraktiviti. menyejukkan badan dalam kegiatan Penyeliaan, arahan dan harian. bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. 129
 • 142. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (d) Ketangkasan Murid dapat : Ketangkasan bermaksud Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasan kebolehan seseorang bergerak Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan. dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti Membincangkan aspek-aspek ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan aktiviti ketangkasan dalam melakukan aktiviti Tinju bayang. dengan betul dan selamat. ketangkasan. Tampar lutut berpasangan. Aras 2 Menamakan sekurang-kurangnya (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan faedah memanas dan tiga otot utama yang terlibat semasa Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan melakukan aktiviti ketangkasan. kemampuan, tahap harian. dan kecergasan murid Melabelkan otot-otot utama yang semasa melakukan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti aktiviti. Menyatakan perasaan semasa ketangkasan. Kemudahan peralatan. melakukan aktiviti ketangkasan. Persekitaran atau Menyatakan tiga otot utama yang Membincangkan faedah memanas tempat beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti dan menyejukkan badan dalam Penyeliaan, arahan imbangan. kegiatan harian. dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian130
 • 143. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(e) Daya Tahan Otot Murid dapat :Daya tahan otot ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan ototkemampuan otot untuk melakukan Menyatakan aspek-aspek secara individu.kerja berulang kali dalam tempoh keselamatan yang perlu diambil kiramasa yang panjang tanpa merasa dalam melakukan aktiviti daya tahan Membincangkan aspek-aspekletih. otot. keselamatan yang perlu diambil kira Melakukan aktiviti daya tahan otot dalam melakukan aktiviti daya tahan(i) Cadangan Aktiviti: dengan betul dan selamat. otot. Sokongan dari lakuan duduk. Menamakan sekurang-kurangnya Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan faedah memanas dan melakukan aktiviti daya tahan otot. Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan kemampuan, tahap dan harian. Membincangkan faedah memanas kecergasan murid dan menyejukkan badan dalam semasa melakukan kegiatan harian. aktiviti. Aras 3 Kemudahan peralatan. Menyatakan perasaan semasa Persekitaran atau tempat melakukan aktiviti daya tahan otot. beraktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang Penyeliaan, arahan dan terlibat semasa melakukan aktiviti bimbingan. daya tahan otot. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 131
 • 144. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian Per ingatan: i. Tumpuan kepada otot bahagian tangan132
 • 145. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(f) Kekuatan Murid dapat :Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 Melakukan aktiviti kekuatan ototmaksimum seseorang itu untuk Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.mengatasi sebarang rintangan keselamatan yang perlu diambil kirafizikal. dalam melakukan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti kekuatan dengan keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kekuatan. Tekan tubi Mendagu Menamakan sekurang-kurangnya Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan faedah memanas dan melakukan aktiviti kekuatan otot. Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan kemampuan, tahap harian. dan kecergasan murid Membincangkan faedah memanas semasa melakukan dan menyejukkan badan dalam aktiviti. Aras 3 kegiatan harian. Kemudahan peralatan. Menyatakan perasaan semasa Persekitaran atau melakukan aktiviti kekuatan. tempat beraktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang Penyeliaan, arahan terlibat semasa melakukan aktiviti dan bimbingan. kekuatan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 133
 • 146. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Per ingatan: i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti sederhana ii. Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan iii. Cara perlakuan perlahan134
 • 147. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(g) Masa Tindak Balas Murid dapat :Masa tindak balas ber maksud Melakukan aktiviti masa tindak balasmasa yang diambil oleh seseorang Aras 1 secara berpasangan.untuk bertindak setelah menerima Menyatakan aspek-aspekrangsangan untuk berbuat keselamatan yang perlu diambil kira Membincangkan aspek-aspekdemikian. dalam melakukan aktiviti masa tindak keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: balas. dalam melakukan aktiviti masa Menghantar dan Melakukan aktiviti masa tindak balas tindak balas. menerima bola dengan betul dan selamat. Menyangga bola dari Menamakan sekurang-kurangnya pelbagai arah dan aras Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti masa tindak balas. balas. Mengenal pasti Menyatakan tiga otot utama yang kemampuan, tahap dan terlibat semasa melakukan aktiviti Membincangkan faedah memanas kecergasan murid masa tindak balas. dan menyejukkan badan dalam semasa melakukan kegiatan harian. aktiviti. Aras 3 Kemudahan peralatan. Menyatakan faedah memanas dan Persekitaran atau menyejukkan badan dalam kegiatan tempat beraktiviti. harian. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik Per lakuan murid. Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. 135
 • 148. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (h) Kelajuan Murid dapat : Kelajuan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti kelajuan secara seseorang melakukan pergerakan Menyatakan aspek-aspek kumpulan. pantas dalam masa yang singkat. keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan aspek-aspek (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan aktiviti kelajuan dengan keselamatan yang perlu diambil kira Lari berganti-ganti 4 x betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelajuan. 50 meter Lari pecut 50 meter Aras 2 Mencatatkan perasaan semasa dan Menyatakan faedah memanas dan selepas melakukan aktiviti kelajuan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: menyejukkan badan dalam kegiatan Mengenal pasti harian. Melabelkan otot-otot utama yang kemampuan, tahap dan terlibat dalam melakukan aktiviti kecergasan murid Aras 3 kelajuan. semasa melakukan Menyatakan perasaan semasa aktiviti. melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan faedah memanas Kemudahan peralatan. Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam Persekitaran atau terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian. tempat beraktiviti. kelajuan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Memahami latihan yang sistematik. Per lakuan murid. Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian.136
 • 149. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(i) Kuasa Murid dapat :Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti kuasa secaramelakukan sesuatu pergerakan Menyatakan aspek-aspek individu.yang pantas dengan daya keselamatan yang perlu diambil kiramaksimum dalam masa yang dalam melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspeksingkat. Melakukan aktiviti kuasa dengan keselamatan yang perlu diambil kira betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kuasa.(i) Cadangan Aktiviti: Melontar bola segar Aras 2 Mencatatkan perasaan semasa dan Lompat jauh berdiri Menyatakan faedah memanas dan selepas melakukan aktiviti kuasa. menyejukkan badan dalam kegiatan(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: harian. Melabelkan otot-otot utama yang Mengenal pasti terlibat dalam melakukan aktiviti kemampuan, tahap dan Aras 3 kuasa. kecergasan murid Menyatakan perasaan semasa semasa melakukan melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan faedah memanas aktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian. Persekitaran atau tempat kuasa. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. 137
 • 150. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (j) Kom posisi Badan Murid dapat : Komposisi badan merujuk kepada Aras 1 Menyebut maksud komposisi badan. peratusan lemak badan Menyatakan maksud komposisi berbanding dengan isi kandungan badan. Menjelaskan perbedaan tiga otot, lemak, tulang dan tisu badan kumpulan komposisi badan. yang lain. Lebihan peratusan Aras 2 lemak dalam badan akan Menjelaskan tiga kumpulan komposisi Melukis perbezaan bentuk badan menimbulkan masalah kegemukan badan. tiga kumpulan komposisi badan. (obesiti). Aras 3 Membincangkan jenis-jenis sukan (i) Komposisi badan terbahagi Mengenal pasti jenis-jenis sukan yang boleh dikaitkan dengan tiga kepada tiga kumpulan: yang boleh dikaitkan dengan tiga kumpulan komposisi badan. Ektomorf kumpulan komposisi badan. - Berbadan kurus dan ringan, kaki dan tangan yang panjang tidak mempunyai banyak lemak. Mesomorf - Berotot tegap, gagah, rangka besar dan berbadan tegap. Endomorf - Gemuk, leher besar, badan berbentuk bulat dan berat.138
 • 151. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(k) Konsep Kecergasan Fizikal Murid dapat : dan Kesihatan Menyeluruh Aras 1 Menjelaskan konsep kecergasanKecergasan fizikal dan kesihatan Menyatakan konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh.menyeluruh ber maksud keupayaan fizikal dan kesihatan menyeluruh.melaksanakan tugas harian Menyatakan tahap kecergasan fizikal Membincangkan tahap kecergasandengan cekap dan cergas tanpa berdasarkan pencapaian peringkat fizikal berdasarkan pencapaianrasa kepenatan yang berlebihan sekolah. peringkat sekolah.serta mempunyai tenaga yangmencukupi untuk aktiviti riadah. Aras 2 Mencatatkan perbandingan bentuk Menyatakan perbezaan bentuk badan badan fizikal antara orang biasa(i) Tahap kecergasan fizikal. fizikal antara orang biasa dengan ahli dengan ahli sukan.(ii) Perbandingan bentuk badan sukan. fizikal antara orang biasa Membincangkan perbandingan dengan ahli sukan. Aras 3 bentuk badan fizikal dan tahap Menjelaskan perbezaan bentuk kecergasan antara orang biasa dan badan fizikal dan tahap kecergasan ahli sukan. antara orang biasa dengan ahli sukan. 139
 • 152. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Perm ainan Murid dapat : (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran asas bola Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam keranjang: Menyatakan aspek-aspek permainan bola keranjang secara Melantun keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan. Menghantar dalam per mainan bola keranjang. Menerima Melakukan kemahiran asas Menyediakan folio individu berkaitan Menggelecek permainan bola keranjang dengan dengan kemahiran per mainan bola Menghadang betul dan selamat. keranjang. Menjaring Aras 2 Membincangkan aspek-aspek (ii) Aspek-Aspek Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira Keselamatan: dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan bola Mengenal pasti keranjang. kemampuan, tahap Aras 3 dan kecergasan murid Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Membincangkan kesalahan- semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan aktiviti. rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan. Kemudahan peralatan Menyatakan otot-otot utama yang Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran tersebut. Menamakan otot-otot utama yang tempat beraktiviti. digunakan dalam kemahiran Penyeliaan, arahan permainan bola keranjang. dan bimbingan. Latihan yang Merancang aktiviti latih tubi sistematik. kemahiran asas permainan bola Per lakuan murid keranjang dalam kumpulan140
 • 153. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Bola Tam par Murid dapat : (i) Kemahiran asas bola Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam tampar: Menyatakan aspek-aspek permainan bola tampar secara Menyangga keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan. Mengumpan dalam per mainan bola tampar. Merejam Melakukan kemahiran asas Menyediakan folio individu berkaitan Menghadang permainan bola tampar dengan betul dengan kemahiran per mainan bola Servis dan selamat. tampar. (ii) Aspek-Aspek Aras 2 Membincangkan aspek-aspek Keselamatan: Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan bola kemampuan, tahap tampar. dan kecergasan murid Aras 3 semasa melakukan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Membincangkan kesalahan- aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan Kemudahan peralatan rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan. Persekitaran atau Menyatakan otot-otot utama yang tempat beraktiviti digunakan dalam kemahiran tersebut. Menamakan otot-otot utama yang Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran dan bimbingan. permainan bola tampar. Latihan yang sistematik. Merancang aktiviti latih tubi Per lakuan murid. kemahiran asas permainan bola tampar dalam kumpulan. 141
 • 154. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw Murid dapat : (i) Kemahiran asas sepak Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam takraw : Menyatakan aspek-aspek permainan sepak takraw secara Mengaw al keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan. Menghantar dalam per mainan sepak takraw . Mengumpan Melakukan kemahiran-kemahiran Menyediakan folio individu berkaitan Merejam asas sepak takraw dengan betul dan dengan kemahiran per mainan sepak Sepak mula selamat. takraw . (ii) Aspek-Aspek Aras 2 Membincangkan aspek-aspek Keselamatan: Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan sepak kemampuan, tahap takraw . dan kecergasan murid Aras 3 semasa melakukan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Membincangkan kesalahan- aktiviti kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan Kemudahan peralatan rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan. Persekitaran atau Menyatakan otot-otot utama yang tempat beraktiviti digunakan dalam kemahiran tersebut. Menamakan otot-otot utama yang Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran dan bimbingan permainan sepak takraw . Latihan yang sistematik Merancang aktiviti latih tubi Per lakuan murid kemahiran asas permainan sepak takraw dalam kumpulan.142
 • 155. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Olahraga Murid dapat : (a) Padang Aras 1 Melakukan kemahiran lontar peluru Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara (i) Lontar peluru: keselamatan semasa melakukan individu. Fasa fasa lontar acara lontar peluru. peluru: Melakukan kemahiran lontar peluru Menyenaraikan undang-undang dan - Pegangan dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lontar - Persediaan Menyatakan undang-undang dan peluru. - Gelongsor peraturan asas dalam acara lontar - Lentaran peluru. Membincangkan aspek-aspek - Ikut lajak keselamatan yang perlu diambil kira Aras 2 dalam acara lontar peluru. (ii) Aspek-Aspek Menyatakan fasa-fasa acara lontar Keselamatan: peluru. Menyediakan folio individu berkaitan Mengenal pasti dengan acara lontar peluru. kemampuan, tahap Aras 3 dan kecergasan murid Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Menjelaskan kesalahan-kesalahan semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan biasa yang dilakukan oleh rakan aktiviti. semasa latihan. semasa latihan. Kemudahan peralatan Mengenal pasti otot utama yang Persekitaran atau digunakan dalam acara lontar peluru. tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 143
 • 156. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Balapan Murid dapat : (i) Lari berpagar: Aras 1 Melakukan kemahiran lari berpagar Fasa-fasa Lari Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara berpagar: keselamatan semasa melakukan individu. - Per mulaan acara lari berpagar. - Larian Melakukan kemahiran lari berpagar Menyenaraikan undang-undang dan - Langkah pagar dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lari Undang-undang dan Menyatakan undang-undang dan berpagar. peraturan acara lari peraturan asas dalam acara lari berpagar. berpagar. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira (ii) Aspek-Aspek Aras 2 dalam acara lari berpagar. Keselamatan: Menyatakan fasa-fasa acara lari Mengenal pasti berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan kemampuan, tahap dengan acara lari berpagar. dan kecergasan murid Aras 3 semasa melakukan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Menjelaskan kesalahan-kesalahan aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan biasa dilakukan oleh rakan semasa Kemudahan peralatan semasa latihan. latihan. Persekitaran atau Mengenal pasti otot utama yang tempat beraktiviti. digunakan dalam acara lari berpagar. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.144
 • 157. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Iram a Aras 1 Melakukan kemahiran gimnastik Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik segerak dengan ritma untuk irama. Membincangkan aspek-aspek menghasilkan pergerakan Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul dalam pergerakan gimnastik irama. berkoordinasi serta estetik. dan selamat. Menjelaskan tiga kesalahan biasa (i) Tema Pergerakan: Aras 2 yang dilakukan oleh rakan semasa Pergerakan 6 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga latihan. - Lompatan kesalahan yang biasa dilakukan Pergerakan 7 semasa latihan. Menamakan tiga otot utama yang - Kemahiran digunakan dalam acara gimnastik Pergerakan 8 Aras 3 irama. - Teknik alatan Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan tema lompatan dan Menunjuk cara rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan kemahiran dengan menggunakan pergerakan dalam gimnastik irama Latihan yang alatan. dengan menggunakan muzik, alatan sistematik Menyatakan otot-otot utama yang atau tanpa alatan. Mengenal pasti digunakan dalam acara gimnastik kemampuan, tahap irama. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 145
 • 158. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Per lakuan murid Perhatian : Pergerakan di atas boleh dikaitkan dengan teknik alatan dan dirangkaikan146
 • 159. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Gim nastik Artistik Murid dapat : Gimnastik artistik Aras 1 Melakukan kemahiran gimnastik menekankan tiga aktiviti Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik Strategi pengajaran dan artistik. Membincangkan aspek-aspek pembelajaran adalah formal Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira dan terancang. Teknik dan artistik mengikut pola pergerakan dalam pergerakan gimnastik artistik. gaya pelaksanaan sesuatu dengan betul dan selamat. kemahiran pergerakan Menunjuk cara rangkaian adalah khusus. Aras 2 pergerakan yang menggabungkan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berlainan dalam pola (i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan yang sama atau berlainan. Pola pergerakan 5 semasa latihan. - Hambur Membincangkan tiga kesalahan Pola pergerakan 6 Aras 3 biasa yang dilakukan oleh rakan - Hayunan Mereka cipta rangkaian pergerakan semasa latihan. Pola pergerakan 7 menggunakan pola pergerakan - Rangkaian hambur, hayunan dan rangkaian. Menamakan tiga otot utama yang Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik (ii) Aspek-Aspek digunakan dalam acara gimnastik artistik. Keselamatan artistik. Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid 147
 • 160. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan Per lakuan murid Perhatian : Pola pergerakan di atas perlu diajar dengan menggunakan alatan khusus atau alatan ganti.148
 • 161. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Menamakan sekurang-kurangnya bermaksud suatu keadaan yang Menyatakan kemudahan tempat yang tiga tempat yang sesuai untuk membolehkan kita melibatkan diri sesuai untuk beraktiviti. beraktiviti. dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan Aras 2 Membincangkan keadaan tempat implikasi buruk . Mengenal pasti keadaan tempat yang yang berbahaya untuk melakukan berbahaya untuk melakukan aktiviti. aktiviti. Keselamatan semasa beraktiviti: Kemudahan tempat semasa Aras 3 Membincangkan tiga peraturan beraktiviti: Mencadangkan tiga peraturan untuk untuk memastikan keselamatan - Sesuai dan selamat memastikan keselamatan tempat tempat per mainan. digunakan permainan. 149
 • 162. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Murid dapat : Pengurusan diri dari segi: Aras 1 Menyebut makanan yang sesuai Makanan untuk ahli sukan Menyatakan jenis-jenis makanan untuk ahli sukan sebelum dan sebelum dan semasa yang sesuai untuk ahlu sukan semasa bertanding. bertanding sebelum dan semasa bertanding. Masa makan semasa Menyatakan masa makan yang Membincangkan masa makan yang bertanding sesuai semasa bertanding. sesuai semasa bertanding. Aras 2 Membincangkan kepentingan Menjelaskan kepentingan pengambilan makanan sebelum dan pengambilan makanan sebelum dan semasa bertanding. semasa bertanding. Menerangkan amalan pemakanan Aras 3 yang baik untuk ahli sukan. Menjelaskan kepentingan pengambilan makanan mengikut Menyenaraikan tiga jenis makanan masa. untuk meningkatkan prestasi ahli sukan.150
 • 163. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Isu-isu dalam Pendidikan Murid dapat : Jasm ani dan Sukan Aras 1 Membincangkan bentuk rasuah Rasuah dan perjudian dalam Menyatakan sekurang-kurangnya dua dalam sukan dan per mainan. sukan dan per mainan jenis bentuk rasuah dalam sukan dan permainan. Membincangkan isu-isu perjudian dalam sukan dan per mainan. Aras 2 Menyatakan isu-isu perjudian dalam Menyediakan folio individu berkaitan sukan dan per mainan. dengan rasuah dan perjudian dalam sukan dan per mainan. Aras 3 Membincangkan keburukan rasuah Melayari laman w eb berkaitan dan perjudian dalam sukan dan dengan isu rasuah dan perjudian permainan . dalam sukan dan per mainan. 151
 • 164. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4. Etika dalam sukan Murid dapat : Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 Membincangkan keperluan peraturan tentang peranan peserta Menyatakan sekurang-kurangnya tiga mengadakan undang-undang dan dalam sukan dan peranan keperluan mengadakan undang- peraturan am dalam sukan dan penonton yang menyaksikan undang dan peraturan am dalam permainan. sesuatu pertandingan. sukan dan per mainan. Menyatakan peranan peserta dan Membincangkan peranan peserta Pengelolaan: penonton dalam sukan dan dan penonton dalam sukan dan Memahami undang- permainan. permainan. undang dan peraturan am dalam sukan dan Aras 2 Menyediakan laporan ringkas permainan Mengenal pasti perlakuan yang tidak tentang perlakuan yang tidak Peranan peserta dan beretika semasa pertandingan. beretika semasa pertandingan penonton dalam sukan sukan dan per mainan di sekolah dan permainan Aras 3 yang murid pernah lihat atau alami. Menghuraikan cara-cara mengatasi masalah penonton dan peserta yang Membincangkan cara-cara tidak beretika. mengatasi masalah penonton dan peserta yang tidak beretika.152