зип бел 2 клас

11,286 views
10,762 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

зип бел 2 клас

  1. 1. Съгласувано:………….. Утвърждавам:…………… Старши експерт /Иван Панайотов/ Началник на РИО- гр. Хасково СОУ”Любен Каравелов” - Димитровград УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗИП БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 „в“ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/ 2013 ГОДИНА /обучението е насочено към допълване на образователния минимум от задължителната програма/ 32 часа годишноПреподавател:…………………. Директор:…………………………./Йорданка Първанова/ /Валентин Христов/
  2. 2. І.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ВЪВ ІІ КЛАС1.Общо представяне на програмата Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. Учебната програма за задължително избираема подготовка по български език и литература за втори клас е разработена в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област „Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(МОН, 2002 г.) Тази програма дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията и уменията на второкласниците, формирани в процеса на езиковото и литературното им обучение. Осигурява надграждането над образователния минимум и пряко кореспондира с тематиката на Учебната програма по предмета, утвърдена от МОН. Учебното съдържание дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно възможностите на учениците.ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ІІ КЛАС • разширяване на социокултурната компетентност на учениците чрез включване в различни условия на речево общуване; • разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците чрез вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта; • разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение; • активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване на езика и литературата;
  3. 3. ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАН  устна проверка;  писмена проверка;  наблюдение;  самопроверка;  тестова проверка (в края на годината);  демонстрация;ІV. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА: Презентации по отделни теми; Анимационни клипове и/ или филмчета, подпомагащи работата; Табла и нагледни материали.V.Учебно съдържание Включеното учебно съдържание е отразено в примерното годишно разпределение и включва всички езикови, речеви и литературни елементи, които се изучават по български език и литература във II клас, които са организирани в едно цяло.№ Дата Тема Очаквани резултати Понятия Забележка текст, 1 Какво научихме в първи клас Ученикът си служи с усвоените в първи клас изречение, дума, езикови и речеви единици в съответствие с сричка, звук комуникативната цел.
  4. 4. 2 Да разкажем приказка Ученикът може да съчини кратка приказка или разказ по дадена словесна опора. приказка гласни, съгласни,звучни3 Тези чудни звукове и букви и Умее да прави проверка за правописа на гласните и беззвучни беззвучните съгласни в края на думата. съгласни Общуваме чрез устна и писмена устна реч,4 Ученикът владее формулите за вежливост писмена реч, реч и си служи със средствата на речевия етикет. общуване Диалог и авторова реч в5 Умее да разграничава диалог от диалогична реч, художествения текст авторова реч в художествено произведение. авторова реч правописен6 Умеем ли да работим с речник Ученикът редактира като си служи речник, с различни видове речници. азбучен ред7 Думите в нашата реч Може да използва думи, близки по думи, близки по значение в съответствие с комуникативната цел. значение приказка,8 Измисляме край на приказка Може да съчини приказка по литературен аналогия или по дадено начало. герой9 Съчиняваме и отгатваме гатанки Ученикът съчинява гатанки в проза или в стихове по зададена тема. гатанка Изговаряме и пишем гласните10 Ученикът изговаря правилно и пише правоговор, и съгласните графически вярно буквите от българската азбука. правопис11 Играем и рисуваме с думи Може да избере любим познат герой словесно и да го включи в своя приказка. рисуване
  5. 5. 12 Пишем писмо до Дядо Коледа Умее да изразява писмено чувства, мисли и желания. писмо13 Кой какво празнува Познава празниците и обичаите на народни различните етноси в България. празници Може да разказва устно и писмено по картина или серия съчинение,14 Разказвам по картини картини. разказ Използваме ли правилно съществително15 съществителните нарицателни Служи си уместно със съществителните нарицателно имена в нашата реч нарицателни имена. име Използваме ли правилно16 съществителните собствени Владее правописа на съществителните съществително имена в нашата реч собствени имена. собствено име17 Да изиграем приказка Ученикът участва в драматизацията драматизация, и сценичното представяне на художествен текст. роля, декор18 Съчиняваме римушки и броилки Ученикът съчинява римушки стих, рима, и броилки по зададена тема. стихотворение19 Да четем по роли Ученикът участва в четене по роли на приказка, басня или откъс от повест. четене по роли Съчиняваме приказка по Може да съчини приказка по аналогия20 дадено начало или по дадено начало. приказка Използваме ли правилно21 прилагателните имена в нашата Служи си уместно с прилагателните прилагателно реч имена и ги използва за обогатяване на речта си. име22 Поздравления за празниците Може да подбира подходящи изразни поздравителна средства за съчиняване на поздравителна картичка. картичка23 Ние сме малки творци Може да съчинява приказка по предложен герой.
  6. 6. 24 Любими приказни герои Може да представи с помощта на средствата на сценичното изкуство свой любим герой. приказен герой Използваме ли правилно Изговаря и пише правилно глаголите25 глаголите в нашата реч и може да провери правописа им. глагол26 Описание на пролетта Може да създаде съчинение описание на природна картина. описание27 Великденски празници Ученикът може да открива и проучва традиции, информация за българските празници и обичаи. народни обичаи съобщително Използваме ли правилно видовете изречение,28 изречения в нашата реч Познава видовете изречения и може въпросително да ги превръща от един вид в друг. изречение текст, заглавие на текста,29 Учим се да редактираме текст Ученикът редактира собствен или редактиране на чужд текст по отношение на правописа. текст корица, заглавие на Избираме книга за самостоятелно30 книга, четене Може да сподели впечатления за самостоятелно автор, прочетено литературно произведение. съдържание Решаваме сами езикови и Умее да прилага наученото при31 литературни задачи решаване на езикови и литературни задачи.32 Здравей, лято! Умее да се забавлява със словотворчество.

×