Questions RéPonses Th

268
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
268
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Questions RéPonses Th

  1. 1. คำำถำม: ฉันต้องกำรทรำบวิธี Zulutrade คำำตอบ: Zulutrade เป็นแพลตฟอร์มซื้อขำย โดยอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ (และเริ่มต้น ยืนยัน) เพื่อติดตำมโดยอัตโนมัติและไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ผู้ให้บริกำรสัญญำณ. ดังที่ฉันพูด Zulutrade เป็นซื้อขำยแพลตฟอร์ม Zulutrade ไม่โบรกเกอร์ออนไลน์ดังนั้นจึงไม่ ไม่มีโดยตรงคำำสั่งซื้อหรือขำย. กำรนำำเสนอของ • จัดหำของสัญญำณ (ภำษำอังกฤษสัญญำณ ผู้ให้บริกำร): พวกเขำจัดให้มีขึ้นเพื่อทังหมด ้ โลกของตำำแหน่งในเวลำจริง. Zulutrade ที่ จ่ำยตำมจำำนวนของผู้ใช้ที่ ตำม. เมื่อสิ้นสุดกำรพฤษภำคม 2009, เกือบ 4,000 ซัพพลำยเออร์ สัญญำณ. ประมำณ 15% เป็นผลกำำไรและเดียว ยี่สบผูประสิทธิภำพ ิ พิเศษ (มำกกว่ำ 95% ควำมสำำเร็จ) • กำรโบรกเกอร์ (= โบรกเกอร์) เป็นบริษัทที่จะ จริงผ่ำนคำำสั่งซื้อหรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ บัญชีของคุณ • Zulutrade เป็นซื้อขำยแพลตฟอร์ม กำรเชื่อมโยงที่ผู้ให้บริกำรอัตโนมัติ สัญญำณและของโบรกเกอร์ • ผู้ใช้ Zulutrade: คุณฉัน ... ในฐำนะที่เป็นซื้อขำยแพลตฟอร์ม อัตโนมัติ Zulutrade คุณเลือกจำกอินเตอร์เฟสของ Zulutrade (เว็บไซต์) ผู้ให้บริกำรของสัญญำณ. หมำยเหตุ: คุณไม่ได้โดยตรงกับลิงค์ ผู้ให้บริกำรสัญญำณ. นี่คือโดย Zulutrade สำำหรับ หลีกเลี่ยงกำรฉ้อโกง. เป็นของสัญญำณผ่ำนคำำสั่งของเขำนำม. ข้อมูลนี้จะถูกส่งโดยตรงบน Zulutrade ทีหันส่งข้อมูลนี้ของคุณ ่ โบรกเกอร์. ที่โบรกเกอร์ที่ลำำดับในบัญชีของคุณและ ยืนยันที่ Zulutrade ควำมสำำเร็จของลำำดับนี. ปิด ้ ตำำแหน่งคือเผงเดียวกัน: โดยตรง สัญญำณส่งเพื่อยุติตำำแหน่งใน Zulutrade ที่สงไปยังโบรกเกอร์ที่ทำำให้ดังนั้น ่ และสุดท้ำยที่มีประสิทธิภำพเพื่อส่งกำรแจ้งควำมของ Zulutrade รับ. ทุกขั้นตอนเหล่ำนี้มอัตโนมัติ. ี อย่ำงไรก็ตำมคุณสำมำรถที่จะแทรกแซง เปลี่ยนคำำสั่ง. หมำยเหตุ: ในกำรสำธิตบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์ กับโบรกเกอร์. Zulutrade เล่นคู่บทบำทที่ สืบทอดกำรสังซื้อจำกซัพพลำยเออร์และสัญญำณ ่ สังซื้อผ่ำนโกหก. ดังนั้นใน ่ กำรสำธิตใน Zulutrade คุณไม่จำำเป็นต้องเปิด บัญชีกับโบรกเกอร์.
  2. 2. คำำอธิบำยเหล่ำนี้ดูเหมือนซับซ้อนฉันนำมธรรมที่นี่ ขั้นตอนที่คุณทำำงำน. 1. คุณมำเพื่อเปิดกำรสำธิตบัญชี (ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Zulutrade: http://signaux.zulutrade.com). กำรสำธิตบัญชีเดือน, มันคือค่ำธรรมเนียม. คุณสำมำรถเปิดหลำย (ปฏิบัติ เพือทดสอบกำรติดตั้ง) และคุณสำมำรถต่ออำยุ ่ หลังจำกเดือนของกำรทดสอบนี้. คำำเตือน: คุณไม่ เพือเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ออนไลน์สำำหรับกำรสำธิต, ่ Zulutrade notionally เพิ่มขึ้นจำกระดับ ผู้ให้บริกำรสัญญำณ. 2. หำกคุณเชือของมูลค่ำของ Zulturade, ่ คุณสำมำรถเปิดจริงบัญชี. กระบวนกำร ลงทะเบียนเป็นบิตซับซ้อนที่นี่มีหลำย ขั้นตอน: ก. เปิดบัญชีที่ Zulutrade: ที่ https: / / signaux.zulutrade.com / SignUp_Live.aspx ณสิ้น กำรลงทะเบียนในเครื่องพีซีของคุณบันทึกแฟ้มนี้ ข้อตกลง (อนุมัติกำรเปิดใช้ Zulutrade ของ ส่งคำำสั่งโดยตรงกับซัพพลำยเออร์ สัญญำณในบัญชีของคุณกับโบรกเกอร์) แล้วคลิกตกลง b. ลงทะเบียนออนไลน์ที่หนึ่งออนไลน์โบรกเกอร์ ต่อไปนี: FXCM, AVA FX. ้ V. และลงนำมในสัญญำกับโบรกเกอร์ (เป็นไปได้ที่จะทำำอย่ำงนั้นออนไลน์หรือโดยมิฉะนั้น โทรสำร) งและลงนำมในแบบฟอร์มกำรประกำศ ภำษี - ฟอร์ม W-8 BEN (ออนไลน์) จ. ป้อนข้อมูลในรูปแบบของควำมเสี่ยงเปิดเผย เพิ่มเติม (จะออนไลน์) ฉส่งโดยทำงอีเมล์หรือแฟกซ์สำำเนำ 2 ชิน ้ รหัส: สำำเนำพำสปอร์ตของคุณ, ขับ ลิขสิทธิ์, บัตรประจำำตัวประชำชนหรือบัตรเครดิต. กรัมส่งโดยทำงอีเมล์หรือแฟกซ์ที่สมบูรณ์ไฟล์ ลงนำมข้อตกลงนี้ไปยังโบรกเกอร์. H. เมื่อตรวจสอบกำรลงทะเบียนของคุณโดยโบรกเกอร์ (กำรตรวจสอบระยะเวลำประมำณ 24 ชัวโมง) ทำำกำร ่ โอนไปยังบัญชีธนำคำรของท่ำน. หมำยเหตุ: โบรกเกอร์แต่ละข้อเสนอของหลำยโหมด กำรชำำระเงินด้วยบัตรเครดิต, กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรโดย paypal, เช็ค, ... 3. เมื่อลงทะเบียนสิ้นสุดเลือก ผู้ให้บริกำรในอินเตอร์เฟสสัญญำณ Zulutrade (ฉัน แนะนำำให้ผู้ใช้จัดเรียงตำมและเลือก ผู้ให้บริกำรสัญญำณมำกที่สุดที่จับตำดู) 4. ขึ้นอยูกับบัญชีที่คุณเปิด (ไมโคร ่ บัญชี <= $ 1,000, ขนำดเล็กบัญชี <= $ 10,000 $ 10,000 + สำำหรับ มำตรฐำนบัญชี) จะต้องถูกตั้งค่ำของคุณ อินเตอร์เฟซ zulutrade • ไมโครบัญชี: แต่ละมำกคือ $ 0.01 หรือ 5 สำำหรับ 200 กะดี่ • ขนำดเล็กบัญชี: แต่ละมำกคือ 0.1 หรือ $ 50 สำำหรับ 200 กะดี่ • ในมำตรฐำน: แต่ละมำกคือ 1 หรือ $ 500 สำำหรับ งัด 200
  3. 3. คำำถำม: เป็นผลรับประกัน? คำำตอบ: ไม่! ฉันทรำบว่ำกำรเขียนข้อควำมนี้ใน เวทีสนทนำฉันหวังให้กับคนที่มองหำ เพิ่มเติมเงินเดือนบนอินเทอร์เน็ต. เป็นไปได้ที่จะได้รับ ควำมสำำคัญและประสิทธิภำพหำเงิน. ขณะนี้ฉันพูดอย่ำงชัดเจนและมันอย่ำงแจ่มแจ้งที่ ผลไม่รบประกัน! ต่อไปนี้ซัพพลำยเออร์ ั สัญญำณรับควำมนิยมมำกที่สุดคุณเพิ่มเติมโอกำส ข้ำงของคุณให้ประสบควำมสำำเร็จ. แต่ควำมเสี่ยงไม่ 0. ทดสอบกำรสำธิตเดือน (ที่ https: / / signaux.zulutrade.com / SignUp_Demo.aspx) ต่อไปนี้ คำำแนะนำำต่อไปนี้แล้วคุณตัดสินใจที่จะดำำเนินกำรต่อไป ให้ Zulutrade. 1. ต่อไปนี้ดูวิดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=vYfK-ylOUa0 และกำรทำำซำ้ำ ขั้นตอนของกำรสำธิตบัญชี. 2. หำกคุณมีปัญหำในกำรเล่นวิดีโอ คุณต้องคลิกที่เพิ่มผู้ให้บริกำรสัญญำณและเลือก ผู้ให้บริกำรสัญญำณคลิกสองครั้งในกำรต่อเนื่องลำำดับที่ ผู้ใช้เพื่อให้บริกำรจัดเรียงตำมควำมนิยมสัญญำณ. เลือกด้ำนบนอย่ำงน้อย 5 (ขึ้น 10). กำรตั้ง 3 สูงสุดคอลัมน์ทั้งหมดสำำหรับแต่ละเปิดกำรค้ำบริกำร สัญญำณ. อัตรำกำำไรโทรบำร์-o กำร-เมตรควรใกล้ 100% (สำำหรับสือควำมเสี่ยง). คุณสำมำรถยอมรับที่ ่ บ่งบอกจะไปได้ถึง 200% ถ้ำคุณยินดีใช้ ควำมเสี่ยงเพิ่มเติม. ปล่อยให้สูงสุดก่ำยกองเปิดที่ 25 (ค่ำเริ่มต้น). หลังจำกที่เวลำของกำรปรับตัวคุณ สำมำรถเปลี่ยนกำรตั้งค่ำเหล่ำนี. ้ คำำถำม: อะไรเมืองหลวงลงทุน? อะไรที่มเลือกระหว่ำง ี มำตรฐำน, ขนำดเล็กและไมโครบัญชีบัญชี? คำำตอบ: กำรลงทุนทุนจะขึ้นอยู่กับคุณ. ถึง พูดเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของฉันฉันเปิดกับบัญชีของฉัน $ 1,000. มันจะขึ้นอยูกับควำมสำมำรถในกำรลงทุนของท่ำน. ที่ ่ ลดขีดจำำกัดคือ $ 300. ไม่มีบนจำำกัด. มี นักลงทุนสถำบันในผู้ Zulutrade มีทุนสูงถึง $ 10,000,000. หำกคุณมีน้อยกว่ำ $ 1,000 ลงทุน, เปิดไมโคร บัญชีที่มีกำรงัด 200 (1: 200). แต่ละคำำสั่ง เป็นของสัญญำณแสดงของคุณ $ 5 เมืองหลวงเป็นไมโครมำก (ยังสังเกต 0.01). หำกคุณระหว่ำง $ 1,001 $ 10,000 และกำรลงทุน Zulutrade, เปิดบัญชีขนำดเล็กที่มกำรงัด ี 200 (1: 200). ทุกสังจำกของสัญญำณ 50 ่ ดอลลำร์ทุนหรือขนำดเล็กมำก (อีกครั้งระบุไว้ 0.1). ถ้ำคุณมีมำกกว่ำ $ 10,000 ลงทุน, เปิดบัญชี มำตรฐำน. ทุกสังจำกของสัญญำณ ่ แสดง $ 500 ของทุนหรือมำก (ยังสังเกต 1). คำำถำม: ใครทำำให้ตำำแหน่งในบัญชีของฉัน Zulutrade ? ข้ำโบรกเกอร์? Zulutrade? คำำตอบ: กำรสำธิตในบัญชีของคุณใช้เวลำตำำแหน่ง Zulutrade โดยอัตโนมัติด้วยกำรคัดลอก quot;ในบัญชีของคุณตัวอย่ำง
  4. 4. คล่องแคล่วที่ผู้ให้บริกำรสัญญำณพก. หมำยเหตุ, ในกำรสำธิตบัญชีตำำแหน่งนี้มีกำรใช้ในทันที แต่จะปรำกฏในตำำแหน่งของท่ำนหลังจำกที่ ภำยใน 2 ชัวโมง. ่ ที่จริงบัญชี Zulutrade ส่งโดยอัตโนมัติ ระดับสัญญำณให้บริกำรในบัญชีของคุณที่ ของโบรกเกอร์ที่มีประสิทธิภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรำงวัล กำรสั่งซื้อในบัญชีของคุณ. เมื่อสังซื้อผ่ำนของคุณ ่ โบรกเกอร์ยืนยันกำรส่งผ่ำนคำำสั่งบน บัญชีของท่ำน. ลำำดับประวัติกำรจำกนั้นปรำกฏในของคุณ อินเตอร์เฟซ Zulutrade ภำยใต้กำรควบคุมโดยควำมล่ำช้ำ. ปฏิบัติกำร Zulutrade สำำหรับจริง คำำถำม: ทำำไมฉันจึงควรให้จำำกัดจำำนวนของกำรค้ำ พร้อมกันสำำหรับอำณัติสัญญำณให้บริกำร? คำำตอบ: ผู้ให้บริกำรสัญญำณโดยมี Zulutrade ขึ้นอยูกับจำำนวนผู้ใช้ที่ ่ ปฏิบัติตำมและจำำนวนคล่องแคล่วที่พวกเขำใช้จ่ำย. เพื่อหลีกเลี่ยง มีสัญญำณที่จะให้บริกำรกำรสั่งซื้อเป็นจำำนวนมำกเกินไป พร้อมกันนั้นดีกว่ำที่จะกำำหนดขีดจำำกัด สูงสุด. อีกเหตุผลที่จำำกัดจำำนวน ในขณะเดียวกันคล่องแคล่ว, ขีดขั้นควำมเสี่ยงให้บริกำร สัญญำณ. โดยกำรส่งสัญญำณจำกหลำยซัพพลำยเออร์ คุณ quot;เฉลี่ยquot; ควำมเสี่ยงของท่ำน. คำำถำม: วิธีกำรกำำหนดเครื่องหมำยสูงสุดเปิดมำกมำย ? คำำตอบ: แนวคิดก็คือกำรลงทุนส่วนของคุณ ทุนทีเหลือเพื่อป้องกันกำรลงทุน. ่ กฎของควำมฉลำดที่ใช้คือกำรหำรด้วยที่ 4 จำำนวนทุนกำรลงทุนและแบ่งผลหมำยเลข ตำมค่ำของมำก (นั่นคือ $ 5 สำำหรับไมโคร บัญชี $ 50 สำำหรับบัญชีขนำดเล็กและ $ 500 บัญชี มำตรฐำน) ตัวอย่ำงเช่นเมืองหลวงของ $ 5,000 ในบัญชีขนำดเล็ก มีกำรงัด 200, จำำนวนสูงสุดก่ำยกอง แนะนำำคือ 25 = ($ 5.000 / 4) / $ 50 คำำถำม: ฉันควรแก้ไขกำรตั้งค่ำ บัญชีของฉันได้อย่ำงไรและหำกดังนั้นเมื่อ? ทุกวันทั้งหมด สัปดำห์? ทุกเดือน? ตอบ: ใช่ฉันแนะนำำคุณตำมรำยวัน (อย่ำงน้อยในตอนแรก) เพือให้มั่นใจว่ำบัญชีของคุณ ่ อย่ำงถูกต้องตั้ง. เมื่อคุณทุนเติบโตขึ้น, คุณสำมำรถเพิ่มจำำนวนสัญญำณ, เพิ่มจำำนวนสูงสุดสำำหรับมำกมำยในขณะเดียวกัน ของสัญญำณและเพิ่มจำำนวนมำก สูงสุด. หลังจำกที่ 15 วันที่พอใจของคุณ สำมำรถกลับมำเมื่อสัปดำห์. คำำถำม: ฉันควรเปลี่ยนจำำหน่ำยอย่ำงสมำ่ำเสมอ สัญญำณ?
  5. 5. ตอบ: ใช่. ทุกสัปดำห์ตัวอย่ำงในวันหยุดสุดสัปดำห์, คุณควรตรวจสอบว่ำให้บริกำรของสัญญำณ ทุกครั้งที่เลือกผู้ให้บริกำรสัญญำณ รับควำมนิยมมำกที่สุด. มิฉะนั้นคุณจะต้อง ลบผู้ให้บริกำรสัญญำณที่มไม่มีี ได้รบควำมนิยมและเพิ่มใหม่สัญญำณให้บริกำร ั ทีเป็นที่นิยม. แนวควำมคิดที่จะมีข้อมูลในบัญชีของเขำ ่ เป็นสัญญำณให้บริกำรที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดที่เป็นไปได้. คำำถำม: กำร Zulutrade งำนเช่น HYIP? คำำตอบ: ไม่. Zulutrade เป็นซื้อขำยแพลตฟอร์ม กำรตรวจสอบอัตโนมัติของซัพพลำยเออร์ของสัญญำณบน สกุลเงินตลำด. ไม่มีสัญญำของ กำรแสดง. ควำมสำำเร็จของผู้ใช้ไม่ Zulutrade ไม่รับประกันในอนำคตประสิทธิภำพสำำหรับผู้ใช้นี้ และสำำหรับบรรดำผู้ที่ปฏิบัติตำมเขำเช่น. สำำหรับผู้ทไม่คุ้นเคยกับ HYIP (ฉ้อโกง ี่ เสี้ยมประเภท Bernard Madoff) คุณสำมำรถอ่ำนข้อควำมนี้ Wikipedia ที: ่ http://fr.wikipedia.org/wiki/High_Yield_Investment_Program คำำถำม: อะไรออนไลน์นำยหน้ำเพื่อเลือกระหว่ำง AVA FX, FXCM, FXDD? คำำตอบ: ทุกออนไลน์โบรกเกอร์มีขอดี. FXCM คือ ้ ที่โบรกเกอร์เสนอตำ่ำสุดที่กระจำยรำยกำร ระหว่ำงซื้อและขำยจึงไปๆมำๆเพิ่มเติมเงิน คุณ. AVA FX มีโบนัสเพื่อเปิดบัญชี. ช่วยให้ FXDD ไมโครโฟน Zulutrade บัญชี. คำำถำม: อะไรคือ FOREX? คำำตอบ: ฉันขอแนะนำำให้คุณไปอ่ำนคัมภีร์ไบเบิล FOREX ที่มอยู่บนยอดเยี่ยมเว็บไซต์ forex พณิช: ี http://www.trader-forex.fr/bible-forex คำำถำม: ฉันจะโอนเงิน? เมือและวิธีกำร ่ มีกำรถอนเงิน? ตอบ: คุณสำมำรถโอนเงินโดยตรง จำกเว็บไซต์ของโบรกเกอร์. นอกจำกนี้คุณยังสำมำรถ ทำำจำกเว็บไซต์ Zulutrade อินเตอร์เฟซ Zulutrade เงินฝำกหรือกำรถอนเงิน ในทำำนองเดียวกับกำรเบิกเงินของคุณคุณสำมำรถ กระทำำโดยตรงจำก Zulturade. คุณสำมำรถทำำได้ เมื่อใดก็ตำมที่คุณต้องกำรไม่มีกำรขู่กรรโชก. แผน 2 วันสำำหรับกำรโอนคือทำำ. คำำถำม: หลังจำกที่เริมเดินของฉันรำยรับ ่ จะได้รับกำรตอบแทนโดยตรงลงในบัญชีของฉันที่ฉัน โบรกเกอร์? คำำตอบ: เงินทีได้มำของคุณจะได้รับของคุณโดยตรงจำกโบรกเกอร์. ่ Zulutrade เป็นอินเตอร์เฟสทีลิงก์ ่ สัญญำณและผู้ใช้บริกำรและ แพลตฟอร์มกำรเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้คำำสั่งซื้อของคุณ
  6. 6. โบรกเกอร์. อย่ำงไรก็ตำมมีควำมสะดวกในอินเตอร์เฟส Zulutrade ของเงินเพื่อจัดกำร (เพิ่มเงิน withdrawals) แต่ฉันไม่ทำำซำ้ำ Zulutrade โดยตรงของเงินออนไลน์ที่โบรกเกอร์ ครอบครอง. คำำถำม: ใครจะแจ้งและคำำสั่งของฉัน gains หรือ ขำดทุน? ตอบ: คุณได้จำกอินเตอร์เฟซของ Zulutrade ปฏิบัติตำมคำำสั่งให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้บัญชีของคุณ และ gains / ขำดทุนที่สร้ำงโดยคำำสั่งดังกล่ำว. โบรกเกอร์ ออนไลน์โดยปกติจะตรวจสอบทุกวัน คำำสั่งในบัญชีของคุณ. สอบถำมกับ ของโบรกเกอร์. คำำถำม: ฉันค้ำในช่วงไม่กี่ปีที่ FOREX, ฉันสำมำรถวำงกำรสั่งซื้อด้วยตนเอง? เหล่ำนี้ สังซื้อด้วยตนเองจะได้รับกำรจัดให้อยู่ในควำมขัดแย้งกับ ่ ผู้ให้บริกำรสัญญำณ Zulutrade? ตอบ: ใช่แล้วคุณสำมำรถวำงคำำสั่งเอง. เมื่อต้องกำรทำำเช่นนี้คลิกทีลิงค์กำรค้ำ. เลือก ่ คู่สกุลเงินที่คุณต้องกำรใช้ สัง. ระบุทิศทำง (ซื้อ / ขำย) และจำำนวน ่ ก่ำยกอง. ที่ผ่ำนมำกำรค้ำด้วยตนเองจะไม่มีผลต่อ ในอดีตคล่องแคล่วโดยอัตโนมัติโดยผู้ให้บริกำร สัญญำณ. คำำถำม: ถ้ำต้องกำรหยุดทุกวิธี ดำำเนินกำรต่อหรือไม่ ตอบ: คุณสำมำรถหยุดได้ตลอดเวลำ. ในกำรลบ เงินของคุณคลิกทีลิงค์เงิน. ่ คำำถำม: อะไรคือค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลกำรสั่งซื้อ ผ่ำนในบัญชีของฉันได้อย่ำงไร คำำตอบ: ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลเด็ก. คำำถำม: อะไรคือควำมยำวเฉลี่ยของกำรค้ำโดยป้อนลงใน ผู้ให้บริกำรสัญญำณ? ตอบ: ซึ่งขึ้นอยูกับผู้ให้บริกำรสัญญำณ. คุณ ่ ข้อมูลนี้ที่ลงค์ Peformance ิ (ที่ https: / / signaux.zulutrade.com / Performance.aspx) และ คอลัมน์เฉลี่ยคล่องแคล่ว (น.) เฉลี่ยคล่องแคล่วแสดง ในชั่วโมง. คำำถำม: กำรค้ำเปิดในบัญชีของฉันกว่ำ สัปดำห์ฉันสำมำรถปิดได้โดยมิต้องคอย ปิดสัญญำณให้บริกำร? ตอบ: ใช่. ในตำำแหน่งที่แท็บให้คลิกที่ ปิดปุ่มในด้ำนหน้ำของกำรค้ำที่คุณต้องกำรปิด. คำำถำม: อะไรสีและดวงดำว ในเพจอุทิศให้ผู้ให้บริกำรของสัญญำณ?
  7. 7. คำำตอบ: ดำวสอดคล้องกับระบบ ข้อเสนอแนะโดยผู้ใช้ Zulutrade. ที่ สีเขียวหมำยควำมว่ำสัญญำณให้บริกำรคือ กำรจัดอันดับในด้ำนบน 10 ซัพพลำยเออร์ของสัญญำณ. พีที กำรเปล่งเสียงในสำมเหลี่ยมหมำยควำมว่ำคนอ่อนน้อม สัญญำณมำกวิกฤต. คำำถำม: กำรภำษีของเขำกลับเมือ่ ค้ำ? คำำตอบ: อ้ำงถึงผลบังคับกฎหมำยใน ประเทศของท่ำน. คำำตอบสำำหรับฝรั่งเศส: ทุน gains จะต้อง ประกำศในกำรลงทะเบียนของ BNC (รำยได้ พำณิชย) ไม่ Professional หำกคุณมีเหตุกำรณ์ เพิ่มเติม Professional หรือถ้ำอำชีพ ของคุณเท่ำนั้นกิจกรรม. สำำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณ เชิญให้ติดต่อที่สำำนักงำนภำษีผู้จัดกำร ไฟล์ของคุณ. คำำถำม: อะไรเครื่องหมำยช่องว่ำงหรือทีเรียกร้อง-เมตร? ่ คำำตอบ: โทรในอัตรำกำำไรอัตรำกำำไรโทรฝรั่งเศส สอดคล้องกับกำรร้องขอให้เงินเพิ่มเติม. นี้ ขอบใช้ครอบคลุมแบบย้อนกลับเคลื่อนไหวของหลักสูตรใน ตลำด. ฉันแนะนำำคุณมีสัญลักษณขอบโทร โอ้-เมตรเป็น 100% และไม่เหนือ 500% (เกินไป ควำมเสี่ยง). คำำถำม: ฉันสำมำรถเปิดบัญชีสกุลเงินหลัก นอกเหนือจำกเหรียญสหรัฐฯ? ตอบ: ใช่. คุณสำมำรถเลือกระหว่ำงเหรียญสหรัฐฯ, JPY, ยูโร, GBP และ AUD. คำำถำม: ฉันไม่สำมำรถลงทะเบียน, ทำำไม? ลงทะเบียนเป็นไปได้ทุกวันที่ สำธิต. ในฐำนะอีกสำำหรับจริงบัญชีรำยกำรไม่สำมำรถ ทำำเฉพำะวันจันทร์ถงวันศุกร์. ึ

×