iPROMO 2012 Tarasov

505 views
447 views

Published on

Доклад Тараса Тарасова на конференции iPROMO 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

iPROMO 2012 Tarasov

 1. 1. íË ÒӈˇθÌ˚ı ÍÂÈÒ‡àÎË Í‡Í Ô˂Θ¸ ÒÓÚÌË, Ú˚Òfl˜Ë, ÏËÎÎËÓÌ˚.
 2. 2. ëÓÚÌË
 3. 3. Sociality Rocks!
 4. 4. Sociality Rocks!
 5. 5. Sociality Rocks!• çÓθ ‚ χÍÂÚËÌ„• 2000+ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚• 10.000+ ÒӈˇθÌ˚È Óı‚‡Ú• ë‡Ï˚ÈÒ„ÏÂÌÚ ·Ẩ ̇ ˚ÌÍ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÛÁ̇‚‡ÂÏ˚È
 6. 6. ä‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‰Â·ÌÓ?
 7. 7. ä‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‰Â·ÌÓ?• éÔ‰ÂÎÂÌË ˆÂ΂ÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË Ë ÏÂÒÚ Ó·ËÚ‡ÌËfl• ÉÛÔÔ˚ ‚ Facebook, VKontakte, Linked In• Twitter, Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÌÓ‚ÓÒÚÌÓÈ Í‡Ì‡Î• Picasa, ‚Ò β·flÚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ Ò·fl ̇ ÙÓÚÓ• Youtube, ·Óθ¯Â ˜ÂÏ ÙÓÚÓ Î˛·flÚ ÚÓθÍÓ ‚ˉÂÓ
 8. 8. ìÓÍË
 9. 9. ìÓÍË• VKontakte, Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ• Linked in ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ÛÁ̇‚‡ÂÏÓÒÚ¸ Ë ÔÂÒÚËÊ• Twitter, ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ „ÂÌÂ‡ˆË˛ Îˉӂ• îÓÚÓ„‡ÙËË ÓÚ΢Ì˚È ÂÚÂ̯ËÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ• ÇˉÂÓ „ÂÌÂËÛÂÚ ‚Á˚‚ÌÓÈ Ú‡ÙÙËÍ• èÂËӉ˘ÌÓÒÚ¸ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ÍËÚ˘̇
 10. 10. í˚Òfl˜Ë
 11. 11. èÚ˘ËÈ ÉÓÓ‰ÓÍ
 12. 12. èÚ˘ËÈ ÉÓÓ‰ÓÍ
 13. 13. èÚ˘ËÈ ÉÓÓ‰ÓÍ• ÉÓ‰ ‡Á‡·ÓÚÍË• Ñ‚‡ ÏÂÒflˆ‡ ̇ ˚ÌÍ• óÂÚ͇fl ÙÓÍÛÒËӂ͇ ̇ ÛÁÍÛ˛ ˆÂÎÂ‚Û˛ „ÛÔÔÛ• 700.000+ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚• 200.000+ ÔÓÒ¢‡˛Ú ÔËÎÓÊÂÌË Âʉ̂ÌÓ• 80.000+ ÛÌË͇θÌ˚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË• íÓÔ 10 ÒÂ‰Ë Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎflÌ˚ı• çÓθ ‚ χÍÂÚËÌ„
 14. 14. åËÎÎËÓÌ˚
 15. 15. éÚÍ˚ÚÍË Ì‡ ÒÚÂÌÛ
 16. 16. «éÚÍ˚ÚÍË Ì‡ ÒÚÂÌÛ - ‰Ó·‡‚¸ Ò‚Ó˛ ÓÚÍ˚ÚÍÛ» - ˝ÚÓ Ò‡ÏÓ ·Óθ¯Ó ÔËÎÓÊÂÌË ‚ ÒӈˇθÌÓÈ ÒÂÚË ÇÍÓÌÚ‡ÍÚÂ.   ë ÔÓÏÓ˘¸˛ “éÚÍ˚ÚÓÍ Ì‡ ÒÚÂÌÛ” ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎË ÓÚÔ‡‚Îfl˛Ú ‚ËÚۇθÌ˚ ÓÚÍ˚ÚÍË ‰Û„-‰Û„Û
 17. 17. 鷢 ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÌË͇θÌ˚ı ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÔËÎÓÊÂÌËfl:15 700 000 ë‰Ì ÒÛÚÓ˜ÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÌË͇θÌ˚ı ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ: 270 000
 18. 18. á̇ÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÎˈÓ
 19. 19. ÑÂÏÓ„‡ÙËfl ÜÂÌ˘ËÌ˚ åÛʘËÌ˚ 78 % 22 % åÛʘËÌ˚ ÜÂÌ˘ËÌ˚до 18 2.83 % до 18 9.75 %от 18 до 21 2.46 % от 18 до 21 10.4 %от 21 до 24 3.89 % от 21 до 24 15.52 %от 24 до 27 4.23 % от 24 до 27 15.7 %от 27 до 30 2.83 % от 27 до 30 9.86 %от 30 до 35 2.27 % от 30 до 35 7.76 %от 35 до 45 1.55 % от 35 до 45 6.03 %от 45 0.87 % от 45 4.06 %
 20. 20. ÉÂÓ„‡ÙËfl 28.5% 65.0% 5.1% 1.4%êÓÒÒËfl ìÍ‡Ë̇ Å·ÛÒ¸ ÑÛ„ËÂ
 21. 21. ÇÂÏfl Ë ÏÂÒÚÓ
 22. 22. è‡Á‰ÌËÍË - ‚Ò β·flÚ Ô‡Á‰ÌËÍËᇠÓʉÂÒÚ‚ÂÌÒÍË ͇ÌËÍÛÎ˚ 2012 ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÓ ·ÓΠ50 ÏÎÌ ÓÚÍ˚ÚÓÍ
 23. 23. çÂÒÍÓθÍÓ ÔËÏÂÓ‚
 24. 24. Pringles  •äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÌË͇θÌ˚ı ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ, ÔÓÒÂÚË‚¯Ëı Á‡·ẨËÓ‚‡ÌÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË•‚ ÔÂËÓ‰ Ò 17-31 ‰Â͇·fl 2011 „. – 9 049 816•äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÏÓÚÓ‚ ÔËÎÓÊÂÌËfl ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 17-31 ‰Â͇·fl 2011 „. – 23 703 014•äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ·ẨËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÚÍ˚ÚÓÍ – 3 908 389
 25. 25. 儇ÙÓÌ•äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÌË͇θÌ˚ı ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ, ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 03-17 flÌ‚‡fl 2012 „. – 6 313 140•äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÏÓÚÓ‚ ÔËÎÓÊÂÌËfl ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 03-17 flÌ‚‡fl 2012 „. - 13 354 341•äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ·ẨËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÚÍ˚ÚÓÍ – 2 737 110
 26. 26. ÖÒÎË Ç‡Ò ÌÂÚ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ, Á̇˜ËÚ Ç˚ Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚÂ. ÅËÎÎ ÉÂÈÚÒ
 27. 27. ÖÒÎË Ç‡Ò ÌÂÚ ‚ ëӈˇθÌ˚ı ëÂÚflı, Á̇˜ËÚ Ç˚ Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚÂ.
 28. 28. taras@tarasov.biz

×