Tarih Bilimine Giriş

17,190 views
16,532 views

Published on

Published in: Business

Tarih Bilimine Giriş

 1. 1. Tarih Bilimine Giriş www.cbu.edu.tc
 2. 2. Tarih <ul><li>Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, faaliyetlerini, sebep ve sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek , tarafsız bir biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir. </li></ul>
 3. 3. Tarih Biliminin Özellikleri <ul><li>Geçmişteki olayları inceler. </li></ul><ul><li>İnsan toplulukları tarafından meydana getirilir. </li></ul><ul><li>Belge lere dayanmalıdır. </li></ul><ul><li>Yer ve zaman belirtilmelidir. </li></ul><ul><li>Sebep - sonuç ilişkisi olmalıdır. </li></ul><ul><li>Objektif (tarafsız) olunmalıdır. </li></ul><ul><li>Tarihî olaylar tekrarlanamaz. (Deney ve gözlem yapılamaz). </li></ul><ul><li>Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir. </li></ul><ul><li>Araştırma mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır. </li></ul>
 4. 4. Tarihin Konusu <ul><li>Geçmişte yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. </li></ul>
 5. 5. Olay-Olgu <ul><li>Olay: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır. </li></ul><ul><li>Olgu: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Olay - Anadolu'nun Türkler tarafından fethi. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Olgu - Anadolu'nun Türkleşmesi. </li></ul>
 8. 8. Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) <ul><li>1- Zamana Göre Sınıflandırma: </li></ul><ul><li>(Orta Çağ tarihi, 15. Yüzyıl Tarihi gibi...) </li></ul><ul><li>2- Mekâna Göre Sınıflandırma: </li></ul><ul><li>(Türkiye Tarihi, Avrupa Tarihi gibi...) </li></ul><ul><li>3- Konuya Göre Sınıflandırma: </li></ul><ul><li>(Tıp Tarihi, Sanat Tarihi gibi...) </li></ul>
 9. 9. Tarihin Yöntemi <ul><li>Tarihî olayları araştıran bir tarihçi, sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular: </li></ul><ul><li>1.Kaynak Arama </li></ul><ul><li>2.Verileri Tasnif, Tahlil Ve Tenkit Etme </li></ul><ul><li>3.Sentez (Birleştirme) </li></ul>
 10. 10. 1. Kaynak Arama: <ul><li>Önce olayla ilgili kaynaklar aranır. Kaynaklar ikiye ayrılır: </li></ul><ul><li>1. Ana Kaynaklar (Birinci El Kaynaklar): </li></ul><ul><li>Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır. </li></ul><ul><li>2. İkinci El Kaynaklar: </li></ul><ul><li>Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>1. Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, fermanlar, kanunlar, mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb... </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2. Yazılı Kaynaklar: </li></ul><ul><li>Kitabe, </li></ul><ul><li>Biyografi, yıllıklar, kitaplar, </li></ul><ul><li>Resmi yazışmalar, mühürler, </li></ul><ul><li>Fermanlar, kanunnameler, </li></ul><ul><li>Paralar, takvimler, antlaşmalar, </li></ul><ul><li>Kil tabletler. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2. Yazısız (Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar, destanlar, efsaneler, fıkralar, atasözleri örf ve adetler vb... </li></ul>
 14. 14. <ul><li>2. Yazısız (Sözlü) Kaynaklar: </li></ul>* Her türlü araç ve gereçler, * Toprak, taş ve kemikten yapılmış eşyalar, * Mağara resimleri, * Kabartmalar, * Mezarlar, anıtlar, * İnsan ve hayvan iskeletleri
 15. 15. 2. Verileri Tasnif, Tahlil ve Tenkit Etme: <ul><li>a. Tasnif (Sınıflandırma): Elde edilen bilgiler zamana, mekana ve konuya göre tasnif edilir. </li></ul><ul><li>b. Tahlil (Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi? Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir. </li></ul><ul><li>c. Tenkit (Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı, hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir. </li></ul>
 16. 16. 3. Sentez (Birleştirme): <ul><li>Kaynaklardan elde edilen bilgilerin düzenlenerek yazılması safhasıdır. </li></ul>
 17. 17. TARİH YAZICILIĞININ GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR: <ul><li>Hikayeci (Nakilci) Tarih: Olaylar hikaye biçiminde mübalağalı biçimde ele alınır. Sebep-sonuç ilişkisi yoktur. </li></ul><ul><li>Öğretici Tarih (Pragmatik): Olaylardan ders çıkarmak suretiyle, toplumun ahlak ve karakterini geliştirmeyi amaçlar. Kahramanlar ön plana çıkartılır. </li></ul><ul><li>Sosyal Tarih: Olayların duygusal yönlerini dikkate almadan açıklayan tarih anlayışıdır. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Neden-Nasılcı (Bilimsel) Tarih: Olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde, neden ve nasıl sorularına cevap aranarak incelenir. </li></ul><ul><li>Kronik Tarih: Her yılın olayları, aralarında herhangi bir bağlantı gözetilmeden arka arkaya sıralanır. </li></ul><ul><li>Not: Tarih yazıcılığı, Hitit krallarının tutturduğu yıllıklarla (anal) başlar. </li></ul>
 19. 19. TARİH ÇEŞİTLERİ: <ul><li>Zamana Göre: İlkçağ uygarlıkları </li></ul><ul><li>Fatih Devri. </li></ul><ul><li>Mekana Göre: Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Tarihi, Avrupa Tarihi. </li></ul><ul><li>Konuya Göre: Siyasi tarih, Kültür tarihi, İktisat Tarihi, Bilim Tarihi. </li></ul>
 20. 20. Tarihin Önemi <ul><li>Tarih, amacı olmayan kuru bilgi yığını değildir. Tarih bize geçmiş olaylardan örnekler vererek gelecek ile ilgili yol gösterir. </li></ul><ul><li>Geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak hata yapmamamızı sağlar. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>&quot;Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Tarihi yazan, tarihi yapana sadık kalmalıdır.&quot; </li></ul>
 22. 22. <ul><li>“ Türk evladı, ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” </li></ul>
 23. 23. <ul><li>“ Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek, bizler için bir borçtur.” </li></ul>
 24. 24. Takvim <ul><li>Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ay'ı kullanmışlardır. </li></ul>
 25. 25. Takvim <ul><li>Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır. (365 gün 6 saat) </li></ul><ul><li>Bu şekilde oluşturulan takvimlere GÜNEŞ TAKVİMİ diyoruz. </li></ul>
 26. 26. Takvim <ul><li>Ay'ı kullananlar ise ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas almışlardır. </li></ul><ul><li>Bu şekilde oluşturulan takvimlere AY TAKVİMİ diyoruz. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Tarihte ilk güneş takvimini Mısırlılar, </li></ul>
 28. 28. <ul><li>İlk ay takvimini Sümerler oluşturmuşlardır. </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak kullanmışlardır. </li></ul><ul><li>Romalılar, Roma'nın kuruluşunu , </li></ul><ul><li>Müslümanlar, Hicreti , </li></ul><ul><li>Hrıstiyanlar, Hz. İsa'nın doğumunu gibi... </li></ul>
 30. 31. Tarih ve Takvim <ul><li>Tarihte tüm olaylar bir zaman süreci içinde gelişir ve olgunlaşır . Tarihi masaldan ayıran öğelerden biri de zamandır . Zamanın ölçülmesi soyut bir kavramdır . Ancak yinede insanlar İlkçağ’dan beri zamanı ölçmeyi başarmışlar ve çeşitli takvimler yapmışlardır. </li></ul><ul><li>Uzayda bazı olaylar hep değişmeyen bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir . Bunlardan bir tanesi dünyanın güneşin etrafında dönmesidir . Bundan yıllar oluşur . Önemli bir olayda yılların başlangıcı olur . Takvimlerde buna göre düzenlenir . </li></ul>
 31. 38. <ul><li>Her takvimde o başlangıç olayının öncesi ve sonrası vardır . Süresi hep aynı olan zaman sürecine yıl adı verilir . Dünya’nın güneş etrafında bir tam dönüşü süresi hiç değişmez . </li></ul><ul><li>Dünya bu dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna güneş yılı denir . </li></ul><ul><li>Ay da Dünya etrafında 12 dönüşünü 354 günde tamamlar buna ay yılı denir . </li></ul>
 32. 39. Miladi Takvim <ul><li>Milat doğum anlamına gelir . Bu takvimde Hz. İsa ‘ nın doğumundan 7 gün sonraki 1 Ocak başlangıç olarak kabul edilir . </li></ul><ul><li>Miladi takvimde güneş yılı esas alınır . Güneş Yılı dünyanın Güneş etrafında bir tam dönüşü için geçen süredir . Bu süre 365 gün 6 saattir . </li></ul><ul><li>Miladi takvimde Hz. İsa’nın doğumu başlangıç (0 = sıfır) kabul edilir . Olaylar tarihlendirilirken takvimin başlangıcına göre milattan önce ( M.Ö. = İ. Ö. ), milattan sonra ( M. S. = İ. S. ) kısaltmaları ile birbirinden ayrılır ve gösterilir . </li></ul>
 33. 40. Hicri Takvim <ul><li>Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği gün bu takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir . </li></ul><ul><li>Hicret, göç anlamına gelir . Hz. Muhammed milâdî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etti. (16 Temmuz 622 ) </li></ul><ul><li>Bu takvimde bir yıl 12 Ay dır . </li></ul><ul><li>Ancak Hicri takvimde “Ay Yılı” kullanılır . </li></ul><ul><li>Ay yılı , Ay’ın Dünya’nın çevresinde 12 kez dönmesi için geçen zamandır . Hicri takvimde aylar 29 ile 30 gündür . </li></ul>
 34. 41. Türklerin Kullandıkları Takvimler <ul><li>12 Hayvanlı Türk Takvimi: Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu. </li></ul><ul><li>Celâli Takvimi: Büyük Selçuklular zamanında Melikşah tarafından hazırlatılan bu takvim güneş yılına göre hazırlanmıştı. </li></ul><ul><li>Hicrî Takvim: Ay yılını esas alır. Başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke’den Medine'ye hicret ettiği 622 yılını alır. Bugün, ramazan, mevlitler gibi dini günlerde bu takvimi kullanmaktayız. </li></ul><ul><li>Rûmî Takvim: Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarından itibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş Yılını esas alır. </li></ul><ul><li>Milâdî Takvim: 1926' dan itibaren kullandığımız takvimdir. Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılara dayanır. İyon ve Yunanlılar kanalıyla Avrupa’ya aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında JULYEN takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda Papa XII.Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryen Takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise Milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu(sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder. </li></ul>
 35. 42. Before Christ   BC Anno Domini,   After Christ,   AD
 36. 43. Hz.İsa’nın Doğumu 0 Milat Milattan Önce Milattan Sonra 2004 571 1071 1453 Bugün Orta Çağ Yeni Çağ Yakın Çağ İlk Çağ Yazının İcadı 1938 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Karanlık Çağlar Tarih Çağları
 37. 44. Tarih Tarih Öncesi Devirler Tarih Devirleri Taş Devri Kalkolitik Devir Maden Devri İlk Çağ Orta Çağ Yeni Çağ Yakın Çağ
 38. 45. Mağara Dönemi Neolitik Dönem Bakır Tunç Demir MÖ 3500 -Tüketici yaşam tarzı vardı. -Avcılık-toplayıcılık yapılmıştır. -Göçebe hayat -Yerleşik hayat başladı. -Üretici toplum yapısı -Tarım başladı -Özel mülkiyet fikri görüldü -Maden Devri -Takvim kullanıldı -Devlet örgütü oluştu Yazı kullanılır Tarih Öncesi Devirler
 39. 52. Yerleşik yaşam öncesi m.ö 10.000 Yerleşim yaşam Yerleşik Yaşam öncesi Yerleşik Yaşam 15.000 10.000 5.000 m.Ö 5.000
 40. 55. Tarih Öncesi Devirler <ul><li>Tarih öncesi devirler, Taş ve Maden devri olmak üzere ikiye ayrılır. Taş devrinde insanlar yaptıkları aletlerde malzeme olarak taş kullanmışlardır. Maden devrinde de buldukları madenlerden araç yapımında faydalanmışlardır. </li></ul>
 41. 56. <ul><li>Bu dönemde insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınıyorlardı. Yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlardı; çünkü henüz hiçbir şey üretmeyi bilmiyorlardı. </li></ul><ul><li>Bu dönemde Türkiye‘de de insanların yaşadığını buluntulardan anlıyoruz . Buna en belirgin örnek; </li></ul><ul><li>Antalya yakınlarındaki Karain Mağarası ‘dır. Bu dönemde insanlar çevrelerinde bol bulunan taştan baltalar ile kesici kazıyıcı ve delici aletler yapmışlardır. Mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler . Devrin sonlarına doğru ateşi buldular. </li></ul><ul><li>Ateş insanların soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmasını sağladı . Ateş ile yiyeceklerini de pişirip yemeye başladılar . </li></ul>Yerlesik Hayat Öncesi
 42. 57. Yerleşik Hayat <ul><li>Bu devirde insanlar evler yapıp köyler kurdular. Ekip biçmeyi öğrendiler, yani üretici oldular. </li></ul><ul><li>Topraktan çanak çömlek yapıp bunları ateşte pişirerek daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirdiler. </li></ul><ul><li>Bazı hayvanları evcilleştirdiler. </li></ul><ul><li>Yurdumuzda Burdur yakınlarında Hacılar Köyü‘ nde , Konya yakınlarında Çatalhöyük ’te yapılan kazılarda Neolitik Döneme ait buluntular elde edilmiştir . </li></ul>
 43. 58. Maden Devri <ul><li>İnsanlar bu devirde doğada çok bulunan ve kolay işlenen bakır madenini kullandılar. Sonraları, bakır ve kalayın karışımıyla tunç elde edildi. Tunçtan yapılan aletler bakırdan yapılan aletlerden daha sert ve dayanıklı oldu. Maden devrinin sonlarına doğru insanlar demir madenini kullandılar. </li></ul><ul><li>Maden Devrinde, Hitit ve Sümer devletleri gibi büyük devletler kuruldu . </li></ul><ul><li>Yozgat yakınlarında Alişar ’da , </li></ul><ul><li>Çorum yakınlarında Alacahöyük ‘te , </li></ul><ul><li>Çanakkale yakınlarında Truva ‘da bu döneme ait buluntulara rastlanmıştır . </li></ul>
 44. 59. Tarih, yazının icadıyla başlar.. <ul><li>Tarihçiler yazının bulunuşunu tarihin başlangıcı olarak kabul ederler . Çünkü yazının bulunuşu ile birlikte o dönemler hakkındaki bilgilerimiz birdenbire artmıştır . </li></ul><ul><li>Bu nedenle yazıdan önceki döneme , o dönem hakkındaki bilgilerimiz sadece yazısız belgelere dayandığı ve az olduğu için Karanlık Devirler veya Tarih Öncesi Devirler denir . </li></ul><ul><li>Yazının bulunuşundan sonra bilgilerimiz birden bire artar. Bu döneme de Tarih Çağları denir . </li></ul>
 45. 60. Tarih, yazının icadıyla başlar..
 46. 61. Tarih, yazının icadıyla başlar..
 47. 62. Tarih, yazının icadıyla başlar..
 48. 63. Tarih, yazının icadıyla başlar..
 49. 64. Tarih, yazının icadıyla başlar..
 50. 65. Yazı <ul><li>Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında bulunmuştur (M.Ö. 3200/3500). </li></ul><ul><li>Yazı, tarih bilgilerinin ortaya çıkmasına hız kazandırmıştır . </li></ul><ul><li>Bu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. </li></ul>
 51. 66. MÖ 3500 Yazı kullanılır İlkçağ Ortaçağ Yeniçağ Yakınçağ Tarih Çağları Site Tarım Çok tanrılı din Kavimler göçü Feodalite Kilise ve papalık Skolastik düşünce Haçlı seferleri Coğrafi keşifler Rönesans Reform Fransız ihtilali Sanayii inkilabı
 52. 67. Tarih Çağları <ul><li>İlk Çağ </li></ul><ul><li>Yazının bulunuşu ( M.Ö. 3200 ) ile başlar . M.S. 375 Kavimler </li></ul><ul><li>Göçü’ne kadar devam eder. </li></ul><ul><li>Orta Çağ </li></ul><ul><li>Kavimler Göçü’nden ( 375 ) , Fatih Sultan Mehmet’in 1453 </li></ul><ul><li>yılında İstanbul'u almasına kadar geçen süredir . </li></ul><ul><li>Yeni Çağ </li></ul><ul><li>Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul'u almasıyla başlayan ve1789 Fransız İhtilali ile sona eren çağdır . </li></ul><ul><li>Yakın Çağ </li></ul><ul><li>1789 Fransız İhtilali ‘nden zamanımıza kadar süren çağdır. </li></ul>
 53. 68. Tarih Çağları <ul><li>İnsanlık tarihi çok uzun bir zaman sürecini kapsar . Bu uzun süre tarih öğreniminde kolaylık sağlaması için toplumlar üzerinde etkili olan önemli olaylar başlangıç ve bitiş kabul edilerek çağlara ayrılır . </li></ul><ul><li>Çağ iki önemli olay arasındaki zaman dilimidir . </li></ul><ul><li>M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşundan günümüze kadar geçen zamana tarih devirleri denir . </li></ul><ul><li>Toplumlar üzerinde etkili olan önemli sosyal ve siyasi olaylar , tarihi devirlere ayırmada etkili olmuş ve sınır kabul edilmiştir . Böylece tarih öğrenme kolaylaşmıştır . </li></ul>
 54. 69. M.Ö. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREK KAVRAMI <ul><li>200 175 150 125 100 </li></ul>İLK İKİNCİ ÜÇÜNCÜ SON ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK İLK YARISI İKİNCİ YARISI
 55. 70. M.s. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREK KAVRAMI <ul><li>100 125 150 175 200 </li></ul>İLK İKİNCİ ÜÇÜNCÜ SON ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK İLK YARISI İKİNCİ YARISI
 56. 71. yüzyıl kavramı Yüzyıl = 100 tam yıl Yarı yüzyıl= 100/2= 50 yıl Çeyrek yüzyıl = 100/4 = 25 yıl         M. Ö İçin Yüzyıl: I. yüzyıl                       = 99 - 0 II. yüzyıl           = 199-100 III. yüzyıl         = 299 - 200 Yarı Yüzyıl: I. Yarı yüzyıl                =99 - 49 II. yarı yüzyıl                =50 - 00 'dur. Çeyrek yüzyıl: I. çeyrek yüzyıl             = 99 - 75 II. çeyrek yüzyıl               = 74 –50 III. çeyrek yüzyıl          = 49 - 25 IV. çeyrek yüzyıl           = 24 - 0
 57. 72. yüzyıl kavramı Yüzyıl = 100 tam yıl Yarı yüzyıl= 100/2= 50 yıl Çeyrek yüzyıl = 100/4 = 25 yıl M.S i çin   Y üzyıl:                                                                    I. yüzyıl            = 0 – 99                                                                       II.yüzyıl                       = 100-199                                                         III. yüzyıl         = 200 - 299'dur.                                                Yarı Yüzyıl:                                                                       I. yarı yüzyıl    = 0 - 49                                                  II. Ya rı yüzyıl       = 50 – 99                                                                       Çeyrek yüzyıl:                                                           I. çeyrek           = 0-24                                                              II. çeyrek         = 25-49                                                                        III. çeyrek         = 50-74                                                                        IV. çeyrek        = 75 - 99'dur.                                                  
 58. 73. yüzyıl kavramı Verilen bir tarihin yüzyılını bulmak (M.Ö veya M.S tarihlerinin her ikisi içinde aynı işlemler yapılır). Verilen tarih tek veya çift rakamlı olursa hiçbir işlem yapılmaz,doğrudan I.yy kapsamında değerlendirilir. Verilen tarih,üç rakamlı olursa;Yüzler basamağına 1 eklenerek yüzyıl bulunur. 6 22 + 1 = 7. yüzyıl Verilen tarih dört rakamlı olursa; yüzler ve binler basamağındaki sayıya 1 eklenerek yüzyıl bulunur.    14 53 + 1 = 15.yüzyıl
 59. 74. <ul><li>M.Ö. M.Ö. 0 M.S. M.S. </li></ul><ul><li>200 100 (MİLAT) 100 200 </li></ul>M.Ö.200-175 (İLK ÇEYREĞİ) M.Ö.125-100 (SON ÇEYREĞİ) M.Ö.150-100 (SON YARISI) M.Ö.200-150 (İLK YARISI)
 60. 75. Tarihe Yardımcı Bilimler <ul><li>Nümiznatik (Para Bilimi) </li></ul><ul><li>Arkeoloji (Kazı Bilimi) </li></ul><ul><li>Coğrafya (Yer Bilimi) </li></ul><ul><li>Psikoloji (Ruh Bilimi) </li></ul><ul><li>Antropoloji (Kültür Bilimi) </li></ul><ul><li>Kronoloji (Takvim Bilimi) </li></ul><ul><li>Heraldik (Mühür Bilimi) </li></ul><ul><li>Filoloji (Dil Bilimi) </li></ul>
 61. 76. Soru 1 <ul><li>Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, </li></ul><ul><li>birbiriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri </li></ul><ul><li>içerisinde inceleyen bir bilimdir. </li></ul><ul><li>Durum : İslamiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı </li></ul><ul><li>gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve </li></ul><ul><li>horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar. </li></ul><ul><li>Yukarıda verilen durumda, tarihin tanımında yer alan öğelerden </li></ul><ul><li>hangisine değinilmemiştir? </li></ul><ul><li>İnsan ilişkileri </li></ul><ul><li>Neden – sonuç ilişkisi </li></ul><ul><li>Yer </li></ul><ul><li>İnsan topluluklarının yaşayışları </li></ul><ul><li>Zaman </li></ul>
 62. 77. Soru 2 <ul><li>İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında geçmişte </li></ul><ul><li>meydana gelen olayları yer göstererek inceleyen ve </li></ul><ul><li>bu olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkilerini </li></ul><ul><li>kaynaklara dayanarak araştıran bilim dalına “Tarih” denir. </li></ul><ul><li>Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yoktur ? </li></ul><ul><li>Eski devirleri aydınlatması </li></ul><ul><li>Kronolojiye yer vermesi </li></ul><ul><li>Olayların analizini yapması </li></ul><ul><li>Belgelerden yararlanması </li></ul><ul><li>Olayların geçtiği yeri belirtmesi </li></ul>
 63. 78. Soru 3 <ul><li>Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni </li></ul><ul><li>sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkarmak için neye </li></ul><ul><li>bakılmalıdır? </li></ul><ul><li>Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına </li></ul><ul><li>İki olaydan da aynı kişilerin etkin olup olmadığına </li></ul><ul><li>İki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine </li></ul><ul><li>İki olayın konuları arasında bir benzerlik olup olmadığına </li></ul><ul><li>Olayların sonuçları arasındaki benzerliğe </li></ul>
 64. 79. Soru 4 <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında, başvurulan </li></ul><ul><li>yollardan biri olamaz ? </li></ul><ul><li>Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma </li></ul><ul><li>Kaynak taraması yapma </li></ul><ul><li>Buluntuları inceleme </li></ul><ul><li>Deney yapma </li></ul><ul><li>Olaylar arasında ilişki kurma </li></ul>
 65. 80. Soru 5 <ul><li>Kalkolitik çağda, Anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş </li></ul><ul><li>tarım öncelik kazanmıştır. </li></ul><ul><li>Bu bilgiye dayanarak Kalkotik Çağ ile ilgili aşağıdaki </li></ul><ul><li>yargılardan hangisine varılabilir? </li></ul><ul><li>Verimli topraklara göç edilmiştir. </li></ul><ul><li>Yerleşik hayata geçilmemiştir. </li></ul><ul><li>İnsanların yaşantısı değişmiştir. </li></ul><ul><li>Hayvancılık yapılmamıştır. </li></ul><ul><li>Tüketim üretimden çok olmuştur. </li></ul>
 66. 81. Soru 6 <ul><li>Cilalı Taş Devri’nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler </li></ul><ul><li>yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler </li></ul><ul><li>yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, </li></ul><ul><li>bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak – çömlek </li></ul><ul><li>yapılmıştır. </li></ul><ul><li>Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin </li></ul><ul><li>gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur ? </li></ul><ul><li>Yerleşik hayata geçilmesi </li></ul><ul><li>Topraktan eşya yapılması </li></ul><ul><li>Kullanılan silahların geliştirilmesi </li></ul><ul><li>Tarım üretimine geçilmesi </li></ul><ul><li>Yazının bulunması </li></ul>
 67. 82. Soru 7 <ul><li>Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek </li></ul><ul><li>çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, </li></ul><ul><li>silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. </li></ul><ul><li>Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir ? </li></ul><ul><li>Araç ve gereçlerin paylaşımına önem verildiğine </li></ul><ul><li>Topluluklar arasında ticaret yapıldığına </li></ul><ul><li>İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine </li></ul><ul><li>Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine </li></ul><ul><li>İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna </li></ul>

×