12 businessfinance v1

654 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

12 businessfinance v1

 1. 1. บทที่ 12 ความลมเหลวของธุรกิจ All rights reserved www.Thailandaccount.com 1
 2. 2. ความลมเหลวของธุรกิจ ิ ความล ม เหลวทางธุ ร กิ จ มิ ไ ด เ กิ ด เนื่ อ งจากตั ว ธุ ร กิ จ เอง เทานน แตอาจเกดจากธุรกจอนทเกยวของ เชนผู ดหาหรือขาย เทานั้น แตอาจเกิดจากธรกิจอื่นที่เกี่ยวของ เชนผจัดหาหรอขาย วั ต ถุ ดิ บ ให กั บ กิ จ การหรื อ ลู ก ค า ของกิ จ การเองประสบความ ลมเหลวจนไมสามารถจายชําระหนี้สินใ กิจการได ไ   ํ ี ให ไ All rights reserved www.Thailandaccount.com 2
 3. 3. ความลมเหลวทางธุรกิจคืออะไร ความลมเหลวทางธุรกิิจเกิิดขึ้ึนเมืื่อธุรกิิจกาวมาถึึงจุด (ปกติคือจุดที่ไมสามารถชําระหนี้ได) ซึ่งไมสามารถดําเนินธุรกิจ ตอไปไดโดยปราศจากปญหา ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่กิจการ ุ ไม ส ามารถหาทางแก ไ ขได และยิ่ ง ดํ า เนิ น ธรกิ จ ต อ ไปก็ ยิ่ ง มี ปญหามากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จุดนี้มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะยอมรับ ความลมเหลวตงแตตนหรอจะพบกบปญหาดานการเงนและ ความลมเหลวตั้งแตตนหรือจะพบกับปญหาดานการเงินและ กฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆถาหากยังดึงดันที่จะดําเนินธุรกิจตอไป All rights reserved www.Thailandaccount.com 3
 4. 4. ตนเหตุของความลมเหลวทางธุรกิจ สาเหตุของความลมเหลวทางธุรกิิจป ประกอบดวย 1. ป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ประกอบด ว ยความอ อ นแอของ ฐ อุตสาหกรรมและสถานที่ตั้งธุรกิจไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 2. ปจจััยทางการเงิิน ซึ่ึงรวมทัั้งการมีีหนี้ีสินมากเกิินไปแตมีทุนนอย ไป หรือไมเพียงพอ 3. การขาดการเอาใจใส ภัยธรรมชาติ และการทุจริต 4. ปจจยอน 4 ปจจัยอื่น ๆ All rights reserved www.Thailandaccount.com 4
 5. 5. สิ่งที่กิจการตองเผชิญเมื่อมีหนี้สินลนพนตัว (Financial distress) 1. 1 การทกจการไมสามารถชาระหนไดตามกาหนดเปนการชวคราวหรอเปนเหตุจากมูลคาสนคา ี่ ิ ไ  ํ ไ ี้ ํ ป ั่ ื ป  ิ ดอยกวาหนี้สนที่เปนภาระผูกพัน ิ 2. ถาปญหาดงกลาวเปนเพยงชวครงชวคราวการทาความตกลงกบเจาหนอาจขยายเวลา ถาปญหาดังกลาวเปนเพียงชั่วครั้งชัวคราวการทําความตกลงกับเจาหนีอาจขยายเวลา ่ ้ เพื่อใหปญหาผอนคลายได อยางไรก็ตามถามูลคาของสินทรัพยถาวรตกต่ํามากๆและกิจการ เกิดการขาดทุน ใครจะเปนผูรับภาระขาดทุนและใครจะเปนผูไดรับมูลคาที่ยังเหลืออยู 3. กิจการควรจะหยุดดําเนินการหรือดําเนินการตอไป กลาวคือเปนการดีหรือไมทจะดําเนิน ี่ กิจการตอไปหรือหยุดกิจการและขายสินทรัพยออกไปใหหมด 4. 4 ควรทกจการจะไดรบความคุ ครองจากศาลภายใตพระราชบญญตลมละลายหรอใชวธอนท ควรที่กิจการจะไดรับความคมครองจากศาลภายใตพระราชบัญญัติลมละลายหรือใชวิธีอื่นที่ ไมเปนทางการเพื่อฟนฟูกิจการ 5. 5 ใครจะเปนผู วบคมกิจการเมื่อมีการเลิกกิจการหรือฟนฟกิจการ ควรทจะใหผู ริหารชดเดิม ใครจะเปนผควบคุมกจการเมอมการเลกกจการหรอฟนฟูกจการ ควรทีจะใหผบรหารชุดเดม ่ รักษาการตอไปหรือจะใหผพิทักษทรัพย (Trustee) เขามาดูแลกิจการแทน ู All rights reserved www.Thailandaccount.com 5
 6. 6. การแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ • Workout ื W k t คอ การตกลงกนดวยความสมครใจระหวางเจาหนและลูกหนี้ และเจาหนยนยอมใหกจการ ั  ส ั ใ   ี้  ี้ ิ ใ ิ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได โดยมีการปรับปรุงฐานะทางการเงินใหกลับมามั่นคงอีกครัง ้ • Restructuring คือ การปรับโครงสรางหนี้ใหม เชน การเปลียนหนีบางรายการระยะสันเปนระยะยาว ่ ้ ้ หรือเปลี่ยนหนี้เปนทุน • Extension คือ การยืดเวลาการชะระหนี้ หมายถึง เจาหนียอมขยายกําหนดเวลาการชําระหนีออกไป ้ ้ สาหรบยอดหนทคางชาระหนเตมจานวนอยู ละเปนไปไดทเจาหนอาจใหเงนกู ํานวนหนึ่งแกลกหน สําหรับยอดหนีทคางชําระหนี้เต็มจํานวนอยและเปนไปไดที่เจาหนีอาจใหเงินกจานวนหนงแกลูกหนี้ ้ ี่ ้ เพื่อชําระหนีการคาในชวงเวลาที่ขยายการชําระหนีดวย ้ ้ • Composition คือ การประนอมหนี้ หมายถึง การที่เจาหนียนยอมลดจํานวนหนีสนลง จํานวนหนีที่ ้ิ ้ ิ ้ ยอมลดใหจะมากนอยแคไหนขันอยูกับการตอรองระหวางเจาหนีแมบางครั้งการชําระหนี้ไมสูงแตถอ ้  ้ ื วาดีกวาไปฟองรอง ซึ่งจะมีคาใชจายทางศาลและเปนการรักษาชือเสียงของเจาหนี้ รวมทังกิจการของ  ่ ้ ลูกหนกไมตองตกเปนการลมละลาย ลกหนีก็ไมตองตกเปนการลมละลาย ้  • Assignment เปนการเลิกกิจการอยางไมเปนทางการโดยลูกหนี้ขอเลิกกิจการกับเจาหนีโดยตรงแลว้ เจาหนียนยอม ้ิ All rights reserved www.Thailandaccount.com 6
 7. 7. การเลิกกิจการโดยไมสมัครใจ เกิิดขึึ้นใ ในกรณีีที่บรรดาเจาหนี้และกิิจการที่เปนลูกหนีี้ไมสามารถ ี ี ตกลงกันไดในเรื่องการชําระหนี้สิน จึงจําเปนตองนําเรื่องขึ้นสูศาลให เปนคนกลางในการพิจารณา All rights reserved www.Thailandaccount.com 7
 8. 8. ลมละลาย ลมละลายคืือการทีี่ลูกหนีี้ที่มีหนี้ีสินลนพนตััวและไมสามารถชํําระ  ไ หนี้ไดตาม พ.ร.บ. ลมละลาย เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ เด็ดขาดแลวและเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานวา เจาหนี้ไดลงมติใน การประชมเจาหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ไดเลื่อนไป ขอใหศาลพิจารณา ุ ใหลูกหนี้ลมละลายก็ดีหรือไมลงมติประการใดก็ดีหรือไมมีเจาหนี้ไป ประชุมกด หรอการประนอมหนไมไดรบความเหนชอบกด ใหศาล ประชมก็ดี หรือการประนอมหนี้ไมไดรับความเห็นชอบก็ดี ใหศาล พิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายและเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจ จััดการทรััพยสินของบุคคลลมละลาย เพืื่อแบงแกเจาหนี้ทั้งหลาย    ี All rights reserved www.Thailandaccount.com 8
 9. 9. สรุปลักษณะสําคัญของกฎหมายลมละลาย หััวขอ คดีีลมละลาย 1. จํานวนหนี้ขนต่ํา ั้ ฟองบุคคลธรรมดาไมนอยกวา 1,000,000 บาท ฟอง นิติบุคคลไมนอยกวา 2,000,000 บาท 2. จุดประสงคในการฟองคดี ฟองเพื่อเขาจัดการทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้แก เจาหนีทงหลาย ี้ ั้ 3. ความรวดเร็วในการพิจารณา มีขนตอนในการดําเนินคดีรวบรัดและเนนความรวดเร็ว ั้ เปนสาคญ ป สํ ั 4. คาใชจายในการดําเนินคดี คาขึ้นศาลถูกกวาคดีแพงสามัญมาก 5. การยืื่นคํําใหการ ใ  ลูกหนีจะยืื่น หรืือ ไ ยื่นคํําใหการก็็ได ไ มีราย ี้ ไม ใ ไม แกลูกหนี้ All rights reserved www.Thailandaccount.com 9
 10. 10. สรุปลักษณะสําคัญของกฎหมายลมละลาย หััวขอ คดีีลมละลาย 6. การอยูในอํานาจศาล หลังจากศาลรับฟอง ลูกหนนี้จะตองอยูใน อํํานาจศาล 7. การถอนฟอง ถอนไดตอเมือศาลอนุญาตเทานั้น  ่ 8. การจําหนายคดี กรณีคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวแลว ถาศาลจะ สั่ง จําหนายคดี ตองมีการโฆษณา ลวงหนาไม นอยกวา 7 วัน 9. การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน พิจารณาพยาน เจาหนี้ผูเปนโจทยกอน ถาฟง ไม ไ ได ศาลยกฟองไดเลย แตฟงไ  จึึงฟงพยาน ฟ ไ ฟ ได ลูกหนี้ วาสามารถชําระหนี้ไดหรือไม All rights reserved www.Thailandaccount.com 10
 11. 11. การยื่นฟองคดีลมละลาย  การยืื่นฟองคดีีลมละลาย (เฉพาะในระหวางที่ีศาลลมละลายภาค ใ ยังไมเปดทําการ) ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ลูกหนี้ที่ภูมิลําเนา อยูในเขตศาล หรื อ ประกอบธุ ร กิ จ อยู ใ นเขตศาลต น นั้ น ต อ งส ง คํ า ร อ งต อ ไปยั ง ศาล ลมละลาย เมื่อศาลลมละลายรับฟองแลว ก็จะออกไปทําการไตสวน นั่ง พิจ ารณา และพิ พ ากษาคดี ณ ศาลจั ง หวั ด ดั ง กล า ว ที นี้ วิ ธี พิ จ ารณา ตามลาดบ กเรมดวยการตรวจคาฟองซงกใชหลกกฎหมายการตรวจคา ตามลําดับ ก็เริ่มดวยการตรวจคําฟองซึ่งก็ใชหลักกฎหมายการตรวจคํา คูความในคดีแพงสามัญ หลังจากรับฟองแลวจะสงหมายเรียกและ สํําเนาคํําฟองใหลูกหนี้ีเพืื่อทราบ (เพืื่อทราบไมใชเพืื่อแกคดีี) ดัังนัั้นใ ใ ไ ใน คดีลมละลายจําเลยหรือลูกหนี้ไมจําตองยื่นคําใหการก็ได All rights reserved www.Thailandaccount.com 11
 12. 12. การฟนฟูกิจการ (Reorganization) ตามพระราชบััญญััติลมละลาย ( ับที่ี 4) พ.ศ. 2541 ละพระราชบััญญััติ (ฉบั ) ล ม ละลาย (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2542 ซึ่ ง เป น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ลมละลาย พุทธศกราช ลมละลาย พทธศักราช 2483 ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการฟนฟกิจการของลูกหน้ ก็ ไดมขอกาหนดเกยวกบการฟนฟูกจการของลกหนี ก เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจบัน โดยเฉพาะเมื่อลกหนี้ที่เปน ฐ ุ ู นิ ติ บุ ค คลประสบป ญ หาสภาพคล อ งทางการเงิ น ชั่ ว คราวอั น ควรได รั บ ความ ชวยเหลือทางการเงินจากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสฟนฟูกิจการ แตเนื่องจากมาตรา 94 (2) แหงพระราชบัญญัติ ลมละลาย พุทธศักราช 2483 ไดกําหนดวา ในกรณีที่เจาหนี้ยินยอมใหลูกหนี้กอ หนีี้ขึ้นโ อยูแลววาลูกหนีี้มีหนีี้สินลนพนตััว เจาหนี้ีดังกลาวจะไมมีสิทธิิขอรัับ โดยรู ไ ชําระหนี้ในคดีลมละลาย  All rights reserved www.Thailandaccount.com 12
 13. 13. การฟนฟูกิจการ (Reorganization) ขอบััญญััติน้ีทําใหไมมีสถาบัันการเงิินหรืือเอกชนรายใดยิินยอมให ใ ใ ใ ความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทาง การเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงตองตกเปนบุคคลลมละลายทั้งๆที่กิจการของ ลกหนี้ อ ยู ใ นสภาพฟ น ฟได ห ากได รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ู ู ลู ก หนี้ เ พื่ อ ให มี โ อกาสฟ น ฟู กิ จ การซึ่ ง จะช ว ยให เ จ า หนี้ ไ ม มี ป ระกั น มี โอกาสไดรบชาระหนอยางเปนธรรม ซงจะเปนการชวยสงเสรมเศรษฐกจ โอกาสไดรับชําระหนี้อยางเปนธรรม ซึ่งจะเปนการชวยสงเสริมเศรษฐกิจ ของประเทศตอไป All rights reserved www.Thailandaccount.com 13
 14. 14. ลักษณะของลูกหนี้ที่สามารถขอฟนฟูกิจการ • เป น บริิ ษั ท จํํ า กัั ด บริิ ษั ท มหาชนจํํ า กัั ด หรืื อ นิิ ติ บุ ค คลอื่ื น ทีี่ ก ฎหมาย ป กําหนด • มีหนี้สนลนพนตัว ิ • เปนหนีี้เจาหนี้ีคนเดีียวหรืือหลายคนรวมกัันเปนจานวนไมนอยกวา 10 ป ป ํ ไ ลานบาท ไมวาหนี้จะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม  • มีเหตุผลสมควรละมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได All rights reserved www.Thailandaccount.com 14
 15. 15. ผูมีสิทธิขอใหฟนฟูกิจการลูกหนี้ • เจาหนซงอาจเปนคนเดยวหรอหลายคนรวมกนและมจานวนหนแนนอน  ี้ ึ่ ป ี ื ั ีํ ี้  ไมนอยกวา 10 ลานบาท • ลูกหนี้ซึ่งเขาลักษณะ 4 ขอ ขางตน • หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการลููกหนี้ ู เชน - ธนาคารแหงประเทศไทยในกรณทลูกหนเปนธนาคารพาณชย บรษท  ป ศไ ใ ี ี่ ี้ ป ิช ิ ั เงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร - สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในกรณที่ ํ ั ํ ั ั ั ั ั ี ลูกหนี้เปนบริษทหลักทรัพย ั All rights reserved www.Thailandaccount.com 15
 16. 16. ผูมีสิทธิขอใหฟนฟูกิจการลูกหนี้ -กรมการประกัั น ภัั ย ใ ป ในกรณีี ที่ ลู ก หนีี้ เ ป น บริิ ษั ท ป ั น วิิ น าศภัั ย หรืื อ ประกั บริษทประกันชีวิต ั -หนวยงานรัฐอื่นที่มีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ที่ เกยวของ เกี่ยวของ All rights reserved www.Thailandaccount.com 16
 17. 17. คํารองขอใหฟนฟูกิจการและการตั้งผูทําแทน • ความมีีหนีี้สินลนพนตััวของลูกหนีี้ โ โดยแสดงสิินทรััพยและหนี้ีสินของ ลูกหนี้ • รายชื่อและที่อยูของเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้อยูรวมกันเปน จานวนไมนอยกวา ลานบาท จํานวนไมนอยกวา 10 ลานบาท • เหตุอันสมควรและชองทางที่จะฟนฟูกิจการ • ชื่อและคุณสมบัติของผูทําแผนฟนฟูกจการ ิ • หนังสือยินยอมของผทาแผนฟนฟูกจการ หนงสอยนยอมของผู ําแผนฟนฟกิจการ All rights reserved www.Thailandaccount.com 17
 18. 18. การบริหารกิจการลูกหนี้เมื่อศาลสังใหฟนฟูกิจการ ่  • เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการลูกหนี้แลว อํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการ ั  สิ และทรพยสนของผูบรหารของลูกหนสนสุดลง รวมทงสทธทางกฎหมาย ิ ี้สิ้ ส ั้ สิ ิ ของผูถือหุนก็ระงับลง (ยกเวนสิทธิในการรับเงินปนผล) โดยสิทธิในการ บรหารและสทธของผู อหุ จะเปนของผ ริหารคนใหม ไดแก บริหารและสิทธิของผถือหนจะเปนของผูบรหารคนใหม ไดแก - กรณีที่ยังไมมีการตั้งผูทําแทน ผูบริหารชั่วคราวหรือผูพิทักษทรัพยจะ เปนผู ริหารกิจการ โดยผ รหารชวคราวอาจแตงตงจากผู ริหารของ เปนผบรหารกจการ โดยผูบริหารชั่วคราวอาจแตงตั้งจากผบรหารของ ลูกหนี้เองหรือบุคคลอื่นก็ได -กรณทมการตงผูทําแผนแลวใหผูทําแผนเปนผมีอานาจหนาทในการ กรณีที่มีการตั้งผ าแผนแลวใหผ าแผนเปนผู อํานาจหนาที่ในการ จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ (มาตรา 90/25) All rights reserved www.Thailandaccount.com 18
 19. 19. Q&A บททีี่ 12 ความลมเหลวของธุรกิจ All rights reserved www.Thailandaccount.com 19

×