Banka tregtare

6,977 views
6,727 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Banka tregtare

 1. 1. BANKA TREGTARE
 2. 2. Kuptimi i Bank ës Tregtare <ul><li>N ë këndvështrimin ekonomik: </li></ul><ul><li>Banka tregtare është një institucion financiar që pranon depozita nga individët, personat fizik e juridik dhe që u jep kredi individëve, personave fizikë e juridik </li></ul>
 3. 3. Kuptimi i Bank ës Tregtare <ul><li>N ë k ëndvështrimin juridik: </li></ul><ul><li>Banka tregtare është person juridik që kryen veprimtari bankare </li></ul><ul><li>Ligji Nr.9662,dt. 18.12.2006,“P ër bankat në RSH” </li></ul><ul><li>“ Veprimtaria bankare” eshte pranimi i depozitave monetare ose i fondeve te tjera te ripagueshme nga publiku dhe perdorimi i tyre per dhenie kredie vendosje ne emer dhe per llogari te vet, si dhe emetimi i mjeteve te pageses ne formen e parase elektronike </li></ul>
 4. 4. Klasifikimi i Bankave tregtare <ul><li>Sipas shum ëllojshmërisë se shërbimeve të ofruara: </li></ul><ul><li>a) Banka universale tregtare </li></ul><ul><li>b) Banka t ë specializuara </li></ul><ul><li>Sipas organizimit: </li></ul><ul><li>a) Banka pa deg ë (unike) </li></ul><ul><li>b) Banka me deg ë </li></ul><ul><li>c) Shoq ëri tregtare holldingu </li></ul>
 5. 5. Klasifikimi i Bankave tregtare <ul><li>Sipas pron ësisë së kapitalit : </li></ul><ul><li>a)Banka me kapital privat </li></ul><ul><li>b) Banka me kapital shteteror </li></ul><ul><li>c) Banka me kapital t ë përbashkët </li></ul><ul><li>Sipas form ës juridike të organizimit </li></ul><ul><li>a) Banka si shoq ëri anonime (sh.a) </li></ul><ul><li>b) Banka Kooperativ ë </li></ul>
 6. 6. Klasifikimi i Bankave tregtare <ul><li>Sipas shtrirjes gjeografike: </li></ul><ul><li>a) Banka lokale </li></ul><ul><li>b) Banka komb ëtare </li></ul><ul><li>c) Banka nd ërkombëtare </li></ul>
 7. 7. Asambleja e aksionerëve Këshilli i drejtuesve Dretori i përgjithëshem Drejtoria e kreditit Sherbimii i kreditit Shërbimii i lisingut Analiza dhe administrimi i kreditt. Krediti për pasuri të paluajtshme . Drejtoria e financës Shërbimi i depozitave Investimet Financa dhe kontrolli i brëndshëm. Shërbimi i marketingut dhe i planifikimit. Drejtoria e operacioneve Shërbimi i arkës Shërbimi i mbajtjes së kontabilitetit Shërbimi i klientelës Shërbimi i informacionit. Shërbimi i drejtimit të parave të gatshme. Shërbimi i personelit Drejtor i a e besimit Shërbimi i sendeve personale. Shërbimi i mjeteve të biznesit. Shërbimi i operacioneve të besimit. Shërbimi i marketingut .
 8. 8. Objektivat e Bankave tregtare <ul><li>Maksimizimi i vler ës së aksioneve në treg. </li></ul><ul><li>Zgjerimi i veprimtarise s ë saj </li></ul><ul><li>Rritja e sh ë rbimeve p ër klientët </li></ul><ul><li>Rritja dhe ndarja e tregut </li></ul><ul><li>T ë jetë segment i tregut të hapur </li></ul>
 9. 9. PRODUKTET BANKARE <ul><li>1. DEPOZITAT </li></ul><ul><li>2. KREDITE </li></ul><ul><li>3. PAGESAT </li></ul><ul><li>4. INVESTIMET NE LETRA ME VLERE </li></ul>
 10. 10. DEPOZITAT <ul><li>Kuptimi ekonomik </li></ul><ul><li>Depozitat bankare jan ë veprime të grumbullimit të fondeve drejtëpërdrejt nga klientët </li></ul><ul><li>Kuptimi juridik </li></ul><ul><li>Depozita bankare është vendosja e një shume monetare në bankë e cila fiton pronësinë dhe është e detyruar për kthimin e tyre depozituesve në të njëjtën monedhë </li></ul>
 11. 11. Klasifikimi i depozitave <ul><li>Sipas tipit t ë klientit depozitues </li></ul><ul><li>a) depozita personale </li></ul><ul><li>b) depozita t ë pëbashkët të individëve </li></ul><ul><li>c)depozita t ë shoqërive tregtare </li></ul>
 12. 12. Klasifikimi i depozitave <ul><li>Sipas karakteristikave t ë depozitave </li></ul><ul><li>a) Teprica n ë llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat </li></ul><ul><li>b) Depozita kursimi </li></ul><ul><li>c) Depozita me afat </li></ul>
 13. 13. Veprimtaria e KREDITIT <ul><li>Kredia p ërfaqëson akordimin e fondeve monetare nga ana e bankave tregtare, për personat fizik, juridik dhe individë per realizimin e investimeve,shpenzimeve apo konsumin, me kusht shlyerjen e shumës së detyrimit brënda një afat të caktuar dhe pagimit të një interesi të dhënë </li></ul>
 14. 14. Klasifikimi i kredive <ul><li>1. Sipas q ëllimit për të cilin përdoren: </li></ul><ul><li>a) kredi p ër prodhim/shërbim </li></ul><ul><li>b) kredi p ër konsum </li></ul><ul><li>c) kredi p ër investime </li></ul><ul><li>2. Sipas afatit t ë maturimit </li></ul><ul><li>a) kredi afat shkurt ër (deri në 1 vit) </li></ul><ul><li>b) kredi afat mesme ( 1 deri 3 vjet) </li></ul><ul><li>c) kredi afat gjat ë ( mbi 3 vjet </li></ul>
 15. 15. Klasifikimi i kredive <ul><li>3. Sipas deg ëve për të cilën jepet: </li></ul><ul><li>a) kredi për industrinë </li></ul><ul><li>b) kredi p ër tregtinë/shërbimet </li></ul><ul><li>c) kredi p ër bujqësinë </li></ul><ul><li>d) kredi p ër ekonomitë familjare (kredi konsumi) </li></ul>
 16. 16. Marr ëveshja e kredisë / huasë <ul><li>Marr ëveshja e kredisë ështe një kontratë ndëmjet huadhënësit (bnkës tregtare) dhe huamarrësit për huadhënie sipas kushteve dhe afateve të pranuara prej tyre </li></ul><ul><li>Marr ëveshja e kredisë përmban: llojin e kredisë, njësinë monetare, kushtet e akordimit, afatet, qëllimin, të drejtat dhe detyrimet e palëve, llojet e garancive, etj </li></ul>
 17. 17. Tipet e marr ëveshjeve të kredisë <ul><li>1. Linja e kreditit </li></ul><ul><li>2. Huaja me afat </li></ul><ul><li>3. Kredia rrotulluese </li></ul>
 18. 18. A. Huat ë e Konsumit <ul><li>1. Hua me fund t ë mbyllur </li></ul>Shet huatë Bën pagesën Tregtari Banka Konsumatori Blen mallin (makinë) Miraton huanë Marrëveshje finacimi Dërgon aplikimin për hua
 19. 19. A. Huat ë e Konsumit Konsumatorët Tregtari Banka Prodhuesi Shet veturat Porosit veturat Dërgon veturat Fatura për veturat e nisura Shlyen bankën (interes+kryegjë) I hap linjën e kreditit tregtarit
 20. 20. A. Huat ë e Konsumit <ul><li>2. Hua konsumi me fund t ë hapur </li></ul><ul><li>kartat e kreditit; (VISA CARD, Master CARD etj,) </li></ul><ul><li>B. Huat ë për investime </li></ul><ul><li>C. Huat ë për pasuri të patundshme </li></ul><ul><li>D. Hua t ë tjera </li></ul>
 21. 21. Procesi i marrjes s ë kredisë <ul><li>Analiza e kredis ë është metoda kryesore e kufizimit të riskut të kredisë për bankën dhe synon : </li></ul><ul><li>a . T ë parashikojë burimet monetare të ardhëshme të huamarrësit </li></ul><ul><li>b . T ë hetojë veprimtarinë ekonomike të huamarrësit potencial </li></ul><ul><li>c . T ë verifikojë saktësinë e informacionit të ofruar nga huammarrësi potencial </li></ul>
 22. 22. ANALIZA E KREDITIT <ul><li>Etapa I : Puna p ë rgatitore </li></ul><ul><li>1. K ërkesa për kredi dhe intervistimi i klientit </li></ul><ul><li>2. Hetimet e bank ë s </li></ul><ul><li>3. Shqyrtimi i q ëllimit, kohëzgjatjes dhe formës së përdorimit të kredisë </li></ul>
 23. 23. ANALIZA E KREDITIT <ul><li>Etapa II : Analiza financiare e kredik ërkuesit </li></ul><ul><li>1. Analiza dhe interpretimi i bilancit t ë kredikërkuesit </li></ul><ul><li>2. Analiza e faktor ëve të kreditit </li></ul><ul><li>3. Vler ësimi i dhe marrja e vendimit </li></ul>
 24. 24. Analiza dhe interpretimi i bilancit t ë kredikërkuesit <ul><li>A. Gjendja pasurore </li></ul><ul><ul><li>Aktivet: a. Aktive shum ë likuide </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Aktive m ë pak likuide </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Aktive me likuiditet t ë ulët </li></ul></ul><ul><ul><li>d. Aktive t ë qendrueshme </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasivet: a. Pasive me afat shlyerje t ë shkurtër </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Pasive me afat shlyerje t ë shkurtër </li></ul></ul><ul><ul><li>c. Kapitali i vet </li></ul></ul>
 25. 25. Analiza dhe interpretimi i bilancit t ë kredikërkuesit <ul><li>B. Llogaria ekonomike </li></ul><ul><li>(=) Të ardhurat nga shitja </li></ul><ul><li>(-) Koston e shitjeve </li></ul><ul><li>(=) Marzhi bruto </li></ul><ul><li>(-) Shpenzimet tregtare </li></ul><ul><li>(-) Shpenzimet e administrimit </li></ul><ul><li>(=) E ardhura nga veprimtaria kryesore </li></ul><ul><li>(+) E ardhura nga veprimtaria ndihmës </li></ul><ul><li>(-) Shpenzimet nga veprimtaria ndihmës </li></ul><ul><li>(=) Fitimi para tatimit </li></ul><ul><li>(-) Tatimet </li></ul><ul><li>(=) Fitimi neto i ushtrimit </li></ul>
 26. 26. Analiza dhe interpretimi i bilancit t ë kredikërkuesit <ul><li>C. Pasqyra e flukseve monetare </li></ul><ul><li>ELEMENTET Fluksi( +/ −) </li></ul><ul><li>Arkëtime nga klientët ( + ) </li></ul><ul><li>Interesa të arkëtuara ( + ) </li></ul><ul><li>Pagesa për furnitorët ( - ) </li></ul><ul><li>Pagesa për punonjësit ( - ) </li></ul><ul><li>Pagesa për shpenzime të ndryshme ( - ) </li></ul><ul><li>Interesa të paguara ( - ) </li></ul><ul><li>Tatime e taksa të paguara ( - ) </li></ul><ul><li>Blerje makinerie, pajisje, ndërtesa ( - ) </li></ul><ul><li>Shitje makineri e pajisje, ndërtesa ( + ) </li></ul><ul><li>Dividente të paguara ( - ) </li></ul><ul><li>Rrjedhjet neto të parasë ( = ) </li></ul>
 27. 27. Analiza e faktor ëve të kredisë <ul><li>K arakteri i huamarr ë sit </li></ul><ul><li>K apaciteti i huamarr ë sit </li></ul><ul><li>K apitali i huamarr ë sit </li></ul><ul><li>K ollaterali i huamarr ësit </li></ul><ul><li>K ushtet e huas ë </li></ul>
 28. 28. Kolaterali <ul><li>Kolaterali apo garancia e kredise është një e drejtë reale mbi pasuritë e paluajtshme ose pasuritë e luajtshme që pakëson efektet negative të moskthimit të kredive </li></ul><ul><li>A. Garanci reale </li></ul><ul><li>Hipoteka </li></ul><ul><li>Pengu </li></ul><ul><li>Dor ë zania </li></ul>
 29. 29. SHERBIMI I PAGESAVE <ul><li>Sistemi i pagesave perfshin teresine e marredhenieve qe lindin per shlyerjen e detyrimeve monetare ndermjet/mes njesive ekonomike </li></ul><ul><li>Format e pagesave ne funksion te instrumenteve te perdorura jane: </li></ul><ul><li>Pagesa me para ne dore (CASH) </li></ul><ul><li>Pagesa me kalim ne llogari </li></ul>
 30. 30. Banka Qëndrore Bankat Bankat Klientë Klientë Perdorimi i parave në dorë Shlyerje nëpërmjet bankave Shlyerje me para në dore.
 31. 31. Veprimtaria e investimeve <ul><li>Objektivat e portofolit te investimeve </li></ul><ul><li>Ruajtja apo mbrojtja e kapitalit </li></ul><ul><li>Likujditeti </li></ul><ul><li>Rendimenti </li></ul><ul><li>Diversifikimi i riskut te kredise </li></ul><ul><li>Plotesimi i kerkaseve per peng </li></ul>
 32. 32. Veprimtaria e investimeve <ul><li>Investimet ne letra me vlere te patatueshme </li></ul><ul><li>Investimet ne letra me vlere te tatueshme </li></ul><ul><li>Krahasimi i rendimenteve jepet: </li></ul>
 33. 33. A) Borxh nga emetimi i letrave me vlerë F) Llogari të tjera në banka III. TRANSAKSIONE NE LETRA ME VLERE D) Hua institucioneve financiare C) Detyrime për llog. rrjedhëse dhe depozitat 3. Llogari rrjedhëse dhe depozita në banka 3. Huamarrje të tjera 2. Bono Thesari 2. Huamarrjet nga bankat 1. Instrumente të borxhit qeveritar 1. Huamarrjet nga Banka Qëndrore C). Aktive të tjera likuide B) Huamarrjet 3. Llogari depozite A) Llogari rrjedhëse 2. Rezervat e detyrueshme II.VEPRIME ME KLIENTELËN 1. Llogari rrjedhëse në BQ D).Llogari të tjera me bankat. B) Depozitat në Bankën Qëndrore C) Huamarrje nga bankat 2. Arka në monedhë të huaj. B) Depozita të bankave 1. Arka në monedhë kombëtare. A) Llogaritë rrjedhëse të bankave A) Arka I. TRANSAKSIONET NDERBANKARE I. VEPRIMET E THESARIT PASAVI AKTIVI
 34. 34. 1. Kapitali i paguar 2. Hua dhënë qeverisë A) Kapitali i aksionerve F) Hua të humbura V.BURIME TE PERHERSHME D) Hua të dyshimta 3. Të tjera C) Hua nënstandart 2. Taksa të papaguara B) Hua në ndjekje 1. Kreditore të ndryshëm A)Hua standarde IV. DETYRIME TE TJERA 1. Hua dhënë klientve B) Marrëveshjet e riblerjes II. VEPRIME ME KLIENTELEN
 35. 35. SHUMA SHUMA B) Mjete të patrupëzuara A) Mjete të trupëzuara V. MJETE TE QENDRUESHME 2. Fondet rezervë statutore A) Debitorë të ndryshëm dhe inventari 1. Fondet rezervë për humbjet e mundshme (provigjionet) IV. MJETE TE TJERA B) Fondet rezerve specifike C) Marrëveshjet e riblerjes 4.Fitim i vitit ushtrimor B) Letra me vlere me të ardhura të ndryshueshme 3.Fitimi i pashpërndar A) Letra me vlerë me të ardhura fikse 2.Rezervat III. TRANSAKSIONE ME LETRA ME VLERE
 36. 36. <ul><li>Shpenzime të tjera </li></ul><ul><li>Shpenzime pajisjeje dhe materiale </li></ul><ul><li>Shpenzimet për personelin </li></ul>SHPENZIME JO PER INTERESA II <ul><li>Interesa të tjera </li></ul><ul><li>Interesa për depozitat </li></ul>SHPENZIMET PËR INTERESA I SHPENZIMET E USHTRIMIT SHUMA E TË ARDHURAVE NGA USHTRIMI I+II= A <ul><li>Të ardhura të tjera </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga shërbimi i llogarive </li></ul>TE ARDHURA JO NGA INTERESAT II <ul><li>Interesa të tjera </li></ul><ul><li>Interesa nga letrat me vlerë </li></ul><ul><li>Interesa nga huatë </li></ul>TE ARDHURAT NGA INTERESAT I TE ARDHURAT E USHTRIMIT
 37. 37. FITIM/HUMBJE NETO PAS TAKSES E-F= R TAKSAT MBI TE ARDHURAT F FITIM/HUMBJE NETO PARA TAKSES C  D= E REZULTATI NETO I VEPRIMTARIVE NDIHMESE D REZULTATI NETO USHTRIMOR A-B= C SHUMA E SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT I+II+III= B SHPENZIME PËR FONDET REZERVË III
 38. 38. Treguesit e frytshmerise
 39. 39. Interesi Marxhinal Neto
 40. 40. Faleminderit

×