53

3,945 views
3,837 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

53

 1. 1. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ก 1.เกณฑ์การแข่งขัน 1.1ในการแข่งขันทุกประเภทให้ส่งในนามโรงเรียน รายการละ 1 คน หรือ 1 ทีม 1.2การแข่ง ขันทุกรายการ ถ้า ผู้เ ข้า แข่ง ขัน มารายงานตั ว ช้ า เกิน เวลา เริ่มการแข่งขัน 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน (ถ้าไม่เกิน 30 นาที อยูในดุลพินิจของกรรมการ) ่ 1.3ให้ผู้เข้าแข่ง ขั น ทุก คนรายงานตั ว ต่ อกรรมการตั ดสิ น ณ ห้ องที่จะ ทำาการแข่งขันนั้นๆ ก่อนเวลาทำาการแข่งขัน 15 นาที 2.การตัดสิน 2.1 การแข่ ง ขั น ทุ ก รายการให้ ค ณะกรรมการตั ด สิ น ให้ ค ะแนนตาม เกณฑ์ที่กำาหนดการตัดสินให้อยู่ดุลพินิจ ของคณะกรรมการเท่านั้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 2.2 ผลการตัดสินทุกทักษะมีดังต่อไปนี้ 1) เหรียญทอง มีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 2) เหรียญเงิน มีคะแนนร้อยละ 70 – 79 3) เหรียญทองแดง มีคะแนนร้อยละ 60 – 69 ١. จิตรกรรมสากล ١.١ ประเภท วาดเส้นลายเส้นองค์ประกอบศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. หัวข้อเรื่อง “ฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย” (ระดับ ม.ต้น) “ฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ” (ระดับ ม.ปลาย) 2. วัสดุ – อุปกรณ์เตรียมไปเอง 3. ใช้ปากกาหมึกสีดำา ( หมึกสีดำาทั้งแห้งและหมึกซึม ) 4. กระดาษวาดเขียนขนาด 15 x 22 นิว ้ 5. กระดาษวาดเขียนชนิด 80 – 100 ปอนด์ (สีขาว) 6. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 7. ห้ามนำาภาพตัวอย่างเข้าไปในบริเวณสถานทีแข่งขันโดยเด็ดขาด ่ 8. ห้ามใช้กรอบตกแต่ง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. การจัดองค์ประกอบศิลป์ลงตัวและสวยงาม 30 คะแนน 2. วาดภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อที่กำาหนดให้ถูกต้อง 20 คะแนน 3. เส้นหมึกได้นำ้าหนักที่สวยงาม 20 คะแนน 4. ภาพมีความสวยงามละเอียดอ่อน 20 คะแนน 5. ผลงานสำาเร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อย 10 คะแนน รวม 100 คะแนน ١.٢. ประเภท วาดเส้นประกอบแสงเงา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. 2. 2 หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. หัวข้อเขียนภาพหุ่นนิ่ง “ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา” มีผ้าตกแต่ง ประกอบ (ระดับ ม.ต้น) 2. หัวข้อเขียนภาพหุ่นนิ่ง “ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา และ ปูนปลาสเตอร์” (ระดับ ม.ปลาย) 3. วัสดุ – อุปกรณ์เตรียมไปเอง ( ดินสอแรเงา ) 4. กระดาษวาดเขียน 15 x 22 นิว ้ 5. กระดาษวาดเขียนชนิด 80 – 100 ปอนด์ (สีขาว) 6. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 7. ห้ามใช้กรอบตกแต่ง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. จัดภาพได้ลงตัวและสวยงาม 20 คะแนน 2.นำ้าหนัก แสงเงา ได้จังหวะ และชัดเจน 30 คะแนน 3. ภาพมีความเหมือนกับหุ่นต้นแบบ 30 คะแนน 4. ผลงานสำาเร็จ สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ١.٣ ประเภทจิตรกรรมสีนำา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. หัวข้อเขียนภาพหุ่นนิ่ง “ผลไม้, ดอกไม้, แจกัน” มีผ้าตกแต่ง ประกอบ (ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย) 2. วัสดุ – อุปกรณ์เตรียมไปเอง 3. กระดาษวาดเขียนขนาด 15 x 22 นิว ้ 4. กระดาษวาดเขียนชนิด 80 – 100 ปอนด์ (สีขาว) 5. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 6. ห้ามใช้กรอบตกแต่ง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย) 1. ระบายสีได้ถูกต้องตามหลักการระบายสีนำ้า 20 คะแนน 2. จัดภาพได้ลงตัวและสวยงาม 30 คะแนน 3. ภาพมีความเหมือนกับหุ่นต้นแบบ 30 คะแนน 4. ผลงานสำาเร็จสะอาดเรียบร้อย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 1.4. ประเภทจิตรกรรมสีชอล์ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. หัวข้อเรื่อง “ สามัคคีประเทศไทย ” (ระดับ ม.ปลาย) “ ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ” (ระดับ ม.ต้น) 2. วัสดุ – อุปกรณ์เตรียมไปเอง ( สีชอล์ก – นำ้ามัน ) 3. กระดาษวาดเขียนขนาด 15 x 22 นิว ้ 4. กระดาษวาดเขียนชนิด 80 – 100 ปอนด์ (สีขาว) 5. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
 3. 3. 3 6. ห้ามนำาภาพตัวอย่างเข้าไปในบริเวณสถานที่แข่งขัน 7. ห้ามใช้วัสดุเคลือบเงาพ่นทับและห้ามใช้กรอบตกแต่ง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย) 1. เขียนภาพถูกต้องตามหัวข้อที่กำาหนดให้ 20 คะแนน 2. การจัดองค์ประกอบศิลป์ลงตัวและสวยงาม 30 คะแนน 3. มีความริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 30 คะแนน 4. ผลงานสำาเร็จสะอาดเรียบร้อย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ١.٥. ประเภทจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. หัวข้อเรื่อง “ ภาวะโลกร้อน ” (ระดับ ม.ปลาย) ชีวิตกับธรรมชาติ( ระดับ ม.ต้น) 2. วัสดุ – อุปกรณ์เตรียมไปเอง 3. กระดาษวาดเขียนขนาด 15 x 22 นิว ้ 4. กระดาษวาดเขียนชนิด 80 – 100 ปอนด์ (สีขาว) 5. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 6. ห้ามนำาภาพตัวอย่างเข้าไปในบริเวณสถานที่แข่งขัน 7. ห้ามใช้วัสดุเคลือบเงาพ่นทับและห้ามใช้กรอบตกแต่ง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย) 1. เขียนภาพถูกต้องตามหัวข้อที่กำาหนดให้ 20 คะแนน 2. การจัดองค์ประกอบศิลป์ลงตัวและสวยงาม 30 คะแนน 3. มีความริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 30 คะแนน 4. การระบายสีถูกหลักการระบายสีโปสเตอร์ 10 คะแนน 5. ผลงานสำาเร็จสะอาดเรียบร้อย 10 คะแนน รวม 100 คะแนน ٢.ประเภทประติมากรรมสากล ٢.١. ประติมากรรมลอยตัวการปั้นด้วยดินเหนียว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. การปันรูปลอยตัว เรื่องราวเกี่ยวกับ “สามัคคีประเทศไทย” (ระดับ ้ ม.ต้น) 2. การปันรูปลอยตัว เรื่องราวเกี่ยวกับ “ใต้ร่มพระบารมี ” (ระดับ ้ ม.ปลาย) 3. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง ระดับ ม.ต้น เตรียมฐานพร้อมโครงสร้างที่ประกอบเสร็จแล้วมาได้ แต่ห้ามขึ้น
 4. 4. 4 รูปดินก่อนโดยเด็ดขาด ขนาด ความสูง ไม่ตำ่ากว่า 1 ฟุต (ไม่รวมฐาน) ความกว้าง – ยาวของฐาน 25X25 นิ้ว ระดับ ม.ปลาย เตรียมฐานพร้อมโครงสร้างที่ประกอบเสร็จแล้ว มาได้ แต่ห้ามขึ้นรูปดินก่อนโดย เด็ดขาด ขนาด ความสูงไม่ตำ่ากว่า 1 ฟุต ครึ่ง (ไม่รวม ฐาน) ความกว้าง – ยาวของฐาน 25X25 นิ้ว ٤.ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง ٥.ห้ามนำาภาพตัวอย่างเข้าไปในบริเวณสถานที่แข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. ตรงตามหัวข้อทีกำาหนด ่ 10 คะแนน 2. การจัดองค์ประกอบของภาพ 25 คะแนน 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน 4. ความประณีตสวยงาม 25 คะแนน 5. ความสมบูรณ์ของผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน ٢.٢. ประเภทประติมากรรมนูนตำ่าการปั้นภาพด้วยดินเหนียว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. การปันภาพนูนตำ่า เรื่องราวเกี่ยวกับ “ ครอบครัวช้างน้อย ” ้ (ระดับ ม.ต้น) 2. การปันภาพนูนตำ่า เรื่องราวเกี่ยวกับ “โขลงช้าง” (ระดับ ม.ปลาย) ้ 3. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง ระดับ ม.ต้น ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 14 นิ้ว หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) ระดับ ม.ปลาย ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 16 นิว ้ หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ห้ามนำาภาพต้นแบบมาดูและลอกลายลงในแบบก่อนการแข่งขัน โดยเด็ดขาด เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. ตรงตามหัวข้อทีกำาหนด ่ 10 คะแนน 2. การจัดองค์ประกอบของภาพ 25 คะแนน 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน 4. ความประณีตสวยงาม 25 คะแนน 5. ความสมบูรณ์ของผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน ٢.٣. ประเภทประติมากรรมนูนสูงการปั้นภาพด้วยดินเหนียว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. 5. 5 หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 6. การปันภาพนูนสูง เรื่องราวเกี่ยวกับ “วิถีพอเพียง ” (ระดับ ม.ต้น) ้ 7. การปันภาพนูนสูง เรื่องราวเกี่ยวกับ “วิถีล้านนา ” (ระดับ ม.ปลาย) ้ 8. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง ระดับ ม.ต้น ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 14 นิ้ว หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) ระดับ ม.ปลาย ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 16 นิว ้ หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) 9. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 10.ห้ามนำาภาพต้นแบบมาดูและลอกลายลงในแบบก่อนการแข่งขัน โดยเด็ดขาด เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. ตรงตามหัวข้อทีกำาหนด ่ 10 คะแนน 2. การจัดองค์ประกอบของภาพ 25 คะแนน 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน 4. ความประณีตสวยงาม 25 คะแนน 5. ความสมบูรณ์ของผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน ٣.ประเภทจิตรกรรมไทย ٣.١. ลายเส้นประเภทลายไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษา ตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. วาดเส้นลายไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลายกนกสามตัวแบ่ง เต็มที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่อหางโตแบ่งเต็มที่ ٢. เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง ٣. ใช้กระดาษร้อยปอนด์ 1/4 ของกระดาษแผ่นใหญ่ เว้นขอบ 1 . 5 นิ้ว ٤. ห้ามนำาแบบตัวอย่างหรือคัดลอกผลงานมาดู ٥. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน ปลาย) 1. ความถูกต้องตามลักษณะของลาย 20 คะแนน 2. ความละเอียดประณีตสวยงาม 20 คะแนน 3. ความอ่อนช้อยงดงามของลาย 20 คะแนน 4. ความสมบูรณ์ของผลงาน 40 คะแนน รวม 100 คะแนน
 6. 6. 6 ٣.٢. พหุรงค์ลายไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. พหุรงค์ลายไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลายพุดตาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาพเคล้าลายดอก พุดตาน 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง 3. ม.ต้น ใช้กระดาษร้อยปอนด์ 1/4 ของกระดาษแผ่นใหญ่ เว้น ขอบ ١.٥ นิว ้ ม.ปลาย ใช้กระดาษร้อยปอนด์ 1/4 ของกระดาษแผ่นใหญ่ 4. ใช้สีนำ้าและสีโปสเตอร์ 5. ห้ามนำาแบบตัวอย่างหรือคัดลอกผลงานมาดู 6. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน ปลาย) 1. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน 2. ความประณีตสวยงาม 30 คะแนน 3. การจัดองค์ประกอบ 30 คะแนน 4. ความสมบูรณ์ของผลงาน 10 คะแนน รวม 100 คะแนน ٣.٣ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม .1- ม. 3) ประเภท บุคคล - นักเรียนระดับมัธยมศึกาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6) ประเภท บุคคล รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 1) วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง - ระดับชั้น ม.1-ม. 3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15” x 22 ” ใช้สีโปสเตอร์ - ระดับชั้น ม. 4-ม. 6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15” x 22 ” ใช้สีโปสเตอร์ ٢) หัวข้อในการวาดภาพ “ประเพณีไทย” 3) ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 4) เวลา ٣ ชั่วโมง เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ١ ความถูกต้องของลักษณะภาพไทย 1 ٠ คะแนน ٢ ทักษะการใช้สีพหุรงค์ ٢٠ คะแนน ٣ การจัดองค์ประกอบของภาพ 3 ٠ คะแนน
 7. 7. 7 ٤ ความสวยงามทางรูปแบบศิลปะ ٢٠ คะแนน ٥ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ٢٠ คะแนน เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ร้อยละ٧٩ - ٧٠ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ร้อยละ ٦٩ - ٦٠ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ตำ่ากว่าร้อยละ ٦٠ ได้รบเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็น ั อย่างอื่น 3.4 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม .1- ม. 3) ประเภท บุคคล - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6) ประเภท บุคคล รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 1) วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง - ระดับชั้น ม.1-ม. 3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15” x 22 ” ใช้สีนำ้า - ระดับชั้น ม. 4-ม. 6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15” x 22 ” ใช้สีนำ้า ٢) หัวข้อในการวาดภาพ “การละเล่นพืำนบ้าน” 3) ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 4) ผลงานที่แข่งขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการจัดการแข่งขัน 5) เวลา ٣ ชั่วโมง เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ١ ความถูกต้องของลักษณะภาพจิตรกรรมไทย 1 ٠ คะแนน ٢ ทักษะการใช้สีเอกรงค์ ٢٠ คะแนน ٣ การจัดองค์ประกอบของภาพ 3 ٠ คะแนน ٤ ความสวยงามทางรูปแบบจิตรกรรมไทย ٢٠ คะแนน ٥ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ٢٠ คะแนน เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ร้อยละ٧٩ - ٧٠ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ร้อยละ ٦٩ - ٦٠ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 8. 8. 8 ตำ่ากว่าร้อยละ ٦٠ ได้รบเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็น ั อย่างอื่น ٤. กลุ่มประติมากรรมไทย ٤.١. ประเภทประติมากรรมนูนตำ่าการปั้นลายไทยด้วยดิน (ดิน เหนียว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. การปันลายไทยนูนตำ่า "กระหนกสามตัว" (ระดับ ม.ต้น) ้ 2. การปันลายไทยนูนตำ่า “ลายหน้ากระดานประจำายาม” (ระดับ ้ ม.ปลาย) 3. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง ระดับ ม.ต้น ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 6 x 12 นิ้ว หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) ระดับ ม.ปลาย ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 6 x 14 นิว หนา ้ 1 นิว (ไม่รวมกรอบ) ้ 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ห้ามนำาภาพต้นแบบมาดูและลอกลายลงในแบบก่อนการแข่งขัน โดยเด็ดขาด เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. ความเหมือนตามแบบทีกำาหนด ่ 30 คะแนน 2. ความละเอียดประณีตสวยงาม 25 คะแนน 3. ความอ่อนช้อยงดงามของลาย 25 คะแนน 4. ความสมบูรณ์ของผลงาน 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ٤.٢. ประเภทประติมากรรมนูนสูงการปั้นลายไทยด้วยดิน (ดิน เหนียว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. การปันลายไทยนูนสูง “กระจังหู” (ระดับ ม.ต้น) ้ 2. การปันลายไทยนูนสูง “ลายหน้าขบ” (ระดับ ม.ปลาย) ้ 3. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง ระดับ ม.ต้น ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 14 นิ้ว หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) ระดับ ม.ปลาย ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 14 นิว ้ หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ห้ามนำาภาพต้นแบบมาดูและลอกลายลงในแบบก่อนการแข่งขัน โดยเด็ดขาด เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
 9. 9. 9 1. ความเหมือนตามแบบทีกำาหนด ่ 30 คะแนน 2. ความละเอียดประณีตสวยงาม 25 คะแนน 3. ความอ่อนช้อยงดงามของลาย 25 คะแนน 4. ความสมบูรณ์ของผลงาน 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ٤.٣. ประเภทประติมากรรมนูนตำ่าการปั้นภาพไทยด้วยดินเหนียว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. การปันภาพไทยนูนตำ่า เรื่องราวเกี่ยวกับ “การละเล่นไทย” ้ (ระดับ ม.ต้น) 2. การปันภาพไทยนูนตำ่า “เรื่องจากวรรณคดี” (ระดับ ม.ปลาย) ้ 3. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง ระดับ ม.ต้น ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 14 นิ้ว หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) ระดับ ม.ปลาย ดินเหนียวสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 16 นิว ้ หนา 1 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ห้ามนำาภาพต้นแบบมาดูและลอกลายลงในแบบก่อนการแข่งขัน โดยเด็ดขาด เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. ตรงตามหัวข้อทีกำาหนด ่ 10 คะแนน 2. การจัดองค์ประกอบของภาพ 25 คะแนน 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน 4. ความประณีตสวยงาม 25 คะแนน 5. ความสมบูรณ์ของผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน ٤.٤. ประเภทประติมากรรมลอยตัวภาพไทยดินเหนียว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. การปันลอยตัวภาพไทย “ ปลาอานนท์ ” (ระดับ ม.ต้น) ้ 2. การปันลอยตัวภาพไทย “สิงห์ ” (ระดับ ม.ปลาย) ้ 3. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ขนาดความสูงไม่ตำ่ากว่า ١٢ นิว วางบนฐานที่มั่นคงแข็งแรง ้ 6. เตรียมฐานดินขึ้นรูปโครงสร้างด้วยเหล็กลวดหรือเศษผ้าได้ (แต่ ห้ามขึ้นดิน) เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. ตรงตามหัวข้อทีกำาหนด ่ 20 คะแนน 2. การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 3. ความละเอียดปราณีต 20 คะแนน 5. ความอ่อนช้อยงดงามถูกต้องตามลักษณะภาพไทย 40 คะแนน รวม 100 คะแนน
 10. 10. 10 ٥. กลุ่มการออกแบบพานิชย์ศิลป์ ٥.١. ประเภทการออกแบบสื่อสาร (ปกหนังสือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. ออกแบบสื่อสาร ประเภทปกหนังสือนิทาน, การ์ตูน 2. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง 3. ขนาดพอเหมาะไม่จำากัดรูปแบบพกพาได้ง่าย 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ใช้กระดาษชนิด 80 - 100 ปอนด์ ขนาด 1/4 ของกระดาษแผ่น ใหญ่ 6. ไม่จำากัดเทคนิคในการออกแบบ 7. ห้ามนำาภาพต้นแบบและใช้ตัวอักษรลอก (เลตเตอร์เพรส) ในการ แข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 1. ออกแบบถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนด 20 คะแนน 2. ผลงานมีความประณีตสวยงาม 30 คะแนน 3. จัดองค์ประกอบได้เหมาะสมลงตัว 30 คะแนน 4. ผลงานสมบูรณ์สำาเร็จสะอาดเรียบร้อย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ٥.٢. ประเภท การออกแบบสัญลักษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. ออกแบบสัญลักษณ์ หัวข้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ม.ต้น) การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ( ม.ปลาย) 2. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง 3. ขนาด ١/٤ ของกระดาษ ١٠٠ ปอนด์ 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ใช้กระดาษชนิด 80 - 100 ปอนด์ 6. ไม่จำากัดเทคนิคในการออกแบบ ใช้สีไม่เกิน ٤ สี 7. ห้ามนำาแบบตัวอย่างมาดูในการแข่งขันและเทคนิคคอมพิวเตอร์ เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 1. ออกแบบถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนด 20 คะแนน 2. ผลงานมีความประณีตสวยงามสามารถนำาไปใช้ได้จริง 30 คะแนน 3. จัดองค์ประกอบได้เหมาะสมลงตัว 30 คะแนน 4. ผลงานสมบูรณ์สำาเร็จสะอาดเรียบร้อย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ٥.٣. ประเภทการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. ออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่ม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย (ระดับ ม.ต้น)
 11. 11. 11 2. ออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับฉลองสมโภช ٧٥٠ ปีเชียงราย (ระดับ ม.ปลาย) 3. วัสดุ - อุปกรณ์เตรียมไปเอง 4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 5. ใช้กระดาษชนิด 80 – 100 ปอนด์ ขนาด 1/2 ของกระดาษแผ่น ใหญ่ 6. ไม่จำากัดเทคนิคในการใช้สี 7. ภาพโปสเตอร์ต้องมีความสมบูรณ์และความสวยงามตามหลักการ ออกแบบ 8. ติดภาพบนกระดาษพื้น เทา – ขาว 9. ห้ามนำาแบบและตัดแบบอักษรเข้าไปในบริเวณสถานที่แข่งขันโดย เด็ดขาด 10.ให้ใช้อักษรลอก (เลตเตอร์เพรส) ได้ 11.ห้ามใช้สีเคลือบเงาพ่นทับ เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 1. ออกแบบถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนด 20 คะแนน 2. ผลงามมีความสวยงาม 30 คะแนน 3. จัดองค์ประกอบได้เหมาะสมลงตัว 30 คะแนน 4. ผลงานสมบูรณ์สำาเร็จสะอาดเรียบร้อย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ٦. กลุ่มงานศิลปหัตถกรรมและศิลปะสร้างสรรค์ ٦.١.สร้างสรรค์การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม 2 คน) หัวข้อ “ธรรมชาติ” หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. วัสดุ – อุปกรณ์เตรียมไปเอง ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่แห้งแล้ว เท่านั้น 2. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 3. ขนาดภาพ 15x22 นิ้ว ไม่รวมกรอบ 4. ห้ามนำาภาพตัวอย่างเข้าไปในบริเวณสถานที่แข่งขันโดยเด็ดขาด 5. ตัดสินเฉพาะชิ้นงานที่ทำาในเวลาเท่านั้น เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (รูปแบบ, วัสดุที่ใช้) 30 คะแนน 2. ประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรง 30 คะแนน 3. ความประณีต สวยงาม (ละเอียด, รูปทรง, สีสัน) 30 คะแนน 4. ความประหยัด 10 คะแนน รวม 100 คะแนน ٦.٢. ประเภทหัตถกรรมดินปั้นเครื่องประดับฝาผนัง (ด้วยดินเหนียว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม 2 คน)
 12. 12. 12 หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. วัสดุ – อุปกรณ์เตรียมไปเอง ใช้วัสดุจากดินเหนียวเท่านั้น 2. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 3. ห้ามนำาภาพตัวอย่างเข้าไปในบริเวณสถานที่แข่งขันโดยเด็ดขาด เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 คะแนน 2. ความประณีต เรียบร้อยของผลงาน 40 คะแนน 3. ความสวยงาม มีประโยชน์ใช้สอย 30 คะแนน รวม 100 คะแนน ٦.٣. ประเภทสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม 2 คน) หลักเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน 1. สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัสดุเหลือใช้ ขนาดผลงานพอเหมาะกับ จำานวน 2 คน 2. วัสดุ – อุปกรณ์เครื่องมือเตรียมมาเอง 3. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 4. ห้ามนำาตัวอย่างภาพต้นแบบเข้าไปในบริเวณสถานแข่งขัน 5. เป็นชิ้นงานจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้แข่งขัน 6. ตัดสินเฉพาะชิ้นงานที่ทำาในเวลาเท่านั้น เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (รูปแบบ, วัสดุที่ใช้) 30 คะแนน 2. ความงามตามประโยชน์ใช้สอย, แข็งแรงใช้งานได้ 30 คะแนน 3. ความประณีตสวยงาม (รูปทรง, สีสัน, การจัดวางช่วงจังหวะ, ละเอียด) 30 คะแนน 4. ความประหยัด 10 คะแนน รวม 100 คะแนน ٦.٤.โครงงานศิลปะ ประเภททีม รวมไม่จำากัดระดับชั้น คะแนนเต็ม ١٠٠ คะแนน ( ประเภททีม 3 คน) ประเภทโครงงาน หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน ١.การนำาเสนอโครงงานประกอบด้วย รายละเอียดโครงงานพร้อม ตัวอย่างผลผลิต ฯลฯ การนำาเสนอและสาธิตโครงงานไม่เกิน١٥นาที ٢.การส่งโครงงานเข้าประกวด ١โครงงานต่อหนึ่งโรงเรียน เท่านั้น ٣.การส่งรายงานโครงงานหรือรายละเอียดโครงงานที่จัดทำาเป็น รูปเล่ม ให้ส่งโครงงานละ ٥ ชุด
 13. 13. 13 เพื่อให้กรรมการในวันทำาการแข่งขันตามกำาหนดเวลาและ สถานที่กำาหนด ٤.โครงงานที่ส่งต้องมีผนำาเสนอและสาธิตโครงงาน โครงงานละ ู้ ٣ คน เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) ١.แบบรายงานของโครงงานหรือรายละเอียดโครงงาน 10 คะแนน ٢.การแสดงโครงงาน 10 คะแนน ٣.ความรู้ ความสนใจ 20 คะแนน ٤.ความถูกต้องของขั้นตอนในการนำาเสนอ -แบบฟอร์ม 10 คะแนน -การจัดบอร์ด 10 คะแนน ٥.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน ٦.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 6.5การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ นำำาคือชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ ความสุข หลักเกณฑ์การแข่งขัน 1. ให้นักเรียนวางแผนร่วมกันเพื่อวาดภาพตามหัวข้อที่กำาหนด 2. การวาดภาพให้ใช้ความสามารถทั้งด้านการวาดภาพระบายสี และ เทคนิคการใช้สี อุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขั้นเตรียมมาเอง 3. เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง 4. ขนาดกระดาษ ٣٠ x ٤٤ นิว ้ 5. ใช้สีหรือวัตถุททำาให้เกิดสี ไม่ตำ่ากว่า 2 ชนิด เช่น สีฝุ่น สีผสมอาหาร ี่ ฯลฯ 6. อธิบายแนวความคิดด้านหลังของภาพ 7. แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 คน เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน - ความคิดสร้างสรรค์ 2 ٠ คะแนน - ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของรูปทรง 2 ٠ คะแนน - ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำาหนด 20 คะแนน
 14. 14. 14 - ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน - เทคนิคการใช้สี ٢٠ คะแนน เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ร้อยละ٧٩ - ٧٠ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ร้อยละ ٦٩ - ٦٠ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ตำ่ากว่าร้อยละ ٦٠ ได้รบเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็น ั อย่างอื่น ٧. กลุ่มตอบปํญหาทางศิลปะ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเต็ม ١٠٠ (ประเภททีม 2 คน) ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเต็ม ١٠٠ (ประเภททีม 2 คน) หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน 1. เนืำอหาวิชาทีแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ่ ١.ความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ ٢.ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ٣.การสร้างสรรค์งานศิลปะ ٤.สุนทรียภาพและศิลปวิจารณ์ ٥.ประวัติศาสตร์ศิลป์ ٦.ศิลปิน ٢.วิธีการแข่งขัน ١.การทำาข้อสอบรอบแรก ข้อสอบปรนัย จำานวน ٨٠ ข้อ ٨٠ คะแนน ٢..ตอบปัญหาสดจากกรรมการ จำานวน ٢٠ ข้อ ٢٠ คะแนน 3. ใช้เวลาในการแข่งขัน ١ ชั่วโมง เกณฑ์การตัดสิน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) ١.การทำาข้อสอบรอบแรก ข้อสอบปรนัย จำานวน ٨٠ ข้อ ٨٠ คะแนน ٢.ตอบปัญหาสดจากกรรมการ จำานวน ٢٠ ข้อ ٢٠ คะแนน ٣.นำาคะแนนจากกรอบที١และ٢มารวมกัน โดยกำาหนดเกณฑ์ดังนี้ ่ -ได้คะแนนตั้งแต่ ٨٠% ขึ้น ไปได้เกียรติบัตรเหรียญทอง -ได้คะแนนระหว่าง ٧٩- ٧٠% ขึ้นไป ได้เกียรติบัตรเหรียญเงิน -ได้คะแนนระหว่าง ٦٩- ٥٠% ขึ้นไป ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
 15. 15. 15 ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา ก. ที่ รายการ ประเภ ระดับ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ ท 1. กลุ่มจิตรกรรม 1 วาดลายเส้นองค์ประกอบศิลป์ บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 2 วาดลายเส้นองค์ประกอบศิลป์ บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 3 วาดเส้นประกอบแสง – เงา บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 4 วาดเส้นประกอบแสง – เงา บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 5 จิตรกรรมสีนำ้า บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 6 จิตรกรรมสีนำ้า บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 7 จิตรกรรมสีชอล์ก บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 8 จิตรกรรมสีชอล์ก บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 9 จิตรกรรมสีโปสเตอร์ บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 10 จิตรกรรมสีโปสเตอร์ บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 2. ประติมากรรมสากล
 16. 16. 16 1 ลอยตัวปันดินเหนียว ้ บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 2 ลอยตัวปันดินเหนียว ้ บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 3 ประติมากรรมนูนตำ่าการปั้นภาพด้วยดินเหนียว บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 4 ประติมากรรมนูนตำ่าการปั้นภาพด้วยดินเหนียว บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 5 ประติมากรรมนูนสูงการปั้นภาพด้วยดินเหนียว บุคคล ม.ต้น 24 สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 6 ประติมากรรมนูนสูงการปั้นภาพด้วยดินเหนียว บุคคล ม.ปลา 24 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 ที่ รายการ ประเภ ระดับ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ ท 3. กลุ่มจิตรกรรมไทย 1 ลายเส้นประเภทลายไทย บุคคล ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 2 ลายเส้นประเภทลายไทย บุคคล ม.ปลา 23 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 ٣ พหุรงค์ลายไทย บุคคล ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 ٤ พหุรงค์ลายไทย บุคคล ม.ปลา 23 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00
 17. 17. 17 ٥ จิตรกรรมไทยประเพณี บุคคล ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 ٦ จิตรกรรมไทยประเพณี บุคคล ม.ปลา 23 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 ٧ จิตรกรรมไทยเอกรงค์ บุคคล ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 ٨ จิตรกรรมไทยเอกรงค์ บุคคล ม.ปลา 23 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 4. กลุ่มประติมากรรมไทย ١ นูนตำ่าปั้นลายไทย (ดินเหนียว) บุคคล ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 2 นูนตำ่าปั้นลายไทย (ดินเหนียว) บุคคล ม.ปลา 23 สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 นูนสูงปั้นลายไทย (ดินเหนียว) บุคคล ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. 3 2553 00 4 นูนสูงปั้นลายไทย (ดินเหนียว) บุคคล ม.ปลา 23 สิงหาค 09.00-12. ย ม 2553 00 5 นูนตำ่าปั้นภาพไทย (ดินเหนียว) บุคคล ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 6 นูนตำ่าปั้นภาพไทย (ดินเหนียว) บุคคล ม.ปลา 23 สิงหาค 09.00-12. ย ม 2553 00 ٧ ลอยตัวปันภาพไทย ้ ทีม ٢ ม.ต้น 2 ٣ สิงหาคม 09.00-12. คน 2553 00 ٨ ลอยตัวปันภาพไทย ้ ทีม ٢ ม. 23 สิงหาคม 09.00-12. คน ปลาย 2553 00
 18. 18. 18 5. กลุ่มการออกแบบเขียนแบบ 1 ออกแบบสื่อสาร (ปกหนังสือ) บุคคล ม.ต้น 2 ٥สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 2 ออกแบบสื่อสาร (ปกหนังสือ) บุคคล ม.ปลา 2 ٥ สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 3 ออกแบบสัญลักษณ์ บุคคล ม.ต้น 2 ٥สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 4 ออกแบบสัญลักษณ์ บุคคล ม.ปลา 2 ٥สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 5 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ บุคคล ม.ต้น 2 ٥ สิงหาคม 09.00-12. 2553 00 6 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ บุคคล ม.ปลา 2 ٥สิงหาคม 09.00-12. ย 2553 00 6. กลุ่มงานศิลปหัตถกรรมและศิลปะ สร้างสรรค์ 1 สร้างสรรค์ภาพปะติด ทีม 2 ม.ต้น 2٥ 09.00-12. คน สิงหาคม 00 2553 2 หัตถกรรมดินปั้นเครื่องประดับฝาผนัง ทีม ม.ต้น 2 ٥ สิงหาคม 09.00-12. 2 คน 2553 00 3 สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัสดุเหลือใช้ ทีม 2 ม.ต้น 2 ٥สิงหาคม 09.00-12. คน 2553 00 ٤ โครงงานศิลปะ ทีม 3 ม.ปลา 2 ٥สิงหาคม 09.00-١٢.
 19. 19. 19 คน ย 2553 00 ٥ รวมศิลป์สร้างสรรค์ ทีม 3 ม.ต้น 2 ٥สิงหาคม 09.00-١٢. คน 2553 00 ทีม 3 ม.ปลา 2 ٥สิงหาคม 09.00-١٢. คน ย 2553 00 ٧. กลุ่มตอบปัญหาทางศิลปะ ทีม 2 ม.ต้น 2 ٥สิงหาคม ١٠.00-١٢. คน 2553 00 ทีม 2 ม.ปลา 2 ٥สิงหาคม ١٠.00-١٢. คน ย 2553 00
 20. 20. 20 รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มศิลปศึกษา ก. ١. คณะกรรมการจิตรกรรมสากล ١. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนิน เชียงแสนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการ ٢. นายเกียรติไกร ทนันชัย จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย กรรมการ ٣. นางอัจฉราพร ยารังษี แม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ ٤. นางกุหลาบ เกิดศิลป์ บ้านเทอดไทย กรรมการ 5. นายจีรวัฒน์ ศรีสุวรรณ แม่สรวยวิทยาคม กรรมการ ٦. นายสมจิตร ลีลาน้อย แม่ลาววิทยาคม กรรมการ ٧.นายวินัย อินทร์ชัย แม่จันวิทยาคม กรรมการ ٨.นายมนตรี ประกอบกุล วาวีวทยาคม ิ กรรมการ ٩.นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ สามัคคีวทยาคม ٢ ิ กรรมการและ เลขานุการ ٢. คณะกรรมการประติมากรรมสากล ١. นายภักดี ไชยวรรณ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ ٢. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์ บุญเรืองวิทยาคม กรรมการ ٣. นายสมบัติ เทียนเล็ก ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั กรรมการ ٤. นายณรงค์ ใจตย ุ้ เม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ 5.นายธนกร พันธะเกษม แม่จันวิทยาคม กรรมการ 6.นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ ดำารงราชสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ ٣. คณะกรรมการจิตรกรรมไทย ١. นายปราโมทย์ บุญทอง พานพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ
 21. 21. 21 ٢. นายอดุลย์ สลักลาย แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ ٣. นายโพธิ์ทอง ปริมิตร วาวีวิทยาคม กรรมการ 5. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ เทศบาล ٦ กรรมการ 6. นายเรืองเดช ผิวพรรณ ไม้ยาวิทยาคม กรรมการ ٧. นายสรทรรศน์ เล็ดมะ เทิงวิทยาคม กรรมการ ٨. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ แม่ตำาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ٤. คณะกรรมการประติมากรรมไทย ١. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว แม่ลาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการ ٢. นายชาญชัย ฤทธิ์สินธิ์ พานพิเศษพิทยา กรรมการ ٣. นางอัจฉราพร ยารังษี แม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการ ٤. นายคมสันต์ ลาภใหญ่ สามัคคีวทยาคม ิ กรรมการ 5. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ. เวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ 6. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง ยางฮอมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ٥. คณะกรรมการกลุ่มการออกแบบพานิชย์ศิลป์ ١. นายธวิทย์ วุฒิ ปล้องวิทยาคม ประธานคณะกรรมการ ٢. นายบุญถม รัตนไตร เชียงของวิทยาคม กรรมการ ٣. นายกฤตาคม เปมกิตติ เทิงวิทยาคม กรรมการ ٤. นางสาวเกษร เจริญยิ่ง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ ٥. นางปัทมาภรณ์ นิยมพันธ์ สามัคคีวิทยาคม กรรมการ
 22. 22. 22 6. นายจรูญ เขนย เมืองเชียงราย กรรมการ 7. นางสาววีริยา ผาคำา นุชนาถอนุสรณ์ กรรมการ 8. นางสาวจิราภา ทองเมือง พานพิทยาคม กรรมการและ เลขานุการ ٦. คณะกรรมการกลุ่มศิลปหัตถกรรมและศิลปะสร้างสรรค์ ١. นายประกิจ คำาก้อแก้ว พานพิเศษพิทยา ประธานคณะ กรรมการ ٢. นางรัตนาพร เหมือนนิ่ม เขียงรายวิทยาคม กรรมการ ٣. นายสุทัศน์ มณีกาศ พญาเม็งราย กรรมการ 4. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคม กรรมการ 5. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์ บ้านแซววิทยาคม กรรมการ ٦.นายมนตรี ประกอบกุล วาวีวทยาคม ิ กรรมการ 7. นางจีราพร ขำากนก ดอนชัยวิทยาคม กรรมการและ เลขานุการ 7. คณะกรรมการโครงงานศิลปะ ١. นายธวิทย์ วุฒิ ปล้องวิทยาคม ประธานคณะ กรรมการ ٢. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ เทศบาล ٦ กรรมการ ٣. นางสาวเกษร เจริญยิ่ง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 4. นางสุมิตรา พุฒิโรจนกุล แม่จันวิทยาคม กรรมการ 5. นายบุญถม รัตนไตร เชียงของวิทยาคม กรรมการ 6. นางอัจฉราพร ยารังษี แม่เจดีย์วิทยาคม กรรมการและ เลขานุการ 8. คณะกรรมการตอบปัญหาทางศิลปะ
 23. 23. 23 ١. นางจิราพร ขำากนก ดอนชัยวิทยาคม ประธานคณะ กรรมการ ٢. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์ สามัคคีวทยาคม ٢ ิ กรรมการ ٣. นายกฤษฎา รักษาศิลป์ แม่ตำาวิทยาคม กรรมการ ٤. นางสุมิตรา พุฒิโรจนกุล แม่จันวิทยาคม กรรมการ ٥. นางสาวเกสร เจริญยิ่ง แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ 6. นายกฤตาคม เปมกิตติ เทิงวิทยาคม กรรมการ 7. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคม กรรมการและ เลขานุการ 9. คณะกรรมการตัดสินสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ١. นางสาวนฤมล เกิดมูล รองผู้อำานวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการ ٢. นางปิติญา สุวรรณรังสี วัดถำ้าปลาวิทยาคม กรรมการ (นาฏศิลป์) ٣. นายภักดี ไชยวรรณ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กรรมการ(ทัศนศิลป์) ٤. นายสุเทพ มโนสมุทร พานพิทยาคม กรรมการ(ดนตรี) ٥. นางจิราพร ขำากนก ดอนชัยวิทยาคม กรรมการและ เลขานุการ คณะกรรมการติดต่อประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กและข ١.นายเจริญ สุตาศิลป์ (ดนตรี) ร.ร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ٢. นายอดุลย์ สลักลาย ( ทัศนศิลป์) ร.ร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3.นางสุกัญญา อินทิม (นาฏศิลป์) ร.ร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4.นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว ร.ร. แม่ลาววิทยาคม
 24. 24. 24
 25. 25. 25

×